1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Projekt e-læring Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,45 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Videregående uddannelse bidrager til udvikling af lokalsamfundet. For Bornholm gælder at pendling til uddannelsesinstitutioner udenfor øen er dyrt og tidskrævende, der er derfor en særlig grund til at udvikle og udbyde fjernunderundervisning og blended undervisning på Bornholm i form af e-læring.den demografiske udvikling på Bornholm er præget af faldende folketal. Taksameter finansieret undervisning på små hold på Bornholm kan formentlig kun realiseres ved substantielle tilskud ud over et standard taksameter. Blended undervisning udgør et omkostningsdæmpende alternativ for samfundet i forhold til gennemførelse af undervisning med små hold på Bornholm, som vil have høje enhedsomkostninger til følge. For den enkelte uddannelsessøgende der ikke finder den ønskede uddannelsesmulighed på Bornholm er blended undervisning mindre bekostelig end pendling, dobbelt husførelse etc.projekt e-læring er et pilotprojekt, der vil teste muligheden for at gennemføre uddannelser ved at kombinere traditionel klasseundervisning med fjernundervisning i forskellige former, individuelt og gruppevis med det klare mål, at bidrage til opretning af den markant lavere uddannelsesfrekvens på længerevarende videregående uddannelse for danskere der udgår fra en 9 kasse på Bornholm sammenlignet med andre landsdele. Vedhæftede filer Ingen AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 1

2 Break Break AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 2

3 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Tiltrækning og fastholdelse af videregående uddannelser og efteruddannelser på Bornholm er essentielt for det bornholmske samfund. Bornholm har hidtil været privilegeret i forhold til andre ø-samfund ved at have egne uddannelser ud over folkeskole og ungdomsuddannelser, og det er en væsentligt faktor for Bornholm som et helt samfund. Den demografiske udvikling på Bornholm er præget af faldende folketal. Taksameter finansieret undervisning på små hold på Bornholm kan formentlig kun realiseres ved substantielle tilskud ud over et standard taksameter. Uden økonomiske særordninger for videregående uddannelser vil der kun være mulighed for at videreuddanne sig ved fraflytning fra Bornholm, mens efteruddannelse må ske ved at enkeltpersoner deltager i uddannelses aktiviteter ovre og pådrager sig (og/eller arbejdsgiver) store omkostninger i form af transporttid, betaling for transport og overnatninger. Derfor skal der udvikles særlige undevisningsformer tilpasset bornholmske forhold. Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Projekt e-læring adresserer primært VFs erhvervsudviklingsstrategi mht. satsningsområdet Uddannelses-ø. Samtidig bidrager projektet til en klar forbedring af rammevilkårene for de øvrige satsningsområder, der alle er afhængige af, at der er tilgang af uddannet arbejdskraft og at der eksisterer arbejdspladser for højtuddannede på Bornholm. Uddannelses-ø satsningen omfatter blandt andet et mål om at 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse. Som anført ovenfor er det dyrt og vanskeligt at opnå specielt på Bornholm, og projektet vil identificere måder at opnå målet på, der er mere omkostningseffektive. En del af VFs strategi vedrører livslang læring, herunder efteruddannelse, som dels ligesom videreuddannelse er dyrt for bornholmske deltagere og dels kan være diskriminerende for bornholmere sammenlignet med borgere fra andre landsdele. Det skal i videst muligt AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 3

4 omfang sikres at dette at være beskæftiget på Bornholm ikke samtidig medfører ringere efteruddannelsesmuligheder for den beskæftigede og dennes familie AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 4

5 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Projekt e-læring CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Adresse Snorrebakken 66 Postnummer 3700 By Rønne Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Jens Gunst Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Jens Gunst Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Jens Gunst Selvejende institution Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Store Torv 12 Postnr By Rønne Kontonummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 5

6 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Mål Forbedrede muligheder for at deltage i videregående og efteruddannelse på Bornholm, ved at etablere e-lærings faciliteter, ved at udvikle/deltage i udvikling af pædagogik og didaktik ifm. e-læring, og ved at udarbejde moduler, som kan indgå som fjernlærings elementer i eksisterende og nye videregående uddannelser og efteruddannelse. Udarbejdelsen af moduler er en følge af projektets metodik, hvor udvikling af pædagogik mv ifm fjernlæring vil finde sted i form af de facto undervisning. Det skal bemærkes at et projekt af den foreslåede beskedne størrelse ikke kan forventes at udarbejde en større mængde, umiddelbart brugelige undervisningsmoduler. Der forventes at blive produceret nogle brugbare moduler og i tillæg hertil materiale der kan indgå i en yderlygere bearbejdning og herefter blive anvendt i undervisning. Det er en del af målet at reducere de samfundsmæssige omkostninger ved uddannelse med små hold og ved rejseomkostninger og tid i forbindelse med bornholmeres deltagelse i efteruddannelse udenfor Bornholm. Det er endvidere en del af målet at fastholde så mange undervisningsaktiviteter og afledte beskæftigelsesmuligheder på Bornholm som muligt for at understøtte Vækstforums mål om udvikling af uddannelse som erhverv, se nedenfor. Indhold Gennem e-learning og blended learning kan man i nogen grad ophæve transportomkostningerne, afstand som blokering for videregående undervisning og dermed neutralisere de geografiske hindringer for bornholmeres ligeværdige deltagelse i uddannelsesaktiviteter ovre. Med den fornødne pædagogiske viden og træning, kan bornholmere deltage ligeværdigt i undervisning der fysisk finder sted på i København og københavnere kan deltage ligeværdigt i undervisning der fysisk finder sted på Bornholm. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 6

7 Projektets indhold bliver i overensstemmelse hermed udvikling og gennemførelse af undervisningselementer for bornholmske studerende på HD, MPM og bachelor niveau i turisme relevante studier. Målgruppe Målgruppen består især af to (del)grupper, nemlig for det første uddannelsesøgende til videregående uddannelse som af den ene eller anden grund ønsker at bo på Bornholm, og for det andet efteruddannelsessøgende, der fordi de har arbejde på Bornholm, enten ikke kan deltage i efteruddannelse eller som må bruge tid og penge til at rejse for at deltage i efteruddannelsesaktiviteter. Der er således både tale om at studerende har økonomisk fordel af projektet og at arbejdsgivere kan få efteruddannet personale med mindre omkostninger end uden projektet. I tillæg til den primære målgruppe vil projektet i videst muligt omfang gøre brug af lokale lærere og instruktører. De konkrete elementer der vil blive udvalgt til fjernundervisning vil afgøre i hvor stort omfang det er muligt at rekruttere lokal arbejdskraft, størst potentiale forventes at kunne findes hos den største uddanneslesinstitution, Campus, og hos den største arbejdsgiver, Bornholm Regions Kommunne. Lokalt ansatte, lærere og andre, skal medvirke til at forankre projektets resultater på Bornholm. Det bliver derfor et vigtigt delmål at sikre at bornholmske institutioner og lærere deltager i og får udbytte af projektets aktiviteter Den omstændighed at projektet især beskæftiger sig med de formelle uddannelser og ikke arbejder særligt med arbejdspladsspecifikke forløb gør det nemmere at gøre projektets resultater alment anvendelige. Det betyder at bornholmske arbejdsgivere generelt tilgodeses ved at få adgang til bedre uddannet personale og borgere på Bornholm får adgang til uddannelser uden at der hertil knyttes betingelser om fortsat arbejdsmarkeds- eller arbejdspladstilknytning til samme sted. Projekt organisering BAs bestyrelse fungerer som styregruppe for projektet, idet alle uddannelsesinstitutioner på Bornholm og institutitoner der udlægger uddannelse på Bornholm, er repræsenteret i bestyrelsen. Daglig projektledelse varetages af BAs sekretariat. Effekter Ved projektets afslutning vil der være et mere differentieret udbud af uddannelser på Bornholm, som omfatter dels de eksisterende videregående uddannelser og dels rummer et forøget udbud af videreuddannelses og efteruddannelses muligheder, der fleksibelt kan tilpasses de uddannelsesøgendes og virksomhedernes behov. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 7

8 Fastholdelse af eksisterende uddannelser forventes at blive lettere og at blive forstærket ved at udnytte fjernundervisning i højere grad, hvilket vil gøre det muligt at varetage kontinuert uddannelse også i år med lille optag. Hvis der ikke opnås en væsentlig omkostningsreduktion vil fastholdelse af videregående uddannelser forudsætte ekstraordinære tilførsler til bornholmske uddannelser ud over taksameter tildeling. E-læring åbner mulighed for fortsat at udbyde uddannelser også med relativt små holdstørrelser, bl.a. fordi bornholmske studerende kan deltage i undervisning ovre i det omfang samarbejdsparterne ovre accepterer denne form for deltagelse (indtil videre er det planen at indkøre sådan blended learning på forsøgsbasis i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Syddansk Universitet). Tiltrækning af nye uddannelser vil kunne ske uden stor risiko for tab for de udbydende læreanstalter også ved små hold og frafald og det vil være muligt for uddannelsesøgende at følge dele af uddannelser på Bornholm, kombineret med undervisning udenfor Bornholm. Relationerne til Uddannelsesinstitutioner udenfor Bornholm forbedres og bornholmske interesser vil kunne fremsættes med større chance for at blive hørt. Eksisterende uddannelser som projektet forventes bidrage til fastholdelse af omfatter læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, pædagogassistentuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, diplomlederuddannelsen og MPM. Her vil effekt af projektet også kunne efterprøves ved at se på andel fjern/(e-lærings) elementer i uddannelsesforløbet. Der satses herefter på at tiltrække og udvikle e-læringselementer i HD første del, HD anden del regnskab, og Bachelor uddannelse på turisme og finans området. Effekten efterprøves ved at registrere dels at uddannelsen udbydes og dels at se på indhold af e-læring. I tillæg til allerede identificerede uddannelser vil projektet facilitere enkelt studerendes brug af dels teknisk udstyr og rådgivning af ikke fagspecifik karakter. Hensigten er at forøge gennemførelsesraten for individuelle fjernstudier ved at tilføje den sociale dimension, der ligger i at tilhøre et studiemiljø, hvor det er muligt at få fysisk kontakt og deltage i fællesarrangementer. Effekten vil blive efterprøvet ved at registrere studerende og ved at registrere arrangementer. Der kan registreres gennemførelse, men gennemførelsesprocent giver ikke mening, da den samlede population af studerende vil formentlig ikke være kendt, ligesom sammenligning med tilstanden uden projekt ikke lader sig gøre. Søgning til rådgivning og til arrangementer vil i absolutte tal kunne give en indikator for effekt. Forankring af resultater vil kunne sandsynliggøres ved registrering af lokalt ansatte, lærere og andre, og lokale institutioners deltagelse i projektets aktiviteter. En mulig afledt effekt er opdyrkelse af et professionelt niveau mht. fjernstudier og e-læring, som kan finde anvendelse i andre dele af undervisningssektoren, f.eks. gymnasiesektoren ved særlige arrangementer, snelukkede veje mv. Effekt kan registreres som aktivitetscheck AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 8

9 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet Projekttype A Antal (kun heltal) Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 64 Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 0 Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0 Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema Et væsentligt formål med projektet, ud over at tilbyde og gennemføre en konkret opkvalificering af deltagende studerende i løbet af projektperioden, er medvirken til: Fastholdelse af eksisterende uddannelser på Bornholm Tiltrækning af nye uddannelser til Bornholm. Etablering af velegnede faciliteter for e-lærings aktiviteter. Afledte effekter på andre uddannelsesniveauer Det ønskelige i at opnå disse effekter fremgår af vedlagte fakta-ark. Profilopgørelserne over uddannelsesforløb for elever der udgår fra 9 klasser viser at bornholmske 9 klasser får et uddannelsesforløb, hvor en langt mindre andel end landsgennemsnittet opnår en længerevarende videregående uddannelse, de simulerede resultater fremgår af bilaget. Projektet skal medvirke til at nedbringe denne forskel, På kortere sigt vil det kunne sandsynliggøres gennem observation af hvor mange studerende der gennemfører en længerevarende uddannelse ved at deltage i blended learning og fjernundervisning. På længere sigt vil projektets effekt kunne måles på kombinationen af ovenstående og ændringer i fremtidige profilopgørelser. Bilag: Profil opgørelser med noter for Bornholm 2009 og 2010 Udvikling af e-læring og uddannelsesniveau på Bornholm AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 9

10 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) ,00 I alt udgifter til projektadministration ,00 Noter: Administration, faktiske udgifter Projektadministration (10% af tid sagsbehandler) Bogføring (10% af tid kontor medarbejder) per år år installation af udstyr i alt Projektarbejde, faktiske udgifter Projektledelse (10% af leder tid) år Frikøb af lærere hos partner anslået til kostpris Ekstern konsulentbistand IT - konsulent til implementering og indkøring af systemer anslået Pædagogisk arbejde pr år (frikøb af lærere) Udviklingsarbejde (frikøb og konsulent arb) I alt år I alt projektperiode (der regnes med 300 timer frikøb a 300 kr timen og 120 timers konsulentarbejde a 500 kr timen årligt for henholdsvis udvikling s og pædagogisk arbejde - der vil blive givet prioritet til lærerarbejde) Revisionsudgifter (PwC) anslået revisonsudgifter Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb Indirekte omkostninger (18 % standardsats) , I alt ,00 Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr , Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % , I alt (max 10 % af driftskonti) ,89 Noter: Køb af inventar og udstyr Fast anlæg skærme HD, to kamaraer, to mikrofoner projektor interaktivt wh iteboard Kabling Mobilt anlæg Skærm Mobilstander konfiguration I alt Andet - Deltagerudgifter m.v. Beløb AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 10

11 1100. Deltagerløn, standardsats , Deltagerløn, faktiske udgifter 0, Deltagerunderhold, standardsats 0, Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00 Noter: Deltagerløn, standardsats anslået timer (gange deltagere) i alt diplomledere 16 x MPM 5 x HD 8 x Service/finansøkonom' 5 x antal timer timeløn for deltagere 103 (standard) samlet deltager løn 7740 timer x 103 kroner Deltagerløn, faktiske udgifter Deltagerunderhold, standardsats Deltagerunderhold, faktiske udgifter Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt ,00 Noter: Naturalier (Materialer) Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,89 Noter: Indtægter - Indsæt beløb for Kontante tilskud 0,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,45 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering 0, Privat deltagerfinansiering , Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 11

12 922. Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Kontante tilskud Beløb 940. Kontante tilskud fra Erhvervsstyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud 0, Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering , Offentlig lignende egenfinansiering 0, I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,89 Noter: Privat deltagerfinansiering Udgøres af deltagerløn, jvf beregning under omkostninger Privat egenfinansiering Kontant egenfinansiering AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 12

13 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Dec Hovedaktiviteter: Mar Aug ste halvår Tema møde i BAs bestyrelse - bestyrelsen fungerer som styregruppe for projektet, der nedsættes en aktionsgruppe under bestyrelsen Indkøb, installation mv. af mobilt anlæg på Snorrebakken Valgfrit fag på Diplomleder uddannelsen (Hold 3) afvikles som ren fjernundervisning, med faglig ekstra indsats til at producere undervisningsvideo Afgangsprojekt for Diplomlederuddannelsen vejledning ved fjernundervisning og lokal procesvejledning. Forhandlinger med CBA/KEA om uddannelsesforløb, der kan meriteres på Serviceøkonom og Finansøkonom og lede videre til et bachelorforløb indenfor Turisme. Forhandlinger med CBS om HD uddannelsen på Bornholm Hovedaktiviteter: Sep Feb Installation af fast anlæg i Aula Diplomleder fag/modul udbud AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 13

14 HD 1ste del (1ste semester) fjernundervisning individuelt og gruppearbejde for bornholmske studerende i samarbejde med SDU eller CBS MPM modul fjernundervisning Samarbejde om udvikling af fjernundervisning på Socialrådgiveruddannelsen, herunder efteruddannelse af lokale lærerkræfter til uddannelsen. Fællesarrangement for flere institutioner, fx involverende Ecogrid/PowerLab. Udvikling af undervisningselementer til Serviceøkonom og Finansøkonom, hvis muligt sideløbende start af forsøgshold. Fokus er på turismevirksomheder og på finansielle institutioner, især banker. Hovedaktiviteter: Mar Aug HD 1ste del (2det semester) fjernundervisning Diplomleder fag/modul udbud MPM modul fjernundervisning Undervisning på Service-/Finansøkonom Etablering af videobibliotek/samling af filmede forelæsninger og undervisningsmoduler Hovedaktiviteter: Sep Dec HD 1ste (3die semester) fjernundervisning Diplomleder fag/modul udbud Undervisning på Service-/Finansøkonom MPM eller anden Master udbud i blended learning med SDU, CBS eller anden institution Milepæle: Mar Aug AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 14

15 Mobil facilitet etableret Fjernundervisning indledt på Diplomleder uddannelsen Indledende aftaler indgået med KEA/CBA Aftale indgået med CBS om HD uddannelsen Milepæle: Sep Feb Fast anlæg etableret Diplomleder moduler i udbud HD 1ste del indledt MPM modul(er) i fjernundervisning Samarbejde med Metropol ifm Socialrådgiveruddannelsen indledt Samarbejde med EcoGrid og Powerlab indledt, f.eks omfattende fællesarrangement for flere uddannelser med DTU som faglig garant Underisningselment til finansøk og serviceøk udviklet Samarbejde med finansielle institutioner og turismeerhvervet indledt. Milepæle: Mar Aug HD fortsat Diplomleder moduler fortsat Undervisning på Serviceøkonom/Finansøkonom indledt Opbygning af samling startet Milepæle: Sep Dec HD fjernundervisning fortsat Diplomleder udbud fortsat Undervisning på Service-/Finansøkonom etableret AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 15

16 MPM eller anden Master udbud i blended learning etableret Plan for administration af udarbejdede moduler(samling) udarbejdet Aftale om fortsættelse af Service økonom etableret AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 16

17 9. Partnere i projektet Angiv det samlede forventede antal af partnere i projektet Vælg antallet af centrale partnere og tilsagnsmodtagere ud over dig selv 2 1 Tilsagnsmodtager Hvorfor er tilsagnsmodtageren med i projektet? Bornholms Akademi har som opgave at fastholde og tiltrække videregående uddannelser til Bornholm - derfor er BA med i dette projekt, der har det hovedmål. Bornholms Akademis rolle i projektet er som følge af sin opgave er at inddrage de institutioner i projektet, der allerede udbyder eller i fremtiden vil udbyde uddannelse på Bornholm.Af allerede igangværende uddannelser er læreruddannelsen og pædagoguddannelsen allerede i gang med et udviklingsprojekt, der vil inddrage e-læring, som det nærværende projekt vil arbejde sammen med og udnytte synergier i videst muligt omfang. Uddannelserne er udlagt til Bornholm af UCC, der eksisterer allerede et fælles lokalebrug mellem UCC og BA. Syddansk Universitet har indgået en samarbejdsaftale med BRK som blandt andet omfatter udbud af MPM for bornholmske studerende. Dette udbud indeholder flere elementer der sigter på fjernundervisning, også her vil projektet samarbejde og fremme muligheder for fælles udnyttelse af udstyr og lokaler. Bornholms Akademi har kontakt med KEA, CBA og Netau.dk, med henblik på at etablere et samarbejde om udbud af serviceøkonom og finansøkonom uddannelserne, også disse institutioner vil projektet fremme samarbejde med. For HD uddannelsernes vedkommende er der kontakter både med SDU og med CBS med henblik på at inddrage udbuddet som en naturlig del af dette projekts interesseområde Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren have i projektet? BA skal administrere projektet, sørge for at de tekniske facilteter bliver etableret på Udannelsescenter Snorrebakken og tiltrække de institutioner, der udbyder relevante uddannelser. For uddannelseselementer, der praktisk kan overføres til andre uddannelsesinstitutioner på Bornholm, skal BA medvirke til at uddannelseselementerne bliver implementeret på de relevante institutioner med henblik på at sikre uddannelsernes gennemførelse ved ordinære bevillinger til uddannelsesinstitutioner. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 17

18 BAs bestyrelse, med rerpræsentanter for de bornholmske uddannelsesinstitutioner, inklusive udlagte uddannelser, vil fungere som styringsgruppe for projektet. Bornholms Akademi er ikke primært en driftsorganisation og er i kontakt med Campus Bornholm med henblik på at sikre at de uddannelser, der hensigtmæssigt kan varetages af Campus bliver etableret her. Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren afholde? Udgifter til tekniske installationer lønudgifter udgifter til kompensation af lærere, frikøb, til udviklingsopgaver CVR-nummer EAN nummer Navn Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Adresse Snorrebakken 66 Postnr By Region Rønne Bornholm Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Jens Gunst Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 18

19 Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? Professionshøjskolen Metropol medvirker i projektet som udbyder af henholdsvis diplomlederuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? Sideløbende med normalt udbud (nærundervisning) på de nævnte uddannelser kan Metropol medvirke til udvikling af fjernundervisningmoduler i første omgang på diplomlederuddannelsen. Metropol vil sikre at de udbudte uddannelseselementer har det krævede faglige niveau i henhold til akkreditering af uddannelserne Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Udgifter til afholdelse af undervisning, der finansieres ved deltagergebyr, taksameter e.lign. Udgifter specifikt til projekt e-læring f.eks. frikøb af lærere kan blive afholdt over projektet. Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Professionshøjskolen Metropol Adresse Tagensvej 18 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København N Hovedstaden Bent Brandt Kontaktperson telefon Kontaktperson EAN nummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 19

20 10. Økonomioplysninger om centrale partnere og tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Ansøgers og centrale partneres administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Tilsagnsmodtager: Navn på tilsagnsmodtager: Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 433 Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 4 Noter: - Resultat (før afskrivning) BA er en selvejende institution, det anførte beløb er overskud for BA i Statusbalance Akkumulerede overskud, der udarbejdes ikke selvstændig status, BA har ikke nogen andre aktiver eller passiver - Egenkapital Akkumulerede overkskud - Antal ansatte 2 ansatte fuld tid 1 ansat på 25/37,5 1 ansat på 30/37,5 Partner 1 Navn på partner Professionshøjskolen Metropol Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 961 Noter: - Resultat (før afskrivning) Regnskab årsrapport Statusbalance Regnskab årsrapport Egenkapital Regnskab Årsrapport Antal ansatte Antal ansatte er eksklusiv 36 personer ansat på sociale klausuler AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 20

21 11. Øvrige oplysninger Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet Projekt e-læring supplerer ordinære uddannelser med udviklingskapacitet til etablering af e-lærings elementer i flere uddannelser, som ikke er dækket af de ordinære budgetter for uddannelserne. Projektets nyhedsværdi Projektet vil etablere uddannelsesmuligheder for bofaste bornholmere, som eller ikke ville være tilgængelige. Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektet vil udbyde aktiviteter i forbindelse med normalt udbud af uddannelser. Mulighed for at tage uddannelser som fjernundervisning vil blive markedsført i de udbydende institutioners hjemmesider og ug.dk og uddannelsemulighederne vil løbende blive inkluderet i brochuren 'Uddannelser på Bornholm', der årlig publiceres af Bornholms Akademi i samarbejde med alle uddannelsesinstitutioner på Bornholm. Projektets overholdelse af udbudsregler Anskaffelser vil blive gjort i samarbejde med BRK's IT og indkøbsafdelinger. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 21

22 12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Positiv miljøeffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Der vil være en marginal positiv effekt i form af formindsket transport og udledning af CO2 i forbindelse hermed Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Positiv ligestillingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Projektet vil etablere bedre uddannelsesmuligheder for bornholmere, der af den ene eller anden grund er bofaste på Bornholm (partner med fast arbejde på Bornholm og økonomisk bundet til andre på Bornholm f.eks børn eller forældre). Kvinder er typisk yngre når de etablerer sig i partnerskab og har derfor større risiko for ikke at have en færdig uddannelse bag sig når de etableres. Kvinder vil pt i højere grad end mænd have forældremyndighed og forsørgelsepligt, der kan hindre dem i at søge uddannelse udenfor Bornholm. Ud fra hidtidige erfaringer vil der være højrer frekvens af kvinder tilmeldt uddannelserne AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 22

23 Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Positiv effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf I det omfang videreuddannelse generelt bidrager positivt til beskæftigelsen bidrager prokjektet positivt til beskæftigelse Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Geografiske yderområder/udsatte byområder Positiv udviklingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Åbner uddannelsemuligheder for bosatte på Bornholm. Der henvises til det faktum at personer der udgår fra 9 klassse på Bornholm har markant lavere uddannelsesfrekvens på længerevarende vidergående uddannelser end generelt i Danmark AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 23

24 Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start. Køn og antal (forventet) Beskæftigede Antal mænd Antal kvinder Sum Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Total Noter: - Lønmodtagere I projektperidoen forventes ialt 49 personer at følge diplomlederuddannelsen, MPM og HD For både Diplomleder og MPM vil der være en højere frekvens kvinder end mænd. for HD antages ligelig kønsfordeling Ledige dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere i jobtræning eller aktivering Antal mænd Antal kvinder Sum Ledige (under 12 mdr.) Ledige (over 12 mdr.) Total Noter: Uden for arbejdsstyrken Antal mænd Antal kvinder Sum Under uddannelse Efterlønsmodtagere og pensionister Kontanthjælpsmodtagere Alle øvrige personer Total Noter: - Under uddannelse I alt forventes 15 personer at søge service og finans økonomuddannelsen. Service og finans økonom antages at have en højere frekvens kvinder end mænd. 13. Projektresumé Accepterklæring Jeg accepterer, at resumeet kan blive offentliggjort på Projektresumé (max tegn) Videregående uddannelse bidrager til udvikling af lokalsamfundet. For Bornholm gælder at pendling til uddannelsesinstitutioner udenfor øen er dyrt og tidskrævende, der er derfor en særlig grund til at udvikle og udbyde fjernunderundervisning og blended undervisning på Bornholm i form af e-læring. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 24

25 Den demografiske udvikling på Bornholm er præget af faldende folketal. Taksameter finansieret undervisning på små hold på Bornholm kan formentlig kun realiseres ved substantielle tilskud ud over et standard taksameter. Blended undervisning udgør et omkostningsdæmpende alternativ for samfundet i forhold til gennemførelse af undervisning med små hold på Bornholm, som vil have høje enhedsomkostninger til følge. For den enkelte uddannelsessøgende der ikke finder den ønskede uddannelsesmulighed på Bornholm er blended undervisning mindre bekostelig end pendling, dobbelt husførelse etc. Projekt e-læring er et pilotprojekt, der vil teste muligheden for at gennemføre uddannelser ved at kombinere traditionel klasseundervisning med fjernundervisning i forskellige former, individuelt og gruppevis med det klare mål, at bidrage til opretning af den markant lavere uddannelsesfrekvens på længerevarende videregående uddannelse for danskere der udgår fra en 9 kasse på Bornholm sammenlignet med andre landsdele. 14. Erklæring og underskrift Søges der anden støtte til projektet Ja Hvis ja, hvorfra? Hvis muligheden er der vil der blive søgt supplerende udviklingasmilder i MInisteriet - supplerende midler vil blive brugt til at udvide projektet og konsolidere resultater, Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om persondataloven' (beskrevet på side 3-5). Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Projektansvarliges underskrift Navn Jens Gunst Den Underskrift Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede) Navn Jens Gunst Den AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 25

26 Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 26

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-12-2010 Projekt slut dato: 30-9-2012 Bevilling A: Nordjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Budgetskema - Vendsyssel.pdf

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2008 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danfoss Partnerskabserklæring Regionalfonden.pdf

Læs mere

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler...

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... ... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2009 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Konkurrencemidler: Socialfonden:

Læs mere

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13 BILAG 13 Bornholms Akademi Kompetenceudvikling og uddannelse Bornholms Vækstforum 26. november 2012 Handlingsplan 2013 for Bornholms Vækstforum Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø Vedtaget

Læs mere

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013

Valgte Prioriteter. Projekt start dato: 4-1-2010. Projekt slut dato: 31-3-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 4-1-2010 Projekt slut dato: 31-3-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc ButlerBot22.06.09.1.docx

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Bilag 1 - Notat til Sekretariatet for Bornholms Vækstforum 16 marts 2011 Endelig version.pdf

Bilag 1 - Notat til Sekretariatet for Bornholms Vækstforum 16 marts 2011 Endelig version.pdf Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2011 Projekt slut dato: 30-6-2013 Bevilling A: Bornholm: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Bilag 1 - Notat til Sekretariatet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2009 Projekt slut dato: 31-12-2014 Bevilling A: Sjælland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer CAT-gruppen powerpoint.ppt CV Allan

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Bilag 4_Udenlandske investeringer og det danske produktivitetsproblem_copcap+copenhagen economics.pdf. 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder

Bilag 4_Udenlandske investeringer og det danske produktivitetsproblem_copcap+copenhagen economics.pdf. 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-4-2011 Projekt slut dato: 31-3-2014 Bevilling A: Hovedstaden: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Bilag 1_Overordnet projektpræsentation.pdf

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelser på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Analysen tegner et billede af udfordringerne for videregående uddannelse på Bornholm.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet

2. Valg af investeringsprioritet og aktivitet Projektets navn HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram EU medfinansiering (kr.) 8.585.013,20 Break Break 1. Vigtig information før du ansøger Jeg har gjort mig bekendt med indholdet i denne menu 2. Valg

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Projekt Samarbejde og Partnerskab

Projekt Samarbejde og Partnerskab EUC Nord - Netværk Nordjylland Projekt Samarbejde og Partnerskab Midtvejsevaluering September 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk EUC Nord

Læs mere