Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel. Rapporten kan læses på www.rm.dk www.cfk.rm.dk"

Transkript

1

2 Hvad siger de fødende kvinder? - Oplevelser af graviditet, fødsel og barsel Rapporten kan læses på Konsulent Pernille Bjørnholt Nielsen Faglig koordinator Simone Witzel Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Publikationsnr Center for Kvalitetsudvikling, 2010

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 1 BAGGRUND 1 FORMÅL 1 ORGANISERING 2 RAPPORTENS OPBYGNING 2 2 OPSAMLING 3 SÅDAN LÆSER DU TABEL OVERBLIK OVER ANDELEN AF UFORBEHOLDNE TILFREDSE 4 3 RESULTATER 10 SÅDAN LÆSER DU FIGURERNE I KAPITEL 3 10 SAMLET INDTRYK 10 FØR FØDSLEN 13 FØDSLEN 17 EFTER FØDSLEN 24 INFORMATION 32 INDIKATORERNE I DEN DANSKE KVALITETSMODEL 35 4 METODE 36 5 LITTERATURLISTE 39 BILAG 1: TABELMATERIALE 40 BILAG 2: KOMMENTARER 40 BILAG 3: SPØRGESKEMA 40 BILAG 4: FØLGEBREV 40 BILAG 5: SAMMENLIGNING PÅ TVÆRS AF REGIONERNE 40

4

5 1 Indledning Rapporten afspejler resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført på fødeafdelingerne i i Baggrund I har der været ønske om at gennemføre en undersøgelse på fødeafdelingerne, da disse ikke indgår som en del af de regionale eller nationale undersøgelser på hospitalerne. Hvert år er der knap fødsler på regionens sygehuse. Undersøgelsen gennemføres simultant på samtlige fødeafdelinger i Region Midtjylland. I denne rapport indgår der sammenligninger på tværs af regionerne i bilag 5. I Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) beskriver standard de relevante parametre i forhold til fødsel, graviditet og barsel. Der er to indikatorer, som lyder: Indikator 3: Andel af kvinder i fødsel, der oplever tilstrækkelig hjælp til smertehåndtering i fødselsforløbet. Indikator 4: Andel af kvinder i fødsel, der oplever at have fået den jordemoderstøtte under fødselsforløbet, som de havde brug for. I undersøgelsen dækker spørgsmål 13, 14, 15, 16, 17 disse indikatorer. Se spørgeskemaet i bilag 3. Spørgeskemaet er konstrueret med inspiration fra tidligere undersøgelser på fødselsområdet, hospitalsområdet generelt, DDKM, interview med kvinder der har født og gennem feedback fra fagprofessionelle. I udarbejdelsen af spørgsmål er der endvidere skelet til de nye indikatorer og standarder for fødsler i Det Nationale Indikatorprojekt, der i designfasen af undersøgelsen stadig var under udarbejdelse. Det drejer sig om især to indikatorer, som er medtænkt i undersøgelsen: Indikator 2: Andelen af fødende, der kontinuerligt har tilstedeværelse af fagpersonale på fødestuen. Indikator 6: Andelen af fødsler hvor der umiddelbart efter fødslen etableres hud til hud kontakt mellem mor og barn. (Det nationale Indikatorprojekt, Spørgsmål 13, 18 og 19 er relateret hertil. Formål Undersøgelsens formål er at bidrage med viden om brugernes oplevelser og vurdering af fødeafdelingerne i forbindelse med en fødsel. Herunder samtidig viden om kvindernes oplevelser af forløbet før fødslen i relation til jordemoderkontakt og besøg i svangreambulatoriet samt forløbet efter fødslen frem til første sundhedsplejerskebesøg. I udarbejdelsen af designet er brugernes oplevelser og vurderinger blevet operationaliseret gennem en række lukkede spørgsmål samt kvindernes egne beskrivelser gennem kommentarfelter. Fødsler skal i denne sammenhæng forstås som både inkluderende traditionel fødsel såvel som kejsersnit. Fokus for undersøgelsen er afgrænset til den del af graviditet, fødsel og barsel, som hører til regionernes ansvarsområde. Side 1

6 Organisering I forbindelse med gennemførelse af undersøgelsen, er der nedsat en faglig planlægningsgruppe, som senere er erstattet af en Fødestedsgruppen, hvor begge har fungeret som sparringsgruppe til Center for Kvalitetsudvikling. I grupperne indgår eksempelvis chefjordemødre, overlæger, oversygeplejersker og administrativt personale. De tre sygehuse som har fødeafdelinger, er alle repræsenteret, hvilket vil sige Sygehus Thy-Mors, Vendsyssel Sygehus og Aalborg Sygehus. Planlægning, Kvalitet og Analyse, er rekvirent til undersøgelsen. Planlægningsgruppen har kommenteret samt godkendt designet af undersøgelsen, mens Fødestedsgruppen modtager rapportudkastet til høring. Rapportens opbygning Rapporten er inddelt i fire dele. I dette kapitel beskrives baggrunden for undersøgelsen, formålet, organiseringen og rapportens opbygning. Kapitel 2 er en opsamling af undersøgelsens resultater, og en oversigt over andelen af uforbeholdne tilfredse kvinder for de enkelte spørgsmål. I kapitel 3 præsenteres resultaterne fordelt på temaer i undersøgelsen, hvor den fulde svarfordeling er vist. Første tema er det samlede indtryk, som angiver den overordnede tilfredshed hos kvinder som har født, hvorefter fordelingen af kvindernes svar på de enkelte spørgsmål i de øvrige temaer bliver gennemgået. I rapportens kapitel 4 introduceres undersøgelsens metode. Bilag 1 indeholder frekvens- og krydstabeller med kvindernes baggrundskarakteristika, så her er et mere udførligt tabelmateriale for læseren, der ønsker at gå mere i dybden med undersøgelsens resultater. Bilag 2 præsenterer de kommentarer, som kvinderne har bidraget med til undersøgelsen opdelt på de spørgsmål, hvor det har været muligt at afgive kommentarer. På rapportens bagside er vist eksempler på hvilke kommentarer, kvinderne har givet til de forskellige fødeafdelinger. Det er kun i de individuelle afdelingsrapporter, at bilag 2 er vedlagt. De kan downloades på Bilag 3 indeholder spørgeskema og bilag 4 følgebrevet til spørgeskemaet, som er sendt til kvinderne. Bilag 5 viser sammenligning på tværs af Region Midtjylland og. Side 2

7 2 Opsamling Rapporten er en fremstilling af resultater af spørgeskemaundersøgelsen om fødsler i Region Nordjylland i Spørgeskemaet er sendt ud til 825 kvinder, der har født på et af regionens sygehuse i perioden 7. juni til 9. oktober Svarprocenten er 55. For 35 ud af undersøgelsens 51 spørgsmål, er det meningsfuldt at tale om en opdeling i uforbeholdent positive svar versus øvrige. Undersøgelsen har fem temaer som i vid udstrækning følger den kronologi kvinden gennemgår i sit graviditets-, fødsels- og barselsforløb. Temaerne skal udelukkende betragtes som en måde at gøre materialet overskueligt på, inddelt efter spørgeskemaets opbygning og kronologien i forløbet. Temaerne i undersøgelsen er: 1. Samlet indtryk (tabel 1) 2. Før fødslen (tabel 2) 3. Fødslen (tabel 3) 4. Efter fødslen (tabel 4) 5. Information (tabel 5) Sådan læser du tabel 1-5 Tabel 1-5 viser andelen af positive tilkendegivelser for hvert tema med de underspørgsmål, der hører til for hvert sygehus. Kolonnen med s andel af tilfredse svar er et vægtet resultat jf. kapitel 4. I sidste kolonne angiver n det faktiske antal af kvinder i hele regionen, der har besvaret spørgsmålet. Før hver tabel er der kort kommenteret på hvilke spørgsmål i tabellen, som ligger relativt højt og lavt udelukkende set på regionsniveau. For hvert spørgsmål vil der ofte være variation internt mellem sygehusene, hvilket fremgår når tallene ud for hvert sygehus sammenlignes med hinanden. I tabel 1-5 er der for hvert spørgsmål vist to tal. Øverst fremgår andel uforbeholdne tilfredse, mens tallet under, som er vist i parentes, angiver andel tilfredse svar. Betegnelsen uforbeholdne tilfredse. er kun de svar, hvor den mest positive svarkategori er anvendt. På skalaen Ja, i høj grad, Ja, i nogen grad, Nej, kun i mindre grad og Nej, slet ikke, er det det kun respondenter, som har benyttet svarkategorien Ja, i høj grad, der karakteriseres som uforbeholdne tilfredse. For hver tabel er der i noten angivet, hvilken kategori der klassificerer til betegnelsen uforbeholdne tilfredse. Andelen uforbeholdne tilfredse er de tal som der kommenteres på i rapporten. Valget er truffet med henblik på at sikre en vis spredning i resultaterne. Mange respondenter benytter kun de positive svarmuligheder. Det vil derfor være vanskeligt at identificere forbedringspotentiale, hvis alle positive svar karakteriseres som tilfredse, da antallet af decideret negative svar ofte er beskedent og sårbart over for tilfældigheder. Ud fra et kvalitetsudviklingsperspektiv er det derfor mere interessant at skelne mellem kvinder, der har benyttet den mest positive svarkategori og kvinder, der har benyttet de øvrige svarkategorier. Samtidig må den overordnede målsætning for kvalitetsarbejdet være at gå efter, at alle kvinder er uforbeholdent tilfredse med deres ophold. Det betyder samtidig, at restkategorien op til Side 3

8 de 100% ikke nødvendigvis har afgivet et decideret negativt svar som eksempelvis Nej slet ikke, men at de blot ikke har svaret Ja, i høj grad. For læseren der ønsker at se på den samlede andel af positive svar er tallet vist i parentes og viser de to øverste positive kategorier. Det vil eksempelvis sige den samlede andel som har svaret Ja i høj grad eller Ja i nogen grad. For enkelte spørgsmål er der ikke to positive kategorier, hvorved uforbeholdne tilfredse og tilfredse er identiiske, hvilket eksempelvis gælder for spørgsmål med svarskalaen For mange, Passende og For få. Overblik over andelen af uforbeholdne tilfredse Overordnet set er der en tendens til at det mindste sygehus, Sygehus Thy-Mors, har en større andel tilfredse kvinder for flere af temaerne. Samtidig er der en tendens til, at temaet information vurderes mere kritisk end de andre temaer i undersøgelsen. På regionsplan er der 54% som er uforbeholdne tilfredse med det samlede indtryk af sygehuset, mens andelen for det samlede indtryk af jordemodercenteret er 4. Seks ud af ti kvinder oplever, at de har fået den støtte, de har haft behov for gennem deres forløb. Tabel 1. Oversigtstabel - Samlet indtryk Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 47 Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på sygehuset? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 50% 4 47% (98%) (91%) (94%) Region Nordjylland Antal kvinder n 47% Har du fået den støtte, du havde behov for gennem graviditet, fødsel og barselsdagene? 7* 59% 61% (100%) (92%) (93%) 62% Hvad er dit samlede indtryk af jordemodercentret? 58% 54%* 39%* (100%) (96%) (9) 50 Hvad er dit samlede indtryk af dit ophold på sygehuset? 7* 46% 52% (100%) (92%) (93%) 54% 447 *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Ja, i høj grad' (sp 47, 48) og 'Virkelig godt' (sp 49, 50). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 4

9 For temaet Før fødslen ligger tilfredsheden med besøget i svangreambulatoriet og antallet af jordemoderkonsultationer højt, mens tilfredsheden med indholdet ligger noget lavere. Ligeledes vurderes fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene til både kvinderne og deres partnere forholdsvist lavt. Tabel 2. Oversigtstabel - Før fødslen Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 3 Hvordan vurderer du antallet af jordemoderkonsultationer? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 88% 86% 86% Region Nordjylland Antal kvinder n 86% Levede jordemoderkonsultationerne op til dine behov? 67%* 54% 48%* 52% 450 (9) (96%) (93%) 5 Levede dit/dine besøg i svangreambulatoriet på sygehuset op til dine behov? 74% 74% 67% (98%) (96%) (96%) 70% Har fødsels- og forældre-forberedelsestilbuddene som 63%* 49% 38%* dit fødested/ jordemodercenteret har tilbudt været dækkende for dit behov? (87%) (8) (87%) 9 Har fødsels- og forældre-forberedelsestilbuddene som 52% 53% 49% dit fødested/ jordemodercenteret har tilbudt været dækkende for din partners behov? (87%) (8) (87%) *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Passende' (sp. 3) eller 'I høj grad' (sp.4,5,8 og 9). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen 44% 50% Side 5

10 For temaet Fødslen er der især en høj andel af positive svar knyttet til omfanget af tilstedeværelsen af jordemoderen og inddragelsen af partneren i fødselsforløbet, hvor der i begge tilfælde er 97%, der er uforbeholdent tilfredse. Modtagelsen på afdelingen ligger forholdsvist lavt. Det samme gælder de to spørgsmål om smertelindring/smertehåndtering samt oplevelsen af fødslen som helhed. Spørgsmålet om fødselsoplevelsen er konkret formuleret som, hvordan har du alt i alt oplevet din fødsel? hvilket både kan være påvirket af sundhedspersonalets indsats såvel som kvindens fysiske og mentale tilstand, barnets velbefindende og eventuelt partnerens indsats m.m. En fødsel er generelt set knyttet til store smerter, hvilket må betragtes som et grundlæggende vilkår. Spørgsmålet indgår derved også som en baggrundsvariabel til de andre spørgsmål i undersøgelsen jf. kapitel 3 Resultater. Side 6

11 Tabel 3. Oversigtstabel - Fødslen Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 11 Var du tryg ved den telefonrådgivning du fik, da du ringede ind på fødeafdelingen? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 91%* 74% 72% (100%) (93%) (94%) Region Nordjylland 7 Antal kvinder n Hvordan oplevede du modtagelsen på fødeafdelingen? 81%* 6* 48%* 56% 440 (100%) (98%) (94%) 13 I hvilket omfang var der en jordemoder til stede hos dig, mens du var på fødestuen? 100% 96% 97% 97% Fik du den hjælp til smertehåndtering under fødslen, som du havde behov for? 73% 68% 66% (93%) (93%) (9) 67% Fik du den hjælp fra jordemoderen, som du havde behov for? 9* 8 82% (100%) (98%) (97%) 84% Blev der taget hensyn til dine ønsker under fødslen? 81% 76% 72% 74% 436 (97%) (94%) (9) 17 Oplevede du, at du fik den smertelindring i forbindelse med syning efter fødslen, som du havde behov for? % (100%) (93%) (92%) 68% Havde du dit nyfødte barn på brystet, dvs. hud mod hud, umiddelbart efter fødslen? 78% 82% 83% 82% Var du tilfreds med det tidspunkt du kunne få hud mod hud kontakt med dit nyfødte barn? 78% 88% 87% (100%) (9) (96%) 86% I hvilket omfang oplevede du, at din partner blev inddraget af sundhedspersonalet under fødslen? 97% 98% 96% 97% Var du til stede, da dit barn blev målt og vejet? 98%* 77%* 86% Hvordan har du alt i alt oplevet din fødsel? 72% 67% 62% 64% 441 (100%) (92%) (94%) *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Ja, i høj grad' (sp.11,14,15,16,17,19),'passende' (sp. 13,20), 'Virkelig god' (sp. 12,23) og 'Ja' (sp.18,21). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 7

12 For temaet Efter fødslen som dækker over både tiden på sygehuset og den første tid hjemme, er det især genvalg af sygehus som ligger højt (97%). Spørgsmål er et hypotetisk spørgsmål, og der er flere forhold som reelt ville spille ind, hvis situationen skulle opstå. Spørgsmålet kan dog indikere noget om den samlede oplevelse med den netop overståede fødsel. Hvis kvinderne er dybt utilfredse med fødeafdelingen, har de næppe ønske om at føde der igen. Spørgsmålene, der omhandler inddragelse i beslutningerne om pleje/behandling, tidspunktet for udskrivelse og viden om hvem der kan kontaktes efter hjemsendelse har en forholdsvis høj andel af positive svar. Blandt de spørgsmål som har en relativ lavere andel positive svar, er især udbyttet af efterfødselssamtalen og tilstrækkelig vejledning til smertehåndtering ved hjemkomst. Tabel 4. Oversigtstabel - Efter fødslen Andel tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 26 Har du fået den smertelindring efter fødslen, som du havde behov for, mens du var på sygehuset? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 81%* 68% 5* (97%) (91%) (92%) Region Nordjylland 61% Antal kvinder n Blev der taget hensyn til dine behov efter fødslen? 80%* 66% 61% 64% 448 (100%) (91%) (93%) 28 Har personalet hjulpet dig med at skabe mulighed for at få den ro, du havde brug for efter fødslen? 81%* 58% 56% (98%) (86%) (92%) 59% Fik du den hjælp, du havde brug for i forhold til at amme eller made dit barn, mens du var indlagt? 77%* 59% 60% (100%) (8) (86%) 62% Fik du den hjælp, du havde brug for i forhold til pleje af dit nyfødte barn? 82%* 63% 57% (100%) (8) (91%) 62% I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 97% 89% 88% 89% Hvordan oplevede du, at tidspunktet for din udskrivelse var? 93% 8 86% 87% Har sygehuset givet dig tilstrækkelig vejledning til at kunne håndtere smerter, da du kom hjem? 61% 52% 42%* (93%) (82%) (82%) 47% Hvordan vurderer du dit udbytte af efterfødselssamtalen? 3 58% 41% (100%) (94%) (94%) 44% Vidste du, hvem du kunne kontakte på sygehuset efter du kom hjem, hvis du fik behov for det? 9* 73%* 8 83% Hvis du skulle føde igen, ville du så vælge samme sygehus? 100% 97% 97% 97% 445 *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: Uforbeholdne tilfredse er defineret som svarkategorierne: 'I høj grad' (sp.26-31, 37), 'Passende' (sp. 32, 35), 'Virkelig godt' (sp. 38) 'Ja' (sp.39-40). Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 8

13 For temaet Information vurderes den skriftlige og mundtlige information på ca. samme niveau, men der er dog variation sygehusene imellem. I gennemsnit er der ca. hver fjerde der vurderer informationen uforbeholdent positivt. For vurderingen af informationen på sygehusets/jordemodercenterets hjemmeside er der kun, som mener denne er virkelig god. Se endvidere kapitel 3 for fordelingen på de andre svarkategorier. Tabel 5. Oversigtstabel - Information Andel uforbeholdne tilfredse svar i procent for hvert sygehus Nr. i Spørgsmål skema 43 Hvordan vurderer du den information, du fandt på sygehusets/jordemodercentrets hjemmeside? Sygehus Thy- Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus 0% 1* 3% (100%) (89%) (91%) Region Nordjylland Antal kvinder n Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik fra sygehuset? 39%* 27% 23% (9) (93%) (94%) 26% Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik fra sygehuset? 47%* 2 24% (97%) (97%) (98%) 27% 416 *Signifikant forskelligt fra gennemsnittet Note: Øverste tal viser andel uforbeholdne tilfredse der er defineret som svarkategorierne: 'Virkelig god". Det nederste tal i parentes viser andelen af tilfredse, hvor de to øverste positive svarkategorier er slået sammen Side 9

14 3 Resultater Dette kapitel præsenterer fordelingen af kvindernes svar for samtlige spørgsmål under de enkelte temaer i undersøgelsen. Sådan læser du figurerne i kapitel 3 Resultaterne bliver gengivet i figurer for det enkelte spørgsmål, som viser svarfordelingen for hvert sygehus og en samlet fordeling for øverst på hver figur. Fordelingen for Region Nordjylland som helhed er baseret på de vægtede tal jf. kapitel 4. På figurerne indgår ikke svarfordelingen i kategorier som Ikke aktuelt, Havde ikke behov for hjælp, Husker ikke og Ikke muligt. Antallet af kvinder der har svaret på spørgsmålet, er angivet ved n = antal kvinder der har besvaret på spørgsmålet. De spørgsmål som indgår i DDKM, er markeret med en note. Først præsenteres, hvordan kvinder der har født på afdelingen, samlet set har oplevet graviditet, fødsel og barsel. Herefter følger en tilbagemelding på de øvrige spørgsmål fordelt på temaerne i undersøgelsen. Ønskes en opsplitning af resultaterne i forhold til baggrundsvariablene findes disse i bilag 1. Ni ud af ti kvinder har valgt at skrive kommentarer i deres besvarelse af spørgeskemaet. Kvinderne har i gennemsnit skrevet 4,2 kommentar, da 404 kvinder har skrevet 1711 kommentarer. De åbne spørgsmål, hvor kvinderne kan knytte en kommentar indgår ikke i kapitlet, men læseren finder dem i bilag 2. Kommentarerne er inddelt efter de fem temaer og opdelt efter, hvorvidt kommentaren er positiv, negativ, neutral eller hører til øvrige. Samlet indtryk Samlet indtryk belyses ud fra de fire spørgsmål, som indgår sidst i spørgeskemaet. Kvindernes svarfordeling på det enkelte spørgsmål er vist efterfølgende. Andelen af uforbeholdent tilfredse i varierer inden for temaet fra 4 for kvindernes samlede indtryk af jordemodercentret til 62% for, hvorvidt kvinder har fået den støtte, der var behov for. 4 af kvinderne er uforbeholdent tilfredse, når de vurderer deres samlet indtryk af jordemodercentret, mens tilsvarende tal for det samlede indtryk af sygehuset ligger på 53%, men med variation sygehusene imellem. Eksempelvis er der på Sygehus Thy-Mors 7, som vurderer det samlede ophold på sygehuset som virkeligt godt, mens de resterende 2 vurderer det som godt. Side 10

15 Spørgsmål 47 Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på sygehuset? 47% 47% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 50% 48% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 4 46% 6% Aalborg Sygehus (n = 230) 47% 47% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 48 Har du fået den støtte, du havde behov for gennem graviditet, fødsel og barselsdagene? 62% 31% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 7 2 Sygehus Vendsyssel (n = 180) 59% 33% 7% Aalborg Sygehus (n = 229) 61% 31% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 11

16 Spørgsmål 49 Hvad er dit samlede indtryk af jordemodercenteret? 4 51% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 58% 43% Sygehus Vendsyssel (n = 180) 54% 42% Aalborg Sygehus (n = 227) 39% 56% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Spørgsmål 50 Hvad er dit samlede indtryk af dit ophold på sygehuset? 53% 40% Sygehus Thy-Mors (n = 40) 7 2 Sygehus Vendsyssel (n = 179) 46% 4 6% Aalborg Sygehus (n = 228) 52% 41% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Side 12

17 Før fødslen Spørgeskemaet indledes med spørgsmål om tiden Før fødslen. Kvindernes svarfordeling på de enkelte spørgsmål er vist efterfølgende. Næsten ni ud af ti kvinder vurderer, at der er et passende antal jordemoderkonsultationer, mens godt hver tiende kvinde vurderer, at der er for få. Se endvidere bilag 1 for hvordan dem der har deltaget i gruppe-, individuel- og telefonkonsultation, vurderer antallet af konsultationer. Syv ud af ti vurderer, at de i høj grad er tilfredse med besøgene på svangreambulatoriet. Knap halvdelen af kvinderne oplever ikke, at fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene har dækket deres behov. Her er det især Sygehus Thy-Mors som ligger højt, mens Aalborg Sygehus ligger lavt. For sidstnævnte gælder at færre end fire ud af ti kvinder mener, at tilbuddene har været dækkende. Kun hver tiende kvinde oplyser, at de har deltaget i fødsels- og forældreforberedelsestilbud, som ikke har været en del af fødested eller jordemodercentrets tilbud. Billedet af hvorvidt kvinderne oplever, at tilbuddene dækker deres partners behov viser, at halvdelen i høj grad er enige heri. Blandt de fødsels- og forældreforberedelsestilbud som flest kvinder deltager i ligger auditoriumundervisning og rundvisning. Umiddelbart ser det på figuren ud til, at Aalborg Sygehus og til dels Sygehus Vendsyssel konsekvent ligger væsentlig højere end Sygehus Thy-Mors i forhold til hvor mange kvinder, der har deltaget i de forskellige fødsels- og forældreforberedelsestilbud, men figuren viser antallet af svar og ikke den procentvise fordeling. Der er dog for to af tilbuddene en reel tendens til at jo større sygehus, des flere kvinder har deltaget i disse tilbud. De to tilbud er forældreforberedelse for par med fokus på amning og rundvisning på fødestedet. Spørgsmål 3 Hvordan vurderer du antallet af jordemoderkonsultationer? 86% 12% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 88% 12% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 86% 12% Aalborg Sygehus (n = 228) 86% 12% For mange Passende For få Side 13

18 Spørgsmål 4 Levede jordemoderkonsultationerne op til dine behov? 52% 42% Sygehus Thy-Mors (n = 42) 67% 29% Sygehus Vendsyssel (n = 180) 54% 42% Aalborg Sygehus (n = 228) 48% 44% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 5 Levede dit/dine besøg i svangerambulatoriet på sygehuset op til dine behov? 70% 27% Sygehus Thy-Mors (n = 42) 74% 24% Sygehus Vendsyssel (n = 174) 74% 22% Aalborg Sygehus (n = 225) 67% 29% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 14

19 Spørgsmål 6 Har du i din graviditet gået til fødsels- og forældreforberedelse ved dit fødested/jordemodercenter? Antal kvinder Sygehus Thy-Mors Sygehus Vendsyssel Aalborg Sygehus Ikke deltaget Auditorium For par med fokus på amning, førstegangsfødende Ammesamtaler, flergangsfødende Rundvisning Motion Specialtilbud Andet Spørgsmål 7 Har du i din graviditet deltaget i fødsels- og forældreforberedelsestilbud, som ikke har været en del af dit fødested eller jordemodercentrets tilbud? 9% 91% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 9 Sygehus Vendsyssel (n = 182) 97% Aalborg Sygehus (n = 229) 11% 89% Ja Nej Side 15

20 Spørgsmål 8 Har fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene som dit fødested/jordemodercentret har tilbudt været dækkende for dit behov? 44% 43% 8% Sygehus Thy-Mors (n = 30) 63% 23% 10% Sygehus Vendsyssel (n = 107) 49% 36% 8% 7% Aalborg Sygehus (n = 154) 38% 49% 9% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 9 Har fødsels- og forældreforberedelsestilbuddene som dit fødested/jordemodercentret har tilbudt været dækkende for din partners behov? 50% 36% 8% Sygehus Thy-Mors (n = 23) 52% 3 9% Sygehus Vendsyssel (n = 89) 53% 33% 11% Aalborg Sygehus (n = 138) 49% 38% 8% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 16

21 Fødslen For temaet Fødslen er de enkelte spørgsmål vist efterfølgende. Når de enkelte spørgsmål til temaet fødslen sammenlignes på tværs er der er en stor spredning i, hvorvidt kvinderne er uforbeholdent tilfredse. Modtagelsen på afdelingen ligger forholdsvist lavt, da det i gennemsnit kun er godt halvdelen af kvinderne, som opvelser modtagelsen som Virkelig god, dog med stor variation på tværs af fødeafdelingerne. Næsten alle kvinder oplever, at jordemoderen er til stede på fødestuen i et passende omfang. Samtidig oplever næsten alle kvinder, at partneren blev inddraget af sundhedspersonalet under fødslen. Kun hver tiende kvinde vurderer, at kejsersnittet kunne være undgået, hvis kvinden havde fået mere støtte af personalet. Til spørgsmålet om hvordan kvinderne alt i alt oplever fødslen, svarer to ud af tre kvinder, at fødslen var Virkelig god. Spørgsmål 11 Var du tryg ved den telefonrådgivning du fik, da du ringede ind på fødeafdelingen? 7 20% Sygehus Thy-Mors (n = 35) 91% 9% Sygehus Vendsyssel (n = 131) 74% 19% Aalborg Sygehus (n = 196) 72% 22% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Spørgsmål 12 Hvordan oplevede du modtagelsen på fødeafdelingen? 56% 39% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 80% 20% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 6 33% Aalborg Sygehus (n = 220) 48% 46% 6% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Side 17

22 Spørgsmål 13 I hvilket omfang var der en jordemoder til stede hos dig, mens du var på fødestuen? 97% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 100% Sygehus Vendsyssel (n = 180) 96% Aalborg Sygehus (n = 226) 96% For lidt Passende For meget Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 14 Fik du den hjælp til smertehåndtering under fødslen, som du havde behov for? 67% 27% Sygehus Thy-Mors (n = 30) 73% 20% Sygehus Vendsyssel (n = 133) 68% 2 Aalborg Sygehus (n = 161) 66% 29% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Side 18

23 Spørgsmål 15 Fik du den hjælp fra jordemoderen, som du havde behov for? 84% 13% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 9 Sygehus Vendsyssel (n = 178) 8 12% Aalborg Sygehus (n = 219) 82% 1 Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 16 Blev der taget hensyn til dine ønsker under fødslen? 74% 21% Sygehus Thy-Mors (n = 37) 81% 16% Sygehus Vendsyssel (n = 178) 76% 18% Aalborg Sygehus (n = 221) 72% 23% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Side 19

24 Spørgsmål 17 Oplevede du, at du fik den smertelindring i forbindelse med syning efter fødslen, som du havde behov for? 68% 2 Sygehus Thy-Mors (n = 23) 6 3 Sygehus Vendsyssel (n = 120) 7 18% Aalborg Sygehus (n = 142) 6 26% 6% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 18 Havde du dit nyfødte barn på brystet, dvs. hud mod hud, umiddelbart efter fødslen? 82% 18% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 78% 22% Sygehus Vendsyssel (n = 181) 82% 18% Aalborg Sygehus (n = 226) 83% 17% Ja Nej Note: Indgår i DDKM. Side 20

25 Spørgsmål 19 Var du tilfreds med det tidspunkt du kunne få hud mod hud kontakt med dit nyfødte barn? 86% 10% Sygehus Thy-Mors (n = 41) 78% 22% Sygehus Vendsyssel (n = 177) 88% 7% Aalborg Sygehus (n = 224) 87% 9% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Note: Indgår i DDKM. Spørgsmål 20 I hvilket omfang oplevede du, at din partner blev inddraget af sundhedspersonalet under fødslen? 97% Sygehus Thy-Mors (n = 39) 97% Sygehus Vendsyssel (n = 171) 98% Aalborg Sygehus (n = 223) 96% For lidt Passende For meget Side 21

26 Spørgsmål 21 Var du til stede, da dit barn blev målt og vejet? 8 1 Sygehus Thy-Mors (n = 40) 98% Sygehus Vendsyssel (n = 179) 77% 23% Aalborg Sygehus (n = 229) 86% 14% Ja Nej Spørgsmål 22 Vurderer du, at kejsersnittet kunne være undgået, hvis du havde fået mere støtte af personalet? 6% 90% Sygehus Thy-Mors (n = 15) 7% 93% Sygehus Vendsyssel (n = 38) 89% Aalborg Sygehus (n = 44) 7% 89% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, i mindre grad Nej, slet ikke Side 22

27 Spørgsmål 23 Hvordan har du alt i alt oplevet din fødsel? 64% 30% Sygehus Thy-Mors (n = 39) 72% 28% Sygehus Vendsyssel (n = 177) 67% 2 6% Aalborg Sygehus (n = 225) 62% 32% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Side 23

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen (Hvidovre) Amager og Hvidovre Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 819 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014. 55 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Fødende Kvinder

LUP Fødende Kvinder Fødeafdelingen OUH Odense og Svendborg Spørgeskemaet er udsendt til 1106 kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2015. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2016 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 5.533 kvinder, der har født 204 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ernæringsenheden Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region

Læs mere

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for Fakta om LUP Fødende 2012 Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på IVF-klinikken, Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LUP Fødende Partnere

LUP Fødende Partnere Fødeafdelingen Hospitalsenheden Vest Eventuelle partnere til de kvinder, der har født på afdelingen i perioden 1. august til 31. oktober 2014, har haft mulighed for at besvare et spørgeskema om partnerens

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse blandt 9.500 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Medicinsk Ambulatorium, Herning Medicinsk Afdeling (Herning/Ringkøbing) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling K Regionshospitalet Randers og Grenaa 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienternes perspektiv på kronisk sygdom

Patienternes perspektiv på kronisk sygdom Patienternes perspektiv på kronisk sygdom Bilag Maj 2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Patienternes perspektiv på kronisk sygdom - oplevelser på tværs af sundhedsvæsenet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling P Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Gynækologisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.322 kvinder, der har født 2015 LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Biokemisk Afdeling Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Livsstilscenteret Brædstrup Hospitalsenheden Horsens 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børn Amb Ortopædkirurgisk E Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi drift, ortopædi Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Hospitalsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Hospitalsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Hospitalsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere