G algebjerg. rundejerforening. den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010"

Transkript

1 G algebjerg rundejerforening den Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den sendes i denne kuvert følgende dokumenter, nævnt i den kuverterede rækkefølge. til grundejerforeningens medlemmer: 1. indkaldelse 2. resultatopgørelse forslag fra bestyrelsen (4 sider) 4. forslag fra Verner Fugl Stigsen (2 sider) i alt 8 sider til vejlaugets medlemmer yderligere: 5. indkaldelse 6. årsregnskab forslag fra bestyrelsen, bilag 1 (2 sider) 8. forslag til vedtægtsændringer totalt 13 sider herudover er der i enkelte tilfælde vedlagt en meddelelse om restance For at lette kopierings- og sorteringsarbejdet er dokumenterne ikke konsekvent hæftet På gensyn til generalforsamlingen Knud Bagge

2 G algebjerg rundejerforening Der indkaldes herved i henhold til vedtægterne til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato: søndag den 29. august 2010 Tid: kl Sted: Gallebjerggård, Galgebjerggårdsvej 17, 3390 Hundested Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om det forløbne år til godkendelse 3) Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. - Årsregnskabet vedlægges 4) Fastsættelse af kontingent 5) Indkomne forslag til beslutning - Der vedlægges fra bestyrelsen forslag til nye vedtægter for grundejerforeningen til beslutning - Der vedlægges fra Verner Fugl Stigsen forslag om fuldmagter til beslutning - Yderligere forslag kan senest den 15. august 2010 sendes til formanden, Knud Bagge, Bueager 61, 2950 Vedbæk. Hvis forslag sendes på til formanden, adresse: senest den 11. august, kan vi lægge dem på foreningens hjemmeside: til medlemmernes orientering 6) Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: - Formand Knud Bagge er på valg. Beslutning om valg af ny formand udsat fra generalforsamlingen i 2008 og igen i 2009, han ønsker fortsat ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller, at nuværende næstformand Lise Vorbeck vælges. Hun er villig til valget. - Bestyrelsesmedlemmerne Lise Vorbeck og Finn Kock er på valg. De er begge villige til genvalg. Hvis Lise Vorbeck vælges til formand, indstiller bestyrelsen, at Tommy Westerdahl vælges til bestyrelsesmedlem i stedet for Lise. - Arne Rask er på valg som suppleant til bestyrelsen. 7) Valg af revisor og suppleant til denne: - Carsten Boesen er på valg som revisor. - Richard Christensen er på valg som revisorsuppleant. 8) Eventuelt Bilag: Årsregnskabet 2010 Forslag fra bestyrelsen Forslag fra Verner Fugl Stigsen med venlig hilsen fra bestyrelsen: Knud Bagge, formand Lise Vorbeck, næstformand Flemming Torsvik-Lund, kasserer Søren Kann, webmaster Finn Kock

3 G algebjerg rundejerforening Forslag til Vedtægter for Galgebjerg Grundejerforening 1 Galgebjerg Grundejerforening Foreningens navn er Galgebjerg Grundejerforening. Hjemsted er Nødebohuse, Hald by, Torup sogn, Halsnæs Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse. 2 Grundejerforenings område Galgebjerg Grundejerforenings område er arealet mellem de grønne kiler mod Kikhavn vest for Gråstenvej og Jonathanvej, respektive mod det ældre Nødebohuse øst for Galgebjerggård, svarende til afvandingsgrøfterne ved Kikhavn- og Nødebohusediget. Mod syd er afgrænsningen markerne mod Skovgård ved Paradisvænget, og mod nord er det Kattegat. 3 Medlemskab Enhver grundejer inden for grundejerforeningens område kan optages som medlem, såfremt de tiltræder foreningens formål og i øvrigt godkendes af bestyrelsen. Indmeldelse kan ske når som helst ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Kontingent skal indbetales, før medlemskabet er gyldigt. 4 Grundejerforeningens formål Galgebjerg Grundejerforenings formål er at varetage grundejernes interesse i almene forhold over for myndigheder, at værne om områdets natur og særpræg samt landskabelige karakter som fredfyldt fritidsområde, endvidere i andre forhold, der naturligt henhører under en grundejerforening. Herunder regnes tilskyndelse og medvirken til oprettelse af påkrævede særskilte arbejds- eller økonomibetonede organer, som fx vejlaug, med hvilke et samarbejde i øvrigt bør søges sikret gennem egnet fælles repræsentation i de respektive bestyrelser. 1

4 5 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Grundejerforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i juli - august måned. Sted og tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse fastsættes under hensyn til opnåelse af så stor deltagelse som muligt. Medmindre et andet tidspunkt findes gunstigere, vælges den sidste søndag i august måned. Datoen varsles på foreningens hjemmeside, så snart den er fastlagt. Der indkaldes desuden skriftligt til den opgivne adresse med mindst 14 dages varsel, dagsorden vedlægges og lægges også på hjemmesiden. Forslag, som ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 15. juni. Forslag skal så vidt muligt fremsendes elektronisk. De modtagne forslag udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen og lægges også ind på hjemmesiden. På generalforsamlingen præsenteres indsendte forslag af forslagsstilleren eller en repræsentant for denne. Hvis hverken forslagsstiller eller en repræsentant for denne er tilstede på generalforsamlingen, tages forslaget af dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt et af følgende forhold betinger det: beslutning på en generalforsamling begæring herom, skriftligt rettet til formanden af mindst 1/5 af medlemmerne, med angivelse af hvad man ønsker taget op til behandling. bestyrelsen finder det formålstjenligt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 4 uger efter at kravet herom er fremsat. Det varsles ligesom den ordinære generalforsamling. For alle generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære gælder: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, medmindre dirigenten, bestyrelsen eller mindst 1/5 af de fremmødte medlemmer kræver skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig til afgørelser ved almindeligt flertal, uanset de fremmødtes antal. Vedtægtsændringer kan dog kun foretages, når dette er tydeligt optaget på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Stemmeret forudsætter, at medlemmet ikke er i restance med hensyn til kontingentbetaling Stemmer ved fuldmagt accepteres. Referat af mødet lægges på hjemmesiden, men udsendes ikke med post Hver parcel i en generalforsamling kan højst repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. Hver parcel har kun én stemme på generalforsamlingen. Er flere personer ejere af samme parcel, har kun en af dem, efter ejernes valg, stemmeret på generalforsamlingen For at fuldmagter er gældende, skal de være skriftlige (ikke ) og præcisere følgende: at der er tale om en fuldmagt hvilket medlem, der giver fuldmagten (tydeligt navn og anførsel af parcel) til hvilket medlem, fuldmagten gives (tydeligt navn og adresse på fuldmagtshaver) at der gives fuldmagt til afgivelse af stemme på givers vegne på ordinær/ekstraordinær generalforsamling d. (dato) sted og dato for underskrift underskrift 2

5 Dagsordenen for en ordinær generalforsamling skal omfatte: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om det forløbne år til godkendelse. 3) Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4) Fastsættelse af kontingent. 5) Indkomne forslag til beslutning. 6) Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 7) Valg af revisor og suppleant for denne. 8) Eventuelt. Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at denne vedtages med ¾ af de afgivne stemmer på to på hinanden efterfølgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 højst 5 ugers mellemrum. Den sidste generalforsamling træffer beslutning om, hvorledes der skal disponeres over foreningens aktiver. 6 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden vælges som hovedregel af generalforsamlingen. Såfremt der ikke på generalforsamlingen findes en kandidat til formandsposten, konstituerer bestyrelsen sig selv med formand og i øvrigt næstformand, kasserer, eventuelt sekretær og webmaster. Bestyrelsen kan i sit almindelige arbejde, ved eventuel afgang i utide, og hvis generalforsamlingen ikke kan finde en formand, supplere sig med generalforsamlingsvalgte suppleanter. Bestyrelsen kan i særlige anliggender supplere sig med sagkyndige medlemmer, dog uden stemmeret. Formanden varetager den daglige ledelse af Grundejerforeningens anliggender. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte foreningen indenfor en ramme på kr. pr år. Forpligtigelser herudover kræver en generalforsamlings godkendelse Afstemninger foregår efter almindelig stemmeflerhed, dog således at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der er valg til 2 respektive 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år. Genvalg er tilladt, dette gælder også valg af revisor og suppleanter ( 7 og 8). 7 Regnskab og revision Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger med formandens attestering Foreningens formue skal indestå i et pengeinstitut. Hvis bestyrelsen skønner, at formuen er så stor, eller skal indestå så længe, at forrentningen af indskud på en almindelig konto er uacceptabel lav, kan den vælge en alternativ konservativ investeringspolitik, som skønnes at give bedre afkast. 3

6 Generalforsamlingen vælger en revisor, som efter hvert afsluttet regnskabsår skal revidere foreningens regnskaber og påtegne disse i overensstemmelse hermed. Regnskabet afleveres til revisoren umiddelbart efter årsafslutningen. Revisor har ret til i regnskabsperiodens løb at kontrollere kassebeholdningen og aktiver indestående på konti. 8 Suppleanter Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for bestyrelsen og 1 suppleant for revisoren. 9 Kontingent Hvert år fastsætter generalforsamlingen kontingentet for det kommende år. Kontingentet skal indbetales til foreningen efter fremsendt opkrævning senest inden udgangen af oktober måned. Der skal så vidt muligt anvendes Betalingsservice. Indbetalingen vil være gældende for indeværende år. Eventuel restance kan inddrives uden yderligere advis og uden udgift for foreningen. Nærværende forslag til nye vedtægter dateres den 09. august 2010, Forslaget fremlægges af bestyrelsen ved generalforsamlingen den 29. august 2010 På bestyrelsens vegne, Knud Bagge 4

7 Til Galgebjerg Grundejerforenings generalforsamling den Forslag fra Verner Fugl Stigsen modtaget ved den og indsat ubeskåret i dette dokument: Kære Knud Bagge. Så er vi allerede i år Konstaterer også at den 1. Marts i år er det 8 år siden at jeg købte sommerhuset på Galgebjerggårdsvej nr 28. Ligeledes må jeg erkende at jeg stadigvæk ikke er færdig. Men det er jo heller ikke meningen, ihvert fald ikke for mit vedkommende. Der vil til stadighed være noget man ønsker at ændre/forbedre. Men nu til sagen. Sidste år blev mit forslag til ændring af vedtægterne med formål at kræve minimum50% medlemsfremmøde (inklusive fuldmagter) nedstemt på general forsamlingen. Med formal at få flere medlemmer med i afgørelser/beslutninger som vedrører området samt hver enkles økonomi har jeg hermed et nyt forslag : Med indkaldelsen til Generalforsamlingen vedlægges et fortrykt fuldmagts formular (forslag til udformning vedhæftet). Hvis der er forslag som der skal afstemmes om noteres det /disse på formularet således at det kan bruges til skriftlig afstemning. (se formular). Spørgsmål : Vil det kræve en vedtægtsændring, eller kan bestyrelsen bare beslutte at sådan gør vi. Med venlig hilsen Verner Fugl Stigsen

8 Til Galgebjerg Grundejerforenings generalforsamling den Bilag til forslag fra Verner Fugl Stigsen Modtaget ved den og indsat i dette dokument: Fuldmagt Medlem...: Adresse...: Sommerhus...: giver herved Fuldmagt til: Medlem...: Adresse...: Sommerhus..: at på mine vegne afgive stemme på Galgebjerggårds Grundejerforeningens ordinære/ekstra ordinære Generalforsamling den : vedrørende dagsordens punkter: Hvis der er skriftlige forslag noteres disse her i dette felt med henvisning til argumenter for forslaget som er vedlagt indkaldelsen. Efter hvert forslag laves en felt/plads/rubrik hvor der kan skrives ja eller nej.. Sted/Tid : Hundested, den Underskrift :

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Sammenligning af vedtægterne.

Sammenligning af vedtægterne. Sammenligning af vedtægterne. Gamle Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen "Kvaglund". Dens område er de i den af Esbjerg Kommune udarbejdede byplanvedtægt nr. 24 (med tillæg) udlagte parcelhusområde

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SNAPSUND Kap. 1 - Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Snapsund 2 Foreningens hjemsted er Horsens Kommune under Horsens retskreds,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere