Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter"

Transkript

1 Ko Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter - en spørgeskemaundersøgelse Af Mona Rosenberg og Sidsel Holm Sørensen

2 Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter - En spørgeskemaundersøgelse Af Mona Rosenberg og Sidsel Holm Sørensen Juni 2010 Videnscenter for Socialpsykiatri ISNB: Videnscenter for Socialpsykiatri Studiestræde 19, København K. Tlf.: Rapporten kan downloades på: 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning, s.5 Sammenfatning af undersøgelsens resultater, s.5 Baggrunden for screeningsundersøgelsen, s.7 Undersøgelsens formål, s.8 Undersøgelsens gyldighed, s.9 Del 1. Ledelsesniveau, spørgeskema 1 udfyldt af psykiatrikoordinatorer Kontakt til målgruppen, s.10 Informationsindsatsen, s.14 Samarbejdspartnere og samarbejdsformer, s.15 Brug af tolk, s.17 Del 2. Praksisniveau, spørgeskema 2 udfyldt af enkelte socialpsykiatriske tilbud Beskrivelse af tilbuddene, s.19 Tilpasning af tilbuddene, s Socialpsykiatriske tilbud der har målrettet deres indsats, s.21 Kontakt til målgruppen, s.22 Brugerbilledet, s.23 Medarbejderkompetencer, s.27 Fremtidige udfordringer, s.29 - Er der forskel i svarene på ledelsesniveau og praksisniveau? s. 30 3

4 - Andre udfordringer, s. 32 Hvad efterlyses? s. 32 Konklusion, s. 32 Anbefalinger, s.35 Litteraturliste, s.36 Bilag, s.37 4

5 Indledning Kultur og Kontakt er Videnscenter for Socialpsykiatris seneste projekt om etniske minoriteter i socialpsykiatrien. Det er støttet af Socialministeriets Psykiatripulje. Formålet med projektet var at styrke socialpsykiatriens kontakt til psykisk syge indvandrere og flygtninge. I forbindelse med projekt Kultur og Kontakt har Videnscenter for Socialpsykiatri gennemført en screeningsundersøgelse i efteråret Screeningen bestod i en spørgeskemaundersøgelse, der skulle kortlægge hvilke socialpsykiatriske tilbud, der findes på landsplan for psykisk sårbare, etniske minoriteter. Formålet var desuden at afdække, hvor og hvordan der arbejdes målrettet med den gruppe og hvilke erfaringer, der kunne bidrage til en samlet vidensdeling indenfor feltet. Yderligere skulle spørgeskemaundersøgelsen afdække de 98 kommuners arbejde med målgruppen både på ledelsesniveau og på praksisniveau. Undersøgelsen er derfor opdelt i: 1. Et spørgeskema (skema 1) sendt til 98 psykiatrikoordinatorer, hvori der stilles spørgsmål om kommunens generelle indsats i forhold til målgruppen. 2. En undersøgelse på praksisniveau, hvor relevante socialpsykiatriske tilbud, dvs. tilbud der yder en særlig indsats overfor målgruppen, er blevet bedt om at udfylde et særskilt spørgeskema (skema 2). På ledelsesniveau er spurgt til målgruppens omfang, socialpsykiatriens samarbejdspartnere, informationsindsatsen og tolkepraksis. På praksisniveau er spurgt til de enkelte tilbuds udformning, brugergruppen og hvordan der etableres kontakt til målgruppen. I begge spørgeskemaer er spurgt til hvilke fremtidige udfordringer respondenterne ser og hvilke relevante medarbejdere med særlige kompetencer, der findes i kommunen. Kendskab til medarbejderne på feltet indgår i grundlaget for et fremtidigt netværk på tværs af kommunerne. I det følgende vil vi tage udgangspunkt i de ovennævnte temaer i gennemgangen af undersøgelsens resultater. Sammenfatning af undersøgelsens resultater Socialpsykiatriens største udfordringer fremgår at være at nå målgruppen, undgå at de eksisterende tilbud fravælges og sikre ressourcer til en målrettet indsats 5

6 6 Socialpsykiatrien har gennemsnitlig kontakt med ¼ af de psykisk syge etniske minoriteter, der skønnes at være i kommunerne Der er kontakt med flere flygtninge end indvandrere og flere efterkommere af flygtninge end efterkommere af indvandrere Der er generelt meget begrænset kontakt med de unge Tilbud er kun i begrænset omfang målrettet etniske minoriteter f.eks. i form af danskundervisning, medarbejder med særlige kompetencer, særlig mad, indretning, musik eller aktiviteter f.eks. målrettet isolerede kvinder 50% af kontakten etableres via visitation, 15% via opsøgende arbejde og 15% via åben dør Kun ganske få kommuner har oversatte informationspjecer om de konkrete tilbud Enkelte socialpsykiatriske tilbud samarbejder med etniske foreninger, boligselskaber og nærpoliti Målgruppen skønnes især at have brug for støtte til at skabe netværk, bryde ensomhed og skabe strukturer i hverdagen Kun ganske få kommuner har ansat medarbejdere med specifikke kompetencer f.eks. faglige, sproglige eller kulturelle

7 Baggrunden for screeningsundersøgelsen Videnscenteret har med denne undersøgelse ønsket at bidrage til at tegne et tydeligere billede af i hvor høj grad socialpsykiatrien på landsplan har kontakt med sindslidende flygtninge og indvandrere i deres tilbud, hvordan der skabes kontakt, i hvor høj grad tilbuddene er målrettet denne gruppe borgere og hvem der samarbejdes med. Desuden skulle undersøgelsen skabe et billede af hvilke udfordringer socialpsykiatriens medarbejdere oplever, at de står overfor i deres hverdag og hvilke kompetencer, der findes på området i de enkelte kommuner. En registerundersøgelse fra viser, at der er en overrepræsentation af mennesker med anden etnisk baggrund som tvangsindlægges eller indlægges til retslige foranstaltninger (dom til behandling, mental undersøgelse, surrogatfængsel mm). Derudover er der dokumentation for at 2 ud af 3 unge, som anbringes i sikrede institutioner pga. kriminalitetsadfærd, har anden etnisk baggrund end dansk. Af disse har 7 ud af 10 flygtningebaggrund og en meget stor del beskrives med traumatiske opvækstforhold 2. Videnscenteret har gennem en årrække haft særlige samarbejdsprojekter med landets kommuner om psykisk sårbare etniske minoriteters særlige livsvilkår og særlige behov for støtte til rehabilitering senest gennem Projekt VITA - et arbejdsmarkedsrettet projekt gennemført med Århus, Odense, Haderslev og Brøndby kommuner 3. Erfaringer fra disse projekter har underbygget fornemmelsen af en socialpsykiatri, som generelt har meget lille kontakt til flygtninge og indvandrere. Psykisk sårbare flygtninge og indvandrere er i særlig grad udsatte i forhold til samfundsmæssig stigmatisering og eksklusion, hvilket forøger deres risiko for at udvikle kronisk psykisk sygdom. Etniske minoriteter mangler desuden ofte nødvendig viden og vejledning om mulighederne for støtte i det danske social- og sundhedsvæsen 4. Pårørende ved ofte ikke, at de kan få hjælp og støtte til et psykisk sygt familiemedlem og flygtninge kan mangle viden om, hvor de kan henvende sig og få hjælp i tide, og inden de overføres til kontanthjælpssystemet, hvis de efter års 1 Helwig-Larsen, Karin og Marianne Kastrup (2007): Etniske forskelle i kontaktmønstret til psykiatrisk behandling, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri og Statens Institut for Folkesundhed. 2 Hansen, Lisbeth og Karen Zobbe (2006): Fokus på anvendelsen af de sikrede afdelinger, Teori og Metodecentret, s Projekt VITA løb fra Læs mere om VITA på 4 Poulsen, Charlotte (2006): Taler vi om det samme? Når etniske minoriteter med sjældne handicaps møder social- og sundhedsvæsenet, Center for Små Handicapgrupper. 7

8 selvforsørgelse på arbejdsmarkedet pludselig oplever et psykisk sammenbrud og en re-traumatisering. Systemernes udfordring er både at overvinde sprog- og kulturbarrierer, men også berøringsangst, som delvist kan være begrundet i ansattes usikkerhed om religion og kulturs betydning 5. Der er derfor et stort behov for kompetenceudvikling af medarbejdere som skal møde disse borgere med forståelse for deres særlige situation og være i stand til at overvinde kulturelle og kommunikative barrierer. Herudover ligger der samfundsmæssigt en stor udfordring i at få systemernes indsatser til at hænge forsvarligt sammen. Det er ikke usædvanligt, at psykisk syge og sårbare med etnisk minoritetsbaggrund på samme tid har kontakt med mange forskellige medarbejdere fra mange forskellige sektorer og forvaltninger, som imidlertid hver især kun kender dele af borgerens liv og familiens problemkompleks. Jobcenteret har fokus på arbejdsmarkedet, børneforvaltningen forholder sig til problemer med børnene, ydelseskontoret interesserer sig udelukkende for berettigelse til kontanthjælp osv. Sammenhæng i indsatserne er en forudsætning for at borgeren får den relevante støtte på rette tid, at indsatserne understøtter hinanden og at ressourcerne udnyttes hensigtsmæssigt. Her spiller socialpsykiatrien en vigtig rolle. Både overfor borgere, som selv har brug for støtte til at komme sig og kunne tage vare på eget liv, men også for pårørende, som kan have brug for aflastning til syge familiemedlemmer, så de selv i højere grad kan komme udenfor hjemmet og måske deltage på arbejdsmarkedet. Man kan have en forhåbning om at rettidig støtte fra socialpsykiatriens side kunne forebygge en del af de mange tvangsindlæggelser og indlæggelser på de retspsykiatriske afdelinger. Undersøgelsens formål Undersøgelsen skal bidrage til at tydeliggøre omfanget og kvaliteten af socialpsykiatriens kontakt med flygtninge og indvandrere på landsplan. Den skal desuden kvalificere grundlaget for Videnscenterets fremtidige kompetenceudviklingsaktiviteter på området sindslidende med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Aktiviteter som kan ruste socialpsykiatriens ledere og medarbejdere til i højere grad at få kontakt med og inkludere flygtninge og indvandrere i tilbuddene. 5 Ibid 8

9 Undersøgelsens gyldighed Undersøgelsen baserer sig på svar fra 71,5% af de adspurgte, der repræsenterer 70 forskellige kommuner. I spørgeskema 1 har 45 respondenter svaret på spørgsmål som retter sig mod ledelsesniveau og i spørgeskema 2 har vi modtaget svar fra 107 tilbud på praksisniveauet. Begge spørgeskemaer er sendt til psykiatrikoordinatoren 6, som selv har udfyldt det ene skema og/eller videresendt det andet til relevante socialpsykiatriske tilbud i den respektive kommune. Ved de fleste diagrammer er angivet, hvor mange der har svaret. Hvor det ikke er angivet, skyldes det, at respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder. 6 Med psykiatrikoordinator menes den person i kommunen, der har det administrerende ansvar for overblik over kommunens socialpsykiatri. Titlen kan variere fra sted til sted, således at det der i nærværende rapport betegnes psykiatrikoordinator andetsteds betegnes afdelingsleder, driftschef e.l. 9

10 Del 1. Ledelsesniveau, spørgeskema 1, udfyldt af psykiatrikoordinatorer Nedenstående delundersøgelse baserer sig på svar fra socialpsykiatrikoordinatorer /-ansvarlige fra 45 kommuner. Kontakt til målgruppen 16 respondenter har svaret på de spørgsmål, der både vedrører antallet af etniske minoriteter med sindslidelser i kommunen og antallet af etniske minoriteter med sindslidelser, som benytter sig af eksisterende tilbud (fig. 1). Svarene viser, at der i alt formodes at være 524 sindslidende (i de 16 kommuner) med etnisk minoritetsbaggrund og heraf kun 144, dvs. 27 %, som benytter de eksisterende tilbud. Selvom tallet ikke er repræsentativt for hele landet, er det slående, at så få benytter tilbuddene. De fire kommuner, der har en kontaktrate på 100 % baserer sig på meget små populationer i målgruppen. Dvs. at der kun er tale om henholdsvis 3,7,12 og 12 personer i de respektive fire kommuner. Disse kommuner er med til at trække det samlede procenttal, som benytter tilbuddene, op selvom det i realiteten samlet set kan være endnu mindre (end 27 %). I de større kommuner som f.eks. Frederiksberg anslås målgruppen til at omfatte 130 personer, men antallet, der benytter de socialpsykiatriske tilbud, er helt nede på 30 personer, dvs. 23 %. Der er tre kommuner med høj kontaktrate og en population, der er højere end 10: Halsnæs, Næstved og Lyngby-Taarbæk. Man kunne forestille sig at en høj kontaktrate hænger sammen med en opmærksomhed på hvilke kommunikationskanaler og former der er særligt hensigtsmæssige til denne målgruppe. Men mens der intet særlig er at bemærke ved Lyngby-Taarbæk s informationsindsats - de angiver blot at de har beskrivelser af kommunens socialpsykiatriske tilbud på kommunens hjemmeside - har Næstved svaret, at der yderligere er oversatte pjecer på biblioteker, i lægekonsultationer og lignende steder (fig.3) 7. Halsnæs har svaret, at sagsbehandlere, distriktspsykiatri, egen læge o. lign. orienterer om tilbuddene. Disse informationsindsatser om kommunens tilbud kan altså have betydning for den høje kontaktrate (71 % og 100 %). 7 Det har ikke været muligt at få dette genbekræftet ved efterfølgende henvendelse til Næstved. 10

11 Desuden svarer både Næstved og Lyngby-Taarbæk, at de samarbejder med både sprogcentre og etniske foreninger, hvilket også kan være en af forklaringerne på deres gode kontaktrate (fig. 2). Omvendt har Hillerød, som har svaret, at de samarbejder med både sprogcentre og etniske foreninger, ikke markant bedre kontaktrate (25 %). Det kan muligvis hænge sammen med en i øvrigt begrænset informationsindsats. De har nemlig ikke svaret på spørgsmålene omkring denne. 11

12 Fig. 1. Målgruppe og brugere skema 1 Målgruppen, din vurdering Brugere, din vurdering % af målgruppen, der benytter tilbuddene i de enkelte kommuner Indbyggere i kommunen Assens % Billund % Dragør % Egedal % Frederiksberg % Gribskov % Halsnæs % Herlev % Hillerød % Ikast-Brande % Lyngby-Taarbæk % Næstved % Rebild % Svendborg % Tønder % Viborg % I alt Gennemsnit af antal 32,75 9 Landsgennemsnit af målgruppen, der benytter tilbuddene 27% 16 besvarelser. 12

13 Roskilde kommune har samarbejde med boligselskaber og nærpoliti, men det fremgår ikke, hvilken betydning det har for kontaktraten, da der mangler svar på målgruppens størrelse i kommunen og på hvor mange, der benytter tilbuddene. Herlev samarbejder også med lokalpoliti, men kommunens kontaktrate er alligevel relativ lav, nemlig 28 %. Forklaringen kan måske være at samarbejdet med politiet ofte først opstår, når sindslidende borgere tvangsindlægges eller i forbindelse med kriminalitet og anholdelser. I modsætning hertil kan samarbejdet med sprogcentre eller etniske foreninger være af mere forebyggende karakter, idet det trods alt kræver et vist psykisk overskud at deltage sådanne steder. Desuden kan sådanne steder henvise til socialpsykiatrien inden, der opstår en situation, hvor politiet må indblandes. Fig. 2. Alternative samarbejdspartnere Sprogcentre Etniske foreninger Billund Sprogcentre Herlev Hillerød Sprogcentre Ikast-Brande Sprogcentre Køge Sprogcentre Lolland Sprogcentre Lyngby-Taarbæk Sprogcentre Næstved Sprogcentre Rebild Sprogcentre Ringsted Sprogcentre Roskilde Skanderborg Sprogcentre Struer Sprogcentre Vejen Sprogcentre Aalborg Sprogcentre Etniske foreninger Etniske foreninger Etniske foreninger Andet Boligselskaber Boligselskaber, nærpoliti 13

14 14

15 Informationsindsatsen Kun ganske få kommuner gør noget udover det sædvanlige, når det handler om at oplyse om kommunens socialpsykiatriske tilbud. De fleste har beskrivelser på hjemmesiden, men ingen har oversat disse. I svarkategorien andet har en enkelt skrevet, at der er opsøgende arbejde for at informere om kommunens tilbud og andre har svaret at information foregår via samarbejdspartnere (fig. 3). Den relativt begrænsede informationsindsats kan være med til at forklare den lave kontaktrate på landsplan. Psykiske syge eller sårbare flygtninge og indvandrere med komplekse problemstillinger, har sjældent ressourcer til at opsøge information og læse hjemmesidebeskrivelser, og især ikke hvis disse ikke er oversat til deres modersmål. I øvrigt kræver det, at borgerne overhovedet har kendskab til, at den form for tilbud findes. Informationerne bør formentlig i højere grad målrettes gennem en opsøgende indsats. Fig. 3. Informationsindsatsen Antal Oversatte pjecer på biblioteker, i lægekonsultationer og lignende steder 1 Opslag i supermarkeder, klubber og foreninger 21 Beskrivelser på kommunens hjemmeside 15 Andet Informationsmetoder 41 besvarelser. Respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder. 15

16 Samarbejdspartnere og samarbejdsformer I de fleste kommuner men ikke alle er der samarbejde med socialforvaltning, distriktspsykiatri og hospitalspsykiatri (fig. 4). Når relativt mange også samarbejder med arbejdsmarkedsforvaltningen, hænger det sandsynligvis sammen med beskæftigelsespolitikken, som under den seneste højkonjunktur har haft til formål at få så mange som muligt i arbejde. Der er i den forbindelse også kommet særligt fokus på sindslidende borgere. Fra Projekt VITA ved vi imidlertid, at kontanthjælpsmodtagere, som både er psykisk sårbare og har etnisk minoritetsbaggrund har været én af de grupper som kommunerne har haft særlig vanskeligt ved at hjælpe kontakt til arbejdsmarkedet. Det lave antal kommuner, der har samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen bekræfter ligeledes erfaringer fra VITA om, at jobkonsulenter og sagsbehandlere efter kommunalreformens opsplitning af de kommunale forvaltninger, ofte kun kender dele af borgerens problemkompleks, og således ofte ikke kender til målgruppens familiære forhold. Det betyder også at ingen i kommunes nødvendigvis har et samlet overblik over familiens samlede situation. I kategorien andet har 11 respondenter svaret, at de har samarbejde med alment praktiserende læger, hjemmehjælp, ergoterapeuter, boligselskaber, politi, varmestuer, andre kommuner og bistand til tolkning. Fig. 4 Socialpsykiatriens samarbejdspartnere Antal Distriktspsykiatri en Hospitaltspsykia trien Social forvaltningen Arbejdsmarkedsf orvaltningen Børn -og ungeforvaltningen Sprogcentre Etniske foreninger Andet Samarbejdspartnere 45 besvarelser. Respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder. Hvad angår samarbejdsformerne har socialpsykiatrien generelt formelle samarbejdspartnere eller case-by-case samarbejde med andre forvaltninger. I samarbejdet med sprogcentrene er der dog lidt flere uformelle samarbejdspartnere end formelle. 16

17 Randers kommune skiller sig ud, som en kommune med en struktur hvor et tæt samarbejde mellem relevante forvaltninger er i fokus. Socialrådgivere er specialuddannede. Myndighedsafdelingen, der tager sig af de dårligst stillede ligger sammen med de socialpsykiatriske tilbud. Fig. 5. Antal Distrikspsykiatrien Hospitalspsykiatrien Socialforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen Samarbejdsformer Børn og unge/skoleforvaltningen Formelle samarbejdspartnere Uformelle samarbejdspartnere Strategisamarbejde Case-by-case samarbejde Sprogcentre Etniske foreninger Andet Det kan virke overraskende, at der generelt er mange formelle samarbejdspartnere, fordi det giver indtryk af, at der så også er et struktureret samarbejde mellem de forskellige forvaltninger. Erfaringerne fra Videnscenterets samarbejdsprojekter viser nemlig, at det modsatte ofte er gældende og der generelt ikke er et struktureret samarbejde 8. Man kan måske tillade sig den tolkning at virkeligheden i kommunerne ser anderledes ud. Mange har både svaret, at de har formelle samarbejdspartnere og case-by-case samarbejde. Man kan således forestille sig en konstruktion hvor, man i kommunerne har formelle samarbejdspartnere i form af bestemte afdelinger/personer, som socialpsykiatrien refererer til, men at det reelle samarbejde foregår på enkeltinitiativ i form af case-by-case samarbejde og således ikke nødvendigvis er særlig struktureret. Desuden har spørgeskemaets ordlyd ikke været tydelig nok her. Respondenterne kan have forskellig e opfattelse af hvad kategorierne formelle, uformelle, strategi- og case-by-case samarbejdspartnere dækker over, hvilket i sig selv kan have bidraget til et uklart billede. Brug af tolk Fig Rosenberg, Mona (2009): En plads i arbejdslivet. Når psykisk sårbare flygtninge og indvandrere skal i arbejde, Videnscenter for Socialpsykiatri og Guldbrandsen, Klaes (2007): Samspil på tværs, Videnscenter for Socialpsykiatri 17

18 Brug af tolk Antal Der bruges kun tolk, når de kommunale medarbejdere finder det nødvendigt Klienten har mulighed for at anmode om tolk 2 Der er særlige retningslinjer for, under hvilke omstændigheder, der bruges tolk 0 Der bruges aldrig tolk 45 besvarelser. Respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder. Der er en vis inkonsistens i besvarelserne, når det gælder brugen af tolk. Det burde f.eks. ikke være muligt både at svare der bruges kun tolk, når de kommunale medarbejdere finder det nødvendigt og klienten har mulighed for at anmode om tolk idet de to svar logisk set udelukker hinanden. Derfor virker det rimeligt at forstå besvarelserne, jf. fig. 6, som om 20 har svaret, at medarbejdere kan rekvirere tolk og 27 har svaret, at klienten også kan anmode om tolk. Mange vil altså have svaret begge dele, uden det modsiger hinanden. At 27 har svaret, at klienten har mulighed for at anmode om tolk, siger derimod ikke noget om hvor mange, der reelt får tildelt en tolk, når de anmoder. Tallet siger således kun, at det ikke udelukkende er den kommunale medarbejder, der kan ønske tolkning. Ifølge Retssikkerhedslovens 4 har alle borgere ret til at medvirke ved behandlingen af deres sag 9. Behandlingen af sager skal derfor tilrettelægges på en måde, der sætter borgeren i stand til at nyde denne ret. For nogles vedkommende betyder det at deltage i egen sag, at der er brug for tolk, og det må således betragtes som kommunes ansvar og lovmæssige forpligtelse af sikre tolkning i det omfang, det er nødvendigt for at borgeren kan medvirke i egen sag. Spørgsmålet bliver selvfølgelig, hvem der skal vurdere, hvornår det er nødvendigt med tolkning. Har man helt klare retningslinjer for hvornår der anvendes tolk, behøver dette ikke blive et problem. Men kun to respondenter har svaret, at der er særlige retningslinjer for brug af tolk på deres arbejdsplads. 9 Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling af sin sag. n og amtskommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed. Det samme sikres gennem Servicelovens 1, stk. 3: "Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og i samarbejdet med den enkelte." 18

19 Der er ikke spurgt ind til hvilke slags tolke, man bruger (professionelle, brugerens familie eller andet), men det, at så få har standardiseret tolkeanvendelsen, kunne tyde på at brug af tolke generelt stadig ikke prioriteres. Dette bekræftes allerede i 2002 af erfaringerne fra rapporten Tolkning i socialpsykiatrien af Lise og Ehab Galal 10. I denne rapport fremgår det, at der mange steder bruges alt fra professionelle tolke til borgernes egne børn, samt at der er en udbredt (mis-) forståelse af tolkens rolle, som en ren oversætter. Men professionel tolkning kræver både høje sproglige kompetencer på begge sprog, særlige interkulturelle kompetencer, uvildighed, evne til at udvise respekt og erfaring i tolketekniske spilleregler. 10 Galal, Lise Paulsen og Ehab Galal (2002): Tolkning i Socialpsykiatrien: en kvalitativ undersøgelse af sindslidende med anden etnisk baggrund og deres oplevelse og erfaring med brug af tolk, Videnscenter for Socialpsykiatri. 19

20 Del 2. Praksisniveau, spørgeskema 2 udfyldt af de enkelte socialpsykiatriske tilbud Beskrivelse af tilbuddene Det følgende handler om de tilbud, der er til etniske minoriteter i socialpsykiatrien i landets 98 kommuner. 107 har svaret på dette spørgeskema, men det betyder ikke, at der findes 107 socialpsykiatriske tilbud, som er målrettet etniske minoriteter med sindslidelser. Flere har nemlig svaret i deres egenskab af at være et socialpsykiatrisk tilbud snarere end, fordi de har specifikke tilbud til målgruppen. Desuden har ikke alle svaret på samtlige spørgsmål. Det vil fremgå hvor mange, der har svaret på de spørgsmål, der nævnes. 44 ud af 60 har svaret, at deres tilbud er etableret i forbindelse med en særlig kommunal indsats i modsætning til f.eks. et frivilligt initiativ. 50 har svaret, at der tilbydes måltider, 52 at der tilbydes skp-ordning, 61 at der tilbydes aktiviteter og 20 har svaret andet. Denne kategori dækker bl.a. rådgivning, bisidderfunktion, bostøtte, øreakupunktur NADA, erhvervsafklaring, praktik, ferie, tolk, idræt, bad og tøjvask. Fig.7 Hvad tilbydes antal måltider skp aktiviteter andet tilbud 107 besvarelser. Respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder. 20

21 Tilpasning af tilbuddene Generelt er etniske minoriteters behov ikke tænkt ind i tilbuddene. Kun ganske få gør noget særligt for at rumme målgruppen. I figur 8 kan man se hvor mange, der har valgt i høj grad til spørgsmål om, hvordan de tager særlige hensyn til målgruppen. I alt har 107 svaret, men kun 11 udbyder f.eks. danskundervisning og 3 har særlige kvindedage. Flere har da også svaret at, der tages højde for de etniske minoriteters særlige behov som individuelle behov, dvs. på samme måde som der tages højde for danske brugere behov. Etniske minoriteter med sindslidelser betragtes således ikke som en gruppe, der bør laves særligt målrettede tilbud til, men som enkelte individer. Spørgsmålet er imidlertid om denne tilgang imødekommer de særlige behov, man som flygtning eller indvandrer kan have. Fig. 8. Målretning af tilbud Antal "i høj grad" Særlig mad Særlig musik Særlige medarbejdere Danskndervisnin g Familie og netværk Særlige kvindedage Indretning og inventar Særlige hensyn 107 besvarelser. Respondenterne har kunnet vælge flere svarmuligheder. Respondenterne har endvidere kunnet vælge mellem i høj grad, i mindre grad og I sjælden grad i forhold til graden af målretning af tilbuddene. Figur 9 er en oversigt over den procentvise fordeling for samtlige besvarelser. 21

22 Fig. 9 Målretning af tilbud Procent ,1 13,3 Særlig mad 55,6 2,4 Særlig musik 75,6 22 Særlige medarbejdere 107 besvarelser. 61,7 60,5 21,3 25, Danskndervisning 35,7 14,3 Familie og netværk 50 Særlige kvindedage Særlige hensyn 78,6 94,9 14,3 7,1 2,6 2,6 Indretning og inventar I høj grad I mindre grad I sjælden grad De tilbud, der udøver en målrettet indsats og har svaret i høj grad på ovenstående spørgsmål om tilpasning af deres tilbud, får primært kontakt til målgruppen via visitation (se bilag 1). Det samme gør de tilbud, der ikke har en målrettet indsats. Man kan således ikke slå fast, at de tilbud, der tager særlige hensyn til brugernes behov også får kontakt til disse brugere på anden vis end normalt, dvs. de laver f.eks. ikke mere opsøgende arbejde e.l. Socialpsykiatriske tilbud der har målrettet deres indsats (Væreog aktivitetssteder) Tilbud, der udøver en særlig indsats i forhold til etniske minoriteter med sindslidelser er samlet på en særlig liste (bilag 2). Kendetegnende ved disse tilbud er, at der tages udgangspunkt i det særegne ved målgruppen, f.eks. at brugerne ofte har forsørgeransvar, har sproglige barrierer og ikke kender det sociale system. Derfor tilbydes bl.a. samvær for både børn og voksne, danskundervisning, lektiehjælp og rådgivning om det kommunale hjælpesystem. Ét sted har man også gadeplansarbejde, hvor personalet fungerer som bindeled mellem borgeren og socialrådgivere, sundhedsvæsenet og herberger. Her hjælper personalet også brugerne med at læse og oversætte offentlige breve og regninger. Der tages også højde for evt. kulturelle tabuer ved at der f.eks. er kvindeaftener og anonym rådgivning/vejledning nogle steder. Flere steder tilbydes psykoedukation om traumer og PTSD, som er typiske sindslidelser hos målgruppen og nogle steder tilbyder øreakupunkturformen NADA. I Århus kommune har man et tilbud om misbrugsbehandling, der specifikt er rettet mod den somaliske målgruppe. 22

23 Kontakt til målgruppen Det er via visitation, at hovedparten af respondenterne får kontakt til målgruppen. 65 medarbejdere har svaret på dette spørgsmål og i figur 10 ses den procentvise fordeling. 32 medarbejdere har svaret at de får kontakt via visitation, 13 via åben rådgivning/ åben dør, 10 via opsøgende arbejde 10 og 10 via andet. Fig. 10 Hvordan etableres kontakt 15% 15% 50% visitation åbenrådgivning, åben dør e.l. opsøgende arbejde 20% andet 65 besvarelser. Svarene i kategorien Andet rummer primært kombinationer af de øvrige svarkategorier, f.eks. Vi laver både opsøgende arbejde og visiterer. Grunden hertil er, at man kun har kunnet vælge en af delene i de prædefinerede kategorier. 23

24 Brugerbilledet Det er hovedsageligt mænd, der benytter tilbuddene. Næsten dobbelt så mange (40) har svaret, at det primært er mænd, der bruger tilbuddet, som dem der har svaret, at det primært er kvinder (25). 11 Når det handler om væresteder kan en forklaring være traditionelle kønsroller, hvor mænd søger aktiviteter udenfor hjemmet, mens kvinder i højere grad er bundet til hjemlige forpligtelser og omsorg for familien. Rapporten Socialt isolerede Kvinder peger på at social kontrol i etniske grupper kan betyde yderligere isolation af især fraskilte kvinder. Psykisk sygdom, misbrug og handicap kan f.eks. være så tabuiserede, at kvinderne ofte vil isolere sig for at undgå sladder frem for at søge hjælp. Desuden viser rapporten, at kun få af de socialt isolerede, psykisk sårbare kvinder ser kommunen som et sted, man kan henvende sig for at få hjælp 12. De tilbud som primært benyttes af kvinder, adskiller sig ikke indholdsmæssigt fra de øvrige tilbud. Generelt tilbydes almindelige aktiviteter som gåture, fællesspisning, motion og undervisning. De aktiviteter, der nævnes, som kunne trække flere kvinder er madlavning, wellnesslignende aktiviteter, sykurser, håndarbejde og undervisning i nem, billig og sund kost. Men vi ved ikke om de tilbud, der har flest mandlige brugere, udbyder lignende, så alt i alt ser det ud til at være lidt tilfældigt, hvor der er flere kvinder end mænd. Brugerne er primært i aldersgruppen år 13 (fig. 11) og det er oftere flygtninge end indvandrere og efterkommere, der benytter tilbuddene (fig.12). Diagnoserne fordeler sig rimelig jævnt på de mulige svarkategorier, dog møder man forholdsvis få med personlighedsforstyrrelser og misbrugsproblemer (Fig. 13). Brugernes mest udbredte behov er at få øget netværk og dernæst at få fremmet strukturer i hverdagen. Kun en enkelt respondent har svaret, at der er et stort behov for at modvirke aggressiv adfærd blandt målgruppen (Fig.14). 11 Der kan her være lidt tvivl om besvarelserne, da nogle besvarelser tilsyneladende er baseret på alle brugere af tilbuddet, mens andre kun omhandler målgruppen (etniske minoriteter med sindslidelser). Det sidste var hensigten. 12 Thomsen, Jacob Als et al. (2008): Social isolerede kvinder med anden etnisk baggrund i Københavns, Als Research Aps 24

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag

Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? TYPOLOGIER bilag Veje til job for udsatte borgere: Hvordan gør vi, og hvad koster det? Af Marianne Saxtoft, Kim Madsen og Uffe Bech

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK 2013

HJEMLØSHED I DANMARK 2013 HJEMLØSHED I DANMARK 2013 NATIONAL KORTLÆGNING Oplæg v/ Heidi Hesselberg Lauritzen Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien, d. 16.12.2013 Kontaktoplysninger: hhl@sfi.dk eller 3348 0882 Disposition

Læs mere

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA

Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov. Maj 2000. Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov Maj 2000 Claus B. Olsen CASA Sociale tilbud til sindslidende i Køge Kommune - ønsker og behov CASA, maj 2000 ISBN 87-90751-36-1 Forord Erfaringerne

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere

Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Sygefravær blandt ikke-vestlige indvandrere er markant højere end blandt danskere Indvandrere med ikke-vestlig baggrund er sygemeldt længere og oftere end deres etnisk danske kolleger. Og når de raskmeldes,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH

Anden etnisk baggrund og smertebehandling. Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Anden etnisk baggrund og smertebehandling Charlotte Rehling, overlæge indvandrermedicinsk klinik OUH Kroniske sygdom? Hjerte-kar sygdom Sukkersyge, overvægt og metabolisk syndrom (hyperlipidæmi og hypertension)

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

OKTOBER 2014. Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune

OKTOBER 2014. Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune OKTOBER 2014 Ældre og ensomhed Analyse af ensomhed blandt ældre i Nordfyns Kommune ÆLDRE OG ENSOMHED 2 ÆLDRE OG ENSOMHED 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ensomhed i Nordfyns Kommune... 6 2.1 Hvad

Læs mere