Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003"

Transkript

1 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i Det blev til et overskud efter skat på mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 14 procent, hvilket i en økonomisk lavvækst periode er tilfredsstillende. Årets resultat bekræftede koncernens stabile forretningsgrundlag. Den fortsatte fokusering på at optimere kundebetjeningen, produktkvaliteten og de administrative processer medvirkede til yderligere at styrke koncernens konkurrenceevne. Når jeg nævner de administrative processer, må jeg selvfølgelig også om end med beklagelse - omtale det nylige IT-nedbrud i bankens systemer, som har været stærkt omtalt i medierne. Den fejl, der var umiddelbar årsag til nedbruddet er fundet og udbedret, og systemerne fungerer igen. Men uanset årsagen, er et nedbrud af denne karakter naturligvis helt uacceptabelt. Jeg være skal den første til at beklage de ulemper det har forvoldt for brugerne af bankens systemer. Samtidig vil jeg gerne kvittere for den velvilje, vi har mødt såvel fra kunder som fra konkurrenter og samarbejdspartnere i forbindelse med nedbruddet. Banken er i gang med at udarbejde en nærmere redegørelse om nedbruddet og vil naturligvis søge at drage den fornødne lære med henblik på at undgå en lignende situation i fremtiden. Uanset nedbruddet er det vor opfattelse, at banken har stærke administrative og IT-mæssige kompetencer. Vi udsendte regnskabsmeddelelsen for 2002 den 20. februar. Og Årsrapporten var tilgængelig på bankens hjemmeside samme dag. Den trykte Årsrapport har været fremlagt i banken siden den 5. marts og blev samtidig sendt til de navnenoterede aktionærer, der havde bedt om det. I lighed med tidligere år er regnskabets hovedtal tillige gengivet og kommenteret i en kortere form i "Aktionærnyt". Årsrapporten indeholder også i år en betydelig mængde informationer og nærmere redegørelser, herunder for de enkelte forretningsområder, og regnskabsposter. I denne mundtlige beretning vil jeg ikke gennemgå Årsrapporten i detaljer, men i lighed med tidligere år koncentrere mig om enkelte mere betydningsfulde poster og knytte kommentarer til disse blev også året, hvor de målsætninger, der blev meddelt i forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark i 2000, i stort omfang blev opfyldt. Hensigten med fusionen var at øge de fusionerende virksomheders samlede værdi ved etablering af en finansiel koncern med et betydeligt og velafbalanceret finansielt grundlag og med mulighed for at øge den drifts- og kapitalmæssige effektivitet. Der blev opstillet en række konkrete, omkostningsrelaterede mål for den nye koncern frem til udgangen af Fusionsaktiviteterne er gennemført tilfredsstillende og hurtigere end oprindeligt forudsat. Allerede ved udgangen af 2002 var de opstillede omkostningsmål i stort omfang nået. Der er ikke nogen tvivl om, at den indgåede fusion har været gavnlig for koncernens aktionærer. Resultaterne er blevet bedre, omkostningsprocenten er faldet, og forretningsgrundlaget er blevet bredere. Vore muligheder for at give kunderne den bedst mulige service og rådgivning er også blevet forbedret. Koncernens grundlag for organisk vækst er i dag stærkere end tidligere. Regnskabet for 2002, aflagt for en svær periode, illustrerer til fulde fusionsfordelene. Resultat Slutresultatet efter skat blev som nævnt mio. kr. En nedgang på knap 500 mio. kr. Her skal man huske at tage højde for, at resultatet i 2001 med baggrund i de daværende markeds- og renteforhold var ekstraordinært godt. Ved indgangen til 2002 forventede koncernen vækst i basisindtjeningen dog lavere end de 12 pct., som blev realiseret i På grund af det vigende renteniveau, den lave aktivitet på kapitalmarkederne og omstruktureringsomkostninger blev koncernens forventninger nedtonet i løbet af året. 1

2 Det er tilfredsstillende, at banken i 2002 næsten har kunnet fastholde det høje resultatniveau, især når man tager markedsvilkårene i betragtning. Basisindtjeningen viser udviklingen i den almindelige drift, det vil sige den indtjening, der er det mest stabile element i koncernens indtjening. Basisindtjeningen blev stort set fastholdt sidste år og udgør knap 10,2 mia. kr. efter hensættelser. Nettorenteindtægter Nettorenteindtægterne var fortsat negativt påvirket af et markant fald i pengemarkedsrenten i Danmark. Pengemarkedsrenten fortsatte sit fald i 2002, og det påvirkede netto renteindtægterne negativt med 4 procent i forhold til Faktisk reducerede rentefaldet nettorenteindtægterne med ca. 800 mio. kr. Ved rentefald bliver rentemarginalen presset noget, idet indlånsrenterne har nået et punkt, hvor der ikke kan foretages yderligere nedsættelser på en række kontoformer. Derudover er netto renteindtægterne også påvirket af den bevidste reduktion af engagementer med engroskunder i blandt andet Hong Kong og Singapore samt New York, der har fundet sted. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at ingen af de spektakulære, amerikanske virksomhedskollapser i 2002 har påført banken tab. Gebyrer og provisioner Gebyr- og provisionsindtægterne viste en nedgang på 128 mio. kr., eller 2 procent. Det er forholdsvis beskedent blandt andet under hensyntagen til de meget ustabile og faldende aktiemarkeder, som blandt andet har medført en meget lav aktieomsætning på Københavns Fondsbørs. Udviklingen viser, at Danske Bank har en relativ lille eksponering til kapitalmarkederne. Gebyrer fra omprioriteringer og lånesager steg primært som følge af en høj aktivitet i 1. kvartal. Jeg kan i øvrigt oplyse, at gebyrer på kontoforhold og indbetalinger ved kassen og andet fortsatte den faldende tendens og kun udgør en mindre del af de samlede gebyrer. En del af forklaringen herpå er, at banken ikke længere tager gebyr for hævning i pengeautomater i filialerne efter lukketid. En anden del er, at gebyrerne har den tilsigtede virkning kunderne benytter sig i højere grad af de alternative, billigere selvbetjeningsmetoder, og der har gennem året været en øget brug af koncernens netbanker. Omkostninger Bankens driftsomkostninger og afskrivninger faldt med 786 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 5 procent. Det fastlagte mål ved fusionen med RealDanmark om omkostningsbesparelser i størrelsesordenen 2,2 mia. kr. årligt ved udgangen af 2003 er blevet opfyldt et år før forudsat. Endvidere var omkostningsbesparelser, der var blevet planlagt i de to virksomheder inden fusionen på samlet 0,7 mia. kr. årligt, også realiseret ved udgangen af Reduktion af medarbejderstaben har medvirket mærkbart til de lavere omkostninger. Siden efteråret 2000 er antallet af medarbejdere nedbragt med korrigeret for udvidelsen i udenlandske enheder og ansættelsen af elever. Endvidere er der indgået aftale med yderligere 500 medarbejdere om fratrædelse på et senere tidspunkt. Sammenlægninger af 136 filialer i Danmark i perioden bidrog også betydeligt til reduktion af omkostningerne. På IT-området blev der opnået store besparelser og administrative fordele som følge af samlingen af koncernens bankrelaterede IT-opgaver på en fælles platform. Endelig blev virksomheder og aktiviteter, der ikke var en del af kerneforretningen, solgt fra eller nedlagt. Det er glædeligt at konstatere, at omkostningernes andel af basisindtægterne faldt fra 57,5 procent til 57,2 procent. Sidste år sagde jeg, at det var et mål gennem de intensiverede bestræbelser med forbedring af bankens omkostningsprocent, at komme under 55. I omkostningerne for 2002 er inkluderet de omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr., der blev en følge af nedlukningen af Danske Securities. Uden denne ekstraomkostning ville nøgletallet for omkostningsprocenten have været på 55,9, hvilket til trods for en nedgang på 4 procent i basisindtægterne næsten var i overensstemmelse med denne målsætning. 2

3 Det er fortsat vor ambition at bringe omkostningsprocenten ned på 50 i løbet af en kortere årrække, men med en fortsat udsigt til vigende basisindtægter blandt andet som følge af generelt lave rentesatser og fortsat svag vækst i verdensøkonomien bliver det vanskeligere at få opfyldt denne ambition. Aktiviteterne med henblik på opnåelse af de målsatte synergier har været mangfoldige. Der er på den baggrund al mulig grund til at anerkende den store indsats, der er ydet af koncernens medarbejdere. Denne indsats har muliggjort, at omkostningsbesparelserne er blevet opnået et år tidligere end planlagt. Når vi taler om omkostninger, skal jeg for god ordens skyld her nævne, at bestyrelsens honorarer i øvrigt er uændret i forhold til det som blev oplyst på generalforsamlingen såvel sidste år som forrige år. Honorarernes størrelse kan ses på side 22 og 106, note 7, i Årsrapporten. Resultat Netto tab og hensættelser på debitorer var med mio. kr. fortsat på et forholdsvis lavt niveau i forhold til koncernens størrelse og hensat til den økonomiske stagnation. Hensættelserne androg 0,14 procent af de samlede lån og garantiforpligtelser. Bankens generelt lave hensættelsesniveau i forhold til forretningsomfanget er, dels en konsekvens af den betydelige portefølje af sikrede realkreditlån, og dels et resultat af bankens løbende bestræbelser på at opretholde et højt kvalitetsniveau i kreditporteføljen. Beholdningsindtjeningen, der viser afkastet af koncernens egenbeholdninger, udgjorde 1 mia. kr. Beholdningsindtjeningen fra selve bankforretningen var positiv med mio. kr., men fra dette beløb skal trækkes 809 mio. kr., som følge af, at investeringsafkastet i Danica Pension, der især var påvirket af aktiekursernes nedtur, ikke var tilstrækkeligt til, at banken kunne indtægtsføre risikotillæg fra livsforsikringsforretningen. Det bevirker, at bankens risikotillæg fra 2002 indestår i Danica, indtil Danica og forhåbentlig allerede i indeværende regnskabsår får et tilstrækkeligt investeringsafkast, så banken kan modtage sit risikotillæg. Vurderet i forhold til markedsudviklingen var beholdningsindtjeningen tilfredsstillende. Allerede i begyndelsen af 2001 blev aktiebeholdningen nedbragt væsentligt, og den udvikling blev fortsat i Blandt andet har vi solgt aktier i Værdipapircentralen og Københavns Fondsbørs i overensstemmelse med de krav konkurrencemyndigheden stillede for at godkende fusionen med RealDanmark. Koncernens samlede skat er på ca. 2,9 mia. kr., og heraf er 81 mio. kr. fra den særlige skat på hensættelser. Vi har fra bankens side ikke lagt skjul på, at vi fandt denne skat særdeles uhensigtsmæssig. Med udsigt til økonomisk stagnation kan der i pengeinstitutsektoren blive et større behov for hensættelser. En afgift, der pålignes pengeinstitutters tabshensættelser, er hverken i gode eller i svære tider medvirkende til at skabe den rette motivation til forsigtighed. Den effektive skatteprocent er opgjort til 26 procent. I 2001 var der en forholdsvis lav skattesats hovedsagelig som følge af efterregulering af tidligere års beregnet skat vedrørende Fokus Bank i Norge. Bankens skat blev i den forbindelse reduceret med 700 mio. kr. Jeg skal heller ikke undlade at nævne, at den særlige lønsumsafgift m.v. på ca. ½ mia. kr. ikke er medregnet i skatteprocenten. Den er opført som en del af lønomkostningerne. Efter betaling af skat og afgifter blev resultatet, som nævnt indledningsvis, således ca. 8,2 mia. kr. mod ca. 8,7 mia. kr. i Balance Koncernbalancen var mia. kr. mod mia. kr. sidste år. Forsikringsselskabernes balance, der efter gældende regnskabsbekendtgørelse ikke er konsolideret ind i koncernregnskabet, udgør 177 mia. kr. Hvis man konsoliderede, ville de samlede aktiver i koncernen alt i alt nå op på mia. kr. Den største vækst i udlån er inden for realkredit. Der er også en pæn vækst i Sverige og Norge. I Norge kommer en del af væksten fra en stigende norsk krone. Det modsatte gør sig gældende i USA og England, hvor valutaerne er faldet i forhold til danske kroner. Vi fortsatte dog også linien med reduktion af långivningen til amerikanske erhvervsvirksomheder. 3

4 Aktie- og obligationsholdningerne ser ud til at være vokset, men det skyldes særlige forhold henover årets slutning i forbindelse med Realkredit Danmarks refinansiering af FlexLån i december. Faktisk reducerede vi vor værdipapirportefølje for egen regning i løbet af året. Især blev bankens aktiebeholdning bragt ned. Koncernens egenkapital var ved årets udgang på ca. 60,3 mia. kr. Udvikling i forretningsområder I lighed med tidligere år oplyser vi i årsrapporten, hvordan driften i koncernens forskellige forretningsområder har udviklet sig. I november 2002 blev der truffet beslutning om en organisationsændring hovedsagelig med virkning fra årets slutning. For året 2002 følger rapporteringen den organisationsstruktur, der var gældende primo På denne opstilling kan man se udviklingen i koncernens forretningsområder. De samlede bankaktiviteter bidrog i 2002 med mere end to tredjedele af koncernens samlede basisindtjening før hensættelser. Lad mig kort kommentere de enkelte områders resultater. Bankaktiviteter Danmark Den danske del af bankaktiviteterne udviklede sig positivt, primært som følge af reducerede omkostninger. Nedgangen i den korte pengemarkedsrente på næsten 2 procent var den største faktor bag reduktionen af basisindtægterne i de danske bankaktiviteter. Til gengæld var der også en nedgang i driftsomkostninger og afskrivninger på knap 950 mio. kr., blandt andet som følge af den løbende sammenlægning af filialer, reduktion af medarbejderantallet og konvertering af BG Banks IT-systemer i 2001 samt af giroplatformen i 2002 til koncernens IT-platform. Sidst på året blev der dog brugt en del penge på ombygning af filialer. Fusionsaktiviteterne som omfattede en lang række filiallukninger medførte et mindre tab af markedsandele. Dette var forventet på fusionstidspunktet. Desuagtet vil koncernen i 2003 og fremover gøre sig store bestræbelser på at genvinde det tabte. Bankaktiviteter Udland Basisindtjeningen fra de samlede udenlandske bankaktiviteter udviklede sig positivt og viste en stigning på 7 procent i forhold til Specielt var det glædeligt, at bankaktiviteterne i Norge, Fokus Bank, viste en positiv udvikling, hvor basisindtjeningen før hensættelser steg fra 350 mio. kr. i 2001 til 649 mio. kr. i Indtægterne steg i lokal valuta med 9 procent og omkostningerne blev reduceret med 11 procent. Indtjeningen i Sverige bærer præg af omkostninger til en opgradering af det svenske kundekontosystem til den fælles IT-platform. Basisindtægterne viste dog en ganske pæn stigning i lokal valuta med 21 procent i forhold til 2001 Vore britiske bankaktiviteter viste en pæn stigning på 8 procent i basisindtjening før hensættelser til 769 mio. kr. I den lokale valuta steg indtægterne med 11 procent og omkostningerne blev reduceret med 2 procent. Forretningsomfanget i London er efterhånden ganske stort målt med danske alen, ja faktisk ville Londonfilialen som selvstændig bank komme ind på en 4. plads i Danmark. Der er tiltag i gang med henblik på at udvide kundesegmentet i England til også at omfatte mellemstore kunder. I de amerikanske bankaktiviteter var der en fremgang i basisindtjeningen på 11 procent i 2002, men beklageligvis bevirkede valutakursfald på dollaren, at basisindtjeningen før hensættelser viste et mindre fald på 18 mio. kr. De øvrige udenlandske bankaktiviteter udføres i Luxembourg, Finland, Tyskland og Polen. Nedgangen i basisindtjeningen i forhold til 2001 skyldes hovedsagelig, at filialerne i Hong Kong og Singapore blev lukket i Realkredit Realkredit Danmark er fortsat Danmarks største realkreditselskab. Basisindtjeningen før hensættelser viser et mindre fald på 2 procent. Der kan peges på flere faktorer i den forbindelse. Hovedårsagen til 4

5 nedgangen er igen rentefaldet, som medførte et reduceret afkast fra kapital og likvide midler. Herudover var konverteringsaktiviteten lidt lavere end i Realkredit Danmarks markedsandele blev midt på året reduceret en smule, især i forbindelse med konverteringer fra FlexLån til fastrente lån. I 4. kvartal 2002 blev faldet i markedsandele dog stoppet. Danske Markets Generelt set var handlen med rente- og valutaprodukter tilfredsstillende, men basisindtjeningen før hensættelser nåede dog ikke samme niveau som i En stor del af forklaringen er, at markederne var noget vanskeligere på dette område end i Der har som tidligere nævnt været et jævnt faldende renteniveau, og valutakursfald på dollar og engelske pund spiller også ind, når indtægterne skal omregnes til kroner. Danske Capital Indtjeningsgrundlaget i Danske Capital blev negativt påvirket af de betydelige aktiekursfald i 2002, hvor de toneangivende aktieindeks faldt med procent. Som led i aktiekursfald var der en lang række kunder, der i vidt omfang omlagde deres værdipapirbeholdninger fra aktier til obligationer. Danske Capital fik dog en tilgang af nye aftaler på tilsammen 5,3 mia. kr. i Alligevel faldt den samlede kapital under forvaltning med 25 mia. kr., især på grund af faldet på aktiemarkederne. Det havde en negativ effekt på indtægterne, og basisindtjeningen faldt til 360 mio. kr. Danske Securities De forgangne to års store smertensbarn havde jeg gerne været fri for at nævne, men i slutningen af 2002 besluttede vi os for at lukke aktiviteterne ned og overføre enkelte aktiviteter i reduceret omfang til Danske Markets. Basisindtjeningen før hensættelser blev også i 2002 et underskud, og denne gang på 476 mio. kr. I det underskud er inkluderet de omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr., der er en følge af beslutningen om lukning og afvikling samt overførsel af aktiviteter. Det var så sidste gang, jeg omtaler Danske Securities fra denne talerstol. Med den gennemførte tilpasning er der effektivt gjort op med de løbende underskud fra investmentbankaktiviteterne. Danica Pension Til gengæld er det langt mere glædeligt at se på udviklingen i Danica Pension, som vel nok er koncernens største vækstvirksomhed på nuværende tidspunkt. Stigningen i livsforsikringspræmier var på 17 procent i 2002, som heller ikke var noget let år for livsforsikringsselskaber. Danica mærkede også faldet i aktiekurserne. Der blev løbende solgt aktier i 2002, og aktierne udgør nu kun ca. 9 procent af de samlede aktiver. Trods reduktion i aktieporteføljen blev kurstabet på aktier i 2002 på ca. 10 mia. kr. Den store obligationsbeholdning i Danica var dog medvirkende til at afbøde tabene fra aktiebeholdningen. Det samlede investeringsafkast eksklusiv unit-link forretningen blev i 2002 på 3,7 procent. Danica har fortsat en høj soliditet og tilstrækkelige reserver og kan klare såvel endnu et dyk i aktiekurserne og rentefald uden at komme i problemer. Som jeg nævnte på sidste års generalforsamling er der sket en opdeling i en basisindtjening og en beholdningsindtjening efter de samme principper, som anvendes i øvrigt i Danske Bank. Det medfører, at den egentlige forretningsmæssige udvikling i Danicas resultat vil blive afspejlet i basisindtjeningen, mens den del af resultatet, som indeholder markedsrisiko vil blive afspejlet i beholdningsindtjeningen. Det er baggrunden for den tidligere nævnte reduktion i beholdningsindtjeningen med et beløb på 850 mio. kr. Udviklingen i Danske Banks aktiekurs de seneste 5 år Lad mig vende mig til noget, der formentlig har betydelig interesse for aktionærkredsen, nemlig bankens aktiekursudvikling. Danske Banks aktiekurs lå ultimo året i kurs 117,4 mod 135,1 ultimo I løbet af året modtog aktionærerne 4,75 kr. pr. aktie i udbytte, og der var aktietilbagekøb på 3 mia. kr. Isoleret set er vi naturligvis ikke tilfredse med kursfaldet på bankens aktie i 2002, men hvis vi sammenligner med det internationale bankindeks, ser det værre ud hos andre. 5

6 Gennem de seneste 5 år har aktien givet et samlet afkast til aktionærerne på 7,8 procent pro anno med store udsving i de enkelte år. Koncernens aktie er noteret på Københavns Fondsbørs. Det er der såvel fordele som ulemper ved. Blandt fordelene er naturligvis, at børsmarkedet i Danmark er teknisk velfungerende. Selv om Danske Bank aktien er blandt de mest handlede må der alligevel lyde et beklagende suk over den lave omsætning på Fondsbørsen. Der er flere årsager til den utilfredsstillende likviditet. De institutionelle investorers beslutning om, at udenlandske aktier i vidt omfang bør substituere danske har ikke været befordrende for omsætningen. Aktiekursfaldene har også haft som resultat, at mange pensionskasser og livsforsikringsselskaber har reduceret den andel af porteføljen, der er investeret i aktier. Herved er der yderligere fjernet interesse for investering i det danske aktiemarked. Endelig er det naturligvis et problem, at vi, trods politiske løfter om vigtigheden af et vitalt aktiemarked, stadig ikke har fået en aktiebeskatning, som stimulerer investeringsbeslutninger ud fra rent rationelle kriterier. Og rationelle kriterier er efter vor opfattelse beslutning om at købe og sælge en aktie på grund af virksomhedens forhold; ikke beslutning om at fastholde en aktieinvestering på grund af 3-årsregler eller andre skattemæssige spekulationer. Ønsker man et vitalt dansk aktiemarked, må man sørge for, at beskatningen af aktier indrettes på en sådan måde, at det alene er en investeringsbeslutning ud fra virksomhedens forhold, der afgør, om der skal købes eller sælges. Der er næppe tvivl om, at det på længere sigt kan blive et problem for danske virksomheder, såfremt omsætningen på Københavns Fondsbørs forbliver på så lavt et niveau. Det kan bl.a. medføre, at danske virksomheder prisfastsættes dårligere end udenlandske, idet investorer lægger vægt på at have likviditet, når de træffer beslutning om aktieinvesteringer. Er danske virksomheder prissat dårligere end udenlandske, vil det have naturlige begrænsninger på virksomhedernes udviklingsmuligheder regnskabet er også første år, hvor fondsbørsens anbefaling af, at ledelsen i danske børsnoterede virksomheder forholder sig til Corporate Governance, er gældende. Meget hurtigt efter udsendelsen af Nørby-udvalgets rapport besluttede fondsbørsen sig til - i øvrigt uden høring - at anbefale, at de børsnoterede selskaber i deres årsrapport forholder sig til Nørby-udvalget anbefalinger. I Danske Bank fokuserer vi selvfølgelig på en ansvarlig udførelse af ledelsesansvaret. Dog er vi lidt bekymrede for standardiserede recepter, som omfatter alt, lige fra mindre industrielle virksomheder til store internationale koncerner. Jeg tror, Nørby-udvalget var tænkt som et oplæg til inspiration og motivation. Der har i stedet været en vis tendens til at betragte de pågældende anbefalinger, som en slags afkrydsnings- eller facitlister. Det er betænkeligt, da den ene børsnoterede virksomhed meget vel kan have glæde af en anbefaling, hvorimod det ikke nødvendigvis er til gavn for en anden virksomhed. Ind i mellem forekommer det som om, at man glemmer, at det pågældende udvalg lagde vægt på fire forhold. Anbefalingerne skulle være operationelle, frivillige, i selskabernes egen interesse og selskaberne skulle oplyse om, i hvilken udstrækning de blev fulgt. Det er nok værd at huske, og jeg har svært ved at erklære mig uenig med de ledere i store respektable udenlandske selskaber, der for nyligt har udtrykt bekymring for at den voldsomme fokusering på Corporate Governance og på kortsigtede shareholder value hensyn stjæler opmærksomhed fra det som må være enhver virksomhedsleders hovedopgave nemlig den stabile langsigtede værdiskabelse. Men Københavns Fondsbørs har lagt vægt på, at man skulle se på den ledelsesmæssige styrke i form af, at man skulle forholde sig til nogle principper for god selskabsledelse. Og det har vi så gjort lidt mere ud af at redegøre for. Jeg kan oplyse, at direktion og bestyrelse har været igennem anbefalingerne, og i årsrapporten er der redegjort for de væsentligste anbefalinger vedrørende Corporate Governance, som er operationelle og i koncernens interesse. Jeg kan bekræfte, at bestyrelsen og den daglige ledelse i Danske Bank i de sidste mange år løbende har forholdt sig til Corporate Governance. Det er vor opfattelse, at Danske Bank såvel i sine regelsæt som i sin adfærd lever op til alle de krav, der med rimelighed kan stilles til god selskabsledelse. En anden forpligtelse, som følger med at være børsnoteret på Københavns Fondsbørs, er forpligtelsen til at fortælle meget detaljeret om den fremtidige indtjeningsforventning. Det har vi en holdning til i Danske Bank koncernen, men forinden vi når dertil, vil jeg gerne gennemgå Danske Bank koncernens forventninger til 2003, sådan som regelsættet foreskriver. 6

7 Indledningsvis må man konstatere, at forventningerne afhænger af, hvorledes den økonomiske udvikling bliver. Det er, uanset hvordan man vender og drejer det, en finansiel virksomheds lod, at virksomhedens indtjening og den økonomiske konjunktur har en betydelig samvariation. Den aktuelle udvikling i Mellemøsten har alle naturligvis i baghovedet, når man søger at vurdere, hvordan 2003 vil forløbe. Vi deler vel alle håbet om, at dét der nu sker over en periode vil føre til en vis stabilisering. Og just nu må vore vurderinger være baseret på, at Mellemøsten ikke får nogen afgørende negativ indflydelse på verdensøkonomien. Forventninger til 2003 Med dette in mente er der for 2003 udsigt til fortsat svag vækst i verdensøkonomien og generelt lave rentesatser samt stadig betydelig usikkerhed om, hvornår og med hvilken styrke et realøkonomisk opsving slår igennem på koncernens hovedmarkeder i Nordeuropa. Koncernens nettorenteindtægter ventes at stagnere, idet rentemarginalen vil være påvirket af de lavere rentesatser. Desuden påregnes udlånsaktiviteten at blive begrænset som følge af en tilbageholdende investeringspolitik hos mange kunder. Indtjeningen fra gebyrer og provisioner ventes at være svagt stigende i 2003, men meget afhængig af udviklingen på de finansielle markeder og kundernes aktivitet. Resultatet af forsikringsdriften ventes at blive bedre end i 2002, dog afhængigt af markedsforholdene. Danske Bank koncernens samlede basisindtægter forventes på denne baggrund at blive på stort set samme niveau som i 2002, men den afdæmpede økonomiske konjunktur i Europa og et lavere renteniveau kan presse koncernens indtægter i nedadgående retning. Koncernens omkostninger forventes at vise nedgang i 2003, bl.a. fordi en del af de besparelser, der blev opnået i løbet af 2002, først får fuld virkning i Hertil kommer, at der i 2002 blev afholdt omkostninger af engangskarakter. Hensættelsesniveauet vil være påvirket af de økonomiske konjunkturer. Det er koncernens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende, uanset den økonomiske stagnation. Derfor forventes fortsat en forholdsvis lav hensættelsesprocent i forhold til de samlede udlån og garantier. På baggrund af den beherskede aktivitet på kapitalmarkederne, udsigten til lave rentesatser og risikoen for en fortsat afdæmpet konjunktursituation forventes basisindtjeningen i 2003 samlet at være på nogenlunde samme niveau som i Beholdningsindtjeningen vedrørende både bank- og forsikringsvirksomheden vil som i tidligere år afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Koncernens skat, inklusive statsafgift på reservationerne til imødegåelse af tab, ventes at udgøre 29 pct. af resultatet før skat. Vore forventninger til 2003 er jo ikke just superoptimistiske, men ej heller kulsorte. Vi regner som sagt med nogenlunde uændret basisindtjening og må tage forbehold for en usikker konjunktur. Sidste år måtte vi også rapportere om, at det kommende år kunne blive et vanskeligt år for konjunkturerne og dermed for koncernen, og bankens aktiekurs faldt. Når vi ser på regnskabet i dag kan vi desværre konstatere, at forventningerne ikke blot holdt stik, men virkeligheden blev vel også en anelse værre end frygtet. Men uanset om vore forventninger er rigtige eller ej, er det vanskeligt at sige meget andet end, at resultatet afhænger af den økonomiske udvikling, hvilket jo er en selvfølgelighed. Beklageligvis kender ganske mange udenlandske aktionærer ikke til denne særlige danske pligt med et forventningsafsnit om det kommende år. Man behøver såmænd ikke at køre længere end over broen over Øresund før, et afsnit i årsrapporten om forventninger til det kommende års resultat er ukendt. Det er vores opfattelse, at en række udenlandske aktionærer får den opfattelse, at banken skriver om fremtidsforventninger, fordi banken vil foretage en nedjustering af markedsforventningerne. Det er jo langt fra tilfældet, men når vi har en pligt, vil vi også søge at leve op til den. Men det særlige danske regelsæt medvirker til usikkerhed og er ikke understøttende for en rolig udvikling i aktiekursen. Den særlige danske forpligtelse til at give oplysning i årsrapporten om forventninger til det kommende års resultater burde efter vor opfattelse justeres, så danske børsnoterede virksomheder i det mindste ikke skal have ringere vilkår end andre europæiske børsnoterede virksomheder. Der består jo stadig en 7

8 meget mere fornuftig pligt til at give informationer, når der er opstår væsentlige forhold, som kan antages at have en kurspåvirkende effekt. Og i øvrigt ville det være ønskeligt, hvis der blev set samlet på mulighederne for at fremme aktiekulturen i Danmark til glæde for såvel samfundet, erhvervsvirksomhederne som aktionærerne. Nøgletal Nok om det. Koncernen er solid og har en solvensprocent ultimo 2002 på 10,5 og en kernekapitalprocent på 7,6. Vi har en målsætning om at have en kernekapital i størrelsesordenen 6,5 procent. Når vi har udbetalt ca. 40 procent af overskuddet i udbytte til vores aktionærer, er der stadigvæk om man vil penge til overs. Derfor er det foreløbig besluttet at gennemføre et nyt tilbagekøb af egne aktier til en værdi af 2 mia. kr. i løbet af 1. halvår. Et tilbagekøb af den størrelse er stadig forholdsvis forsigtigt i forhold til målsætningen om kernekapitalprocenten, og bestyrelsen vil i årets løb tage stilling til eventuelt yderligere aktietilbagekøb afhængig af blandt andet den for tiden generelt usikre konjunktursituation. For 2002 har vi til disposition for generalforsamlingen årets resultat, der er et overskud på mio. kr. Overskudsfordeling Banken ønsker, at aktionærerne løbende skal have et godt afkast af deres investering i banken. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 4,75 kr. pr. aktie, eller i alt mio. kr. Udbyttet svarer til en pay out ratio på ca. 42 procent af resultatet. Til sammenligning udgjorde udbyttet sidste år også 4,75 kr. pr. aktie. Det resterende beløb på mio. kr. foreslås overført til næste år. Hvis generalforsamlingen tiltræder disse forslag, vil koncernens egenkapital med udgangen af 2002 andrage 60,3 mia. kr. Jeg vil slutte denne beretning med en tak fra bestyrelsen til vore aktionærer for den opbakning, De med Deres investering giver til Danske Bank. Vi vil nu som før bestræbe os på at leve maksimalt op til tilliden. Også en tak til kunder for opslutning om banken og for godt samarbejde og tak til koncernens medarbejdere, der også i 2002 har ydet en betydelig og dygtig indsats, og ikke mindst tak til direktionen for særdeles velgjort gerning. Med disse bemærkninger vil jeg gerne på bestyrelsens vegne indstille årsrapporten for år 2002 til generalforsamlingens godkendelse. 8

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere