Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll"

Transkript

1 IT-styregruppen, møde 31 - mandag den 23. jan kl i Rådhusstræde - it til folkekirken Side Dato: 16. februar 2012 ItK-Dok. nr.: Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Jens Kaltoft (JKA) Kordegn Stephen Larsen (STLA) Stiftskontorchef Asger W. Gewecke (AWG) Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL) IT-chef Torben Stærgaard (TS) Observatører: Sekretariatschef Ole Wind Afdelingschef Flemming Vium Nielsen (FVN) Specialkonsulent Bo Peiter Hansen Chefkonsulent Martin Løvenkjær-Pearson (MBL) Driftsleder Jesper Kennet (JEKE) Projektchef Ulla B. Kristiansen (UBK) Supportleder Thomas Feddersen (THF) Afbud Biskop Henning Toft Bro Afdelingschef Steffen Brunés Som repræsentant for: Landsforeningen af Menighedsråd Den Danske Provsteforening Den Danske Præsteforening Danmarks Kordegneforening Stiftskontorcheferne Kirkeministeriet Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Den Danske Præsteforening Kirkeministeriets Økonomikontor Biskopperne Kirkeministeriet Sagsbehandler: Torben Stærgaard 1. Godkendelse af dagsorden U D K A S T T I L R E F E R A T Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Det blev aftalt, at møde nr. 32 afholdes den 23/4-12, og møde nr. 33 afholdes den 30/ TS bød velkommen til sognepræst Jens Kaltoft, som indtræder på vegne af Den Danske Præsteforening. 2. På vej mod d-land? En perspektivering af den nye fælles offentlige digitaliseringsstrategi - Den digitale vej til fremtidens velfærd. v/ejvind Jørgensen, Rambøll Kommentarer til, hvad det betyder for folkekirken, at tid og sted ophæves i D-land, og at digitaliseringen påvirker en lang række områder: STLA: Det er ikke nødvendigvis nemmere for borgerne at benytte digitale services. AWG: Vi er ikke gode nok til at sælge varen, selvom den digitale service faktisk er udviklet der er en skræk for at miste arbejdspladser og blive undværlig. Folkekirken fastholder sin hidtidige praksis med mange, der udfører de samme opgaver, og man er ikke parat til digitalisering af processer. TS: Fremhæver, at folkekirken med Kirkenettet har gjort det muligt, at udføre opgaverne, der hvor det ønskes. Med Kirkenettet er indkalde Opfølgning:

2 geografien ligegyldig. EJ: Anbefaler, at man som virksomhed / organisation ikke nødvendigvis kigger mod ligesindede for at få inspiration, men i stedet mod andre brancher / typer. Generelt: Bred enighed om, at der i højere grad burde samles op på de erfaringer med sociale medier, som folkekirken faktisk gør sig i denne tid. TS: Oplyste - på spg. fra JKA - om de økonomiske beregninger i forhold til den elektroniske kirkebog og forventningen om en besparelse på ca %, som i praksis har vist sig nærmere at være i størrelsesordenen 45 %. Udfordringen er, at få folkekirken til at kapitalisere gevinsten. STLA: Supplerer med egne erfaringer og redegør for, at besparelsen er på % som forventet, men at besparelsen er blevet udhulet af nye tids krævende registreringsopgaver, og at resten lokalt er blevet konverteret til andre arbejdsopgaver. AWG: Drager parallel til senere emne på mødet, hvor styregruppen skal drøfte, om ikke udgifterne skal betales af de grupper / områder, der opnår en effektivisering og besparelse vha. digitalisering. 3. Orienteringspunkter 3.1. Formanden TS orienterede på vegne af formanden om ministeriets nye navn og mærke. På spm. oplystes det, at også It-Kontorets navn skal ændres IT-Kontoret, om: a. Udvikling af et nyt CPR/Personregistrering TS orienterede om, at CPR-Kontoret har indgået en ny aftale om modernisering af CPR til ny værktøjsplatform, som vil betyde mindre driftsomkostninger og kortere udviklingstid på nye opgave foruden at det vil skabe en reel mulighede for at konkurrenceudsætte systemet. Det er nødvendigt, at folkekirkens del af systemet omlægges tilsvarende. ITK skal med KMØ/budgetfølgegruppe drøfte dette med hensyn til bevilling. b. Gennemført benchmark af pc-udgifter TS orienterede om, at den aftalte benchmark er gennemført og fremhævde de væsentligste resultater særligt det, at Kirkenettet blev skønnet mere komplekst end tilsvarende og så det, at udgiften til en Kirkenetpc (9.500 kr. ex. moms) ligger godt 30 % lavere årligt end udgifterne i sammenligningsgruppen. Det blev oplyst, at virksomheden, som har gennemført benchmarken, tilbyder at supplere denne med en tilfredshedsundersøgelse. Styregruppen gav udtryk for, at man ikke mener at behovet står i rimeligt forhold til den ret store udgift det vil være at udføre undersøgelsen. Side 2 ITK: udarbejde spørgeramme

3 Det aftaltes selv at gennemføre en undersøgelse herunder, at ITK udarbejder et oplæg til en spørgeramme, der drøftes med Præsteforeningen, Kordegneforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd og efterfølgende forelægges It-Styregruppen. Undersøgelsen skal desuden omfatte Den Digitale Arbejdsplads og Kirkeårsportalen. c. Ip-telefoni TS orienterede om, at implementeringen af ip-telefoni i ITK samt de 3 provstier. Funktionaliteten er meget tilfredsstillende, men samtalekvaliteten kan være en anelse ringere end ved den hidtidige telefonløsning. PKA udtrykte stor tilfredshed med afprøvningen i provstierne, men oplyste, at systemadministrationen til iptelefoni kræver relativt mange ressourcer. TS føjede til, at der er udviklet et koncept, som provstierne kan anvende til planlægning og beregning af udgifterne ved omlægning til ip-telefoni, men at man ikke i ITK har ressourcer til at foretage den nødvendige understøttelse af flere projekter. AWG forespurgte til, om der kunne laves en fælles stiftsprøveordning for alle 10 stifter. Det oplystes, at det som udgangspunkt er muligt, men at det kræver en afklaring af finansieringsudgifterne til implementering og drift. Det aftaltes, at TS følger op på sin tidligere henvendelse til KMØ om problemstillingen med at besparelsen på telefoni falder lokalt mens arbejdet med implementering betyder merudgifter i ITK. Side 3 JEKE: færdiggøre koncept TS: udarbejde forslag vedr. finansiering. d. Backupsikret datalagring for alle Kirkenetbrugere TS orienterede om etablering af fælles og personlige drev for sognebrugere pr. d.d. således, at alle Kirkenetbrugere nu kan gemme på centrale servere med daglig backup. e. Datalinjer, sondering af andre teknologier Det oplystes, at ITK s aftale vedr. datalinjer er opsagt som følge af et nyt SKI-udbud/nye SKI-aftaler. Styregruppen bakkede op, at ITK indgår nye aftaler, som så vidt muligt sikrer, at den nuværende teknologi kan videreføres samtidig med at man se på muligheden for i løbet af 1-2 år at erstatte MPLS-nettet med anden teknologi med tilsvarende sikkerhed men til en lavere pris. f. Plads i km-postkasser Det oplystes, at ønsket om at forøge størrelsen af KMpostkasser kan blive meget dyrt. For nærværende koster driften af postkasserne 20 tkr. mdl. til backup. en forøgelse til 1Gb kan komme til at koste 1,5 mio. kr. årligt. Det aftaltes, at postkasserne forøges til 0,5 Gb og at dette lanceres med opfordring til brugere om at anvende de nye ITK-drift: udvide størrelse på postkasser Information til brugere

4 H-drev til arkivering af post. g. Kirkeårsportalen Det oplystes, at ITK i samarbejde med arbejdsgruppen samt kritikere af portalen, har igangsat en række ændringer af portalen. Det er primært deling af dokumenter, der ikke anvendes som forventet. Det har dog vist sig, at antallet af brugere på Kirkeårsportalen er 5-doblet siden lanceringen af Den Digitale Arbejdsplads, da dette har betydet lettere adgang for Kirkeårsportalens brugere. Der er enighed om, at følge brugen af portalen, herunder overveje en evt. konsekvens, såfremt det ikke lykkes at få langt flere til at bruge den. Side 4 2. Projektportefølje i 2012 Den fremlagte oversigt over ITK s projektportefølje for 2012 blev kort gennemgået. ITK orienterede om et evt. samarbejde med Præsteforeningen om en elektronisk udgave af Teologisk Stat. Det er afgørende for Præsteforeningen, at udskrifter kan udarbejdes i en bogkvalitet. IT-Styregruppen tog redegørelse og forslag til efterretning. 3. Sogn.dk, orientering om drøftelse af: a. kampagne vedr. gudstjenester b. Aftaler med andre medier c. Aftaler med leverandører af planlægningssystemer d. Sogn.dk s sammenhæng med kirkestatistik e. Udvikling af app med sogn.dk oplysninger TS orienterede om den gennemførte kampagne herunder om sonderinger med andre medier om et samarbejde om at udveksle oplysninger samt om den mulighed, der nu er for at brugere af andre kalendersystemer, kan overføre deres oplysninger til sogn.dk. Desuden blev det oplyst, at gudstjenester fremtidigt overføres til statistiksystemet, så sogne, som anvender sogn.dk, ikke skal indrapportere statistiksystemet. Endelig blev et forslag om udvikling af en app, som vil eksponere sogn.dk på smartphones og tablets, drøftet. RPL gav udtryk for, at aftaler med andre medier bør indgås så disse ikke monopoliserer indrapportering af oplysninger henholdsvis videre distribution til andre medier. Dette blev der nikket til fra styregruppen. Landsforeningen lagde vægt på at løsninger skal kunne samvirke med sognenes egne hjemmesider m.m. (eks. gennem feeds m.m.) TS oplyste, at det indgår i projektet, og at der i det hele

5 taget arbejdes på, at sognene selv skal kunne redigere indhold på app en via sogn.dk. FVN gav tilsagn om at indgå i et samarbejde og på den måde medvirke til, at der skabes gode sammenhænge mellem app en og sognenes egne initiativer. TS oplyste, at HTB er forelagt ideen, som han på vegne af biskopperne bakker op. Styregruppen gav eenstemmig opbakning til at gå videre med projektet, som kan og skal udføres indenfor den nuværende bevilling. Der arbejdes for at 1. udgave til iphone og ipad er klar inden udgangen af marts. Side 5 4. Udvikling af ny borgerservice til personregistrering.dk a. Dødsfald, anmeldelse og overførsel af oplysninger til kirkegårde og krematorier b. Gebyrbetaling ved navneændring (finansieres af gebyrer) c. Nyudvikling af eksisterende services TS orienterede om de eksisterende borgerservices, som i deres nuværende form ikke er tilstrækkelige henholdsvis baseret på ældre teknologi som skal udskiftes. Der er udarbejdet et løsningsprincip vedr. systemets håndtering af dødsanmeldelser, anmeldelse og overførsel af data til kirkegårde og krematorier, som sikrer samspil med GIAS- og KAS-systemerne samt minimerer indtastning. ITK har undersøgt leverandører af lignende, eksisterende løsninger, og det ser ud til, at en standardløsning vil kunne erhverves for betydelig mindre beløb end vi hidtil har set. ITK foretager nu en nærmere afklaring i samarbejde med det nye fælleskrematorium i Ringsted. THF orienterede nærmere om drøftelserne med repræsentanter fra bedemændene i forhold til aftaleindgåelse, fuldmagt og gyldighed. Det oplystes, at en ny løsning vedr. dødsfald får snitflader til den nye KAS/GIAS løsning. Med hensyn til de øvrige elementer orienteredes om at moderniseringen også omfatter gebyrløsningen (navnelov) samt øvrige dele af personregisrering.dk, som ikke er ajour med de seneste ændringer i lovgivning vedr. fødsels- og dødsanmeldelse. Styregruppen orienteres nærmere på møde 32 (april). THF: udarbejde løsningsbeskrivelse og info til Stg. 5. Budget og regnskab MBL orienterede på vegne af økonomikontoret om en række forhold vedr. manglende kompensation for anden lovgivning, udgifter til pensioner, finansiering af særpræster samt forventede fald i udskrivningsgrundlaget, som forventeligt vil betyde, at der

6 skal ske besparelser på fællesfondens område fra a. Foreløbigt resultat vedr TS fremlagde et foreløbigt resultat, som udviser et mindre mindreforbrug. b. Budget 2013 rammeforslag Styregruppen blev forelagt forslag til teknisk fremskrivning med angivelse af bortfald og nye udgiftsområder. Det fremlagte forslag blev taget til efterretning og ITK blev bemyndiget til at ekspedere det videre til KMØ. c. Budget 2013 Det fremlagte forslag blev taget til efterretning og vil indgå i arbejdet med at udarbejde forslag til budget for 2013, som behandles på møde Resultatkontrakt - ministeriet ønsker aftalen vedr udvidet med et udviklingsmål om at It-Kontoret skal fremkomme med forslag til, hvordan man kan omstille sig til mindre bevillinger såfremt udskrivningsgrundlaget eller andre forhold gør det nødvendigt. AWG lagde op til, at Fællesfondens indtægter tænkes som et samlet grundlag, og at der duttes eller opnås besparelser, hvor der skal. Såvel PKA som AWG foreslog, at udviklingsmålet strammes op, og at et dut-princip tydeliggøres i formuleringen. Styregruppen var enig i denne opstramning om præcisering af dut-principper, som ITK indarbejder i sit forslag til resultatkontrakt for Side 6 TS: fremsende rammeforslag TS: udarbejde budgetforslag til møde 32 TS: ny formulering af udviklingsmål 7. Eventuelt ingen punkter Mødet sluttede kl

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

Kirkeministeriet & folkekirken

Kirkeministeriet & folkekirken Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr. 218201 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION... 3 1.1 En organisation med mange målgrupper... 3

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere