Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003"

Transkript

1 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i Det blev til et overskud efter skat på mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 14 procent, hvilket i en økonomisk lavvækst periode er tilfredsstillende. Årets resultat bekræftede koncernens stabile forretningsgrundlag. Den fortsatte fokusering på at optimere kundebetjeningen, produktkvaliteten og de administrative processer medvirkede til yderligere at styrke koncernens konkurrenceevne. Når jeg nævner de administrative processer, må jeg selvfølgelig også om end med beklagelse - omtale det nylige IT-nedbrud i bankens systemer, som har været stærkt omtalt i medierne. Den fejl, der var umiddelbar årsag til nedbruddet er fundet og udbedret, og systemerne fungerer igen. Men uanset årsagen, er et nedbrud af denne karakter naturligvis helt uacceptabelt. Jeg være skal den første til at beklage de ulemper det har forvoldt for brugerne af bankens systemer. Samtidig vil jeg gerne kvittere for den velvilje, vi har mødt såvel fra kunder som fra konkurrenter og samarbejdspartnere i forbindelse med nedbruddet. Banken er i gang med at udarbejde en nærmere redegørelse om nedbruddet og vil naturligvis søge at drage den fornødne lære med henblik på at undgå en lignende situation i fremtiden. Uanset nedbruddet er det vor opfattelse, at banken har stærke administrative og IT-mæssige kompetencer. Vi udsendte regnskabsmeddelelsen for 2002 den 20. februar. Og Årsrapporten var tilgængelig på bankens hjemmeside samme dag. Den trykte Årsrapport har været fremlagt i banken siden den 5. marts og blev samtidig sendt til de navnenoterede aktionærer, der havde bedt om det. I lighed med tidligere år er regnskabets hovedtal tillige gengivet og kommenteret i en kortere form i "Aktionærnyt". Årsrapporten indeholder også i år en betydelig mængde informationer og nærmere redegørelser, herunder for de enkelte forretningsområder, og regnskabsposter. I denne mundtlige beretning vil jeg ikke gennemgå Årsrapporten i detaljer, men i lighed med tidligere år koncentrere mig om enkelte mere betydningsfulde poster og knytte kommentarer til disse blev også året, hvor de målsætninger, der blev meddelt i forbindelse med fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark i 2000, i stort omfang blev opfyldt. Hensigten med fusionen var at øge de fusionerende virksomheders samlede værdi ved etablering af en finansiel koncern med et betydeligt og velafbalanceret finansielt grundlag og med mulighed for at øge den drifts- og kapitalmæssige effektivitet. Der blev opstillet en række konkrete, omkostningsrelaterede mål for den nye koncern frem til udgangen af Fusionsaktiviteterne er gennemført tilfredsstillende og hurtigere end oprindeligt forudsat. Allerede ved udgangen af 2002 var de opstillede omkostningsmål i stort omfang nået. Der er ikke nogen tvivl om, at den indgåede fusion har været gavnlig for koncernens aktionærer. Resultaterne er blevet bedre, omkostningsprocenten er faldet, og forretningsgrundlaget er blevet bredere. Vore muligheder for at give kunderne den bedst mulige service og rådgivning er også blevet forbedret. Koncernens grundlag for organisk vækst er i dag stærkere end tidligere. Regnskabet for 2002, aflagt for en svær periode, illustrerer til fulde fusionsfordelene. Resultat Slutresultatet efter skat blev som nævnt mio. kr. En nedgang på knap 500 mio. kr. Her skal man huske at tage højde for, at resultatet i 2001 med baggrund i de daværende markeds- og renteforhold var ekstraordinært godt. Ved indgangen til 2002 forventede koncernen vækst i basisindtjeningen dog lavere end de 12 pct., som blev realiseret i På grund af det vigende renteniveau, den lave aktivitet på kapitalmarkederne og omstruktureringsomkostninger blev koncernens forventninger nedtonet i løbet af året. 1

2 Det er tilfredsstillende, at banken i 2002 næsten har kunnet fastholde det høje resultatniveau, især når man tager markedsvilkårene i betragtning. Basisindtjeningen viser udviklingen i den almindelige drift, det vil sige den indtjening, der er det mest stabile element i koncernens indtjening. Basisindtjeningen blev stort set fastholdt sidste år og udgør knap 10,2 mia. kr. efter hensættelser. Nettorenteindtægter Nettorenteindtægterne var fortsat negativt påvirket af et markant fald i pengemarkedsrenten i Danmark. Pengemarkedsrenten fortsatte sit fald i 2002, og det påvirkede netto renteindtægterne negativt med 4 procent i forhold til Faktisk reducerede rentefaldet nettorenteindtægterne med ca. 800 mio. kr. Ved rentefald bliver rentemarginalen presset noget, idet indlånsrenterne har nået et punkt, hvor der ikke kan foretages yderligere nedsættelser på en række kontoformer. Derudover er netto renteindtægterne også påvirket af den bevidste reduktion af engagementer med engroskunder i blandt andet Hong Kong og Singapore samt New York, der har fundet sted. Jeg kan i den forbindelse oplyse, at ingen af de spektakulære, amerikanske virksomhedskollapser i 2002 har påført banken tab. Gebyrer og provisioner Gebyr- og provisionsindtægterne viste en nedgang på 128 mio. kr., eller 2 procent. Det er forholdsvis beskedent blandt andet under hensyntagen til de meget ustabile og faldende aktiemarkeder, som blandt andet har medført en meget lav aktieomsætning på Københavns Fondsbørs. Udviklingen viser, at Danske Bank har en relativ lille eksponering til kapitalmarkederne. Gebyrer fra omprioriteringer og lånesager steg primært som følge af en høj aktivitet i 1. kvartal. Jeg kan i øvrigt oplyse, at gebyrer på kontoforhold og indbetalinger ved kassen og andet fortsatte den faldende tendens og kun udgør en mindre del af de samlede gebyrer. En del af forklaringen herpå er, at banken ikke længere tager gebyr for hævning i pengeautomater i filialerne efter lukketid. En anden del er, at gebyrerne har den tilsigtede virkning kunderne benytter sig i højere grad af de alternative, billigere selvbetjeningsmetoder, og der har gennem året været en øget brug af koncernens netbanker. Omkostninger Bankens driftsomkostninger og afskrivninger faldt med 786 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 5 procent. Det fastlagte mål ved fusionen med RealDanmark om omkostningsbesparelser i størrelsesordenen 2,2 mia. kr. årligt ved udgangen af 2003 er blevet opfyldt et år før forudsat. Endvidere var omkostningsbesparelser, der var blevet planlagt i de to virksomheder inden fusionen på samlet 0,7 mia. kr. årligt, også realiseret ved udgangen af Reduktion af medarbejderstaben har medvirket mærkbart til de lavere omkostninger. Siden efteråret 2000 er antallet af medarbejdere nedbragt med korrigeret for udvidelsen i udenlandske enheder og ansættelsen af elever. Endvidere er der indgået aftale med yderligere 500 medarbejdere om fratrædelse på et senere tidspunkt. Sammenlægninger af 136 filialer i Danmark i perioden bidrog også betydeligt til reduktion af omkostningerne. På IT-området blev der opnået store besparelser og administrative fordele som følge af samlingen af koncernens bankrelaterede IT-opgaver på en fælles platform. Endelig blev virksomheder og aktiviteter, der ikke var en del af kerneforretningen, solgt fra eller nedlagt. Det er glædeligt at konstatere, at omkostningernes andel af basisindtægterne faldt fra 57,5 procent til 57,2 procent. Sidste år sagde jeg, at det var et mål gennem de intensiverede bestræbelser med forbedring af bankens omkostningsprocent, at komme under 55. I omkostningerne for 2002 er inkluderet de omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr., der blev en følge af nedlukningen af Danske Securities. Uden denne ekstraomkostning ville nøgletallet for omkostningsprocenten have været på 55,9, hvilket til trods for en nedgang på 4 procent i basisindtægterne næsten var i overensstemmelse med denne målsætning. 2

3 Det er fortsat vor ambition at bringe omkostningsprocenten ned på 50 i løbet af en kortere årrække, men med en fortsat udsigt til vigende basisindtægter blandt andet som følge af generelt lave rentesatser og fortsat svag vækst i verdensøkonomien bliver det vanskeligere at få opfyldt denne ambition. Aktiviteterne med henblik på opnåelse af de målsatte synergier har været mangfoldige. Der er på den baggrund al mulig grund til at anerkende den store indsats, der er ydet af koncernens medarbejdere. Denne indsats har muliggjort, at omkostningsbesparelserne er blevet opnået et år tidligere end planlagt. Når vi taler om omkostninger, skal jeg for god ordens skyld her nævne, at bestyrelsens honorarer i øvrigt er uændret i forhold til det som blev oplyst på generalforsamlingen såvel sidste år som forrige år. Honorarernes størrelse kan ses på side 22 og 106, note 7, i Årsrapporten. Resultat Netto tab og hensættelser på debitorer var med mio. kr. fortsat på et forholdsvis lavt niveau i forhold til koncernens størrelse og hensat til den økonomiske stagnation. Hensættelserne androg 0,14 procent af de samlede lån og garantiforpligtelser. Bankens generelt lave hensættelsesniveau i forhold til forretningsomfanget er, dels en konsekvens af den betydelige portefølje af sikrede realkreditlån, og dels et resultat af bankens løbende bestræbelser på at opretholde et højt kvalitetsniveau i kreditporteføljen. Beholdningsindtjeningen, der viser afkastet af koncernens egenbeholdninger, udgjorde 1 mia. kr. Beholdningsindtjeningen fra selve bankforretningen var positiv med mio. kr., men fra dette beløb skal trækkes 809 mio. kr., som følge af, at investeringsafkastet i Danica Pension, der især var påvirket af aktiekursernes nedtur, ikke var tilstrækkeligt til, at banken kunne indtægtsføre risikotillæg fra livsforsikringsforretningen. Det bevirker, at bankens risikotillæg fra 2002 indestår i Danica, indtil Danica og forhåbentlig allerede i indeværende regnskabsår får et tilstrækkeligt investeringsafkast, så banken kan modtage sit risikotillæg. Vurderet i forhold til markedsudviklingen var beholdningsindtjeningen tilfredsstillende. Allerede i begyndelsen af 2001 blev aktiebeholdningen nedbragt væsentligt, og den udvikling blev fortsat i Blandt andet har vi solgt aktier i Værdipapircentralen og Københavns Fondsbørs i overensstemmelse med de krav konkurrencemyndigheden stillede for at godkende fusionen med RealDanmark. Koncernens samlede skat er på ca. 2,9 mia. kr., og heraf er 81 mio. kr. fra den særlige skat på hensættelser. Vi har fra bankens side ikke lagt skjul på, at vi fandt denne skat særdeles uhensigtsmæssig. Med udsigt til økonomisk stagnation kan der i pengeinstitutsektoren blive et større behov for hensættelser. En afgift, der pålignes pengeinstitutters tabshensættelser, er hverken i gode eller i svære tider medvirkende til at skabe den rette motivation til forsigtighed. Den effektive skatteprocent er opgjort til 26 procent. I 2001 var der en forholdsvis lav skattesats hovedsagelig som følge af efterregulering af tidligere års beregnet skat vedrørende Fokus Bank i Norge. Bankens skat blev i den forbindelse reduceret med 700 mio. kr. Jeg skal heller ikke undlade at nævne, at den særlige lønsumsafgift m.v. på ca. ½ mia. kr. ikke er medregnet i skatteprocenten. Den er opført som en del af lønomkostningerne. Efter betaling af skat og afgifter blev resultatet, som nævnt indledningsvis, således ca. 8,2 mia. kr. mod ca. 8,7 mia. kr. i Balance Koncernbalancen var mia. kr. mod mia. kr. sidste år. Forsikringsselskabernes balance, der efter gældende regnskabsbekendtgørelse ikke er konsolideret ind i koncernregnskabet, udgør 177 mia. kr. Hvis man konsoliderede, ville de samlede aktiver i koncernen alt i alt nå op på mia. kr. Den største vækst i udlån er inden for realkredit. Der er også en pæn vækst i Sverige og Norge. I Norge kommer en del af væksten fra en stigende norsk krone. Det modsatte gør sig gældende i USA og England, hvor valutaerne er faldet i forhold til danske kroner. Vi fortsatte dog også linien med reduktion af långivningen til amerikanske erhvervsvirksomheder. 3

4 Aktie- og obligationsholdningerne ser ud til at være vokset, men det skyldes særlige forhold henover årets slutning i forbindelse med Realkredit Danmarks refinansiering af FlexLån i december. Faktisk reducerede vi vor værdipapirportefølje for egen regning i løbet af året. Især blev bankens aktiebeholdning bragt ned. Koncernens egenkapital var ved årets udgang på ca. 60,3 mia. kr. Udvikling i forretningsområder I lighed med tidligere år oplyser vi i årsrapporten, hvordan driften i koncernens forskellige forretningsområder har udviklet sig. I november 2002 blev der truffet beslutning om en organisationsændring hovedsagelig med virkning fra årets slutning. For året 2002 følger rapporteringen den organisationsstruktur, der var gældende primo På denne opstilling kan man se udviklingen i koncernens forretningsområder. De samlede bankaktiviteter bidrog i 2002 med mere end to tredjedele af koncernens samlede basisindtjening før hensættelser. Lad mig kort kommentere de enkelte områders resultater. Bankaktiviteter Danmark Den danske del af bankaktiviteterne udviklede sig positivt, primært som følge af reducerede omkostninger. Nedgangen i den korte pengemarkedsrente på næsten 2 procent var den største faktor bag reduktionen af basisindtægterne i de danske bankaktiviteter. Til gengæld var der også en nedgang i driftsomkostninger og afskrivninger på knap 950 mio. kr., blandt andet som følge af den løbende sammenlægning af filialer, reduktion af medarbejderantallet og konvertering af BG Banks IT-systemer i 2001 samt af giroplatformen i 2002 til koncernens IT-platform. Sidst på året blev der dog brugt en del penge på ombygning af filialer. Fusionsaktiviteterne som omfattede en lang række filiallukninger medførte et mindre tab af markedsandele. Dette var forventet på fusionstidspunktet. Desuagtet vil koncernen i 2003 og fremover gøre sig store bestræbelser på at genvinde det tabte. Bankaktiviteter Udland Basisindtjeningen fra de samlede udenlandske bankaktiviteter udviklede sig positivt og viste en stigning på 7 procent i forhold til Specielt var det glædeligt, at bankaktiviteterne i Norge, Fokus Bank, viste en positiv udvikling, hvor basisindtjeningen før hensættelser steg fra 350 mio. kr. i 2001 til 649 mio. kr. i Indtægterne steg i lokal valuta med 9 procent og omkostningerne blev reduceret med 11 procent. Indtjeningen i Sverige bærer præg af omkostninger til en opgradering af det svenske kundekontosystem til den fælles IT-platform. Basisindtægterne viste dog en ganske pæn stigning i lokal valuta med 21 procent i forhold til 2001 Vore britiske bankaktiviteter viste en pæn stigning på 8 procent i basisindtjening før hensættelser til 769 mio. kr. I den lokale valuta steg indtægterne med 11 procent og omkostningerne blev reduceret med 2 procent. Forretningsomfanget i London er efterhånden ganske stort målt med danske alen, ja faktisk ville Londonfilialen som selvstændig bank komme ind på en 4. plads i Danmark. Der er tiltag i gang med henblik på at udvide kundesegmentet i England til også at omfatte mellemstore kunder. I de amerikanske bankaktiviteter var der en fremgang i basisindtjeningen på 11 procent i 2002, men beklageligvis bevirkede valutakursfald på dollaren, at basisindtjeningen før hensættelser viste et mindre fald på 18 mio. kr. De øvrige udenlandske bankaktiviteter udføres i Luxembourg, Finland, Tyskland og Polen. Nedgangen i basisindtjeningen i forhold til 2001 skyldes hovedsagelig, at filialerne i Hong Kong og Singapore blev lukket i Realkredit Realkredit Danmark er fortsat Danmarks største realkreditselskab. Basisindtjeningen før hensættelser viser et mindre fald på 2 procent. Der kan peges på flere faktorer i den forbindelse. Hovedårsagen til 4

5 nedgangen er igen rentefaldet, som medførte et reduceret afkast fra kapital og likvide midler. Herudover var konverteringsaktiviteten lidt lavere end i Realkredit Danmarks markedsandele blev midt på året reduceret en smule, især i forbindelse med konverteringer fra FlexLån til fastrente lån. I 4. kvartal 2002 blev faldet i markedsandele dog stoppet. Danske Markets Generelt set var handlen med rente- og valutaprodukter tilfredsstillende, men basisindtjeningen før hensættelser nåede dog ikke samme niveau som i En stor del af forklaringen er, at markederne var noget vanskeligere på dette område end i Der har som tidligere nævnt været et jævnt faldende renteniveau, og valutakursfald på dollar og engelske pund spiller også ind, når indtægterne skal omregnes til kroner. Danske Capital Indtjeningsgrundlaget i Danske Capital blev negativt påvirket af de betydelige aktiekursfald i 2002, hvor de toneangivende aktieindeks faldt med procent. Som led i aktiekursfald var der en lang række kunder, der i vidt omfang omlagde deres værdipapirbeholdninger fra aktier til obligationer. Danske Capital fik dog en tilgang af nye aftaler på tilsammen 5,3 mia. kr. i Alligevel faldt den samlede kapital under forvaltning med 25 mia. kr., især på grund af faldet på aktiemarkederne. Det havde en negativ effekt på indtægterne, og basisindtjeningen faldt til 360 mio. kr. Danske Securities De forgangne to års store smertensbarn havde jeg gerne været fri for at nævne, men i slutningen af 2002 besluttede vi os for at lukke aktiviteterne ned og overføre enkelte aktiviteter i reduceret omfang til Danske Markets. Basisindtjeningen før hensættelser blev også i 2002 et underskud, og denne gang på 476 mio. kr. I det underskud er inkluderet de omstruktureringsomkostninger på 350 mio. kr., der er en følge af beslutningen om lukning og afvikling samt overførsel af aktiviteter. Det var så sidste gang, jeg omtaler Danske Securities fra denne talerstol. Med den gennemførte tilpasning er der effektivt gjort op med de løbende underskud fra investmentbankaktiviteterne. Danica Pension Til gengæld er det langt mere glædeligt at se på udviklingen i Danica Pension, som vel nok er koncernens største vækstvirksomhed på nuværende tidspunkt. Stigningen i livsforsikringspræmier var på 17 procent i 2002, som heller ikke var noget let år for livsforsikringsselskaber. Danica mærkede også faldet i aktiekurserne. Der blev løbende solgt aktier i 2002, og aktierne udgør nu kun ca. 9 procent af de samlede aktiver. Trods reduktion i aktieporteføljen blev kurstabet på aktier i 2002 på ca. 10 mia. kr. Den store obligationsbeholdning i Danica var dog medvirkende til at afbøde tabene fra aktiebeholdningen. Det samlede investeringsafkast eksklusiv unit-link forretningen blev i 2002 på 3,7 procent. Danica har fortsat en høj soliditet og tilstrækkelige reserver og kan klare såvel endnu et dyk i aktiekurserne og rentefald uden at komme i problemer. Som jeg nævnte på sidste års generalforsamling er der sket en opdeling i en basisindtjening og en beholdningsindtjening efter de samme principper, som anvendes i øvrigt i Danske Bank. Det medfører, at den egentlige forretningsmæssige udvikling i Danicas resultat vil blive afspejlet i basisindtjeningen, mens den del af resultatet, som indeholder markedsrisiko vil blive afspejlet i beholdningsindtjeningen. Det er baggrunden for den tidligere nævnte reduktion i beholdningsindtjeningen med et beløb på 850 mio. kr. Udviklingen i Danske Banks aktiekurs de seneste 5 år Lad mig vende mig til noget, der formentlig har betydelig interesse for aktionærkredsen, nemlig bankens aktiekursudvikling. Danske Banks aktiekurs lå ultimo året i kurs 117,4 mod 135,1 ultimo I løbet af året modtog aktionærerne 4,75 kr. pr. aktie i udbytte, og der var aktietilbagekøb på 3 mia. kr. Isoleret set er vi naturligvis ikke tilfredse med kursfaldet på bankens aktie i 2002, men hvis vi sammenligner med det internationale bankindeks, ser det værre ud hos andre. 5

6 Gennem de seneste 5 år har aktien givet et samlet afkast til aktionærerne på 7,8 procent pro anno med store udsving i de enkelte år. Koncernens aktie er noteret på Københavns Fondsbørs. Det er der såvel fordele som ulemper ved. Blandt fordelene er naturligvis, at børsmarkedet i Danmark er teknisk velfungerende. Selv om Danske Bank aktien er blandt de mest handlede må der alligevel lyde et beklagende suk over den lave omsætning på Fondsbørsen. Der er flere årsager til den utilfredsstillende likviditet. De institutionelle investorers beslutning om, at udenlandske aktier i vidt omfang bør substituere danske har ikke været befordrende for omsætningen. Aktiekursfaldene har også haft som resultat, at mange pensionskasser og livsforsikringsselskaber har reduceret den andel af porteføljen, der er investeret i aktier. Herved er der yderligere fjernet interesse for investering i det danske aktiemarked. Endelig er det naturligvis et problem, at vi, trods politiske løfter om vigtigheden af et vitalt aktiemarked, stadig ikke har fået en aktiebeskatning, som stimulerer investeringsbeslutninger ud fra rent rationelle kriterier. Og rationelle kriterier er efter vor opfattelse beslutning om at købe og sælge en aktie på grund af virksomhedens forhold; ikke beslutning om at fastholde en aktieinvestering på grund af 3-årsregler eller andre skattemæssige spekulationer. Ønsker man et vitalt dansk aktiemarked, må man sørge for, at beskatningen af aktier indrettes på en sådan måde, at det alene er en investeringsbeslutning ud fra virksomhedens forhold, der afgør, om der skal købes eller sælges. Der er næppe tvivl om, at det på længere sigt kan blive et problem for danske virksomheder, såfremt omsætningen på Københavns Fondsbørs forbliver på så lavt et niveau. Det kan bl.a. medføre, at danske virksomheder prisfastsættes dårligere end udenlandske, idet investorer lægger vægt på at have likviditet, når de træffer beslutning om aktieinvesteringer. Er danske virksomheder prissat dårligere end udenlandske, vil det have naturlige begrænsninger på virksomhedernes udviklingsmuligheder regnskabet er også første år, hvor fondsbørsens anbefaling af, at ledelsen i danske børsnoterede virksomheder forholder sig til Corporate Governance, er gældende. Meget hurtigt efter udsendelsen af Nørby-udvalgets rapport besluttede fondsbørsen sig til - i øvrigt uden høring - at anbefale, at de børsnoterede selskaber i deres årsrapport forholder sig til Nørby-udvalget anbefalinger. I Danske Bank fokuserer vi selvfølgelig på en ansvarlig udførelse af ledelsesansvaret. Dog er vi lidt bekymrede for standardiserede recepter, som omfatter alt, lige fra mindre industrielle virksomheder til store internationale koncerner. Jeg tror, Nørby-udvalget var tænkt som et oplæg til inspiration og motivation. Der har i stedet været en vis tendens til at betragte de pågældende anbefalinger, som en slags afkrydsnings- eller facitlister. Det er betænkeligt, da den ene børsnoterede virksomhed meget vel kan have glæde af en anbefaling, hvorimod det ikke nødvendigvis er til gavn for en anden virksomhed. Ind i mellem forekommer det som om, at man glemmer, at det pågældende udvalg lagde vægt på fire forhold. Anbefalingerne skulle være operationelle, frivillige, i selskabernes egen interesse og selskaberne skulle oplyse om, i hvilken udstrækning de blev fulgt. Det er nok værd at huske, og jeg har svært ved at erklære mig uenig med de ledere i store respektable udenlandske selskaber, der for nyligt har udtrykt bekymring for at den voldsomme fokusering på Corporate Governance og på kortsigtede shareholder value hensyn stjæler opmærksomhed fra det som må være enhver virksomhedsleders hovedopgave nemlig den stabile langsigtede værdiskabelse. Men Københavns Fondsbørs har lagt vægt på, at man skulle se på den ledelsesmæssige styrke i form af, at man skulle forholde sig til nogle principper for god selskabsledelse. Og det har vi så gjort lidt mere ud af at redegøre for. Jeg kan oplyse, at direktion og bestyrelse har været igennem anbefalingerne, og i årsrapporten er der redegjort for de væsentligste anbefalinger vedrørende Corporate Governance, som er operationelle og i koncernens interesse. Jeg kan bekræfte, at bestyrelsen og den daglige ledelse i Danske Bank i de sidste mange år løbende har forholdt sig til Corporate Governance. Det er vor opfattelse, at Danske Bank såvel i sine regelsæt som i sin adfærd lever op til alle de krav, der med rimelighed kan stilles til god selskabsledelse. En anden forpligtelse, som følger med at være børsnoteret på Københavns Fondsbørs, er forpligtelsen til at fortælle meget detaljeret om den fremtidige indtjeningsforventning. Det har vi en holdning til i Danske Bank koncernen, men forinden vi når dertil, vil jeg gerne gennemgå Danske Bank koncernens forventninger til 2003, sådan som regelsættet foreskriver. 6

7 Indledningsvis må man konstatere, at forventningerne afhænger af, hvorledes den økonomiske udvikling bliver. Det er, uanset hvordan man vender og drejer det, en finansiel virksomheds lod, at virksomhedens indtjening og den økonomiske konjunktur har en betydelig samvariation. Den aktuelle udvikling i Mellemøsten har alle naturligvis i baghovedet, når man søger at vurdere, hvordan 2003 vil forløbe. Vi deler vel alle håbet om, at dét der nu sker over en periode vil føre til en vis stabilisering. Og just nu må vore vurderinger være baseret på, at Mellemøsten ikke får nogen afgørende negativ indflydelse på verdensøkonomien. Forventninger til 2003 Med dette in mente er der for 2003 udsigt til fortsat svag vækst i verdensøkonomien og generelt lave rentesatser samt stadig betydelig usikkerhed om, hvornår og med hvilken styrke et realøkonomisk opsving slår igennem på koncernens hovedmarkeder i Nordeuropa. Koncernens nettorenteindtægter ventes at stagnere, idet rentemarginalen vil være påvirket af de lavere rentesatser. Desuden påregnes udlånsaktiviteten at blive begrænset som følge af en tilbageholdende investeringspolitik hos mange kunder. Indtjeningen fra gebyrer og provisioner ventes at være svagt stigende i 2003, men meget afhængig af udviklingen på de finansielle markeder og kundernes aktivitet. Resultatet af forsikringsdriften ventes at blive bedre end i 2002, dog afhængigt af markedsforholdene. Danske Bank koncernens samlede basisindtægter forventes på denne baggrund at blive på stort set samme niveau som i 2002, men den afdæmpede økonomiske konjunktur i Europa og et lavere renteniveau kan presse koncernens indtægter i nedadgående retning. Koncernens omkostninger forventes at vise nedgang i 2003, bl.a. fordi en del af de besparelser, der blev opnået i løbet af 2002, først får fuld virkning i Hertil kommer, at der i 2002 blev afholdt omkostninger af engangskarakter. Hensættelsesniveauet vil være påvirket af de økonomiske konjunkturer. Det er koncernens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende, uanset den økonomiske stagnation. Derfor forventes fortsat en forholdsvis lav hensættelsesprocent i forhold til de samlede udlån og garantier. På baggrund af den beherskede aktivitet på kapitalmarkederne, udsigten til lave rentesatser og risikoen for en fortsat afdæmpet konjunktursituation forventes basisindtjeningen i 2003 samlet at være på nogenlunde samme niveau som i Beholdningsindtjeningen vedrørende både bank- og forsikringsvirksomheden vil som i tidligere år afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauerne ultimo året. Koncernens skat, inklusive statsafgift på reservationerne til imødegåelse af tab, ventes at udgøre 29 pct. af resultatet før skat. Vore forventninger til 2003 er jo ikke just superoptimistiske, men ej heller kulsorte. Vi regner som sagt med nogenlunde uændret basisindtjening og må tage forbehold for en usikker konjunktur. Sidste år måtte vi også rapportere om, at det kommende år kunne blive et vanskeligt år for konjunkturerne og dermed for koncernen, og bankens aktiekurs faldt. Når vi ser på regnskabet i dag kan vi desværre konstatere, at forventningerne ikke blot holdt stik, men virkeligheden blev vel også en anelse værre end frygtet. Men uanset om vore forventninger er rigtige eller ej, er det vanskeligt at sige meget andet end, at resultatet afhænger af den økonomiske udvikling, hvilket jo er en selvfølgelighed. Beklageligvis kender ganske mange udenlandske aktionærer ikke til denne særlige danske pligt med et forventningsafsnit om det kommende år. Man behøver såmænd ikke at køre længere end over broen over Øresund før, et afsnit i årsrapporten om forventninger til det kommende års resultat er ukendt. Det er vores opfattelse, at en række udenlandske aktionærer får den opfattelse, at banken skriver om fremtidsforventninger, fordi banken vil foretage en nedjustering af markedsforventningerne. Det er jo langt fra tilfældet, men når vi har en pligt, vil vi også søge at leve op til den. Men det særlige danske regelsæt medvirker til usikkerhed og er ikke understøttende for en rolig udvikling i aktiekursen. Den særlige danske forpligtelse til at give oplysning i årsrapporten om forventninger til det kommende års resultater burde efter vor opfattelse justeres, så danske børsnoterede virksomheder i det mindste ikke skal have ringere vilkår end andre europæiske børsnoterede virksomheder. Der består jo stadig en 7

8 meget mere fornuftig pligt til at give informationer, når der er opstår væsentlige forhold, som kan antages at have en kurspåvirkende effekt. Og i øvrigt ville det være ønskeligt, hvis der blev set samlet på mulighederne for at fremme aktiekulturen i Danmark til glæde for såvel samfundet, erhvervsvirksomhederne som aktionærerne. Nøgletal Nok om det. Koncernen er solid og har en solvensprocent ultimo 2002 på 10,5 og en kernekapitalprocent på 7,6. Vi har en målsætning om at have en kernekapital i størrelsesordenen 6,5 procent. Når vi har udbetalt ca. 40 procent af overskuddet i udbytte til vores aktionærer, er der stadigvæk om man vil penge til overs. Derfor er det foreløbig besluttet at gennemføre et nyt tilbagekøb af egne aktier til en værdi af 2 mia. kr. i løbet af 1. halvår. Et tilbagekøb af den størrelse er stadig forholdsvis forsigtigt i forhold til målsætningen om kernekapitalprocenten, og bestyrelsen vil i årets løb tage stilling til eventuelt yderligere aktietilbagekøb afhængig af blandt andet den for tiden generelt usikre konjunktursituation. For 2002 har vi til disposition for generalforsamlingen årets resultat, der er et overskud på mio. kr. Overskudsfordeling Banken ønsker, at aktionærerne løbende skal have et godt afkast af deres investering i banken. Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 4,75 kr. pr. aktie, eller i alt mio. kr. Udbyttet svarer til en pay out ratio på ca. 42 procent af resultatet. Til sammenligning udgjorde udbyttet sidste år også 4,75 kr. pr. aktie. Det resterende beløb på mio. kr. foreslås overført til næste år. Hvis generalforsamlingen tiltræder disse forslag, vil koncernens egenkapital med udgangen af 2002 andrage 60,3 mia. kr. Jeg vil slutte denne beretning med en tak fra bestyrelsen til vore aktionærer for den opbakning, De med Deres investering giver til Danske Bank. Vi vil nu som før bestræbe os på at leve maksimalt op til tilliden. Også en tak til kunder for opslutning om banken og for godt samarbejde og tak til koncernens medarbejdere, der også i 2002 har ydet en betydelig og dygtig indsats, og ikke mindst tak til direktionen for særdeles velgjort gerning. Med disse bemærkninger vil jeg gerne på bestyrelsens vegne indstille årsrapporten for år 2002 til generalforsamlingens godkendelse. 8

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 23. marts 2004 Planche: Logo En umiddelbar forskel i forhold til de tidligere mange år er, at jeg i år som formand for bestyrelsen aflægger beretning,

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005. 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank.

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005. 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank. Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 15. marts 2005 2004 var på mange måder et tilfredsstillende år for Danske Bank. Årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 134 årige

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2002, Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2002. Vi har brudt

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere