It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2"

Transkript

1 It-styregruppen, møde 37 - mandag den 11. maj 2015 kl. 10:00, Folkekirkens It, Rådhusstræde 2 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Stiftskontorchef Asger W. Gewecke (AWG) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn Bjerrum (JDBJ) Kordegn Henrik Højen It-chef Torben Stærgaard (TS) Observatører: Sekretariatschef Ole Wind (OW) Udviklingschef Flemming Vium Nielsen (FVN) Specialkonsulent Bo Peiter Hansen (BPH) Chefkonsulent Martin Løvenkjær-Pearson (MBLP) Afbud: Provst Johanne Haastrup (JOST) Chefkonsulent Rasmus Paaske Larsen (RPL) Redaktør Ellen Aagaard Petersen (EAP) Som repræsentant for: Kirkeministeriet Biskopperne Stiftskontorcheferne Landsforeningen af Menighedsråd Den Danske Præsteforening Danmarks Kordegneforening Folkekirkens It Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Den Danske Præsteforening Kirkeministeriet, Økonomikontoret Den Danske Provsteforening Kirkeministeriet Folkekirken.dk Dokument Folkekirkens nr.: IT Side Dato: maj 2015 Dokument nr Sagsbehandler: Torben Stærgaard R E F E R A T 1. Godkendelse af dagsorden Formanden bød velkommen, herunder særligt til Henrik Højen som repræsenterer Danmarks Kordegneforening. Dagsorden blev godkendt 2. Orienteringspunkter a) Meddelelser fra formanden Fmd. oplyste at ny departementschef er tiltrådt i Kirkeministeriet b) Evt. andre meddelelser Ingen c) Status vedr. igangværende og afsluttede projekter Statuspapir taget til efterretning uden kommentarer. d) Status vedr. drift og sikkerhed Statuspapir taget til efterretning uden kommentarer. JDBJ forespurgte til PersonSAG og visning af yderligere oplysninger om borgeren som kan være relevante for sagsbehandlingen, hvilket har været drøftet på Person ERFA-gruppens møder. TS bekræftede, at dette vil blive implementeret i løbet af It-strategi Den nye digitaliseringsdagsorden - oplæg ved dir. i Ramboll Ejvind Jørgensen. Bilag/Opfølgning: Bilag ad 2c og 2d: Skriftlig redegørelse vedr. status Præsentation vedlagt referatet

2 Oplæg om, drøftelse af og beslutning om strategi procesen. TS forelagde oplæg om gennemførelse af en strategiproces Til oplægget blev fremsat kommentarer, SB om at fk s medlemmer skal tænkes ind som en målgruppe, AWG om at det er vigtigt at ministeriet indbydes som høringspart samt SB om at FSU indbydes som høringspart. It-styregruppen tilsluttede sig den foreslåede plan for strategiforløbet, herunder forskydningen af tidsplanen, der giver plads til inddragelse af de forskellige folkekirkelige fora samt ministeren. TS lagde op til, at processen i videst muligt omfang afvikles digitalt med få møder for at give den største fremdrift. Flere af it-styregruppens medlemmer har allerede givet tilsagn til deltagelse, og på baggrund heraf nedsætter TS arbejdsgruppen. Side 2. Oplæg vedlagt referatet Etablering af arbejdsgruppe -udsendelse af mødekort 4. DAP 3.0 Principper for visuelt design og layout på DAP præsentation ved Jens Winther Kristensen (KLEAN/UXspecialisten). FPO henledte opmærksomheden på, at DAP s farver skal være læsbare for svagtseende, hvilket Jens bekræftede, at de vil være. Jens oplyste, at der dels vil være en søgemulighed på nyhedsarkivet og dels en velfungerende søgning generelt på hele DAP. På forespørgsel fra AWG om redaktion og herunder meddelelsers læsevenlighed oplyste TS, at der er sat penge af i projektet til at drive en proces om at skrive mere hensigtsmæssigt på nettet. FVN oplyste, at det første møde i projektgruppen 1 om implementering var forløbet meget positivt. OW roste projektet og processen indtil nu og fremhævede, at der er gjort et godt stykke arbejde, som imødekommer menighedsrådene. Merete demonstrerede desuden nyhedsappen som viser nyheder fra DAP. TS oplyste at APP en inkl. funktion til markering i DAP af, at nyheder ikke skal ud i det åbne rum, vil være klar i næste uge. FPO spurgte til, hvorledes app en håndterer, at man er bruger i flere sogne/menighedsråd. MEF viste, hvorledes dette er muligt, og hvordan flere nyhedsafsendere derved bliver vist. FVN efterlyste en mulighed for at vise alle nyheder kronologisk (dvs. i tillæg til den afsenderopdelte visning). TS oplyste at afsendere kan konfigureres som obligatoriske. FPO spurgte til muligheden for print/visning af pdf-filer ved eks. worddokumenter. Dette bliver muligt i DAP, men ikke i selve app en. Bilag Principper for visuelt design og layout på DAP 3.0 Det undersøges om dette kan udvikles i ev vers. 2 1 Projektgruppen vedr. implementering og fastlæggelse af principper for den praktiske anvendelse af DAP. Flemming Vium Nielsen (LM), Helle Saxil Andersen (ROS), Pernille Esdahl (KM), Torben Stærgaard (FIT)

3 På baggrund af præsentationen af DAP s indholdsdesign og layout samt af NyhedsAPP en gav styregruppen udtryk for at projektet fortsat har den ønskede retning og tilsluttede sig at DAP 3.0 udvikles på det foreliggende grundlag og at nyhedsappe kan sættes i drift efter nærmere aftale med KM og stifterne. Side Cloud services TS orienterede om det afholdte møde med Center for Cybersikkerhed, hvor det blev præciseret, at brugen af Cloud er ministeriets / folkekirkens egen beslutning, som skal være begrundet i en risikoanalyse. Digitaliseringsstyrelsen oplyste efterfølgende, at de ikke leverer den rådgivning, som Center fra Cybersikkerhed henviste til på mødet. TS lagde derefter op til en beslutning om at anvende cloud i henhold til den segmentering af data som har været aftalt, herunder også at baseres på Office 365 om omfatter OneDrive m.m. Desuden at brugen af Cloudløsninger vil imødekomme flere af de it-mæssige ønsker, som har været fremsat af Kirkenettets brugere, herunder større plads i postkasser og på personlige drev. SB henviste til, at det er muligt at få aktindsigt i lønsedler, hvorfor disse oplysninger ikke er at betragte som fortrolige ud over de personhenførbare data på lønsedlen. FPO spurgte om håndtering af attestudveksling mellem kommuner og folkekirken, hvor TS oplyste, at dette ville blive håndteret på sikker vis, som ikke vil være via mail. TS oplyste på at kommunikation (internt i Kirkenettet) vedr. personregistrering erstattes af et sagsbehandlersystem, som også skal anvendes til bestilling af verificeringsopgaver samt at der er kontakt med KL/Digitaliseringsstyrelsen om kommunikation i forbindelse med vielse (prøvelsesattest og navneændring) samt statsforvaltningen om O/A-erklæringer, som fremtidigt skal ske via sikker mail. SB pointerede, at risikovurderingen er igangværende og indtil nu tyder på, at en Cloudløsning ved Microsofts datacenter vil være lige så sikker, som Kirkenettets nuværende løsninger. TS oplyste over for FVN, at menighedsrådenes postkasser ikke i første omgang er omfattet, da der endnu ikke er fundet en løsning til de fortrolige postkasser. På forespørgsel fra FPO om økonomi svarede TS, at omlægning af de i notatet beskrevne løsninger forventeligt vil blive lidt billigere eller samme pris som i dag for det nuværende driftssetup, men der vil blive flere services stillet til rådighed. Dette skyldes optimering af kapacitetsudnyttelse, hvor der i dag er behov for mere overskudskapacitet end med en Cloudløsning. Dette har Folkekirkens It fået klarlagt ved analyse af de nuværende 120 servere til Kirkenettet igennem ca. 4 måneder. Ved omlægning til Cloudløsninger vil der fortsat være behov for driftsovervågning og vedligeholdelse, hvilket Bilag, Segmentering og oplæg om brug af cloud services Risikovurderingen færdiggøres og forelægges It-sikkerhedsudvalget.

4 Folkekirkens It snarest vil drøfte med Kirkenettets nuværende driftsleverandør. TS fremhævede i denne sammenhæng, at der vil være nogle servere, som driftsmæssigt udløber i år, og her vil det give god mening at omlægge dem til drift i Cloud i stedet for at anskaffe nye servere. Der vil også blive taget højde for licenser, hvor udgiften heller ikke må blive dyrere end i dag. It-styregruppen tilsluttede sig, at Folkekirkens It går videre med omlægning af Kirkenettet til cloudløsninger på det aftalte grundlag herunder også, at udgifterne til cloud skal holde sig inden for det nuværende budgets rammer og så vidt muligt blive billigere. Det aftaltes af it-styregruppen holdes orienteres inden omlægningerne sker desuden at stifterne ser på om de har data, der i henhold til segmenteringspapiret skal undtages. Side Årsrapport 2014 Styregruppen havde ingen bemærkninger til årsrapporten. 7. Kvartalsrapport, 1. kvartal 2014 TS orienterede om, at Kirkeministeriet har givet tilbage til kvartalsrapporten, og at der ikke var bemærkninger at fremsætte. Dog var det af KM bemærket, at der manglede en balancen manglede men også at balancen indgik ledelsesrapporteringen. It-styregruppen fremsatte ingen bemærkninger til kvartalsrapporten. JDBJ bemærkede, at nedetid på lørdage er meget uhensigtsmæssig, selvom oppetid på 99% lyder meget godt det er klart et spørgsmål om, hvornår nedetiden opleves. Der henvistes her til januar måneds driftsnedbrud. Dette drøftedes nærmere under pkt. 11. Kvartalsrapporteringen blev taget til efterretning. It-styregruppen tilsluttede sig desuden at der ansøges om en ændring af resultatmålet vedrørende it-strategien. (udskydelse i 3 mdr.). Bilag; Årsrapport (dnr ) Bilag, Kvartalsrapport (1Q- 15) 8. Support af menighedsrådsmedlemmer Drøftelse og beslutning af oplæg til samarbejde om support af menighedsrådsmedlemmer. Folkekirkens It tilslutter sig det i bilaget skitserede samarbejde. It-styregruppen tilsluttede sig, at Folkekirkens It overtager ansvaret for support af menighedsrådsmedlemmerne og at det udføres i et samarbejde med LM som modtager betaling for den leverede support. Bilag, DAP-support til mghmedlemmer 9. Hjemmesider til sogne og provstier Efter en drøftelse hvor (AWG) foreslog at folkekirken.dk indgik som leverandør på lige fod med andre leverandører af en løsning som Folkekirkens It stiller til rådighed aftaltes det, at spørgsmålet om, at stille

5 hjemmesidefaciliteter til rådighed for menighedsrådene kommer til at indgå som en del sf it-strategiprocessen og der baseres på bedre viden om behovet. Side Lydguide til Danmarks Kirker FPO synes, at det principielt er en god idé med mere information om kirken og at ideen med brug af QR-koder er god. Det opleves, at turister efterspørger mere viden. FVN spurgte til, om det er frivilligt for menighedsrådene, hvilket TS bekræftede. Desuden stilledes spørgsmålet om finansiering, hvor det vil kræve en investering fra folkekirken, forventeligt vil fondsbevillinger kunne dække halvdelen. Tidsmæssigt vil det være op til menighedsrådene, hvilket indsats de i så fald vil lægge i opgaven. TS lagde vægt på, at processen bør drives med en række interessenter fra menighedsrådene for at sikre forankring. AWG anbefalede, at der bør være en geografisk spredning i de medvirkende. It-styregruppen tilsluttede sig, at Folkekirkens It arbejder videre med det skitserede forløb, og at der vil være medfinansiering op til 50 % (inden for en ramme på 400 tkr) såfremt fondsbevillinger kan indhentes. 11. Budget og handlingsplan TS oplyste at budgettet følger ministeriets rammeudmelding. Igen i år er it-budgettet sat i relation til Fællesfondens indtægter. It-budgettet følger fortsat en svagt faldende tendens (7,6 % mod 7,8 % i 2015), mens en svage stigning i servicerede brugere og pc er ligeledes fortsættes. Det vil med andre ord sige flere ydelser for færre penge, selvom de anførte nøgletal med antal brugere og pc er efterhånden kun fortæller en mindre del af hvilke ydelser der leveres. Aktivitets og handlingsplanen Udfordringerne med færdiggørelse af FLØS blev fremhævet. Desuden fremhævede TS lukning af aktiviteten vedrørende Kirkeåret, da denne løsning er blevet overhalet af teknologien og andre løsninger tillige med, at anvendelsen af den nuværende løsning har haft et begrænset antal brugere. En større opgradering af KIS systemet blev fremhævet. Implementering af SMS-tjeneste/web-side til kommunikation af driftsproblemer It-styregruppen tilsluttede sig etablering af sms-tjenesten samt den eksterne uafhængige webside, som vil kunne anvendes som informationskanal ved evt. fremtidige driftsnedbrud. JDBJ spurgte til økonomien i sms-løsningen, hvortil TS oplyste, at prisen er under markedspris. Til- og framelding til sms-tjenesten er frivillig og styres vis sms. SMS-tjenesten vil kunne forfines, men virker Bilag, Handlingsplan Bilag, Budget 2016 Tjeneste skal kommunikeres og sættes i drift

6 nu. FVN påpegede, at det tydeligt bør fremgå, hvornår der sendes advis pr. sms, hvilket der var enighed om. Implementering af mulighed for udskydelse af udstyrsudskiftning It-styregruppen tilsluttede sig, og Folkekirkens It implementerer mulighed for udskydelse i 3, 6, 9 eller 12 mdr. Sker forventeligt i juni. Forslag om igangsætning af lørdags pc-support I tidsrummet fra kl. 8 til kl. 18 fra 1. juni og kun for præster. Behovet evalueres ved udgangen af It-styregruppen tilsluttede sig Desuden nævntes: Omlægning af verificeringsopgaven i personregistrering og herunder implementering af bestillings- og arkivsystem Ingen bemærkninger. Udvikling og levering af SAS til FUV og Kirkemusikskoler. Idriftsættelse i FUV sker i løbet af juni. Udvikling af udtræk til understøttelse af medlemsbetjening (dåb og flytning) via Den elektroniske Kirkebog. Udbud af rammeaftaler vedr. mindre adm. systemer og websystemer Uddannelse af DAP-redaktører Opgradering af KM hjemmeside Endelig Omlægning af PUK-ESDH til F2, herunder overvejelsen at bruge af samme ESDH-løsning både i provstier, stifter, KM, uddannelsesinstitutioner og Folkekirkens It. Det aftaltes at F2 indgår sammen med stifternes og ministeriets ESDH overvejelser. Side 6. Tjeneste skal kommunikeres og sættes i drift Arbejdsgruppe skal nedsættes Budget 2016 TS fremhævede, at det kommende år ikke vil indeholde mange nye aktiviteter grundet de allerede igangværende og/eller planlagte projekter, der kræver stor opmærksomhed. Det blev nævnt at budgettet fortsat skal afleveres 1. juni, hvilket skyldes at den nye afleveringsfrist (1. maj) blev meldt ud 24. februar og dermed efter at Folkekirkens It havde lagt mødeplanen med Itstyregruppen. Vedr. de enkelte formål fremhævedes: I budgettet synliggøres nu udgiften til afvikling af support hos en ekstern leverandør på formål For så vidt angår formål 8120 skyldes nedgangen ibrugtagning af Direct Access, hvorved der kan anvendes en vilkårlig internetforbindelse, som ikke er en del af den nuværende MPLS-løsning til Kirkenettet. Tilbuddet gælder alle, men er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt alle steder. Webklienten til CPR/Person er ikke indarbejdet i budgettet, hvilket først vil ske, når/hvis bevillingen tildeles.

7 AWG spurgte til aflevering af ESDH ultimo 2016, og TS oplyste, at der ikke vil være udgifter forbundet hermed for stifterne. 88: Folkekirkens It s lønsum er forhøjet med det beløb, som er bevilget til civilregistreringen og verificeringen. Side 7. Det aftaltes at it-styregruppen giver tilbagemelding om budgettet sammen med godkendelse/kommentarer til referatet. 12. Eventuelt TS erindrede om mødet den 20. oktober og nævnte at der udsendes mødekort doodle vedr. møder i 2016 som lægges i: - januar (godkendelse af it-strategi og ønsker til budget) - april (godkendelse af budget) - oktober/november Mødet sluttede kl

U D K A S T T I L R E F E R A T

U D K A S T T I L R E F E R A T It-Styregruppen, møde 33 - tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 12.00 Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Biskop Henning Toft Bro (HTB) Bygningskonsulent Keld Nielsen Jens Kaltoft (JKA)

Læs mere

Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll

Biskopperne Kirkeministeriet U D K A S T T I L R E F E R A T. v/ejvind Jørgensen, Rambøll IT-styregruppen, møde 31 - mandag den 23. jan. 2012 kl. 12.30-16.00 i Rådhusstræde - it til folkekirken Side Dato: 16. februar 2012 ItK-Dok. nr.: 10406-12 Deltagere: Bygningskonsulent Keld Nielsen Provst

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006

Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Dato: 25. januar 2006 Referat af debatmøde i Haderslev Stift 23. januar 2006 Ordstyrer: Leif Thulstrup Bruhn bød velkommen til de ca. 210 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske oplysninger

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk

Designoplæg. administrationsmodul. Kirkekalenderen og Sogn.dk Designoplæg om et nyt administrationsmodul til Kirkekalenderen og Sogn.dk Maj 2013 Dokument nr. 53560-13 Indledning Sogn.dk kirken "KRAK" blev lanceret første gang i 1996. Det skete i forbindelse med menighedsrådsvalget

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Kirkeministeriet & folkekirken

Kirkeministeriet & folkekirken Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr. 218201 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION... 3 1.1 En organisation med mange målgrupper... 3

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER

7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER 7. LIKVIDITETSSTYRING, LIKVIDITETSTRÆK OG LÅNEOPTAGELSE I STIFTSMIDLER Likviditetsstyring og likviditetstræk/låneoptagelse i stiftsmidler behandles i samme afsnit, da disse spørgsmål materielt er nært

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere