Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi"

Transkript

1 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken Rønne tlf

2 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument indeholder en 1-årig handlingsplan for Bornholms Akademi (BA). Handlingsplanen består af tre dele, hvor første del redegør for de aktiviteter der er gennemført det seneste år og hvor anden del oplister de aktiviteter der forventes gennemført i Sidste del beskriver BAs daglige driftsrelaterede opgaver (basisydelser) jf. Udviklingskontrakten med Vækstforum. Handlingsplanen tager afsæt i Strategi 2013 og 2014 for BA. Handlingsplanen indgår i det viderearbejde med forlængelse af Udviklingskontrakt 2012 og 2013 med Bornholms Vækstforum. Gennemførte aktiviteter i 2013: BA har igennem 2013 arbejdet intenst med udviklingen af en HDuddannelse i et blended-learning set-up i samarbejde med Copenhagen Business Scholl(CBS). Resultatet blev opstart af HD-uddannelse september Det var planen, at BA`s markedsføringsmateriale skulle være udsendt til mindst 300 private virksomheder, da HD forventeligt måtte formodes at have størst interesse i den private sektor. BA mente, at de havde en aftale om udsendelse, men materialet blev ved en forglemmelse aldrig udsendt, hvilket først stod klart ved ansøgningsfristens udløb. Markedsføringen af uddannelsen blev derfor yderst mangelfuld og blot to studerende blev optaget på uddannelsen, hvoraf den ene opgav før start. BA har igennem 2013 afholdt en lang række møder med Københavns Erhvervs Akademi (KEA) og Copenhagen Business Academy (CBA) omkring udvikling af en særlig kombination af Serviceøkonom-uddannelsen og Finansøkonom-uddannelsen målrettet det bornholmske arbejdsmarked. Situationen er den, at det på landsplan er besluttet at det kræver en Finansøkonomuddannelse (kort videregående uddannelse) at blive elev i Finanssektoren (Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, revisorer, ejendomsmæglere, m.v.). Forsøgene på at skabe en hybrid er affødt af demografien, idet der næppe er studerende nok på Bornholm til at etablere begge uddannelser her, hvilket har affødt ønsket om udvikling af en hybrid, der kan betjene Finanssektoren, Servicesektoren, turistsektoren, m.fl. Møderækken har kastet uvurderlig viden af sig og rustet BA til det videre arbejde med etablering af hybrid-uddannelsen. Men konkurrencehensyn mellem de to store københavnske udbydere har begrænset det konkrete udbytte og BA har valgt at prøve nye veje for etableringen af hybriduddannelsen i BA har i samarbejde med Metropol startet hold 5. i diplomlederuddannelsen, og der er ved at blive startet et forsøg med e- learning/blended learning i dette forløb. BA har medvirket i Metropols forskningsprojekt om ledelse, og om lederuddannelsens betydning for Bornholm. Resultaterne af forskningsprojektet forventes klar primo 2014, og forelægges i form af en egentlig bogudgivelse. BA har i 2013 lagt en stor indsats i udvikling af Diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning og Administration i samarbejde med Metropol. BA er 2

3 langt i arbejdet, men der forestår fortsat en færdiggørelse heraf, som vil strække sig ind i BA har faciliteret opstarten af ny Kommunomuddannelse-/COKuddannelse i konflikthåndtering, som er i fuld gang på Snorrebakken. BA indgår i et samarbejde med Destination Bornholm og Regional Udvikling i BRK om udvikling af ny tværregional turismeuddannelse. Der arbejdes bl.a. med udvikling af efteruddannelser til turistbranchens medarbejdere arbejdet fortsætter i BA har i 2012/13 arbejdet med udviklingen af rammerne for gennemførelsen af Master-uddannelsen i Public Management i samarbejde med SDU. Der er startet et hold med studerende fortrinsvis fra BRK. Fagligt er det et godt produkt, men afviklingsmæssigt er det uholdbart at SDU ikke formår at digitalisere og udnytte blended-learning i større udstrækning for de bornholmske studerende. Det indebærer betydelig rejseaktivitet til Odense, m.v. Arbejdet med at udvikle et mere langtidsholdbart koncept for bornholmske masterstuderende (i lighed med HD-tilbuddet) vil fortsætte i BA vurderer, at udvikling af rammerne for anvendelsen af e-learning /blended-learning er en nødvendighed for at imødegå fremtidens udfordringer i uddannelsessystemet på Bornholm. BA har anskaffet og fået installeret bekedne fysiske faciliteter hertil og arbejder som det fremgår af ovenstående med udvikling af de pædagogiske udfordringer ved anvendelsen af e-learning et arbejde der ønskes fortsat i BA har taget initiativ til et samarbejde og holdt flere møder med relevante partnere med henblik på at udvikle en naturvidenskabelig søjle i det bornholmske uddannelsessystem fra Folkeskolen og gennem hele uddannelsessøjlen. På flere områder vil der blive tale om initiativer, hvor resultaterne først vil vise sig om flere år, mens andre områder - ved fortsat fokus - allerede kan skabe resultater i 2014/15. Med de gennemførte aktiviteter tages der udgangspunkt i de aktiviteter, der ligger ud over Bornholms Akademis daglige drift. Kommende aktiviteter i 2014: BA vil med afsæt i den viden der er opnået i 2013 etablere et nyt samarbejde omkring udviklingen og opstart af Serviceøkonomuddannelsen med University College Nordjylland (UCN) i et blended-learning set-up. UCN udbyder allerede i dag uddannelsen online og det er derfor realistisk at forvente uddannelsesstart september BA vil stille faciliteter til rådighed for de studerende og udvikle en model for at skabe et hold, som sammen modtager undervisningen online og hvor BA tilbyder lektiehjælp for blandt andet at undgå frafald. Uddannelsen skal kombineres og suppleres med elementer fra Finansøkonom-uddannelsen i samarbejde med UCN, KEA og CBA, for derved at skabe en Bornholmsk uddannelse, med så stor anvendelse som muligt og som er attraktiv for både turistbranchen og finanssektoren. Et feasibility study som BA har fået gennemført viser at der årligt kan 3

4 forventes 25 fuldtids-studerende på en Bornholmsk Serviceøkonomuddannelse. BA vil sideløbende med ovenstående, etablere et nyt samarbejde og afholde en møderække med finanssektoren i bred forstand på Bornholm, omkring hybriduddannelsen Serviceøkonom/ Finansøkonom, dette med henblik på at skabe ejerskab til uddannelsen og sikre det nødvendige antal praktikpladser til de studerende. BA vil gennemføre en konkret og målrettet markedsføring af HDuddannelsen på Bornholm med henblik på at udvide kendskabet hertil og dermed øge deltagerantallet. BA forventer at der med den rigtige markedsføring vil kunne være op til 15 deltagere på hold 2. BA vil fortsat have fokus på udvikling af et koncept for anvendelsen af e- learning /blended-learning, herunder ikke mindst den pædagogiske tilgang heri. Resultaterne vil løbende blive overført til de igangværende/kommende videregående uddannelser. Konkret vil konceptet for blended-learning blive anvendt på de eksisterende Diplomleder-uddannelseshold, på hold 2 på HD-uddannelsen på Bornholm, som BA vil starte op medio 2014 og på hybrid-uddannelsen til Serviceøkonom/Finansøkonom. Udviklingen af et koncept for e-learning/ blended-learning vil resulterer i helt nye muligheder for videregående uddannelser på Bornholm, da det i den digitale udgave giver god mening at optage holdstørrelser der arbejder lokalt på Bornholm i helt ned til 4-8 studerende, som så kan modtage lektiehjælp på Akademiet og rejser for de studerende til fx København vil i en vis udstrækning kunne undgås fremadrettet. BA vil primo 2014 have stort fokus på færdiggørelsen af arbejdet med udvikling af Diplom-uddannelsen i Offentlig Forvaltning og Administration i samarbejde med Metropol. Uddannelsesstart forhåbentlig februar BA vil fortsat indgå i samarbejdet med Destination Bornholm og Regional Udvikling om udvikling af en ny tværregional turismeuddannelse. De Bornholmske repræsentanters samarbejde med de øvrige regioner vil sikre udviklingen af nye efteruddannelser til turistbranchens nuværende og kommende medarbejdere til fordel for hele den Bornholmske turistindustri. BA vil facillitere samarbejdet omkring udviklingen af et koncept for den naturvidenskabelige søjle i hele det bornholmske uddannelsessystem. BA vil bl.a. afholde møder i 2014 dækkende hele den bornholmske uddannelsessektor, politikerne, relevante brancher m.fl. BA vil gennemføre en analyse af udbuddet af videregående uddannelser, der udbydes som e-learning. Dette bl.a. med henblik på, at udvide antallet af videregående uddannelser på Bornholm og evt. tilbyde understøttende aktiviteter for on-line studerende på Bornholm. BA vil fortsat løbende arbejde med udviklingen af et masteruddannelsestilbud, der bedre er tilpasset den bornholmske virkelighed og demografi. På dette niveau er det afgørende vigtigt at få udviklet blended learning aktiviteter der muliggør mindre lokale hold, 4

5 men stadig uddannelse på holdbasis som sikrer fraværet af omfattende rejseaktivitet for ganske få uddannelsestimer i Odense, Kolding, København, m.v. Erfaringerne fra SDU-holdet vil naturligvis blive nyttiggjort i denne sammenhæng i forhold til et evt. kommende udbud. Med de kommende aktiviteter tages der udgangspunkt i de aktiviteter der, ligger ud over Bornholms Akademis daglige drift. Bornholms Akademis driftsrelaterede opgaver jf. Udviklingskontrakten: Udarbejdelse af faglige anbefalinger i forbindelse med projektansøgninger til de regionale udviklingsmidler og strukturfondsansøgninger på uddannelsesområdet. Udarbejdelse af indstillinger til FIVU vedrørende fordeling af midler fra Bornholmerpuljen. Administration, drift og udvikling af Uddannelsescenter Snorrebakken i forbindelse med fastholdelse og udvikling af videregående uddannelser på Bornholm. Drift og Administration er forlagte uddannelser på Bornholm (for Metropol, UCC, CBA, CBS og SDU samt kommende samarbejdspartnere). Sekretariatsbetjening af det af BRK`s kommunalbestyrelse nedsatte praktikpladsudvalg. Overvågning af og initiativforpligtigelse overfor nationale og internationale faglige fora på uddannelsesområdet og videreformidling af oplysninger herom til Regionskommunen og sekretariatet for Bornholms Vækstforum. Dette indebærer bl.a. deltagelse i relevante fora i Danske Regioner og udformning af udkast til høringssvar vedrørende lovforslag på uddannelsesområdet. Disse udkast sendes til Regional Udvikling til endelig sagsbehandling. Monitorering af udviklingen både nationalt og internationalt, i EU og det øvrige udland; særligt udviklinger og potentialer i Østersøregionen følges opmærksomt. De driftsrelaterede opgaver på Bornholms Akademi er relateret til både 2013 og Bornholms Akademi 31. okt Jens Gunst 5

6 Budget 2014 for Bornholms Akademi Der tages forbehold for nedenstående budget, da dette endnu ikke har været forelagt Akademiets bestyrelse og derfor endnu ikke vedtaget af samme. Budget 2014 Lønninger inkl. øvr. personaleudgifter ,18 Husleje ,00 Administrativt.varekøb ,00 Finanslovs tilskud ,00 Vækstforum Øvr. Indtægter Ovf.over-/underskud ,00 Resultat (samlet) ,82 Årets resultat (Resultat minus overførelse) ,18 Bornholms Akademi budgetterer efter et nettoprincip. Dette betyder at budgettal for udgifter og indtægter ikke indeholder selvfinansierende aktiviteter, f.eks. er indtægter/udgifter i forbindelse med forskellige uddannelser (f.eks. diplomleder-, mellemleder-, HD, Serviceøkonom- og COK/ Kommunomuddannelsen) ikke medtaget i budget Af budget 2014 kan det udledes, at Akademiet forventer et forbrug af opsparede midler på ,18 kr. Konsekvensen er, at Akademiets opsparede midler er forbrugt i 2015 ved gennemførelse af de planlagte aktiviteter som eks. HD-, Serviceøkonom-, og Diplomuddannelserne jf. handlingsplan Det kan endvidere tilføjes, at budget 2014 indeholder en overførelse af opsparede midler, som forudsætter at Akademiet tilføres de i 2013 budgetterede FL-midler. Akademiet mangler pt. FL-tilskud for 2., 3. og 4. kvartal

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden

National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Øget professionalisering og mere viden National strategi for cyber- og informationssikkerhed Øget professionalisering og mere viden December 2014 INFORMATIONSSIKKERHED OG CYBERSIKKERHED I denne strategi anvendes to begreber: Informationssikkerhed

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning

Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges - nyorientering af den pædagogiske forskning Forskning, der kan bruges nyorientering af den pædagogiske forskning Indhold Forord... 3 Indledning... 5 1. Udfordringer for dansk

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere