Efteråret Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild"

Transkript

1 Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

2 Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild Kort om undersøgelsen Formål Kort om undersøgelsens metoder Forbehold for rapportens konklusioner Undersøgelsens hovedbudskaber Undersøgelsens resultater Vurdering af den telefoniske kommunikation Vurdering af den skriftlige kommunikation Vurdering af samtaler Vejledning ifm. jobsøgning Vejledning ifm. tilbud Generel vurdering af jobcentret Tværgående samarbejde Generelt omkring skriftlige tilbagemeldinger i undersøgelsen Bilag 1: Repræsentativitet... 12

3 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild Kort om undersøgelsen Der er i perioden oktober gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse blandt ledige med tilknytning til Jobcenter Rebild. Undersøgelsen omfatter ledighedsgrupperne: dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse Formål Baggrunden for borgertilfredshedsundersøgelsen er et ønske om at skabe overblik over, hvordan jobcentret opleves, set ud fra et borgerperspektiv. Undersøgelsen kan give et billede af, om der leveres et tilfredsstillende serviceniveau og om kommunikationen i jobcentret fungerer på en hensigtsmæssig måde. Det er hensigten, at undersøgelsen kan bidrage til innovation og udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Inddragelse af borgerne bidrager med nye perspektiver på den indsats, der ydes i jobcentret, som ellers kan være vanskelig at danne sig et samlet billede af. Undersøgelsens resultater vil give Center Arbejdsmarked og Borgerservice i Rebild Kommune et øjebliksbillede af tilfredsheden, der kan bruges til at danne sig et overblik over den generelle tilfredshed. Jobcenter Rebild fik i foråret 2014 lavet en undersøgelse af virksomhederne i kommunen, som blev foretaget af konsulentbureauet Mploy, hvilket bl.a. gav inspiration til den nye virksomhedsservicestrategi. Borgertilfredshedsundersøgelsen supplerer derfor virksomhedsundersøgelsen og bidrager med et borgerperspektiv Kort om undersøgelsens metoder Borgertilfredshedsundersøgelsen er baseret på 254 besvarelser fra borgere med kontakt til jobcentret, hvilket svarer til ca. 20 % af de i alt ca ledige borgere som fik tilsendt spørgeskemaet. Svarprocenten er tilsvarende en undersøgelse foretaget i Mariagerfjord Kommune på samme tidspunkt i år. Undersøgelsen er i rimeligt omfang repræsentativ ift. køn, alder og ledighedsgrupper. Ledighedsgruppen dagpengemodtagere/arbejdsmarkedsydelse er dog lettere overrepræsenteret i undersøgelsen og ledighedsgruppen uddannelseshjælp er stærkt underrepræsenteret. Der tages derfor forbehold for dette i analysens konklusioner. For yderligere forklaring af repræsentativiteten, samt øvrige metodiske overvejelser, se bilag 1.

4 Undersøgelsen er gennemført med udgangspunkt i brugerhåndbogen: Spørg brugerne en guide til kvantitative brugerundersøgelser i jobcentrene, som beskæftigelsesregionerne har fået udviklet af konsulentbureauet DISCUS. Borgertilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild tager udgangspunkt i det spørgeskema, som er udviklet i forbindelse med denne guide og er herefter i begrænset omfang justeret efter lokale forhold. Undersøgelsen vil derfor være sammenlignelig ift. undersøgelser, foretaget i andre kommuner. Spørgeskemaet har fire overordnede temaer: telefonisk kommunikation, skriftlig kommunikation, vurdering af samtaler og hjælp til jobsøgning, samt generel vurdering af jobcentret. Borgertilfredshedsundersøgelsen er gennemført elektronisk gennem det webbaserede spørgeskemamodul Defco.net, der er blevet stillet gratis til rådighed for jobcenteret. Indsamlingen af besvarelserne er så vidt muligt sket via udsendelse til adresser, hvilket er blevet suppleret af udsendelse via digital post for borgere uden en registreret e- mailadresse Forbehold for rapportens konklusioner Konklusionerne i borgertilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild, skal ses som et øjebliksbillede af tilfredsheden blandt ledige/syge borgere, der samarbejder med jobcentret. Undersøgelsen er ikke i stand til at måle alle aspekter af kvaliteten af den service, der leveres til borgerne i Rebild Kommune. Kvalitet bliver typisk opdelt i tre forskellige elementer: hhv. faglig, organisatorisk og oplevet kvalitet. Brugertilfredshed beskriver udelukkende brugernes oplevede kvalitet, hvorfor undersøgelsen ikke er i stand til at sige noget omkring hverken den faglige eller organisatoriske kvalitet 1. Det er ikke en svækkelse af undersøgelsens konklusioner, men vigtigt at være opmærksom på. Det har været hensigten med undersøgelsen, at den skulle opdeles på de forskellige forsørgelsesgrupper. Konklusionerne for de selvstændige forsørgelsesgrupper skal dog tages med forbehold, da antallet af respondenter for bl.a. forsørgelsesgrupperne: kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse i praksis indeholder mindre end 50 personer. For disse grupper vil der i højere grad være tale om tendenser. For gruppen af forsikrede ledige er der derimod tale om et relativt stort antal af respondenter, hvorfor forbeholdet vil være mindre for denne gruppe. Herudover skal der tages forbehold for undersøgelsens konklusioner af en vis skævhed i repræsentativiteten jf. bilag 1, hvilket dog er typisk for en undersøgelse for en 1 Fra bogen - Bag kulissen i konstruktionen af kvalitet af Bente Bjørnholt m.fl., 2008

5 brugerundersøgelse. Samlet set kan undersøgelsen yde et vigtigt bidrag ift. borgernes tilfredshed, men resultaterne skal tages med et vist forbehold Undersøgelsens hovedbudskaber Den gennemførte borgertilfredshedsundersøgelse har fire overordnede budskaber. For det første viser tilkendegivelserne fra borgerne, at den telefoniske og skriftlige kontakt med jobcentret er velfungerende. Hovedparten af borgerne tilkendegiver, at de oplever at få svar på det, de henvender sig omkring og at deres telefoniske kontakt med jobcentret er blevet afsluttet i en god og venlig tone. Ydermere oplever mere end halvdelen af borgerne, at de har let ved at komme igennem til den rigtige person, mens en syvendedel af borgerne tilkendegiver, at de ikke har let ved at komme igennem. I forhold til den skriftlige kontakt med jobcentret tilkendegiver en høj procentdel af borgerne, at der ikke er forståelsesproblemer med den skriftlige kommunikation og at brevene er skrevet i en god og venlig tone. For det andet viser undersøgelsen, at borgerne oplever at blive mødt med respekt, når de henvender sig på jobcentret og at medarbejderne lægger vægt på, hvad de har at sige. Borgerne oplever ligeledes, at medarbejderne er interesseret i at finde løsninger for den ledige og er samtidigt generelt tilfredse med den vejledning og information de får ifm. deres samarbejde med jobcentret. Hver femte borger tilkendegiver dog, at de ikke har fået den vejledning, de har brug for ifm. deres jobsøgning, hvilket dermed strider imod det generelle billede. For det tredje oplever mere end hver fjerde borger ikke, at samarbejdet med jobcentret forøger deres muligheder for at komme i job eller uddannelse. I tilgift hertil oplever knap en femtedel af borgerne, at medarbejderne slet ikke fik dem til at se nye muligheder for job eller uddannelse. Ydermere oplever en femtedel af borgerne ikke, at medarbejderne ifm. samtaler har en god viden omkring arbejdsmarkedet og uddannelser. For det fjerde er lidt mere end halvdelen af borgerne alt i alt tilfredse med deres samarbejde med jobcentret. Knap hver fjerde af borgerne tilkendegiver, at de samlet set ikke er tilfredse med samarbejdet. Den laveste tilfredshed findes for gruppen af kontanthjælpsmodtagere, dog ikke væsentligt mindre end de andre store grupper af dagpengemodtagere/army og sygedagpengemodtagere.

6 3. - Undersøgelsens resultater I dette afsnit vil borgertilfredshedsundersøgelsens samlede konklusioner blive præsenteret, med udgangspunkt i de væsentligste temaer for spørgeskemaet. I analysen betragtes borgere, der har svaret indenfor kategorierne I høj grad eller i nogen grad som tilfredse. På samme måde betragtes borgere, der har svaret i mindre grad eller slet ikke som utilfredse. I det omfang, at tallene ikke summerer til 100 % i nedenstående er der tale om, at borgerne har tilkendegivet hverken/eller eller ved ikke/ikke relevant Vurdering af den telefoniske kommunikation Tabel 3.1 Tilfredshed med den telefoniske kommunikation for alle ledighedsgrupper Telefonisk kommunikation Tilfredse borgere Utilfredse borgere Var det let at komme igennem til den rigtige person? 52% 13% Fik du svar på det, du henvendte dig om? 66% 11% Blev samtalen afsluttet på en god og venlig måde? 71% 8% (Tabel 3.1: Tilfredshed med den telefoniske kommunikation for alle ledighedsgrupper) Borgerne der har deltaget i undersøgelsen tilkendegiver generelt, at de er tilfredse med den telefoniske kontakt, de har med jobcentret. Den største tilfredshed borgerne tilkendegiver i forhold til den telefoniske samtaler med jobcentret er, at deres samtaler bliver afsluttet i en god og venlig tone. Hele 71 % af borgerne oplever, at dette er tilfældet. 65,5 % af borgerne oplever, at de får svar på det de henvendte sig om, hvor ca. 10 % af borgerne oplever, at dette ikke er tilfældet. Den laveste tilfredshed og dermed største forbedringspotentiale, findes i spørgsmålet, om det var let at komme igennem til den rigtige person. 52 % af borgerne oplever at det er let at komme igennem, mens knap 14 % af borgerne har den modsatte opfattelse. Den samlede tilfredshed med den telefoniske kontakt, er marginalt lavere for gruppen af kontanthjælpsmodtagere, end for den samlede gruppe af borgere Vurdering af den skriftlige kommunikation Tabel 3.2 Tilfredshed med skriftlig kommunikation for alle ledighedsgrupper

7 Skriftlig kommunikation Tilfredse borgere Utilfredse borgere Var det let at forstå sproget i brevet? 72 % 8 % Var brevet skrevet i en venlig tone? 65 % 11 % (Tabel 3.2: Tilfredshed med skriftlige kommunikation for alle ledighedsgrupper) Borgerne oplever, ifølge undersøgelsen, den skriftlige kommunikation på jobcentret som velfungerende, hvilket i denne sammenhæng omhandler breve og digitalpost. 72 % af den samlede gruppe af borgerne har let ved at forstå sproget i de breve, som de har modtaget fra jobcentret, mens 8 % oplever forståelsesproblemer. 65 % procent af borgerne tilkendegiver at brevet var skrevet i en god og venlig tone, mens 11 % af borgerne ikke oplever at dette er tilfældet. På sygedagpengeområdet synes der at være de største problemstillinger med kommunikationen, dog uden at utilfredsheden overstiger 15 % af ledighedsgruppen Vurdering af samtaler Tabel 3.3 Vurdering af samtaler og hjælp til jobsøgning for alle ledighedsgrupper Samtaler Tilfredse borgere Utilfredse borgere Medarbejderen lagde vægt på det, jeg havde at sige 68 % 15 % Medarbejderen var interesseret i at finde løsninger sammen med mig 69 % 16 % Medarbejderen fik mig til at se nye muligheder for job eller uddannelse 38 % 27 % Medarbejderen havde viden om arbejdsmarkedet og uddannelser 42 % 20 % Medarbejderen fortalte om mine rettigheder og pligter 54 % 19 % (Tabel 3.3: Vurdering af samtaler og hjælp til jobsøgning for alle ledighedsgrupper) Borgernes oplevede tilfredshed med samtaler, indeholder både opløftende tilfredshedsprocenter og områder med plads til forbedringer. Tabellen viser at hhv. 68- og 69 % af borgerne oplevede, at medarbejderen lagde vægt på, hvad de har at sige og er interesseret i at finde løsninger sammen med dem. 54 % af borgerne oplever herudover at medarbejderen fortæller om deres rettigheder og pligter, mens 20 % af borgerne tilkendegiver, at de ikke er blevet oplyst om dette. Herudover viser tabellen, at der er et forbedringspotentiale på medarbejdernes evne til at få borgerne til at se nye muligheder for job eller uddannelse. 38 % af borgerne oplever at

8 samarbejdet får dem til at se nye muligheder, mens 27 % af borgerne erklærer sig utilfredse. For ledighedsgrupperne sygedagpenge og kontanthjælp er utilfredsheden større på dette spørgsmål, mens der er størst tilfredshed blandt dagpengemodtagere og ARMY. Samme tendens gør sig gældende på spørgsmålet om medarbejdernes viden om arbejdsmarkedet og uddannelser, hvor 42 % af borgerne er tilfredse, mens 20 % af borgerne er utilfredse. Utilfredsheden på dette spørgsmål er højest for ledighedsgruppen kontanthjælp Vejledning ifm. jobsøgning Tabel Vejledning ifm. jobsøgning for alle ledighedsgrupper Hjælp ifm. jobsøgning(alle ledighedsgrupper) Tilfredse borgere Utilfredse borgere Har du fået den vejledning, som du har brug for i forbindelse med din jobsøgning? 49 % 20 % (Tabel 3.4.1: Vejledning ifm. jobsøgning for alle ledighedsgrupper) På spørgsmålet om borgerne har fået den vejledning de har brug for ifm. deres jobsøgning vurderer 49 % af den samlede gruppe af borgere, at de oplever at få den vejledning de har brug for. Modsat tilkendegiver 20 % af borgerne, at de ikke har fået tilstrækkelig vejledning til jobsøgning. Tilbagemeldingerne og svarprocenter giver dog imidlertid samtidigt en indikation af, at spørgsmålet er mest relevant for gruppen af dagpengemodtagere/army. Nedenstående tabel viser udelukkende tilfredsheden for denne gruppe. Tabel Vejledning ifm. jobsøgning for Dagpenge/ARMY Hjælp ifm. jobsøgning(dagpenge og ARMY) Tilfredse borgere Utilfredse borgere Har du fået den vejledning, som du har brug for i forbindelse med din jobsøgning? 63 % 17 % (Tabel 3.4.2: Vejledning ifm. jobsøgning for Dagpenge/ARMY) Blandt dagpengemodtagere/army oplever 63 % af de adspurgte, at få den vejledning, de havde brug for ifm. deres jobsøgning, mens 17 % tilkendegiver, at de ikke får tilstrækkelig vejledning. Der er dermed større tilfredshed for ledighedsgruppen dagpenge/army, end tilfældet er for den samlede gruppe af borgere Vejledning ifm. tilbud Tabel 3.5 Vejledning ifm. tilbud for alle ledighedsgrupper Vejledning ifm. tilbud Tilfredse borgere Utilfredse borgere

9 Jeg fik god information fra medarbejderen i jobcentret før start i tilbuddet, så jeg vidste, hvad jeg forpligtede mig til (fx om deltagelse i tilbuddet, tilbuddets indhold, mål, omfang) 65 % 16 % Jeg var med til at bestemme tilbuddet 63 % 24 % Målet med tilbuddet var helt tydeligt fra starten 68 % 19 % (Tabel 3.5: Vejledning ifm. tilbud for alle ledighedsgrupper) Tabellen viser tilfredsheden med vejledning ifm. tilbud for de ledige, som har modtaget et aktivt tilbud i forbindelse med deres job- eller uddannelsesplan. Tilfredshedsniveauerne viser, at borgerne generelt er tilfredse med de aktive tilbud, de har deltaget i. 65 % af borgerne oplever at få god information omkring tilbuddet før start, mens 16 % ikke mener, at dette er tilfældet. 63 % af borgerne oplever selv at være med til at bestemme, hvilke tilbud, de har deltaget i. Den største utilfredshed i forbindelse med vejledning findes hos borgerne, der ikke selv er med til at afgøre, hvilke tilbud, de deltager i. 24 % af borgerne oplever således ikke, at de er medbestemmende på dette område. 68 % af borgerne tilkendegiver, at målet med tilbuddet er tydeligt fra start, mens 19 % ikke oplever, at dette er tilfældet Generel vurdering af jobcentret Tabel Generel vurdering af jobcentret for alle ledighedsgrupper Generel vurdering af jobcentret Tilfredse borgere Utilfredse borgere Jeg har selv indflydelse på, hvilke tilbud, jeg deltager i 49 % 25 % Jeg bliver mødt med respekt, når jeg henvender mig til/i jobcentret 68 % 16 % Jeg får den information, jeg har brug for 61 % 17 % Jeg får den vejledning, jeg har brug for 62 % 18 % Samarbejdet med jobcentret forøger mine muligheder for at komme i job eller uddannelse 37 % 27 % Jeg er alt i alt tilfreds med mit samarbejde med jobcentret 54 % 23 % (Tabel 3.6: Generel vurdering af jobcentret for alle ledighedsgrupper)

10 Tabellen viser, hvordan borgernes generelle tilfredshed fordeler sig ift. deres samarbejde med jobcentret. Den største tilfredshed ses på spørgsmålet: om borgerne oplever at blive mødt med respekt, når de henvender sig i jobcentret. 68 % af borgerne tilkendegiver at de bliver mødt med respekt, når de henvender sig, mens 16 % af borgerne ikke mener, at dette er tilfældet. Herudover oplever 61 % af borgerne, at de får den information, de har brug for og 62 % er tilfredse med vejledning. Hhv. 17 % og 18 % af borgerne oplever ikke, at de får tilstrækkelig information og vejledning. 49 % af de ledige oplever selv at have indflydelse på, hvilke tilbud de deltager i, mens 25 % ikke oplever at have medindflydelse. Spørgsmålet ligger sig tæt op ad et tilsvarende spørgsmål under vejledning ifm. tilbud, hvorfor tilfredshedsniveauerne i en vis grad stemmer overens. Den største utilfredshed findes i spørgsmålet: om samarbejdet med jobcentret forøger mine muligheder for at komme i job eller uddannelse. Her erklærer 37 % af borgerne sig tilfredse, mens 27 % af den samlede gruppe af borgerne er utilfredse. Spørgsmålet er i særlig grad relevant for ledighedsgruppen dagpenge/army, hvor ca. 28 % af denne gruppe ikke oplever, at deres mulighed for job eller uddannelse forøges gennem samarbejdet med jobcentret. Den samlede tilfredshed med samarbejdet for den samlede gruppe af ledige ligger på 54 %, mens 23 % i i mindre grad eller slet ikke er tilfredse med samarbejdet. Tilfredsheden er højest for ledighedsgrupperne dagpenge/army og sygedagpenge, mens den er lavere for ledighedsgruppen af kontanthjælp. For gruppen af kontanthjælpsmodtagere er 30 % samlet set utilfredse med deres samarbejde med jobcentret Tværgående samarbejde Spørgeskemaundersøgelsen er blevet suppleret af spørgsmål vedrørende det tværgående samarbejde mellem forvaltningsområder. Borgernes oplevelser ift. det tværgående kommunale samarbejde efterlader tilsyneladende et forbedringspotentiale. Selve de kvantitative tilfredshedsprocenter på spørgsmålet er af begrænset kvalitet, da spørgsmålet ikke er fundet relevant for en stor gruppe af borgere. Der er som førnævnt kommet direkte tilbagemeldinger fra borgerne på dette spørgsmål, som kommentarer på det tværgående kommunale samarbejde. En sygedagpengemodtager udtaler således: Der er ingen samarbejde mellem de forskellige områder.. Generelt peger tilbagemeldingerne i retning af, at de forskellige forvaltningsområders samarbejde ikke fungerer optimalt. Således supplerer en kontanthjælpsmodtager: Ser på ingen måde, at de forskellige afdelinger samarbejder for borgeren. Der bliver ikke læst det, der er blevet skrevet.

11 Man starter forfra, hvis man skifter afdeling. Her påpeger borgeren at han/hun oplever at starte forfra, når der skiftes mellem forskellige forvaltningsområder. Hvorvidt dette er en tendens for en stor gruppe af borgere, der skifter forvaltningsområde i løbet af deres samarbejde med kommunen, er vanskeligt at afgøre. Det kan dog være nødvendigt at undersøge praksis nærmere Generelt omkring skriftlige tilbagemeldinger i undersøgelsen Som et led i borgertilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild har borgerne, jf. afsnit 3.8, haft mulighed for at give skriftlig feedback ifm. deres besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen. Overordnet set er tilbagemeldingerne præget af mange negative kommentarer, hvoraf flere kommentarer er generel kritik af jobcentret som helhed. I nogle tilfælde har der dog været nogle konkrete kommentarer, som er relevant at arbejde videre med. Af den årsag udleveres de skriftlige kommentarer til de respektive funktionsledere.

12 Bilag 1: Repræsentativitet I dette bilag uddybes repræsentativiteten i undersøgelsen, hvilket bliver præsenteret ud fra tabeller, der viser procentsatser for hhv. hele populationen og denne undersøgelse på baggrundsvariablerne: køn, alder og ledighedsgrupper. Overordnet set er det forventeligt at der i en undersøgelse, hvor man har spurgt hele populationen, ikke vil være fuldkommen repræsentativitet. På trods af, at repræsentativiteten ikke er fuldkommen, kan resultaterne dog stadig anvendes, da antallet af borgere er relativt større end tilfældet ville være i en tilfældigt udvalgt stikprøve. Køn Tabel Køn: Køn Hele populationen Undersøgelsen Mænd 44 % 37 % Kvinder 56 % 63 % (Tabel Køn: Sammenligning af kønsfordelingen mellem hele populationen og undersøgelsen) Tabellen viser, at der i undersøgelsen er en overrepræsentation af kvinder, sammenlignet med antallet af kvinder i hele populationen. Det er et typisk træk for kvantitative spørgeskemaundersøgelser, at flere kvinder end mænd besvarer undersøgelsen. Der er væsentlig forskel på kønsfordelingen i hhv. populationen og undersøgelsen, hvilket er vigtigt at være opmærksom på. Alder Tabel Aldersfordeling: Alders fordeling Hele populationen Undersøgelsen år 15 % 9 % år 8 % 6 % år 22 % 20 % år 24 % 28 % år 26 % 33 % over 60 år 4 % 4 % (Tabel Aldersfordeling: Sammenligning af aldersfordelingen mellem hele populationen og undersøgelsen) Tabellen viser, at der er i undersøgelsen er en overrepræsentation af aldersgrupperne år og år, hvorimod de unge aldersgrupper fra år og år er underrepræsenterede, sammenlignet med antallet i den samlede population. Forskellen i fordelingen af borgere bliver yderligere forklaret ifm. tabellen omkring ledighedsgrupper.

13 Ledighedsgrupper Tabel ledighedsgrupper: Ledighedsgrupper Hele populationen Undersøgelsen Forsikrede ledige og ARMY 42 % 52 % Sygedagpenge 22 % 17 % Uddannelseshjælp 12 % 3 % Kontanthjælp 18 % 18 % Ledighedsydelse 6 % 7 % (Tabel Ledighedsgrupper: Sammenligning af ledighedsgruppefordelingen mellem hele populationen og undersøgelsen) Tabellen viser, at gruppen af forsikrede ledige og ARMY er overrepræsenteret i undersøgelsen, sammenlignet med hele populationen. Herudover er det væsentligt at bemærke, at ledighedsgruppen, uddannelseshjælp, er stærkt underrepræsenteret i undersøgelsen, hvorfor undersøgelsen ikke er i stand til at sige noget om denne gruppe. Det forklarer samtidigt den relative underrepræsentation af unge i hele undersøgelsen. Grupperne sygedagpenge, ledighedsydelse og kontanthjælp udgør et omtrent tilsvarende udsnit af undersøgelsen, sammenlignet med i hele populationen. Samlede kommentarer om repræsentativitet Overordnet er de mest væsentlige forskelle ift. undersøgelsen af repræsentativiteten, at kvinderne er overrepræsenterede, sammenlignet med den procentdel de udgør af den samlede population. Gruppen af unge er underrepræsenteret ift. alder og ledighedsgruppen uddannelseshjælp, er kraftigt underrepræsenteret. Antallet af ældre i aldersgrupperne år og år er overrepræsenterede i undersøgelsen samtidigt med, at ledighedsgruppen af forsikrede ledige/army, ligeledes er overrepræsenterede.

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Bilag. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Bilag. Det Lokale Beskæftigelsesråd REBILD KOMMUNE Det Lokale Beskæftigelsesråd 5. februar 2015 Bilag Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Rold Storkro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping 1 Efteråret

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelsen Jobcenter Rebild. 1.1 Jobcenter Rebild

Borgertilfredshedsundersøgelsen Jobcenter Rebild. 1.1 Jobcenter Rebild Borgertilfredshedsundersøgelsen 2016 Jobcenter Rebild 1.1 Jobcenter Rebild 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Borgertilfredshedsundersøgelse 2016 i Jobcenter Rebild...3 2.1 Kort om undersøgelsen...3

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Opfølgende baseline måling - BIF. Louise Kjær Mansfeldt Juni 2016

Opfølgende baseline måling - BIF. Louise Kjær Mansfeldt Juni 2016 Opfølgende baseline måling - BIF Louise Kjær Mansfeldt Juni 2016 Indhold Hovedresultater 3 Digitalisering 8 Arbejdsmarkedssituationen 17 Om undersøgelsen 26 Hovedresultater Betjening og selvbetjening Betjening

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2018 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3

Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og 3 Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret

Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret Brugerundersøgelser februar-marts 2019 Kerneområdet Alle Kan Bidrage Kerneområdet Alle Kan Bidrage gennemførte februar/marts 2019 to brugerundersøgelser henvendt til henholdsvis borgere og virksomheder.

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse blandt sygedagpengemodtagere i Silkeborg Kommune. Forår 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse blandt sygedagpengemodtagere i Silkeborg Kommune. Forår 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse blandt sygedagpengemodtagere i Silkeborg Kommune Forår 2013 Nanna Sofie Bruhn Lilhav Direkte tlf.: 24 96 23 09 nbl@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE SAGSBEHANDLERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015

BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 BORGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BORGERSERVICE EFTERÅRET 2015 Rapporten indeholder resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen udført i Borgerservice efteråret 2015. Undersøgelsen er udført på baggrund

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010

Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Rapport om brugerundersøgelsen af Gladsaxe Kommunes foreningsportal 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 3 3. Baggrund og metode 5 3.1 Baggrund for undersøgelsen 5 3.2 Metode 5 4.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010

Faktaboks. Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige. Antal respondenter: 676. Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt 18-65 årige respondenter: 676 Dataindsamlingsperiode: 14.09.2010 til 20.19.2010 Vægtning: Data er ikke vægtet Om læsning af tabellerne: Kolonnen " " angiver fordelingen

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Erfaring med selvmordstruede borgere

Erfaring med selvmordstruede borgere 20. maj 2019 Erfaring med selvmordstruede borgere Hvert tredje FOA-medlem har oplevet, at der er en eller flere borgere på deres arbejdsplads, der har begået selvmord. Det viser en undersøgelse, som FOA

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob

Januar Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob Januar 18 Landsdækkende brugerundersøgelse blandt borgere i målgruppen for reformen af førtidspension og fleksjob 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2017

Tilfredshedsundersøgelse 2017 Tilfredshedsundersøgelse 2017 Den korte udgave Spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Dansk Psykolog Forening Afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Psykolog Forenings medlemmer.

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen

Dimittendundersøgelse Laborantuddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Laborantuddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0 Fastholdelse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Overvågning. 18. juni 2018

Overvågning. 18. juni 2018 18. juni 2018 Overvågning Hver syvende af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget på deres arbejdsplads. Mange oplever overvågningen som krænkende samt uden fagligt formål, og den giver ikke de ansatte

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere