Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk"

Transkript

1

2 Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen Faglig koordinator Simone Witzel Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Publikationsnr Center for Kvalitetsudvikling, 2010

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 FORMÅL 1 ORGANISERING 2 RAPPORTENS OPBYGNING 2 2 OPSAMLING 3 SÅDAN LÆSER DU TABEL OVERBLIK OVER ANDELEN AF UFORBEHOLDNE TILFREDSE 4 3 RESULTATER 10 SÅDAN LÆSER DU FIGURERNE I KAPITEL 3 10 SAMLET INDTRYK 10 FØR FØDSLEN 13 FØDSLEN 17 EFTER FØDSLEN 24 INFORMATION 32 INDIKATORERNE I DEN DANSKE KVALITETSMODEL 35 4 METODE 36 5 LITTERATURLISTE 39 BILAG 1: TABELMATERIALE 40 BILAG 2: KOMMENTARER 40 BILAG 3: SPØRGESKEMA 40 BILAG 4: FØLGEBREV 40 BILAG 5: SAMMENLIGNING PÅ TVÆRS AF REGIONERNE 40

4

5 1 Indledning Rapporten afspejler resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført på fødeafdelingerne i i Baggrund I har der været ønske om at gennemføre en undersøgelse på fødeafdelingerne, da disse ikke indgår som en del af de regionale eller nationale undersøgelser på hospitalerne. Hvert år er der knap fødsler på regionens sygehuse. Undersøgelsen gennemføres simultant på samtlige fødeafdelinger i Region Midtjylland. I denne rapport indgår der sammenligninger på tværs af regionerne i bilag 5. I Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) beskriver standard de relevante parametre i forhold til fødsel, graviditet og barsel. Der er to indikatorer, som lyder: Indikator 3: Andel af kvinder i fødsel, der oplever tilstrækkelig hjælp til smertehåndtering i fødselsforløbet. Indikator 4: Andel af kvinder i fødsel, der oplever at have fået den jordemoderstøtte under fødselsforløbet, som de havde brug for. I undersøgelsen dækker spørgsmål 13, 14, 15, 16, 17 disse indikatorer. Se spørgeskemaet i bilag 3. Spørgeskemaet er konstrueret med inspiration fra tidligere undersøgelser på fødselsområdet, hospitalsområdet generelt, DDKM, interview med kvinder der har født og gennem feedback fra fagprofessionelle. I udarbejdelsen af spørgsmål er der endvidere skelet til de nye indikatorer og standarder for fødsler i Det Nationale Indikatorprojekt, der i designfasen af undersøgelsen stadig var under udarbejdelse. Det drejer sig om især to indikatorer, som er medtænkt i undersøgelsen: Indikator 2: Andelen af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen. Indikator 6: Andelen af fødsler hvor der umiddelbart efter fødslen etableres hud til hud kontakt mellem mor og barn. (Det nationale Indikatorprojekt, Spørgsmål 13, 18 og 19 er relateret hertil. Formål Undersøgelsens formål er at bidrage med viden om brugernes oplevelser og vurdering af fødeafdelingerne i forbindelse med en fødsel. Herunder samtidig viden om kvindernes oplevelser af forløbet før fødslen i relation til jordemoderkontakt og besøg i svangreambulatoriet samt forløbet efter fødslen frem til første sundhedsplejerskebesøg. I udarbejdelsen af designet er brugernes oplevelser og vurderinger blevet operationaliseret gennem en række lukkede spørgsmål samt kvindernes egne beskrivelser gennem kommentarfelter. Fødsler skal i denne sammenhæng forstås som både inkluderende traditionel fødsel såvel som kejsersnit. Fokus for undersøgelsen er afgrænset til den del af graviditet, fødsel og barsel, som hører til regionernes ansvarsområde. Side 1

6 Organisering I forbindelse med gennemførelse af undersøgelsen, er der nedsat en faglig planlægningsgruppe, som senere er erstattet af en Fødestedsgruppen, hvor begge har fungeret som sparringsgruppe til Center for Kvalitetsudvikling. I grupperne indgår eksempelvis chefjordemødre, overlæger, oversygeplejersker og administrativt personale. De tre sygehuse som har fødeafdelinger, er alle repræsenteret, hvilket vil sige Sygehus Thy-Mors, Vendsyssel Sygehus og Aalborg Sygehus. Planlægning, Kvalitet og Analyse, er rekvirent til undersøgelsen. Planlægningsgruppen har kommenteret samt godkendt designet af undersøgelsen, mens Fødestedsgruppen modtager rapportudkastet til høring. Rapportens opbygning Rapporten er inddelt i fire dele. I dette kapitel beskrives baggrunden for undersøgelsen, formålet, organiseringen og rapportens opbygning. Kapitel 2 er en opsamling af undersøgelsens resultater, og en oversigt over andelen af uforbeholdne tilfredse kvinder for de enkelte spørgsmål. I kapitel 3 præsenteres resultaterne fordelt på temaer i undersøgelsen, hvor den fulde svarfordeling er vist. Første tema er det samlede indtryk, som angiver den overordnede tilfredshed hos kvinder som har født, hvorefter fordelingen af kvindernes svar på de enkelte spørgsmål i de øvrige temaer bliver gennemgået. I rapportens kapitel 4 introduceres undersøgelsens metode. Bilag 1 indeholder frekvens- og krydstabeller med kvindernes baggrundskarakteristika, så her er et mere udførligt tabelmateriale for læseren, der ønsker at gå mere i dybden med undersøgelsens resultater. Bilag 2 præsenterer de kommentarer, som kvinderne har bidraget med til undersøgelsen opdelt på de spørgsmål, hvor det har været muligt at afgive kommentarer. På rapportens bagside er vist eksempler på hvilke kommentarer, kvinderne har givet til de forskellige fødeafdelinger. Det er kun i de individuelle afdelingsrapporter, at bilag 2 er vedlagt. De kan downloades på Bilag 3 indeholder spørgeskema og bilag 4 følgebrevet til spørgeskemaet, som er sendt til kvinderne. Bilag 5 viser sammenligning på tværs af Region Midtjylland og. Side 2

7 2 Opsamling Rapporten er en fremstilling af resultater af spørgeskemaundersøgelsen om fødsler i Region Nordjylland i Spørgeskemaet er sendt ud til 825 kvinder, der har født på et af regionens sygehuse i perioden 7. juni til 9. oktober Svarprocenten er 55. For 35 ud af undersøgelsens 51 spørgsmål, er det meningsfuldt at tale om en opdeling i uforbeholdent positive svar versus øvrige. Undersøgelsen har fem temaer som i vid udstrækning følger den kronologi kvinden gennemgår i sit graviditets-, fødsels- og barselsforløb. Temaerne skal udelukkende betragtes som en måde at gøre materialet overskueligt på, inddelt efter spørgeskemaets opbygning og kronologien i forløbet. Temaerne i undersøgelsen er: 1. Samlet indtryk (tabel 1) 2. Før fødslen (tabel 2) 3. Fødslen (tabel 3) 4. Efter fødslen (tabel 4) 5. Information (tabel 5) Sådan læser du tabel 1-5 Tabel 1-5 viser andelen af positive tilkendegivelser for hvert tema med de underspørgsmål, der hører til for hvert sygehus. Kolonnen med s andel af tilfredse svar er et vægtet resultat jf. kapitel 4. I sidste kolonne angiver n det faktiske antal af kvinder i hele regionen, der har besvaret spørgsmålet. Før hver tabel er der kort kommenteret på hvilke spørgsmål i tabellen, som ligger relativt højt og lavt udelukkende set på regionsniveau. For hvert spørgsmål vil der ofte være variation internt mellem sygehusene, hvilket fremgår når tallene ud for hvert sygehus sammenlignes med hinanden. I tabel 1-5 er der for hvert spørgsmål vist to tal. Øverst fremgår andel uforbeholdne tilfredse, mens tallet under, som er vist i parentes, angiver andel tilfredse svar. Betegnelsen uforbeholdne tilfredse. er kun de svar, hvor den mest positive svarkategori er anvendt. På skalaen Ja, i høj grad, Ja, i nogen grad, Nej, kun i mindre grad og Nej, slet ikke, er det det kun respondenter, som har benyttet svarkategorien Ja, i høj grad, der karakteriseres som uforbeholdne tilfredse. For hver tabel er der i noten angivet, hvilken kategori der klassificerer til betegnelsen uforbeholdne tilfredse. Andelen uforbeholdne tilfredse er de tal som der kommenteres på i rapporten. Valget er truffet med henblik på at sikre en vis spredning i resultaterne. Mange respondenter benytter kun de positive svarmuligheder. Det vil derfor være vanskeligt at identificere forbedringspotentiale, hvis alle positive svar karakteriseres som tilfredse, da antallet af decideret negative svar ofte er beskedent og sårbart over for tilfældigheder. Ud fra et kvalitetsudviklingsperspektiv er det derfor mere interessant at skelne mellem kvinder, der har benyttet den mest positive svarkategori og kvinder, der har benyttet de øvrige svarkategorier. Samtidig må den overordnede målsætning for kvalitetsarbejdet være at gå efter, at alle kvinder er uforbeholdent tilfredse med deres ophold. Det betyder samtidig, at restkategorien op til Side 3

8 de 100% ikke nødvendigvis har afgivet et decideret negativt svar som eksempelvis Nej slet ikke, men at de blot ikke har svaret Ja, i høj grad. For læseren der ønsker at se på den samlede andel af positive svar er tallet vist i parentes og viser de to øverste positive kategorier. Det vil eksempelvis sige den samlede andel som har svaret Ja i høj grad eller Ja i nogen grad. For enkelte spørgsmål er der ikke to positive kategorier, hvorved uforbeholdne tilfredse og tilfredse er identiiske, hvilket eksempelvis gælder for spørgsmål med svarskalaen For mange, Passende og For få. Overblik over andelen af uforbeholdne tilfredse Overordnet set er der en tendens til at det mindste sygehus, Sygehus Thy-Mors, har en større andel tilfredse kvinder for flere af temaerne. Samtidig er der en tendens til, at temaet information vurderes mere kritisk end de andre temaer i undersøgelsen. På regionsplan er der 54% som er uforbeholdne tilfredse med det samlede indtryk af sygehuset, mens andelen for det samlede indtryk af jordemodercenteret er 4. Seks ud af ti kvinder oplever, at de har fået den støtte, de har haft behov for gennem deres forløb. Tabel 1. Oversigtstabel - Samlet indtryk Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 47 Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på sygehuset? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 50% 4 47% (98%) (91%) (94%) Region Nordjylland Antal kvinder n 47% Har du fået den støtte, du havde behov for gennem graviditet, fødsel og barselsdagene? 7* 59% 61% (100%) (92%) (93%) 62% Hvad er dit samlede indtryk af jordemodercentret? 58% 54%* 39%* (100%) (96%) (9) 50 Hvad er dit samlede indtryk af dit ophold på sygehuset? 7* 46% 52% (100%) (92%) (93%) 54% 447 *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Ja, i høj grad' (sp 47, 48) og 'Virkelig godt' (sp 49, 50). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 4

9 For temaet Før fødslen ligger tilfredsheden med besøget i svangreambulatoriet og antallet af jordemoderkonsultationer højt, mens tilfredsheden med indholdet ligger noget lavere. Ligeledes vurderes fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene til både kvinderne og deres partnere forholdsvist lavt. Tabel 2. Oversigtstabel - Før fødslen Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 3 Hvordan vurderer du antallet af jordemoderkonsultationer? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 88% 86% 86% Region Nordjylland Antal kvinder n 86% Levede jordemoderkonsultationerne op til dine behov? 67%* 54% 48%* 52% 450 (9) (96%) (93%) 5 Levede dit/dine besøg i svangreambulatoriet på sygehuset op til dine behov? 74% 74% 67% (98%) (96%) (96%) 70% Har fødsels- og forældre-forberedelsestilbuddene som 63%* 49% 38%* dit fødested/ jordemodercenteret har tilbudt været dækkende for dit behov? (87%) (8) (87%) 9 Har fødsels- og forældre-forberedelsestilbuddene som 52% 53% 49% dit fødested/ jordemodercenteret har tilbudt været dækkende for din partners behov? (87%) (8) (87%) *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Passende' (sp. 3) eller 'I høj grad' (sp.4,5,8 og 9). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen 44% 50% Side 5

10 For temaet Fødslen er der især en høj andel af positive svar knyttet til omfanget af tilstedeværelsen af jordemoderen og inddragelsen af partneren i fødselsforløbet, hvor der i begge tilfælde er 97%, der er uforbeholdent tilfredse. Modtagelsen på afdelingen ligger forholdsvist lavt. Det samme gælder de to spørgsmål om smertelindring/smertehåndtering samt oplevelsen af fødslen som helhed. Spørgsmålet om fødselsoplevelsen er konkret formuleret som, hvordan har du alt i alt oplevet din fødsel? hvilket både kan være påvirket af sundhedspersonalets indsats såvel som kvindens fysiske og mentale tilstand, barnets velbefindende og eventuelt partnerens indsats m.m. En fødsel er generelt set knyttet til store smerter, hvilket må betragtes som et grundlæggende vilkår. Spørgsmålet indgår derved også som en baggrundsvariabel til de andre spørgsmål i undersøgelsen jf. kapitel 3 Resultater. Side 6

11 Tabel 3. Oversigtstabel - Fødslen Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 11 Var du tryg ved den telefonrådgivning du fik, da du ringede ind på fødeafdelingen? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 91%* 74% 72% (100%) (93%) (94%) Region Nordjylland 7 Antal kvinder n Hvordan oplevede du modtagelsen på fødeafdelingen? 81%* 6* 48%* 56% 440 (100%) (98%) (94%) 13 I hvilket omfang var der en jordemoder til stede hos dig, mens du var på fødestuen? 100% 96% 97% 97% Fik du den hjælp til smertehåndtering under fødslen, som du havde behov for? 73% 68% 66% (93%) (93%) (9) 67% Fik du den hjælp fra jordemoderen, som du havde behov for? 9* 8 82% (100%) (98%) (97%) 84% Blev der taget hensyn til dine ønsker under fødslen? 81% 76% 72% 74% 436 (97%) (94%) (9) 17 Oplevede du, at du fik den smertelindring i forbindelse med syning efter fødslen, som du havde behov for? % (100%) (93%) (92%) 68% Havde du dit nyfødte barn på brystet, dvs. hud mod hud, umiddelbart efter fødslen? 78% 82% 83% 82% Var du tilfreds med det tidspunkt du kunne få hud mod hud kontakt med dit nyfødte barn? 78% 88% 87% (100%) (9) (96%) 86% I hvilket omfang oplevede du, at din partner blev inddraget af sundhedspersonalet under fødslen? 97% 98% 96% 97% Var du til stede, da dit barn blev målt og vejet? 98%* 77%* 86% Hvordan har du alt i alt oplevet din fødsel? 72% 67% 62% 64% 441 (100%) (92%) (94%) *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Ja, i høj grad' (sp.11,14,15,16,17,19),'passende' (sp. 13,20), 'Virkelig god' (sp. 12,23) og 'Ja' (sp.18,21). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 7

12 For temaet Efter fødslen som dækker over både tiden på sygehuset og den første tid hjemme, er det især genvalg af sygehus som ligger højt (97%). Spørgsmål er et hypotetisk spørgsmål, og der er flere forhold som reelt ville spille ind, hvis situationen skulle opstå. Spørgsmålet kan dog indikere noget om den samlede oplevelse med den netop overståede fødsel. Hvis kvinderne er dybt utilfredse med fødeafdelingen, har de næppe ønske om at føde der igen. Spørgsmålene, der omhandler inddragelse i beslutningerne om pleje/behandling, tidspunktet for udskrivelse og viden om hvem der kan kontaktes efter hjemsendelse har en forholdsvis høj andel af positive svar. Blandt de spørgsmål som har en relativ lavere andel positive svar, er især udbyttet af efterfødselssamtalen og tilstrækkelig vejledning til smertehåndtering ved hjemkomst. Tabel 4. Oversigtstabel - Efter fødslen Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 26 Har du fået den smertelindring efter fødslen, som du havde behov for, mens du var på sygehuset? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 81%* 68% 5* (97%) (91%) (92%) Region Nordjylland 61% Antal kvinder n Blev der taget hensyn til dine behov efter fødslen? 80%* 66% 61% 64% 448 (100%) (91%) (93%) 28 Har personalet hjulpet dig med at skabe mulighed for at få den ro, du havde brug for efter fødslen? 81%* 58% 56% (98%) (86%) (92%) 59% Fik du den hjælp, du havde brug for i forhold til at amme eller made dit barn, mens du var indlagt? 77%* 59% 60% (100%) (8) (86%) 62% Fik du den hjælp, du havde brug for i forhold til pleje af dit nyfødte barn? 82%* 63% 57% (100%) (8) (91%) 62% I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 97% 89% 88% 89% Hvordan oplevede du, at tidspunktet for din udskrivelse var? 93% 8 86% 87% Har sygehuset givet dig tilstrækkelig vejledning til at kunne håndtere smerter, da du kom hjem? 61% 52% 42%* (93%) (82%) (82%) 47% Hvordan vurderer du dit udbytte af efterfødselssamtalen? 3 58% 41% (100%) (94%) (94%) 44% Vidste du, hvem du kunne kontakte på sygehuset efter du kom hjem, hvis du fik behov for det? 9* 73%* 8 83% Hvis du skulle føde igen, ville du så vælge samme sygehus? 100% 97% 97% 97% 445 *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: Uforbeholdne tilfredse er defineret som svarkategorierne: 'I høj grad' (sp.26-31, 37), 'Passende' (sp. 32, 35), 'Virkelig godt' (sp. 38) 'Ja' (sp.39-40). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 8

13 For temaet Information vurderes den skriftlige og mundtlige information på ca. samme niveau, men der er dog variation sygehusene imellem. I gennemsnit er der ca. hver fjerde der vurderer informationen uforbeholdent positivt. For vurderingen af informationen på sygehusets/jordemodercenterets hjemmeside er der kun, som mener denne er virkelig god. Se endvidere kapitel 3 for fordelingen på de andre svarkategorier. Tabel 5. Oversigtstabel - Information Andel uforbeholdne tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 43 Hvordan vurderer du den information, du fandt på sygehusets/jordemodercentrets hjemmeside? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 0% 1* 3% (100%) (89%) (91%) Region Nordjylland Antal kvinder n Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik fra sygehuset? 39%* 27% 23% (9) (93%) (94%) 26% Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik fra sygehuset? 47%* 2 24% (97%) (97%) (98%) 27% 416 *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Virkelig god". Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 9

14 3 Resultater Dette kapitel præsenterer fordelingen af kvindernes svar for samtlige spørgsmål under de enkelte temaer i undersøgelsen. Sådan læser du figurerne i kapitel 3 Resultaterne bliver gengivet i figurer for det enkelte spørgsmål, som viser svarfordelingen for hvert sygehus og en samlet fordeling for øverst på hver figur. Fordelingen for Region Nordjylland som helhed er baseret på de vægtede tal jf. kapitel 4. På figurerne indgår ikke svarfordelingen i kategorier som Ikke aktuelt, Havde ikke behov for hjælp, Husker ikke og Ikke muligt. Antallet af kvinder der har svaret på spørgsmålet, er angivet ved n = antal kvinder der har besvaret på spørgsmålet. De spørgsmål som indgår i DDKM, er markeret med en note. Først præsenteres, hvordan kvinder der har født på afdelingen, samlet set har oplevet graviditet, fødsel og barsel. Herefter følger en tilbagemelding på de øvrige spørgsmål fordelt på temaerne i undersøgelsen. Ønskes en opsplitning af resultaterne i forhold til baggrundsvariablene findes disse i bilag 1. Ni ud af ti kvinder har valgt at skrive kommentarer i deres besvarelse af spørgeskemaet. Kvinderne har i gennemsnit skrevet 4,2 kommentar, da 404 kvinder har skrevet 1711 kommentarer. De åbne spørgsmål, hvor kvinderne kan knytte en kommentar indgår ikke i kapitlet, men læseren finder dem i bilag 2. Kommentarerne er inddelt efter de fem temaer og opdelt efter, hvorvidt kommentaren er positiv, negativ, neutral eller hører til øvrige. Samlet indtryk Samlet indtryk belyses ud fra de fire spørgsmål, som indgår sidst i spørgeskemaet. Kvindernes svarfordeling på det enkelte spørgsmål er vist efterfølgende. Andelen af uforbeholdent tilfredse i varierer inden for temaet fra 4 for kvindernes samlede indtryk af jordemodercentret til 62% for, hvorvidt kvinder har fået den støtte, der var behov for. 4 af kvinderne er uforbeholdent tilfredse, når de vurderer deres samlet indtryk af jordemodercentret, mens tilsvarende tal for det samlede indtryk af sygehuset ligger på 53%, men med variation sygehusene imellem. Eksempelvis er der på Sygehus Thy-Mors 7, som vurderer det samlede ophold på sygehuset som virkeligt godt, mens de resterende 2 vurderer det som godt. Side 10

15 Spørgsmål 47 Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på sygehuset? 47% 47% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 50% 48% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 4 46% 6% Aalborg Sygehus (n = 230) 47% 47% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 48 Har du fået den støtte, du havde behov for gennem graviditet, fødsel og barselsdagene? 62% 31% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 7 2 Sygehus Vendsyssel (n = 180) 59% 33% 7% Aalborg Sygehus (n = 229) 61% 31% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 11

16 Spørgsmål 49 Hvad er dit samlede indtryk af jordemodercenteret? 4 51% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 58% 43% Sygehus Vendsyssel (n = 180) 54% 42% Aalborg Sygehus (n = 227) 39% 56% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Spørgsmål 50 Hvad er dit samlede indtryk af dit ophold på sygehuset? 53% 40% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 7 2 Sygehus Vendsyssel (n = 179) 46% 4 6% Aalborg Sygehus (n = 228) 52% 41% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Side 12

17 Før fødslen Spørgeskemaet indledes med spørgsmål om tiden Før fødslen. Kvindernes svarfordeling på de enkelte spørgsmål er vist efterfølgende. Næsten ni ud af ti kvinder vurderer, at der er et passende antal jordemoderkonsultationer, mens godt hver tiende kvinde vurderer, at der er for få. Se endvidere bilag 1 for hvordan dem der har deltaget i gruppe-, individuel- og telefonkonsultation, vurderer antallet af konsultationer. Syv ud af ti vurderer, at de i høj grad er tilfredse med besøgene på svangreambulatoriet. Knap halvdelen af kvinderne oplever ikke, at fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene har dækket deres behov. Her er det især Sygehus Thy-Mors som ligger højt, mens Aalborg Sygehus ligger lavt. For sidstnævnte gælder at færre end fire ud af ti kvinder mener, at tilbuddene har været dækkende. Kun hver tiende kvinde oplyser, at de har deltaget i fødsels- og forældreforberedelsestilbud, som ikke har været en del af fødested eller jordemodercentrets tilbud. Billedet af hvorvidt kvinderne oplever, at tilbuddene dækker deres partners behov viser, at halvdelen i høj grad er enige heri. Blandt de fødsels- og forældreforberedelsestilbud som flest kvinder deltager i ligger auditoriumundervisning og rundvisning. Umiddelbart ser det på figuren ud til, at Aalborg Sygehus og til dels Sygehus Vendsyssel konsekvent ligger væsentlig højere end Sygehus Thy-Mors i forhold til hvor mange kvinder, der har deltaget i de forskellige fødsels- og forældreforberedelsestilbud, men figuren viser antallet af svar og ikke den procentvise fordeling. Der er dog for to af tilbuddene en reel tendens til at jo større sygehus, des flere kvinder har deltaget i disse tilbud. De to tilbud er forældreforberedelse for par med fokus på amning og rundvisning på fødestedet. Spørgsmål 3 Hvordan vurderer du antallet af jordemoderkonsultationer? 86% 12% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 88% 12% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 86% 12% Aalborg Sygehus (n = 228) 86% 12% For mange Passende For få Side 13

18 Spørgsmål 4 Levede jordemoderkonsultationerne op til dine behov? 52% 42% Sygehus Thy-Mors (n = 42) 67% 29% Sygehus Vendsyssel (n = 180) 54% 42% Aalborg Sygehus (n = 228) 48% 44% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 5 Levede dit/dine besøg i svangerambulatoriet på sygehuset op til dine behov? 70% 27% Sygehus Thy-Mors (n = 42) 74% 24% Sygehus Vendsyssel (n = 174) 74% 22% Aalborg Sygehus (n = 225) 67% 29% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 14

19 Spørgsmål 6 Har du i din graviditet gået til fødsels- og forældreforberedelse ved dit fødested/jordemodercenter? Antal kvinder Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus Ikke deltaget Auditorium For par med fokus på amning, førstegangsfødende Ammesamtaler, flergangsfødende Rundvisning Motion Specialtilbud Andet Spørgsmål 7 Har du i din graviditet deltaget i fødsels- og forældreforberedelsestilbud, som ikke har været en del af dit fødested eller jordemodercentrets tilbud? 9% 91% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 9 Sygehus Vendsyssel (n = 182) 97% Aalborg Sygehus (n = 229) 11% 89% Ja Nej Side 15

20 Spørgsmål 8 Har fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene som dit fødested/jordemodercentret har tilbudt været dækkende for dit behov? 44% 43% 8% Sygehus Thy-Mors (n = 30) 63% 23% 10% Sygehus Vendsyssel (n = 107) 49% 36% 8% 7% Aalborg Sygehus (n = 154) 38% 49% 9% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 9 Har fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene som dit fødested/jordemodercentret har tilbudt været dækkende for din partners behov? 50% 36% 8% Sygehus Thy-Mors (n = 23) 52% 3 9% Sygehus Vendsyssel (n = 89) 53% 33% 11% Aalborg Sygehus (n = 138) 49% 38% 8% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 16

21 Fødslen For temaet Fødslen er de enkelte spørgsmål vist efterfølgende. Når de enkelte spørgsmål til temaet fødslen sammenlignes på tværs er der er en stor spredning i, hvorvidt kvinderne er uforbeholdent tilfredse. Modtagelsen på afdelingen ligger forholdsvist lavt, da det i gennemsnit kun er godt halvdelen af kvinderne, som opvelser modtagelsen som Virkelig god, dog med stor variation på tværs af fødeafdelingerne. Næsten alle kvinder oplever, at jordemoderen er til stede på fødestuen i et passende omfang. Samtidig oplever næsten alle kvinder, at partneren blev inddraget af sundhedspersonalet under fødslen. Kun hver tiende kvinde vurderer, at kejsersnittet kunne være undgået, hvis kvinden havde fået mere støtte af personalet. Til spørgsmålet om hvordan kvinderne alt i alt oplever fødslen, svarer to ud af tre kvinder, at fødslen var Virkelig god. Spørgsmål 11 Var du tryg ved den telefonrådgivning du fik, da du ringede ind på fødeafdelingen? 7 20% Sygehus Thy-Mors (n = 35) 91% 9% Sygehus Vendsyssel (n = 131) 74% 19% Aalborg Sygehus (n = 196) 72% 22% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 12 Hvordan oplevede du modtagelsen på fødeafdelingen? 56% 39% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 80% 20% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 6 33% Aalborg Sygehus (n = 220) 48% 46% 6% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Side 17

22 Spørgsmål 13 I hvilket omfang var der en jordemoder til stede hos dig, mens du var på fødestuen? 97% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 100% Sygehus Vendsyssel (n = 180) 96% Aalborg Sygehus (n = 226) 96% For lidt Passende For meget Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 14 Fik du den hjælp til smertehåndtering under fødslen, som du havde behov for? 67% 27% Sygehus Thy-Mors (n = 30) 73% 20% Sygehus Vendsyssel (n = 133) 68% 2 Aalborg Sygehus (n = 161) 66% 29% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Side 18

23 Spørgsmål 15 Fik du den hjælp fra jordemoderen, som du havde behov for? 84% 13% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 9 Sygehus Vendsyssel (n = 178) 8 12% Aalborg Sygehus (n = 219) 82% 1 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 16 Blev der taget hensyn til dine ønsker under fødslen? 74% 21% Sygehus Thy-Mors (n = 37) 81% 16% Sygehus Vendsyssel (n = 178) 76% 18% Aalborg Sygehus (n = 221) 72% 23% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Side 19

24 Spørgsmål 17 Oplevede du, at du fik den smertelindring i forbindelse med syning efter fødslen, som du havde behov for? 68% 2 Sygehus Thy-Mors (n = 23) 6 3 Sygehus Vendsyssel (n = 120) 7 18% Aalborg Sygehus (n = 142) 6 26% 6% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 18 Havde du dit nyfødte barn på brystet, dvs. hud mod hud, umiddelbart efter fødslen? 82% 18% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 78% 22% Sygehus Vendsyssel (n = 181) 82% 18% Aalborg Sygehus (n = 226) 83% 17% Ja Nej Note: Indgår i DDKM. Side 20

25 Spørgsmål 19 Var du tilfreds med det tidspunkt du kunne få hud mod hud kontakt med dit nyfødte barn? 86% 10% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 78% 22% Sygehus Vendsyssel (n = 177) 88% 7% Aalborg Sygehus (n = 224) 87% 9% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 20 I hvilket omfang oplevede du, at din partner blev inddraget af sundhedspersonalet under fødslen? 97% Sygehus Thy-Mors (n = 39) 97% Sygehus Vendsyssel (n = 171) 98% Aalborg Sygehus (n = 223) 96% For lidt Passende For meget Side 21

26 Spørgsmål 21 Var du til stede, da dit barn blev målt og vejet? 8 1 Sygehus Thy-Mors (n = 40) 98% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 77% 23% Aalborg Sygehus (n = 229) 86% 14% Ja Nej Spørgsmål 22 Vurderer du, at kejsersnittet kunne være undgået, hvis du havde fået mere støtte af personalet? 6% 90% Sygehus Thy-Mors (n = 15) 7% 93% Sygehus Vendsyssel (n = 38) 89% Aalborg Sygehus (n = 44) 7% 89% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 22

27 Spørgsmål 23 Hvordan har du alt i alt oplevet din fødsel? 64% 30% Sygehus Thy-Mors (n = 39) 72% 28% Sygehus Vendsyssel (n = 177) 67% 2 6% Aalborg Sygehus (n = 225) 62% 32% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Side 23

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Kvindeafdelingen Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler.

Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- per vores kunder med at nå deres mål. evnen til at lytte, når vores kunder taler. Hjertepatienters brug og oplevelse af rehabilitering 2010 Kolofon Om Incentive Partners Kontakt Forfattere: Analyser med høj faglighed er omdrejningspunktet, når vi hjæl- Incentive Partners Mette Bøgelund,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling 2007 Om Center for Kvalitetsudvikling Center for Kvalitetsudvikling arbejder med opgaver inden for sundhedsområdet,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjerteklinikken Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft

Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Borgernes oplevelser ved deltagelse i folkeundersøgelse for tarmkræft Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.589 borgere i Københavns Amt Enheden for Brugerundersøgelser Region Hovedstaden Borgernes oplevelser

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere