Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T"

Transkript

1 It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum (JDBJ) Kordegn Jørgen Hvolby Lauritzen (JL) Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL) It-chef Torben Stærgaard (TS) Observatører: Sekretariatschef Ole Wind (OW) Specialkonsulent Bo Peiter Hansen (BPH) Redaktør Ellen Aagaard Petersen (EAP) Afbud: Biskop Henning Toft Bro (HTB) Stiftskontorchef Asger W. Gewecke (AWG) Udviklingschef Flemming Vium Nielsen (FVN) Chefkonsulent Martin Løvenkjær-Pearson (MBLP) Som repræsentant for: Kirkeministeriet Den Danske Provsteforening Landsforeningen af Menighedsråd Den Danske Præsteforening Danmarks Kordegneforening Kirkeministeriet Folkekirkens It Landsforeningen af Menighedsråd Den Danske Præsteforening Folkekirken.dk Biskopperne Stiftskontorcheferne Landsforeningen af Menighedsråd Kirkeministeriet, Økonomikontoret Dokument Folkekirkens nr.: IT Side Dato: marts 2015 Dokument nr Sagsbehandler: Torben Stærgaard R E F E R A T Oplæg og drøftelse af cloud og besøg i datacenter Styregruppen havde hele onsdagen, som optakt til pkt. 11 om DAP, haft en drøftelse af cloud og desuden været på besøg i MS DataCenter. 1. Godkendelse af dagsorden Til dagsorden havde OW et emne om support af Mgh (pkt. 5.3) og TS et emne om Direct Access (pkt 5.4) 2. Orienteringspunkter a) Meddelelser fra formanden SB orienterede om at ministeriet den 16. marts får ny departementschef. Evt. andre meddelelser JL orienterede om, at han tiltræder en ny stilling som provstisekretær og derfor udtræder som repræsentant for Danmarks Kordegneforening i It-Styregruppen b) Status vedr. igangværende og afsluttede projekter: FLØS TS orienterede om første lønkørsel i FLØS 2 i januar Det er konstateret, at alle har fået løn og at der har været et meget lille antal fejl. FLØS 2 har ingen historik fra perioden før driftsstart, hvorfor efterregulering sker i det hidtidige FLØS og derefter overføres til FLØS 2 hvorfra det afregnes. Når udeståender er løst ift. præster påbegyndes idriftsættelse af portal og migrering af kirkefunktionærer. Under punktet blev orienteret om den tilbagevendende status på Præsentationer fra dagens program bilagt referatet Bilag/Opfølgning: Der var udsendt en skriftlig redegørelse, bilag 2b

2 centerdannelser i stifterne på de kvartalsvise kontorchefmøder, hvor også projektmodel for projekter, der involverer centrene er blevet behandlet. Der skal nu ske en samordning af de projektprocesser, der anvendes til styring af disse projekter, herunder en samkøring af projektmodel for stifter og KM samt for Folkekirkens It. OW udtrykte tilslutning til dette punkt og oplyste, at LM gerne indgår i samarbejde herom og oplyste, at LM også anvender en projektmodel med udgangspunkt i Prince2. BPH oplyste, at præsteforeningen havde fået henvendelse fra 2 præster der manglende efterregulering for jan. TS, oplyste at det kan hænge sammen med, at der fra februar lønkørslen hænger 24 ansættelsesforhold, der ikke er blevet efterreguleret korrekt. Udestående efterregulering forventes afviklet i marts lønkørsel. KAS/GIAS TS oplyste, at KAS kontraktuelt er overtaget i dec. 2014, og at KAS-GIAS projektet forventes lukket på styregruppemøde i uge 12. Herefter overdrages KAS-GIAS til Viborg og Aarhus Stifter, som med leverancer fra Fit varetager systemejerskabet. Selvbetjeningsløsninger. Det oplystes, at digitaliseringsgraden på civilregistreringsløsningerne er tilfredsstillende. Næsten 100 % af begravelse og ca. 67 % på navneændring som den, med det laveste antal, men også den mest komplekse. (Målet er mindst 80 %) Side 2. (DPF har orienteret stifterne om disse 2 sager) Offentliggørelse af mgh-regnskaber for 2013 er stort set afsluttet. Alle regnskaber er afleveret, nogle få (ca. 50) mangler provstiets offentliggørelse. Samarbejdet med revisorer har været udmærket, men der er ikke desværre ikke opnået enighed blandt disse om, hvilke regnskabsdokumenter der skal afleveres og indgå i revisionen af regnskabet. Det gør den tekniske løsning lidt mere komplex. Elektronisk aflevering af regnskabsmateriale er frivillig, Der åbnes desuden for, at mgh, også kan aflevere alle referater fra rådsmøder, som alle indgår i revisionen. Det afventes stadig, at Statens Arkiver udsteder ny afleveringsbekendtgørelse for menighedsrådene. Forventeligt vil kun referater skulle afleveres, og journalperioden vil blive ændret til en 4- årig periode, hvilket svarer til mgh s funktionsperiode. Dermed vil arkivalier kunne afleveres elektronisk. Folkekirkens It lægger op til, at menighedsrådene- som det skete med provstierne - bemyndiger ITK til at forestå aflevering til SA. Kirkekalender Anvendelsesgraden af kirkekalenderen er meget høj, mere end 1900 kirker anvender kalenderen. Heraf afleverer kirker deres gudstjenester og arrangement gennem eget adm. /kalendersystem. EAP foreslog, at der bliver gjort en indsats for at markedsføre Kirkekalender app en. TS oplyste, at der er aftalt en række forbedringer med leverandøren af

3 app en som implementeres sammen med et værktøj, så en benyttelsesstatistik kan udtrækkes. Til næste møde i it-styregruppen fremlægges et oplæg om yderligere forbedringer, herunder et oplæg om funktioner der kan anvendes til museale formål samt en benyttelsesstatistik, som kan kvalificere en beslutning om ny udvikling SB foreslog, at et markedsføringstiltag vil kunne drøftes i denne sammenhæng. Studie Administrativt System Igangværende test af første del i samarbejde med FUV, som forløber godt. Tilslutning fra styregruppen til redegørelsen til punkt 2B uden yderligere bemærkninger. c) Status vedr. drift og sikkerhed Driftshændelser, januar TS nævnte driftsnedbrud i januar, som der er redegjort særskilt for. Der lægges op til, at der genindføres 1.line support om lørdagen primært af hensyn til præsterne, hvilket kan realiseres inden for den nuværende aftale med Atea. JDBJ udtrykte tilfredshed med dette forslag Tilslutning til, at supporten udvides med lørdag. TS forslog desuden at tilbyde en sms-service, som sammen med hjemmeside kan anvendes til at informere brugerne i tilfælde af nedbrud. Dette vil gælde præster som menighedsrådsbrugere samt ansatte i stifter og ministeriet. Styregruppen tilsluttede sig dette. Brugeradministration og opgradering til AD2012 TS orienterede om udvikling af ny brugeradministration samt opgradering til AD2012 som begge sker fordi nuværende produkter udgår af service jfr. leverandørernes roadmap. Ingen bemærkninger fra styregruppen. Ændringer i Brugerservice TS orienterede om foretagne ændringer i Brugerservice, hvor 1. line er outsourcet medens 2. line varetages af ITK, herunder de aktiviteter, der er igangsat mht. kompetenceudvikling af medarbejderne mhp. på de nye opgaver og support tilbud. JDBJ spurgte til udskiftning af Kirkenetpc en, og om frekvensen igen kan ændres til 4 år i stedet for 3 og begrundet i en opfattelse af, at især stationære pc er godt kan leve lidt længere. Det aftaltes, at ITK i bestillingssystemet indarbejder mulighed for at forlænge pc ens levetid i x antal (6-12) måneder mere under forudsætning af, at pc en straks udskiftes, hvis der i forlængelsesperioden opstår et behov for reparation. JOST bemærkede, at (person)supporten ikke altid opleves lige venlig ved henvendelser. TS oplyste, at supporten er opfordret til, at brugere der ikke anvender de håndøger og vejledninger som er udarbejdet må gøres opmærksom på herpå. Hvis meget kort ventetid i telefonslusen Side 3. Der var udsendt en skriftlig redegørelse, bilag 2c. ITK (JEKE) Idriftsættelse af lørdagssupport ITK (JEKE/JARB) Konfigurering af SMS og hjemmeside JEKE/PBK udarbejder konkret oplæg

4 betyder, at det er lettere at ringe til supporten end bruge vejledningerne er det et problem. Endelig blev det oplyst, at supporten hverken kan eller må træffe afgørelser, hvilket indimellem også forventes af brugerne. FPO oplyste, at mange kordegne bruger Facebook grupper til at bistå hinanden ved problemer i arbejdet, og opfordrede til, at der udgives en vejledning til brug af offentlige kommunikationsværktøjer. RPL henviste her til arbejdsgiverens ansvar for at sikre, at gældende lovgivning overholdes, hvilket SB tilsluttede sig, men udtrykte også en overbevisning om, at der ikke sker brud på fortrolighed. Evt. kan en artikel i Kordegnenes Blad udarbejdes. THF fremhævede, at med Office365 vil der være mulighed for at anvende et Facebook lignende værktøj (Yammer) i sikre omgivelser. JL oplyste, at Kordegneforeningens bestyrelse er opmærksomme på FBgrupperne, men at bestyrelsen ikke støtter brug heraf. JL appellerede til, at ITK ved statistik over henvendelser til supporten også tager hensyn til, om der er tale om store eller små sogne. TS lovede, at ITK vil tage de fremsatte kommentarer med i vurdering af, om supporten ydes hensigtsmæssigt. 3. Regnskab 2014 TS oplyste at man først havde modtaget tallene til årsrapporten for nogle få dage siden, hvorfor det ikke havde været muligt at få et udkast færdigt. Det oplystes, at regnskabet vil udvise et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i 2014 (jfr. også drøftelsen af, at udvikling af bl. a. DAPhar været sat på hold). Det aftaltes af årsrapporten sendes i skriftlig høring inden aflevering til Rigsrevisionen 4. Resultataftale 2015 TS tilslutter sig den af AWG fremsatte bemærkning om en drøftelse i itstyregruppen af resultataftalen forud for aflevering, hvilket vil blive taget til efterretning i forhold til resultataftale for 2016, som vil blive sat på dagsordenen til styregruppens møde nr. 38 (oktober). Resultataftalen er udarbejdet i henhold til Økonomistyrelsens skabelon. Udfordringen er Rigsrevisionens og Økonomikontorets gerne ser, at emner helst skal være entydigt målbare hvilket betyder at kvalitative mål ikke er nemme at få godkendt Resultataftalen for 2015 har været behandlet af KMØ, som har udtrykt betænkelighed vedr. flere af de opsatte (kvalitative og projektorienterede) mål jfr. ovenfor. ITK har argumenteret for at fastholde målene, som omhandler vigtige aktiviteter og desuden sikrer, at alle medarbejdere/afdelinger har mål, som de skal leve op til. JL har ingen bemærkninger til resultataftalen, men fremsatte ønske om, at it-styregruppen får opfølgning på aftalen. Hertil bemærkede TS, at opfølgning hidtil er sket årsrapporten og nævnte herudover, at det fremadrettet er et (nyt) krav, at der sker en kvartalsmæssig opfølgning. SB fremhævede vigtigheden af, at afrapporteringen gøres kort og Side 4. Drøftelse med personsupporten Udkast til årsrapport udsendes uge 11. Bilag 4

5 præcist. Der var enighed om, at ITK kan melde tilbage til KM, at styregruppen tilslutter sig resultataftalen. Side Budget 2016 Rammerne for budgettet er meldt ud af ministeriet (hvilket er budget for 2015 fratrukket 2% og herefter PL-reguleret -P/L reg. er foreløbig i de udmeldte rammer). Ønsker til Omprioriteringspuljen skal afleveres 1. maj og endelig budget den 1. juni. På it-styregruppens møde 37 (11/) vil blive fremlagt det budget, som Folkekirkens It vil foreslå for Drøftelser af ansøgninger til omprioriteringspuljen. Webklient til CPR/Person TS orienterede indledningsvist om samarbejdet med Indenrigs- og Økonomiministeriet om CPR/Den elektroniske Kirkebog, hvor ITK afholder 15 % af omkostningerne, herunder at rene CPR ting afholdes dog udelukkende af IØM ligesom rene kirkebogsting udelukkende afholdes af ITK. Der henvistes til bilag 6 om webklienten som blev drøftet. Herunder blev også spørgsmål om udgifterne til personregistreringen, og i den forbindelse også debatten om placeringen af civilreg. opgaven, drøftet. TS oplyste på forespørgsel fra JOST, at udgifterne til personregistreringen fra 2016 kan bogføres således, at der kan sondres mellem udgifter til den civile- henholdsvis den kirkelige registrering. Desuden om, at man er ved at behandle tallene for 2014, og at de snarest muligt udsendes til provstierne. OW orienterede om drøftelser i LM s bestyrelse om civilregistrering herunder ønsket om at få tal som kan give et retvisende billede af mgh s udgifter til personreg. da det formodes, at tidsforbruget til opgaven er lavere end hvad der nu fremgår af regnskaberne samtidig med, at gevinsten fra indførelse af den elektroniske kirkebog ikke er blevet tilstrækkeligt realiseret lokalt. Spørgsmålet om hvilke reg. der er civile henhv. kirkelige blev drøftet, herunder om dåb og navngivning skal adskilles. ITK arbejder på en samlet løsning mht. opgørelse. Styregruppen tilsluttede sig, at ITK fremsætter ansøgningen til budgetfølgegruppen som foreslået. Undervisning i personregistrering på Pastoralseminariet Ansøgningen er begrundet i at øge motivationen for deltagelse i undervisning i kirkebogsføring. Ændring af tidspunkt for undervisning vil betyde en ekstra omkostning, da den nuværende undervisning foregår, mens de studerende alligevel er er på kursus. Kurset vil skulle gives til alle nye præster, ikke kun kirkebogsførende præster. Bilag 5 Bilag 6 Bilag 5.2.1

6 SB nævnte at det med flytning af undervisningen til efter ansættelse vil være nødvendigt at indføje i ansættelsesbrevet, at den ansatte har en pligt til at gennemføre undervisning i personregistrering. JDBJ tilslutter sig forslaget og finder idéen rigtig god. Ikke alene er der motivationsfaktoren, men det vil også være lettere at forholde sig til undervisningen. EAP opfordrede til mere bredt at indtænke de it-værktøjer, som præsterne har til rådighed, i undervisningen for at øge den fremtidige anvendelse. Enighed om, at det fortsat bør indgå i undervisningen på Pastoralseminariet, at præstegerningen rummer konkret opgaver hvor præster er embedsmænd, og at tavshedspligten bør fremhæves. SB fremhævede vigtigheden af, at FUV s undervisning aktualiseres og nævnte beslutning om at bl. a. brug af sociale medier vil indgå. JOST spurgte til, om undervisningen kunne indtænkes i den obligatoriske efteruddannelse, men denne vil blive afholdt for sent, og jf. SB er der allerede mange emner, der ønskes medtaget i efteruddannelsen. Styregruppen tilsluttede sig fremsættelse af ansøgningen vedrørende forsøgsordningen. It support til Mgh-medlemmer OW orienterede om det bidrag, som LM fik fra omprioriteringspuljen for to år siden til LM s support. LM har et ønske om at indgå i fælles supportløsning med Folkekirkens It, herunder en budgetmæssig sammenhæng. Det aftaltes, at LM og ITK udarbejder og fremlægger et forslag til et fremtidigt samarbejde, som skal behandles af styregruppen i en skriftlig proces, da dette skal være afklaret inden budgettets aflevering inden den 1. maj Direct Access Direct Access er en teknologi, der sikrer, at brugerne kan tilgå Kirkenettet på sikker vis via en privat internetforbindelse. Dette kan hjælpe de brugere, der på nuværende tidspunkt ikke kan opnå dækning via TDC eller har en meget ringe forbindelse, og kan på sigt betyde at udgifterne til datakommunikation bliver mindre. Det blev foreslået, at ITK påbegynder implementering af DA, herunder at man først prioriterer de brugere som endnu ikke har fået datalinjer med en ordenlig hastighed. ITK vil afholde udgifterne til opgradering for både ff- såvel som mgh. betalte instalationer Meget positiv tilslutning fra JDBJ. It-styregruppen tilsluttede sig forslaget. Side 6. LM/ITK: udarbejde oplæg 6. Udvikling af ny klient til den elektroniske kirkebog Behandlet under pkt Udbud af FLØS, Bilag6 Bilag 7

7 Den nuværende aftale udløber i Der lægges op til, at udbuddet ikke omfatter outsourcing af opgaven, da løncentrene netop er blevet etableret. Side 7. Desuden lægges op til, at der først foretages en sondering i markedet, og at det afklares, hvad der skal stilles af krav til lønsystemet. For at kunne gennemgå denne proces kræver det forlængelse af den nuværende aftale. BPH efterspurgte bedre mulighed for at trække lønstatistik og henviste til SLS. Hertil svarede SB, at det kan være et krav, som skal indgå i processen at opfylde It-styregruppen tilsluttede sig oplægget til proces herunder at kravene drøftes mere indgående med Løncentrene og ministeriet. 8. Udbud af rammeaftaler Rammeaftaler vedr. - Økonomiportal, budgetsystem og GIAS m/eg-brandsoft - Udvikling og vedligeholdelse af KM s hjemmesider m/nexus - Udvikling og vedligeholdelse af folkekirken.dk m/dkm udløber i 2015 It-styregruppen tilsluttede sig processen som beskrevet. 9. ESDH (sagsbehandlersystem og dokumentarkiv) i stifter, uddannelsesinstitutioner, Folkekirkens It og Kirkeministeriet TS oplyste at aflevering af arkivalier er under forberedelse og at aflevering skal ske med udgangen af Bilag 8 Bilag 9 SB bemærkede, at for så vidt angår stifternes og KM s aflevering gælder det, at personsager ikke afsluttes. Desuden fremhævede SB, at en løsning skal kunne imødekomme offentlighedsloven krav om journalisering, hvilket også omfatter menighedsrådene. Det blev i øvrigt drøftet, at menighedsrådene ikke har et arkivsystem, hvor relevante dokumenter i forhold til en evt. udlevering af akter kan gemmes, herunder kravet i off. loven at der sker fornøden journalisering. Det oplystes at der ses på om Getorganized, som er et sharepoint prodkt kan anvendes It-styregruppen tilsluttede sig den foreslåede proces, herunder at den videre proces tilrettelægges og aftales i samarbejde med stifterne og ministeriet. 10. Hjemmesider til sogne og provstier TS lagde i fortsættelse af møde 35 op til at hjemmesider i højere grad end tidligere bør ses som en del af den infrastruktur, som skal indgå i Kirkenettet, men dog ikke omfatte layout- og kommunikationsmæssig rådgivning. Bilag 10 En hjemmeside indgår i et naturligt samspil med Kirkekalender, sogn.dk, mail og sms-tjenester, og bør desuden kunne levere oplysninger til lønsystem via kalenderen.

8 Ca sogne har på nuværende tidspunkt ikke en hjemmeside Folkekirken.dk er indtænkt i et samarbejde om at tilbyde et hjemmesideværktøj. Side 8. EAP oplyste, at det kun er stifter og folkekirkelige organisationer, der har hjemmesider hos folkekirken.dk, men at der løbende modtages forespørgsler fra sogne. Endvidere henledte EAP opmærksomheden på, at der vil være en stor supportopgave ved denne ydelse, og at dette skal tænkes ind. Det aftaltes, at ITK frem til møde 37 konkretiserer på hvilken måde en sådan indsats kan udformes herunder muligheden for i samarbejde med en eller flere leverandører at gå ind i opgaven. Et forslag skal omfatte økonomi for Folkekirkens It såvel som for mgh. 11. DAP 3.0 På baggrund af onsdagens omfattende drøftelse af cloud, Office365 og herunder sikkerhedsspørgsmål aftaltes det, at Folkekirkens It og ministeriet retter henvendelse til Center for Cybersikkerhed med henblik på en drøftelse af hvordan cloud kan anvendes i Kirkenettet Desuden tilsluttede it-styregruppen sig, at - idriftsætte en nyheds-app, som kan anvendes uden indlogning og giver mulighed for at udvide kredsen af afsendere til bl. andet at omfatte bl. a. stiftscentre, som ønsker at udgive nyheder ITK: Udarbejde forslag Bilag 11 - færdiggøre informationsarkitektur og layout for DAP prioritere og udvælge nye funktioner, som skal implementeres i DAP påbegynde migrering til en ny teknisk platform fra det nuværende DAP - planlægge og gennemføre kurser og workshops for afsendere af nyheder med henblik på at implementere DAP 3.0 og i ønsket udstrækning at fastlægge ensartede principper for brugen af DAP påbegynde udvikling af webinarer og elæringssekvenser til brugere af DAP It-Strategi Det aftaltes at invitere en foredragsholder til møde 37og i øvrigt at følge den foreslåede plan for udarbejdelse af en it-strategi. Bilag Eventuelt Mødet sluttede kl. 12:30

It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2

It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2 It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Stiftskontorchef Asger

Læs mere

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll

Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll IT-styregruppen, møde 31 - mandag den 23. jan. 2012 kl. 12.30-16.00 i Rådhusstræde - it til folkekirken Side Dato: 16. februar 2012 ItK-Dok. nr.: 10406-12 Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Kirkeministeriet & folkekirken

Kirkeministeriet & folkekirken Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr. 218201 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION... 3 1.1 En organisation med mange målgrupper... 3

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010

Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 Arbejdsrettens dom af 18. november 2010 i sag nr. A2009.0683: FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjorth Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Bank Danmark A/S (advokat Merete Preisler)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 223 Offentligt J.nr. j.nr. 07-114332 Dato : 6. september 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 2. kvartal

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere