1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Projekt e-læring Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,45 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Videregående uddannelse bidrager til udvikling af lokalsamfundet. For Bornholm gælder at pendling til uddannelsesinstitutioner udenfor øen er dyrt og tidskrævende, der er derfor en særlig grund til at udvikle og udbyde fjernunderundervisning og blended undervisning på Bornholm i form af e-læring.den demografiske udvikling på Bornholm er præget af faldende folketal. Taksameter finansieret undervisning på små hold på Bornholm kan formentlig kun realiseres ved substantielle tilskud ud over et standard taksameter. Blended undervisning udgør et omkostningsdæmpende alternativ for samfundet i forhold til gennemførelse af undervisning med små hold på Bornholm, som vil have høje enhedsomkostninger til følge. For den enkelte uddannelsessøgende der ikke finder den ønskede uddannelsesmulighed på Bornholm er blended undervisning mindre bekostelig end pendling, dobbelt husførelse etc.projekt e-læring er et pilotprojekt, der vil teste muligheden for at gennemføre uddannelser ved at kombinere traditionel klasseundervisning med fjernundervisning i forskellige former, individuelt og gruppevis med det klare mål, at bidrage til opretning af den markant lavere uddannelsesfrekvens på længerevarende videregående uddannelse for danskere der udgår fra en 9 kasse på Bornholm sammenlignet med andre landsdele. Vedhæftede filer Ingen AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 1

2 Break Break AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 2

3 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Tiltrækning og fastholdelse af videregående uddannelser og efteruddannelser på Bornholm er essentielt for det bornholmske samfund. Bornholm har hidtil været privilegeret i forhold til andre ø-samfund ved at have egne uddannelser ud over folkeskole og ungdomsuddannelser, og det er en væsentligt faktor for Bornholm som et helt samfund. Den demografiske udvikling på Bornholm er præget af faldende folketal. Taksameter finansieret undervisning på små hold på Bornholm kan formentlig kun realiseres ved substantielle tilskud ud over et standard taksameter. Uden økonomiske særordninger for videregående uddannelser vil der kun være mulighed for at videreuddanne sig ved fraflytning fra Bornholm, mens efteruddannelse må ske ved at enkeltpersoner deltager i uddannelses aktiviteter ovre og pådrager sig (og/eller arbejdsgiver) store omkostninger i form af transporttid, betaling for transport og overnatninger. Derfor skal der udvikles særlige undevisningsformer tilpasset bornholmske forhold. Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Projekt e-læring adresserer primært VFs erhvervsudviklingsstrategi mht. satsningsområdet Uddannelses-ø. Samtidig bidrager projektet til en klar forbedring af rammevilkårene for de øvrige satsningsområder, der alle er afhængige af, at der er tilgang af uddannet arbejdskraft og at der eksisterer arbejdspladser for højtuddannede på Bornholm. Uddannelses-ø satsningen omfatter blandt andet et mål om at 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse. Som anført ovenfor er det dyrt og vanskeligt at opnå specielt på Bornholm, og projektet vil identificere måder at opnå målet på, der er mere omkostningseffektive. En del af VFs strategi vedrører livslang læring, herunder efteruddannelse, som dels ligesom videreuddannelse er dyrt for bornholmske deltagere og dels kan være diskriminerende for bornholmere sammenlignet med borgere fra andre landsdele. Det skal i videst muligt AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 3

4 omfang sikres at dette at være beskæftiget på Bornholm ikke samtidig medfører ringere efteruddannelsesmuligheder for den beskæftigede og dennes familie AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 4

5 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Projekt e-læring CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Adresse Snorrebakken 66 Postnummer 3700 By Rønne Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Jens Gunst Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Jens Gunst Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Jens Gunst Selvejende institution Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Store Torv 12 Postnr By Rønne Kontonummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 5

6 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Mål Forbedrede muligheder for at deltage i videregående og efteruddannelse på Bornholm, ved at etablere e-lærings faciliteter, ved at udvikle/deltage i udvikling af pædagogik og didaktik ifm. e-læring, og ved at udarbejde moduler, som kan indgå som fjernlærings elementer i eksisterende og nye videregående uddannelser og efteruddannelse. Udarbejdelsen af moduler er en følge af projektets metodik, hvor udvikling af pædagogik mv ifm fjernlæring vil finde sted i form af de facto undervisning. Det skal bemærkes at et projekt af den foreslåede beskedne størrelse ikke kan forventes at udarbejde en større mængde, umiddelbart brugelige undervisningsmoduler. Der forventes at blive produceret nogle brugbare moduler og i tillæg hertil materiale der kan indgå i en yderlygere bearbejdning og herefter blive anvendt i undervisning. Det er en del af målet at reducere de samfundsmæssige omkostninger ved uddannelse med små hold og ved rejseomkostninger og tid i forbindelse med bornholmeres deltagelse i efteruddannelse udenfor Bornholm. Det er endvidere en del af målet at fastholde så mange undervisningsaktiviteter og afledte beskæftigelsesmuligheder på Bornholm som muligt for at understøtte Vækstforums mål om udvikling af uddannelse som erhverv, se nedenfor. Indhold Gennem e-learning og blended learning kan man i nogen grad ophæve transportomkostningerne, afstand som blokering for videregående undervisning og dermed neutralisere de geografiske hindringer for bornholmeres ligeværdige deltagelse i uddannelsesaktiviteter ovre. Med den fornødne pædagogiske viden og træning, kan bornholmere deltage ligeværdigt i undervisning der fysisk finder sted på i København og københavnere kan deltage ligeværdigt i undervisning der fysisk finder sted på Bornholm. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 6

7 Projektets indhold bliver i overensstemmelse hermed udvikling og gennemførelse af undervisningselementer for bornholmske studerende på HD, MPM og bachelor niveau i turisme relevante studier. Målgruppe Målgruppen består især af to (del)grupper, nemlig for det første uddannelsesøgende til videregående uddannelse som af den ene eller anden grund ønsker at bo på Bornholm, og for det andet efteruddannelsessøgende, der fordi de har arbejde på Bornholm, enten ikke kan deltage i efteruddannelse eller som må bruge tid og penge til at rejse for at deltage i efteruddannelsesaktiviteter. Der er således både tale om at studerende har økonomisk fordel af projektet og at arbejdsgivere kan få efteruddannet personale med mindre omkostninger end uden projektet. I tillæg til den primære målgruppe vil projektet i videst muligt omfang gøre brug af lokale lærere og instruktører. De konkrete elementer der vil blive udvalgt til fjernundervisning vil afgøre i hvor stort omfang det er muligt at rekruttere lokal arbejdskraft, størst potentiale forventes at kunne findes hos den største uddanneslesinstitution, Campus, og hos den største arbejdsgiver, Bornholm Regions Kommunne. Lokalt ansatte, lærere og andre, skal medvirke til at forankre projektets resultater på Bornholm. Det bliver derfor et vigtigt delmål at sikre at bornholmske institutioner og lærere deltager i og får udbytte af projektets aktiviteter Den omstændighed at projektet især beskæftiger sig med de formelle uddannelser og ikke arbejder særligt med arbejdspladsspecifikke forløb gør det nemmere at gøre projektets resultater alment anvendelige. Det betyder at bornholmske arbejdsgivere generelt tilgodeses ved at få adgang til bedre uddannet personale og borgere på Bornholm får adgang til uddannelser uden at der hertil knyttes betingelser om fortsat arbejdsmarkeds- eller arbejdspladstilknytning til samme sted. Projekt organisering BAs bestyrelse fungerer som styregruppe for projektet, idet alle uddannelsesinstitutioner på Bornholm og institutitoner der udlægger uddannelse på Bornholm, er repræsenteret i bestyrelsen. Daglig projektledelse varetages af BAs sekretariat. Effekter Ved projektets afslutning vil der være et mere differentieret udbud af uddannelser på Bornholm, som omfatter dels de eksisterende videregående uddannelser og dels rummer et forøget udbud af videreuddannelses og efteruddannelses muligheder, der fleksibelt kan tilpasses de uddannelsesøgendes og virksomhedernes behov. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 7

8 Fastholdelse af eksisterende uddannelser forventes at blive lettere og at blive forstærket ved at udnytte fjernundervisning i højere grad, hvilket vil gøre det muligt at varetage kontinuert uddannelse også i år med lille optag. Hvis der ikke opnås en væsentlig omkostningsreduktion vil fastholdelse af videregående uddannelser forudsætte ekstraordinære tilførsler til bornholmske uddannelser ud over taksameter tildeling. E-læring åbner mulighed for fortsat at udbyde uddannelser også med relativt små holdstørrelser, bl.a. fordi bornholmske studerende kan deltage i undervisning ovre i det omfang samarbejdsparterne ovre accepterer denne form for deltagelse (indtil videre er det planen at indkøre sådan blended learning på forsøgsbasis i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Syddansk Universitet). Tiltrækning af nye uddannelser vil kunne ske uden stor risiko for tab for de udbydende læreanstalter også ved små hold og frafald og det vil være muligt for uddannelsesøgende at følge dele af uddannelser på Bornholm, kombineret med undervisning udenfor Bornholm. Relationerne til Uddannelsesinstitutioner udenfor Bornholm forbedres og bornholmske interesser vil kunne fremsættes med større chance for at blive hørt. Eksisterende uddannelser som projektet forventes bidrage til fastholdelse af omfatter læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, pædagogassistentuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, diplomlederuddannelsen og MPM. Her vil effekt af projektet også kunne efterprøves ved at se på andel fjern/(e-lærings) elementer i uddannelsesforløbet. Der satses herefter på at tiltrække og udvikle e-læringselementer i HD første del, HD anden del regnskab, og Bachelor uddannelse på turisme og finans området. Effekten efterprøves ved at registrere dels at uddannelsen udbydes og dels at se på indhold af e-læring. I tillæg til allerede identificerede uddannelser vil projektet facilitere enkelt studerendes brug af dels teknisk udstyr og rådgivning af ikke fagspecifik karakter. Hensigten er at forøge gennemførelsesraten for individuelle fjernstudier ved at tilføje den sociale dimension, der ligger i at tilhøre et studiemiljø, hvor det er muligt at få fysisk kontakt og deltage i fællesarrangementer. Effekten vil blive efterprøvet ved at registrere studerende og ved at registrere arrangementer. Der kan registreres gennemførelse, men gennemførelsesprocent giver ikke mening, da den samlede population af studerende vil formentlig ikke være kendt, ligesom sammenligning med tilstanden uden projekt ikke lader sig gøre. Søgning til rådgivning og til arrangementer vil i absolutte tal kunne give en indikator for effekt. Forankring af resultater vil kunne sandsynliggøres ved registrering af lokalt ansatte, lærere og andre, og lokale institutioners deltagelse i projektets aktiviteter. En mulig afledt effekt er opdyrkelse af et professionelt niveau mht. fjernstudier og e-læring, som kan finde anvendelse i andre dele af undervisningssektoren, f.eks. gymnasiesektoren ved særlige arrangementer, snelukkede veje mv. Effekt kan registreres som aktivitetscheck AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 8

9 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet Projekttype A Antal (kun heltal) Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 64 Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 0 Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0 Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema Et væsentligt formål med projektet, ud over at tilbyde og gennemføre en konkret opkvalificering af deltagende studerende i løbet af projektperioden, er medvirken til: Fastholdelse af eksisterende uddannelser på Bornholm Tiltrækning af nye uddannelser til Bornholm. Etablering af velegnede faciliteter for e-lærings aktiviteter. Afledte effekter på andre uddannelsesniveauer Det ønskelige i at opnå disse effekter fremgår af vedlagte fakta-ark. Profilopgørelserne over uddannelsesforløb for elever der udgår fra 9 klasser viser at bornholmske 9 klasser får et uddannelsesforløb, hvor en langt mindre andel end landsgennemsnittet opnår en længerevarende videregående uddannelse, de simulerede resultater fremgår af bilaget. Projektet skal medvirke til at nedbringe denne forskel, På kortere sigt vil det kunne sandsynliggøres gennem observation af hvor mange studerende der gennemfører en længerevarende uddannelse ved at deltage i blended learning og fjernundervisning. På længere sigt vil projektets effekt kunne måles på kombinationen af ovenstående og ændringer i fremtidige profilopgørelser. Bilag: Profil opgørelser med noter for Bornholm 2009 og 2010 Udvikling af e-læring og uddannelsesniveau på Bornholm AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 9

10 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) ,00 I alt udgifter til projektadministration ,00 Noter: Administration, faktiske udgifter Projektadministration (10% af tid sagsbehandler) Bogføring (10% af tid kontor medarbejder) per år år installation af udstyr i alt Projektarbejde, faktiske udgifter Projektledelse (10% af leder tid) år Frikøb af lærere hos partner anslået til kostpris Ekstern konsulentbistand IT - konsulent til implementering og indkøring af systemer anslået Pædagogisk arbejde pr år (frikøb af lærere) Udviklingsarbejde (frikøb og konsulent arb) I alt år I alt projektperiode (der regnes med 300 timer frikøb a 300 kr timen og 120 timers konsulentarbejde a 500 kr timen årligt for henholdsvis udvikling s og pædagogisk arbejde - der vil blive givet prioritet til lærerarbejde) Revisionsudgifter (PwC) anslået revisonsudgifter Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb Indirekte omkostninger (18 % standardsats) , I alt ,00 Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr , Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % , I alt (max 10 % af driftskonti) ,89 Noter: Køb af inventar og udstyr Fast anlæg skærme HD, to kamaraer, to mikrofoner projektor interaktivt wh iteboard Kabling Mobilt anlæg Skærm Mobilstander konfiguration I alt Andet - Deltagerudgifter m.v. Beløb AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 10

11 1100. Deltagerløn, standardsats , Deltagerløn, faktiske udgifter 0, Deltagerunderhold, standardsats 0, Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00 Noter: Deltagerløn, standardsats anslået timer (gange deltagere) i alt diplomledere 16 x MPM 5 x HD 8 x Service/finansøkonom' 5 x antal timer timeløn for deltagere 103 (standard) samlet deltager løn 7740 timer x 103 kroner Deltagerløn, faktiske udgifter Deltagerunderhold, standardsats Deltagerunderhold, faktiske udgifter Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt ,00 Noter: Naturalier (Materialer) Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,89 Noter: Indtægter - Indsæt beløb for Kontante tilskud 0,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,45 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering 0, Privat deltagerfinansiering , Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 11

12 922. Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Kontante tilskud Beløb 940. Kontante tilskud fra Erhvervsstyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud 0, Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering , Offentlig lignende egenfinansiering 0, I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,89 Noter: Privat deltagerfinansiering Udgøres af deltagerløn, jvf beregning under omkostninger Privat egenfinansiering Kontant egenfinansiering AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 12

13 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Dec Hovedaktiviteter: Mar Aug ste halvår Tema møde i BAs bestyrelse - bestyrelsen fungerer som styregruppe for projektet, der nedsættes en aktionsgruppe under bestyrelsen Indkøb, installation mv. af mobilt anlæg på Snorrebakken Valgfrit fag på Diplomleder uddannelsen (Hold 3) afvikles som ren fjernundervisning, med faglig ekstra indsats til at producere undervisningsvideo Afgangsprojekt for Diplomlederuddannelsen vejledning ved fjernundervisning og lokal procesvejledning. Forhandlinger med CBA/KEA om uddannelsesforløb, der kan meriteres på Serviceøkonom og Finansøkonom og lede videre til et bachelorforløb indenfor Turisme. Forhandlinger med CBS om HD uddannelsen på Bornholm Hovedaktiviteter: Sep Feb Installation af fast anlæg i Aula Diplomleder fag/modul udbud AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 13

14 HD 1ste del (1ste semester) fjernundervisning individuelt og gruppearbejde for bornholmske studerende i samarbejde med SDU eller CBS MPM modul fjernundervisning Samarbejde om udvikling af fjernundervisning på Socialrådgiveruddannelsen, herunder efteruddannelse af lokale lærerkræfter til uddannelsen. Fællesarrangement for flere institutioner, fx involverende Ecogrid/PowerLab. Udvikling af undervisningselementer til Serviceøkonom og Finansøkonom, hvis muligt sideløbende start af forsøgshold. Fokus er på turismevirksomheder og på finansielle institutioner, især banker. Hovedaktiviteter: Mar Aug HD 1ste del (2det semester) fjernundervisning Diplomleder fag/modul udbud MPM modul fjernundervisning Undervisning på Service-/Finansøkonom Etablering af videobibliotek/samling af filmede forelæsninger og undervisningsmoduler Hovedaktiviteter: Sep Dec HD 1ste (3die semester) fjernundervisning Diplomleder fag/modul udbud Undervisning på Service-/Finansøkonom MPM eller anden Master udbud i blended learning med SDU, CBS eller anden institution Milepæle: Mar Aug AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 14

15 Mobil facilitet etableret Fjernundervisning indledt på Diplomleder uddannelsen Indledende aftaler indgået med KEA/CBA Aftale indgået med CBS om HD uddannelsen Milepæle: Sep Feb Fast anlæg etableret Diplomleder moduler i udbud HD 1ste del indledt MPM modul(er) i fjernundervisning Samarbejde med Metropol ifm Socialrådgiveruddannelsen indledt Samarbejde med EcoGrid og Powerlab indledt, f.eks omfattende fællesarrangement for flere uddannelser med DTU som faglig garant Underisningselment til finansøk og serviceøk udviklet Samarbejde med finansielle institutioner og turismeerhvervet indledt. Milepæle: Mar Aug HD fortsat Diplomleder moduler fortsat Undervisning på Serviceøkonom/Finansøkonom indledt Opbygning af samling startet Milepæle: Sep Dec HD fjernundervisning fortsat Diplomleder udbud fortsat Undervisning på Service-/Finansøkonom etableret AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 15

16 MPM eller anden Master udbud i blended learning etableret Plan for administration af udarbejdede moduler(samling) udarbejdet Aftale om fortsættelse af Service økonom etableret AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 16

17 9. Partnere i projektet Angiv det samlede forventede antal af partnere i projektet Vælg antallet af centrale partnere og tilsagnsmodtagere ud over dig selv 2 1 Tilsagnsmodtager Hvorfor er tilsagnsmodtageren med i projektet? Bornholms Akademi har som opgave at fastholde og tiltrække videregående uddannelser til Bornholm - derfor er BA med i dette projekt, der har det hovedmål. Bornholms Akademis rolle i projektet er som følge af sin opgave er at inddrage de institutioner i projektet, der allerede udbyder eller i fremtiden vil udbyde uddannelse på Bornholm.Af allerede igangværende uddannelser er læreruddannelsen og pædagoguddannelsen allerede i gang med et udviklingsprojekt, der vil inddrage e-læring, som det nærværende projekt vil arbejde sammen med og udnytte synergier i videst muligt omfang. Uddannelserne er udlagt til Bornholm af UCC, der eksisterer allerede et fælles lokalebrug mellem UCC og BA. Syddansk Universitet har indgået en samarbejdsaftale med BRK som blandt andet omfatter udbud af MPM for bornholmske studerende. Dette udbud indeholder flere elementer der sigter på fjernundervisning, også her vil projektet samarbejde og fremme muligheder for fælles udnyttelse af udstyr og lokaler. Bornholms Akademi har kontakt med KEA, CBA og Netau.dk, med henblik på at etablere et samarbejde om udbud af serviceøkonom og finansøkonom uddannelserne, også disse institutioner vil projektet fremme samarbejde med. For HD uddannelsernes vedkommende er der kontakter både med SDU og med CBS med henblik på at inddrage udbuddet som en naturlig del af dette projekts interesseområde Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren have i projektet? BA skal administrere projektet, sørge for at de tekniske facilteter bliver etableret på Udannelsescenter Snorrebakken og tiltrække de institutioner, der udbyder relevante uddannelser. For uddannelseselementer, der praktisk kan overføres til andre uddannelsesinstitutioner på Bornholm, skal BA medvirke til at uddannelseselementerne bliver implementeret på de relevante institutioner med henblik på at sikre uddannelsernes gennemførelse ved ordinære bevillinger til uddannelsesinstitutioner. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 17

18 BAs bestyrelse, med rerpræsentanter for de bornholmske uddannelsesinstitutioner, inklusive udlagte uddannelser, vil fungere som styringsgruppe for projektet. Bornholms Akademi er ikke primært en driftsorganisation og er i kontakt med Campus Bornholm med henblik på at sikre at de uddannelser, der hensigtmæssigt kan varetages af Campus bliver etableret her. Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren afholde? Udgifter til tekniske installationer lønudgifter udgifter til kompensation af lærere, frikøb, til udviklingsopgaver CVR-nummer EAN nummer Navn Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Adresse Snorrebakken 66 Postnr By Region Rønne Bornholm Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Jens Gunst Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 18

19 Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? Professionshøjskolen Metropol medvirker i projektet som udbyder af henholdsvis diplomlederuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? Sideløbende med normalt udbud (nærundervisning) på de nævnte uddannelser kan Metropol medvirke til udvikling af fjernundervisningmoduler i første omgang på diplomlederuddannelsen. Metropol vil sikre at de udbudte uddannelseselementer har det krævede faglige niveau i henhold til akkreditering af uddannelserne Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Udgifter til afholdelse af undervisning, der finansieres ved deltagergebyr, taksameter e.lign. Udgifter specifikt til projekt e-læring f.eks. frikøb af lærere kan blive afholdt over projektet. Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Professionshøjskolen Metropol Adresse Tagensvej 18 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København N Hovedstaden Bent Brandt Kontaktperson telefon Kontaktperson EAN nummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 19

20 10. Økonomioplysninger om centrale partnere og tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Ansøgers og centrale partneres administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Tilsagnsmodtager: Navn på tilsagnsmodtager: Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 433 Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 4 Noter: - Resultat (før afskrivning) BA er en selvejende institution, det anførte beløb er overskud for BA i Statusbalance Akkumulerede overskud, der udarbejdes ikke selvstændig status, BA har ikke nogen andre aktiver eller passiver - Egenkapital Akkumulerede overkskud - Antal ansatte 2 ansatte fuld tid 1 ansat på 25/37,5 1 ansat på 30/37,5 Partner 1 Navn på partner Professionshøjskolen Metropol Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 961 Noter: - Resultat (før afskrivning) Regnskab årsrapport Statusbalance Regnskab årsrapport Egenkapital Regnskab Årsrapport Antal ansatte Antal ansatte er eksklusiv 36 personer ansat på sociale klausuler AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 20

21 11. Øvrige oplysninger Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet Projekt e-læring supplerer ordinære uddannelser med udviklingskapacitet til etablering af e-lærings elementer i flere uddannelser, som ikke er dækket af de ordinære budgetter for uddannelserne. Projektets nyhedsværdi Projektet vil etablere uddannelsesmuligheder for bofaste bornholmere, som eller ikke ville være tilgængelige. Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektet vil udbyde aktiviteter i forbindelse med normalt udbud af uddannelser. Mulighed for at tage uddannelser som fjernundervisning vil blive markedsført i de udbydende institutioners hjemmesider og ug.dk og uddannelsemulighederne vil løbende blive inkluderet i brochuren 'Uddannelser på Bornholm', der årlig publiceres af Bornholms Akademi i samarbejde med alle uddannelsesinstitutioner på Bornholm. Projektets overholdelse af udbudsregler Anskaffelser vil blive gjort i samarbejde med BRK's IT og indkøbsafdelinger. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 21

22 12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Positiv miljøeffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Der vil være en marginal positiv effekt i form af formindsket transport og udledning af CO2 i forbindelse hermed Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Positiv ligestillingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Projektet vil etablere bedre uddannelsesmuligheder for bornholmere, der af den ene eller anden grund er bofaste på Bornholm (partner med fast arbejde på Bornholm og økonomisk bundet til andre på Bornholm f.eks børn eller forældre). Kvinder er typisk yngre når de etablerer sig i partnerskab og har derfor større risiko for ikke at have en færdig uddannelse bag sig når de etableres. Kvinder vil pt i højere grad end mænd have forældremyndighed og forsørgelsepligt, der kan hindre dem i at søge uddannelse udenfor Bornholm. Ud fra hidtidige erfaringer vil der være højrer frekvens af kvinder tilmeldt uddannelserne AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 22

23 Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Positiv effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf I det omfang videreuddannelse generelt bidrager positivt til beskæftigelsen bidrager prokjektet positivt til beskæftigelse Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Geografiske yderområder/udsatte byområder Positiv udviklingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Åbner uddannelsemuligheder for bosatte på Bornholm. Der henvises til det faktum at personer der udgår fra 9 klassse på Bornholm har markant lavere uddannelsesfrekvens på længerevarende vidergående uddannelser end generelt i Danmark AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 23

24 Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start. Køn og antal (forventet) Beskæftigede Antal mænd Antal kvinder Sum Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Total Noter: - Lønmodtagere I projektperidoen forventes ialt 49 personer at følge diplomlederuddannelsen, MPM og HD For både Diplomleder og MPM vil der være en højere frekvens kvinder end mænd. for HD antages ligelig kønsfordeling Ledige dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere i jobtræning eller aktivering Antal mænd Antal kvinder Sum Ledige (under 12 mdr.) Ledige (over 12 mdr.) Total Noter: Uden for arbejdsstyrken Antal mænd Antal kvinder Sum Under uddannelse Efterlønsmodtagere og pensionister Kontanthjælpsmodtagere Alle øvrige personer Total Noter: - Under uddannelse I alt forventes 15 personer at søge service og finans økonomuddannelsen. Service og finans økonom antages at have en højere frekvens kvinder end mænd. 13. Projektresumé Accepterklæring Jeg accepterer, at resumeet kan blive offentliggjort på Projektresumé (max tegn) Videregående uddannelse bidrager til udvikling af lokalsamfundet. For Bornholm gælder at pendling til uddannelsesinstitutioner udenfor øen er dyrt og tidskrævende, der er derfor en særlig grund til at udvikle og udbyde fjernunderundervisning og blended undervisning på Bornholm i form af e-læring. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 24

25 Den demografiske udvikling på Bornholm er præget af faldende folketal. Taksameter finansieret undervisning på små hold på Bornholm kan formentlig kun realiseres ved substantielle tilskud ud over et standard taksameter. Blended undervisning udgør et omkostningsdæmpende alternativ for samfundet i forhold til gennemførelse af undervisning med små hold på Bornholm, som vil have høje enhedsomkostninger til følge. For den enkelte uddannelsessøgende der ikke finder den ønskede uddannelsesmulighed på Bornholm er blended undervisning mindre bekostelig end pendling, dobbelt husførelse etc. Projekt e-læring er et pilotprojekt, der vil teste muligheden for at gennemføre uddannelser ved at kombinere traditionel klasseundervisning med fjernundervisning i forskellige former, individuelt og gruppevis med det klare mål, at bidrage til opretning af den markant lavere uddannelsesfrekvens på længerevarende videregående uddannelse for danskere der udgår fra en 9 kasse på Bornholm sammenlignet med andre landsdele. 14. Erklæring og underskrift Søges der anden støtte til projektet Ja Hvis ja, hvorfra? Hvis muligheden er der vil der blive søgt supplerende udviklingasmilder i MInisteriet - supplerende midler vil blive brugt til at udvide projektet og konsolidere resultater, Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om persondataloven' (beskrevet på side 3-5). Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Projektansvarliges underskrift Navn Jens Gunst Den Underskrift Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede) Navn Jens Gunst Den AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 25

26 Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 26

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13 BILAG 13 Bornholms Akademi Kompetenceudvikling og uddannelse Bornholms Vækstforum 26. november 2012 Handlingsplan 2013 for Bornholms Vækstforum Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø Vedtaget

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken 66 3700 Rønne akademi@brk.dk, tlf. 56 92 16 10 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2008 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danfoss Partnerskabserklæring Regionalfonden.pdf

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-12-2010 Projekt slut dato: 30-9-2012 Bevilling A: Nordjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Budgetskema - Vendsyssel.pdf

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler...

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... ... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2009 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Konkurrencemidler: Socialfonden:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Syddanmark, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.2 Samspil om

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015. Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel 17. juni 2015 Køn og beskæftigelse i en økonomi i forandring Uddannelsesprofil for arbejdsstyrken i Grønland 2013 (seneste tal) Antal Procent af arbejdsstyrke

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE

1 PRODUKTER TV 2 CHARLIE CHARLIE PRODUKTER 51 PRISER 52 RABAT 53 GARANTI 55 GODTGØRELSE 55 BESTILLING AF REKLAMETID 56 BETALINGSBETINGELSER 57 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 50 1 PRODUKTER 1.1 TRP Reklametiden

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere