HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011"

Transkript

1 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX Godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den XX.XX.XXXX

2 Bornholms Vækstforum ønsker at øge uddannelses- og kompetenceniveauet generelt på Bornholm og dermed bidrage til, at de bornholmske virksomheder og institutioner både hver for sig og i samarbejde kan realisere sine mål. Bornholms Vækstforum vil arbejde for et attraktivt uddannelsesmiljø, med en stærk iværksætter- og innovationskultur. Handlingsplanens overordnede sigte er, at etablere Bornholms Akademi som operatør for Bornholms Vækstforum på uddannelsesområdet i forhold til at løfte de uddannelsesindsatser der indgår i erhvervsudviklingsstrategiens afsnit: Bornholm som uddannelses-ø Vækstforum ønsker at styrke uddannelsesniveauet på flere niveauer, fordi der er en klar sammenhæng mellem netop uddannelsesniveau, livskvalitet og økonomisk værdiskabelse på øen. Vækstforums primære mål er at fastholde og udbygge omfanget af og kvaliteten i de bornholmske uddannelser. Det sekundære mål er at udbygge mulighederne for at tilbyde flere unikke uddannelser, der kan tiltrække såvel studerende på øen som uden for øen. Bornholms Akademi har udarbejdet en interessetilkendegivelse på grundlag af Vækstforums og egen strategi og den vedlægges Kontrakten sammen med denne handlingsplan. Handlingsplanen for Bornholms Akademi omfatter fire indsatsområder: A. Det generelle uddannelsesniveau B. Livslang læring systematisk efteruddannelse til allerede beskæftigede C. Opkvalificering af ufaglært og ledige til faglærte jobs D. Uddannelse som erhverv I det følgende gives en kort status på fremdriften inden for disse fire indsatsområder, fordelt på følgende projekter/prioriteringer: Umiddelbart forestående projekter (2010, 2011, 2012): 1. Frivillig Indsats. Specielt i forhold til UTA-projektet og 95% målsætningen arbejdes med kurser i de frivillige organisationer på Bornholm 2. Videregående kursus i ledelse af innovation og entrepreneurship med udgangspunkt i praksis, Sammen med CBS, Center for Innovation og Entrepreneurskab. 3. Forankring af en lang række spin-off s til Bornholm af PowerLab projektet sammen med Bright Green Test Island) i Uddannelsessektoren på Bornholm sammen med DTU. 3/4. I relation til 3 og 4 ovenfor arbejdes der med flere forskellige uddannelses- og konferenceelementer, og etablering af en egentlig naturvidenskabelig `søjle, der strækker sig fra folkeskolen til kandidatniveauet. Kommende prioriterede projekter sammen med SDU og evt. CBS (2013, 2014): 5. Master i Regional Innovation og Fremtid sammen med SDU og evt. CBS 6. Turismebachelor (der foreligger en analyse/feasibility study, som også er forelagt Vækstforum, men der er endnu ikke blevet frigjort ressourcer til at udvikle og forankre uddannelsen). Uddannelsen skal udvikles sammen med K-Nord. 2

3 7. Udvikling af et egentligt HD-uddannelsestilbud på Bornholm, som i lighed med ovenstående pkt. 5. og 6. evt. skal udvikles på baggrund af en egentlig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet. Prioritering på længere sigt (2014). 8. Akvakurser sammen med Lakseklækkeriet m.fl. 9. Kurser i feltarkæologi på Bornholm i samarbejde med Bornholms Museum, Københavns Universitet og Lund Universitet og på sigt Kiel og Warzawas universiteter. Hertil kommer løbende over 5 års perioden videreudvikling af de allerede på Bornholm etablerede uddannelser, hvoraf 12,13,14 og 15 er opstartet indenfor de sidste år: 10. Lærer- og pædagoguddannelserne, herunder evt. medvirke til etablering af et forsøg på fælles studiedele for de to uddannelser. (U.C.C.) 11. Videreudvikling af Arbejdsmarkeds- Socialrådgiveruddannelsen (Metropol) 12. Masteruddannelsen (MOLLY) (CRT) 13. Bornholms Lederuddannelse (Diplomuddannelse i Ledelse) 14. BRKs mellemlederuddannelse 15. Kommunomuddannelsen (COK) m.v. Ud over aktiviteter som er omtalt under de fire indsats områder skal Bornholms Akademi levere basisydelser som stipuleret i Kontrakt mellem Vækstforum og Bornholms Akademi 2 stk.4, se nedenfor: BAs basisydelser omfatter udarbejdelse af faglige anbefalinger i forbindelse med projektansøgninger til de regionale udviklingsmidler og strukturfondsansøgninger på uddannelsesområdet administration, drift og udvikling af Udannelsescenter Snorrebakken i forbindelse med fastholdelse og udvikling af videregående uddannelser på Bornholm. sekretariatsbetjening af det af BRK`s kommunalbestyrelse nedsatte praktikpladsudvalg. udarbejdelse af publikationen: Uddannelser på Bornholm på vegne af samtlige bornholmske uddannelsesinstitutioner. overvågning af og initiativforpligtigelse overfor nationale og internationale uddannelsesindsatser og videreformidling af oplysninger herom til Regionskommunen sekretariatet for Bornholms Vækstforum. Dette indebærer bl.a. deltagelse i relevante fora i Danske Regioner og udformning af udkast til høringssvar vedrørende lovforslag på uddannelsesområdet. Disse udkast sendes til Regional Udvikling til endelig sagsbehandling. Det understreges, at der ikke overdrages myndighedsopgaver hermed. monitorering af udviklingen både nationalt og internationalt, i EU og det øvrige udland; særligt udviklinger og potentialer i Østersøregionen følges opmærksomt. Handlingsplan for 2013 Bornholms Akademi fremsender udkast til Handlingsplan for året 2012, så den kan behandles senest på Vækstforums sidste møde i

4 Indsatsområde 1 Det generelle uddannelsesniveau Bornholms Vækstforum ønsker, at alle skal gennemføre en ungdomsuddannelse, at mindst halvdelen skal have en videregående uddannelse og at alle vil uddanne sig hele livet. Bornholms Akademi skal arbejde for opfyldelse af disse mål, konkret gennem deltagelse i Uddannelse til Alle, UTA projektet, som samler bornholmske institutioner i en koordineret og omfattende indsats for at nå målene, parallelt med regeringens globaliserings mål. Bornholms Akademi arbejder her især med metodeafprøvning i forbindelse med forøgelse af frivilligorganisationers potentiale for at understøtte unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Bornholms Akademi skal fortsat arbejde for at Campus skal omfatte både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser og for at Campus skal blive etableret som et aktiv for hele den bornholmske uddannelsessektor til gavn og glæde for det bornholmske samfund. Bornholms Akademi skal i samarbejde med de øvrige institutioner i uddannelsessektoren arbejde for at udviklingsmuligheder der fremstår som tværgående udnyttes i videst muligt omfang, som eksempler på dette arbejde henvises til fremme af projektorienteret undervisning i sammenhæng med Ecogrid projektet og etablering af en Naturvidenskabelig søjle i uddannelsessektoren i sammenhæng med Powerlab projektet (se den til Kontrakten bilagte interessetilkendegivelse). Status 1) Frivillig Indsats. Specielt i forhold til UTA-projektet og 95% målsætningen arbejdes med kurser i de frivillige organisationer på Bornholm Projektet kører i overensstemmelse med planen. Sammen med UTA-sekretariatet er der identificeret og igangsat projekter først og fremmest i Erhvervsgymnasieregie. Også i det Almene Gymnasium forventes i hvert fald eet projekt opstartet. Som det erindres vil en portefølje på 2-4 projekter være i overensstemmelse med de tilmålte beskedne ressourcer, og dette mål realiseres, som en aftestning af tankesættet. 3) Forankring af en lang række spin-off s til Bornholm af PowerLab projektet sammen med Bright Green Test Island) i Uddannelsessektoren på Bornholm sammen med DTU. Spin-offs til Bornholm af PowerLab projektet sammen med Bright Green Test Island er under udvikling. Der skal udtænkes og implementeres en "naturvidenskabelig søjle" i hele det bornholmske. Uddannelsessystem "fra børnehaveklasse til de videregående uddannelser" med henblik på at forankre mest muligt af affekterne af PowerLab-projektet på Øen, så alle effekter ikke forlader Bornholm og udspiller sig på DTU og andre steder i Danmark. 4

5 4) Projektorienteret undervisning/ny uddannelser BHES og EcoGrid, sammen med DTU,m.fl. ). Ovenstående gælder i endnu stærkere udstrækning EcoGrid-projektet, hvor Bornholm virkelig via Test Island-konstruktionen, BCB og Campus og hele uddannelsessystemet og navnlig Ungdomsuddannelsessystemet skal kende sin "besøgelsestid" for at sikre spinn-off`s til Øen. Realiseringen vil udspille sig i takt med realiseringen af EU-projekterne, og vil i det omfang der bliver brug for det udløse ansøgninger til Vækstforum. I relation til 3 og 4 ovenfor arbejdes der med flere forskellige uddannelses- og konferenceelementer, og etablering af en egentlig naturvidenskabelig `søjle, der strækker sig fra folkeskolen til kandidatniveauet. 5

6 Indsatsområde 2 Livslang læring - systematisk Bornholms Vækstforum vil arbejde for, at bornholmske virksomhedsledere har mulighed for fortsat videreudvikling gennem målrettede lederudviklings- og uddannelsestilbud. Bornholms Akademi vil videreføre Bornholms Lederuddannelse (opstartet af BA i 2009), BRKs Diplommellemlederuddannelse (starter 2011), Kommunomuddannelsen (COK, opstartet 2010) og arbejde videre for at efteruddannelsestilbuddene både til private og offentligt ansatte forbedres. I Erhvervsudviklingsstrategien slås fast, at arbejdsstyrkens vidensniveau skal matche både de bestående og de kommende virksomheders behov. Bornholms Akademi skal arbejde for at den fleksible Masteruddannelse i Regional Innovation og Fremtid udvikles evt. sammen med Syddansk Universitetscenter og etableres som en del af realiseringen af et højere vidensniveau. Samarbejdet med CBS, Center for Innovation og Entrepreneurskab, om etablering af et særligt udviklet kursus i ledelse og entrepreneurship skal fremmes, og på samme måde skal kurser og uddannelsesmoduler udvikles og realiseres på Bornholm inden for andre fagområder. Bornholms Akademi skal arbejde for etablering af samarbejde med læreanstalter og uddannelsesinstitutioner, herunder også det nye initiativ om en egentlig samarbejdskontrakt med Syddansk Universitet i Odense f.eks. om etablering af HD uddannelsen på Bornholm. Status 2) Videregående kursus i ledelse af innovation og entrepreneurship med udgangspunkt i praksis, Sammen med CBS, Center for Innovation og Entrepreneurskab. Videregående kursus i Ledelse af Innovation og Entreprenørskab sammen med CBS. Der har været afholdt en række møder på både CBS (Handelshøjskolen i København), på Bornholm i konkrete virksomheder og organisationer (Gourmet Bornholm med tilknyttede virksomheder, Lakklækkeriet, Bryghuset,m.fl), og senest 2 møder i BCB`s Virksomhedspanel med 11 konkrete virksomheder til stede. Det kan være svært at vurdere hvor mange konkrete Vækstprojekter i bornholmske virksomheder der kommer ud af denne indsats. Den mere systematiske indsats, som tænkes at udspille sig i forlængelse af projektet, og som er skønnet at blive omsat til en ansøgning til Vækstforum på i størrelsesordenen 3,4 mio. kr er p.t. endnu ikke effektueret, idet de foreløbige aktiviteter har kunnet afholdes over BA`s bevilling. 5) Master i Regional Innovation og Fremtid sammen med SDU og evt. CBS Masterprojektet er under omdefinering til et regionalt generationsskifteprojekt omkring ledelsesfunktionerne i såvel den offentlige-, den semioffentlige- som den private sektor på Bornholm. Der satses stort på at etablere en "Master i Public and Private Governance", sammen med SDU og eller CBS formentlig allerede fra sept. 2012, og en meget stor del af BA`s ressourcer bindes i øjeblikket til at 6

7 realisere dette ønske ikke mindst efter grundige diskussioner med BRK.Det er tanken at satse på "blended learning", "e-learning" og naturligvis "klasse-undervisning" af bornholmske ledere. Der vil blive søgt midler i Vækstforum til en beskeden ombygning på Snorrebakken, samt digitalt udstyr til samme formål. Der vil blive bedt om en beløbsreservering formentlig allerede på sidste møde i Vækstforum i 2011, denne reservering vil også omfatte et HD-uddannelsestilbud, som tænkes udspillet over de samme midler jf. nedenfor. 7) Udvikling af et egentligt HD-uddannelsestilbud på Bornholm, som i lighed med ovenstående pkt. 5. og 6. evt. skal udvikles på baggrund af en egentlig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet. Et egentligt HD-uddannelsestilbud vil der blive søgt realiseret med blended learning, e-learning og klasseundervisning. Også dette tilbud søges realiseret med start efter sommerferien Her er samarbejdspartneren entydigt Syddansk Universitet. Projekterne 5 og 6 optager Akademiets ressourcer i betydeligt omfang, og forventes at få meget stor betydning for den bornholmske uddannelsessektor. 7

8 Indsatsområde 3 Opkvalificering af ufaglærte og ledige til faglærte jobs Det bornholmske arbejdsmarked vil i løbet af en kortere årrække opleve en mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for en række fagområder. Bornholms Akademi skal støtte udviklingsaktiviteter, der sigter på at styrke erhvervsuddannelserne på Bornholm. En styrkelse af EUD uddannelserne ved samarbejde med de gymnasiale uddannelser, f.eks. i forbindelse med Ecogrid projektet kan fremmes med henblik på at styrke EUD uddannelserne, ligesom muligheder for at etablere hele eller dele af EUx uddannelser skal undersøges. I sammenhæng med opkvalificering af arbejdskraften skal muligheden for at udvikle en kombineret serviceøkonom og Bachelor i Turisme fortsat holdes i live, idet denne uddannelsemulighed både vil tjene opkvalificering indenfor et vigtigt erhverv på øen og samtidig udgøre en naturlig del af bestræbelserne for at etablere uddannelse som erhverv på Bornholm, se indsatsområde 4. Status 6) Turismebachelor (der foreligger en analyse/feasibility study, som også er forelagt Vækstforum, men der er endnu ikke blevet frigjort ressourcer til at udvikle og forankre uddannelsen). Uddannelsen skal udvikles sammen med K-Nord. Projektet er fortsat højtprioriteret, og sås gerne realiseret af BA i samarbejde med Campus, så snart Campus har ressourcer til det. Ikke mindst den økonomisk-komercielle profil på denne bachelor, som den foretagne "feasibility study", udpegede som helt central for Turismeerhvervet på Bornholm (og i resten af Danmark) fortjener stor opmærksomhed, en side af oplevelsesøkonomiens struktur, som ikke bedrives af andre turismeuddannelseri Danmark, og heller ikke den bornholmske uddannelse på det oplevelsesøkonomiske område (MOLLY). 8

9 Indsatsområde 4 Uddannelse som erhverv Der skal være en bred vifte af uddannelsestilbud på Bornholm målrettet de unge, som vælger at blive på øen, og dem der vælger at flytte til øen. Det gælder både erhvervsrettede ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Bornholms Akademi skal arbejde for at de eksisterende videregående uddannelser på øen, Lærer-, Pædagog og Socialrådgiveruddannelsen, bevares og videreudvikles. I videreudviklingen skal der især lægges vægt på eksperimenterede og tværgående elementer, der kan tegne en særlig profil for uddannelserne, således at de ud over at udgøre uddannelsestilbud til de unge der vælger at blive på øen også kan tiltrække unge fra andre landsdele, som efterspørger de særlige uddannelsestilbud på Bornholm. Bornholms Akademi skal arbejde for at de særlige muligheder for at udvikle uddannelsestilbud, der åbner sig ved etablering af Campus og integrering af de videregående uddannelser bliver udnyttet. Også de uddannelser der helt eller delvis afvikles fysisk udenfor Campus skal gøres opmærksom på de fordele og muligheder, som et bredt uddannelsesmiljø i Campus kan tilbyde. Uddannelsesmoduler, der udgør dele af samlede uddannelsesforløb, der er eller hører hjemme på uddannelsessteder i andre landsdele, eller lande, skal udvikles i det omfang hvor naturgivne eller historiske forhold kan begrunde en placering på Bornholm. Eksempler på uddannelsesmoduler omfatter Akvakultur- og havmiljøuddannelser, feltkurser i Arkæologi, design og produktion indenfor kunsthåndværk og undervisning indenfor sport og naturoplevelser. Status 8) Akvakurser sammen med Lakseklækkeriet m.fl. 9) Kurser i feltarkæologi på Bornholm i samarbejde med Bornholms Museum, Københavns Universitet og Lund Universitet og på sigt Kiel og Warzawas universiteter. Begge projekter fortjener ny opmærksomhed og afventer nærmere indsats og specifikation fra de berørte institutioner (Lakseklækkeriet og Museet). 9

10 Udover de nævnte projekter kommer løbende over en 5 års perioden videreudvikling af de allerede på Bornholm etablerede uddannelser, hvoraf 12,13,14 og 15 er opstartet indenfor de sidste år: 10. Lærer- og pædagoguddannelserne, herunder evt. medvirke til etablering af et forsøg på fælles studiedele for de to uddannelser. (U.C.C.) 11. Videreudvikling af Arbejdsmarkeds- Socialrådgiveruddannelsen (Metropol) 12. Masteruddannelsen (MOLLY) (CRT) 13. Bornholms Lederuddannelse (Diplomuddannelse i Ledelse) 14. BRKs mellemlederuddannelse 15. Kommunomuddannelsen (COK) m.v. Projekterne er realiseret. Det kan i den forbindelse nævnes, at Bornholms Lederuddannelse, som er en bachelor med tilsvarende ECTS-tildeling og diplom, nu til januar starter 4 hold, ligesom det første hold i december afslutter uddannelsen, og dermed er klare til at indgå i rekruttering og generationsskifte i de bornholmske offentlige og private virksomheder. Det er aftalt med Bornholms Akademis bestyrelse at prioritering og implementering af projekterne kan ændres i forhold til ændrede betingelser for gennemførsel. P.t. foreslår Bornholms Akademi at gennemføre ovenstående projekter i følgende rækkefølge, som anvist i tabellen fra den tidligere fremsendte Interessetilkendegivelse og aftalestatus. Tabel 1. En oversigt over, hvad BA p.t. mener det vil kræve af midler for at gennemføre projekterne over tid Projekt Sum Innovation , ,00 PowerLab , ,00 EcoGrid , ,00 Master i Reg , ,00 Inno. & Fremtid Turisme - Akva , ,00 Arkæologi , ,16 Sum , , , , Finansiering BA foreslår at finansiere sine aktiviteter igennem EU fonde såsom Socialfonden, Innovationsfonden, samt diverse puljer hos bl.a. Undervisningsministeriet og Bornholms Vækstforum (Regionale Udviklingsmidler). Deltagerkreds/operatør (Hvem styrer processen) Bornholms Akademi har mange projekter i støbeskeen og har derfor mange samarbejdspartnere: BRK, Campus Bornholm, CRT, CBS, SDU, KU, DTU, U.C.C., Metropol. 10

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13 BILAG 13 Bornholms Akademi Kompetenceudvikling og uddannelse Bornholms Vækstforum 26. november 2012 Handlingsplan 2013 for Bornholms Vækstforum Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø Vedtaget

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken 66 3700 Rønne akademi@brk.dk, tlf. 56 92 16 10 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Analysen tegner et billede af udfordringerne for videregående uddannelse på Bornholm.

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum

Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer. Afrapportering til Bornholms Vækstforum Kompetenceudvikling på Bornholm barrierer og potentialer Afrapportering til Bornholms Vækstforum Bornholms Akademi og Center for Regional og Turismeforskning Juni 2006 Udarbejdet af Pernille Uhrenholdt,

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17

Indhold. Bilag 1 UVM- skrivelse af 26.maj 2010...17 1 Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Strategisk sammenhæng - udviklingskontrakt og UCN strategi...3 Præmisser og principper...4 Indbyrdes forbundne fokusområder og øvrig afgræsning...5 Udvalgte regionale

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 1 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011

Center for Regional og Turismeforskning. Evaluering. Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Center for Regional og Turismeforskning Evaluering Projekt: Fortsat indsats på tilflytterområdet 1.6.2009 31.12.2011 Karin Topsø Larsen og Michael Lambæk Nielsen 02 12 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst

Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst OFFENTLIG HØRING 26. februar - 24. april 2015 Strategi for erhvervsudvikling, 2015-2020 Vilje til vækst Behovet for at skabe økonomisk vækst, øget beskæftigelse, sikre kvalificeret arbejdskraft og udvikling

Læs mere

Landsstyrets forslag til uddannelsesplan

Landsstyrets forslag til uddannelsesplan NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyrets forslag til uddannelsesplan December 2005 Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Direktoratet for Erhverv, Landbrug

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere