Lokalplan G-82. Lokalplan for erhvervsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan G-82. Lokalplan for erhvervsområde"

Transkript

1 Lokalplan G-82 Lokalplan for erhvervsområde Vedtagelsesdato:

2 LOKALPLAN FOR ET ERHVERVSOMRÅDE I GEDVED GEDVED KOMMUNE G-82

3 LOKALPLAN NR. G-82 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL I DEN SYDVESTLIGE DEL AF GEDVED BY GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT

4 KORTFATTET BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanområdet er beliggende i den sydvestlige del af Gedved by grænsende ud til Egebjergvej og Høj vangs vej. Lokalplanen omfatter et område der er udlagt til erhvervsformål i kommuneplantillæg nr. 5 Områderne er i kommuneplantillægget benævnt 1E4. Formålet med lokalplanen er at fastlægge nærmere retningslinier for arealets udnyttelse til erhvervsformål samt at overføre arealet til byzone. Lokalplanen omfatter et samlet areal på ca. 6,8 ha. Arealet adgangsbetjenes fra henholdsvis kommunevejen Højvangsvej. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING. Kommuneplanen: For området er der i kommuneplanen fastsat følgende rammebestemmelser: 1 Området er udlagt til erhvervsformål så som industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration samt l bolig pr. industrigrund (for indehaver, bestyrer, portner og lignende - med forbud mod generende virksomhed. 2 Bebyggelsesprocenten for hvor enkelt ejendom må ikke overstige Bygningshøjden må generelt ikke overstige 18 m og op til 30 m ved siloanlæg og andre bygninger, der produktionsmæssigt kræver særlige bygningshøjder. Skorstene kan opføres i større højde. 4 Der skal ved nyetablering etableres velbeliggende opholdsarealer efter byggelovens bestemmelser. 5 Området forudsættes adgangsbetjent af kommunevejen Højvangsvej. Højvangsvej forudsættes lukket ved kommunegrænsen. 6 Ny bebyggelse skal tilsluttes naturgas 7 Kommuneplanens generelle rammebestemmelser er gældende for støjforhold. 8 Området er beliggende i landzone og vil senest blive overført til byzone ved vedtagelse af en lokalplan. Udover ovennævnte rammebestemmelser for det åben land gælder i øvrigt retningslinierne - angivet i Regionplan Vejle Amtskommune. Kommuneplanens fælles rammer for lokalplanlægningen: Trafikforhold. Anlæg af nye veje, trafiksanering samt udvidelse af stisystemet skal være i overensstemmelse med retningslinierne herfor i hovedstrukturplanen.

5 Ved inddragelse af byvækstarealer, der støder op til eller gennemskæres af eksisterende hoved- eller landeveje, skal gældende adgangsbegrænsninger og byggeliniebestemmelser respekteres. Parkeringsforhold. Der skal udlægges parkeringsarealer efter følgende normer: A: Tæt/lav boligbebyggelse: l!/ 2 plads pr. bolig. B: Åben/lav boligbebyggelse: 2 pladser pr. bolig. C: Butikserhverv - 25 m 2 butiksetageareal (salgsareal) l plads. D: Erhverv iøvrigt - 50 m 2 etageareal l plads. Kommunalbestyrelsen kan dog tillade, at der udlægges et mindre antal parkeringspladser. Støjforhold. Fremtidige lokalplaner skal sikre forebyggelse af støjgener, der kan opstå i nye boligområder, fra eksisterende og nye veje, samt eksisterende boligområder og erhvervsområder. Erhvervsstøj: Ved udlæg af areal til håndværks- og industrivirksomheder og anden støjende virksomhed skal det sikres, at det udendørs støjniveau, som påføres eksisterende eller planlagt sammenhængende støj følsom bebyggelse, normalt ikke overskrider de værdier målt i db(a), der er nævnt i nedenstående skema. VIRKSOMHEDSSTØJ Områdetype (faktiske anvendelse) mandag-fredag kl. 7.OO-18.OO lørdag kl mandag-fredag kl lørdag kl. 14.oo-22.oo søn- og hellig dage kl Alle dage kl. 22.oo-o7.oo 1. Erhvervs- og industriområder Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed. 3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder. 4. Etageboligområder 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 6. Sommerhusområder og offentlige tilgængelige rekreative om råder. Særlige naturområder 7. Det åbne land (inkl. Landsbyer og landbrugsarealer) Det er ud fra miljømæssige synspunkter ønskeligt, at niveauet af støjen fra virksomheder er meget lav i det åbne land, ikke mindst på grund af det normalt lave baggrundsstøjniveau. Hensynet til en række virksomheder, som det er naturligt at placere i det åbne land, gør det imidlertid nødvendigt i et vist omfang at accepterer et støjniveau, der kan påføre omkringboende støjulemper Det forekommer ikke rimeligt, at fastsætte generelle vejledende grænseværdier for områdetype 8. Der bør foretages en konkret vurdering for hvert enkelt område, eventuelt for hver enkelt sag. Støjens spidsværdier bør om natten ikke overskride de i skemaet anførte maksimale støjniveauer med mere end 15 db(a). Værdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerende støjniveau i db(a)

6 ANDEN PLANLÆGNING: Regionplanen: I regionplanen for Vejle Amt er lokalplanområdet udlagt til byudvikling. Områderne er i vandindvindingsmæssig sammenhæng udlagt som område med drikkevandsinteresse. I regionplanens retningslinie 1.7. b er det angivet at omgivelserne omkring overordnede veje skal fremstå som en harmonisk helhed. Spildevandsplan: Området er omfattet af kommunens spildevandsplan, hvor det er benævnt Dl l. Området separatkloakeres og spildevandet tilledes det kommunale renseanlæg ved Gedved. Varmeplanlægning: Området 1E4 er ikke omfattet af den hidtidige varmeplanlægning, men området forudsættes forsynet med naturgas. Vandforsyningsplan: I vandforsyningsplanen er området planlagt forsynet med drikkevand fra Gedved Vandværk. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER: Indtil nærværende lokalplanforslag er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde der kan foregribe indholdet af den endelige plan. For ejendomme, der er omfattet af lokalplanforsalget, gælder der efter planlovens 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan dog fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den og til forslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, dog højst indtil den LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER: Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, iflg. planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører i sig selv ikke krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen.

7 Ejerskifte medfører heller ikke pligt til at ændre de eksisterende forhold, retten til at anvende ejendommen i strid med lokalplanens bestemmelser bortfalder j fr. planlovens 56, hvis retten ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år. Kommunalbestyrelsen kan i henhold til planlovens 19 meddele dispensation til mindre væsentlige afvigelser fra planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. For så vidt angår forhold, der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser, der fremgår af anden lovgivning. Kommunalbestyrelsens afgørelse om forhold, der er omhandlet af nærværende lokalplan eller lov om planlægning i øvrigt kan for så vidt angår retlige forhold j fr. planlovens 58 påklages til Naturklagenævnet, Fredriksborggade 15, 1360 København K.

8 GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT Lokalplan nr. G-82 for et erhvervsområde ved Gedved. I henhold til planloven (lov bek. nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i l nævnte område for Gedved. 1 OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS Stk. l. Området er beliggende i den sydvestlige del af Gedved by og er vist skraveret på tegning nr. l. Stk. 2. Området omfatter pr. 1. november 2002 matr. nr. 26 a, 26 i, og 26 r Gedved by, Tolstrup alt til den i kortbilaget viste grænse endvidere alle parceller, der efter l. november 2002 udstykkes fra nævnte ejendomme. Stk. 3. Området beliggende i landzone. Området overføres ved vedtagelsen af nærværende lokalplan til byzone. Lokalplanen har til formål: 2 LOKALPLANENS FORMÅL at fastlægge retningslinier for bebyggelse og arealers anvendelse i øvrigt, at fastlægge bestemmelser vedrørende byggelinier, vej- og kloakanlæg m.v., at fastlægge bestemmelser vedrørende hegn og beplantning, at overføre lokalplanområdet til byzone,

9 3 OMRÅDETS ANVENDELSE Stk. l. Området må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service og administration samt l bolig pr. industrigrund (for indehaver, bestyrer, portner og lignende) - med forbud mod generende virksomhed. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene matr. nr. 26 a og 26 i Gedved by., Tolstrup som helårsbolig m.v. er fortsat tilladt, men boligen kan nedlægges og inddrages til erhvervsformål efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Stk. 2. Indenfor lokalplanområdet må der ikke udøves virksomhed, hvortil der i henhold til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav j vf. miljøbeskyttelseslovens kap. 9, herunder virksomhed som giver anledning til væsentlig støj-, forurenings- eller lugtgener. 4 UDSTYKNING Stk. 1. Udstykning af området kan finde sted i henhold til principskitse som angivet på tegning nr. 2, dette betyder dog ikke at der kan ske en alternativ udstykning af området. 5 VEJ- OG STIFORHOLD Stk. 1. Vejadgang til området skal ske fra kommunevejen Højvangsvej. Stk. 2. Der pålægges vejbyggelinier langs Højvangsvej samt stikveje på 5 m fra vejskel. Langs landevej nr. 543 er der pålagt vejbyggelinier samt oversigtslinier ved Højvangsvej 's tilslutning til landevejen. Nærmere oplysninger om vejbyggelinier kan indhentes hos Gedved Kommune og Vejle Amt. 6 PLACERING AF BEBYGGELSE OG ANLÆG Stk. 1. Bebyggelsesprocenten i området må for hver enkelt ejendom må ikke overstige 50. Stk. 2. Bygningshøjden må ikke overstige 18 m og op til 30 m ved siloanlæg og andre bygninger, der produktionsmæssigt kræver særlige bygningshøjder. Skorstene, antennemaster og lign. tekniske anlæg, der naturligt hører hjemme i området kan dog efter ansøgning tillades opført større højde.. Stk. 3. Opholdsarealer skal ved nybebyggelse etableres som velbeliggende og efter byggelovens bestemmelser. Stk. 4. Bebyggelse skal fremtræde som en harmonisk, arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelhed.

10 Stk. 5. Facadeudformning og materialevalg for ny bebyggelse skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Stk. 6. Blanke og reflekterende tagmaterialer rnå ikke anvendes uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Stk. 7. Skiltning og flag skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Normalt vil skiltning skulle ske efter følgende retningslinier: (a) Facadeskilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen Facadeskilte skal underordne sig facaden og må ikke fa karakter af facadebeklædning. Placering af skilte over bygninger tillades ikke. (b) Facadekilte skal udføres som påsatte eller påmalede bogstaver eller som pladeskilte direkte på facaden. De nævnte bogstaver eller pladeskilte må på facader højst være l m høje og 8 m brede. Stk. 8. Renholdelse og snerydning af tilgrænsende veje skal ske i henhold til det til enhver tid for Gedved Kommune gældende regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse. Stk. 9. Offentlige kloakledninger med tilhørende anlæg skal henligge uforstyrret, og kommunen skal til enhver tid have adgang til eftersyn og rensning, samt at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det samme gælder for såvidt angåir anlæg, eftersyn, istandsættelse og reparation af forsyningsledninger. Stk. 10. Byggeri af enhver art samt tilplantning med større træer med dybtgående rødder nærmere offent lige kloakledninger end 2,5 m forbydes. Stk. 11. Det påhviler parcellen at deltage i anla^g og fremtidig vedligeholdelse af hovedledninger, rensningsanlæg, vandværk, hovedvandledninger m.v. med de beløb og på de forrentnings- og betalingsvilkår, som kommunalbestyrelsen og værkerne fastsætter. Parcellen er pligtig at tåle de ledninger, der er nødvendige m.h.t. forsyningen med vand, kloak, elektricitet, gas, m.v. Stk.12. Der skal for hver ejendom parkeringspladser efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Stk.13. Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende ved beplantning, befæstelse eller tilsåning med græs. Udendørs udstilling, oplag og udendørs fremstilling skal foregå i dertil indrettede og aflukkede gårdarealer. Stk. 14. Forbrug af varme skal primært dækkes ved forsyning med naturgas. Dog tillades efter særlig ansøgning, supplerende, alternativ energiforsyning. Den eksisterende lovlige opvarmningsform i området kan fortsætte uændret indtil der træffes anden beslutning i henhold til gældende lovgivning. Gasforsyningen varetages af den af Gedved kommune til enhver tid udpegede distributør i området.

11 Distributøren er forpligtet til at oprette normal forsyning af gas til opvarmning. Distributøren forbeholder sig dog ret til i kortest mulig tid at afbryde forsyningen for at udføre netudvidelser eller reparationer. Der ydes ikke erstatning for direkte eller indirekte skader som følge af afbrydelser eller forstyrrelser i driften. De i området etablerede gasledninger skal stedse henligge uforstyrret. Vedligeholdelse afledningerne påhviler distributøren. Forbrugeren skal vederlagsfrit stille den fornødne plads til rådighed for distributørens måler- og regulatorarrangement. Husinstallationer skal af sikkerhedshensyn, udføres af en autoriseret VVS-installatør, der skal have gennemgået de af myndighederne til enhver tid godkendte kurser. Distributøren skal til enhver tid have ret til fri og uhindret adgang til ledninger og målere med henblik på eftersyn og reparationer. Distributøren skal være berettiget til at foretage kontroleftersyn af gasinstallationer, når han finder det påkrævet af sikkerhedshensyn. På ejendommen må ikke uden godkendelse fra bygningsmyndigheden opføres bygninger over eller indenfor en parallelafstand af l m fra stikledninger. Det påhviler enhver ejer omgående at afgive meddelelse til distributøren, såfremt der måtte konstateres utætheder eller lign. på anlægget. Maskingravearbejde i nærheden af gasledningen skal så vidt muligt senest 3 dage før arbejdets påbegyndelse, meddeles til distributøren. Byggeri af enhver art samt tilplantning med større træer med dybtgående rødder nærmere de offentlige gasledninger end 2,5 m forbydes. For enhver installation betales en årlig afgift, der beregnes i overensstemmelse med reglerne i varmeforsyningsloven og opkræves de til enhver tid herom fastsatte regler. Såfremt det i medfør af varmeforsyningsloven og de i tilknytning til denne givne eller kommende bestemmelser måtte blive påkrævet, at ændre nærværende deklaration, for at bringe den i overensstemmelse hermed, skal de påtaleberettigede hver for sig kunne fordre sådanne ændringer gennemført og tinglyst. Påtaleberettiget er Gedved kommune og den af Gedved kommune til enhver tid anmeldte distributør for tiden DONG Naturgas A/S, Vejen. 7 HEGN, BEPLANTNING M.V. Stk. l. Parcellerne er pligtig til at vedligeholde og renholde bygninger, hegn og de dele af grunden, der er synlige udefra på forsvarlig måde. Forsømmes en sådan vedligeholdelse, er kommunen berettiget til at foranledige det fornødne udført for parcelejerens regning. Stk. 2. Hegn mod nabogrund vedligeholdes afgrundejeren og naboen i fællesskab. 8 STØJ Stk. l. Indenfor lokalplanområdet skal hver enkelt virksomhed sikre, at det beregnede ækvivalente udendørs støjniveau udenfor virksomhedens egen grund ikke overstiger følgende værdier: 55 db(a) mandag - fredag kl og lørdag kl til

12 45 db(a) mandag - fredag kl , lørdag kl samt søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl Støjens spidsværdier må om natten maximalt overstige de anførte støjniveauer med 15 db(a) Stk. 2. Indenfor lokalplanområdet skal hver enkelt virksomhed sikre, at lokalplanens naboområder, der er udlagt til boligformål 3 ikke påføres et støjniveau der overstiger følgende værdier: 45 db(a) i tidsrummet mandag - fredag kl samt lørdag kl db(a) i tidsrummet mandag - fredag kl , lørdag kl samt søn- og helligdage kl db(a) alle dage kl Støjens spidsværdier må om natten maximalt overstige de anførte støjniveauer med 15 db(a) Stk. 3. Med henblik på at sikre at ovenstående støjniveauer kan overholdes reserveres der et areal langs lokalplanområdets grænser mod vest, syd og øst i en bredde på 10 m til etablering af en 3 m høj støjskærm. 9 FORTIDSMINDER Stk. 1. I god tid forinden anlægsarbejder igangsættes skal Horsens Museum orienteres, med henblik på gennemførelse af arkæologiske undersøgelser efter Museumslovens 26. Stk. 2. Hvis der under anlægsarbejder påtræffes fortidsminder, der er beskyttet af Museumslovens 27 skal arbejdet straks indstilles, og Horsens Museum orienteres. 10 DISPENSATIONER Gedved kommune er bemyndiget til at meddele dispensation fra de i denne lokalplan fastsatte bestemmelser i det omfang, som bestemmelserne ikke ifølge lov eller andre bestemmelser er ufravigelige for kommunalbestyrelsen og under henvisning til planlovens 19.

13 11 PÅTALERET Påtaleret for indeværende lokalplan har alene Gedved kommunalbestyrelse. Forslaget er vedtaget af Gedved kommunalbestyrelse. Gedved, den 3. december 2002 /W< Lokalplanen er endeligt vedtaget af Gedved Kommunalbestyrelse Gedved, den 6. maj 2003 ^,, L Rasmussen bif&mester Omstående lokalplan begæres tinglyst på matr. nr. 26 a, 26 i, og 26 r Gedved by, Tolstrap Gedved, den 15. maj 2003 få& W. Rasmussen / Tgmester 'IfiHe :ommunaldirektør

14 Lokalplangrænse \ GEDVED KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TELF, GEDVED ss KOMMUNE STED: EMNE: LOKALPLAN G- 82 LOKALPLANGRÆNSE MÅL: 1: DATO: RETTET: ÆX

15 Areal der reserveres til eventuel etablering af støjvold GEDVED KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TELF GEDVED KOMMUNE STED: EMNE: MAL: LOKALPLAN G- 82 PRINCIPSKITSE 1:2.500 DATO: RETTET: Tegn. nr. 2

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård

Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1. for Lundegård Lokalplan nr. 51 og Kommuneplantillæg nr. 1 for Lundegård Oktober 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001

LOKALPLAN NR. Erhvervsområde ved Hjulby. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 LOKALPLAN NR. 75 Erhvervsområde ved Hjulby NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokaiplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens retsvirkninger Lokalpianens

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Forslag. Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. Marts 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej

Lokalplan 1034. for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape. November 2008. Kildeparken. Motorvej E45. Kilde Allé. 100 m N Gesagervej Lokalplan 034 for erhvervsområdet Kildeparken 2. og 3. etape Motorvej E45 Kildeparken Kilde Allé 00 m N Gesagervej Kilde Allé f Vestre Ringvej Kildesvinget Kildesvinget c e I g II d b Motorvej E45 Kildeparken

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Kirsebærhaven i Gislinge

Kirsebærhaven i Gislinge Lokalplan nr. 8.01 Kirsebærhaven i Gislinge OBS. Høringsperioden er afsluttet. Lokalplanen tilrettes efter Byrådets endelige vedtagelse. Planafdelingen Juni 2012 Baggrund Formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By.

Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. Ullerslev Kommune Lokalplan nr. 41 for et centerområde i Ullerslev By. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANREDEGØRELSE Baggrund for lokalplanen side 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 1 Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011:

Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Offentlig bekendtgørelse den 06.11.2011: Forslag til Lokalplan nr. 325 - Område til bolig-, center- og kontorformål ved Tingvej i Hornslet og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 til Syddjurs Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130

Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 Lokalplan SKA.234-B Tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej 130 marts 2008 2 Lokalplan SKA.234-B Indholdsfortegnelse Indhold Forord 5 Hvad er en lokalplan? 7 Lokalplaners indhold 7 Eksisterende lovlig anvendelse

Læs mere