Referat. IT-styregruppen, møde 25 - torsdag den 8. april 2010 kl Referat. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orienteringspunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. IT-styregruppen, møde 25 - torsdag den 8. april 2010 kl. 13.00-16.00. Referat. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orienteringspunkter"

Transkript

1 IT-styregruppen, møde 25 - torsdag den 8. april 2010 kl it til folkekirken Side Dato: 111. april 2010 Dokument nr Deltagere: Biskop Steen Skovsgaard Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Gert Nicolajsen (GENI) Stiftskontorchef Asger W. Gewecke Afdelingschef Steffen Brunés (SB) Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL) IT-chef Torben Stærgaard (TS) Som repræsentant for: Biskopperne Den Danske Provsteforening Den Danske Præsteforening Stiftskontorcheferne Kirkeministeriet Kirkeministeriet Sagsbehandler: Torben Stærgaard Observatører: Sekretariatschef Ole Wind Kommunikationsmedarbejder Jesper Moll Driftschef Peter Kristensen Projektchef Ulla B. Kristiansen Afbud: Bygningskonsulent Keld Nielsen Kordegn Stephen Larsen (STL) Specialkonsulent Bo Peiter Hansen Steen Skovsgaard fra (13.30) pkt. 2.3 Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Danmarks Kordegneforening Den Danske Præsteforening 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orienteringspunkter Referat 2.1. Formanden, orienterede om: a. at der har været "stille" omkring den arbejdsgruppe som i regi af Finansministeriet skal se på placeringen af HR processerne samt på værktøjer hertil. b. at Statens It-Råd bruger hovedparten af sin tid på Statens-It (som KM ikke er en del af) samt på en revision af It-Strategier for alle ministerområder (som den, der er i KM og folkekirken er afsluttet i jan. 2010) IT-Chef, orienterede om: a. Udbud af KAS (kapitaladministration og gravstedsaftaler) 7 leverandører anmodede om prækvalifikation (alle var konditionsmæssige) heraf er 5 opfordret til at afgive tilbud. Alle stiftsråd har tilsluttet sig anskaffelsen. Udbudsmaterialet er færdigjort den 7. april efter review i 4 møder med kammeradvokaten. Materialet udsendes fredag den 9. april. Tilbudsfrist vil være 20. maj. Det forventes, at ordretildelingen kan offentliggøres senest den 30. juni. Tidsplan er baseret på kontraktunderskrift senest 1. august. Pilotafprøvning i HAD til juni terminskørsel Driftsprøve skal være afsluttet senest med

2 udgangen af oktober Systemet etableres teknisk som en udvidelse af den eksisterende Navision FF-løsning. Der indgås aftale med Brandsoft om etablering af en takst- og ydelsesdatabase for samtlige kirkegårde. Db skal vedligeholdes af PU og vil indgå som en del af systemet. b. it-revision/risikoanalyse Bilag: Rigsrevisions rapport vedr. it-revision Rigsrevisionens vurdering er, at sikkerheden samlet set er tilfredstillende. Ved revisionen er det konstateret, at der er fulgt op på alle anbefalinger og øvrige forhold fra revisionen i Det anbefales ved den netop gennemførte revision, at: - leverandørernes afrapportering i højere grad lever op til de sikkerhedskrav, der er formuleret i kontrakterne - at der sker stikprøvevis kontrol af, at brugernes adgangsrettigheder er korrekte (herunder at brugere, der er fratrådt også er nedlagt i systemet - at der nedskrives regler for brug af produktionsdata til test PAKA gør i den forbindelse opmærksom på, at provsterne er lovet en ajourføring af "tilsynsopgaverne" og uddannelse i samme og at en kontrol af rettigheder kunne indgå heri. SB/AWG foreslår at FLØS indtænkes i problemstillingen vedr. fratagelse af rettigheder til medarbejdere der fratræder c. budgetudmelding til menighedsråd og provstiudvalg meddelelser om udskiftning af pc-udstyr sendes tirsdag den 13. april til alle menighedsråd med aftale samt provstiudvalg - det kan afh. af resultatet af pkt 6.1 overvejes, om meddelelsen skal ændres med advis om kortere levetid for pc'er d. Status på ESDH-aftale Den tidligere aftalte rettelsesleverance (patch2") er leveret til test. Afprøvningen viser, at stort set alle fejl er rettet. Installeres som aftalt - ca. 10. maj. Forinden adskilles opdeles driftsmiljøet mellem It-Skrivebordet og stifternes og KM's Acadrebrugere. Det fælles miljø har vist sig at værer for tung og giver desuden for mange drift- og udviklingsmæssige bindinger. Opdelingen sker frem til 6. maj. Opdelingen vil ikke påvirke brugerne negativt. Side 2 På spørgsmål om adskillelsen betyder ændringer i forhold til journalinstruks eller "måde at arbejde på" oplyses det, at hverken instruks eller arbejdsmetoder skal ændres. e. Intranet Udviklingen er sat igang - en nærmere tidsplan for de enkelte faser vil foreligge i løbet af april. f. elektroniske lønsedler fra FLØS Multidata er klar til at igangsætte leverancer af elektroniske lønsedler (som omtalt på FSU 3. sept.). Løndata til de lønansvarlige i institutionerne foreslås leveret i it-skrivebordet. Plancher med forslag blev vist. Løsningsforslag fremsendes til Landsforeningen. Starttidspunkt vil ligge 1. september eller 1. okt.

3 På spm. om ikke "kassestrukturen" vil være enklere pr. 1/1 (hvilket kunne begrunde en udsættelse af starttidspunkt) oplystes det, at kun præstegårdskasserne nedlægges pr. denne dato. Desuden oplystes det, at løsningen forudsætter at menighedsrådet anv. FLØS. Hertil tilføjede SB, at Personalestyrelsen for tiden lægger pres på ministeriet for at gøre FLØS obligatorisk så forhandlingsstatistikkerne fra det folkekirkelige område kan blive korrekte. Det oplystes endvidere, at ordningen også omfatter præsterne Alle, siden sidst a. SSK (netop ankommet) forespurgte til ESDH. Redegørelsen (pkt 2.2d) blev resumeret. Der blev fra forskellig side givet udtryk for, at det er uheldigt, at der sås tvivl om Acadre. Systemet fungerer, men det må konstateres, at funktionaliteten ikke lever op til de ambitioner, der var med anskaffelsen og at der er svartider, der er for ringe. Det oplystes at fagkonsulenterne er i færd med at udarbejde tips og trick, der skal fremadrettet skal fokusere på at få det bedst opnåelige ud af Acadre. På spm fra PAKA blev det oplyst, at der ikke er planer om at konvertere provstiernes løsning - men derimod om at give den eksisterende løsning et "eftersyn". b. SSK forespurgte til servere i stifterne. Det oplystes, at de sidste 10 servere nedtages når KAS-systemet er implementeret. c. SSK forespurgte til sikkerheden i forbindelse med brugen af social netværk (ex. Facebook). Det oplystes, at sikringsforanstaltningerne i Kirkenettet er fuldstændig ajour og blandt "det bedste" der udbydes i markedet. Men også at der ses på hvordan risikoen kan minimeres. Det blev også oplyst at It-Sikkerhedsudvalget er opmærksom på risikoen men grundlæggende har den indstilling at værktøjerne skal kunne anvendes med de risici det indebærer - givet at der gøres hvad der er muligt for at minimere risikoen. 3. Regnskab 2009 Resultatet, som det foreligger i den foreløbige årsrapport blev gennemgået. På spm. blev det oplyst, at den akkumulerede overførsel er på ca. 11 mio. kr. Årsrapporten sendes til styregruppen snarest muligt efter den 15/4. 4. Ændring af regnskabsprincip vedr. aktivering af udstyr Økonomistyrelsen har besluttet af småudstyr (under 50 tkr.) kan udgiftsføres eller afskrives lineært over 3 år samt at bunkning og afskrivning efter saldometode skal ophøre fra og med Problemstillingen blev drøftet. Det blev (under pkt. 6.1) besluttet at indstille, at der fortsat bunkes. 5. Budget Videreførte aktiviteter og nødvendige ændringsaktiviteter. Side 3

4 Bilag: Udkast 1 til budget for , videreførte aktiviteter fra 2010 og ændringsaktiviteter (implementering af et nyt CPR/Den elektroniske Kirkebog, implementering af Personregistrering.dk i Borger.dk samt opgradering af Navision FF til version 5.1 og ØS-LDV) Budgetforslaget blev gennemgået formål for formål, herunder blev fremhævet områder med større udsving. Der var en indgående drøftelse af hvordan reduktionen til omprioriteringspuljen skal udmøntes på it-området, som i forvejen - inden rammefremskrivningen - opgør en "nettodriftsramme". Der var herunder enighed om, at et "regelsæt" skal tage højde for: - den forskel det giver, om en nyudvikling sker over driften (i forbindelse med etableringen) eller om den sker ved aktivering - at it-området får kredit for dokumenterede effektivitetsgevinster (eksempelvis i form at flere servicerede enheder uden at øge kapacitetsomkostningerne) - at området har videresalg/indtægter (til institutioner, KM, Landsforening, kommuner) som enten ikke skal fremskrives eller måske fremskrives efter andre principper - om it-området kan dokumentere en - sammenlignet med andre institutioner - stor andel af udgifter som kontraktligt reguleres (ex. med nettoprisindeks) som er mere end det dobbelte af FM's fremskrivning Det oplystes, at It-Kontoret i samarbejde med Økonomikontoret har til hensigt, at formulere et oplæg, som kan forelægges til drøftelse i budgetfølgegruppen. Under pkt. 5.1 blev desuden drøftet de forslag It-Kontoret havde forelagt vedrørende: - implementering af det nye CPR og Den elektroniske Kirkebog samt forslaget om at oparbejde kompetencer vedr. udvikling af elæring Styregruppen vedtog, at der søges en éngangsbevilling til finansiering af lønudgifter vedrørende personregistreringen - i alt ca. 500 tkr. Efter omlægningen sker en omlægning af den nuværende kursusordning således at kursusaktiviteten fra 2012 varetages af personsupportens medarbejdere. Der lægges op til, at de 25 % ansøges via en tillægsbevilling vedr Desuden at der søges om en bevilling til afholdelse af stormøder og anskaffelse af værktøjer til udvikling af elæring - et beløb i af størrelsesordenen 400 tkr. (2011). Endelig aftaltes det, at analysearbejdet og dets forslag til udviklingsaktiviteter vedr. borgerbetjeningen, som også omfatter integration til NemSMS og Dokumentboks foruden en række muligheder for at automatisere personregistreringen lokalt, forelægges den nedsatte arbejdsgruppe samt it-styregruppen. På baggrund heraf træffes beslutning om omfanget af den opgave, der skal udbydes og først herefter kendes de endelige omkostninger for Side 4 d) indstilling e) indstilling

5 omprogrammeringen til det nye CPR samt implementeringen i Borger.dk - opgradering af fællesfondens Navision-system Styregruppen vedtog, at der søges tillægsbevilling for Et analysearbejde er igangværende og det forventes at afdække en samlet omkostning på tkr Rapporteringsværktøjer til KM, stifter, provstier og menighedsråd til behandling af økonomi- og løndata via ØS-LDV (jf. møde 24) Etableringen af dataoverførsel fra FLØS til ØS-LDV er igangværende med hensyn til udvikling af de programmer, der muliggør overførslen og dermed udtræk af løndata via ØS-LDV. Det oplystes, at det på et møde med stiftskontorcheferne (10/3) var aftalt, at økonomikontoret sammen med stifter og menighedsråd kvalificerer hvilke rapporter, der herefter skal udvikles. Styregruppen tilsluttede sig denne arbejdsmodel. En eventuel udgift skal efterfølgende forelægges til udtalelse i styregruppen Ansøgning om tillægsbevilling vedr. ændring af provstiernes budgetsystem som følge af 1491 samt ændring af provstiernes regnskabssystem som følge af På forespørgsel oplystes det, at driftsomkostningerne ikke vil påvirkes væsentlig af de ændringer det er nødvendigt at gennemføre inden 1/ På baggrund af, at ændringerne i provstiernes systemer, som følge af 1491, er mere omfattende end hvad der var forventet. Blev det vedtaget, at søge om en tillægsbevilling for 2010 i af størrelsesordenen tkr. (det endelige beløb afventer et tilbud på opgaverne). Samlet set lægger it-styregruppen dermed op til, at It-Kontoret færdiggør budgettet med hensyn til de videreførte og nødvendige aktiviteter i overensstemmelse med det udkast til budget (Dnr ), der blev behandlet under punkt 5.1 Side 5 b) indstilling c) indstilling a) indstilling 6. Nye ønsker vedr. budget Ændret levetid for pc-udstyr Bilag: Begrundelse for ændring suppleret med en beregning af merudgiften for fællesfonden henholdsvis for menighedsråd med aftaler om pc-udstyr. Hovedpunkterne i oplægget blev gennemgået, der blev herunder fra flere sider givet udtryk for at ændringen bør gennemføres. Styregruppen vedtog at indstille forslaget til gennemførelse. Landsforeningen tog forbehold for sit baglands godkendelse. Den samlede indstilling afventer Landsforeningens tilbagemelding *7 drift Den udleverede beregning, der viser at udgiften vil være i g) indstilling

6 størrelsesordenen 2 mio. kr. alene i driften blev gennemgået. Herunder redegjorde PKR for den nuværende ordning med "driftscheck morgen og aften". Styregruppen besluttede på den baggrund, at der fortsættes som hidtil Insourcing af konsulentopgaver vedr. arkitektur IT-Kontorets oplæg om at insource arkitektur og standardiseringsopgaver blev gennemgået. Det blev herunder fremhævet at der kan udføres flere opgaver og opnås bedre kontinuitet for den samme udgift. Styregruppen vedtog at indstille forslaget til gennemførelse En medarbejderportal med løn- og ansættelsesoplysninger m.m. Bilag: Multidatas præsentation for stiftskontorcheferne den 10. marts Landsforeningen og provsterne gav udtryk for at denne aktivitet skal ses i en større sammenhæng og ønskede at deltage i præsentation og senere udredning. OW gav udtryk for risikoen for at data spredes over for mange platforme herunder at de samme opgaver løses parallelt flere steder. AWG gav udtryk for, at en beslutning i givet fald skulle sammenholdes med et oplæg om hvilke systembesparelser der ville kunne opnås ved implementeringen. Styregruppen var enig i, at det er velbegrundet at "tage et spadestik" dybere og afventer et oplæg efter de yderligere aktiviteter Økonomistyring, budgetsystem til stifterne Desuden tilsluttede styregruppen sig, at en arbejdsgruppe - der bør inkludere stiftsrepræsentanter - ser på hvilke budgetværktøjer, der er i markedet. En indstilling om anskaffelse, skal i påkommende tilfælde forelægges til udtalelse i styregruppen 6.6. Menighedsrådsvalg 2012, it-understøttelse Styregruppen indstillede, at IT-Kontoret udarbejder et budgetoplæg vedrørende valget. Samlet set betyder behandlingen af pkt. 6.1, at IT-Kontoret udarbejder et budget vedrørende 2011, som omfatter: - en nedsættelse af levetiden for pc-udstyr - en insourcing af arkitektur og standardiseringsopgaver - forslag vedr. nødvendig it-understøttelse af valget i 2012 Side 6 7. Eventuelt ingen Mødet sluttede kl Næste møde: 20. maj kl

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll

Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll IT-styregruppen, møde 31 - mandag den 23. jan. 2012 kl. 12.30-16.00 i Rådhusstræde - it til folkekirken Side Dato: 16. februar 2012 ItK-Dok. nr.: 10406-12 Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst

Læs mere

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn

Læs mere

Referat. It-Styregruppen, møde 35 - tirsdag den 27. maj kl. 13.00 til 16 - i Folkekirkens It. R E F E R A T

Referat. It-Styregruppen, møde 35 - tirsdag den 27. maj kl. 13.00 til 16 - i Folkekirkens It. R E F E R A T It-Styregruppen, møde 35 - tirsdag den 27. maj kl. 13.00 til 16 - i Folkekirkens It. Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Stiftskontorchef

Læs mere

It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2

It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2 It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Stiftskontorchef Asger

Læs mere

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Årsrapport 2009. Kirkeministeriets It-Kontor. for. Rådhusstræde 2, 1466 København K CVR nr. 2720 6808. April 2010. Dnr. 48495-10

Årsrapport 2009. Kirkeministeriets It-Kontor. for. Rådhusstræde 2, 1466 København K CVR nr. 2720 6808. April 2010. Dnr. 48495-10 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets It-Kontor Rådhusstræde 2, 1466 København K CVR nr. 2720 6808 April 2010 Dnr. 48495-10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Beretning 5 2.1 Præsentation af It-Kontoret

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Kirkeministeriet & folkekirken

Kirkeministeriet & folkekirken Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr. 218201 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION... 3 1.1 En organisation med mange målgrupper... 3

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

Årsrapport 2012 for fællesfonden

Årsrapport 2012 for fællesfonden Årsrapport 2012 for fællesfonden Ministeriet for Ligestilling og Kirke 2013 dok. nr. 45913/13 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden af 1. juni

Læs mere

Et spørgsmål om samling af TeleDanmark fakturaer kan ikke besvares, men det er forelagt TSF og PKR.

Et spørgsmål om samling af TeleDanmark fakturaer kan ikke besvares, men det er forelagt TSF og PKR. 8. REGISTRERING, BETALING OG PERIODISERING AF UDGIFTER Registrering, betaling og periodisering behandles samlet i dette afsnit. Den faktuelle gennemgang er opdelt i et afsnit om registrering og betaling

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-december-2002

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere