Referat. It-Styregruppen, møde 35 - tirsdag den 27. maj kl til 16 - i Folkekirkens It. R E F E R A T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. It-Styregruppen, møde 35 - tirsdag den 27. maj kl. 13.00 til 16 - i Folkekirkens It. R E F E R A T"

Transkript

1 It-Styregruppen, møde 35 - tirsdag den 27. maj kl til 16 - i Folkekirkens It. Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Stiftskontorchef Asger W. Gewecke (AWG) Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum (JDBJ) Kordegn Jørgen Hvolby Lauritzen (JL) Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL) It-chef Torben Stærgaard (TS) Observatører: Sekretariatschef Ole Wind (OW) Flemming Vium Nielsen (FVN) Specialkonsulent Bo Peiter Hansen (BPH) Redaktør Ellen Aagaard Petersen (EAP) Chefkonsulent Martin Løvenkjær-Pearson (MBLP) Desuden: UBK, JEKE og JARB Afbud: Biskop Henning Toft Bro (HTB) Som repræsentant for: Kirkeministeriet Den Danske Provsteforening Landsforeningen af Menighedsråd Stiftskontorcheferne Den Danske Præsteforening Danmarks Kordegneforening Kirkeministeriet Folkekirkens It Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Den Danske Præsteforening Folkekirken.dk Kirkeministeriet, Økonomikontoret Folkekirkens It Biskopperne Dokument Folkekirkens nr.: IT Side Dato: 127. maj 2014 Dokument nr Sagsbehandler: Torben Stærgaard R E F E R A T 1. Godkendelse af dagsorden SB bød velkommen, herunder særligt til provst Johanne Haastrup (Bispebjerg- Brønshøj Provsti) som repr. provsteforeningen, sognepræst Jørgen Degn Bjerrum (Glostrup Sogn) som repr. præsteforeningen og Finn Poulsen som repr. Landsforeningen (Kordegn i Askov Sogn). SB: Johanne Haastrup havde på vegne af Provsteforeningen anmodet om en drøftelse af Provsti ESDH - og medsendt et bilag om en række problemer med systemet. Punktet blev indsat efter punkt 2c. Ingen øvrige tilføjelser til dagsordenen. SB beklagede, at der var gået (for) lang tid siden it-styregruppens sidste møde. Straks efter mødet indkaldes til møde 36 samt (2015). Bilag/Opfølgning: 2. Orienteringspunkter a) Meddelelser fra formanden Det oplystes, at ministeren på LM s årsmøde havde annonceret starten på det projekt, som er benævnt Mgh på Jeres måde. Projektet skal kortlægge hvilke administrative opgaver Mgh oplever som besværlige, henholdsvis - og det er projektets målsætning - anvise/komme med forslag til hvordan Mgh. kan indrette sig med hjælp og bistand til at få løst disse opgaver på en forsvarlig måde. Projektet vil køre over det næste års tid.

2 b) Evt. andre meddelelser TS supplerede med hensyn til det af SB omtalte projekt og oplyste, at Folkekirkens It ser det som en vigtig opgave at medvirke i og bidrage til projektet, og at FIT har 3 repræsentanter i den af min. nedsatte arbejdsgruppe. JOST opfordrede i den forbindelse til flere kursus- og uddannelsestilbud ved lancering af nye løsninger. Side 2 c) Status vedr. igangværende og afsluttede projekter: i. KAS-GIAS - projektafslutning - Rigsrevisionen it-revision af GIAS AWG orienterede om it-revision af KAS i FYN JDBJ spurgte til håndtering af ændringsønsker /fejlrettelser til GIAS, da han fortsat oplever potentiale for forbedring og øget brugervenlighed. TS oplyste, at en arbejdsgruppe og 20 superbrugere hat været involveret i design og efterfølgende evaluering af GIAS. Bilag 2 c - skriftlig redegørelse af 14. maj 2014 AWG sender RR s rapport til TS ii. FLØS-2 og FLØS-Portal Det blev oplyst, at det nu er klart, at portalen tidligst tages i anv. i aug. i Lønc. for præster, hvilket også får betydning for idriftsættelsestidspunktet for Mgh, som nu snarere vil blive 3. Q AWG henviste til årsrapporten og den skriftlige redegørelse og pointerede, at det faktiske FLØS-resultat er noget ringere end det er anført. Lønnen bliver DOG som hidtil afviklet til tiden uanset at implementeringen af et nyt FLØS opleves og er meget ressourcekrævende. OW gjorde opmærksom på at Mgh efterlyser/mangler de styringsog uddata, som FLØS 2 skal levere Det oplystes desuden, at stifterne i øjeblikket foretager en meget omfattende oprydning i stillingskategorier, og lønarter, som har været anvendt meget forskelligt. Det betyder, at arbejdsgiverne kan opleve en del ændringer og fejlretninger. Oprydningens formål er at sikre, at løn og ansættelsesforhold følger OK og skal i øvrigt medvirke til, at lønadministrationen kan effektiviseres. JDBJ efterlyste lønsedler, som er nemmere at forstå. Det oplystes, at det i Folkekirkens samarbejdsudvalg (FSU) er aftalt, at lønmodtagerorg. inddrages i en revision af lønsedlerne. JOST efterlyste et mere velfungerende fraværssystem. I den forbindelse blev det nævnt (AWG), at for mange præster og provster, slet ikke indrapporterer i Fravær; det gør det umuligt at lave korrekte opgørelser af eksempelvis restferie.

3 Det blev afslutningsvist nævnt, at der fra ministeriets ledelse er fokus på, at implementeringen af FLØS 2 ikke bringer korrekt løn og løn til tiden i fare. Side 3 iii. iv. Personregistrering - omlægning af CPR til ny platform - etablering og idriftsættelse af selvbetjeningsløsninger TS orienterede om brugerhåndbogen i PersonSAG på forespørgsel fra JOST, og at det heraf fremgår, hvordan provsterne skal føre tilsyn med PersonSAG Den Digitale Arbejdsplads - brugeradministration - brugen af NemId FPO roste DAP Brugeradgang, men påpegede at der kan være et problem med sletning af brugere. AWG efterlyste en brugerprofil der kan sikre, at personalesager kan sendes til mgh. postkasse uden at ansatte kigger med. FVN foreslog at de nuværende profiler revideres og at mgh. informeres om konsekvenserne af rettighedsstyringen Det oplystes i den forbindelse at personalesager med FLØS-2 vil kunne opbevares mere sikkert og med en mere præcis rettighedstildeling. Dataarkiv og offentliggørelse af regnskaber FPO oplyste, at mange menighedsråd ikke ønsker at godkende et regnskab, som teknisk er afleveret i Økonomiportalen. TS oplyste, at man er opmærksom på problemstillingen, og at man vil rette op på det til næste aflevering. RPL gjorde opmærksom på den nye offentlighedslov herunder kravet om at Mgh skal kunne udlevere dokumenter på anmodning og kunne dokumentere, hvad der er sket i et sagsforløb. Enighed om, at det skal tydeliggøres, hvorledes menighedsråd gemmer relevante dokumenter så de kan leve op til krav i off.- og forvaltningslov. v. Office365 til kirkefunktionærer og frivillige Det oplystes at flere hunderede brugere allerede er oprettet. Det nævntes (som tidligere), at der vil være en licensafgift fra 2016 på 180 kr./bruger ITK: undersøges nærmere ITK/LM følger op på problemet. ITK/KMØ: opfølgning Sogn.dk og Kirkekalender JARB oplyste at det nye sogn.dk er ved at være klar til åbning. Der udestår en test af, at arrangementer, der indrapporteres via andre systemer (ca. 50 %) bliver korrekt overfør til det nye system. Endvidere at der bliver mange muligheder for at tilpasse det nye sogn.dk til lokale forhold. Det betyder, at mange mindre sogne på

4 den måde vil kunne bruge sogn.dk som hjemmeside. Der var enighed i styregruppen om at opfordre mindre sogne til at bruge sogn.dk som hjemmeside (hvilket ikke tidligere har været holdningen). Side 4 vi. vii. viii. Grafisk værktøjskasse På baggrund af brugerundersøgelsen blev der lagt op til at intensivere kursusafholdelsen, som sikrer at logo/værktøjskasse anvendes. Digital Post (borgere og myndigheder) Der er ca. menighedsråd og provstier, der har aktiveret videresendelse fra virk.dk til deres egen officielle postkasse. ITK har endnu ikke fået oplyst det antal, som har taget postkassen på virk.dk i brug. Det aftaltes at gennemføre en ny kampagne. Det oplystes, at mgh og provstier ikke skal være kontaktbare via Borger.dk (fra 1. nov. 2014) Provstiernes ESDH-system Det oplystes, at alle provstier høres om de problemer de har med ESDH og at afhjælpning iværksættes på dette grundlag. ITK/LM følger op Brev fra Skive provsti ITK følger op d) Status vedr. drift og sikkerhed Direct Access/åbne datalinjer. Der blev udtrykt tilfredshed med denne mulighed for adgang til Kirkenettet. Enighed om (som der er lagt op til) at omlægning fra nuv. linjer sker kontrolleret og på baggrund af, at man konstaterer, at DA fungerer. i. Arbejdspladsudstyr - udskiftning - nyt 64bit image m/office2013 Bilag 2 c - skriftlig redegørelse af 14. maj 2014 ii. JEKE uddybede, at alle nye pc er leveres med 64bit image og den nye Office-pakke. Øvrige brugere vil få tilbudt opgradering af deres Kirkenet-pc. Desuden at institutionerne nu selv kan vælge at udskifte pc er med bærebare mod betalig af difference. Sikkerhed, Center for Cybersikkerhed Ingen bemærkninger til dette punkt. 3. Regnskab 2013 TS oplyste, at Rigsrevisionen (og Min. stikprøvevist) havde indkaldt dokumentation for opfyldelse af resultatmål vedr TS oplyste på forespørgsel (AWG) at der sker videreførsel af uforbrugt bevilling. Bilag 3, Dnr

5 MBBL gjorde opmærksom på, at RR har indskærpet at budgetter og resultataftaler skal være godkendt i relevante fora (Ref: bestyrelser og her Itstyregruppen) Side 5 Ingen kommentarer i øvrigt til regnskabet. 4. Resultataftale 2014 TS oplyste, at det er en overvejelse hvordan aftalen kan udformes med henblik på dokumentation af målopfyldelse jfr. også pkt. 3. Bilag 4, Dnr MBLP supplerede, at da resultataftaler er indgået med styregrupper og bestyrelser, skal evt. ændringer til aftalen også godkendes af disse. JDBJ udtrykte tilfredshed med den kommende flytning til skyen og dermed en væsentligt forøget plads i postkassen. Tilslutning fra styregruppen til resultataftalen. Aftalt, at fremtidige resultataftale og ændringer hertil forelægges styregruppen inden de indgås/ansøges. 5. Risikoanalyse - Behandling og godkendelse TS pointerede, at risikoanalyserapporten var vedlagt til orientering og ikke skal godkendes af it-styregruppen. Rapporten godkendes af KM s ledelse, stiftskontorchefer og it-sikkerhedsudvalg. Det oplystes desuden at it-sikkerhedskoordinator på baggrund af analysen udpeger de områder, hvor sikringsforanstaltningerne bør/skal strammes op Enighed om, at konsekvensvurderingen er en vanskelig opgave. ITK tilstræber at forbedre processen om vurdering til den kommende analyse, eks. med brug af videokonferencer til fælles drøftelser. Derudover ingen bemærkning til dette punkt. Bilag 5 af 14. maj 2014 ITK anvender erfaringer fra denne risikoanalyse til forbedring af dataindsamling ved kommende analyser 6. Den Digitale Arbejdsplads (Folkekirkens intranet) - drøftelse af oplæg om initiativer som skal lette og udbrede menighedsråds og ansattes brug af DAP Bilag 6 af 14. maj 2014 AWG påpegede, at det er et problem, at en del præster fortsat ikke vil anvende deres Kirkenet-postkasse, men i stedet anvender private postkasser. JDBJ bemærkede, at det er tungt at arbejde med DAP, og at værktøjet ikke er lækkert og desuden et problem med for lidt plads. SB gjorde opmærksom på, at det er obligatorisk at bruge km-posten, og at manglende brug er en tjenesteforseelse. EAP fremhævede, at de nuværende mailadresser på Kirkenettet er meget anonyme over for modtagere uden for Kirkenettet. TS orienterede om muligheden for at benytte fulde navn som mailadresse og oplyste, at domænet fremadrettet skal ændres, da et to-bogstavs domæne ikke vil kunne anvendes fra sommeren 2015.

6 Styregruppen tilslutter sig, at der arbejdes på at udbrede brugen herunder at der ses på adresser og domæne. Side 6 TS opfordrede desuden til, at Præsteforeningen medvirker i et projekt om redesign af DAP og dermed bakker op om brugen. JDBJ og BPH støtter op om forbedringer men forbeholdt sig stillingtagen, indtil et konkret forslag foreligger. FVN ser gerne et samarbejde om DAP, herunder om ensartethed af nyhedsformidlingen hvad er nyheder, og hvad skal sendes som mail til sagsbehandling. AWG tilslutter sig et behov for redesign og omtænkning af nyhedsformidlingen således, at samme nyhed ikke udsendes af ti stifter. Det blev konkluderet, at it-styregruppen tilslutter sig, at der arbejdes videre med et redesign og en nyhedsrulle (jfr. oplæg), som gøres tilgængelig på smartphones og tablets. Desuden til en proces, som FIt kommer med forlag til. De opsparede midler anvendes og det aftaltes at uddannelse og kurser skal indgå. Det er en del af konklusionen, at dette skal ske i sammenhæng til projektet om Mgh på Jeres måde. 7. Civilregistrering - nyt cirkulære vedrørende hvem der skal foretage verificering - autorisation af personregisterførere, herunder en omlægning af rettighedsprofiler for Bilag 7 af 14. maj 2014 TS uddybede, hvorledes tidsforbruget på den kirkelige registreringsopgave og på civilregistreringen vil blive opgjort. Det oplystes, at der er søgt om midler fra omprioriteringspuljen, men at udmøntningen afventer en endelig udformning af hvordan opgaven skal løses. JL påpegede at Kordegneforeningen er enig i, at verificeringsopgaven skal omlægges, men at man ikke er enig i, at den skal placeres i person-support. OW erkender behovet for rationalisering, og gør opmærksom på, at det er foreningens synspunkt, at opgaven skal forblive i kirken. FPO nævnte muligheden for uddannelse af en superbruger pr. provsti, der kan foretage verificeringen. TS lagde op til at sikre, at opgørelse af udgifterne til civilregistreringen afspejler hvad der faktisk anvendes af ressourcer (tid og penge) på opgaven. Det blev oplyst, at en omlægning af regnskabet ikke betyder, at sognene selv skal afholde udgifterne til DNK-pc er MBLP fremhævede vigtigheden af, at dokumentere ændringerne, der ligger til grund for et nyt opgørelsesprincip. Styregruppen tilslutter sig, at der arbejdes videre med planerne som beskrevet i oplægget (herunder drøftelse med person-erfa-gruppen ). Desuden at der udarbejdes en retvisende opgørelser af udgifterne.

7 8. Budget 2015 Behandling og indstilling vedr. - ansøgning til omprioriteringspuljen - forslag til budget vedr TS gjorde særligt opmærksom på forslaget om, at gennemføre en strategiproces i løbet af FIT fremkommer med oplæg herom til møde 36. Side 7 Bilag 8, Dnr af den 22. maj 2014 OW ønskede oplyst om budgettet giver mulighed for at iværksætte de initiativer, der blev drøftel vedr. DAP (pkt. 6) Styregruppen tilsluttede sig budgettet som forelagt. 9. Eventuelt TS udsender forslag til mødedatoer i løbet af indeværende uge. Ingen øvrige bemærkninger. Mødet sluttede kl

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn

Læs mere

It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2

It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2 It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Stiftskontorchef Asger

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll

Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll IT-styregruppen, møde 31 - mandag den 23. jan. 2012 kl. 12.30-16.00 i Rådhusstræde - it til folkekirken Side Dato: 16. februar 2012 ItK-Dok. nr.: 10406-12 Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.

Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden. Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14. Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 3. september 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Klaus Kerrn-Jespersen, Verner

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 32.01 Meddelelse nr. 32.02 Meddelelse nr. 32.03 Meddelelse nr. 32.05 Meddelelse nr. 32.06 Meddelelse nr. 32.07 Meddelelse

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere