Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk"

Transkript

1

2 Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen Faglig koordinator Simone Witzel Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Publikationsnr Center for Kvalitetsudvikling, 2010

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 FORMÅL 1 ORGANISERING 2 RAPPORTENS OPBYGNING 2 2 OPSAMLING 3 SÅDAN LÆSER DU TABEL OVERBLIK OVER ANDELEN AF UFORBEHOLDNE TILFREDSE 4 3 RESULTATER 10 SÅDAN LÆSER DU FIGURERNE I KAPITEL 3 10 SAMLET INDTRYK 10 FØR FØDSLEN 13 FØDSLEN 17 EFTER FØDSLEN 24 INFORMATION 32 INDIKATORERNE I DEN DANSKE KVALITETSMODEL 35 4 METODE 36 5 LITTERATURLISTE 39 BILAG 1: TABELMATERIALE 40 BILAG 2: KOMMENTARER 40 BILAG 3: SPØRGESKEMA 40 BILAG 4: FØLGEBREV 40 BILAG 5: SAMMENLIGNING PÅ TVÆRS AF REGIONERNE 40

4

5 1 Indledning Rapporten afspejler resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført på fødeafdelingerne i i Baggrund I har der været ønske om at gennemføre en undersøgelse på fødeafdelingerne, da disse ikke indgår som en del af de regionale eller nationale undersøgelser på hospitalerne. Hvert år er der knap fødsler på regionens sygehuse. Undersøgelsen gennemføres simultant på samtlige fødeafdelinger i Region Midtjylland. I denne rapport indgår der sammenligninger på tværs af regionerne i bilag 5. I Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) beskriver standard de relevante parametre i forhold til fødsel, graviditet og barsel. Der er to indikatorer, som lyder: Indikator 3: Andel af kvinder i fødsel, der oplever tilstrækkelig hjælp til smertehåndtering i fødselsforløbet. Indikator 4: Andel af kvinder i fødsel, der oplever at have fået den jordemoderstøtte under fødselsforløbet, som de havde brug for. I undersøgelsen dækker spørgsmål 13, 14, 15, 16, 17 disse indikatorer. Se spørgeskemaet i bilag 3. Spørgeskemaet er konstrueret med inspiration fra tidligere undersøgelser på fødselsområdet, hospitalsområdet generelt, DDKM, interview med kvinder der har født og gennem feedback fra fagprofessionelle. I udarbejdelsen af spørgsmål er der endvidere skelet til de nye indikatorer og standarder for fødsler i Det Nationale Indikatorprojekt, der i designfasen af undersøgelsen stadig var under udarbejdelse. Det drejer sig om især to indikatorer, som er medtænkt i undersøgelsen: Indikator 2: Andelen af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen. Indikator 6: Andelen af fødsler hvor der umiddelbart efter fødslen etableres hud til hud kontakt mellem mor og barn. (Det nationale Indikatorprojekt, Spørgsmål 13, 18 og 19 er relateret hertil. Formål Undersøgelsens formål er at bidrage med viden om brugernes oplevelser og vurdering af fødeafdelingerne i forbindelse med en fødsel. Herunder samtidig viden om kvindernes oplevelser af forløbet før fødslen i relation til jordemoderkontakt og besøg i svangreambulatoriet samt forløbet efter fødslen frem til første sundhedsplejerskebesøg. I udarbejdelsen af designet er brugernes oplevelser og vurderinger blevet operationaliseret gennem en række lukkede spørgsmål samt kvindernes egne beskrivelser gennem kommentarfelter. Fødsler skal i denne sammenhæng forstås som både inkluderende traditionel fødsel såvel som kejsersnit. Fokus for undersøgelsen er afgrænset til den del af graviditet, fødsel og barsel, som hører til regionernes ansvarsområde. Side 1

6 Organisering I forbindelse med gennemførelse af undersøgelsen, er der nedsat en faglig planlægningsgruppe, som senere er erstattet af en Fødestedsgruppen, hvor begge har fungeret som sparringsgruppe til Center for Kvalitetsudvikling. I grupperne indgår eksempelvis chefjordemødre, overlæger, oversygeplejersker og administrativt personale. De tre sygehuse som har fødeafdelinger, er alle repræsenteret, hvilket vil sige Sygehus Thy-Mors, Vendsyssel Sygehus og Aalborg Sygehus. Planlægning, Kvalitet og Analyse, er rekvirent til undersøgelsen. Planlægningsgruppen har kommenteret samt godkendt designet af undersøgelsen, mens Fødestedsgruppen modtager rapportudkastet til høring. Rapportens opbygning Rapporten er inddelt i fire dele. I dette kapitel beskrives baggrunden for undersøgelsen, formålet, organiseringen og rapportens opbygning. Kapitel 2 er en opsamling af undersøgelsens resultater, og en oversigt over andelen af uforbeholdne tilfredse kvinder for de enkelte spørgsmål. I kapitel 3 præsenteres resultaterne fordelt på temaer i undersøgelsen, hvor den fulde svarfordeling er vist. Første tema er det samlede indtryk, som angiver den overordnede tilfredshed hos kvinder som har født, hvorefter fordelingen af kvindernes svar på de enkelte spørgsmål i de øvrige temaer bliver gennemgået. I rapportens kapitel 4 introduceres undersøgelsens metode. Bilag 1 indeholder frekvens- og krydstabeller med kvindernes baggrundskarakteristika, så her er et mere udførligt tabelmateriale for læseren, der ønsker at gå mere i dybden med undersøgelsens resultater. Bilag 2 præsenterer de kommentarer, som kvinderne har bidraget med til undersøgelsen opdelt på de spørgsmål, hvor det har været muligt at afgive kommentarer. På rapportens bagside er vist eksempler på hvilke kommentarer, kvinderne har givet til de forskellige fødeafdelinger. Det er kun i de individuelle afdelingsrapporter, at bilag 2 er vedlagt. De kan downloades på Bilag 3 indeholder spørgeskema og bilag 4 følgebrevet til spørgeskemaet, som er sendt til kvinderne. Bilag 5 viser sammenligning på tværs af Region Midtjylland og. Side 2

7 2 Opsamling Rapporten er en fremstilling af resultater af spørgeskemaundersøgelsen om fødsler i Region Nordjylland i Spørgeskemaet er sendt ud til 825 kvinder, der har født på et af regionens sygehuse i perioden 7. juni til 9. oktober Svarprocenten er 55. For 35 ud af undersøgelsens 51 spørgsmål, er det meningsfuldt at tale om en opdeling i uforbeholdent positive svar versus øvrige. Undersøgelsen har fem temaer som i vid udstrækning følger den kronologi kvinden gennemgår i sit graviditets-, fødsels- og barselsforløb. Temaerne skal udelukkende betragtes som en måde at gøre materialet overskueligt på, inddelt efter spørgeskemaets opbygning og kronologien i forløbet. Temaerne i undersøgelsen er: 1. Samlet indtryk (tabel 1) 2. Før fødslen (tabel 2) 3. Fødslen (tabel 3) 4. Efter fødslen (tabel 4) 5. Information (tabel 5) Sådan læser du tabel 1-5 Tabel 1-5 viser andelen af positive tilkendegivelser for hvert tema med de underspørgsmål, der hører til for hvert sygehus. Kolonnen med s andel af tilfredse svar er et vægtet resultat jf. kapitel 4. I sidste kolonne angiver n det faktiske antal af kvinder i hele regionen, der har besvaret spørgsmålet. Før hver tabel er der kort kommenteret på hvilke spørgsmål i tabellen, som ligger relativt højt og lavt udelukkende set på regionsniveau. For hvert spørgsmål vil der ofte være variation internt mellem sygehusene, hvilket fremgår når tallene ud for hvert sygehus sammenlignes med hinanden. I tabel 1-5 er der for hvert spørgsmål vist to tal. Øverst fremgår andel uforbeholdne tilfredse, mens tallet under, som er vist i parentes, angiver andel tilfredse svar. Betegnelsen uforbeholdne tilfredse. er kun de svar, hvor den mest positive svarkategori er anvendt. På skalaen Ja, i høj grad, Ja, i nogen grad, Nej, kun i mindre grad og Nej, slet ikke, er det det kun respondenter, som har benyttet svarkategorien Ja, i høj grad, der karakteriseres som uforbeholdne tilfredse. For hver tabel er der i noten angivet, hvilken kategori der klassificerer til betegnelsen uforbeholdne tilfredse. Andelen uforbeholdne tilfredse er de tal som der kommenteres på i rapporten. Valget er truffet med henblik på at sikre en vis spredning i resultaterne. Mange respondenter benytter kun de positive svarmuligheder. Det vil derfor være vanskeligt at identificere forbedringspotentiale, hvis alle positive svar karakteriseres som tilfredse, da antallet af decideret negative svar ofte er beskedent og sårbart over for tilfældigheder. Ud fra et kvalitetsudviklingsperspektiv er det derfor mere interessant at skelne mellem kvinder, der har benyttet den mest positive svarkategori og kvinder, der har benyttet de øvrige svarkategorier. Samtidig må den overordnede målsætning for kvalitetsarbejdet være at gå efter, at alle kvinder er uforbeholdent tilfredse med deres ophold. Det betyder samtidig, at restkategorien op til Side 3

8 de 100% ikke nødvendigvis har afgivet et decideret negativt svar som eksempelvis Nej slet ikke, men at de blot ikke har svaret Ja, i høj grad. For læseren der ønsker at se på den samlede andel af positive svar er tallet vist i parentes og viser de to øverste positive kategorier. Det vil eksempelvis sige den samlede andel som har svaret Ja i høj grad eller Ja i nogen grad. For enkelte spørgsmål er der ikke to positive kategorier, hvorved uforbeholdne tilfredse og tilfredse er identiiske, hvilket eksempelvis gælder for spørgsmål med svarskalaen For mange, Passende og For få. Overblik over andelen af uforbeholdne tilfredse Overordnet set er der en tendens til at det mindste sygehus, Sygehus Thy-Mors, har en større andel tilfredse kvinder for flere af temaerne. Samtidig er der en tendens til, at temaet information vurderes mere kritisk end de andre temaer i undersøgelsen. På regionsplan er der 54% som er uforbeholdne tilfredse med det samlede indtryk af sygehuset, mens andelen for det samlede indtryk af jordemodercenteret er 4. Seks ud af ti kvinder oplever, at de har fået den støtte, de har haft behov for gennem deres forløb. Tabel 1. Oversigtstabel - Samlet indtryk Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 47 Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på sygehuset? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 50% 4 47% (98%) (91%) (94%) Region Nordjylland Antal kvinder n 47% Har du fået den støtte, du havde behov for gennem graviditet, fødsel og barselsdagene? 7* 59% 61% (100%) (92%) (93%) 62% Hvad er dit samlede indtryk af jordemodercentret? 58% 54%* 39%* (100%) (96%) (9) 50 Hvad er dit samlede indtryk af dit ophold på sygehuset? 7* 46% 52% (100%) (92%) (93%) 54% 447 *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Ja, i høj grad' (sp 47, 48) og 'Virkelig godt' (sp 49, 50). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 4

9 For temaet Før fødslen ligger tilfredsheden med besøget i svangreambulatoriet og antallet af jordemoderkonsultationer højt, mens tilfredsheden med indholdet ligger noget lavere. Ligeledes vurderes fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene til både kvinderne og deres partnere forholdsvist lavt. Tabel 2. Oversigtstabel - Før fødslen Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 3 Hvordan vurderer du antallet af jordemoderkonsultationer? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 88% 86% 86% Region Nordjylland Antal kvinder n 86% Levede jordemoderkonsultationerne op til dine behov? 67%* 54% 48%* 52% 450 (9) (96%) (93%) 5 Levede dit/dine besøg i svangreambulatoriet på sygehuset op til dine behov? 74% 74% 67% (98%) (96%) (96%) 70% Har fødsels- og forældre-forberedelsestilbuddene som 63%* 49% 38%* dit fødested/ jordemodercenteret har tilbudt været dækkende for dit behov? (87%) (8) (87%) 9 Har fødsels- og forældre-forberedelsestilbuddene som 52% 53% 49% dit fødested/ jordemodercenteret har tilbudt været dækkende for din partners behov? (87%) (8) (87%) *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Passende' (sp. 3) eller 'I høj grad' (sp.4,5,8 og 9). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen 44% 50% Side 5

10 For temaet Fødslen er der især en høj andel af positive svar knyttet til omfanget af tilstedeværelsen af jordemoderen og inddragelsen af partneren i fødselsforløbet, hvor der i begge tilfælde er 97%, der er uforbeholdent tilfredse. Modtagelsen på afdelingen ligger forholdsvist lavt. Det samme gælder de to spørgsmål om smertelindring/smertehåndtering samt oplevelsen af fødslen som helhed. Spørgsmålet om fødselsoplevelsen er konkret formuleret som, hvordan har du alt i alt oplevet din fødsel? hvilket både kan være påvirket af sundhedspersonalets indsats såvel som kvindens fysiske og mentale tilstand, barnets velbefindende og eventuelt partnerens indsats m.m. En fødsel er generelt set knyttet til store smerter, hvilket må betragtes som et grundlæggende vilkår. Spørgsmålet indgår derved også som en baggrundsvariabel til de andre spørgsmål i undersøgelsen jf. kapitel 3 Resultater. Side 6

11 Tabel 3. Oversigtstabel - Fødslen Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 11 Var du tryg ved den telefonrådgivning du fik, da du ringede ind på fødeafdelingen? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 91%* 74% 72% (100%) (93%) (94%) Region Nordjylland 7 Antal kvinder n Hvordan oplevede du modtagelsen på fødeafdelingen? 81%* 6* 48%* 56% 440 (100%) (98%) (94%) 13 I hvilket omfang var der en jordemoder til stede hos dig, mens du var på fødestuen? 100% 96% 97% 97% Fik du den hjælp til smertehåndtering under fødslen, som du havde behov for? 73% 68% 66% (93%) (93%) (9) 67% Fik du den hjælp fra jordemoderen, som du havde behov for? 9* 8 82% (100%) (98%) (97%) 84% Blev der taget hensyn til dine ønsker under fødslen? 81% 76% 72% 74% 436 (97%) (94%) (9) 17 Oplevede du, at du fik den smertelindring i forbindelse med syning efter fødslen, som du havde behov for? % (100%) (93%) (92%) 68% Havde du dit nyfødte barn på brystet, dvs. hud mod hud, umiddelbart efter fødslen? 78% 82% 83% 82% Var du tilfreds med det tidspunkt du kunne få hud mod hud kontakt med dit nyfødte barn? 78% 88% 87% (100%) (9) (96%) 86% I hvilket omfang oplevede du, at din partner blev inddraget af sundhedspersonalet under fødslen? 97% 98% 96% 97% Var du til stede, da dit barn blev målt og vejet? 98%* 77%* 86% Hvordan har du alt i alt oplevet din fødsel? 72% 67% 62% 64% 441 (100%) (92%) (94%) *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Ja, i høj grad' (sp.11,14,15,16,17,19),'passende' (sp. 13,20), 'Virkelig god' (sp. 12,23) og 'Ja' (sp.18,21). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 7

12 For temaet Efter fødslen som dækker over både tiden på sygehuset og den første tid hjemme, er det især genvalg af sygehus som ligger højt (97%). Spørgsmål er et hypotetisk spørgsmål, og der er flere forhold som reelt ville spille ind, hvis situationen skulle opstå. Spørgsmålet kan dog indikere noget om den samlede oplevelse med den netop overståede fødsel. Hvis kvinderne er dybt utilfredse med fødeafdelingen, har de næppe ønske om at føde der igen. Spørgsmålene, der omhandler inddragelse i beslutningerne om pleje/behandling, tidspunktet for udskrivelse og viden om hvem der kan kontaktes efter hjemsendelse har en forholdsvis høj andel af positive svar. Blandt de spørgsmål som har en relativ lavere andel positive svar, er især udbyttet af efterfødselssamtalen og tilstrækkelig vejledning til smertehåndtering ved hjemkomst. Tabel 4. Oversigtstabel - Efter fødslen Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 26 Har du fået den smertelindring efter fødslen, som du havde behov for, mens du var på sygehuset? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 81%* 68% 5* (97%) (91%) (92%) Region Nordjylland 61% Antal kvinder n Blev der taget hensyn til dine behov efter fødslen? 80%* 66% 61% 64% 448 (100%) (91%) (93%) 28 Har personalet hjulpet dig med at skabe mulighed for at få den ro, du havde brug for efter fødslen? 81%* 58% 56% (98%) (86%) (92%) 59% Fik du den hjælp, du havde brug for i forhold til at amme eller made dit barn, mens du var indlagt? 77%* 59% 60% (100%) (8) (86%) 62% Fik du den hjælp, du havde brug for i forhold til pleje af dit nyfødte barn? 82%* 63% 57% (100%) (8) (91%) 62% I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 97% 89% 88% 89% Hvordan oplevede du, at tidspunktet for din udskrivelse var? 93% 8 86% 87% Har sygehuset givet dig tilstrækkelig vejledning til at kunne håndtere smerter, da du kom hjem? 61% 52% 42%* (93%) (82%) (82%) 47% Hvordan vurderer du dit udbytte af efterfødselssamtalen? 3 58% 41% (100%) (94%) (94%) 44% Vidste du, hvem du kunne kontakte på sygehuset efter du kom hjem, hvis du fik behov for det? 9* 73%* 8 83% Hvis du skulle føde igen, ville du så vælge samme sygehus? 100% 97% 97% 97% 445 *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: Uforbeholdne tilfredse er defineret som svarkategorierne: 'I høj grad' (sp.26-31, 37), 'Passende' (sp. 32, 35), 'Virkelig godt' (sp. 38) 'Ja' (sp.39-40). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 8

13 For temaet Information vurderes den skriftlige og mundtlige information på ca. samme niveau, men der er dog variation sygehusene imellem. I gennemsnit er der ca. hver fjerde der vurderer informationen uforbeholdent positivt. For vurderingen af informationen på sygehusets/jordemodercenterets hjemmeside er der kun, som mener denne er virkelig god. Se endvidere kapitel 3 for fordelingen på de andre svarkategorier. Tabel 5. Oversigtstabel - Information Andel uforbeholdne tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 43 Hvordan vurderer du den information, du fandt på sygehusets/jordemodercentrets hjemmeside? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 0% 1* 3% (100%) (89%) (91%) Region Nordjylland Antal kvinder n Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik fra sygehuset? 39%* 27% 23% (9) (93%) (94%) 26% Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik fra sygehuset? 47%* 2 24% (97%) (97%) (98%) 27% 416 *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Virkelig god". Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 9

14 3 Resultater Dette kapitel præsenterer fordelingen af kvindernes svar for samtlige spørgsmål under de enkelte temaer i undersøgelsen. Sådan læser du figurerne i kapitel 3 Resultaterne bliver gengivet i figurer for det enkelte spørgsmål, som viser svarfordelingen for hvert sygehus og en samlet fordeling for øverst på hver figur. Fordelingen for Region Nordjylland som helhed er baseret på de vægtede tal jf. kapitel 4. På figurerne indgår ikke svarfordelingen i kategorier som Ikke aktuelt, Havde ikke behov for hjælp, Husker ikke og Ikke muligt. Antallet af kvinder der har svaret på spørgsmålet, er angivet ved n = antal kvinder der har besvaret på spørgsmålet. De spørgsmål som indgår i DDKM, er markeret med en note. Først præsenteres, hvordan kvinder der har født på afdelingen, samlet set har oplevet graviditet, fødsel og barsel. Herefter følger en tilbagemelding på de øvrige spørgsmål fordelt på temaerne i undersøgelsen. Ønskes en opsplitning af resultaterne i forhold til baggrundsvariablene findes disse i bilag 1. Ni ud af ti kvinder har valgt at skrive kommentarer i deres besvarelse af spørgeskemaet. Kvinderne har i gennemsnit skrevet 4,2 kommentar, da 404 kvinder har skrevet 1711 kommentarer. De åbne spørgsmål, hvor kvinderne kan knytte en kommentar indgår ikke i kapitlet, men læseren finder dem i bilag 2. Kommentarerne er inddelt efter de fem temaer og opdelt efter, hvorvidt kommentaren er positiv, negativ, neutral eller hører til øvrige. Samlet indtryk Samlet indtryk belyses ud fra de fire spørgsmål, som indgår sidst i spørgeskemaet. Kvindernes svarfordeling på det enkelte spørgsmål er vist efterfølgende. Andelen af uforbeholdent tilfredse i varierer inden for temaet fra 4 for kvindernes samlede indtryk af jordemodercentret til 62% for, hvorvidt kvinder har fået den støtte, der var behov for. 4 af kvinderne er uforbeholdent tilfredse, når de vurderer deres samlet indtryk af jordemodercentret, mens tilsvarende tal for det samlede indtryk af sygehuset ligger på 53%, men med variation sygehusene imellem. Eksempelvis er der på Sygehus Thy-Mors 7, som vurderer det samlede ophold på sygehuset som virkeligt godt, mens de resterende 2 vurderer det som godt. Side 10

15 Spørgsmål 47 Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på sygehuset? 47% 47% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 50% 48% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 4 46% 6% Aalborg Sygehus (n = 230) 47% 47% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 48 Har du fået den støtte, du havde behov for gennem graviditet, fødsel og barselsdagene? 62% 31% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 7 2 Sygehus Vendsyssel (n = 180) 59% 33% 7% Aalborg Sygehus (n = 229) 61% 31% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 11

16 Spørgsmål 49 Hvad er dit samlede indtryk af jordemodercenteret? 4 51% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 58% 43% Sygehus Vendsyssel (n = 180) 54% 42% Aalborg Sygehus (n = 227) 39% 56% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Spørgsmål 50 Hvad er dit samlede indtryk af dit ophold på sygehuset? 53% 40% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 7 2 Sygehus Vendsyssel (n = 179) 46% 4 6% Aalborg Sygehus (n = 228) 52% 41% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Side 12

17 Før fødslen Spørgeskemaet indledes med spørgsmål om tiden Før fødslen. Kvindernes svarfordeling på de enkelte spørgsmål er vist efterfølgende. Næsten ni ud af ti kvinder vurderer, at der er et passende antal jordemoderkonsultationer, mens godt hver tiende kvinde vurderer, at der er for få. Se endvidere bilag 1 for hvordan dem der har deltaget i gruppe-, individuel- og telefonkonsultation, vurderer antallet af konsultationer. Syv ud af ti vurderer, at de i høj grad er tilfredse med besøgene på svangreambulatoriet. Knap halvdelen af kvinderne oplever ikke, at fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene har dækket deres behov. Her er det især Sygehus Thy-Mors som ligger højt, mens Aalborg Sygehus ligger lavt. For sidstnævnte gælder at færre end fire ud af ti kvinder mener, at tilbuddene har været dækkende. Kun hver tiende kvinde oplyser, at de har deltaget i fødsels- og forældreforberedelsestilbud, som ikke har været en del af fødested eller jordemodercentrets tilbud. Billedet af hvorvidt kvinderne oplever, at tilbuddene dækker deres partners behov viser, at halvdelen i høj grad er enige heri. Blandt de fødsels- og forældreforberedelsestilbud som flest kvinder deltager i ligger auditoriumundervisning og rundvisning. Umiddelbart ser det på figuren ud til, at Aalborg Sygehus og til dels Sygehus Vendsyssel konsekvent ligger væsentlig højere end Sygehus Thy-Mors i forhold til hvor mange kvinder, der har deltaget i de forskellige fødsels- og forældreforberedelsestilbud, men figuren viser antallet af svar og ikke den procentvise fordeling. Der er dog for to af tilbuddene en reel tendens til at jo større sygehus, des flere kvinder har deltaget i disse tilbud. De to tilbud er forældreforberedelse for par med fokus på amning og rundvisning på fødestedet. Spørgsmål 3 Hvordan vurderer du antallet af jordemoderkonsultationer? 86% 12% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 88% 12% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 86% 12% Aalborg Sygehus (n = 228) 86% 12% For mange Passende For få Side 13

18 Spørgsmål 4 Levede jordemoderkonsultationerne op til dine behov? 52% 42% Sygehus Thy-Mors (n = 42) 67% 29% Sygehus Vendsyssel (n = 180) 54% 42% Aalborg Sygehus (n = 228) 48% 44% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 5 Levede dit/dine besøg i svangerambulatoriet på sygehuset op til dine behov? 70% 27% Sygehus Thy-Mors (n = 42) 74% 24% Sygehus Vendsyssel (n = 174) 74% 22% Aalborg Sygehus (n = 225) 67% 29% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 14

19 Spørgsmål 6 Har du i din graviditet gået til fødsels- og forældreforberedelse ved dit fødested/jordemodercenter? Antal kvinder Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus Ikke deltaget Auditorium For par med fokus på amning, førstegangsfødende Ammesamtaler, flergangsfødende Rundvisning Motion Specialtilbud Andet Spørgsmål 7 Har du i din graviditet deltaget i fødsels- og forældreforberedelsestilbud, som ikke har været en del af dit fødested eller jordemodercentrets tilbud? 9% 91% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 9 Sygehus Vendsyssel (n = 182) 97% Aalborg Sygehus (n = 229) 11% 89% Ja Nej Side 15

20 Spørgsmål 8 Har fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene som dit fødested/jordemodercentret har tilbudt været dækkende for dit behov? 44% 43% 8% Sygehus Thy-Mors (n = 30) 63% 23% 10% Sygehus Vendsyssel (n = 107) 49% 36% 8% 7% Aalborg Sygehus (n = 154) 38% 49% 9% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 9 Har fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene som dit fødested/jordemodercentret har tilbudt været dækkende for din partners behov? 50% 36% 8% Sygehus Thy-Mors (n = 23) 52% 3 9% Sygehus Vendsyssel (n = 89) 53% 33% 11% Aalborg Sygehus (n = 138) 49% 38% 8% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 16

21 Fødslen For temaet Fødslen er de enkelte spørgsmål vist efterfølgende. Når de enkelte spørgsmål til temaet fødslen sammenlignes på tværs er der er en stor spredning i, hvorvidt kvinderne er uforbeholdent tilfredse. Modtagelsen på afdelingen ligger forholdsvist lavt, da det i gennemsnit kun er godt halvdelen af kvinderne, som opvelser modtagelsen som Virkelig god, dog med stor variation på tværs af fødeafdelingerne. Næsten alle kvinder oplever, at jordemoderen er til stede på fødestuen i et passende omfang. Samtidig oplever næsten alle kvinder, at partneren blev inddraget af sundhedspersonalet under fødslen. Kun hver tiende kvinde vurderer, at kejsersnittet kunne være undgået, hvis kvinden havde fået mere støtte af personalet. Til spørgsmålet om hvordan kvinderne alt i alt oplever fødslen, svarer to ud af tre kvinder, at fødslen var Virkelig god. Spørgsmål 11 Var du tryg ved den telefonrådgivning du fik, da du ringede ind på fødeafdelingen? 7 20% Sygehus Thy-Mors (n = 35) 91% 9% Sygehus Vendsyssel (n = 131) 74% 19% Aalborg Sygehus (n = 196) 72% 22% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 12 Hvordan oplevede du modtagelsen på fødeafdelingen? 56% 39% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 80% 20% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 6 33% Aalborg Sygehus (n = 220) 48% 46% 6% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Side 17

22 Spørgsmål 13 I hvilket omfang var der en jordemoder til stede hos dig, mens du var på fødestuen? 97% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 100% Sygehus Vendsyssel (n = 180) 96% Aalborg Sygehus (n = 226) 96% For lidt Passende For meget Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 14 Fik du den hjælp til smertehåndtering under fødslen, som du havde behov for? 67% 27% Sygehus Thy-Mors (n = 30) 73% 20% Sygehus Vendsyssel (n = 133) 68% 2 Aalborg Sygehus (n = 161) 66% 29% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Side 18

23 Spørgsmål 15 Fik du den hjælp fra jordemoderen, som du havde behov for? 84% 13% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 9 Sygehus Vendsyssel (n = 178) 8 12% Aalborg Sygehus (n = 219) 82% 1 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 16 Blev der taget hensyn til dine ønsker under fødslen? 74% 21% Sygehus Thy-Mors (n = 37) 81% 16% Sygehus Vendsyssel (n = 178) 76% 18% Aalborg Sygehus (n = 221) 72% 23% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Side 19

24 Spørgsmål 17 Oplevede du, at du fik den smertelindring i forbindelse med syning efter fødslen, som du havde behov for? 68% 2 Sygehus Thy-Mors (n = 23) 6 3 Sygehus Vendsyssel (n = 120) 7 18% Aalborg Sygehus (n = 142) 6 26% 6% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 18 Havde du dit nyfødte barn på brystet, dvs. hud mod hud, umiddelbart efter fødslen? 82% 18% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 78% 22% Sygehus Vendsyssel (n = 181) 82% 18% Aalborg Sygehus (n = 226) 83% 17% Ja Nej Note: Indgår i DDKM. Side 20

25 Spørgsmål 19 Var du tilfreds med det tidspunkt du kunne få hud mod hud kontakt med dit nyfødte barn? 86% 10% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 78% 22% Sygehus Vendsyssel (n = 177) 88% 7% Aalborg Sygehus (n = 224) 87% 9% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 20 I hvilket omfang oplevede du, at din partner blev inddraget af sundhedspersonalet under fødslen? 97% Sygehus Thy-Mors (n = 39) 97% Sygehus Vendsyssel (n = 171) 98% Aalborg Sygehus (n = 223) 96% For lidt Passende For meget Side 21

26 Spørgsmål 21 Var du til stede, da dit barn blev målt og vejet? 8 1 Sygehus Thy-Mors (n = 40) 98% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 77% 23% Aalborg Sygehus (n = 229) 86% 14% Ja Nej Spørgsmål 22 Vurderer du, at kejsersnittet kunne være undgået, hvis du havde fået mere støtte af personalet? 6% 90% Sygehus Thy-Mors (n = 15) 7% 93% Sygehus Vendsyssel (n = 38) 89% Aalborg Sygehus (n = 44) 7% 89% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 22

27 Spørgsmål 23 Hvordan har du alt i alt oplevet din fødsel? 64% 30% Sygehus Thy-Mors (n = 39) 72% 28% Sygehus Vendsyssel (n = 177) 67% 2 6% Aalborg Sygehus (n = 225) 62% 32% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Side 23

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Patienters oplevelser af maden på Gentofte Hospital

Patienters oplevelser af maden på Gentofte Hospital Patienters oplevelser af maden på Gentofte Hospital Spørgeskemaundersøgelse blandt 502 patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden på vegne af Centralkøkkenet på Gentofte Hospital

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere