Tlf: CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tlf: CVR-nr"

Transkript

1 Tlf: BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 4 (side ) Delberetning vedrørende 2011 BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

2 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Aarhus Kommune Revisionsberetning nr. 4 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen Bilagsbehandling og tilsyn med bogføringsenheder Funktionsadskillelse UANMELDTE BEHOLDNINGSEFTERSYN GENNEMGANG AF UDVALGTE BALANCEPOSTER KASSEEFTERSYN OG DECENTRALE BESØG EGENBETALING SFO KOMMUNALE BIDRAG TIL STATEN FOR ELEVER PÅ EFTERSKOLER, PRIVATE SKOLER M.FL BYGGESAGSGEBYRER FORRETNINGSGANGE FOR KØB OG SALG AF VARME I VARME TRANSMISSION REJSER- OG REPRÆSENTATION IGANGVÆRENDE ANLÆGSARBEJDER LØNHUSET - FORRETNINGSGANGE OG SAGSREVISION REVISION AF DE SOCIALE OMRÅDER MED STATSREFUSION Generelt Formål Revisionens omfang og udførelse Forretningsgange m.v Personsager Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice OPFØLGNING PÅ TIDLIGERE REVISIONSBEMÆRKNINGER OG VÆSENTLIGE ANBEFALINGER... 99

3 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Aarhus Kommune Revisionsberetning nr REVISIONENS BEMÆRKNINGER

4 Til Aarhus Byråd 1 Indledning I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Aarhus Kommune afgives hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2011 udført indtil 10. februar Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med byrådets bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af byrådets beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til vores beretning om tiltrædelse pr. 1. januar 2010 (beretning nr. 1). Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning. Vi gør opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2011 først er afsluttet, når vi har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom. 2 Regnskabsføring og interne kontroller 2.1 Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen Vi har gennemgået kommunens regulativ og herunder vurderet om det fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis. Det er fortsat vores opfattelse, at regulativet beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet. 84

5 2.2 Bilagsbehandling og tilsyn med bogføringsenheder Vi har vurderet forretningsgangene for bilagsbehandling med fokus på de væsentligste interne kontroller. Herunder har vi fokuseret på tilrettelagte centrale kontroller med bilagsbehandlingen. Revisionen er gennemført i alle kommunens magistratsafdelinger. I tilknytning til ovenstående har vi stikprøvevis gennemgået et antal bogføringsbilag. Det er vores opfattelse, at kommunens bilagsbehandling er velfungerende og dermed er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. I forhold til magistratsafdelingen for Børn og Unge har vi anbefalet, at der udarbejdes beskrivelser, der tager stilling til kontrolniveauet og dokumentationskrav eksempelvis i forhold til: Ledelsestilsyn/integreret anvisning Behandling af elektroniske bilag (ubehandlede bilag, beløbsmæssige godkendelsesgrænser m.v.) Kassetransaktioner. Vi har anbefalet, at disse beskrivelser udarbejdes således, at der er sammenhæng med det kontrolniveau, som er opsat i økonomisystemet. 2.3 Funktionsadskillelse Der er i de enkelte magistratsafdelinger i varierende omfang etableret funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i kommunen. Af hensyn til at sikre en effektiv drift, dækker denne funktionsadskillelse dog ikke alle transaktioner. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Ledelsen har etableret interne kontroller til imødegåelse af disse risici. Blandt andet kontrol af pengestrømme, som ikke er omfattet af NEMkonto og integreret anvisning. Vi har ikke under vores revision konstateret fejl som følge af besvigelser. 85

6 3 Uanmeldte beholdningseftersyn Vi har foretaget uanmeldt eftersyn i de enkelte magistratsafdelinger: Dato: Borgmesterens afdeling 18. november 2011 Kultur- og Borgerservice 18. november 2011 Sociale forhold og Beskæftigelse 15. marts 2011 Sundhed og Omsorg 8. marts 2011 Teknik og Miljø 23. november 2011 Børn og Unge 14. november 2011 Ved eftersynene har vi kontrolleret de likvide beholdningers tilstedeværelse og foretaget afstemning til bogføringen. Det er påset, at de likvide aktiver er undergivet løbende afstemning og at anbringelse er sket i overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelseslovens 44. Vi har konstateret, at de likvide aktiver var til stede og korrekt afstemt pr. eftersynsdagen. Samtlige konti er afstemt løbende, og det er vores opfattelse, at der sker en betryggende kontrol med de likvide midler. 4 Gennemgang af udvalgte balanceposter Vi har ved revisionsbesøget undersøgt, om udvalgte magistratsafdelinger har etableret betryggende forretningsgange, som sikrer løbende afstemning af balancekonti. Afstemningsprocedurerne skal sikre, at balancens poster løbende bliver afstemt og udlignet, så der ikke opstår uafklarede mellemværender og differencer med borgere, virksomheder og myndigheder. Vi har stikprøvevis efterprøvet, om de enkelte afdelinger er ajour med afstemningsarbejdet i forhold til fastlagte regler og tidsterminer. Revisionshandlingerne er gennemført hos: Teknik og Miljø Børn og Unge Kultur og Borgerservice. 86

7 Det er sammenfattende vores opfattelse, at der er etableret betryggende forretningsgange på området, som sikrer en løbende afstemning af balancens poster. Dette underbygges af vores stikprøver på udvalgte balanceposter. Revisionen har dog givet anledning til kommentarer og anbefalinger, som er drøftet med de enkelte magistratsafdelinger. De væsentligste af disse er gengivet i det følgende: Teknik og Miljø: I 2010 konstaterede vi, at der var problemer med afstemning af konti tilknyttet opkrævningssystemerne Sonwin og Renomatic. Vedrørende Sonwin er problemet nu løst og kontiene afstemmes løbende. Vedrørende Renomatic er det oplyst, at der fortsat er nogle konteringsmæssige problemer. Det er oplyst, at det i november 2011 for første gang er lykkedes at afstemme bevægelserne på restancer registreret i Renomatic til bevægelserne i økonomisystemet. Der skal nu ske rettelser af konteringerne i 2011 og derefter foretages en afstemning af 2011 samt en gennemgang af Vi vil foretage en opfølgning på forholdet ved årsrevisionen. Børn og Unge: Under kortfristede tilgodehavender indgår en post på kr., som vedrører en forventet bod i forbindelse med strejke i Afdelingen forsøger p.t. i samarbejde med Borgmesterens afdeling at afklare, hvornår beløbet kan forventes indbetalt. 5 Kasseeftersyn og decentrale besøg I forbindelse med den løbende revision har vi besøgt en række decentrale enheder. Ud fra en konkret vurdering af de besøgte enheders aktiviteter og niveauet for udgifter og indtægter har revisionen omfattet flere af nedenstående kontrolpunkter: Optælling af kassebeholdninger Forretningsgangene vedrørende bilagsbehandling Forretningsgang lønadministration Forretningsgange vedrørende indtægter Administration af værdier for andre. Der er gennemført revisionsbesøg ved følgende enheder: Sociale forhold og beskæftigelse: Aktivitetscenter Havkærparken Lyngåskolen Dagcenter Biffen. Sundhed og omsorg: Lokalcenter Skelager og Bjørnshøj Lokalcenter Viby og Rosenvang Midtbyens lokalcenter. 87

8 Kultur- og Borgerservice: Borgerservice ved rådhuset Hovedbiblioteket. Børn og Unge: Hovedkassen, Grøndalsvej Kantinen, Grøndalsvej Tilst Dagtilbud Sødalen Dagtilbud Holme skole Lisbjerg skole Dagtilbud Vestergård Lystrup Dagtilbud Beder skole Skæring Dagtilbud. Teknik og Miljø: Brandvæsenet Ejendomsforvaltningen Ejendomsforvaltningens kantine Kantinen ved Kirstinesminde. BDO Kommunernes Revision Aarhus Kommune Resultaterne fra revisionsbesøgene har givet anledning til forskellige kommentarer og anbefalinger, som er drøftet med ledelsen i de enkelte magistratsafdelinger. De væsentligste forhold vedrører: Teknik og Miljø, hvor vi har anbefalet, at forretningsgangen for kantinen ved Kirstinesminde bliver strammet op. Vi har efterfølgende fået oplyst, at en instruks for kantinen er under udarbejdelse Sundhed og Omsorg, hvor bilagskontrollen ved de besøgte lokalcentre enten ikke blev udført eller ikke blev foretaget løbende Sociale forhold og beskæftigelse, hvor vi har anbefalet, at der følges op på, at vejledningen om elektronisk bilagsbehandling fremover følges fuldt ud Børn- og Unge, hvor revisionsbesøgene giver Økonomi anledning til igen at udsende vejledning omkring stikprøvekontrol på bilagsbehandlingsområdet og at indskærpe reglerne for bilagsbehandling og kontrol med engangsydelser via lønsystemet. 6 Egenbetaling SFO Vi har foretaget en gennemgang af forretningsgangen for opkrævning af egenbetaling for skolefritidsordninger og har herunder stikprøvevis påset, at der sker korrekt opkrævning. En del af forretningsgangen er baseret på, at institutionerne selv foretager løbende kontrol af, at registreringen af børn på den enkelte institution er korrekt. Vi har ikke efterprøvet denne del af forretningsgangen. 88

9 Det er vores opfattelse, at der er tilrettelagt en fornuftig forretningsgang samt at der sker korrekt opkrævning af forældrebetalingen herunder beregning af søskenderabatter og økonomiske fripladser. 7 Kommunale bidrag til staten for elever på efterskoler, private skoler m.fl. Der skal betales bidrag til staten for børn fra Aarhus Kommune, som er tilmeldt ved private skoler, efterskoler m.fl. jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af Lov nr. 662 af 14. juni Afregningen sker ved modregning i 12-delsafregningerne og er baseret på det antal børn fra Aarhus Kommune, der er tilmeldt ved private skoler, efterskoler m.v. Indberetningen af antal børn sker elektronisk til Undervisningsministeriet ud fra elevtal pr. 5. september Vi har efterprøvet, om de administrative rutiner på området sikrer, at Aarhus Kommune kun betaler bidrag for det korrekte antal elever. Det er vores opfattelse, at de administrative rutiner er tilrettelagt på en sikker og hensigtsmæssig måde, der sikrer, at der sker korrekt registrering og dermed afregning vedrørende elever på efterskoler, private skoler m.v. 8 Byggesagsgebyrer Vi har undersøgt, om der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for fastsættelse og opkrævning af gebyrer for byggesagsbehandlingen. Revisionen er foretaget ved interview med bygningsinspektøren og en medarbejder i byggesagsafdelingen. Der er foretaget stikprøvevis kontrol af faktureringen. Vores gennemgang har vist, at der er god sikkerhed for, at alle byggesager bliver registreret i byggesagssystemet og at gebyrindtægterne bliver opkrævet og registreret i bogføringen. Gebyrernes størrelse er fastsat inden for lovgivningens rammer og er godkendt af byrådet. Der sker løbende via tidsregistrering opfølgning på, om den faktiske omsætning fra de forskellige gebyrkategorier er proportional med de anvendte ressourcer til de enkelte kategorier. Den stikprøvevise kontrol viste, at der var sket korrekt fakturering. 89

10 9 Forretningsgange for køb og salg af varme i Varme Transmission Vi har undersøgt, om der er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for køb af varme fra leverandører og salg af varme til distributører. Revisionen er foretaget ved interview med afdelingsleder og medarbejdere i Varme Transmission og Fællesadministrationen. Herudover er der foretaget stikprøvevise kontroller af bilag for varmekøb og varmesalg. Vores gennemgang har vist, at varmekøbet er reguleret i aftaler og at der sker en god kontrol med, at fakturaerne fra varmeleverandørerne følger aftalerne. Der er ligeledes en god kontrol med, at salg af varme faktureres i overensstemmelse med målervisninger og fastsatte priser. Den stikprøvevise kontrol af bilag gav ikke anledning til kommentarer. 10 Rejser- og repræsentation Vi har undersøgt og vurderet om Borgmesterens afdeling har betryggende forretningsgange for administration af rejse- og repræsentationsudgifter. For at efterprøve efterlevelsen af forretningsgangene har vi gennemgået et antal rejse- og repræsentationsposteringer afholdt i Borgmesterens Afdeling. Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange for administration af rejse- og repræsentationsudgifter er betryggende. Vores stikprøvevise gennemgang viser, at udgifterne i Borgmesterens Afdeling er håndteret i overensstemmelse med kommunens regelsæt. 11 Igangværende anlægsarbejder Vi har gennemgået udvalgte anlægsregnskaber/anlægsudgifter henhørende under magistratsafdelingerne: Sociale forhold og beskæftigelse Børn og Unge. Formålet har været at sikre, at forretningsgangene omkring igangværende anlægsregnskaber er hensigtsmæssige herunder, at der er korrekt sondring mellem anlæg og drift. Herudover har vi i vores gennemgang fokuseret på bilagene, som er konteret under de enkelte anlægsprojekter. Gennemgangen af bilagene har haft til formål at sikre, at bilagene behand- 90

11 les korrekt, jf. gældende konteringsregler, og at kommunens kasse- og regnskabsregulativ overholdes. Det er vor vurdering, at forretningsgangene og bilagsbehandlingen vedrørende igangværende anlægsregnskaber er betryggende og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer og gældende lovgivning. 12 Lønhuset - forretningsgange og sagsrevision Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Vores lønrevision tager afsæt i en vurdering af de arbejdsgange og interne kontroller, som har væsentlig betydning for løndannelsen centralt i Lønhuset. På baggrund af denne vurdering har vi udvalgt 75 lønsager til test af forretningsgangene. Stikprøverne er udvalgt tilfældigt med en hovedvægt på nytilgange til lønsystemet og et udsnit af forskellige stillingskategorier. I lønsagerne har vi bl.a. påset, at: Der foreligger underskrevet ansættelsesbrev Lønindplaceringen, jf. ansættelsesbrevet, er i overensstemmelse med gældende overenskomst Der er overensstemmelse mellem ansættelsesbrevet og den udbetalte løn Der for udbetaling af særydelser foreligger dokumentation for den udbetalte ydelse Den udbetalte særydelse er udbetalt med korrekt beløbssats. Det er vores opfattelse, at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt, samt at lønudbetalingen er foretaget korrekt. Vi har ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver. 91

12 13 Revision af de sociale områder med statsrefusion 13.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med den autoriserede kontoplan på hovedfunktionsniveau Formål Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 samt bekendtgørelse nr af 22. december 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (revisionsbekendtgørelsen) bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om kommunale revisorers revision af børnefamilieydelser Revisionens omfang og udførelse Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og der er lagt særligt vægt på følgende kriterier: Nyetablerede sager Sager af væsentlig økonomisk karakter Sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter Sager efter revisors vurdering. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne. Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger m.v. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder. 92

13 Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser Forretningsgange m.v. I henhold til regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen på områder med statsrefusion og tilskud skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen. Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis: Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder folkepensioner og delpension) Kontante ydelser (herunder børnetilskud- og bidrag samt børnefamilieydelser) Revalidering (herunder ledighedsydelse og fleksjob) Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder forsikrede ledige og servicejob). Vi har foretaget test af kontroller af 15 personsager for at efterprøve kommunens forretningsgange, kvalitetskontrol og andre interne kontroller. Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse Personsager På de under afsnit 13.2 omtalte personsagsområder har vi foretaget gennemgang af udvalgte stikprøver af personsager for at efterprøve kommunens administrative og regnskabsmæssig praksis samt overholdelse af gældende lovgivning. Vi har i de følgende afsnit redegjort for resultatet af personsagsgennemgangen og anført antallet af sager, som vi har gennemgået på de enkelte personsagsområder. Der er redegjort for, om der er konstateret væsentlige fejl og mangler på området, og hvorvidt disse har haft udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning. Såfremt der er tale om generelle fejl og mangler, vil dette være anført. 93

14 Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse Tilbud til udlændinge Vi har foretaget gennemgang af 10 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i 1 sag. Fejlen, der har refusionsmæssig betydning kan henføres til, at der ved en fejl er udbetalt beskæftigelsestillæg under deltagelse i danskuddannelse. Det for meget udbetalte er refusionsmæssig berigtiget. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Førtidspensioner Vi har foretaget gennemgang af 9 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Kontante ydelser Vi har foretaget gennemgang af 115 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i 42 sager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i de udvalgte sager med umiddelbar udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: Kontanthjælp/aktivering: I 3 sager er der ikke taget stilling til opfølgningsplan eller der er ikke foretaget opfølgning på sygeopfølgningsplan jf. Aktivlovens 12b I 4 sager er tilbud om aktivering ikke givet rettidigt eller varighed af tilbud er ikke i overensstemmelse med reglerne i LAB kap. 17 I 1 sag er neuropsykolog undersøgelse konteret som en driftsudgift på konto 5 i stedet for konto 6 I 3 sager er der fejlkontering af ydelse under aktivering, som har refusionsmæssig betydning I 3 sager var hjælpen ikke nedsat til SU-niveau jf. Aktivlovens 25 I 1 sag var hjælpen fejlberegnet i 2 måneder I 1 sag var der fejl i udbetaling af 83-godtgørelse. 94

15 Forrevalidering: I 4 sager er der fejl i kontering mellem 30 %/50 % refusion. Ydelsen har i nogle perioder ikke været konteret korrekt I 1 sag er hjælpen ikke nedsat til SU-niveau jf. Aktivlovens 25f. På sygedagpenge er der ikke konstateret fejl med umiddelbar udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. Det kan oplyses, at vi endnu ikke har foretaget kontrol af kontering mellem 65 % og 35 % refusion på sygedagpengeområdet, da kontering af dette vil ske samlet i forbindelse med regnskabsafslutningen. Vi vil følge op på dette i forbindelse med revision af regnskabet for Fejl uden umiddelbar udbetalings- eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: Kontanthjælp/aktivering: I 12 sager er opfølgning på det individuelle kontantforløb ikke i alle tilfælde foretaget rettidigt I 2 sager ses der ikke udarbejdet jobplan før opstart i tilbud, i 4 sager mangler der ajourføring af jobplan og i 1 sag mangler der underskrift på jobplan I 4 sager fremgår stillingtagen til læse-skrivetest ikke af sagen. Vurdering foretages primært hos anden aktør I 3 sager mangler der stillingtagen til sanktion ved udeblivelse fra samtale I 1 sag er begrundelse for, hvorfor der ikke sanktioneres ved udeblivelse fra tilbud, ikke journalført I 1 sag ses sagen ikke korrekt behandlet ved overgang fra kontanthjælp til forrevalidering. Herudover er det konstateret, at der i visse situationer foretages administrative opfølgninger i sagerne, og at disse opfølgninger registreres som en jobsamtale i Arbejdsmarkedsportalen. Det er korrekt, at jobsamtalerne ikke skal tælle som ikke-rettidige jobsamtaler, da rettidigheden overskrides grundet borgerens forhold. Men vi har forespurgt i Arbejdsmarkedsstyrelsen omkring muligheden for at registrere en afholdt jobsamtale, når forsinkelsen skyldes borgerens forhold. Arbejdsmarkedsstyrelsen har klart tilkendegivet, at der ikke må registreres afholdte jobsamtaler i Arbejdsmarkedsportalen uden, at denne faktisk har været afholdt. Forrevalidering: I 1 sag er ressourceprofil ikke ajourført ved bevilling af forrevalidering I 1 sag er jobplan ikke ajourført. Sygedagpenge: I 4 sager er der ikke i alle tilfælde foretaget rettidig opfølgning. I 3 af sagerne er der alene tale om mindre overskridelser I 2 sager er opfølgningsformen ikke i alle tilfælde korrekt I 1 sag er opfølgningsplan ikke udleveret til borger. Herudover har vi konstateret, at der i en del sager mangler begrundelse for vurdering af fuld uarbejdsdygtighed. 95

16 På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Det er vores vurdering, at der ikke er tale om generelle fejl. Kontanthjælp/aktivering: Der er efter vores opfattelse tale om en forbedring af sagsadministrationen i forhold til 2010 og de anførte fejl skal ses i lyset af de mange kontrolpunkter, som vi gennemgår i sagerne. I flere af sagerne er der alene tale om en enkeltstående fejl i sagen. I forhold til rettidig opfølgning på det individuelle kontaktforløb er der i flere tilfælde alene tale om mindre overskridelse af rettidigheden ved en enkelt samtale. Det er således vores vurdering, at der i forhold til 2010 er sket en forbedring. Der er dog stadig enkelte sager, hvor der bør være fokus på opfølgning. Ligeledes er det vores vurdering, at der har været fokus på sygeopfølgningsplaner jf. 12b. Omkring nedsættelse af hjælp til SU-niveau jf. 25f er det vores opfattelse at der er sket en opstramning af sagsgangene mellem ydelsescenter og jobcenter. Omkring registrering af afholdt jobsamtale, hvor der alene er tale om en administrativ opfølgning grundet borgerens forhold, så bør denne praksis ændres, da den ikke er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser. Kommunen har oplyst, at Jobcenteret er i gang med at undersøge sagen om ikke-rettidige jobsamtaler, såvel som jobcenteret er i dialog med Arbejdsmarkedsstyrelsen om dette. Forrevalidering: Det er vores vurdering, at der bør være fokus på korrekt kontering af ydelsen, så det sikres, at der hjemtages den korrekte refusion. De konstaterede fejl vedrører både for meget og for lidt hjemtaget refusion. Sygedagpenge: Vedrørende rettidig opfølgning er det vores vurdering, at der er sket en markant forbedring på dette område. Der er således kun i en af de reviderede sager tale om en længerevarende overskridelse i opfølgningen. Vedrørende sygedagpenge er det vores anbefaling, at der ved hver vurdering om fuld uarbejdsdygtighed skrives en begrundelse. Vedrørende sygedagpenge ved graviditet, barsel og adoption har vi ikke konstateret fejl i sagerne. 96

17 Revalidering (herunder ledighedsydelse og fleksjob) BDO Kommunernes Revision Aarhus Kommune Vi har foretaget gennemgang af 72 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i 19 sager. Fejl med umiddelbar udbetalings- eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 1 sag vedrørende revalidering, er der fejlkontering under deltagelse i virksomhedspraktik. Ydelsen er konteret med 50 % refusion mod korrekt 65 % refusion I 1 sag er udbetaling af revalideringsydelse ikke stoppet ved ophør af jobplan I 3 sager vedrørende ledighedsydelse er der fejlkontering af ydelsen. I 2 sager var ydelsen konteret med 30 % refusion, hvor der ikke er ret til refusion og i 1 sag er ydelsen konteret uden refusion, hvor der er ret til 30 % refusion I 1 sag er der fejlkontering mellem 30 % og 50 % refusion. Der var hjemtaget for lidt i refusion. Fejl uden umiddelbar udbetalings- eller refusionsmæssig betydning, der kan henføres til: I 6 sager vedrørende revalidering er der ikke i alle tilfælde foretaget rettidig opfølgning I 2 sager vedrørende revalidering mangler jobplan og i 2 sager ses jobplan ikke ajourført ved forlængelse I 2 sager vedrørende revalidering, mangler der ved forlængelse af jobplan, redegørelse for at betingelser i 56 er opfyldt I 1 sag vedrørende revalidering mangler redegørelse ved forlængelse af jobplan I 2 sager vedrørende revalidering mangler redegørelse for løntilskudssats I 3 sager vedrørende ledighedsydelse var der ikke foretaget rettidig opfølgning. Der var tale om mindre overskridelser af rettidigheden I 1 sag vedrørende ledighedsydelse var der ikke taget stilling til sygeopfølgningsplan I 1 sag vedrørende ledighedsydelse fremgik det ikke, at der var handlet på udeblivelse fra samtale I 1 sag vedrørende fleksjob var der ikke foretaget rettidig opfølgning. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at områderne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Det er vores vurdering, at der ikke er tale om generelle fejl. Vedrørende revalidering bør der dog efter vores opfattelse være fokus på rettidig opfølgning, ligesom det bør sikres, at formelle forhold ved forlængelse dokumenteres korrekt i sagerne. Omkring ledighedsydelse er der ifølge det oplyste generel fokus på korrekt kontering, men da der er tale om manuelle forretningsgange, så er der mulighed for, at der opstår fejl. 97

18 Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder, servicejob og forsikrede ledige) Vi har foretaget gennemgang af 14 personsager. Der er ved gennemgangen konstateret fejl og mangler i 3 sager. Der er 1 fejl med refusionsmæssig betydning, som skyldes manglende rettidig aktivering. Aarhus Kommune har været 100 % medfinansierende af a-dagpenge i en periode. Der er 2 fejl uden udbetalings- eller refusionsmæssig betydning. Der er i de 2 sager mindre forsinkelser i afholdelse af jobsamtale. Herudover har vi konstateret, at tilbud om danskuddannelse i flere tilfælde ikke er kategoriseret korrekt, hvilket medfører forkert beregnet medfinansiering af a-dagpenge. Jobcentret oplyser, at der er foretaget gennemgang af registrering af danskuddannelse. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sociale pensioner Vi har foretaget test af kontroller i 15 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Boligstøtte Vi har foretaget test af kontroller i 20 personsager. Der er ved gennemgangen ikke konstateret fejl og mangler i de udvalgte sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. 98

19 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Børnefamilieydelse, børnetilskud og underholdsbidrag Vi har gennemgået 10 sager vedrørende Børnefamilieydelser og 10 sager vedrørende Børnetilskud. Vi har ikke haft bemærkninger til de gennemgåede sager. På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personsagsområdet generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. 14 Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger og væsentlige anbefalinger Ved revisionen har vi foretaget opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger samt andre forhold omtalt i tidligere revisionsberetninger. Forvaltningsrevision Natur og Vejservice - Revisionsberetning nr. 3 I beretning nr. 3 redegjorde vi for en gennemført forvaltningsrevision med fokus på kapacitetsudnyttelsen i Natur og Vejservice. Forvaltningsrevisionen resulterede i følgende anbefalinger: Kommunens principper for registrering af mandskabstimer samt forudsætninger for ressourceanvendelse bør beskrives Der bør foretages en nyberegning af både mandskabstimer og maskintimepriserne, da disse beregninger bygger på gamle historiske data Der bør foretages en gennemgang af afdelingens udnyttelse af maskinparken, herunder en vurdering af alternative opgaveløsninger. Natur og Vejservise har nu oplyst, at der er udarbejdet ajourførte timeprisberegninger gældende fra 1/ for mandskabstimer. Der arbejdes med at ajourføre den del, der vedrører maskintimer, og dette forventes afsluttet ved udgangen af 1. kvartal Anbringende foranstaltninger for børn og unge Udarbejdelse af handleplaner og journalføring - Revisionsberetning nr. 2 Vi har endnu ikke foretaget opfølgning på denne revisionsbemærkning. Opfølgningen vil fremgå af den afsluttende beretning for

20 Forvaltningsrevision af Sygedagpengelovens 27 Revisionsberetning nr. 2 Forvaltningsrevisionen gav anledning til at anbefale en afklaring af fejlprocenten i øvrige ikke reviderede sager med henblik på at vurdere, om den administrative praksis burde ændres. Vi har endnu ikke foretaget opfølgning på denne anbefaling. Opfølgningen vil fremgå af den afsluttende beretning for Revisionens bemærkninger Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Aarhus, den 1. marts 2012 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Poul Schlosser Chefrevisor (fremsendt via mail forsynet med digital signatur) 100

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 292 300) Delberetning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 10. (side ) Løbende revision indtil 20. februar Delberetning for regnskabsåret 2011 Tlf: 98 16 03 44 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 244 254) Delberetning for regnskabsåret 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Beretning nr. 8 (side 198-212) Løbende revision udført indtil december 2010 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision udført indtil maj Delberetning for regnskabsår 2012 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 415-428) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 418-430) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015

AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 AARHUS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 11 SIDE 355-363 LØBENDE REVISION

Læs mere

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016

KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 KØGE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 21 SIDE 630-638 LØBENDE REVISION

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C LANGELAND KOMMUNE Beretning nr. 14 (side 314-324) Løbende revision indtil november 2012 Delberetning for regnskabsåret

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 155-167) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SKANDERBORG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SKANDERBORG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 439-448) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 10 (side 242-259) Løbende revision indtil januar 2012 Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 25 (side 492-505) Løbende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 392-401) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 392-401) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 Aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 114-124) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Provstegade 10, 2. sal DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 231-244) Delberetning for regnskabsår 2010 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 364 375) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Budget og Regnskab Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/03208 Dato: 08-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Bjørn Tell Økonomisk konsulent

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 229-244) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016

KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE LØBENDE REVISION 2016 Tlf: 33 12 65 45 kolding-off@bdo.dk BDO Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding KOLDING KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 571-583 LØBENDE REVISION 2016 DELBERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE

Tlf: CVR-nr ALBERTSLUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde ALBERTSLUND KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 444-455) Delberetning for regnskabsår 2015 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Tlf: Løbende revision 2015 udført til og med udgangen af februar 2016

Tlf: Løbende revision 2015 udført til og med udgangen af februar 2016 Tlf: 96 34 73 00 www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg HJØRRING KOMMUNE Beretning nr. 19 (side 489-499) med udgangen af februar 2016 Delberetning for regnskabsår

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 8. (side ) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers NORDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 8 (side 173-187) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2015

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 18 SIDE 430-438 LØBENDE

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-26) Løbende revision vedrørende regnskabsåret 2012 Delberetning vedrørende revisionen af regnskabet

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 422-442) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde KØGE KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 517-536) Løbende revision indtil 31. december 2014 Delberetning for regnskabsår

Læs mere

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 23 SIDE LØBENDE REVISION 2015

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 23 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 87 10 63 00 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 70 SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 23 SIDE 498-510

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Revisionsaftale og løbende revision udført indtil marts 2014

Revisionsaftale og løbende revision udført indtil marts 2014 Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2 DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 386-406) Revisionsaftale og løbende revision udført indtil marts

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Delberetning for regnskabsåret 2009

DRAGØR KOMMUNE. Beretning nr. 6. (side ) Delberetning for regnskabsåret 2009 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk DRAGØR KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 129 155) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Besøgsrapport Løbende revision 2012 på Beskæftigelses- og Social

Læs mere

Opsamling fra SFU s seminar februar Politiske pejlemærker.

Opsamling fra SFU s seminar februar Politiske pejlemærker. Opsamling fra SFU s seminar 17.-18. februar 2014 Politiske pejlemærker www.silkeborgkommune.dk 1 SFU er til for: At sikre en positiv udvikling i borgernes sundhedstilstand og oplevelse af livskvalitet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014

Indstilling om behandling af Revisionsberetning og Endelig godkendelse af regnskab 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 12. august 2015 Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 12. august 2015 Indstilling om behandling af Revisionsberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000. Dato: 19-02-2015. Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT.

Besøgsnotat. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000. Dato: 19-02-2015. Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT. Til: Stevns Kommune Journal nr.: 336.000 Dato: 19-02-2015 Vedr.: Løbende revision for året 2014 Initialer: MIN/MMT Side 1 af 12 Redegørelse for den udførte revision Dette notat er udarbejdet med henblik

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009

RINGSTED KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 147-173) Delberetning for regnskabsåret 2009 Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 147-173) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RINGSTED KOMMUNE Beretning nr. 23 (side 485-537) Afsluttende revision BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side ) Revision af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2008

NORDFYNS KOMMUNE. Beretning nr. 4. (side ) Revision af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2008 Fælledvej 1 5000 Odense C. Tlf.: 6617 7707, Fax: 6614 2107 E-mail: odense@kr.dk NORDFYNS KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 67-112) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2008 BDO Kommunernes Revision Vi er

Læs mere