Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del Svar på Spørgsmål 94 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til samråd om for sent anmeldte arbejdsskader. 29. oktober 2010 J.nr Internationalt og Politisk Sekretariat/MAW Spørgsmål A I svaret på AMU alm. del spørgsmål 524 svarer ministeren følgende: Endelig skal det nævnes, at Arbejdsskadestyrelsen ikke i alle sager har fået en tilbagemelding fra politiet om, hvorvidt politiet har rejst sigtelse i sagen. Det er således kun i 17 sager fra perioden , at Arbejdsskadestyrelsen med sikkerhed kan sige, at der er rejst bødekrav mod arbejdsgiveren, men det kan ikke udelukkes, at der er tale om flere sager. På den baggrund bedes ministeren bekræfte, at ministeren ikke har kendskab til andre sager end de omtalte 17, at alt andet er gisninger og gætværk, og at det ikke på nogen måde kan udelukkes, at de omtalte 17 sager, hvori der er rejst bødekrav mod arbejdsgiver, er det endelige og fuldstændige antal. Spørgsmål B Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt ministeren finder det rimeligt, at Arbejdsskadestyrelsen kun politianmelder virksomheder, der har misligholdt anmelderpligten af arbejdsskader, såfremt den arbejdsskaderamte er gået glip af erstatning, jf. ministerens egen bemærkning i svaret på AMU alm. del spørgsmål 409, hvoraf følgende fremgår: Af hensyn til ressourceanvendelsen, både i Arbejdsskadestyrelsen og hos politiet, politianmeldes kun de sager, hvor den arbejdsskaderamte er gået glip af en erstatning. Ministeren bedes i forlængelse heraf redegøre for, hvorvidt den relevante lovgivning på området ikke mindst Lov om Arbejdsskadesikring 82 stk. 3 giver anledning til at sondre mellem sager, hvor en tilskadekomne er gået glip af en erstatning, og sager, hvor dette ikke er tilfældet, i forhold til spørgsmå-

2 let om politianmeldelse og bødestraf. Såfremt lovgivningen ikke lægger op til en sådan sondring, bedes ministeren redegøre for, hvorvidt ministeren finder styrelsens forvaltning af lovgivningen rimelig og i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Spørgsmål C I svaret på AMU alm. del spørgsmål 409 svarer ministeren følgende: Det skal bemærkes, at der efter straffeloven skal rejses krav mod arbejdsgiveren inden for 2 år fra overtrædelsen fandt sted. Da mange af de for sent anmeldte sager anmeldes mere end 2 år efter skaden skete, og arbejdsgiveren burde have anmeldt sagen, vil kravet være forældet efter straffeloven. Politiet har derfor i disse sager ikke rejst krav mod arbejdsgiveren på grund af den sene anmeldelse. Ministeren bedes dokumentere, at mange af de for sent anmeldte sager anmeldes mere end 2 år efter skaden skete. Spørgsmål D Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt der er tale om en koordineret forvaltningspraksis mellem Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet respektive Arbejdsskadestyrelsen og politiet når for sent anmeldte arbejdsskader ikke politianmeldes, såfremt sagen ikke indebærer, at den arbejdsskaderamte er gået glip af erstatning. Svar: Jeg er blevet bedt om at svare på 4 spørgsmål om Arbejdsskadestyrelsens praksis for politianmeldelse af arbejdsgivere, som ikke anmelder arbejdsskadesager inden for den lovpligtige anmeldelsesfrist. Jeg vil indlede med nogle generelle betragtninger, hvorefter jeg vil besvare de stillede spørgsmål i en lidt anden rækkefølge, end de er stillet i nemlig i en rækkefølge svarende til 2

3 sagsgangen: anmeldelse af arbejdsskade, eventuel politianmeldelse af arbejdsgiver og bødeudstedelse. Jeg vil godt have lov til at starte med at slå fast, at jeg ikke ser politianmeldelse og straf som et mål i sig selv i forhold til arbejdsskadesystemet. Den vigtigste opgave i arbejdsskadesystemet er at sikre, at de tilskadekomne så hurtigt som muligt modtager den erstatning, som de er berettigede til efter arbejdsskadesikringsloven. Det er den opgave, som Arbejdsskadestyrelsen primært har fokus på. Og det har Arbejdsskadestyrelsen uanset om skaden er anmeldt rettidig eller for sent. Det er heldigvis langt, langt de fleste af de mange tusinde nye anmeldelser om arbejdsulykker, som Arbejdsskadestyrelsen hvert år behandler, der anmeldes rettidigt af arbejdsgiveren. Mit klare indtryk er altså, at det er de færreste arbejdsgivere, som bevidst undlader at anmelde arbejdsskader. Og som jeg tidligere har nævnt, blandt andet i mit svar på spørgsmål 524, så kan der være flere grunde til, at arbejdsskader ikke anmeldes til tiden eller at der ikke rejses bødekrav mod arbejdsgiveren. Som jeg tidligere har redegjort for i svar på spørgsmål 18 til udvalget, så er der en del sager, hvor arbejdsgiveren ikke havde kendskab til den skade, der senere bliver anmeldt. Og det virker uden tvivl overvældende på de fleste arbejdsgivere, som ikke har haft kendskab til en skade, at blive konfronteret med en politianmeldelse. Der er også tilfælde af for sent anmeldte småskader, hvor arbejdsgiveren faktisk ikke har haft pligt til at anmelde skaden 3

4 eller hvor arbejdsgiveren ikke har haft kendskab til følgerne af en tilsyneladende mindre skade og derfor ikke har været bevidst om sin pligt til at anmelde skaden. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke, hvis skaden forventes at kunne give erstatning, eller hvis den tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden. Der er dog intet i vejen for, at den tilskadekomne selv anmelder en ulykke, hvis arbejdsgiveren ikke har anmeldt den. Det skal ske inden for 1 år fra ulykken, men der kan dispenseres fra fristen, hvis skaden medfører erstatning. Så arbejdsgiverens anmeldepligt skal ses i sammenhæng med den tilskadekomnes anmelderet. Tilsammen giver reglerne den størst mulige sikkerhed for, at arbejdsulykker, der medfører erstatning, bliver anmeldt. Det vigtigste for mig er, at de tilskadekomne får den erstatning, de har krav på. Derfor har Arbejdsskadestyrelsen fokus på, at få de nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen. Reglen, der giver mulighed for at pålægge arbejdsgivere en bøde, hvis de ikke anmelder arbejdsskader, er i den sammenhæng mere blevet betragtet som et tvangsmiddel end en straf. Ved at politianmelde arbejdsgiverne har Arbejdsskadestyrelsen kunne fremtvinge de oplysninger, som arbejdsgiveren skal give til anmeldelsen. Og det er naturligvis for dårligt, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt med en politianmeldelse for at få oplysningerne ud af arbejdsgiverne. 4

5 Men Arbejdsskadestyrelsen har ikke fundet det påkrævet at indlede en sag om bødestraf, hvis arbejdsgiveren har medvirket til sagens oplysning og givet de oplysninger, som skulle være givet med anmeldelsen. Hovedfokus har som nævnt været at få oplyst sagen, så tilskadekomne kan få den berettigede erstatning. Derfor har Arbejdsskadestyrelsen fundet det rimeligt og i overensstemmelse med arbejdsskadesikringsloven og i øvrigt også i overensstemmelse med god forvaltningsskik kun at politianmelde arbejdsgivere, som ikke har anmeldt arbejdsskader rettidigt, i de tilfælde, hvor den tilskadekomne er gået glip af en erstatning. Og det er en praksis, som jeg synes er helt rimelig. Jeg er i spørgsmål D blevet spurgt om, hvorvidt der er tale om en koordineret praksis mellem Arbejdsskadestyrelsen og politiet angående for sent anmeldte arbejdsskader. Der er ikke tale om en koordineret praksis mellem Arbejdsskadestyrelsen og politiet om, hvorvidt for sent anmeldte arbejdsskader kun skal politianmeldes, når den tilskadekomne er gået glip af erstatning. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der vurderer, om en arbejdsgiver i en konkret sag skal politianmeldes. Og som jeg svarede i spørgsmål 17, så kan alle også den tilskadekomne selv politianmelde en arbejdsgiver, der ikke har anmeldt en arbejdsskade rettidigt. 5

6 Som jeg også har været inde på i svaret på spørgsmål 409, så er det ikke alle politianmeldelser af arbejdsgivere, der fører til bøde. Det skyldes blandt andet, at kravet mod arbejdsgiveren forældes efter 2 år. Nogle af de for sent anmeldte sager er anmeldt så sent, at fristen efter straffeloven er overskredet. Hr. Lennart Damsbo-Andersen beder i spørgsmål C om, at jeg skal dokumentere, at det så også er tilfældet i mange af sagerne. Dokumentationen findes i de konkrete sager, som jeg dog ikke har mulighed for at fremlægge her, fordi de konkrete sager indeholder personfølsomme oplysninger og det går jeg ud fra, at man også har fuld forståelse for her i udvalget. Men jeg kan oplyse, at der i mindst 100 af de i alt 233 sager, som Arbejdsskadestyrelsen har gennemgået, er gået mere end 2 år fra udløbet af arbejdsgivers anmeldelsesfrist og indtil skaden blev anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Og Arbejdsskadestyrelsen har jo af gode grunde ikke mulighed for at bede politiet om at rejse krav mod arbejdsgiveren, før styrelsen får kendskab til skaden. I spørgsmål A spørges der til, om jeg har kendskab til andre end de 17 sager, som jeg har nævnt i svaret til udvalget på spørgsmål 524. Som nævnt findes dokumentationen i de konkrete sager. Til besvarelsen af de mange spørgsmål fra Arbejdsmarkedsudvalget og hr. Lennart Damsbo-Andersen vedrørende for sent anmeldte arbejdsskader er der derfor foretaget en manuel gennemgang af sagerne. 6

7 Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingssystem ikke er særligt indrettet til at fremsøge for sent anmeldte arbejdsskadesager. Derfor er søgningen og den manuelle gennemgang af sagerne forbundet med en vis usikkerhed. Det er grunden til, at jeg i svar på spørgsmål 524 har oplyst, at Arbejdsskadestyrelsen kun i 17 sager med sikkerhed kan sige, at politiet har rejst bødekrav mod arbejdsgiveren, og at det ikke kan udelukkes, at der er tale om flere sager. Så til slut vil jeg som svar på spørgsmål A give hr. Lennart Damsbo-Andersen helt ret i, at jeg kun kan bekræfte at have kendskab til de 17 konkrete sager. Og når det ikke kan udelukkes, at der er tale om flere sager, kan det i sagens natur heller ikke udelukkes, at de 17 sager er det endelige og fuldstændige antal. Så alt i alt er det min klare vurdering, at praksis og håndteringen af sager vedrørende politianmeldelse af arbejdsgivere virker fornuftig og medvirker til at understøtte arbejdsskadesikringslovens vigtigste formål: Nemlig at sikre at mennesker, der er kommet til skade på arbejde, får den hjælp de har brug for så hurtigt som muligt. 7

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93

Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Tilbagebetaling af løbende forsørgelsesydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278

23. april 2012. J.nr. 2011-0007278 23. april 2012 J.nr. 2011-0007278 Rapport fra arbejdsgruppen om anmeldelse af arbejdsskader (erhvervssygdomme) Maj 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for rapporten... 3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Betænkning. om arbejdsskadesikring

Betænkning. om arbejdsskadesikring Betænkning om arbejdsskadesikring Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning... 5 1. Kommissorium... 5 2. Udvalgets sammensætning... 6 Kapitel 2. Resumé af betænkningen og udvalgets

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere