Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler"

Transkript

1 Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

2 Indhold 1. Indledning Typer af vold Definition af vold Forekomst Hvem har ansvaret? Indgriben og opfølgning Forebyggelse af konflikter og vold Efter en voldsepisode Kollegial & psykisk førstehjælp ved vold og trusler Hjælp og rådgivning Debriefing Vejledning i indførsel af defriefing i Kriminalforsorgen (bilag).. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler 2

3 1. Indledning Kriminalforsorgen i Grønland ønsker at forebygge og nedbringe antallet af tilfælde af vold og trusler mod personalet og finder det derfor hensigtsmæssigt at opstille nogle personalepolitiske retningslinjer for voldsforebyggelse. Personalepolitikken indeholder en række gode råd til både ledere, tillidsfolk, kolleger til personer der udsættes for vold, og medarbejdere der selv bliver udsat for vold. Kriminalforsorgen i Grønlands samarbejdsudvalg har på møde den 19. marts 2013 godkendt nedenstående personalepolitik for voldsforebyggelse. Politikken træder i kraft straks. 2. Typer af vold Der findes forskellige typer af vold. Den mest brugte internationale inddeling af arbejdsrelateret vold opererer med tre typer: Voldelige handlinger udført af personer, der ikke har relation til arbejdspladsen. Det er fx vold i forbindelse med røverier eller andet, hvor de voldelige ikke har en grund til at være på arbejdspladsen. Voldelige handlinger udført af personer, som modtager en ydelse, fx patienter. Voldelige handlinger mellem kolleger både overordnede og underordnede (primært psykisk vold). (Kilde: 3. Definition af vold Arbejdstilsynets definition Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er aktivt påført vold, fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser, truende adfærd og systematisk fornedrelse. Begge typer vold kan være rettet direkte mod den ansatte eller indirekte mod hans eller hendes familie eller mod andre nærtstående personer. Mobning, der udføres af klienter, kunder eller borgere, opfattes også som vold. Arbejdstilsynets definition af vold fremgår af 'Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse. ATmeddelelse nr , februar 1997'. Europakommissionens definition Europakommissionen har defineret arbejdsrelateret vold som hændelser, hvor personer bliver chikaneret, truet eller overfaldet under udførelse af deres arbejde, og som involverer en eksplicit eller implicit trussel mod deres sikkerhed, trivsel eller helbred Kriminallovens definition I Kriminallovens betydning er vold fysiske overgreb, fx slag, spark, at nikke en skalle, kast med genstande, førergreb, benspænd og bid. Små puf og tjat, lette skub o.l. falder under bagatelgrænsen. Se voldsbestemmelsen i Kriminallovens 88. I Kriminalforsorgen i Grønland anvendes følgende definition på vold Vold indebærer, at den ansatte udsættes for eller trues med fysisk eller psykisk overgreb i forbindelse med dennes ansættelse i Kriminalforsorgen i Grønland. Dette er uafhængigt af, om udøveren er bevidst om handlingens karakter og konsekvenser eller ej. Både fysisk og psykisk vold kan være rettet direkte mod den ansatte eller indirekte mod den ansattes kollegaer, familie, venner eller andre nærstående personer. Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler 3

4 Uddybning af definitionerne Den forulempedes oplevelse af handlingen er afgørende. En handling kan derfor opleves som vold, selv om den der forulemper, ikke har haft bevidst ønske om at forulempe Fysisk vold omfatter overgreb i form af slag, spark, skub, kvælningsforsøg, krads, kast med genstande og bid eller lignende Psykisk vold omfatter overgreb i form af verbale trusler, krænkelser, truende adfærd, chikane, overdreven kritik, ydmygelse eller lignende Chikane kan være en særlig form for overgreb og er et udtryk for en bevidst handling med formål at diskriminere, ydmyge, svække eller true den chikanerede person. Adfærd eller gentagne handlinger, der ikke i sig selv udgør nogen trussel, men som gennem deres systematiske og vedvarende karakter kan udvikle sig til en alvorlig form for psykisk vold. 4. Forekomst I Kriminalforsorgen i Danmark viste trivselsundersøgelsen fra 2011, at 32,2 % har været udsat for trusler om vold og 9,9 % har været udsat for fysisk vold inden for de foregående 12 måneder. Landsgennemsnittet er henholdsvis 7,8 % og 3,9 %. 5. Hvem har ansvaret? Voldsforebyggelse på arbejdspladsen er et fælles problem, som først og fremmest skal løses ved åbenhed, diskussion af emnet og handling. Ansvaret for løsningen er en fælles opgave. 6. Indgriben og opfølgning Når en voldshandling finder sted, vil ledelsen: Tage en henvendelse om vold meget alvorlig Træde i karakter og gribe ind Sikre klare regler med hensyn til hvem, der gør hvad og hvornår Sikre at alle volds- og trusselsepisoder registreres Ved en voldshandling vil den pågældende leder drøfte volden, truslen eller den traumatiske hændelse med det udsatte personale, samt personalegruppen. Lederen vil støtte og vejlede dem i at opnå den professionelle holdning til problemerne, der skal til for at håndtere disse problemer eller i videst muligt omfang at undgå dem. Den pågældende leder eller dennes stedfortræder sikrer, at der følges op på episoden. 7. Forebyggelse af konflikter og vold Aflæs signalerne: Under en konfliktsituation har man brug for at kunne læse modpartens signaler, både det verbale sprog, og kropssproget. Den viden, man derved får om den andens sindstilstand, kan hjælpe en til at bevare fatningen og nedtrappe konflikten. Nedenfor gives nogle eksempler på, hvor man skal være særlig opmærksom for at forebygge voldsog trusselsepisoder. 1. I situationer, hvor der kan være grund til at tro, at den indsatte vil kunne reagere med vold eller trusler, f.eks. ved afslag, irettesættelser eller under drøftelser med den indsatte om forhold, der går tæt på, og derfor kan vække vrede, skal der foretages en vurdering af, hvem der bør indgå i situationen, og hvem der bør være til stede. Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler 4

5 2. Man skal være varsom med at gå alene ind i en situation, der allerede er anspændt, f.eks. ved at gå alene ind på en stue efter en forudgående konflikt, eller hvor den indsatte allerede er i ubalance. 3. Hvis urolige eller aggressive indsatte er udelukket for fællesskab eller anbragt i observationscelle, skal man sørge for at have en eller flere erfarne kolleger med, når man f.eks. ved opkald skal ind til den indsatte. 4. Ved diskussioner med, eller irettesættelser af, de indsatte er det vigtigt, at man undgår at skabe en vinder/taber -situation, men åbner op for, at den indsatte kan komme ud af situationen med selvværd og værdighed i behold. 5. Hvis man på forhånd ved at forholdet til den indsatte er anspændt, bør man overveje at overgive sagen til en kollega. 6. Ved magtanvendelser eller i situationer, der kan ende i en magtanvendelse, skal man sørge for, at der er tilkaldt et tilstrækkeligt antal kolleger, dels for at man herved måske kan undgå magtanvendelse og dels for, hvis magtanvendelse ikke kan undgås, at situationen hurtigt kan bringes til ophør med så få skader som muligt. 7. Ved overførsel af en indsat, som har været voldelig eller truende, skal man være opmærksom på, hvem der kører med i bilen. Her kan det være hensigtsmæssigt, at de personer, som har deltaget i forløbet på fængslet, ikke deltager i transporten. 8. Det er vigtigt, at der løbende foregår en drøftelse blandt medarbejderne på afdelingerne eller i andre faggrupper, evt. på koordinerende møder om strammer/slapper -holdninger, så de enkelte afdelingers afgørelser bliver så ensartede som muligt, og dermed anstaltens holdninger, der administreres efter og ikke f.eks. private/personlige holdninger, der går igennem ved afgørelser. Det er vigtigt, at personalet ikke er konfliktsky, men optræder med den fornødne fasthed og værdighed i situationerne, så de fremstår som myndighedspersoner. 9. Personalet på en afdeling skal løbende være i dialog med de indsatte på afdelingen, således at personalet hele tiden har fornemmelse af, hvad der sker på afdelingen og således kan gribe ind før tingene udarter sig. 10. Det er vigtigt, at afdelingslederne og det erfarne personale systematisk drøfter problemerne vedrørende vold, trusler og traumatiske hændelser med det prøveansatte personale, og støtter og vejleder dem i at opnå den professionelle holdning til problemerne, der skal til for at håndtere disse problemer eller i videst muligt omfang at undgå dem. Uddannelse: Uddannelse er et nødvendigt redskab til at give medarbejdere en fælles forståelse af, hvordan vold og trusler kan håndteres. Uddannelsen kan omfatte kurser i konflikter og konflikthåndtering, nødkald, kommunikation og kropssprog mv. 8. Efter en voldsepisode Anmeld episoden: Hvis voldsepisoden fører til fravær på mere end en dag ud over den dag, episoden er sket, skal den anmeldes til Arbejdstilsynet, arbejdsskadeforsikringen og/eller Arbejdsskadestyrelsen, evt. også til politiet. Registrer episoden: For at skabe synlighed om volden og blive bedre til at forebygge den er det vigtigt at registrere alle episoder med vold og trusler. Det gælder også de episoder, som man ikke har pligt til at anmelde til Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen, fordi de ikke fører til sygefravær, og det gælder tilløb til voldsepisoder. Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler 5

6 Ved at registrere alle episoder opnås følgende: Vi får afdækket det lokale voldsbillede med deraf følgende mulighed for at forebygge Vi får de nødvendige oplysninger med henblik på evt. anmeldelse af episoden som en arbejdsskade kriminalforsorgen får mulighed for at forfølge forholdet strafferetligt Den lokale leder sørger i samarbejde med direktoratet, at episoderne registres. 9. Kollegial & psykisk førstehjælp ved vold og trusler Kollegial førstehjælp Alle der udsættes for vold og trusler oplever det som ubehageligt. Hvordan vi som mennesker reagere på det er meget forskelligt. Med kollegial førstehjælp er målet at sikre plads og mulighed for at den volds-ramte kan få omsorg og påbegynde en bearbejdning af episoden. Der øges hermed muligheden for at medarbejdere kan bevare sin faglighed, selvværd samt arbejdsevne, og at episoden ikke sætter varige spor. Den kollegiale førstehjælp skal ydes så tæt på den voldsomme episode som overhovedet muligt. Hvis den voldsramte ønsker at få episoden lidt på afstand, skal der dog tages hensyn til dette. Det kan tage tid at yde kollegial første hjælp. Det forudsætter ro og et lokale, hvor den voldsramte kan tale frit og vise sine følelser uden afbrydelser. Psykisk førstehjælp Når man tilbyder psykisk førstehjælp til en kollega skal man huske nedenstående ting: Tage hånd om den voldsramte Lytte Spørge til episoden Følge den voldsramtes behov Imødekomme selvbebrejdelser Kontakte familie og venner Følge hjem, til lægen eller skadestuen Man må ikke begynde at: Fortælle om egne oplevelser Styre samtalen Bebrejde Give råd Afbryder pauser og gråd I dagene efter voldsepisoden er det meget vigtigt, at en eller flere kolleger tager kontakt til den voldsramte, og viser sin opbakning. Dette uanset om den voldsramte er på arbejde eller sygemeldt. Husk kollegahjælp er ikke behandling, ej heller terapi. 10. Hjælp og rådgivning Krimimailforsorgen i Grønland har en samarbejdsaftale med Falck Healthcare vedrørende psykologisk bistand mv. Det betyder, at du igennem Falck Healthcare har mulighed for at få gratis rådgivning af Psykologer. Hvis du ønsker at benytte dig af Falck Healthcares rådgivningstilbud, kan du vælge at kontakte Falck Healthcares rådgivningscenter udenom tjenestestedet på telefon (døgnvagt). Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler 6

7 Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved at henvende dig til Falck Healthcare. Der lægges derfor stor vægt på, at du er anonym i forhold til arbejdspladsen og til samfundet i øvrigt. Du kan læse mere om ordningen på 11. Debriefing I tilfælde af, at en eller flere medarbejdere har været udsat for trusler eller overgreb af alvorlig karakter, vil det som ofte skønnes påkrævet at få bearbejdet sådan hændelse. En metode til bearbejdelse af belastende hændelser kan være ved defusing og debriefing. Defusing giver deltagerne mulighed for at udveksle umiddelbare indtryk, således at de ikke forlader deres vagt med en masse uafklarede oplevelser. Defusing bør gøres forholdsvis kort, men dog så lang, at det er muligt for den person som gennemføre defusingen, at vurdere, om der er behov for yderligere samtaler eller efterfølgende psykologisk debriefing. Debriefing gennemføres af en person (debriefer) som er uddannet til denne opgave.( kan evt. ledes af en psykolog, hvis der er behov). Debriefing er et møde, hvor tanker, følelser og reaktioner tales grundigt igennem enten enkeltvis eller i gruppe. Debriefing afholdes tidligst et og senest tre døgn efter episoden/hændelsen og er af længere varighed end defusing. Hændelser hvor man bør gennemføre en debriefing: Hvis en ansat ønsker en det Hvis en ansat vurderer, at en anden person har behov herfor Hvis en person er involveret i magtanvendelse for første gang Ved selvmord Voldsomme magtanvendelser Alvorlige trusler mod personalet. Hændelser hvor man kan gennemføre debriefing: Magtanvendelser OBS celle anbringelse Selvmordsforsøg Efter konkret vurdering af behovet Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler 7

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Kom volden i forkøbet. Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen

Kom volden i forkøbet. Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer er helt afgørende

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne Vold på skoleskemaet - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne For mange medarbejdere på social- og sundhedsområdet hører vold og trusler fra brugere, beboere og patienter med til det at

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014

Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Konflikthåndtering og Magtanvendelsespolitik Vedtaget i AfdelingsMED Juni 2013 Revideret april 2014 Indhold Indledning... 2 Bekendtgørelsen om magtanvendelser over for børn og unge, der er anbragt uden

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse

Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen En håndbog om forebyggelse Vold på arbejdspladsen Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup Telefon (+45) 43 44 88 88 Telefax (+45) 33 43 01 39 dkr@crimprev.dk

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket Indhold Tag hånd om skadeslidte Kriseplanen skal indeholde Huskeliste, ved en voldsepisode Huskeliste til den volds- og kriseramte

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere