P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus."

Transkript

1 Den 12. december 2007 P R E S S E M E D D E L E L S E Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus. Arbejdsretten har i dag afsagt dom i en sag om lovligheden af en række sympatikonflikter rettet mod Nørrebro Bryghus. 3F havde iværksat hovedkonflikt til støtte for et krav om overenskomst for bl.a. serveringspersonale og bryggeriarbejdere og sammen med en række forbund iværksat sympatikonflikter til støtte herfor. Sagen blev indbragt for Arbejdsretten den 3. oktober Under hovedforhandlingen den 26. november 2007 indgik parterne overenskomst for Nørrebro Bryghus flaskebryggeri beliggende i Hedehusene. Det hedder i forliget bl.a.: Parterne er enige om, at for så vidt angår bryggerivirksomheden beliggende Baldersbuen 25, 2640 Hedehusene, tiltræder Nørrebro Bryghus A/S Industriens Overenskomst (indgået mellem Dansk Industri og CO-Industri) i form af en blank tiltrædelsesoverenskomst. Parterne er endvidere enige om, at konsekvensen heraf er, at enhver form for sympatikonflikt rettet mod bryggeriet i Hedehusene bringes til ophør, hvorimod sympatikonflikterne rettet mod restaurationsvirksomheden med In-House bryggeriet beliggende Ryesgade 3, 2200 København N, ikke påvirkes heraf, og at overenskomstdækningen af flaskebryggeriet i Hedehusene ikke afskærer 3F og andre forbund fra at iværksætte sympatikonflikt for så vidt angår leverancer fra bryggeriet i Hedehusene til restaurationsvirksomheden i Ryesgade.

2 2 Arbejdsretten skulle herefter tage stilling til lovligheden af de hidtidige sympatikonflikter rettet mod bryggeriet i Hedehusene og lovligheden af de fortsatte sympatikonflikter rettet mod Nørrebro Bryghus restauration med In-House bryggeri på Nørrebro i København. Arbejdsretten fastslog, at sympatikonflikterne har været lovlige. Arbejdsretten skriver i sin begrundelse: Det er karakteristisk for den danske arbejdsmarkedsregulering, at lønniveauet og andre arbejdsvilkår sikres gennem de kollektive overenskomster og ikke gennem lovgivning. Arbejdstagerorganisationernes konfliktret til opnåelse af kollektiv overenskomst er således af afgørende betydning for udviklingen i lønfastsættelsen og opnåelsen af andre centrale arbejdsvilkår i Danmark. I de senere år har der flere gange i Folketinget været fremsat forslag til folketingsbeslutning, der skulle pålægge regeringen at fremkomme med forslag om begrænsning af arbejdstagerorganisationernes adgang til konflikt i forhold til de regler, der har udviklet sig i Arbejdsrettens praksis, f. eks. i tilfælde, hvor et fagforbund iværksætter konflikt for at opnå overenskomst på et område, der allerede er dækket af en overenskomst med et andet fagforbund. Disse forslag er ikke blevet vedtaget, selv om der også fra regeringens side under folketingsbehandlingen har været udtrykt forståelse for de intentioner, der har ligget bag forslagene, idet der bl. a. er blevet henvist til, at en lovregulering af konfliktretten vil være meget vanskelig og fundamentalt vil ændre den måde, hvorpå rollerne på det danske arbejdsmarked hidtil har været fordelt, jf. herved bl.a. Folketingstidende s Til illustration af betydningen af arbejdstagerorganisationers konfliktret som instrument til at opnå og sikre niveauet for løn- og arbejdsvilkår i Danmark kan henvises til Arbejdsrettens dom af 10. november 2005 i sag A om lovligheden af sympatikonfliktvarsler afgivet til støtte for arbejdstagersiden i hovedkonflikter med østeuropæiske virksomheder. Det er således konfliktretten, som her i landet skal sikre interessen i, at alt arbejde her i landet udføres for en minimumsløn mv., som efter danske forhold anses for rimelig. Selv om arbejdstagerorganisationernes adgang til konflikt ikke er lovreguleret, er den imidlertid ikke ubegrænset, og det er Arbejdsrettens opgave at tage stilling til, om de konflikter, der er iværksat i nærværende sag, overskrider grænserne for det tilladelige. I juni 2003 afgav Dansk Arbejdsgi-

3 3 verforening og Landsorganisationen i Danmark Hovedorganisationernes redegørelse om retten til at iværksætte konflikt til støtte for krav om overenskomst. I denne hedder det i det afsluttende afsnit Sammenfatning af retstilstanden s. 42 ff bl.a.: Spørgsmål om lovligheden af varslede kollektive kampskridt eller af de i denne anledning udstedte konfliktvarsler samt spørgsmålet om lovligheden af anvendelse af kollektive kampskridt til støtte for krav om overenskomst på områder, hvor kollektiv overenskomst ikke er indgået, henhører under Arbejdsrettens kompetence jf. arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 3 og nr. 5. Arbejdsrettens praksis viser, at retten opstiller en række kriterier, der altid indgår i rettens bedømmelse af konkrete sager. Kriterierne er følgende: Konfliktens overordnede karakter. Der skal mellem lønmodtagerorganisationen og arbejdsgiveren bestå en interessetvist dvs. en uenighed om, hvorvidt og i bekræftende fald under hvilke forudsætninger en kollektiv overenskomst skal indgås eller fornyes. Konfliktens formål. Konflikten skal forfølge et rimeligt fagligt formål. Formålet med lønmodtagerorganisationens iværksættelse af konflikt skal være at opnå en kollektiv overenskomst med den arbejdsgiver, der lader arbejde, som naturligt henhører under lønmodtagerorganisationens faglige område, udføre. En konflikt der tager sigte på, at opnå overenskomstdækning for arbejdsfunktioner, der ikke falder inden for den aktionerende lønmodtagerorganisations faglige område, er ulovlig. Hvis det arbejde, der søges overenskomstdækket ikke i forvejen er overenskomstdækket, vil udgangspunktet være, at der forfølges et rimeligt fagligt formål. Ved bedømmelsen af, hvad der er en lønmodtagerorganisations naturlige, faglige område spiller det ingen rolle om organisationen aktuelt har nogen medlemmer på den konfliktramte virksomhed. Derimod skal organisationen have den fornødne og aktuelle interesse i at overenskomstdække det pågældende område. De formål, lønmodtagerorganisationen lovligt kan forfølge og understøtte med anvendelse af kollektive kampskridt, kan være begrænset af lovgivning eller overordnede aftaler f.eks. hovedaftaler. Formålet med konflikten må ikke være indgåelse af en overenskomst, hvis indhold helt eller delvist er i strid med lovgivningen. Konfliktens midler. De kollektive kampmidler, lønmodtagerorganisationen tager i anvendelse med henblik på at formå arbejdsgiveren til indgå en kollektiv overenskomst, skal i sig selv være lovlige. Grænserne for, hvilke kampskridt der lovligt kan tages i brug, fastlægges af Arbejdsretten og under hensyntagen til eventuelle overordnede retsgrundlag i form af lovgiv-

4 4 ning eller aftaler. Lønmodtagerorganisationens kampmidler er primært strejke og blokade; arbejdsgiverens primært lockout og boykot. I praksis vil det ofte være af afgørende betydning for lønmodtagerorganisationen at understøtte hovedkonflikten med en sympatikonflikt. Fysiske blokader er ikke lovlige kampskridt. Kampskridt, der berøver den konfliktramte arbejdsgiver enhver eksistensmulighed, er ligeledes ulovlige. Konfliktens omfang og virkning. Det mål (den kollektive overenskomst), lønmodtagerorganisationen søger opnået gennem anvendelse af en konflikt, skal stå i et rimeligt forhold til de midler (de kollektive kampskridt), lønmodtagerorganisationen anvender for at nå målet. En sådan proportionalitetsafvejning foretages af Arbejdsretten. I de relativt sjældne tilfælde, hvor retten får forelagt spørgsmål om forholdet mellem det mål, der søges opnået, og de midler, der anvendes, synes retten at være tilbageholdende med at kende en konflikt ulovlig ud fra proportionalitetsbetragtninger. Dette gør sig særligt gældende i situationer, hvor alene lønmodtagerorganisationens egne medlemmer er berørt af konflikten. Bedømmelsen af, om de midler, der under en i øvrigt lovlig konflikt anvendes, er ude af proportioner med det mål, der søges opnået, synes derfor at have sin største betydning i tilfælde, hvor andre lønmodtagerorganisationer har iværksat sympatikonflikter til støtte for den lønmodtagerorganisation, der er part i hovedkonflikten. Det er gjort gældende af klageren, at de sympatikonflikter, der er iværksat til støtte for 3 F s overenskomstkrav, er ulovlige, men ikke, at den oprindelige konflikt iværksat af 3F mod Nørrebro Bryghus (hovedkonflikten) er ulovlig. Arbejdsretten lægger derfor som ubestridt til grund, at hovedkonflikten er lovlig. Der er i dansk arbejdsret vidtgående adgang til at etablere sympatikonflikt til støtte for lovlige overenskomstkrav. Hovedbetingelsen for, at en sympatikonflikt er lovlig, er, at selve hovedkonflikten er lovlig. Dernæst skal der være interessefællesskab mellem lønmodtagerne i hoved- og sympatikonflikten. Endvidere skal sympatikonflikten være egnet til at påvirke hovedkonflikten. Endelig skal sympatikonflikten stå i et rimeligt forhold til det mål, der søges opnået ved hovedkonflikten. Hvis en vurdering af lovligheden af en sympatikonflikt efter disse retningslinier fører til, at sympatikonflikten anses for lovlig, er der ikke grundlag for at antage, at sympatikonflikten skulle være i strid med EU-regler eller reglerne i den europæiske menneskerettighedskonvention. Hvad EU-

5 5 reglerne angår, henviser Arbejdsretten til EF-domstolens dom af 12. oktober 2004 i sag C-60/03, Wolf & Müller GmbH & Co. KG mod José Filipe Pereira Félix, og dom af 11. december 2007 i sag C-438/05, International Transport Workers Federation, Finnish Seamen s Union mod Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti. Hvad menneskerettighedskonventionen angår, henviser Arbejdsretten til Den Europæiske Menneskeretsdomstols dom af 25. april 1996, Gustafsson mod Sverige, om det svenske hotel- og restaurationsforbunds krav om overenskomst med en svensk restaurationsvirksomhed. Kravet understøttedes af en hovedkonflikt og sympatikonflikter. Domstolen udtalte bl.a.: the union action must have entailed a considerable pressure on the applicant to meet the union's demand that he accept to be bound by a collective agreement, either by joining an employers' association or by signing a substitute agreement. However, only the first alternative involved membership of an association. Article 11 of the Convention does not as such guarantee a right not to enter into a collective agreement The positive obligation incumbent on the State under Article 11, including the aspect of protection of personal opinion, may well extend to treatment connected with the operation of a collective-bargaining system, but only where such treatment impinges on freedom of association. Compulsion which, as here, does not significantly affect the enjoyment of that freedom, even if it causes economic damage, cannot give rise to any positive obligation under Article 11 In the Court's opinion, such repercussions as the stop in deliveries had on the applicant's restaurant were not such as to bring Article 1 of Protocol No. 1 into play. Det skal endvidere nævnes, at Menneskeretsdomstolen den 7. oktober 2005 i sag nr. 5705/04 har afvist en klage over Arbejdsrettens dom af 4. august 2003 i sag A som manifestly illfounded. Ved dommen fandt Arbejdsretten, at Dansk Funktionærforbunds konflikt mod en virksomhed, som var overenskomstdækket som følge af medlemskab af Kristelig Arbejdsgiverforening, var lovlig.

6 6 Som anført lægger Arbejdsretten til grund, at hovedkonflikten i nærværende sag er lovlig. Arbejdsretten finder endvidere, at der er det fornødne interessefællesskab mellem lønmodtagerne i hovedog sympatikonflikten, idet de alle tilhører LO-forbund. Det er ubestridt, at sympatikonflikten er egnet til at påvirke hovedkonflikten. Tilbage bliver spørgsmålet, om sympatikonflikternes omfang er urimeligt i forhold til det mål, der søges opnået ved hovedkonflikten. Herunder skal Arbejdsretten tage stilling til, om der i forbindelse med sympatikonflikterne er anvendt ulovlige kampskridt, og i bekræftende fald, om dette i sig selv medfører, at sympatikonflikterne er ulovlige. Det følger af Arbejdsrettens praksis, at en konflikt ikke må være så omfattende, at den helt afskærer en arbejdsgiver fra at udøve sin virksomhed. Dette indebærer, at det er ulovligt, hvis en arbejdstagerorganisation som led i en konflikt generelt opfordrer den konfliktramte virksomheds nuværende eller kommende kunder og forretningsforbindelser til at boykotte virksomheden. Efter indholdet af de fremlagte løbesedler, som efter de afgivne forklaringer også har været uddelt af ledende medlemmer af det indklagede forbund, og efter de afgivne forklaringer om forsøgene fra det indklagede fagforbunds side på at få forretningsforbindelser til at afstå fra at gennemføre arrangementer på virksomheden, finder Arbejdsretten det ubetænkeligt at statuere, at indklagede har anvendt ulovlige kampskridt. Som sagen foreligger oplyst, findes det imidlertid ikke sandsynliggjort, at disse ulovlige kampskridt har haft nogen nævneværdig indflydelse på konfliktens forløb, endsige haft afgørende betydning for Nørrebro Bryghus virksomhedsudøvelse. Brugen af de ulovlige kampskridt kan derfor ikke føre til at anse sympatikonflikterne for ulovlige. Arbejdsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at indklagedes hovedformål med at kræve overenskomst har været at fastholde og forsvare veletablerede overenskomstmæssige positioner, herunder den mindsteløn for faglært og ufaglært serveringspersonale, man har opnået gennem sin landsdækkende overenskomst med HORESTA. Arbejdsretten finder, at 3Fs interesse heri er fundamental og så stærk og legitim, at den retfærdiggør, at der fra de øvrige indklagede afdelinger af 3F og øvrige LO-organisationer er iværksat effektive sympatikonflikter, der nødvendigvis må være økonomisk mærkbare for vedkommende modpart. Herefter, og efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, finder Arbejdsretten, at sympatikonflikterne ikke har haft et sådant omfang i forhold til målet med hovedkonflikten, at de har overskredet grænserne for det tilladelige. Det bemærkes

7 7 herved, at det ikke ved den skete bevisførelse er godtgjort, at sympatikonflikterne har haft væsentlig indvirkning på drift og resultat af restaurationsvirksomheden med In-House bryggeriet på Nørrebro, eller at de nu ophørte sympatikonflikter til støtte for den overenskomstdækning af bryggeriarbejdet på flaskebryggeriet i Hedehusene, som parterne aftalte under hovedforhandlingen i Arbejdsretten den 26. november 2007, har haft en sådan effekt, at selskabet af den grund har været lukningstruet. Indklagedes frifindelsespåstand tages herefter til følge. I afgørelsen medvirkede 3 dommere: Formanden, højesteretsdommer Børge Dahl og næstformændene, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og retspræsident Niels Waage. Dommen (i sag nr. A ) kan læses på Arbejdsrettens hjemmeside:

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008 UDENRIGSMINISTERIET Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere Asiatisk Plads 2 DK-1448 København 1K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http:/ /www.um.dk

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten. Indledning. Af Ruth Nielsen

Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten. Indledning. Af Ruth Nielsen Samspillet mellem konkurrenceretten og arbejdsretten Af Ruth Nielsen Indledning Denne artikel handler om skæringsfeltet mellem kollektive overenskomster og EU s økonomiske ret (konkurrenceret, fri bevægelighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220. 18. maj 2010

Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220. 18. maj 2010 Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 18. maj 2010 KONKURRENCESTYRELSENS KONTROLUNDERSØGELSER KRÆNKER VIRKSOMHEDERNES RETSSIKKERHED OG REJSER ALVORLIGE SPØRGSMÅL I FORHOLD TIL RETSSIKKERHEDSLOVEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold

Forslag. Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold Beskæftigelsesministeriet Udkast Februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) 1 I lov om beskyttelse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2011.71 Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) Voldgiftsinstituttet udpeger efter forslag fra parterne voldgiftsdommere

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere