U D K A S T T I L R E F E R A T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D K A S T T I L R E F E R A T"

Transkript

1 It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA) Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL) IT-chef Torben Stærgaard (TS) Observatører: Sekretariatschef Ole Wind Afdelingsleder Flemming Vium Nielsen Specialkonsulent Bo Peiter Hansen Chefkonsulent Martin Løvenkjær-Pearson (MBL) Driftsleder Jesper Kennet (JEKE) Projektchef Ulla B. Kristiansen (UBK) Afbud: Provst Paw Kingo Andersen (PKA) Stiftskontorchef Asger W. Gewecke (AWG) Kordegn Stephen Larsen (STLA) Som repræsentant for: Ministeriet for Ligestilling og Kirke Biskopperne Landsforeningen af Menighedsråd Den Danske Præsteforening Ministeriet for Ligestilling og Kirke Folkekirkens It Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Den Danske Præsteforening Kirkeministeriets Økonomikontor Folkekirkens It Folkekirkens It Den Danske Provsteforening Stiftskontorcheferne Danmarks Kordegneforening Dokument Folkekirkens nr.: IT Side Dato: 130. oktober 2012 Dokument nr Sagsbehandler: Torben Stærgaard U D K A S T T I L R E F E R A T 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orienteringspunkter a) Meddelelser fra formanden Ingen bemærkninger Bilag/Opfølgning: b) Igangværende projekter, status vedr.: i. FLØS 2 og FLØS-portal TS orienterede om det igangværende arbejde med FLØS 2 og implementering af en FLØS Portal samt dannelsen af center for afvikling af løn for kirkefunktionærer (RIB, HAD og ROS) og for afvikling af løn for præster og stiftsmedarbejdere (FYN). Landsforeningen deltager som tidligere aftalt i arbejdsgrupper vedr. uddata og i øvrigt i andre arbejdsgrupper efter behov og ønske. FLØS2 og portalen vil blive sat i drift i 2. kvartal (1. april eller 1. maj) FVN spurgte til de decentrale løsninger på lønområdet og fremtidsperspektiver, og TS oplyste, at disse løsningers funktionalitet vil blive indarbejdet i det nye FLØS.

2 Nuværende decentrale løsninger vil ikke kunne anvendes i det nye FLØS, hvilket leverandørerne af de pågældende løsninger er informeret om. Side 2 ii. iii. KAS-GIAS (kapitaladministration og administration af gravstedsaftaler) I disse dage afvikles driftsprøve på KAS som forventes idriftsat i løbet af ca. 2 uger. GIAS blev sat i drift den 1. september 2012, og med idriftsættelsen af KAS er platformen fra 1996 erstattet af en tidssvarende løsning. På hele økonomiområdet følger fællesfonden nu statslige regler og regnskabssystemer (NavisionStat). Med GIAS er der tale om en ny brugergruppe, som vi ikke tidligere har haft kontakt med, hvilket har givet nogle udfordringer. Menighedsrådsvalg 2012, it-understøttelse Der er i samarbejde med LM udviklet et fælles produkt til valgforløbet, som er tilgængeligt via Den Digitale Arbejdsplads. Den praktiske udførelse i forhold til selve valgafviklingen har ikke været så god som ønskeligt, hverken i forhold til valgforsøg eller ordinære valg. For begge gælder, at der skal foretages en validering af de opstilledes valgbarhed ift. CPR og SBL. Det er konstateret, at valgbestyrelserne burde have været oprettet i KIS, hvilket ville have lettet kontakten til disse brugere. (Ref: Det sker når de nye råd konstituerer sig). Desuden oplevedes driftsmæssige problemer med den server, der håndterer valideringen i CPR-systemet, samtidig med menighedsrådenes indberetning af valglister. De indhentede erfaringer i forløbet indtil nu indgår i den evaluering, som foretages af valget, herunder særligt involvering af rigtige brugere i testfasen. OW kvitterede for det gode samarbejde om udarbejdelse af valgcirkulæret. OW tilføjede, at valideringsforløbet gav en negativ reaktion over for LM s sekretariat, men også at LM fremadrettet gerne indgår i et tilsvarende forløb. JKA påpegede at systemdialogen i SBL ikke er præcis i SBL mht. spm. om sognebåndsløserens udøvelse af valgret ved løsning af sognebånd. THF/LD se på dialog/funktionalitet iv. FVN påpegede, at det ikke har været muligt at udnytte de kurser, som LM har afholdt med valgbestyrelserne på grund af forsinkelser i it-leverancen fra Folkekirkens It. Brugen af NemId

3 TS fulgte op på idriftsættelsen af NemId i juni 2012, som har givet stor tilfredshed hos mange brugere. Det har dog vist sig uhensigtsmæssigt, at brugerne pt. både kan logge ind med NemId og med brugernavn-kodeord. TS orienterede om, at på It-Sikkerhedsudvalgets møde den 31. oktober 2012 drøftes et udkast sikkerhedscirkulære rettet mod menighedsrådene, som lægger op til at der kun kan anv. NemId til indlogning. Side 3 Folkekirkens It og LM er enige om denne målsætning men også om at der er en række praktiske problemstillinger samt en informationsopgave som skal løse i den forbindelse. v. Udbud af SharePoint ydelser Det tidligere annoncerede udbud af SharePoint ydelser er igangværende med frist for afgivelse af tilbud den 30. november Udbuddet gennemføres for at konkurrenceudsætte de ydelser, som Folkekirkens It indkøber. 15 virksomheder ønskede at blive prækvalificeret, heraf er 5 anmodet om at afgive tilbud. vi. Licensrevision Det blev oplyst, at den i foråret gennemførte licensrevision er afsluttet, herunder at der er gennemført et Microsoft baseline project (proces hvor MS indgår i en kundeinitieret licenskontrol). Licensrevisionen afslørede en underlicensiering svarende til under 2 % af det samlede antal licenser. Denne mangle er afhjulpet. 3. Resultat 2012 a) Budgetrapport for 1. halvår 2012 b) Budgetrapport pr. 3. kvartal 2012 Til Budgetrapporten for 3. kvartal oplystes det at forbruger ligger lige under ¾ af årsbudgettet samt at der ikke forventes afvigelser fra budgettet i 4. kvartal. c) Resultatkontrakt vedr a. Driftsmål Det oplystes at driftseffektivitet år til dato opfylder krav samt at levering af udstyr har levet op til krav om leveringstid i hele året. Desuden at Risikoanalyse er afleveret til tiden og er taget til efterretning i de respektive fora. b. Udviklingsmål Udvikling af Governancemodel herunder revision af projektmodel er gennemført (jfr. udsendte bilag). Governance er udsendt til lev. og er fremadrettet en del af kontraktkrav. B3-a/b, Budgetrapport 1. halvår og 3. kvartal. B3-c-ii, Governance i Kirkenettet samt Projektmodel

4 FVN spurgte om projektmodellen er noget som skal implementeres. Hertil oplystes, at den er udtryk for en revision af den projektstyring, som er implementeret. Styregruppen får via DAP adgang til relevante projektdokumenter, herunder evalueringer. Udviklingsmål vedr. Governance er dermed afsluttet. Side 4 Udsende oplysninger til Stg om placering på DAP elæringskoncept er igangværende på 3 områder, som er rettet mod menighedsrådsmedlemmer (formålskontering, præsteansættelse og DAP). Målet om sikring af services ved bevillingsbortfaldkan ikke nås inden årets udgang. It-styregruppen accepterede at ITK ansøger ministeriet om en udsættelse dog således at afrapportering vil være med i årsrapport vedr c. Kvalitetsmål (DAP, Support og leverancer og GIASpilotprojekt) It-Styregruppen anmodedes også her om tilsagn til opfyldelse af kvalitetsmålet ved gennemførelse af en kvalitativ interviewundersøgelse i januar 2013 omfattende ca. 30 interviews. På baggrund af tilbagemeldinger ved tidligere gennemførte brugerundersøgelser vurderes den kvalitative fremgangsmåde at kunne give et mere brugbart resultat. HTB oplyste, at fremgangsmåden ved stiftsråd med interviewer plus referent har været velfungerende. It-Styregruppen tilsluttede sig gennemførelse af en kvalitativ undersøgelse. Afrapportering vil være med i årsarapport vedr Ansøgning herom sendes til ministeriet. TS: ansøgning til Min. B3-c-iii, Oplæg vedr. brugerundersøgelser TS: ansøgning til Min. 4. Regeringens digitaliseringsstrategi Folkekirken er omfatte af digitaliseringsstrategiens bølge 2, som skal være afsluttet til december På Personreg.området stilles obligatorisk digital selvbetjening til rådighed i form af anmodning om navngivning og navneændring samt anmeldelse af begravelse og faderskab m.v. Hændelser, som i folkekirken gennemføres ved fremmøde (ex. navngivning ved dåb) er undtaget de obligatoriske bestemmelser. TS henledte opmærksomheden på tabel 7 og nævnte, at noterne betyder, at - besparelsespotentialet ikke vedrører finanloven men tilfalder folkekirken - beregning af besparelsespotentialet sker i henhold til de tidsstudier, som allerede er foretaget i folkekirken (og dermed ikke på baggrund af Digitaliseringsstyrelsens metode) - at besparelsespotentialet reduceres med udgifter til systemetablering B4-Bølge 2, digitaliseringsstyrelsens oplæg B4-begravelsesløsning

5 (Ref: som er indeholdt i budgettet for 2013 ff) Det oplystes at ministeriet har bestilt et notat om det aktuelle besparelsespotentiale, baseret på foretagne hændelser i JKA spurgte til konsekvensen af de i tabellen anførte tal, hvortil TS oplyste, at det forventeligt bliver en udfordring for folkekirken at udgifterne afholdes centralt (via Fællesfonden) mens besparelsen falder lokalt. SB oplyste supplerende, at Finansministeriet ikke med de eksisterende regelsæt kan pålægge folkekirken besparelser. TS gennemgik herefter løsning til begravelsesanmeldelse. Dette område bliver det første, hvor papir helt afskaffes, dog med papirunderstøttelse ved dødsfald i udlandet o.lign. (0-2% af alle hændelser) På foranledning af JKA redegjorde TS nærmere for bedemandens anmeldelse ved fuldmagt. HTB spurgte til, hvorledes provstens tilsyn skal finde sted fremadrettet uden brugen af papir. Anmeldelser vil kunne ses i begravelsesløsningen og kan derfor fortsat indgå i tilsyn. FVN spurgte til, hvorledes kirkegårde uden it-system modtager afgørelser, hvortil TS oplyste, at dette vil blive sendt med alm. post fra begravelsesmyndigheden. Løsningen finansieres ved, at kirkegårde med et it-system (ca. 70 % af alle begravelser) afholder udgiften til de digitale anmeldelser (ca. 7 kr. pr. anmeldelse), mens Fællesfonden afholder udgiften vedr. de kirkegårde, som ikke anvender et it-system. Ingen yderligere bemærkninger fra It-Styregruppen. 5. Sogn.dk, kirkekalender, apps og kirkestatistik Orientering om og status vedr. de igangværende aktiviteter a) Brug af kirkekalenderen og levering af oplysninger fra kirkekalenderen Der er nu en fælles forståelse med Kristeligt Dagblad om, at Folkekirkens It står for indsamling af data således, at menighedsrådene fremadrettet kun skal indtaste data et sted. Pt. er der langt over sogne, der bidrager til kirkekalenderen. Der er endvidere indgået en aftale med Folkekirken.dk om massiv markedsføring i december 2012 om kirkekalenderen. b) Præsentation af apps (iphone, Android og Windows). Apps til de tre platforme er færdige og sættes i luften til den 1. december Folkekirkens nye logo vil blive implementeret inden lancering c) Udvikling af services til statistikformål Ingen bemærkninger d) Brug af kalenderoplysninger til arbejdsplanlægning. Folkekirkens It har arbejdet med en løsning, hvor sognet kan tilkøbe adgang til en række ansatte / frivillige, der giver Side 5 B5-Kirkekalender m.m. B5-c, Kirkestatistik

6 en postkasse og kalender plus internetadgang for kr. 150 inkl. moms pr. bruger pr. år. Denne løsning giver mulighed for, at sognet adviserer om tjenester, arrangementer m.v., når den ansatte / frivillige har en alm. mobiltelefon. Har vedkommende en smartphone, kan også post- og kalenderoplysninger læses. Teknisk er løsningen baseret på en Cloud-løsning, hvor postkasserne placeres i skyen. Side 6 På forespørgsel fra RPL oplyste TS, at Datatilsynet har åbnet mulighed for at offentlige myndigheder må bruge denne løsning, såfremt en databehandleraftale indgås mellem dataansvarlig og datacenterudbyder. JKA nævnte udfordringen med, at nogle sogne allerede anvender en kalenderløsning, og spurgte til, hvem der vil have adgang til at booke. Det olystes at det er kbf-præsetn som afgør hvem der må skrive i/se en kalender It-Styregruppen tilsluttede sig at Office365-løsningen, som sikrer opfyldelse af OK08 og varsling af kirkefunktionærersættes i drift. 6. Budget og aktiviteter samt It-strategi, 2013 Orientering vedr. budget a) Bevilling ekskl. bevilling fra omprioriteringspuljen. b) Ansøgning til omprioriteringspuljen. Det oplystes, at det er forventningen at budgettet udmeldes i løbet af indeværende uge. Tallene i det udsendte budgetnotat ER eksl. ansøgning til omprioriteringspuljen, som vedrører FLØS-portal. It-styregruppen havde ingen bemærkninger til dette punkt. B6-a, Budgetnotat Aktiviteter 2013 c) Drøftelse af et oplæg om en målrettet indsats for at lære menighedsrådene at bruge de digitale hjælpemidler. d) Drøftelse af et oplæg om ajourføring af It-strategi vedrørende perioden TS fremlagde forslag om udarbejdelse af tillæg til den eksisterende it-strategi med fokus på menighedsrådenes mere hensigtsmæssige anvendelse af it-værktøjer, herunder opnåelse af en bedre viden om menighedsrådenes arbejdsgange. B6-c, Oplæg om brug af digitale hjælpemidler B6-d, Oplæg om ajourføring af It-strategien OW gav udtryk for en positiv opfattelse af oplægget, men samtidig usikkerhed over for, hvorledes de skal udmønte sig. SB anbefalede, at processen har fokus på bestemte grupper af menighedsrådsmedlemmer, eks. personaleansvarlige, og

7 etablering af disse som fremadrettede ambassadører. TS bekræftede FVN s opfattelse af, at der ikke er tale om implementering af en række nye løsninger til menighedsrådene, hvor SB supplerede med, at der skal tænkes mere på menighedsrådenes behov end hidtil. Men det betyder ikke, at Folkekirkens It vil forholde sig passivt over for menighedsrådene, tværtimod. Side 7 7. Budget Eventuelt Der vil blive fokuseret på, hvorledes enkelte elementer indgår i en større sammenhæng og skabe fælles forståelse for arbejdsgange. It-Styregruppen tilsluttede sig at arbejdet kan påbegyndes på grundlag af de 2 forslag som skal konkretiseres nærmere på styregruppens møde i januar En første drøftelse af ønsker og forslag vedr Punktet blev ikke drøftet, da det var sat på ved en fejl. Behandles på januar møde. Det oplystes at der udsendes en ny Doodle mhp. et april/maj møde, som det endnu ikke har været muligt at få i kalenderen. Mødet sluttede kl. 15.

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00.

Mødedato / sted: 24. februar 2015 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. 2. marts 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. februar 2015 Mødedato / sted: 24. februar 2015 /, Holtvej 18c kl. 14:00 18:00. Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming Møller (FM) Susan Kjeldgaard

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen

Sager som er færdigbehandlet i MeningsSamlingen og direktionen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Organisationsudvikling NOTAT Til Socialudvalget Uddybende orientering om sager i MeningsSamlingen Dette notat indeholder en komplet oversigt over sager,

Læs mere