Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 111 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 111 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 111 Bilag 1 Offentligt Notat Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.) 1. Indledning Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet har ved af 21. december 2015 hørt en række myndigheder og organisationer over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.) med høringsfrist den 12. januar Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovudkastet: Aktionsgruppen mod diskrimination af flygtninge, Ankestyrelsen, AOF-Danmark, Børne- og Kulturchefforeningen, Børnerådet, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Folkeoplysnings Forbund/ Folkeoplysning for Flygtninge, Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Røde Kors, Dansk Socialrådgiverforening, Datatilsynet, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes Landsforening (KL), Landsorganisationen i Danmark (LO), Odense Kommune, Rådet for Socialt Udsatte, Rådet for Etniske Minoriteter, UNHCR og Rigsrevisionen. Følgende hørte myndigheder og organisationer har ikke afgivet bemærkninger til lovudkastet: Advokatrådet, Amnesty International, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, De Danske Sprogcentre, Det Centrale Handicapråd, Dignity Dansk Institut mod Tortur, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, FOF s Landsorganisation, Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser, Fredensborg Kommune, Fredericia Kommune, Frivilligrådet, Gladsaxe Kommune, Jobrådgivernes Brancheforening, Liberalt Oplysningsforbund, Lærernes Centralorganisation, NETOP - Netværk for oplysning, Odsherred Kommune, Oplysningsforbundenes Fællesråd, Uddannelsesforbundet, Vejle Kommune, Vesthimmerland Kommune og Viborg Kommune. 28. januar 2016 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Integrationskontoret Slotsholmsgade 10 Post 1216 København K Tel Mail Web CVR-nr Sagsbehandler SAB Tel Mail Sags-nr I det følgende gives en oversigt over hovedindholdet af de modtagne høringssvar samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets bemærkninger hertil. For en fuldstændig gennemgang af samtlige indsendte synspunkter henvises til vedlagte høringssvar. 2. Bemærkninger til udkastet til lovforslag 2.1. Generelle bemærkninger En række organisationer og foreninger påpeger, at ydelsesnedsættelsen vil indebære negative konsekvenser for integrationen med manglende samfundsdeltagelse og udviklingsmuligheder, ikke mindst for børn. Endvidere nævnes det, at en ydelsesnedsættelse vil øge udfordringerne med at finde billige boliger, som kan betales af integrationsydelsesmodtagere. En række høringsparter fremhæver i den sammenhæng, at sænkningen af ydelsesniveauet for personer, der i øjeblikket modtager kontanthjælp, vil gøre den mangel på billige boliger, der allerede er et problem, værre. Side 1/11

2 Det fremgår ligeledes af nogle af høringssvarene, at det ikke er rimeligt at fastsætte integrationsydelsen på SU-niveau og at integrationsydelsesmodtagere i lighed med SUmodtagere burde have ret til at tjene flere penge ved siden af ydelsen. Desuden fremgår det, at kravet om bestået Prøve i Dansk 2 for at opnå dansktillæg er for højt og vil indebære, at mange ikke vil kunne opnå dansktillæg. Enkelte nævner, at man finder kriterierne for at få dansktillæg for stramme. Videre anføres det i høringssvarene, at beskæftigelseseffekten af ydelsesnedsættelsen er forholdsvis beskeden og ikke står mål med de ulemper, den vil have for de berørte, herunder for familier med børn. Andre organisationer nævner, at forslaget efter deres opfattelse ikke er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Tre organisationer er af den opfattelse, at lovforslaget medfører ulovlig diskrimination. Endvidere nævnes det som et problem, at kommunerne og ydelsesmodtagerne har forholdsvis kort tid til at omstille sig til, at ydelsen bliver reguleret ned, idet kommunerne i løbet af tre måneder i princippet skal gennemgå alle kommunens kontanthjælpssager og ydelsesmodtagerne skal indrette sig på de nye forhold i løbet af tre måneder. Endelig anfører flere af høringsparterne, at man er enig i lovforslagets overordnede mål om, at flere skal integreres på arbejdsmarkedet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (herefter ministeriet) bemærker hertil, at regeringens overordnede mål med lovændringen er, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde i forhold til at modtage hjælp fra det offentlige, og at den ser det nuværende højere ydelsesniveau som værende en del af forklaringen på, at målgruppen for integrationsydelsen har en lavere arbejdsmarkedsdeltagelse end resten af befolkningen. I det følgende kommenteres bemærkningerne fra høringsparterne tematisk. 2.2 Ydelsesniveauet Dansk Røde Kors, Rådet for Etniske Minoriteter, UNHCR, Børne- og Kulturchefforeningen, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Socialrådgiverforening, Børnerådet, Rådet for Social Udsatte, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Flygtningehjælp, LO og Aktionsgruppen mod Diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen påpeger, at ydelsesnedsættelsen vil indebære problemer som følge af relativ lav indkomst. Således oplyser Dansk Røde Kors, at integrationsydelsen er at sammenligne med den tidligere eksisterende starthjælp, hvorom Rockwool Fonden i 2012 konkluderede, at levevilkårene for flygtninge på starthjælp var præget af fattigdom. Endvidere nævnes, at Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) i 2011 nåede frem til, at starthjælp fastlåser flygtninge i fattigdom og på flere måder modvirker integration. Endvidere oplyser Røde Kors, at organisationen dagligt er i kontakt med fattige mennesker i Danmark, og på første hånd oplever, hvad fattigdom betyder for samfundsdeltagelse og udviklingsmuligheder ikke mindst for børn, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, fødselsdage, lejrskoler og andre aktiviteter med klassekammeraterne. Røde Kors venter en tilsvarende effekt ved indførelsen af integrationsydelsen, ikke mindst fordi energien og tiden i familier ramt af fattigdom i stedet bruges på at tænke på, hvordan hverdagen skal hænge sammen med husleje, mad, tøj osv. Side 2/11

3 Aktionsgruppen mod diskrimination af flygtninge oplyser, at en rapport om starthjælpen fra 2002 viser, at ca. 86 ud af 100 stagnerede på den lave ydelse. Endvidere oplyser gruppen, at den nye integrationsydelse er lavere end den kritiske fattigdomsgrænse på 50 procent af medianindkomsten. Rådet for Etniske minoriteter finder, at integrationsydelsen på grund af dens størrelse vil være integrationshæmmende, idet det vil gøre en sårbar gruppe endnu mere sårbar, både i forhold til sund kost, boligplacering og børnenes vilkår. Rådet henviser herom i øvrigt til sit høringssvar af 31. juli 2015 til L 2 om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.) Også UNHCR henviser til organisationens høringssvar til L 2, der er refereret i det tilhørende høringsnotat. Organisationen gentager i nærværende høringssvar sin bekymring for flygtninges mulighed for at finde sig tilrette og blive integreret i Danmark, fordi de som nytilkomne ikke har samme mulighed som andre for at opnå en rimelig levestandard i førstedelen af deres ophold her i landet. Institut for Menneskerettigheder skriver, at forslaget vil være indgribende for en stor gruppe borgere, herunder børnefamilier og persongrupper, som i forvejen kan være udsatte. Instituttet henviser herunder til, at grundloven indeholder et krav om, at personer på offentlig forsørgelse skal sikres et eksistensminimum, og at det er vigtigt at se nærværende lovændring i sammenhæng med den påtænkte indførelse af loft over kontanthjælp og 225-timers reglen. Instituttet finder det væsentligt, at det sikres, at personer på de laveste ydelser er sikret en samlet støtte, som opfylder grundlovens krav til eksistensminimum, også efter at deres ydelse, for eksempel integrationsydelse, er reduceret. Instituttet anbefaler på den baggrund, at der inden for en kortere årrække efter lovens ikrafttræden, for eksempel to år, foretages en evaluering af lovens konsekvenser. Dansk Socialrådgiverforening (DS) oplyser, at personer, der har levet af kontanthjælp, nu skal omstille sig til at gå markant ned i ydelse, hvilket efter foreningens opfattelse bliver en omstilling, der for nogle vil være næsten umulig. Lovforslaget vil få alvorlige konsekvenser i forhold til bolig og børnenes forhold. Børnene vil vokse op med alvorlige materielle, sociale og sundhedsmæssige afsavn. DS refererer en undersøgelse fra december 2015, som blandt andet konkluderer, at unge fra økonomisk trængte familier har et dårligere helbred end andre unge og sjældnere går til fritidsaktiviteter. Børnerådet anfører, at den primære konsekvens af lovforslaget bliver, at flere flygtningefamilier vil blive økonomisk og socialt marginaliseret. Lovforslaget vil ifølge rådet betyde en væsentlig reduktion i indkomsten for de familier, der ikke kommer i arbejde og bliver selvforsørgende. Dermed vil de leve i fattigdom. Børnerådet stiller sig endvidere kritisk over for forværringer i levestandarden, der rammer børn og unge flygtninge, der står i en sårbar situation og efter Børnekonventionen art. 27 har ret til en passende levestandard, og nævner, at FNs Børnekomité i 2011 udtrykte kritik af Danmark (dog på grund af 450 timers reglen). Børnerådet anbefaler afslutningsvis, at man nøje overvåger, om den foreslåede ændring fører til en stigning i antallet af flygtningefamilier med børn, der vokser op i fattigdom, samt de negative konsekvenser for integrationen af familierne. Side 3/11

4 Rådet for Socialt Udsatte vurderer, at forslaget om udbredelse af integrationsydelsen til en endnu større personkreds vil resultere i en udbredelse af fattigdom. Erfaringerne fra den tidligere starthjælp viste klart, at ydelser på så lavt et niveau for de berørte resulterer i afsavn af helt basale livsfornødenheder. Endvidere er det rådets opfattelse, at fattigdom ekskluderer mennesker fra samfundet, og at lovforslaget derfor for store dele af den berørte målgruppe vil føre til en mere permanent og langvarig eksklusion fra samfundet med isolation til følge. Dansk Folkeoplysnings Samråd udtrykker bekymring for, at den lave integrationsydelse vil betyde, at flygtninge og indvandrere, som særligt kan have gavn af de folkeoplysende tilbud og andre civilsamfundsaktiviteter, ikke vil få råd til at deltage fremover. Dansk Flygtningehjælp henviser, hvad angår ydelsens størrelse, i det væsentlige til organisationens høringssvar til L 2, hvor det bl.a. blev påpeget, at ydelsen ville få store negative konsekvenser socialt og integrationsmæssigt på grund af dens beskedne størrelse. Dansk Flygtningehjælp forventer, at de berørte personer og familier vil få vanskeligt ved at afholde helt basale og nødvendige udgifter, herunder huslejeudgifter og daglige madudgifter. For de flygtninge, der har fået anvist en bolig med et huslejeniveau ud fra kontanthjælpens størrelse, kan der blive tale om, at familierne må vælge mellem muligheden for at blive boende i egen bolig og muligheden for klare udgifter til mad og andre daglige fornødenheder. Også LO henviser til sit høringssvar til L 2 og kan ikke støtte, at personkredsen for integrationsydelsen udvides til at gælde alle herboende personer. Den lave integrationsydelse bidrager ifølge LO efter alt at dømme til fattigdom snarere end at sikre udlændinge fodfæste på arbejdsmarkedet. Dermed kan det også blive direkte til skade for integrationen derved, at udlændinge og deres børn har færre muligheder end danskere og mindre overskud til at søge job. Endelig nævner Institut for Menneskerettigheder, at grundloven indeholder et krav om, at personer på offentlig forsørgelse sikres et eksistensminimum. Ministeriet skal helt generelt bemærke, at antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er steget med 20 procent siden 2011, og antallet af ægtepar på kontanthjælp er steget med 50 procent. Denne udvikling finder regeringen uholdbar, især i lyset af, at der i de seneste to år har været stigende beskæftigelse. Dette illustrerer efter regeringens opfattelse, at der er behov for at se på ydelsesniveauerne for at få flere væk fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Ikke-vestlige indvandrere, som udgør hovedparten af målgruppen i forslaget, har en væsentlig lavere beskæftigelsesfrekvens end personer med dansk oprindelse og er overrepræsenterede blandt modtagere af kontanthjælp og førtidspension. Her er der i særlig grad brug for at øge tilskyndelsen til at komme i job. Det høje ydelsesniveau er efter regeringens opfattelse stærkt medvirkende til, at ikkevestlige indvandrere har en markant lavere arbejdsmarkedstilknytning end andre. At så mange fortsat er uden for arbejdsmarkedet efter en længere årrække her i landet, er et problem, som enhver regering har pligt til at forsøge at løse. Dels af hensyn til indvandrernes integration og samfundets sammenhængskraft, men også af hensyn til, at det samfund, vi kender i dag, kan bevares, og ikke lider under massive sociale udgifter til menne- Side 4/11

5 sker, der står uden for samfundet. Det er ligeledes vigtigst, at børn vokser op med forældre, der har et arbejde, så de vokser op i et miljø med gode rollemodeller. Efter regeringens opfattelse vil forslaget indebære, at flere kommer i arbejde til gavn for integrationen og dermed til sikring af, at næste generation får en god start. Særligt hvad angår bemærkningen fra Institut for Menneskerettigheder om integrationsydelsens samspil med kontanthjælpsloft og 225 timers reglen og sikring af eksistensminimum skal fremhæves, at ægtepar på integrationsydelse, hvor den ene eller begge har forsørgelsespligt over for et barn, først bliver omfattet af 225 timers reglen, når de har opnået ret til fuld børne- og ungeydelse, jf. 2, stk. 1, nr. 7, i lov om en børne- og ungeydelse. En ægtefælle eller en ugift person, hvis arbejdsevne er så begrænset, at vedkommende ikke kan opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, er ikke omfattet af 225 timers reglen Adgang til billige boliger og hjemløshed KL, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Socialrådgiverforening (DS), Odense Kommune, Dansk Flygtningehjælp og Aktionsgruppen mod Diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen fremhæver, at sænkningen af ydelsesniveauet for personer, der i øjeblikket modtager kontanthjælp, vil gøre den mangel på billige boliger, der allerede er et problem, værre. Således anfører KL, at en udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse, vil forstærke den allerede eksisterende mangel på billige boliger, som kan betales på en integrationsydelse og at personer, der allerede har en bolig, ikke vil kunne opretholde boligen på satsen for integrationsydelse. Det vil ifølge KL betyde, at flere kommer i risiko for udsættelser, og det vil medføre administrative og økonomiske byrder for kommunerne. Institut for Menneskerettigheder bemærker, at det i sit høringssvar af 8. januar 2016 til Beskæftigelsesministeriet vedrørende indførelse af kontanthjælpsloft og 225 timers regel har anført, at der er sket et markant fald i antallet af billige boliger, som personer på de laveste overførselsindkomster har mulighed for at betale. Instituttet anbefaler i den anledning, at der inden for en kortere årrække efter lovens ikrafttrædelse foretages en evaluering af lovens konsekvenser. Dansk Socialrådgiverforening (DS) anfører, at det for mange på integrationsydelse vil være vanskeligt at finde en bolig, de kan betale, eller at betale den bolig, de bor i nu. Derfor vil en del blive nødt til at flytte fra deres bolig, og i nogle tilfælde vil det ende med udsættelse pga. huslejerestance. Samtidig vil det ifølge DS være en udfordring for kommunerne, der nu skal finde flere boliger, der er til at betale for borgere på integrationsydelse. DS anbefaler, at man minimerer boligkonsekvensen af lovforslaget fx ved at give et højere boligtilskud. Odense Kommune anfører at flere borgere vil får boligmæssige problemer ved overgangen til integrationsydelse. Det oplyses endvidere, at borgerne vil få under 3 måneder til at opsige deres bolig samt at skaffe en billigere, hvilket vil give udfordringer, da opsigelsesperioden som minimum er 3 måneder. Der bør derfor laves en længere overgangsperiode, hvor borgerne kan nå at omstille sig. Dansk Flygtningehjælp fremhæver også målgruppens vanskeligheder ved at betale huslejen ved overgangen til integrationsydelse og nævner, at konsekvensen for dem, der endnu ikke er blevet boligplaceret, risikerer at blive langvarig midlertidig indkvartering. Side 5/11

6 Aktionsgruppen mod Diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen fremhæver også, at sænkningen af ydelsesniveauet for personer, der i øjeblikket modtager kontanthjælp, vil forstærke den allerede eksisterende mangel på billige boliger, som kan betales på en integrationsydelse. Ministeriet skal bemærke, at det som nævnt er regeringens hovedmål med ydelsesreguleringen, at det bedre kan betale sig at arbejde, og at målgruppen bliver selvforsørgende og dermed selv bliver i stand til at afholde egne boligudgifter. Regeringen er opmærksom på, at nogle kommuner er udfordret, når det gælder om at finde boliger til flygtninge. Regeringen vil drøfte dette spørgsmål med KL inden for den nærmeste fremtid. Derudover bemærkes, at der fortsat er mulighed for at udbetale boligstøtte og særlig støtte til personer med høje boligudgifter, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. For så vidt angår de administrative konsekvenser for kommunerne henvises til afsnit 2.8 nedenfor Sammenligning med SU Dansk Røde Kors, Rådet for Etniske Minoriteter og Aktionsgruppen mod Diskrimination af Flygtninge i Lovgivningen bemærker, at SU-modtagere har mulighed for at tjene penge ved siden af ydelsen, hvilket ikke er tilgængelig for integrationsydelsesmodtagere, hvorfor det ikke er retvisende at sammenligne integrationsydelsen med SU. Dansk Røde Kors nævner, at integrationsydelsen vil være på niveau med uddannelseshjælp, som bygger på SU-systemets satser. Men i modsætning til studerende på SU, er der ikke mulighed for at supplere sin indkomst med lønnet arbejde eller at optage (studie)lån. Rådet for Etniske minoriteter foreslår fradragsreglerne ændrede, så mennesker på integrationsydelse skal have mulighed for at have en supplerende indtægt på samme måde som unge, der modtager SU. Aktionsgruppen mod Diskrimination af Flygtninge oplyser, at den lave integrationsydelse er på SU niveau, og at studerende kan optage billige lån og tjene godt kr. pr måned, før der skæres i SU, og tillige kan bo i billige kollegieværelser og ungdomsboliger. Disse fortrin og rettigheder har flygtninge ikke. Ministeriet skal hertil bemærke, at der ikke bør drages paralleller mellem SU og integrationsydelse, da der er tale om to helt forskellige systemer med hver sin målsætning. Hensigten med SU-støtten er blandt andet at sikre, at unge tager en uddannelse og at ingen fravælger uddannelse af økonomiske grunde. Hensigten med integrationsydelsen er derimod at tilbyde et midlertidig forsørgelsesgrundlag, indtil borgeren (atter) kommer i arbejde. Derfor er der ikke ud over ydelsens niveau tilstræbt parallelitet mellem integrationsydelse og SU. Endelig bemærkes, at integrationsydelsesmodtagere har adgang til at modtage særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik og danskbonus. En sådan adgang har SUmodtagere ikke Dansktillæg Dansk Røde Kors, Rådet for Etniske Minoriteter og Dansk Socialrådgiverforening finder, at reglerne for dansktillæg og dispensation er for stramme. Side 6/11

7 Dansk Røde Kors er enig i, at en vigtig forudsætning for at blive integreret i det danske samfund er, at man har tilegnet sig det danske sprog. Organisationen anfører dog, at mange flygtninge reelt ikke få mulighed for at få tillægget udbetalt, da flygtninge ofte visiteres til danskuddannelse 1, mens kravet til dansktillægget er bestået Prøve i Dansk 2. Rådet for Etniske Minoriteter finder af tilsvarende grunde, at allerede bestået Prøve i Dansk 1 bør udløse dansktillæg. Dansk Socialrådgiverforening finder det urimeligt, at flygtninge selv skal betale for den lægeerklæring, der kræves for at få dispensation fra danskprøvekravet. DS mener også, at vurderingen om dispensation bør bero på en socialfaglig vurdering af personens samlede situation. Ministeriet skal hertil bemærke, at der med kravet om en bestået Prøve i Dansk 2 og de dispensationsmuligheder, der foreslås for handicappede mv., efter regeringens opfattelse er fastsat et rimeligt niveau for opnåelse af sprogbonus og for dispensation fra det stillede krav. Dermed indeholder ordningen et væsentligt incitament til at lære dansk på et niveau, som vil gøre den enkelte bedre rustet til at bestride et arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Udlændinge, der enten er indplaceret på Danskuddannelse 1 eller har afsluttet en danskuddannelse med en bestået Prøve i Dansk 1, har mulighed for at gå op til Prøve i Dansk 2 som selvstuderende. Regeringen finder det endvidere rimeligt, at personer, der søger om dispensation med henblik på at modtage dansktillæg på kr. om måneden, selv afholder de udgifter, der er forbundet med at få en lægeerklæring Beskæftigelseseffekt og motivation Dansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Rådet for Etniske Minoriteter påpeger, at forslaget har en forholdsvis begrænset beskæftigelseseffekt, som ikke står mål med det antal personer, der omfattes af ydelsesreguleringen. Endvidere stilles der spørgsmål ved, om målgruppen i dag savner motivation til at påtage sig et arbejde. Dansk Røde Kors støtter intentionen i lovforslaget om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være i beskæftigelse, være selvforsørgende, en del af et arbejdsfællesskab og dermed gives bedre forudsætninger for at blive integreret i det danske samfund. Det anføres, at tidligere undersøgelser har vist en vis, men dog relativt begrænset, beskæftigelsesmæssig effekt af at sænke ydelserne fra kontanthjælpsniveau til det, der foreslås som den nye integrationsydelse. Også Rådet for Etniske Minoriteter henviser til tidligere forskning på området, nemlig en undersøgelse fra 2012 fra Rockwool Fonden, der ifølge rådet viser en begrænset beskæftigelseseffekt af starthjælpen. Dansk Flygtningehjælp savner en nærmere begrundelse for antagelsen om, at ikke-vestlige indvandreres motivation for at komme i arbejde skulle være mere påvirket af niveauet for sociale ydelser end motivationen blandt andre arbejdsløse borgere, da dette ikke stemmer overens med Dansk Flygtningehjælps erfaringer. Ministeriet skal hertil bemærke, at regeringens motivation for lovændringen i hovedsagen er, at det bedre skal kunne betale sig at arbejde, og at analyserne herom viser, at dette mål blev opnået ved den tilsvarende tidligere ydelsesregulering i form af introduktionsydelse (svarende til starthjælp) til flygtninge. Således viste en undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed fra 2007, at starthjælpens indførelse havde øget afgangen til Side 7/11

8 beskæftigelse for de berørte. Sandsynligheden for at være i beskæftigelse efter 16 måneder var 9 pct. for kontanthjælpsmodtagere og 14 pct. for starthjælpsmodtagere. Tilsvarende viste en undersøgelse fra 2009, også fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, at efter godt fire års ophold i Danmark var 30 pct. af de flygtninge, som var på kontanthjælp, kommet i arbejde, mens det var 42 pct. blandt flygtninge på starthjælp, der var kommet i arbejde. Regeringen forventer, at indførelsen af integrationsydelsen på tilsvarende vis vil have en beskæftigelseseffekt til gavn for såvel den enkelte integrationsydelsesmodtager som for det danske samfund. Det er der særligt behov for i forhold til den del af målgruppen, der udgøres af ikke-vestlige indvandrere, hvis arbejdsmarkedsdeltagelse ligger markant under såvel danske statsborgeres som vestlige indvandreres arbejdsmarkedsdeltagelse Forholdet til Danmarks internationale forpligtelser UNHCR, Dansk Flygtningehjælp og Retspolitisk Forening er af den opfattelse, at lovforslaget medfører ulovlig diskrimination. UNHCR henviser indledningsvist til det tidligere afgivne høringssvar til L 2 og gentager i den forbindelse sin bekymring for, at integrationsydelsen vil have negativ betydning for flygtninges muligheder for at etablere et liv i Danmark og rehabilitere sig fra traumer som følge af krig og forfølgelse, og anfører, at der er risiko for, at flygtninge marginaliseres, fordi de ikke gives samme muligheder som andre borgere. UNHCR finder, at lovforslaget ikke lever op til betingelserne i Flygtningekonventionen, idet lovforslaget ikke i tilstrækkelig grad tager højde for flygtninges særlige situation og indebærer forskelsbehandling i adgangen til social sikring ( social security ). Der henvises bl.a. til, at det af Flygtningekonventionens artikel 23 og 24 følger, at stater med hensyn til offentlig hjælp og understøttelse skal indrømme flygtninge samme behandling som deres egne statsborgere, og at der ikke overfor flygtninge kan stilles krav om længde og karakter af forudgående ophold, som flygtninge ikke har mulighed for at opfylde. Herudover udtrykker UNHCR bekymring for, om lovforslaget er i overensstemmelse med øvrige ligebehandlingsprincipper, som Danmark internationalt har forpligtet sig til at følge, bl.a. FN s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder. På den baggrund anbefaler UNHCR, at opholdskrav i forhold til enhver form for sociale ydelser ophæves for flygtninge. Dansk Flygtningehjælp anfører, at integrationsydelsen, der blev indført pr. 1. september 2015, ikke lever op til bestemmelserne i Flygtningekonventionen og henviser til UNHCR Observations on the proposed amendments to the Danish Social Security legislation, august Retspolitisk Forening finder med støtte i lovforslagets bemærkninger, at lovforslaget er udtryk for indirekte diskrimination. Ministeriet skal bemærke, at der ved indførelsen af integrationsydelsen, jf. lov nr af 30. august 2015, som trådte i kraft den 1. september 2015, blev foretaget en vurdering af integrationsydelsens overensstemmelse med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser. I den forbindelse blev der redegjort for, at det var regeringens opfattelse, at integrationsydelsen er i overensstemmelse med grundlovens 75, stk. 2, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og andre internationale forpligtelser. Der henvises til pkt. Side 8/11

9 2.8. i bemærkningerne til lovforslag nr. L 2 af 3. juli 2015, jf. Folketingstidende , tillæg A. Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 14 beskytter mod diskrimination og finder bl.a. anvendelse på ydelser som integrationsydelse, idet sådanne ydelser falder inden for artikel 1 i Tillægsprotokol 1 om ejendomsretten. Dette blev bl.a. fastslået i den nedenfor omtalte højesteretsdom af 15. februar Det kan udledes af Menneskerettighedsdomstolens praksis, at en forskelsbehandling anses som diskriminerende, hvis den ikke er begrundet i objektive og relevante forskelle (saglighed), dvs. hvis den ikke forfølger et legitimt formål, og hvis der ikke er et rimeligt forhold mellem de midler, der anvendes, og det mål, der søges realiseret (proportionalitet). Det bemærkes i den forbindelse, at Menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at staterne når det drejer sig om generel økonomisk politik og samfundsmæssige forhold har en bred skønsmargin med hensyn til, hvilke forskelle der kan forskelsbehandles på baggrund af, jf. bl.a. Stec m.fl. mod Storbritannien, dom fra Ved lov nr. 361 af 6. juni 2002 om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.), der trådte i kraft 1. juli 2002, blev der indført en ordning med introduktionsydelse og starthjælp, der på væsentlige punkter svarer til den nugældende ordning med integrationsydelse, der blev indført den 1. september Højesteret har ved dom af 15. februar 2012 (starthjælpsdommen) taget stilling til de regler om introduktionsydelse og starthjælp, der som anført blev indført i Højesteret fastslog i den forbindelse, at en flygtning, som fik introduktionsydelse (svarende til SU-satsen) og en række enkeltstående ydelser m.v., fik den hjælp fra det offentlige, som han havde krav på efter grundlovens 75, stk. 2. Højesteret fandt endvidere ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at de regler om introduktionsydelse og starthjælp, der blev indført i 2002, i forhold til den pågældende sagsøger indebar en forskelsbehandling på grundlag af nationalitet i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 14, sammenholdt med artikel 1 i tillægsprotokol 1. Højesteret henviste i den forbindelse bl.a. til, at formålet med at yde en begrænset bistand i form af starthjælpen bl.a. var at få flere i arbejde og færre på offentlig forsørgelse og for udlændinges vedkommende at styrke deres samlede integration i det danske samfund. Højesteret anførte endvidere, at et skattefinansieret velfærdssystem nødvendigvis må indeholde kriterier for afgrænsning af den personkreds, der kan komme i betragtning til de ydelser, som stilles til rådighed, og at det i denne forbindelse må anses for sagligt at anvende et optjeningsprincip, hvorefter en person, hvad enten denne er dansk statsborger eller udlænding, skal have opholdt sig i Danmark i en vis periode, inden den pågældende kan modtage den højeste bistandsydelse fra det offentlige. Højesteret fastslog, at dette må gælde, selv om et sådant krav efter sin natur i højere grad vil ramme udlændinge end danske statsborgere. Højesteret fandt endelig, at de øvrige påberåbte konventioner, herunder Flygtningekonventionen, efter Højesterets opfattelse ikke kunne føre til en anden vurdering. Det er regeringens opfattelse, at tilsvarende betragtninger gør sig gældende for den nu foreslåede udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse, og at forslaget således er i overensstemmelse med grundlovens 75, stk. 2, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og andre internationale forpligtelser Indrettelseshensyn, overgangsperiode og administrative byrder Retspolitisk Forening, AOF og Socialchefforeningen finder, at lovforslaget er udtryk for lovgivning med tilbagevirkende kraft eller gyldighed. KL, Dansk Socialrådgiverforening, Side 9/11

10 Dansk Flygtningehjælp og Odense Kommune finder, at overgangsperioden fra lovens ikrafttræden til lovens virkningstidspunkt er kort. Retspolitisk Forening og AOF anfører, at der med forslaget, der omfatter såvel danske statsborgere som udlændinge, lovgives med tilbagevirkende gyldighed derved, at det omfatter alle, herunder også personer, der for tiden oppebærer sædvanlig kontanthjælp. Socialchefforeningen finder det betænkeligt, når lovgivning indføres med tilbagevirkende kraft. Dette er reelt tilfældet med denne lov, mener foreningen, da konsekvensen af loven er, at betingelserne for at modtage kontanthjælp ændres med tilbagevirkende kraft. Foreningen bemærker endvidere, at det vil være meget vanskeligt for kommunerne at administrere disse ordninger. Baggrunden er blandt andet, at det ikke er sikkert, at der er valide oplysninger i f.eks. folkeregisteret til at vurdere, om en ansøger opfylder opholdskravet. Dansk Flygtningehjælp finder den foreslåede overgangsperiode urimeligt kort, hvis forventningen er, at de berørte personer f.eks. skal finde en billigere bolig. Dansk Socialrådgiverforening anfører, at de berørte personer og kommunerne ifølge lovforslaget kun får frem til 1. juli 2016 til at indrette sig efter de nye regler. DS vurderer, at det er for kort tid. Socialrådgiverne vil efter lovforslaget skulle have flere samtaler med de berørte borgere. Mange vil det på grund af sprogbarrierer ikke være tilstrækkeligt at informere skriftligt, og der er behov for egentlig rådgivning. Det fremhæves endvidere i høringssvaret, at det er god forvaltningsskik, at der gives tid til, at borgeren kan forholde sig til de ændringer, lovforslaget medfører. DS påpeger derudover, at der er behov for tid til at få IT-systemer og arbejdsgange justeret. DS anbefaler derfor, at lovforslaget først træder i kraft den 1. januar Odense Kommune og DS nævner, at antallet af enkeltydelser må forventes at stige, og DS beklager, at dette ikke er omtalt i lovforslaget. KL oplyser, at de nye regler vil indebære en stor administrativ byrde for kommunerne. Således skal omkring sager gennemgås manuelt, for at det kan konstateres, om borgeren fortsat er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp. Set i sammenhæng med indførelsen af et kontanthjælpsloft og 225 timers reglen anmoder KL Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om sammen med KL at understøtte opgaven i kommunerne, bl.a. ved at sikre opdaterede vejledninger. Endelig tager KL forbehold for de samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget, og forudsætter en kommende DUT-forhandling. Ministeriet bemærker herved, at der efter regeringens opfattelse er behov for snarest muligt at indføre det incitament, der indføres med loven. Hensynet til, at den berørte persongruppe og de kommuner, der skal administrere ordningen, skal have mulighed for at indrette sig på de nye regler, tilsiger dog en overgangsfase af en rimelig længde, hvorfor reglerne får virkning pr. 1. juli Ministeriet vil, som KL opfordrer til, i videst muligt omfang sammen med KL understøtte kommunernes implementering af lovændringen. Det bemærkes, at der ikke er tale om lovgivning med tilbagevirkende kraft, da lovforslaget alene indebærer, at der sker en regulering af en offentlig ydelse fremadrettet. Side 10/11

11 Hvad angår enkeltydelser finder ministeriet, at det ikke med den fornødne sikkerhed kan konstateres, hvorvidt lovforslaget vil medføre udgifter til flere enkeltydelser og i givet fald omfanget af sådanne. Lovforslagets økonomiske konsekvenser for kommunerne vil på sædvanlig vis blive drøftet med KL Øvrige bemærkninger Ankestyrelsen bemærker, at den venter flere klagesager, hvis behandling efter Ankestyrelsens opfattelse vil indebære medudgifter på 4,9 mio. kr. i Ministeriet bemærker hertil, at ministeriet ikke har mulighed for at estimere den isolerede effekt af lovforslaget i forhold til antallet af mulige klagesager, der indgives til Ankestyrelsen. Datatilsynet henviser til høringssvaret til L 2, der angik spørgsmålet, om der skal ske samkøring med CPR-registret i kontroløjemed, og anmodede dengang om, at dette præciseredes. Tilsynet har i øvrigt ikke bemærkninger til nærværende forslag. Ministeriet noterer sig Datatilsynets bemærkninger. Side 11/11

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016

Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 11.01.2016 Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 11.01.2016 Bemærkninger til Lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovudkastet:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet bemærkninger til lovudkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 Bilag 17 Offentligt NOTAT Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Notat om de indkomne høringssvar vedrørende forslag til lov

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Til Udlændinge-, Integrations- og Beskæftigelsesministeriet 4.08.2015

Til Udlændinge-, Integrations- og Beskæftigelsesministeriet 4.08.2015 Til Udlændinge-, Integrations- og Beskæftigelsesministeriet 4.08.2015 Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3

Bemærkninger til forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L3 DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 3.8.2015 Til Socialministeriet Beskæftigelsesministeriet og Ministeriet for udlændinge, integration og bolig

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet Til Justitsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 26.9.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og forskellige

Læs mere

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G O M I N D F Ø R E L S E A F E N

H Ø R I N G O V E R F O R S L A G O M I N D F Ø R E L S E A F E N Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Beskæftigelsesudvalget Skatteudvalget W I L D E R S P L A D S 8 K

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) L 7 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) L 7 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 6 Offentligt 10. august 2015 J.nr. 15-1973974 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G V E D R. U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Danmark star@star.dk Att. Tina Holgaard Madsen (thm@star.dk) Anne Hedegaard (aih@star.dk ) W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har ud fra organisationens flygtningemandat en række bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Dansk Flygtningehjælp har ud fra organisationens flygtningemandat en række bemærkninger til de foreslåede ændringer. Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.11.2017 Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af integrationsydelse

Læs mere

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet:

Institut for Menneskerettigheder har følgende bemærkninger til udkastet: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet uibm@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7 9 E M K

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. februar 2012 Sag 159/2009 (2. afdeling) A (advokat Steen Petersen, beskikket) mod Egedal Kommune og Beskæftigelsesministeriet (tidligere Ministeriet for Indvandrere,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 46 Offentligt Fremsat den xx af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering...

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering... NOTAT Udarbejdet af: Center for Udsatte Flygtninge Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge 03.07.15 Indhold Introduktion... 1 Sammenfatning... 2 Danmark som destinationsland... 3 Lave

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet HØRINGSSVAR Dato: 31. juli 2015 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: AKHJ Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 111 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 111 Folketinget Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2015-16 Fremsat den 28. januar 2016 af udlændinge-, integrations- og boligminister (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 14. marts 2016 KG Side 1 af 8 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Den nye lov udvider målgruppen

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011

19 Social balance. Figur 19.2 Indkomstforskelle i OECD, 2011 Danmark er kendetegnet ved små indkomstforskelle og en høj grad af social balance sammenlignet med andre lande. Der er fri og lige adgang til uddannelse og sundhed, og der er et socialt sikkerhedsnet for

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt ovennævnte lovudkast i høring d.18.september 2017 og anmodet om eventuelle bemærkninger Til udlændinge- og Integrationsministeriet 13.10.2017 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og danskuddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark valg@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 9 1 3 2 5 7 6 1 M A

Læs mere

2015/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Forslag. til. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.

2015/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar Forslag. til. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v. 2015/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, integrations- og boligmin., j.nr. 2015-1779 Fremsat den

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering...

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering... NOTAT Udarbejdet af: Center for Udsatte Flygtninge Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge 06.07.15 Indhold Introduktion... 1 Sammenfatning... 2 Danmark som destinationsland... 3 Lave

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Herudover er der modtaget høringssvar fra Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende, Børns Vilkår og Red Barnet.

Herudover er der modtaget høringssvar fra Bedre Psykiatri - landsforeningen for pårørende, Børns Vilkår og Red Barnet. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 Bilag 1 Offentligt N O T A T 15. januar 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, Integrationsloven

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 120 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 120 Folketinget Lovforslag nr. L 120 Folketinget 2017-18 Fremsat den 13. december 2017 af udlændinge- og integrationsminister (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne.

Derudover er der generel opbakning til forslaget fra BKF, Børnerådet, DA, DI, Frie Grundskolers Fællesråd, Håndværksrådet, KL og Skolelederne. Uddannelsesudvalget L 111 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af procedure for henvisning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til Udkast 21. december 2015 Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og andre love (udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.) I lov

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet.

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet. Notat Vedrørende: på spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september vedr. kontanthjælpsloft Sagsnavn: Spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september 2016 fra Lisbeth Sand vedr. kontanthjælpsloft

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af arbejdskommissoriet for Institut for Menneskerettigheder 2010/1 BSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 15. marts 2011 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Ændring af repatrieringsloven

Ændring af repatrieringsloven Ændring af repatrieringsloven Marts 2010 Quickguide Nye muligheder for økonomisk støtte ved frivillig tilbagevenden til en udlændings hjemland eller tidligere opholdsland Ændring af repatrieringsloven

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere