Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14"

Transkript

1 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning og sprog... 2 Stk. 1 Titel... 2 Stk. 2 Tilknytning... 2 Stk. 3 Censorkorps... 2 Stk. 4 Sprog Faglig profil... 2 Stk. 1 Uddannelsens formål... 2 Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil... 2 Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur... 3 Stk. 4 Erhvervssigte Kompetencebeskrivelse... 3 Stk. 1 Fælles kompetenceprofil... 3 Stk. 2 Landskabsdesign... 4 Stk. 3 Bydesign Uddannelsens opbygning... 5 Stk. 1 Grundforløb... 5 Stk. 2 Landskabsdesign... 6 Stk. 3 Bydesign Dispensation Ikrafttrædelse m.v Stk. 1 Gyldighed... 8 Stk. 2 Overførsel... 8 Stk. 3 Ændringer... 8 Bilag 1 Kassogrammer... 9 Bilag 2 Overgangsordninger Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt Side 1 af 14

2 1 Titel, tilknytning og sprog Til denne uddannelsesspecifikke studieordning knytter der sig også en fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Stk. 1 Titel Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur leder frem til en bachelorgrad i landskabsarkitektur med betegnelsen BSc i landskabsarkitektur. På engelsk: Bachelor of Science (BSc) in Landscape Architecture. Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur giver ret til optagelse på kandidatuddannelsen i Landscape Architecture, såfremt der søges om optagelse i direkte forlængelse af den afsluttede bacheloruddannelse (jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsen 9, stk. 1). Stk. 3 Censorkorps Følgende censorkorps benyttes på bacheloruddannelsens konstituerende dele: Censorkorps for Jordbrugsvidenskab. Stk. 4 Sprog Uddannelsens sprog er dansk. 2 Faglig profil Stk. 1 Uddannelsens formål Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur har til hovedformål at uddanne bachelorer, der: Har grundlæggende kundskaber i relation til udvikling, planlægning, formgivning og forvaltning af det fysiske miljø i vores urbane landskaber og det åbne land. Er i stand til at gennemføre projekter indenfor byplanlægning og landskabsarkitektur, herunder analysere problemstillinger, foreslå strategier og løsninger, og kommunikere disse til andre på en måde så de kan indgå i en politisk proces. Stk. 2 Uddannelsens overordnede profil Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur har en fælles grundfaglig profil og en specialiseret faglig profil inden for to hovedområder. I den fælles profil ligger grundlæggende kundskaber om byers og landskabers naturgrundlag og økologi, om menneskers forvaltning af naturressourcer, om byers og landskabers historiske udvikling og landskabsarkitekt- og byplanfagets udøvelse, samt om fagets videnskabsteori. Tillige indøves grundlæggende metoder inden for problemanalyse, samt udarbejdelse og præsentation af løsningsforslag i relation til udvikling af det fysiske miljø i by og landskab. Uddannelsen har fokus på byers og landskabers funktion, æstetik og bæredygtighed. Undervisningen er i overvejende grad problemorienteret og projektbaseret. Inden for denne overordnede profil tilbydes følgende faglige specialiseringsprofiler: Specialiseringen i landskabsdesign (Landscape Design) har fokus på at kvalificere den studerende til at udarbejde og præsentere landskabsarkitektoniske forslag. Ved forslagsstillelse forstås her programmering, planlægning, projektering og forvaltning af byrum, haver, parker og andre rekreative områder samt indpasning af bebyggelse og anlæg i det åbne land f.eks. veje, vindmøller, råstofgrave og skovrejsning. Side 2 af 14

3 Specialiseringen i bydesign (Urban Design) har fokus på planlægning, udvikling og forvaltning af byer og bynære landskaber. Projektarbejde med analyse, forslagsstillelse og præsentation suppleres med grundviden om byudvikling, planlægningsmetoder og -redskaber, kommuneplanlægning samt planjura. Uddannelsens centrale fagområde er landskabsarkitektur. Stk. 3 Uddannelsens overordnede struktur Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point. Uddannelsen består af følgende elementer: Grundforløb på 90 ECTS-point. En specialisering på 90 ECTS-point. Studieordningen tilbyder følgende faglige specialiseringer: Landskabsdesign, 90 ECTS-point. Bydesign, 90 ECTS-point. Stk. 4 Erhvervssigte Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur sigter især mod et videre kandidatuddannelsesforløb, men kan også sigte mod følgende erhvervsfunktioner og/eller -områder: Arbejdsfunktioner inden for design og fysisk planlægning, projektering, forvaltning, rådgivning, forskning og undervisning. Hertil kommer bypolitik for specialiseringen i bydesign og projektering for specialiseringen i landskabsdesign. Arbejdspladser vil være at finde på landskabsarkitekt, arkitekt- og byplantegnestuer, i rådgiverfirmaer, hos bygherrer, i kommunernes økonomi- og planafdelinger, i park- og naturforvaltninger, i regionsråd, ministerier, EU samt i interesseorganisationer i ind- og udland. Endvidere giver uddannelsen mulighed for at drive privatkonsulentvirksomhed inden for fx by- og landskabsdesign. 3 Kompetencebeskrivelse I løbet af bacheloruddannelsen opnår studerende nedenstående viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende vil desuden opnå yderligere kvalifikationer gennem valgfrie fagelementer og andre studieaktiviteter. Stk. 1 Fælles kompetenceprofil En bachelor i landskabsarkitektur har, uanset specialisering, tilegnet sig følgende: Viden om: Landskabsarkitektur og bydesign som fag. Grundlæggende træk i fagets historie, teori og metoder. Sammenhænge med samfundets kulturelle, sociale og økonomiske udvikling i øvrigt. Grundlæggende principper for samspillet mellem naturen (klima, jordbund, levende organismer), byen og mennesket. Danske økosystemers karakteristika, afhængighed af og påvirkning af miljøfaktorer. Sammenhænge i en lokalitets geologiske dannelse, geomorfologi, jordbundsart og processer, naturlige plantevækst og dyrkningsbetingelser. Side 3 af 14

4 Større plantesamfund og refleksion over vilkår for deres etablering og drift. De vigtigste danske plantearter og vegetationstyper samt kendskab til de almindeligste kulturplanter, som anvendes i det urbane landskab. Færdigheder i at: Foretage teoretisk og empirisk baseret analyse af problemstillinger, herunder kunne udarbejde en klar problemformulering. Bruge passende analysemetoder, herunder indsamling, behandling og analyse af statistiske, geografiske, sociale aspekter eller rumligt/arkitektoniske forhold. Anvende den arkitektfaglige terminologi og de arkitektfaglige arbejdsmetoder og virkemidler, som knytter sig til genstandsfeltet omfattet af landskabsarkitektur og bydesign. Foreslå strategier for og formgivning af det fysiske miljø i relation til de gennemførte analyser. Vurdere økologiske og plante-jordvidenskabelige muligheder i forbindelse med løsninger af by- og landskabsarkitektoniske opgaver. Gennemføre et byudviklings-, planlægnings- eller landskabsarkitekturprojekt fra problemformulering til evaluering. Søge relevante faglige informationskilder, være kildekritisk, citere rigtigt og udforme en korrekt litteraturliste efter akademiske normer. Præsentere analyser og løsningsforslag til andre, grafisk, skriftligt og mundtligt samt indgå i en dialog om dem. Anvende IT i alle relevante arbejdsprocesser. Kompetencer til at: Reflektere over betydningen af udøvelse af erhvervet i et bredere samfundsmæssigt og etisk perspektiv. Diskutere problemstillinger knyttet til menneskets udnyttelse af naturressourcerne, herunder bæredygtighedsbegrebet. Medvirke i demokratiske beslutningsprocesser. Tage vare på den menneskelige og den økonomiske dimension i udviklingen af det fysiske miljø. Arbejde selvstændigt og tage ansvar for egen videnskabelig og faglig praksis. Forholde sig konstruktivt til andres arbejde, viden, holdninger og kultur. Gennemføre projekter i teams og fungere i et fagligt eller tværfagligt miljø på en arbejdsplads eller i en studiesammenhæng. Tilegne sig ny viden og reflektere over egen læring. Stk. 2 Landskabsdesign En bachelor i landskabsarkitektur med specialisering i landskabsdesign har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Egenskaber ved og anvendelsesmuligheder af materialer, elementer og konstruktioner relevante for landskabsarkitektoniske opgaver som terrænbehandling. Centrale vidensområder for og refleksion over projektering af landskabsarkitektoniske opgaver, herunder de relevante IT-redskaber. Træ- og buskarter samt urter, græsser og sporeplanter, der anses for vigtige i nordeuropæisk landskabsarkitektur. Færdigheder i at: Side 4 af 14

5 Anvende jord, belægninger, terrænkonstruktioner, vand og belysning i landskabsarkitektur. Anvende planter og vegetationstyper i landskabsarkitektur. Kommunikere og diskutere principper for løsning af landskabsarkitektopgaver mht. opgavens funktionelle, tekniske, biologiske og æstetiske aspekter. Bestemme en stængelplantes slægt og art. Stk. 3 Bydesign En bachelor i landskabsarkitektur med specialisering i bydesign har efter endt uddannelse endvidere tilegnet sig følgende: Viden om: Demografiske, økonomiske, politiske og kulturelle drivkræfter for byudvikling samt elementer af den fysiske planlægnings idé- og kulturhistorie. Politiske og planlægningsmæssige instrumenter til byudvikling. Byplanfaglige analysemetoder samt kvalitet og analysemuligheder i statistiske, geografiske og kvalitative data. Det danske plansystem samt de grundlæggende juridiske principper af relevans for landskabs- og byplanlægning. Færdigheder i at: Anvende kommune- og lokalplanredskaber samt miljølovgivningen i projektarbejde om fysisk planlægning. Anvende relevante analysemetoder og planlægningsredskaber. Kommunikere og diskutere principper for løsning af byplanlægningsopgaver mht. opgavens strategiske funktionelle, tekniske biologiske og æstetiske aspekter. 4 Uddannelsens opbygning Obligatoriske og begrænset valgfrie fagelementer samt bachelorprojektet udgør de konstituerende fagelementer på uddannelsen (jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 15). Den studerende skal inden udgangen af grundforløbet vælge en af nedenstående specialiseringer. Hvis den studerende ikke selv vælger en 90 ECTS-point specialisering inden for de gældende frister, tilmeldes den studerende automatisk følgende specialisering: Bydesign. Stk. 1 Grundforløb Grundforløbet er på 90 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 90 ECTS-point. 90 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIGB15018U Plan og design 1* Blok ECTS-point NIGB15019U Plan og design 2* Blok ECTS-point NIGB13001U Naturgrundlaget 1 - Planter og landskab* Blok ECTS-point LNAA10092U Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologi* Blok ECTS-point NIGB15008U Geodesign Blok ECTS-point NPLB15011U By- og landskabsplanters botanik Blok 1 7,5 ECTS-point LFKB10272U Fagets videnskabsteori - landskabsarkitektur og bydesign Blok 2 7,5 ECTS-point Kurserne markeret med (*) på listen ovenfor, indgår i førsteårsprøven. Reglerne for førsteårsprøven er beskrevet i den fælles del af studieordningen. Side 5 af 14

6 Stk. 2 Landskabsdesign Specialiseringen er på 90 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 60 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. e fagelementer, 15 ECTS-point. Stk. 2.1 Obligatoriske fagelementer 60 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIGB15028U Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1 Blok 1 15 ECTS-point NIGB15029U Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 Blok 2 15 ECTS-point NIGB14060U Bachelorvirksomhedsprojekt i landskabsarkitektur Blok ECTS-point LSKA40097U Bachelorprojekt i landskabsarkitektur Blok ECTS-point Stk. 2.2 Begrænset valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NIGB15038U Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur - Studio Blok 3 15 ECTS-point LFKB10282U Kulturhistorisk landskabsforståelse Blok 3 7,5 ECTS-point NIGB14053U Landskabsanalyse Blok 4 7,5 ECTS-point LNAB10051U Natur- og parkforvaltning Blok 4 7,5 ECTS-point LNAB10060U Beplantningsdesign Blok 4 7,5 ECTS-point NPLB14029U Træer og buske Blok 4 7,5 ECTS-point NPLB14000U Faunaens vilkår i kulturlandskabet Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA04049U Social geografi Blok 4 7,5 ECTS-point Stk. 2.3 e fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af valgfrie fagelementer. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 15 ECTS-point. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Projekter uden for kursusregi på op til 7,5 ECTS-point kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan ikke indgå i valgfriheden, da der indgår et obligatorisk bachelorvirksomhedsprojekt i uddannelsen. Stk. 2.4 Mobilitetsvindue Udnyttelse af mobilitetsvinduet forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur med specialisering i landskabsdesign er placeret i blok 3+4 på 2. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Side 6 af 14

7 Stk. 3 Bydesign Specialiseringen er på 90 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer (inkl. bachelorprojekt), 60 ECTS-point. Begrænset valgfrie fagelementer, 15 ECTS-point. e fagelementer, 15 ECTS-point. Stk. 3.1 Obligatoriske fagelementer 60 ECTS-point skal dækkes af følgende obligatoriske fagelementer: NIGB16000U Byplan studio Strategi og design 1 Blok 1 15 ECTS-point NIGB16001U Byplan studio Strategi og design 2 Blok 2 15 ECTS-point NIGB14060U Bachelorvirksomhedsprojekt i Blok ECTS-point landskabsarkitektur LSKA40097U Bachelorprojekt i landskabsarkitektur Blok ECTS-point Stk. 3.2 Begrænset valgfrie fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af begrænset valgfrie fagelementer fra nedenstående liste: NIGB15038U Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur - Blok 3 15 ECTS-point Studio LFKB10282U Kulturhistorisk landskabsforståelse Blok 3 7,5 ECTS-point NIGB14053U Landskabsanalyse Blok 4 7,5 ECTS-point LNAB10051U Natur- og parkforvaltning Blok 4 7,5 ECTS-point LNAB10060U Beplantningsdesign Blok 4 7,5 ECTS-point NPLB14029U Træer og buske Blok 4 7,5 ECTS-point NPLB14000U Faunaens vilkår i kulturlandskabet Blok 4 7,5 ECTS-point NGEA04049U Social geografi Blok 4 7,5 ECTS-point Stk. 3.3 e fagelementer 15 ECTS-point skal dækkes af valgfrie fagelementer. Fagelementer på kandidatniveau kan indgå i uddannelsens valgfri del med op til 15 ECTS-point. Det er dog ikke tilladt at tage fagelementer på kandidatniveau, der indgår som obligatoriske på den eller de SCIENCE kandidatuddannelse(r), som bacheloruddannelsen giver ret til optagelse på. Projekter uden for kursusregi på op til 7,5 ECTS-point kan indgå i uddannelsens valgfri del. Reglerne er beskrevet i bilag 5 i den fælles del af studieordningen. Virksomhedsprojekter kan ikke indgå i valgfriheden, da der indgår et obligatorisk bachelorvirksomhedsprojekt i uddannelsen. Stk. 3.4 Mobilitetsvindue Udnyttelse af mobilitetsvinduet forudsætter, at den studerende følger gældende praksis vedr. forhåndsgodkendelse og merit. Mobilitetsvinduet for bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur er placeret i blok 3+4 på 2. år. Det betyder, at studieordningen giver mulighed for at følge fagelementer udenfor fakultetet i denne periode. Den studerende har herudover mulighed for på egen hånd at tilrettelægge et lignende forløb på et andet tidspunkt i løbet af uddannelsen. Side 7 af 14

8 5 Dispensation Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. 6 Ikrafttrædelse m.v. Stk. 1 Gyldighed Denne fagspecifikke del af studieordningen gælder for alle studerende, som indskrives på uddannelsen se dog bilag 2. Stk. 2 Overførsel For studerende indskrevet på en tidligere studieordning, kan overførsel til denne studieordning finde sted efter gældende overgangsregler eller efter individuel meritvurdering af studienævnet. Stk. 3 Ændringer Studieordningen kan ændres én gang om året således, at ændringerne træder i kraft ved studieårets start. Ændringer skal indstilles af studienævnet og godkendes af dekanen. Hvis der ændres i denne studieordning, tilføjes der om nødvendigt også en overgangsordning, så en studerende kan fortsætte sin bacheloruddannelse efter den ændrede studieordning. Side 8 af 14

9 Bilag 1 Kassogrammer Kassogram Bydesign Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år 2. år Naturgrundlaget 1 - Planter og landskab Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologi * By og landskabsplanternes botanik Plan & design 1 * Plan & design 2 * Geodesign Begrænset valgfri Fagets videnskabsteori land-skabsarkitektur og bydesign Begrænset valgfri 3. år Byplan studio Strategi og design 1 Byplan studio Strategi og design 2 Bachelorvirksomhedsprojekt i landskabsarkitektur Bachelorprojekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri.. Kassogram Landskabsdesign Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Naturgrundlaget 1 - Planter og landskab Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologi * Plan & design 1 * Plan & design 2 * 2. år By og landskabsplanternes botanik Geodesign Begrænset valgfri Fagets videnskabsteori land-skabsarkitektur og bydesign Begrænset valgfri 3. år Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1 Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 Bachelorvirksomhedsprojekt i landskabsarkitektur Bachelorprojekt Obligatorisk. * Førsteårsprøvekurser Begrænset valgfri.. Side 9 af 14

10 Bilag 2 Overgangsordninger Den fælles del af studieordningerne gælder for alle indskrevne studerende på det Naturog Biovidenskabelige Fakultet. Overgangsordningerne nedenfor indeholder udelukkende dele, der adskiller sig fra reglerne og retningslinjerne i den gældende studieordning. Alle relevante oplysninger, der måtte mangle i overgangsordningerne, forefindes således ovenfor i studieordningen. Stk. 1 Generelle ændringer for studerende optaget i studieåret 2014/15 eller tidligere Studerende optaget på bacheloruddannelsen i studieåret 2014 eller tidligere, skal færdiggøre uddannelsen med den studieordningsstruktur, de er optaget på. Stk. 1.1 Specialiseringer For studerende indskrevet på bacheloruddannelsen i studieåret 2014/15 eller tidligere er det muligt at færdiggøre uddannelsen med en af de specialiseringer, der indgik i studieordningen. Stk Landskabsdesign Specialiseringen i landskabsdesign udbydes fortsat i studieordningen men er blevet ændret i sammensætningen af obligatoriske, begrænset valgfrie og valgfrie fagelementer. Uddannelsens opbygning Specialiseringen er på 180 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 120 ECTS-point. e fagelementer, 45 ECTS-point. Bachelorprojekt, 15 ECTS-point. Kassogram Landskabsdesign - optag 2014/15 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år 2. år Naturgrundlaget 1 - Planter og landskab Have og landskabsplanters botanik Fagets videnskabsteori land-skabsarkitektur og bydesign Plan & design* Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologi* 3. år Tema: Planter & teknologi i landskabsarkitektur Bachelorvirksomhedsprojekt og Bachelorprojekt Obligatorisk.. * Førsteårsprøvefag Kurser angivet i kursiv udbydes ikke længere. Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. e fagelementer Projekter uden for kursusregi kan indgå i uddannelsens valgfrie del med op til 15 ECTSpoint. Side 10 af 14

11 Bachelorstuderende i landskabsarkitektur kan ikke længere uden forhåndsgodkendelse tilmelde sig SLING-kurser på Skovskolen pga. studiefremdriftsreformens krav om tilmelding til 30 ECTS-point pr. semester. Bachelorprojekt Bachelorprojektet er placeret på 3. studieår og følger fakultetets blokstruktur. Bachelorprojektet kan udføres på fuld tid i en blok eller på halv tid i to blokke. Stk Bydesign Specialiseringen i bydesign udbydes fortsat i studieordningen men er blevet ændret i sammensætningen af obligatoriske, begrænset valgfrie og valgfrie fagelementer. Uddannelsens opbygning Specialiseringen er på 180 ECTS-point og består af følgende: Obligatoriske fagelementer, 120 ECTS-point. e fagelementer, 45 ECTS-point. Bachelorprojekt, 15 ECTS-point. Kassogram Bydesign - optag 2014/15 eller tidligere Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 1. år Naturgrundlaget 1 - Planter og landskab Plan & design* Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologi* 2. år Byplananalyse Bypolitik Miljø- og planlovgivning - natur og by Fagets videnskabsteori land-skabsarkitektur og bydesign 3. år Byplan - projekt Byplan - strategi Bachelorvirksomhedsprojekt og Bachelorprojekt Obligatorisk.. * Førsteårsprøvefag Fagelementer i kursiv udbydes ikke længere. Se kursusspecifikke ændringer nedenfor. e fagelementer Projekter uden for kursusregi kan indgå i uddannelsens valgfrie del med op til 15 ECTSpoint. Bachelorstuderende i landskabsarkitektur kan ikke længere uden forhåndsgodkendelse tilmelde sig SLING-kurser på Skovskolen pga. studiefremdriftsreformens krav om tilmelding til 30 ECTS-point pr. semester. Bachelorprojekt Bachelorprojektet er placeret på 3. studieår og følger fakultetets blokstruktur. Bachelorprojektet kan udføres på fuld tid i en blok eller på halv tid i to blokke. Side 11 af 14

12 Stk. 2 Kursusspecifikke ændringer Nedlagt kursus Overgangsordning Byplan - projekt (LNAB10058U), Kurset var obligatorisk på specialiseringen i bydesign i studieåret 7,5 ECTS-point 2014/15 eller tidligere.. Kurset blev udbudt for sidste gang i 2015/16 og en tredje eksamen er udbudt i studieåret 2016/17. Byplan strategi (LNAB10085U), 7,5 ECTS-point Kurset er erstattet af en afløsningsopgave, 7,5 ECTS-point med kursusansvarlig for det nedlagte kursus som vejleder. Kontakt SCIENCE Uddannelse via blanket. Kurset var obligatorisk på specialiseringen i bydesign i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i 2015/16 og en tredje eksamen er udbudt i studieåret 2016/17. Byplananalyse (NIGB14003U), 7,5 ECTS-point Kurset er erstattet af en afløsningsopgave, 7,5 ECTS-point med kursusansvarlig for det nedlagte kursus som vejleder. Kontakt SCIENCE Uddannelse via blanket. Kurset var obligatorisk på specialiseringen i bydesign i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i 2015/16 og en tredje eksamen er udbudt i studieåret 2016/17. Bypolitik (NIGB14004U), 7,5 ECTS-point Kurset er erstattet af en afløsningsopgave, 7,5 ECTS-point med kursusansvarlig for det nedlagte kursus som vejleder. Kontakt SCIENCE Uddannelse via blanket. Kurset var obligatorisk på specialiseringen i bydesign i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i 2014/15 og en tredje eksamen er udbudt i studieåret 2015/16. Have- og landskabsplanters botanik (LPLB10363U), 7,5 ECTS-point Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur (LNAB10002U), 7,5 ECTS-point Miljø- og planlovgivning natur og by (NIFB14030U), Kurset er erstattet af en afløsningsopgave, 7,5 ECTS-point med kursusansvarlig for det nedlagte kursus som vejleder. Kontakt SCIENCE Uddannelse via blanket. Kurset var obligatorisk på specialiseringen i landskabsdesign i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt sidste gang i 2014/15 og en tredje eksamen er udbudt i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med By- og landskabsplanters botanik (NPLB15011U), 7,5 ECTS-point. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og der er udbudt en tredje eksamen i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med NIGB15038U Håndværk & æstetik i landskabsarkitektur - Studio, 15 ECTS-point. Kurset var obligatorisk på specialiseringen i bydesign i studieåret 2014/15 eller tidligere. Side 12 af 14

13 7,5 ECTS-point Naturgrundlaget 1 - Den levende jord (LNAB10040U), 7,5 ECTS-point Naturgrundlaget 2 - Vegetation og økologi (310041), 7,5 ECTS-point Plan og design (LNAB10039U), 30 ECTS-point Tema: Planter og teknologi i landskabsarkitektur (LNAB10018U), 30 ECTS-point Kurset blev udbudt for sidste gang i 2014/15 på bachelorniveau og en tredje eksamen er udbudt i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med kandidatkurset Miljø- og planlovgivning - natur og by (NIFK15001U), 7,5 ECTS-point. Kurset var obligatorisk i studieåret 2012/13 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2012/13 og en tredje eksamen er udbudt i studieåret 2013/14. Kurset er ækvivalent med Naturgrundlaget 1 - Planter og landskab (NIGB13001U), 15 ECTS-point. Kurset var obligatorisk i studieåret 2010/11 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i 2010/11 og en tredje eksamens er udbudt i studieåret 2011/12. For studerende optaget før 1. september 2011, der ikke har bestået kurset, er der ikke længere et krav om at bestå pågældende kursus. I stedet skal et tilsvarende antal ECTS-point blandt de begrænset valgfrie kurser i den gældende studieordning bestås. Kurset var obligatorisk på specialiseringen i landskabsdesign i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og en tredje eksamen er udbudt i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med Plan og design 1 (NIGB15018U), 15 ECTS-point, og Plan og design 2 (NIGB15019U), 15 ECTSpoint tilsammen. Kurserne kan også tælle med i førsteårsprøven. Kurset var obligatorisk på specialiseringen i landskabsdesign i studieåret 2014/15 eller tidligere. Kurset blev udbudt for sidste gang i studieåret 2014/15 og en tredje eksamen er udbudt i studieåret 2015/16. Kurset er ækvivalent med Planter og teknologi i landskabsarkitektur 1 (NIGB15028U), 15 ECTS-point, og Planter og teknologi i landskabsarkitektur 2 (NIGB15029U), 15 ECTS-point - på specialiseringen i landskabsdesign. Side 13 af 14

14 Bilag 3 Målbeskrivelse for bachelorprojekt En studerende, som har afsluttet bachelorprojektet har opnået følgende: Viden om: Hvordan en problemstilling behandles inden for en given faglig ramme med vægt på problemformulering og problemanalyse. Eksisterende eller ny viden inden for et af uddannelsens fagområder. Litteratur, teorier/modeller og eventuelle data. Færdigheder i at: Analysere fagligt afgrænsede problemstillinger og resultater i videnskabelig sammenhæng på en relevant og udtømmende måde. Tolke og sammenligne egne og andres analyser ud fra bagvedliggende principper samt metodernes styrker og begrænsninger. Vælge passende teorier og metoder til behandling af problemformuleringen Formidle problemstillingen klart og overskueligt i en videnskabelig og samfundsmæssig sammenhæng både skriftligt og mundtligt til den relevante målgruppe under anvendelse af faglig korrekt terminologi. Ved et felt- eller laboratoriebaseret projekt, hvor der indgår eksperimentelt arbejde/egenproduktion af data, har den studerende endvidere færdigheder i at: Tilrettelægge og udføre eksperimentelt arbejde. Diskutere egen datafrembringelse og relatere egne data til andres data inden for samme fagområde, herunder at anvende relevante statistiske metoder. Overholde gældende normer og regler for god feltarbejds- eller laboratorieskik. Kompetencer til at: Gennemføre et mindre, forskningspræget projekt. Selvstændigt videreudvikle sin viden og færdigheder i tilknytning til fagområdet og det erhvervsområde, som uddannelsen er rettet mod. Side 14 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2005 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geologi og geoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i nanoscience ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 15 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 14 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 12 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biokemi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanfysiologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016) 1 Titel,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 16 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 18 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev.

Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. Rammer for bachelor- og kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2015 (rev. 2016) Dette rammedokument gælder for bachelor- og kandidatstudieordningerne

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Indhold. Side 1 af 13

Indhold. Side 1 af 13 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn.

Stk. 2 Tilknytning Uddannelsen hører under Studienævn for Matematik og Datalogi, og de studerende har valgret og valgbarhed til dette studienævn. Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 17 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i idræt ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 23 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Indhold. Side 1 af 11

Indhold. Side 1 af 11 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2017)

Læs mere

Indhold. Side 1 af 12

Indhold. Side 1 af 12 Indhold Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i Humanfysiologi med sidefag ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September 2012 (Rev. 2016)

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik

Stk. 2. Uddannelsens centrale fag er geografi og geoinformatik. Stk. 3. Kompetencebeskrivelse for bacheloruddannelsen i geografi & geoinformatik 25/11 2008 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i GEOGRAFI & GEOINFORMATIK ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 25/8 2008) 1. Mål, fag og kompetencer

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 20 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2015 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Revideret 2015) Indhold 1 Titel og

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil

Kapitel 1. Uddannelsens formål og kompetenceprofil Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for KANDIDATUDDANNELSEN i LANDSKABSFORVALTNING ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet NB: No admission to this programme from February

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet 2010 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for kandidatuddannelsen i klinisk ernæring ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2010 (Rev. 2016) Indhold 1 Titel og tilknytning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 21 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i datalogi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

1. Formål og fagområder 9/5 2012

1. Formål og fagområder 9/5 2012 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i FORSIKRINGSMATEMATIK ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2013 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 19 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 22 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2017) Indholdsfortegnelse 1 Titel, tilknytning

Læs mere

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet

Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Fælles regler på Københavns Universitet vedr. tilmelding til undervisning og prøver samt krav til studieaktivitet Disse regler er fastsat med hjemmel i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011)

Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2011) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi (september 2009) De overordnede bestemmelser, der danner ramme

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Indhold Indledning

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi

Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi Udkast til foreløbig studieordning for Kandidatuddannelsen i Matematik-økonomi 1. 4. semester De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet August 2008 Forord I medfør af

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere