Foranalyse: Hvordan styrkes den fremadrettede talentindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foranalyse: Hvordan styrkes den fremadrettede talentindsats"

Transkript

1 Foranalyse: Hvordan styrkes den fremadrettede talentindsats Anbefalinger til forankring af hverveportalen careerindenmark.com som klyngebaseret talentplatform November

2 Indholdsfortegnelse Indhold Sider Baggrund s. 3 Metode s. 5 Executive summary s. 6 Udfordringer og potentialer s. 8 Anbefalinger s. 31 Organiseringsmodel s. 33 Finansieringsmodel s. 39 Brandingmodel s. 42 Forretningsmodel s. 49 Anbefalede next steps s. 51 Appendix s. 53 Kilder s. 54 Bilag s. 55 2

3 Baggrund Projektet Best Brains har til forma l at hjælpe med at tiltrække, modtage og fastholde højtuddannede danskere og udlændinge til Region Syddanmark. Best Brains er et samarbejde mellem Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, Esbjerg Erhvervsudvikling og Udvikling Fyn. Desuden er ca. 60 virksomheder og uddannelsesinstitutioner partnere i projektet. Best Brains har gennem udviklingen af tiltræknings- og fastholdelsesaktiviteter medvirket til, at regionen ved udgangen af 2014 har tiltrukket 900 højtuddannede og/eller specialister. Det er en strategisk målsætning, at Best Brains projektet videreføres i en langsigtet løsningsmodel, der gavner virksomhederne og regionen, samt gerne landets øvrige talentaktører. Derfor har Best Brains igangsat nærværende forundersøgelse, der skal afdække hvordan værdifuld viden og erfaringer formidles så bredt som muligt, samt sikre at Best Brains hverveportal Careerindenmark.com bliver inddraget og forankret i et kommende nationalt initiativ. Best Brains og DI (Expat in Denmark) tog i foråret 2014 initiativ til at samle en række klynger (Medicon Valley Alliance, Danish Food Cluster, CLEAN, Offshoreenergy.dk, Wellfare Tech), Copenhagen Capacity og alle enedes om, at en sådan forankringsmodel vil være værdiskabende for virksomhederne og for Danmark. Forankringsmodellen giver anbefalinger til, hvordan en fremadrettet indsats kan organiseres. 3

4 Ide/inspiration Ligesom at internationale lufthavnsselskaber arbejder sammen om områder af fælles interesse f.eks. sikkerhed eller lovgivning, er det nødvendigt at samarbejde tværregionalt om talentindsatsen og skabe en formaliseret tiltrækningsstruktur på nationalt plan. Derved kan vi skabe de bedste betingelser for virksomhederne i Danmark i forhold til at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Lone Koch, Erhvervschef, Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter 4

5 Metode Forundersøgelsen er baseret på desk research og kvalitative interviews med en række centrale erhvervsklynger, der repræsenterer danske styrkepositioner, samt udvalgte talentaktører og organisationer. Expat in Denmark (DI) har medvirket til forundersøgelsen og bidraget til indsamle viden, deltaget i dialogen med erhvervsklyngerne og andre talentaktører, samt bidraget med anbefalinger til den fremadrettet forankring. Forundersøgelsen er endvidere baseret på en mapping af alle relevante nationale og regionale indsatser, der arbejder fokuseret med talentdagsordenen. 5

6 Executive summary Baggrund Best Brains har igangsat nærværende forundersøgelse, der skal afdække hvordan værdifuld viden og erfaringer formidles så bredt som muligt, samt sikre at Best Brains hverveportal Careerindenmark.com bliver inddraget og forankret i et kommende nationalt initiativ. Udfordringer og potentialer ved talenttiltrækning: Usammenhængende og fragmenterede indsatser. Manglende international og national synlighed. Virksomhederne har ikke adgang til tilstrækkelig, kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Løsninger og behov: Der er behov for en national, klyngebaseret talentindsats med tilhørende markedsdrevne aktiviteter, der med afsæt i erhvervslivet, klyngeaktører og kommunernes behov, leverer konkrete produkter som efterspørges på markedet. 6

7 Executive summary Anbefalinger Indsatsen bør fremadrettet forankres i én sammenhængende forretningsmodel på tværs af relevante offentlige og private aktører Organisering: En enhed, der er politisk og geografisk uafhængig og som udvikles under en forening. Etablering af et konsortium, der sikrer relevans af indsatser samt et advisory board, der sikrer at indsatserne er markedsrelevante og aktuelle. Finansiering: Modellen skal baseres på efterspørgsel og markedsdrevne indsatser og skal som udgangspunkt finansieres via et offentligt privat samarbejde og af virksomheder samt kommuner. Marketing: Målrettet national branding (overfor erhvervslivet) og international branding (overfor talenterne), der er baseret på virksomhedernes behov, men som fungerer som en fælles og samlende overligger. Hverveportalen Careerindenmark.com er et eksempel på en eksisterende regional løsning, der kan videreudvikles og bruges på nationalt plan og fx versioneres til brug i andre regioner. 7

8 Udfordringer Den nuværende og fremtidige talentindsats defineres af en række udfordringer og potentialer, som der skal tages afsæt i, hvis en fremadrettet effektiv indsats succesfuldt skal implementeres. 8

9 Vækstudfordringer Talentdagsordenen skal sikre, at vores virksomheder i den globale konkurrence får adgang til de talenter, der skal være med til at løfte danske virksomheders innovation, produktion og vækst. Ifølge DI s seneste topmøde rapport er den vigtigste a rsag til, at virksomhederne ansætter udlændinge, mangel pa arbejdskraft og efterspørgsel efter unik viden og kompetencer (DI; 2014). Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vurderer, at behovet for faglært og højtuddannet arbejdskraft øges med mod Udenlandske medarbejdere skaber i gennemsnit værdi for 1,5 mio. kr. om året, hvilket svarer til, hvad der produceres på lidt over to gennemsnitlige arbejdspladser i Danmark (DI; 2014). Danmark kan ikke selv producere det antal kvalificerede medarbejdere, som erhvervslivet efterspørger. 9

10 Indflydelse på virksomhedernes bundlinje I virksomheder med højtuddannede udenlandske eksperter er produktiviteten mellem 15-40% højere en de virksomheder de sammenligner sig med (Malchow-Møller; 2009). En global undersøgelse fra Manpower Group fra 2013 viste, at 35 procent af de adspurgte virksomheder, havde vanskeligheder med at finde medarbejdere med de rigtige kompetencer (Manpower; 2013). Adgang til de rette kompetencer er ikke en udfordring, som virksomhederne skal løfte alene. Kommuner, regioner og relevante organisationer og aktører skal målrettet bistå virksomhederne med at få adgang til de rette talenter. Hvis ikke der leveres på dette konkurrenceparameter vil virksomhederne fravælge Danmark, som sted, hvor viden og produkter udvikles. 10

11 Virksomhedernes udfordringer på tværs af regioner Små og mellemstore virksomheder Der skal flere eksperter ind i SMV erne, hvis deres vækstpotentiale skal indfries. De internationale talenter bidrager med viden, kendskab til internationale markeder og øget produktivitet. En lang række SMV er er slet ikke klar over det potentiale, som internationale talenter repræsenterer og hvorledes de vil kunne styrke virksomhedens konkurrencekraft. De adspurgte klyngeorganisationer i undersøgelsen fremhæver behovet for en fokuseret indsats overfor de små og mellemstore virksomheder. De små og mellemstore virksomheder har hverken ressourcerne eller kompetencerne til at finde de rette medarbejdere, og efterfølgende geare virksomheden til at skabe nogle gode rammer og fastholde dem. 11

12 Virksomhedernes udfordringer på tværs af regioner De store virksomheder De store virksomheder har langt hen ad vejen ressourcer til at tiltrække og fastholde udenlandsk kvalificeret arbejdskraft. Men hvis ikke virksomhederne hjælpes til at kunne tiltrække og fastholde medarbejderne i Danmark er tendensen, at de placerer aktiviteterne i udlandet og dermed arbejdspladserne og væksten til udlandet. 12

13 Øget global konkurrence Den globale konkurrence mellem lokaliteter er i fuld gang: Lande som Canada, Australien, USA og Singapore og flere asiatiske lande har en række af indsatser og politikker på plads for at tiltrække de bedste og klogeste, og allerede nu tiltrækker de talenter i stort antal. Kendskabet til Danmark og hele Skandinavien er lavt og adskillige. kendskabsanalyser viser, at Metropoler og megametropoler, som New York, Shanghai, London, Paris, Barcelona og Berlin, står langt foran, når det gælder talenters valg af nyt sted at leve og bo. København er som hovedstad i konkurrence med en lang række mindre metropoler som Amsterdam, Stockholm, Hamborg, Dublin og Geneve m.fl. En konkurrence, som vi pt. taber. Det kendskab der er, består af viden om store globale koncerner som Danfoss, Lego, Vestas, Mærsk og Grundfos m.fl. Staten har haft nedprioriteret/fravalgt en fokuseret og langsigtet indsats, for at sikre Danmark som attraktivt land at leve og arbejde i for internationale eksperter. De lande som Danmark konkurrerer med har i mange tilfælde en stærkere international profil og har samtidig på nationalt plan en strategi og indsats for, at tiltrække og fastholde talenter. 13

14 Udfordring og konsekvens Der er ubalance mellem efterspurgt og udbudt arbejdskraft - globalt mismatch - hvor virksomheder og regioner mangler specialister inden for bestemte områder, og kompetencerne er ikke til stede i nærgeografien. Talenter stiller højere krav, agerer som nomader, der med danske øjne drager for hurtigt hjem eller videre, hvis ikke de hurtigt får et stærkt tilhørsforhold til landet. Store omkostninger for danske virksomheder, da de i forbindelse med udenlandsk arbejdskraft investerer i nærheden af 1. mio. kr. til lokalisering, integrering, skole, kurser og boligtilskud m.m. I 2011 blev den gennemsnitlige expat 3 år og 5 måneder i hovedstadsregionen. Dette tal er lavere for andre af landets regioner og omkostningstungt for virksomhederne. De små og mellemstore virksomheder taber, da det er meget ressourcetungt, at få adgang til de rette talenter. (Oxford Research; 2013) 14

15 Potentialer Talentindsatser i blandt andet både Holland og Singapore viser, at hvis man seriøst og målrettet arbejder for at skabe de rette produkter og services for internationale talenter, som formidles til den rigtige målgruppe, så kan man opnå resultater, der direkte understøtter erhvervslivets efterspørgsel. 15

16 Potentialer overordnet De identificerede udfordringer giver også en række muligheder og potentialer, som det er afgørende at udnytte. Det gælder om at sikre og igangsætte en sammenhængende indsats, der er inkluderende, markedsbaseret og resultatorienteret. Når det gælder tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter, er forholdene de seneste år forbedret på flere områder. Udgangspunktet for at skabe en seriøs og resultatorienteret indsats eksisterer. Hvis de gode intentioner og initiativer skal skabe direkte værdi for virksomhederne er det afgørende, at styrke samarbejdet på tværs og udnytte de styrker, som de enkelte organisationer besidder. At optimere de synergieffekter, der endnu er uforløste, er altafgørende for, at Danmark fremadrettet kan vinde terræn i det internationale talentkapløb (OECD 2009). 16

17 Potentiale for en klyngebaseret talentindsats Gennem dialog med en række klynger er følgende fælles behov og krav identificeret: Primært behov for en fælles tværgående branding og tiltrækningsindsats. Virksomhederne har ikke adgang eller ressourcer til at tiltrække og rekruttere på egen hånd. Interesse for en fælles national indsats på tværs af branche og geografiske opdelinger. Ønsker at pulje indsatser på tværs af klynger og relevante aktører. Markedsdrevne og fleksible indsatser, der løbende justeres efter virksomhedernes behov. Indsatsen kan etableres som et offentligt privat samarbejde (OPS). En vedvarende indsats, der ikke alene baseres på projektmidler, men som tilbyder konkrete produkter, virksomhederne efterspørger og betaler for. En løsning, der inkluderer og komplementerer eksisterende tiltag. Klyngerne vil gerne deltage i at formidle indsatserne ud til virksomhederne og anvende deres markedsnetværk. 17

18 Regionale talentindsatser fra Talenter Kandidater Tiltrækning Talent Journey Rekruttering Jobskabelse Modtagelse & fastholdelse Jobs Virksomheder 18 Kilde: expatviden.dk

19 Manglende synlighed overfor både talenter og danske virksomheder Der er i de senere år taget mange initiativer for at forbedre virksomhedernes muligheder for både at tiltrække, rekruttere og fastholde udenlandske højtuddannede, specialister, fagtekniske kandidater og PHD-studerende. Som enkeltvirksomhed (SMV er) er det dog vanskeligt at få adgang til de rette relevante og kvalificerede talenter, som virksomheden efterspørger. Ifølge DI har hver sjette virksomhed, der har forsøgt at rekruttere, oplevet problemer med at få de rette folk. Virksomheder rekrutterer forgæves til både ufaglærte job, faglærte job og specialistjob. Hver tredje virksomhed forventer at rekruttere udenlandske medarbejdere (DI; 2014). At skabe interesse og reel tilgang i antallet af udenlandske arbejdstagere, og at fastholde de bosiddende udenlandske arbejdstagere, kræver en stærk national, innovativ indsats, der kan understøtte de danske virksomheders stigende behov for udenlandske talenter. Det er essentielt, at der skabes synergi mellem værdifulde, eksisterende indsatser på tværs af regionale og lokale tiltag samtidig med, at der udvikles nye aktiviteter, som kan medvirke til at gøre opmærksom på danske virksomheder og mulighederne for at skabe sig en karriere og et godt liv i Danmark. Med de nuværende enkeltstående regionale og kommunale initiativer, er det svært for de udenlandske talenter at få øje på Danmark og danske virksomheder, som en mulighed for at opnå en attraktiv karriere og ikke bare et job. 19

20 CLEAN Hvis tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft foregår på nationalt niveau, kan vi selvfølgelig blive stærkere i kampen om talenterne. Det er dog afgørende, at talenterne fortsat oplever og mødes med regionale og lokale tiltag undervejs i processen. Morten Weeth, Senior Director, CLEAN 20

21 Talent indsatser regionale og nationale Tal i mio. kr. Talent Attraction 24 International Brainstormers 21,5 Work in Denmark * 132 InterResource 5,8 Best Brains 13,6 Fastholdelse af internationale studerende 10,7 Mentorfamilier 1,6 Come & Stay 0,8 Copenhagen Talent Bridge 40 Embrace 1,8 Work Live Stay 8,6 IC 39,6 Expat in Denmark ** 4,5 Velkomstcentre 20 IC 30 STARS (Studiejob til alle i Region syd) *** Expat in Denmark ** 2, Kilde: Jyllandsposten; 2013, expatviden.dk * 22 millioner om året, finansieret på Finansloven ** 4,5 mio. kr , 2,4 mio. kr *** Beløb Ikke oplyst 21

22 Potentiale for en sammenhængende og koordinerende vedvarende indsats Fælles for de eksisterende initiativer er, at de er baserede på projektmidler, der kun løber over en årrække, for derefter at skulle forankres på anden vis eller forsvinde. Mange af projekterne ophører inden udgangen af 2015, hvilket betyder, at der er fare for at Danmark og danske virksomheder går glip af tilbud, viden og aktiviteter, som understøtter deres behov for talenter. En lang række aktører ansøger formodentligt om finansiering af nye projekter, men det løser ikke det grundlæggende problem med, at der ikke tænkes i langsigtet forankring og koordinering projekterne imellem. Resultaterne, viden og erfaringerne bliver typisk ikke videreført, men lukkes og afvikles. Best Brains projektet står netop i denne situation og videreformidler derfor deres værktøjer og careerindenmark.com via Best- Brains.dk, så det bliver tilgængeligt for andre aktører. Der findes ikke en national indsats for tiltrækning af international arbejdskraft. Pt. er der kun Talent Attraction, der på tværs af tre regioner forsøger at løfte indsatsen. 22

23 National klyngebaseret løsning Der bør findes en løsning på, hvordan værdifulde enkeltindsatser forankres i en tværgående national indsats. Der er især et behov for et nationalt talenttiltrækningstiltag i Danmark, der samler og skaber synergi mellem enkelte relevante aktører og som baseres på en deltagelse fra erhvervsklynger. En fælles styrket indsats vil fremme danske virksomheders muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Klyngerne i Danmark repræsenterer brancher, som er kendt for at være first-movers. Det er attraktivt for udenlandske eksperter og specialister, som er den målgruppe der er størst efterspørgsel på. En fælles indsats vil derfor være et win for ba de udenlandske talenter, danske virksomheder og dansk økonomi. Careerindenmark.com er et eksempel på en aktivitet, som kan forankres i en national klyngebaseret udgave. 23

24 BrainsBusiness Det er genialt at skabe et tværgående samarbejde med erhvervsklyngerne omkring talentindsatsen. Klyngeorganisationerne kan bidrage til at skabe adgang til en kritisk masse af udenlandsk arbejdskraft, og samtidig levere branchespecifik viden og konkretisere den aktuelle efterspørgsel, samt agere som formidlingskanal overfor virksomhederne i forhold til at sikre kendskabet til og brug af indsatserne. Birgit Pia Nøhr, Co-Cluster Manager, BrainsBusiness 24

25 Nuværende kontaktniveau Tiltrækning Rekruttering Kontakt på virksomhedsniveau Ansvaret ligger primært hos virksomhederne (SMV erne), men de har ikke ressourcerne til at gennemføre det. Modtagelse & fastholdelse Primært offentligt kontaktniveau Ansvaret for modtagelse og fastholdelse er ofte fordelt mellem offentlige aktører (kommuner, erhvervscentre, regionale tiltag) og den enkelte virksomhed. 25

26 Klyngerne som potent kompetence-magnet Ifølge DI er de hyppigste årsager til, at virksomhederne ansætter udenlandske medarbejdere, at de har manglende adgang til arbejdskraft med den rette viden og kompetencer, på det danske arbejdsmarked (DI; 2014). En klynge har i mange henseender dét, der skal til for at blive en potent kompetence-magnet: Mange virksomheder og jobmuligheder inden for samme sektor, knyttet til et geografisk begrænset område. Samtidig er de danske klynger alle koblet op til hver deres globale netværk med andre klynger, samarbejdsorganisationer og markedsnetværk. Det giver mulighed for at skabe en effektiv infrastruktur for globale talenter indenfor de enkelte brancher og uddannelsesretninger. De adspurgte klynger er villige til at arbejde tværgående og herigennem aktivt bidrage til en klyngebaseret talenttiltrækningsindsats. 26

27 Klyngebaseret talenttiltrækning Klyngeorganisationerne kan og bør bruges til at etablere stærke markedsnetværk for talenttiltrækning og adgang til branchespecifik værdifuld viden om de aktuelle markedsbehov. Branchenetværk Ambassadører Internationale klynger Events Universitetssamarbejder Fora 27

28 Cluster Excellence Denmark Vores indtryk er, at klyngernes medlemmer har brug for kvalificeret og veluddannet arbejdskraft. Men for langt de fleste danske klynger er denne service ikke det primære forretningsområde. En tværgående talenttiltrækningsindsats kan være et add-on til de andre services, klyngerne tilbyder deres medlemmer. Merete Daniel Nielsen, Direktør, Cluster Excellence Denmark 28

29 Potentiel adgang til talenter via etablerede klyngenetværk Klynger Offshoreenergy.dk CLEAN Internationale samarbejder og netværk Offshore Center Angola, Offshore Center Brasilien, Stavanger Business Forum, Grønlands Arbejdsgiverforening, East of England Energy Group, German Wind. ECO-Cluster ICN: Copenhagen Cleantech Cluster, Denmark; Aclima, Spain; Colorado Clean Energy Cluster (CCEC), Colorado U.S.; Eco World Styria, Austria; Lombardy Energy Cluster, Italy; Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC), Norway; Singapore Sustainability Alliance (SSA), Singapore; Research Triangle Cleantech Cluster (RTCC), North Carolina U.S.; Tenerrdis, France og Renewable Energy Hamburg, Germany. Danish Food Cluster Interactive Denmark Medicon Valley Alliance CCS: Masdar Institute, Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater; Marilia kommune, Sao Paulo i Brasilien; Miljøministeriet i Hong Kong; Krasnodar kommune i Rusland; Regional udviklingsmyndighed, Anatolien i Tyrkiet; Bratislava kommune i Slovakiet samt en række kontakter og projekter i Indien og Kina. European Food Alliance, Ska ne Food Innovation Network og Food Valley NL Computerspilzonen samarbejder med de nordiske spilorganisationer i regi af Nordic Game Programmet, herunder Producentforeningerne i Norge og Island, NEOGAMES i Finland og Dataspilsbranchen i Sverige. Generelt samarbejder Computerspilzonen med mange typer internationale organisationer og virksomheder og uddannelsesinstitutioner, bl.a. det danske innovationscenter i San Francisco. Det primære fokus er at styrke kreative digitale iværksætteres adgang til nye markeder, netværk, forretningsudvikling og kapital. BayBio (San Francisco, USA), BioCom (Southern California, USA), MassBio (Massachusetts, USA), One Nucleus (UK), Oslo Cancer Cluster, BioJapan (Japan) samt andre mindre organisationer i Japan og Syd Korea. Kilde: (Netmatch, 2014) 29

30 Potentiel adgang til talenter via etablerede klyngenetværk Klynger Wellfare Tech Brains Business Internationale samarbejder og netværk Age Platform Europe, Belgien; Ancitel Toscana, Italien; South Denmark European Office, Belgien; MikroVerkstedet AS, Norge; Enterprise Europe Network, Belgien; Brainport Development, Holland; Technology Strategy Board, Storbritannien; Bundesministerium fu r Verkehr, Innovation und Technologie, Tyskland; Bureau Cosyn VOF, Belgien; Stanford University, USA; Caretag AB, Sverige; Centre e-sante, Frankrig; City of Funabashi, Japan; Clusterland Obero sterreich, Østrig; Continua Health Alliance, USA; Elevdata AB, Sverige; Høgskolen i Gjøvik, Norge; Induct Software, Norge; HIMMS, Belgien; Research Executive Agency, Belgien; Sony, Japan; Smart Homes, Holland; The Province of Noord-Brabant, Wissenschaftszentrum Kiel GmbH, Tyskland; Swansea University, Storbritannien; Universitat de Girona, Spanien; Innovation Center Denmark, Mu nchen, Tyskland og Innovation Center Denmark, Silicon Valley, USA European Cluster Collaboration Platform, TCI (The Competitiveness Institute), European Cluster Managers Club. Cluster 55 (S), IKT Grenland (N), Mobile Heights (S), Hermia (SF), Visorial Information Technology (Litauen), Latvian IT Cluster (Letland), Tra dlo s Framtid/Oslo Teknopol (N), Forum Virium (SF), Future Position X (S), Mobkom.net (D), ICT West Pomerania (PL), Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny (PL), Pomerania ICT Cluster (PL), Oslo Medtech (N), Culiminatum Centre for Excellence in Living Business (SF), Ska ne Food Innovation Network (S), Triple-Steelix (S), Airport Cluster Finland (SF), Go teborgbio (S), NCE Subsea (N), NCE Culinology (N), ICT Cluster Bern (Schweiz), BICCNet (D), DSP Valley (B) Kilde: (Netmatch, 2014) 30

31 Anbefalinger Anbefalinger overordnet Organisering Finansiering Markedsføring Forretningsmodel Fremadrettet proces 31

32 Anbefalinger overordnet I dag er der for stor afstand mellem erhvervslivets efterspørgsel og ønsker til tiltrækning af talenter og så den indsats, der prioriteres og gennemføres. Der skal fremadrettet ageres på nationalt og klyngebaseret niveau, for at styrke Danmarks udgangspunkt i den internationale konkurrence om talenter. Hvis der konkurreres internt på tværs af byer, regioner og aktører i Danmark, så taber alle. Overordnet set er der behov for en national klyngebaseret forretningsmodel som inkluderer: - En uafhængig geografisk og politisk organisering, der samler, understøtter og komplementerer eksisterende tiltag og igangsætter nye. - En markedsdreven produkt- og finansieringsmodel. - En talent og virksomhedsbaseret brandingmodel, der udnytter eksisterende værdifulde regionale løsninger og udbreder disse på nationalt plan som fx Careerindenmark.com. Dette gennemgås nærmere i følgende: 32

33 Organisering Organisering overordnet Offentlig Privat Samarbejde Struktur 33

34 Anbefalet organisering 1. Forankring af en national talentindsats i et organ, der er uafhængig politisk og geografisk. 2. En organisering, der kan varetage udvikling og salg af markedsdrevne services og produkter indenfor talenttiltrækning og -fastholdelse, der løbende justeres til de konkrete markedsbehov for at generere kvalificeret arbejdskraft. 3. Organiseringen skal varetage en løbende indhentning af viden om nationale og internationale markedsbehov og potentialer og gennemfører indsatser på baggrund af egentlig efterspørgsel. Udviklingskonsortium Advisory Board Enhed Forretningsudvikling Marketing Salg Administration 34

35 Anbefalet organisering 1. Der skal etableres formelle partnerskaber for at skabe en national og klyngebaseret talentplatform og tilhørende indsatser, hvor bl.a. Eksisterende aktørers løsninger (fx Best Brains, Work Live Stay, Work in Denmark, Expat in Denmark, Copenhagen Capacity m.v.) understøttes og/eller videreføres og nye udvikles. 1. Etablering af et konsortium bestående af offentlige og private klyngeaktører, talentaktører, samt virksomheder, der sikrer relevansen og koordineringen af øvrige indsatser. Etablering af et advisory board fx bestående af virksomheder, erhvervscentre, organisationer mv., der løbende kvalificerer, at de enkelte produkter er anvendelige for virksomhederne. Udviklingskonsortium Advisory Board Enhed Forretningsudvikling Marketing Salg Administration 35

36 Expat in Denmark / DI Der bør etableres et Center of Excellence, klyngerne kan levere branchespecifik viden ind til, og som kan varetage en målrettet brandingen af Danmark på baggrund af disse indsigter. Lise Thomsen, Sekretariatsleder, Expat in Denmark, DI 36

37 Markedsdreven enhed En markedsdreven enhed skal løbende kunne håndtere og facilitere en række områder for at kunne udvikle, drive og eksponere relevante services overfor internationale og nationale talenter, samt overfor virksomhederne og de regionale og kommunale aktører. Marketingaktiviteter Forretningsudvikling Partnerdialog Målgrupper Videndeling Center Su of Excellence Indsigter Support Salg Målgrupper Det skal løbende kvalificeres hvilke markeder og målgrupper, der er relevante for virksomhederne. Indsigter Der skal løbende indhentes indsigt fra klyngerne vedrørende virksomhederne og andre aktørers behov. Support Der skal være en direkte adgang for partnere og virksomheder til at få assistance til brug og udvikling af services. Forretningsudvikling Der skal løbende udvikles nye indsatser og eksisterende tilpasses og justeres til virksomhedernes konkrete behov og til den pågældende markedssituation, rammevilkårene mv. 37

38 Markedsdreven enhed Marketingaktiviteter Aktiviteterne gøres generiske i en vis udstrækning, så de kan anvendes på tværs af målgrupperne og samtidig er det afgørende, at de kan versioneres og dermed bruges på tværs af en lang række aktører. Marketingaktiviteter Forretningsudvikling Partnerdialog Målgrupper Videndeling Enhed Su Indsigter Support Salg Salg Alle indsatser skal udvikles så de bliver let tilgængelig og anvendelige for virksomhederne, kommunerne og andre aktører. Partnerdialog Det er afgørende for indsatsernes succes at der skabes en vedvarende dialog med relevante talent- og erhvervsfremmeaktører. Hvis ikke der skabes en fælles indsats på tværs af relevante aktører bliver det meget svært at opnå en ønsket stærk effekt af den fremadrettede indsats. Videndeling Det er væsentligt at udbrede kendskabet til de virksomhedsrettede tiltag med henblik på at skabe en høj volumen på anvendelsen af dem. Yderligere er det væsentligt at dokumentere resultaterne af indsatserne for at sikre opbakning fra partnerne. 38

39 Finansiering Finansieringsmodel Finansieringskilder 39

40 Finansieringsmodel Finansieringen skal på sigt være opretholdt af partner- og medlemsfinansiering. Dog anbefales det, at det offentlige i opstartsdelen skal være med til at sikre finansieringen. De offentlige aktører skal indgå med medfinansiering i forhold til udarbejdelsen af den fælles nationale talentplatform, hvorunder der udvikles en fælles markedsførings- og brandingindsats i forhold til talenttiltrækning. Fx drives Careerindenmark.com videre af Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter, men der er behov for en videreudvikling af denne og andre tiltag under en fælles indsats. Funding Bemanding Udvikle aktiviteter Partneraftaler Udvikle aktiviteter og indsatsområder Salg/medlemsfinansiering Services/aktiviteter for virksomheder, erhvervscentre, talenter 40

41 Finansieringskilder Det er afgørende at inddrage forskellige regionale og kommune aktører for løbende at kunne skabe relevante markedsdrevne indsatser, der komplementerer eksisterende og samtidig for at sikre en solid finansieringen. Klynger Fonde Virksomheder Uafhængig enhed Regionale aktører Universiteter Kommunale aktører 41

42 Brandingmodel Brandingmodel En samlet talentindsats Versionerede services Relevante marketingaktiviteter Konkrete forslag til videreudvikling 42

43 Danish Food Cluster I en national markedsføringsindsats over for talenterne, skal budskabet om Danmark som et land of opportunities kommunikeres. Lone Ryg Olsen, CEO, Danish Food Cluster 43

44 Brandingmodel - National talentindsats med 4 overordnede områder Internationalt marked (netværk og fælles indsatser) Talent services (markedsdrevne indsatser) Brandingmodel Digital tilstedeværelse (versioneringer) Erhvervsservices (nemt tilgængelige) - Etablering af markedsnetværk inden for talenttiltrækning fx anvendelse af klyngernes internationale netværk. - Talent services, der baseres på en systematisk vurdering af erhvervslivets behov og som synliggør attraktive jobs på markedsvilkår. - Digital løsninger, der kan anvendes via versioneringer på tværs af aktører. - Intensiv indsats overfor virksomhederne for at udbrede kendskabet og anvendelsen af eksisterende og fremadrettede talenttiltag, fx via klyngerne. - Talentindsatserne koordineres og brandingen sikrer, at der fortælles den samme historie, dog i forskellige versioner. 44

45 En samlet overordnet talentindsats aktiviteterne samles og koordineres Fra en potentiel expat eksponeres for en dansk talentindsats til personen er etableret og bosat i Danmark, bør denne person og familien så vidt muligt mødes med en sammenhængende række af tilbud/services. Tillige er det også mest fordelagtigt for virksomhederne, at skulle forholde sig til en samlet indsats, der sagtens kan distribueres via forskellige løsninger. Branding Talent Attraction Rekruttering Career in Denmark Work in Denmark Modtagelse Best-Brains.dk Move to DK Fastholdelse Expat in Denmark 45

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole

Hvem er TRIN? CVU. Fredericia Maskinmesterskole Hvem er TRIN? CVU Fredericia Maskinmesterskole En succeshistorie inden for klyngeudvikling Cadore - Italien : - approx. 900 virksomheder inden for udvikling og produktion af solbrilleglas - over 35%

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD

FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD FOODBOOSTER NETWORK FACILITERET MENTORNETVÆRK FOR MINDRE VÆKSTVIRKSOMHEDER INDENFOR FOOD HVORFOR FOODBOOSTER? Analyser (fx MAPP, Aarhus Universitet, 2014) peger bl.a. på følgende kompetencebehov i forhold

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer

Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer InTra-Net Projekt - Notat REG X, Kolding, DK, and WTSH GmbH, Kiel, DE Indhold Mål og metode Antagelser Finansieringsmodeller for klyngeorganisationer Model

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020)

COSME. Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) COSME Programme for Competitiveness of Enterprises and SME s (2014-2020) Agenda Erhvervsstyrelsens rolle Historikken Målgruppe og budget Mere om indsatsområder Spørgsmål Erhvervsstyrelsen Sikre gode rammebetingelser

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København

VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012. Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København VisitAarhus Konference Mandag den 3. december 2012 Tiltrækning af internationale møder, kongresser og begivenheder til København Hvem er jeg? Steen Jakobsen, 42 år Kongreschef i Wonderful Copenhagen 3.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

!"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$

!#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$ !"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)$ !"#$%&'(')*&+(,+"%-+.++ /+*012345+ 6788904:+ ;

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012 NOTAT København, juni 2012 Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger Computerspilzonen anbefaler at der gennemføres 9 initiativer for at styrke udviklingen i den danske spilbranche,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Fremtidens sikring af it-systemer? Forskningschef Marianne Levinsen Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Danmark i Verden 2020 Danmark i Verden 2020 Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere