Tlf: CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf: CVR-nr"

Transkript

1 Tlf: BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 4 (side ) Delberetning vedrørende 2011 BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Aarhus Kommune Revisionsberetning nr. 4 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen Bilagsbehandling og tilsyn med bogføringsenheder Funktionsadskillelse UANMELDTE BEHOLDNINGSEFTERSYN GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER KASSEEFTERSYN OG DECENTRALE BESØG EGENBETALING SFO KOMMUNALE BIDRAG TIL STATEN FOR ELEVER PÅ EFTERSKOLER, PRIVATE SKOLER M.FL BYGGESAGSGEBYRER FORRETNINGSGANGE FOR KØB OG SALG AF VARME I VARME TRANSMISSION REJSER- OG REPRÆSENTATION IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER LØNHUSET - FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION REVISION AF DE SOCIALE OMRÅDER MED STATSREFUSION Generelt Formål Revisionens omfang og udførelse Forretningsgange m.v Personsager Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE REVISIONSBEMÆRKNINGER OG VÆSENTLIGE ANBEFALINGER... 99

3 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Aarhus Kommune Revisionsberetning nr REVISIONENS BEMÆRKNINGER

4 Til Aarhus Byråd 1 Indledning I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Aarhus Kommune afgives hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2011 udført indtil 10. februar Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådets beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2010 (beretning nr. 1). Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning. Vi gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2011 først er afsluttet, når vi har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom. 2 Regnskabsføring og interne kontroller 2.1 Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen Vi har gennemgået kommunens regulativ og herunder vurderet om det fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis. Det er fortsat vores opfattelse, at regulativet beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet. 84

5 2.2 Bilagsbehandling og tilsyn med bogføringsenheder Vi har vurderet forretningsgangene for bilagsbehandling med fokus på de væsentligste interne kontroller. Herunder har vi fokuseret på tilrettelagte centrale kontroller med bilagsbehandlingen. Revisionen er gennemført i alle kommunens magistratsafdelinger. I tilknytning til ovenstående har vi stikprøvevis gennemgået et antal bogføringsbilag. Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. I forhold til magistratsafdelingen for Børn og Unge har vi anbefalet, at der udarbejdes beskrivelser, der tager stilling til kontrolniveauet og dokumentationskrav eksempelvis i forhold til: Ledelsestilsyn/integreret anvisning Behandling af elektroniske bilag (ubehandlede bilag, beløbsmæssige godkendelsesgrænser m.v.) Kassetransaktioner. Vi har anbefalet, at disse beskrivelser udarbejdes således, at der er sammenhæng med det kontrolniveau, som er opsat i økonomisystemet. 2.3 Funktionsadskillelse Der er i de enkelte magistratsafdelinger i varierende omfang etableret funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i kommunen. Af hensyn til at sikre en effektiv drift, dækker denne funktionsadskillelse dog ikke alle transaktioner. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Blandt andet kontrol af pengestrømme, som ikke er omfattet af NEMkonto og integreret anvisning. Vi har ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser. 85

6 3 Uanmeldte beholdningseftersyn Vi har foretaget uanmeldt eftersyn i de enkelte magistratsafdelinger: Dato: Borgmesterens afdeling 18. november 2011 Kultur- og Borgerservice 18. november 2011 Sociale forhold og Beskæftigelse 15. marts 2011 Sundhed og Omsorg 8. marts 2011 Teknik og Miljø 23. november 2011 Børn og Unge 14. november 2011 Ved eftersynene har vi kontrolleret de likvide beholdningers tilstedeværelse og foretaget afstemning til bogføringen. Det er påset, at de likvide aktiver er undergivet løbende afstemning og at anbringelse er sket i overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelseslovens 44. Vi har konstateret, at de likvide aktiver var til stede og korrekt afstemt pr. eftersynsdagen. Samtlige konti er afstemt løbende, og det er vores opfattelse, at der sker en betryggende kontrol med de likvide midler. 4 Gennemgang af udvalgte balanceposter Vi har ved revisionsbesøget undersøgt, om udvalgte magistratsafdelinger har etableret betryggende forretningsgange, som sikrer løbende afstemning af balancekonti. Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder. Vi har stikprøvevis efterprøvet, om de enkelte afdelinger er ajour med afstemningsarbejdet i forhold til fastlagte regler og tidsterminer. Revisionshandlingerne er gennemført hos: Teknik og Miljø Børn og Unge Kultur og Borgerservice. 86

7 Det er sammenfattende vores opfattelse, at der er etableret betryggende forretningsgange på området, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter. Revisionen har dog givet anledning til kommentarer og anbefalinger, som er drøftet med de enkelte magistratsafdelinger. De væsentligste af disse er gengivet i det følgende: Teknik og Miljø: I 2010 konstaterede vi, at der var problemer med afstemning af konti tilknyttet opkrævningssystemerne Sonwin og Renomatic. Vedrørende Sonwin er problemet nu løst og kontiene afstemmes løbende. Vedrørende Renomatic er det oplyst, at der fortsat er nogle konteringsmæssige problemer. Det er oplyst, at det i november 2011 for første gang er lykkedes at afstemme bevægelserne på restancer registreret i Renomatic til bevægelserne i økonomisystemet. Der skal nu ske rettelser af konteringerne i 2011 og derefter foretages en afstemning af 2011 samt en gennemgang af Vi vil foretage en opfølgning på forholdet ved årsrevisionen. Børn og Unge: Under kortfristede tilgodehavender indgår en post på kr., som vedrører en forventet bod i forbindelse med strejke i Afdelingen forsøger p.t. i samarbejde med Borgmesterens afdeling at afklare, hvornår beløbet kan forventes indbetalt. 5 Kasseeftersyn og decentrale besøg I forbindelse med den løbende revision har vi besøgt en række decentrale enheder. Ud fra en konkret vurdering af de besøgte enheders aktiviteter og niveauet for udgifter og indtægter har revisionen omfattet flere af nedenstående kontrolpunkter: Optælling af kassebeholdninger Forretningsgangene vedrørende bilagsbehandling Forretningsgang lønadministration Forretningsgange vedrørende indtægter Administration af værdier for andre. Der er gennemført revisionsbesøg ved følgende enheder: Sociale forhold og beskæftigelse: Aktivitetscenter Havkærparken Lyngåskolen Dagcenter Biffen. Sundhed og omsorg: Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj Lokalcenter Viby og Rosenvang Midtbyens lokalcenter. 87

8 Kultur- og Borgerservice: Borgerservice ved rådhuset Hovedbiblioteket. Børn og Unge: Hovedkassen, Grøndalsvej Kantinen, Grøndalsvej Tilst Dagtilbud Sødalen Dagtilbud Holme skole Lisbjerg skole Dagtilbud Vestergård Lystrup Dagtilbud Beder skole Skæring Dagtilbud. Teknik og Miljø: Brandvæsenet Ejendomsforvaltningen Ejendomsforvaltningens kantine Kantinen ved Kirstinesminde. BDO Kommunernes Revision Aarhus Kommune Resultaterne fra revisionsbesøgene har givet anledning til forskellige kommentarer og anbefalinger, som er drøftet med ledelsen i de enkelte magistratsafdelinger. De væsentligste forhold vedrører: Teknik og Miljø, hvor vi har anbefalet, at forretningsgangen for kantinen ved Kirstinesminde bliver strammet op. Vi har efterfølgende fået oplyst, at en instruks for kantinen er under udarbejdelse Sundhed og Omsorg, hvor bilagskontrollen ved de besøgte lokalcentre enten ikke blev udført eller ikke blev foretaget løbende Sociale forhold og beskæftigelse, hvor vi har anbefalet, at der følges op på, at vejledningen om elektronisk bilagsbehandling fremover følges fuldt ud Børn- og Unge, hvor revisionsbesøgene giver Økonomi anledning til igen at udsende vejledning omkring stikprøvekontrol på bilagsbehandlingsområdet og at indskærpe reglerne for bilagsbehandling og kontrol med engangsydelser via lønsystemet. 6 Egenbetaling SFO Vi har foretaget en gennemgang af forretningsgangen for opkrævning af egenbetaling for skolefritidsordninger og har herunder stikprøvevis påset, at der sker korrekt opkrævning. En del af forretningsgangen er baseret på, at institutionerne selv foretager løbende kontrol af, at registreringen af børn på den enkelte institution er korrekt. Vi har ikke efterprøvet denne del af forretningsgangen. 88

9 Det er vores opfattelse, at der er tilrettelagt en fornuftig forretningsgang samt at der sker korrekt opkrævning af forældrebetalingen herunder beregning af søskenderabatter og økonomiske fripladser. 7 Kommunale bidrag til staten for elever på efterskoler, private skoler m.fl. Der skal betales bidrag til staten for børn fra Aarhus Kommune, som er tilmeldt ved private skoler, efterskoler m.fl. jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af Lov nr. 662 af 14. juni Afregningen sker ved modregning i 12-delsafregningerne og er baseret på det antal børn fra Aarhus Kommune, der er tilmeldt ved private skoler, efterskoler m.v. Indberetningen af antal børn sker elektronisk til Undervisningsministeriet ud fra elevtal pr. 5. september Vi har efterprøvet, om de administrative rutiner på området sikrer, at Aarhus Kommune kun betaler bidrag for det korrekte antal elever. Det er vores opfattelse, at de administrative rutiner er tilrettelagt på en sikker og hensigtsmæssig måde, der sikrer, at der sker korrekt registrering og dermed afregning vedrørende elever på efterskoler, private skoler m.v. 8 Byggesagsgebyrer Vi har undersøgt, om der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for fastsættelse og opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandlingen. Revisionen er foretaget ved interview med bygningsinspektøren og en medarbejder i byggesagsafdelingen. Der er foretaget stikprøvevis kontrol af faktureringen. Vores gennemgang har vist, at der er god sikkerhed for, at alle byggesager bliver registreret i byggesagssystemet og at gebyrindtægterne bliver opkrævet og registreret i bogføringen. Gebyrernes størrelse er fastsat inden for lovgivningens rammer og er godkendt af byrådet. Der sker løbende via tidsregistrering opfølgning på, om den faktiske omsætning fra de forskellige gebyrkategorier er proportional med de anvendte ressourcer til de enkelte kategorier. Den stikprøvevise kontrol viste, at der var sket korrekt fakturering. 89

10 9 Forretningsgange for køb og salg af varme i Varme Transmission Vi har undersøgt, om der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for køb af varme fra leverandører og salg af varme til distributører. Revisionen er foretaget ved interview med afdelingsleder og medarbejdere i Varme Transmission og Fællesadministrationen. Herudover er der foretaget stikprøvevise kontroller af bilag for varmekøb og varmesalg. Vores gennemgang har vist, at varmekøbet er reguleret i aftaler og at der sker en god kontrol med, at fakturaerne fra varmeleverandørerne følger aftalerne. Der er ligeledes en god kontrol med, at salg af varme faktureres i overensstemmelse med målervisninger og fastsatte priser. Den stikprøvevise kontrol af bilag gav ikke anledning til kommentarer. 10 Rejser- og repræsentation Vi har undersøgt og vurderet om Borgmesterens afdeling har betryggende forretningsgange for administration af rejse- og repræsentationsudgifter. For at efterprøve efterlevelsen af forretningsgangene har vi gennemgået et antal rejse- og repræsentationsposteringer afholdt i Borgmesterens Afdeling. Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange for administration af rejse- og repræsentationsudgifter er betryggende. Vores stikprøvevise gennemgang viser, at udgifterne i Borgmesterens Afdeling er håndteret i overensstemmelse med kommunens regelsæt. 11 Igangværende anlægsarbejder Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter henhørende under magistratsafdelingerne: Sociale forhold og beskæftigelse Børn og Unge. Formålet har været at sikre, at forretningsgangene omkring igangværende anlægsregnskaber er hensigtsmæssige herunder, at der er korrekt sondring mellem anlæg og drift. Herudover har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behand- 90

11 les korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens kasse- og regnskabsregulativ overholdes. Det er vor vurdering, at forretningsgangene og bilagsbehandlingen vedrørende igangværende anlægsregnskaber er betryggende og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning. 12 Lønhuset - forretningsgange og sagsrevision Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig betydning for løndannelsen centralt i Lønhuset. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt 75 lønsager til test af forretningsgangene. Stikprøverne er udvalgt tilfældigt med en hovedvægt på nytilgange til lønsystemet og et udsnit af forskellige stillingskategorier. I lønsagerne har vi bl.a. påset, at: Der foreligger underskrevet ansættelsesbrev Lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst Der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn Der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse Den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt, samt at lønudbetalingen er foretaget korrekt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver. 91

12 13 Revision af de sociale områder med statsrefusion 13.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau Formål Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 samt bekendtgørelse nr af 22. december 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om kommunale revisorers revision af børnefamilieydelser Revisionens omfang og udførelse Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier: Nyetablerede sager Sager af væsentlig økonomisk karakter Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter Sager efter revisors vurdering. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder. 92

13 Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser Forretningsgange m.v. I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen. Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis: Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepensioner og delpension) Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) Revalidering (herunder ledighedsydelse og fleksjob) Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder forsikrede ledige og servicejob). Vi har foretaget test af kontroller af 15 personsager for at efterprøve kommunens forretningsgange, kvalitetskontrol og andre interne kontroller. Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse Personsager På de under afsnit 13.2 omtalte personsagsområder har vi foretaget gennemgang af udvalgte stikprøver af personsager for at efterprøve kommunens administrative og regnskabsmæssig praksis samt overholdelse af gældende lovgivning. Vi har i de følgende afsnit redegjort for resultatet af personsagsgennemgangen og anført antallet af sager, som vi har gennemgået på de enkelte personsagsområder. Der er redegjort for, om der er konstateret væsentlige fejl og mangler på området, og hvorvidt disse har haft udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. Såfremt der er tale om generelle fejl og mangler, vil dette være anført. 93

14 Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Tilbud til udlændinge Vi har foretaget gennemgang af 10 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i 1 sag. Fejlen, der har refusionsmæssig betydning kan henføres til, at der ved en fejl er udbetalt beskæftigelsestillæg under deltagelse i danskuddannelse. Det for meget udbetalte er refusionsmæssig berigtiget. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Førtidspensioner Vi har foretaget gennemgang af 9 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Kontante ydelser Vi har foretaget gennemgang af 115 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i 42 sager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: Kontanthjælp/aktivering: I 3 sager er der ikke taget stilling til opfølgningsplan eller der er ikke foretaget opfølgning på sygeopfølgningsplan jf. Aktivlovens 12b I 4 sager er tilbud om aktivering ikke givet rettidigt eller varighed af tilbud er ikke i overensstemmelse med reglerne i LAB kap. 17 I 1 sag er neuropsykolog undersøgelse konteret som en driftsudgift på konto 5 i stedet for konto 6 I 3 sager er der fejlkontering af ydelse under aktivering, som har refusionsmæssig betydning I 3 sager var hjælpen ikke nedsat til SU-niveau jf. Aktivlovens 25 I 1 sag var hjælpen fejlberegnet i 2 måneder I 1 sag var der fejl i udbetaling af 83-godtgørelse. 94

15 Forrevalidering: I 4 sager er der fejl i kontering mellem 30 %/50 % refusion. Ydelsen har i nogle perioder ikke været konteret korrekt I 1 sag er hjælpen ikke nedsat til SU-niveau jf. Aktivlovens 25f. På sygedagpenge er der ikke konstateret fejl med umiddelbar udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. Det kan oplyses, at vi endnu ikke har foretaget kontrol af kontering mellem 65 % og 35 % refusion på sygedagpengeområdet, da kontering af dette vil ske samlet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Vi vil følge op på dette i forbindelse med revision af regnskabet for Fejl uden umiddelbar udbetalings- eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: Kontanthjælp/aktivering: I 12 sager er opfølgning på det individuelle kontantforløb ikke i alle tilfælde foretaget rettidigt I 2 sager ses der ikke udarbejdet jobplan før opstart i tilbud, i 4 sager mangler der ajourføring af jobplan og i 1 sag mangler der underskrift på jobplan I 4 sager fremgår stillingtagen til læse-skrivetest ikke af sagen. Vurdering foretages primært hos anden aktør I 3 sager mangler der stillingtagen til sanktion ved udeblivelse fra samtale I 1 sag er begrundelse for, hvorfor der ikke sanktioneres ved udeblivelse fra tilbud, ikke journalført I 1 sag ses sagen ikke korrekt behandlet ved overgang fra kontanthjælp til forrevalidering. Herudover er det konstateret, at der i visse situationer foretages administrative opfølgninger i sagerne, og at disse opfølgninger registreres som en jobsamtale i Arbejdsmarkedsportalen. Det er korrekt, at jobsamtalerne ikke skal tælle som ikke-rettidige jobsamtaler, da rettidigheden overskrides grundet borgerens forhold. Men vi har forespurgt i Arbejdsmarkedsstyrelsen omkring muligheden for at registrere en afholdt jobsamtale, når forsinkelsen skyldes borgerens forhold. Arbejdsmarkedsstyrelsen har klart tilkendegivet, at der ikke må registreres afholdte jobsamtaler i Arbejdsmarkedsportalen uden, at denne faktisk har været afholdt. Forrevalidering: I 1 sag er ressourceprofil ikke ajourført ved bevilling af forrevalidering I 1 sag er jobplan ikke ajourført. Sygedagpenge: I 4 sager er der ikke i alle tilfælde foretaget rettidig opfølgning. I 3 af sagerne er der alene tale om mindre overskridelser I 2 sager er opfølgningsformen ikke i alle tilfælde korrekt I 1 sag er opfølgningsplan ikke udleveret til borger. Herudover har vi konstateret, at der i en del sager mangler begrundelse for vurdering af fuld uarbejdsdygtighed. 95

16 På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Det er vores vurdering, at der ikke er tale om generelle fejl. Kontanthjælp/aktivering: Der er efter vores opfattelse tale om en forbedring af sagsadministrationen i forhold til 2010 og de anførte fejl skal ses i lyset af de mange kontrolpunkter, som vi gennemgår i sagerne. I flere af sagerne er der alene tale om en enkeltstående fejl i sagen. I forhold til rettidig opfølgning på det individuelle kontaktforløb er der i flere tilfælde alene tale om mindre overskridelse af rettidigheden ved en enkelt samtale. Det er således vores vurdering, at der i forhold til 2010 er sket en forbedring. Der er dog stadig enkelte sager, hvor der bør være fokus på opfølgning. Ligeledes er det vores vurdering, at der har været fokus på sygeopfølgningsplaner jf. 12b. Omkring nedsættelse af hjælp til SU-niveau jf. 25f er det vores opfattelse at der er sket en opstramning af sagsgangene mellem ydelsescenter og jobcenter. Omkring registrering af afholdt jobsamtale, hvor der alene er tale om en administrativ opfølgning grundet borgerens forhold, så bør denne praksis ændres, da den ikke er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser. Kommunen har oplyst, at Jobcenteret er i gang med at undersøge sagen om ikke-rettidige jobsamtaler, såvel som jobcenteret er i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen om dette. Forrevalidering: Det er vores vurdering, at der bør være fokus på korrekt kontering af ydelsen, så det sikres, at der hjemtages den korrekte refusion. De konstaterede fejl vedrører både for meget og for lidt hjemtaget refusion. Sygedagpenge: Vedrørende rettidig opfølgning er det vores vurdering, at der er sket en markant forbedring på dette område. Der er således kun i en af de reviderede sager tale om en længerevarende overskridelse i opfølgningen. Vedrørende sygedagpenge er det vores anbefaling, at der ved hver vurdering om fuld uarbejdsdygtighed skrives en begrundelse. Vedrørende sygedagpenge ved graviditet, barsel og adoption har vi ikke konstateret fejl i sagerne. 96

17 Revalidering (herunder ledighedsydelse og fleksjob) BDO Kommunernes Revision Aarhus Kommune Vi har foretaget gennemgang af 72 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i 19 sager. Fejl med umiddelbar udbetalings- eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 1 sag vedrørende revalidering, er der fejlkontering under deltagelse i virksomhedspraktik. Ydelsen er konteret med 50 % refusion mod korrekt 65 % refusion I 1 sag er udbetaling af revalideringsydelse ikke stoppet ved ophør af jobplan I 3 sager vedrørende ledighedsydelse er der fejlkontering af ydelsen. I 2 sager var ydelsen konteret med 30 % refusion, hvor der ikke er ret til refusion og i 1 sag er ydelsen konteret uden refusion, hvor der er ret til 30 % refusion I 1 sag er der fejlkontering mellem 30 % og 50 % refusion. Der var hjemtaget for lidt i refusion. Fejl uden umiddelbar udbetalings- eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 6 sager vedrørende revalidering er der ikke i alle tilfælde foretaget rettidig opfølgning I 2 sager vedrørende revalidering mangler jobplan og i 2 sager ses jobplan ikke ajourført ved forlængelse I 2 sager vedrørende revalidering, mangler der ved forlængelse af jobplan, redegørelse for at betingelser i 56 er opfyldt I 1 sag vedrørende revalidering mangler redegørelse ved forlængelse af jobplan I 2 sager vedrørende revalidering mangler redegørelse for løntilskudssats I 3 sager vedrørende ledighedsydelse var der ikke foretaget rettidig opfølgning. Der var tale om mindre overskridelser af rettidigheden I 1 sag vedrørende ledighedsydelse var der ikke taget stilling til sygeopfølgningsplan I 1 sag vedrørende ledighedsydelse fremgik det ikke, at der var handlet på udeblivelse fra samtale I 1 sag vedrørende fleksjob var der ikke foretaget rettidig opfølgning. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Det er vores vurdering, at der ikke er tale om generelle fejl. Vedrørende revalidering bør der dog efter vores opfattelse være fokus på rettidig opfølgning, ligesom det bør sikres, at formelle forhold ved forlængelse dokumenteres korrekt i sagerne. Omkring ledighedsydelse er der ifølge det oplyste generel fokus på korrekt kontering, men da der er tale om manuelle forretningsgange, så er der mulighed for, at der opstår fejl. 97

18 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder, servicejob og forsikrede ledige) Vi har foretaget gennemgang af 14 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i 3 sager. Der er 1 fejl med refusionsmæssig betydning, som skyldes manglende rettidig aktivering. Aarhus Kommune har været 100 % medfinansierende af a-dagpenge i en periode. Der er 2 fejl uden udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. Der er i de 2 sager mindre forsinkelser i afholdelse af jobsamtale. Herudover har vi konstateret, at tilbud om danskuddannelse i flere tilfælde ikke er kategoriseret korrekt, hvilket medfører forkert beregnet medfinansiering af a-dagpenge. Jobcentret oplyser, at der er foretaget gennemgang af registrering af danskuddannelse. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sociale pensioner Vi har foretaget test af kontroller i 15 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Boligstøtte Vi har foretaget test af kontroller i 20 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. 98

19 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Børnefamilieydelse, børnetilskud og underholdsbidrag Vi har gennemgået 10 sager vedrørende Børnefamilieydelser og 10 sager vedrørende Børnetilskud. Vi har ikke haft bemærkninger til de gennemgåede sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. 14 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger og væsentlige anbefalinger Ved revisionen har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Forvaltningsrevision Natur og Vejservice - Revisionsberetning nr. 3 I beretning nr. 3 redegjorde vi for en gennemført forvaltningsrevision med fokus på kapacitetsudnyttelsen i Natur og Vejservice. Forvaltningsrevisionen resulterede i følgende anbefalinger: Kommunens principper for registrering af mandskabstimer samt forudsætninger for ressourceanvendelse bør beskrives Der bør foretages en nyberegning af både mandskabstimer og maskintimepriserne, da disse beregninger bygger på gamle historiske data Der bør foretages en gennemgang af afdelingens udnyttelse af maskinparken, herunder en vurdering af alternative opgaveløsninger. Natur og Vejservise har nu oplyst, at der er udarbejdet ajourførte timeprisberegninger gældende fra 1/ for mandskabstimer. Der arbejdes med at ajourføre den del, der vedrører maskintimer, og dette forventes afsluttet ved udgangen af 1. kvartal Anbringende foranstaltninger for børn og unge Udarbejdelse af handleplaner og journalføring - Revisionsberetning nr. 2 Vi har endnu ikke foretaget opfølgning på denne revisionsbemærkning. Opfølgningen vil fremgå af den afsluttende beretning for

20 Forvaltningsrevision af Sygedagpengelovens 27 Revisionsberetning nr. 2 Forvaltningsrevisionen gav anledning til at anbefale en afklaring af fejlprocenten i øvrige ikke reviderede sager med henblik på at vurdere, om den administrative praksis burde ændres. Vi har endnu ikke foretaget opfølgning på denne anbefaling. Opfølgningen vil fremgå af den afsluttende beretning for Revisionens bemærkninger Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Aarhus, den 1. marts 2012 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Poul Schlosser Chefrevisor (fremsendt via mail forsynet med digital signatur) 100

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-26) Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Delberetning vedrørende revisionen af regnskabet

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 6 (side 144-171) Løbende revision indtil februar 2010. Delberetning for regnskabsår 2009

ASSENS KOMMUNE. Beretning nr. 6 (side 144-171) Løbende revision indtil februar 2010. Delberetning for regnskabsår 2009 Fælledvej 1 5000 Odense Tlf.: 6617 7707 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 144-171) Løbende revision indtil februar 2010 Delberetning for regnskabsår 2009 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 23 (side 485-537) Afsluttende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000. Dato: 19-02-2015. Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT.

Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000. Dato: 19-02-2015. Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000 Dato: 19-02-2015 Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT Side 1 af 12 Redegørelse for den udførte revision Dette notat er udarbejdet med henblik

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 147-173) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 108 117) Beretning om revisionsaftale BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 242-291) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk

Indholdsfortegnelse. BDO Kommunernes Revision Aktieselskab CVR-nr. 29 79 40 30 www.kr.dk Fælledvej 1 Aktieselskab 5000 Odense C CVR-nr. 29 79 40 30 ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 5 (side 103-143) Afsluttende revision for året 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde (side 100 107) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 188-225) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 188-225) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers NORDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 188-225) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HELSINGØR KOMMUNE Beretning nr. 19 (side 517-566) Afsluttende beretning BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. februar 2015 Kl. 13:00 Lokale F305 Buen 1. sal, Ebeltoft Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 9. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2160 Jour. nr.: 00.01K01 - M0/2004/03740

Læs mere

Disse oplysninger fremgår af det følgende, hvor kursivtekst er uddrag af statsforvaltningens brev:

Disse oplysninger fremgår af det følgende, hvor kursivtekst er uddrag af statsforvaltningens brev: Økonomi Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv 10 6200 Aabenraa 7. januar 2013 Jr.nr.: 13 / 296 Sagsbehandler: Karsten Damm JOURNAL NR.: 2012-615/451 - SAGSBEHANDLER: SBSOE Statsforvaltningen Syddanmark

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune

Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune Økonomisk styring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune I henhold til regelsæt Principper for økonomistyring skal der etableres rutiner for økonomistyring og ledelsestilsyn i Norddjurs Kommune og alle

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen

Kasse- og Regnskabsregulativ. Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Kasse- og Regnskabsregulativ Beskrivelse af Nyborg Kommunes kasse- og regnskabsvæsen Økonomiafdelingen, den 6. oktober 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hjemmel... 3 2 Formål... 3 3 Gyldighedsområde... 3 4

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere