1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi"

Transkript

1 ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Ansøgte grunddata Projektets navn: Tilskudsmodtager Projekt e-læring Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Projektets startdato: Projektets slutdato: Ansøgt beløb ,45 Ansøgt støtteprocent 50,00 Projektresumé Videregående uddannelse bidrager til udvikling af lokalsamfundet. For Bornholm gælder at pendling til uddannelsesinstitutioner udenfor øen er dyrt og tidskrævende, der er derfor en særlig grund til at udvikle og udbyde fjernunderundervisning og blended undervisning på Bornholm i form af e-læring.den demografiske udvikling på Bornholm er præget af faldende folketal. Taksameter finansieret undervisning på små hold på Bornholm kan formentlig kun realiseres ved substantielle tilskud ud over et standard taksameter. Blended undervisning udgør et omkostningsdæmpende alternativ for samfundet i forhold til gennemførelse af undervisning med små hold på Bornholm, som vil have høje enhedsomkostninger til følge. For den enkelte uddannelsessøgende der ikke finder den ønskede uddannelsesmulighed på Bornholm er blended undervisning mindre bekostelig end pendling, dobbelt husførelse etc.projekt e-læring er et pilotprojekt, der vil teste muligheden for at gennemføre uddannelser ved at kombinere traditionel klasseundervisning med fjernundervisning i forskellige former, individuelt og gruppevis med det klare mål, at bidrage til opretning af den markant lavere uddannelsesfrekvens på længerevarende videregående uddannelse for danskere der udgår fra en 9 kasse på Bornholm sammenlignet med andre landsdele. Vedhæftede filer Ingen AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 1

2 Break Break AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 2

3 1. Information fra Vækstforum Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde Vælg kategori 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max tegn) Tiltrækning og fastholdelse af videregående uddannelser og efteruddannelser på Bornholm er essentielt for det bornholmske samfund. Bornholm har hidtil været privilegeret i forhold til andre ø-samfund ved at have egne uddannelser ud over folkeskole og ungdomsuddannelser, og det er en væsentligt faktor for Bornholm som et helt samfund. Den demografiske udvikling på Bornholm er præget af faldende folketal. Taksameter finansieret undervisning på små hold på Bornholm kan formentlig kun realiseres ved substantielle tilskud ud over et standard taksameter. Uden økonomiske særordninger for videregående uddannelser vil der kun være mulighed for at videreuddanne sig ved fraflytning fra Bornholm, mens efteruddannelse må ske ved at enkeltpersoner deltager i uddannelses aktiviteter ovre og pådrager sig (og/eller arbejdsgiver) store omkostninger i form af transporttid, betaling for transport og overnatninger. Derfor skal der udvikles særlige undevisningsformer tilpasset bornholmske forhold. Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende udvælgelseskriterier (max tegn) Projekt e-læring adresserer primært VFs erhvervsudviklingsstrategi mht. satsningsområdet Uddannelses-ø. Samtidig bidrager projektet til en klar forbedring af rammevilkårene for de øvrige satsningsområder, der alle er afhængige af, at der er tilgang af uddannet arbejdskraft og at der eksisterer arbejdspladser for højtuddannede på Bornholm. Uddannelses-ø satsningen omfatter blandt andet et mål om at 50 % af en årgang skal have en videregående uddannelse. Som anført ovenfor er det dyrt og vanskeligt at opnå specielt på Bornholm, og projektet vil identificere måder at opnå målet på, der er mere omkostningseffektive. En del af VFs strategi vedrører livslang læring, herunder efteruddannelse, som dels ligesom videreuddannelse er dyrt for bornholmske deltagere og dels kan være diskriminerende for bornholmere sammenlignet med borgere fra andre landsdele. Det skal i videst muligt AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 3

4 omfang sikres at dette at være beskæftiget på Bornholm ikke samtidig medfører ringere efteruddannelsesmuligheder for den beskæftigede og dennes familie AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 4

5 3. Stamoplysninger om ansøger Projektets navn CVR, CVR under stiftelse eller CPR Projekt e-læring CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Adresse Snorrebakken 66 Postnummer 3700 By Rønne Telefon Hjemmeside Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Jens Gunst Projektansvarlig/kontaktperson Telefon Projektansvarlig/kontaktperson Regnskabsansvarlig Jens Gunst Regnskabsansvarlig Telefon Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Jens Gunst Selvejende institution Hvis andet, skriv Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Store Torv 12 Postnr By Rønne Kontonummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 5

6 4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00 Vælg indirekte omkostningsberegning 5. Projektbeskrivelse 18% automatisk beregning uden dokumentation Projektets formål, indhold og effekter (Max tegn) Mål Forbedrede muligheder for at deltage i videregående og efteruddannelse på Bornholm, ved at etablere e-lærings faciliteter, ved at udvikle/deltage i udvikling af pædagogik og didaktik ifm. e-læring, og ved at udarbejde moduler, som kan indgå som fjernlærings elementer i eksisterende og nye videregående uddannelser og efteruddannelse. Udarbejdelsen af moduler er en følge af projektets metodik, hvor udvikling af pædagogik mv ifm fjernlæring vil finde sted i form af de facto undervisning. Det skal bemærkes at et projekt af den foreslåede beskedne størrelse ikke kan forventes at udarbejde en større mængde, umiddelbart brugelige undervisningsmoduler. Der forventes at blive produceret nogle brugbare moduler og i tillæg hertil materiale der kan indgå i en yderlygere bearbejdning og herefter blive anvendt i undervisning. Det er en del af målet at reducere de samfundsmæssige omkostninger ved uddannelse med små hold og ved rejseomkostninger og tid i forbindelse med bornholmeres deltagelse i efteruddannelse udenfor Bornholm. Det er endvidere en del af målet at fastholde så mange undervisningsaktiviteter og afledte beskæftigelsesmuligheder på Bornholm som muligt for at understøtte Vækstforums mål om udvikling af uddannelse som erhverv, se nedenfor. Indhold Gennem e-learning og blended learning kan man i nogen grad ophæve transportomkostningerne, afstand som blokering for videregående undervisning og dermed neutralisere de geografiske hindringer for bornholmeres ligeværdige deltagelse i uddannelsesaktiviteter ovre. Med den fornødne pædagogiske viden og træning, kan bornholmere deltage ligeværdigt i undervisning der fysisk finder sted på i København og københavnere kan deltage ligeværdigt i undervisning der fysisk finder sted på Bornholm. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 6

7 Projektets indhold bliver i overensstemmelse hermed udvikling og gennemførelse af undervisningselementer for bornholmske studerende på HD, MPM og bachelor niveau i turisme relevante studier. Målgruppe Målgruppen består især af to (del)grupper, nemlig for det første uddannelsesøgende til videregående uddannelse som af den ene eller anden grund ønsker at bo på Bornholm, og for det andet efteruddannelsessøgende, der fordi de har arbejde på Bornholm, enten ikke kan deltage i efteruddannelse eller som må bruge tid og penge til at rejse for at deltage i efteruddannelsesaktiviteter. Der er således både tale om at studerende har økonomisk fordel af projektet og at arbejdsgivere kan få efteruddannet personale med mindre omkostninger end uden projektet. I tillæg til den primære målgruppe vil projektet i videst muligt omfang gøre brug af lokale lærere og instruktører. De konkrete elementer der vil blive udvalgt til fjernundervisning vil afgøre i hvor stort omfang det er muligt at rekruttere lokal arbejdskraft, størst potentiale forventes at kunne findes hos den største uddanneslesinstitution, Campus, og hos den største arbejdsgiver, Bornholm Regions Kommunne. Lokalt ansatte, lærere og andre, skal medvirke til at forankre projektets resultater på Bornholm. Det bliver derfor et vigtigt delmål at sikre at bornholmske institutioner og lærere deltager i og får udbytte af projektets aktiviteter Den omstændighed at projektet især beskæftiger sig med de formelle uddannelser og ikke arbejder særligt med arbejdspladsspecifikke forløb gør det nemmere at gøre projektets resultater alment anvendelige. Det betyder at bornholmske arbejdsgivere generelt tilgodeses ved at få adgang til bedre uddannet personale og borgere på Bornholm får adgang til uddannelser uden at der hertil knyttes betingelser om fortsat arbejdsmarkeds- eller arbejdspladstilknytning til samme sted. Projekt organisering BAs bestyrelse fungerer som styregruppe for projektet, idet alle uddannelsesinstitutioner på Bornholm og institutitoner der udlægger uddannelse på Bornholm, er repræsenteret i bestyrelsen. Daglig projektledelse varetages af BAs sekretariat. Effekter Ved projektets afslutning vil der være et mere differentieret udbud af uddannelser på Bornholm, som omfatter dels de eksisterende videregående uddannelser og dels rummer et forøget udbud af videreuddannelses og efteruddannelses muligheder, der fleksibelt kan tilpasses de uddannelsesøgendes og virksomhedernes behov. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 7

8 Fastholdelse af eksisterende uddannelser forventes at blive lettere og at blive forstærket ved at udnytte fjernundervisning i højere grad, hvilket vil gøre det muligt at varetage kontinuert uddannelse også i år med lille optag. Hvis der ikke opnås en væsentlig omkostningsreduktion vil fastholdelse af videregående uddannelser forudsætte ekstraordinære tilførsler til bornholmske uddannelser ud over taksameter tildeling. E-læring åbner mulighed for fortsat at udbyde uddannelser også med relativt små holdstørrelser, bl.a. fordi bornholmske studerende kan deltage i undervisning ovre i det omfang samarbejdsparterne ovre accepterer denne form for deltagelse (indtil videre er det planen at indkøre sådan blended learning på forsøgsbasis i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og Syddansk Universitet). Tiltrækning af nye uddannelser vil kunne ske uden stor risiko for tab for de udbydende læreanstalter også ved små hold og frafald og det vil være muligt for uddannelsesøgende at følge dele af uddannelser på Bornholm, kombineret med undervisning udenfor Bornholm. Relationerne til Uddannelsesinstitutioner udenfor Bornholm forbedres og bornholmske interesser vil kunne fremsættes med større chance for at blive hørt. Eksisterende uddannelser som projektet forventes bidrage til fastholdelse af omfatter læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, pædagogassistentuddannelsen, socialrådgiveruddannelsen, diplomlederuddannelsen og MPM. Her vil effekt af projektet også kunne efterprøves ved at se på andel fjern/(e-lærings) elementer i uddannelsesforløbet. Der satses herefter på at tiltrække og udvikle e-læringselementer i HD første del, HD anden del regnskab, og Bachelor uddannelse på turisme og finans området. Effekten efterprøves ved at registrere dels at uddannelsen udbydes og dels at se på indhold af e-læring. I tillæg til allerede identificerede uddannelser vil projektet facilitere enkelt studerendes brug af dels teknisk udstyr og rådgivning af ikke fagspecifik karakter. Hensigten er at forøge gennemførelsesraten for individuelle fjernstudier ved at tilføje den sociale dimension, der ligger i at tilhøre et studiemiljø, hvor det er muligt at få fysisk kontakt og deltage i fællesarrangementer. Effekten vil blive efterprøvet ved at registrere studerende og ved at registrere arrangementer. Der kan registreres gennemførelse, men gennemførelsesprocent giver ikke mening, da den samlede population af studerende vil formentlig ikke være kendt, ligesom sammenligning med tilstanden uden projekt ikke lader sig gøre. Søgning til rådgivning og til arrangementer vil i absolutte tal kunne give en indikator for effekt. Forankring af resultater vil kunne sandsynliggøres ved registrering af lokalt ansatte, lærere og andre, og lokale institutioners deltagelse i projektets aktiviteter. En mulig afledt effekt er opdyrkelse af et professionelt niveau mht. fjernstudier og e-læring, som kan finde anvendelse i andre dele af undervisningssektoren, f.eks. gymnasiesektoren ved særlige arrangementer, snelukkede veje mv. Effekt kan registreres som aktivitetscheck AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 8

9 6. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet Projekttype A Antal (kun heltal) Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 64 Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 0 Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0 Effektvurdering 2 - Andre effekter Andre effekter eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema Et væsentligt formål med projektet, ud over at tilbyde og gennemføre en konkret opkvalificering af deltagende studerende i løbet af projektperioden, er medvirken til: Fastholdelse af eksisterende uddannelser på Bornholm Tiltrækning af nye uddannelser til Bornholm. Etablering af velegnede faciliteter for e-lærings aktiviteter. Afledte effekter på andre uddannelsesniveauer Det ønskelige i at opnå disse effekter fremgår af vedlagte fakta-ark. Profilopgørelserne over uddannelsesforløb for elever der udgår fra 9 klasser viser at bornholmske 9 klasser får et uddannelsesforløb, hvor en langt mindre andel end landsgennemsnittet opnår en længerevarende videregående uddannelse, de simulerede resultater fremgår af bilaget. Projektet skal medvirke til at nedbringe denne forskel, På kortere sigt vil det kunne sandsynliggøres gennem observation af hvor mange studerende der gennemfører en længerevarende uddannelse ved at deltage i blended learning og fjernundervisning. På længere sigt vil projektets effekt kunne måles på kombinationen af ovenstående og ændringer i fremtidige profilopgørelser. Bilag: Profil opgørelser med noter for Bornholm 2009 og 2010 Udvikling af e-læring og uddannelsesniveau på Bornholm AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 9

10 7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget Udgifter i Socialfondsprojektet Udgifter til projektadministration Beløb Administration, standardsats 0, Administration, faktiske udgifter , Projektarbejde, standardsats 0, Projektarbejde, faktiske udgifter , Ekstern konsulentbistand , Revisionsudgifter (PwC) ,00 I alt udgifter til projektadministration ,00 Noter: Administration, faktiske udgifter Projektadministration (10% af tid sagsbehandler) Bogføring (10% af tid kontor medarbejder) per år år installation af udstyr i alt Projektarbejde, faktiske udgifter Projektledelse (10% af leder tid) år Frikøb af lærere hos partner anslået til kostpris Ekstern konsulentbistand IT - konsulent til implementering og indkøring af systemer anslået Pædagogisk arbejde pr år (frikøb af lærere) Udviklingsarbejde (frikøb og konsulent arb) I alt år I alt projektperiode (der regnes med 300 timer frikøb a 300 kr timen og 120 timers konsulentarbejde a 500 kr timen årligt for henholdsvis udvikling s og pædagogisk arbejde - der vil blive givet prioritet til lærerarbejde) Revisionsudgifter (PwC) anslået revisonsudgifter Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb Indirekte omkostninger (18 % standardsats) , I alt ,00 Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter) 10 % udgifter Beløb Køb af inventar og udstyr , Andet 0, Interim justeringskonto for 10 % , I alt (max 10 % af driftskonti) ,89 Noter: Køb af inventar og udstyr Fast anlæg skærme HD, to kamaraer, to mikrofoner projektor interaktivt wh iteboard Kabling Mobilt anlæg Skærm Mobilstander konfiguration I alt Andet - Deltagerudgifter m.v. Beløb AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 10

11 1100. Deltagerløn, standardsats , Deltagerløn, faktiske udgifter 0, Deltagerunderhold, standardsats 0, Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00 Noter: Deltagerløn, standardsats anslået timer (gange deltagere) i alt diplomledere 16 x MPM 5 x HD 8 x Service/finansøkonom' 5 x antal timer timeløn for deltagere 103 (standard) samlet deltager løn 7740 timer x 103 kroner Deltagerløn, faktiske udgifter Deltagerunderhold, standardsats Deltagerunderhold, faktiske udgifter Naturalier (Materialer) 0, Deltagerudgifter m.v. i alt ,00 Noter: Naturalier (Materialer) Samlede udgifter , Indtægter 0, Samlede støtteberettigede udgifter ,89 Noter: Indtægter - Indsæt beløb for Kontante tilskud 0,00 Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb) Socialfondsstøtte Beløb 891. EU-støtte ,45 Deltagerfinansiering Beløb 900. Statslig deltagerfinansiering 0, Regional deltagerfinansiering 0, Kommunal deltagerfinansiering 0, Privat deltagerfinansiering , Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) ,00 Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb 920. Statslige naturalieudgifter 0, Regionale naturalieudgifter 0,00 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 11

12 922. Kommunale naturalieudgifter 0, Private naturalieudgifter 0, Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Kontante tilskud Beløb 940. Kontante tilskud fra Erhvervsstyrelsen 0, Kontante statstlige tilskud 0, Kontante regionale tilskud 0, Kontante kommunale tilskud 0, Kontante private tilskud 0, Kontante tilskud fra offentlig lignende 0, I alt (totalbeløb) 0,00 Egenfinansiering Beløb 961. Statslig egenfinansiering 0, Regional egenfinansiering 0, Kommunal egenfinansiering 0, Privat egenfinansiering , Offentlig lignende egenfinansiering 0, I alt (totalbeløb) , Samlet finansiering i alt ,89 Noter: Privat deltagerfinansiering Udgøres af deltagerløn, jvf beregning under omkostninger Privat egenfinansiering Kontant egenfinansiering AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 12

13 8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter Forventet forbrug og aktiviteter for perioden Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Feb Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar Aug Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep Dec Hovedaktiviteter: Mar Aug ste halvår Tema møde i BAs bestyrelse - bestyrelsen fungerer som styregruppe for projektet, der nedsættes en aktionsgruppe under bestyrelsen Indkøb, installation mv. af mobilt anlæg på Snorrebakken Valgfrit fag på Diplomleder uddannelsen (Hold 3) afvikles som ren fjernundervisning, med faglig ekstra indsats til at producere undervisningsvideo Afgangsprojekt for Diplomlederuddannelsen vejledning ved fjernundervisning og lokal procesvejledning. Forhandlinger med CBA/KEA om uddannelsesforløb, der kan meriteres på Serviceøkonom og Finansøkonom og lede videre til et bachelorforløb indenfor Turisme. Forhandlinger med CBS om HD uddannelsen på Bornholm Hovedaktiviteter: Sep Feb Installation af fast anlæg i Aula Diplomleder fag/modul udbud AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 13

14 HD 1ste del (1ste semester) fjernundervisning individuelt og gruppearbejde for bornholmske studerende i samarbejde med SDU eller CBS MPM modul fjernundervisning Samarbejde om udvikling af fjernundervisning på Socialrådgiveruddannelsen, herunder efteruddannelse af lokale lærerkræfter til uddannelsen. Fællesarrangement for flere institutioner, fx involverende Ecogrid/PowerLab. Udvikling af undervisningselementer til Serviceøkonom og Finansøkonom, hvis muligt sideløbende start af forsøgshold. Fokus er på turismevirksomheder og på finansielle institutioner, især banker. Hovedaktiviteter: Mar Aug HD 1ste del (2det semester) fjernundervisning Diplomleder fag/modul udbud MPM modul fjernundervisning Undervisning på Service-/Finansøkonom Etablering af videobibliotek/samling af filmede forelæsninger og undervisningsmoduler Hovedaktiviteter: Sep Dec HD 1ste (3die semester) fjernundervisning Diplomleder fag/modul udbud Undervisning på Service-/Finansøkonom MPM eller anden Master udbud i blended learning med SDU, CBS eller anden institution Milepæle: Mar Aug AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 14

15 Mobil facilitet etableret Fjernundervisning indledt på Diplomleder uddannelsen Indledende aftaler indgået med KEA/CBA Aftale indgået med CBS om HD uddannelsen Milepæle: Sep Feb Fast anlæg etableret Diplomleder moduler i udbud HD 1ste del indledt MPM modul(er) i fjernundervisning Samarbejde med Metropol ifm Socialrådgiveruddannelsen indledt Samarbejde med EcoGrid og Powerlab indledt, f.eks omfattende fællesarrangement for flere uddannelser med DTU som faglig garant Underisningselment til finansøk og serviceøk udviklet Samarbejde med finansielle institutioner og turismeerhvervet indledt. Milepæle: Mar Aug HD fortsat Diplomleder moduler fortsat Undervisning på Serviceøkonom/Finansøkonom indledt Opbygning af samling startet Milepæle: Sep Dec HD fjernundervisning fortsat Diplomleder udbud fortsat Undervisning på Service-/Finansøkonom etableret AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 15

16 MPM eller anden Master udbud i blended learning etableret Plan for administration af udarbejdede moduler(samling) udarbejdet Aftale om fortsættelse af Service økonom etableret AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 16

17 9. Partnere i projektet Angiv det samlede forventede antal af partnere i projektet Vælg antallet af centrale partnere og tilsagnsmodtagere ud over dig selv 2 1 Tilsagnsmodtager Hvorfor er tilsagnsmodtageren med i projektet? Bornholms Akademi har som opgave at fastholde og tiltrække videregående uddannelser til Bornholm - derfor er BA med i dette projekt, der har det hovedmål. Bornholms Akademis rolle i projektet er som følge af sin opgave er at inddrage de institutioner i projektet, der allerede udbyder eller i fremtiden vil udbyde uddannelse på Bornholm.Af allerede igangværende uddannelser er læreruddannelsen og pædagoguddannelsen allerede i gang med et udviklingsprojekt, der vil inddrage e-læring, som det nærværende projekt vil arbejde sammen med og udnytte synergier i videst muligt omfang. Uddannelserne er udlagt til Bornholm af UCC, der eksisterer allerede et fælles lokalebrug mellem UCC og BA. Syddansk Universitet har indgået en samarbejdsaftale med BRK som blandt andet omfatter udbud af MPM for bornholmske studerende. Dette udbud indeholder flere elementer der sigter på fjernundervisning, også her vil projektet samarbejde og fremme muligheder for fælles udnyttelse af udstyr og lokaler. Bornholms Akademi har kontakt med KEA, CBA og Netau.dk, med henblik på at etablere et samarbejde om udbud af serviceøkonom og finansøkonom uddannelserne, også disse institutioner vil projektet fremme samarbejde med. For HD uddannelsernes vedkommende er der kontakter både med SDU og med CBS med henblik på at inddrage udbuddet som en naturlig del af dette projekts interesseområde Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren have i projektet? BA skal administrere projektet, sørge for at de tekniske facilteter bliver etableret på Udannelsescenter Snorrebakken og tiltrække de institutioner, der udbyder relevante uddannelser. For uddannelseselementer, der praktisk kan overføres til andre uddannelsesinstitutioner på Bornholm, skal BA medvirke til at uddannelseselementerne bliver implementeret på de relevante institutioner med henblik på at sikre uddannelsernes gennemførelse ved ordinære bevillinger til uddannelsesinstitutioner. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 17

18 BAs bestyrelse, med rerpræsentanter for de bornholmske uddannelsesinstitutioner, inklusive udlagte uddannelser, vil fungere som styringsgruppe for projektet. Bornholms Akademi er ikke primært en driftsorganisation og er i kontakt med Campus Bornholm med henblik på at sikre at de uddannelser, der hensigtmæssigt kan varetages af Campus bliver etableret her. Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren afholde? Udgifter til tekniske installationer lønudgifter udgifter til kompensation af lærere, frikøb, til udviklingsopgaver CVR-nummer EAN nummer Navn Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Adresse Snorrebakken 66 Postnr By Region Rønne Bornholm Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Jens Gunst Kontaktperson telefon Kontaktperson AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 18

19 Tilsagnsmodtager/partner Hvorfor er partneren med i projektet? Professionshøjskolen Metropol medvirker i projektet som udbyder af henholdsvis diplomlederuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen. Hvilken rolle skal partneren have i projektet? Sideløbende med normalt udbud (nærundervisning) på de nævnte uddannelser kan Metropol medvirke til udvikling af fjernundervisningmoduler i første omgang på diplomlederuddannelsen. Metropol vil sikre at de udbudte uddannelseselementer har det krævede faglige niveau i henhold til akkreditering af uddannelserne Hvilke typer udgifter skal partneren afholde? Udgifter til afholdelse af undervisning, der finansieres ved deltagergebyr, taksameter e.lign. Udgifter specifikt til projekt e-læring f.eks. frikøb af lærere kan blive afholdt over projektet. Vælg rolle for partneren Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR Partner CVR CVR-nummer EAN nummer Navn Professionshøjskolen Metropol Adresse Tagensvej 18 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København N Hovedstaden Bent Brandt Kontaktperson telefon Kontaktperson EAN nummer AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 19

20 10. Økonomioplysninger om centrale partnere og tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Ansøgers og centrale partneres administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Tilsagnsmodtager: Navn på tilsagnsmodtager: Bornholms Regionskommune/Bornholms Akademi Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) 433 Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 4 Noter: - Resultat (før afskrivning) BA er en selvejende institution, det anførte beløb er overskud for BA i Statusbalance Akkumulerede overskud, der udarbejdes ikke selvstændig status, BA har ikke nogen andre aktiver eller passiver - Egenkapital Akkumulerede overkskud - Antal ansatte 2 ansatte fuld tid 1 ansat på 25/37,5 1 ansat på 30/37,5 Partner 1 Navn på partner Professionshøjskolen Metropol Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal Resultat (før afskrivning) Statusbalance Egenkapital Antal ansatte 961 Noter: - Resultat (før afskrivning) Regnskab årsrapport Statusbalance Regnskab årsrapport Egenkapital Regnskab Årsrapport Antal ansatte Antal ansatte er eksklusiv 36 personer ansat på sociale klausuler AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 20

21 11. Øvrige oplysninger Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets additionalitet Projekt e-læring supplerer ordinære uddannelser med udviklingskapacitet til etablering af e-lærings elementer i flere uddannelser, som ikke er dækket af de ordinære budgetter for uddannelserne. Projektets nyhedsværdi Projektet vil etablere uddannelsesmuligheder for bofaste bornholmere, som eller ikke ville være tilgængelige. Projektets informations- og pr-foranstaltninger Projektet vil udbyde aktiviteter i forbindelse med normalt udbud af uddannelser. Mulighed for at tage uddannelser som fjernundervisning vil blive markedsført i de udbydende institutioners hjemmesider og ug.dk og uddannelsemulighederne vil løbende blive inkluderet i brochuren 'Uddannelser på Bornholm', der årlig publiceres af Bornholms Akademi i samarbejde med alle uddannelsesinstitutioner på Bornholm. Projektets overholdelse af udbudsregler Anskaffelser vil blive gjort i samarbejde med BRK's IT og indkøbsafdelinger. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 21

22 12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og yderområder Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet? Miljø Positiv miljøeffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Der vil være en marginal positiv effekt i form af formindsket transport og udledning af CO2 i forbindelse hermed Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder? Ligestilling Positiv ligestillingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Projektet vil etablere bedre uddannelsesmuligheder for bornholmere, der af den ene eller anden grund er bofaste på Bornholm (partner med fast arbejde på Bornholm og økonomisk bundet til andre på Bornholm f.eks børn eller forældre). Kvinder er typisk yngre når de etablerer sig i partnerskab og har derfor større risiko for ikke at have en færdig uddannelse bag sig når de etableres. Kvinder vil pt i højere grad end mænd have forældremyndighed og forsørgelsepligt, der kan hindre dem i at søge uddannelse udenfor Bornholm. Ud fra hidtidige erfaringer vil der være højrer frekvens af kvinder tilmeldt uddannelserne AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 22

23 Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen? Beskæftigelseseffekt Positiv effekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf I det omfang videreuddannelse generelt bidrager positivt til beskæftigelsen bidrager prokjektet positivt til beskæftigelse Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder? Geografiske yderområder/udsatte byområder Positiv udviklingseffekt Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf Åbner uddannelsemuligheder for bosatte på Bornholm. Der henvises til det faktum at personer der udgår fra 9 klassse på Bornholm har markant lavere uddannelsesfrekvens på længerevarende vidergående uddannelser end generelt i Danmark AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 23

24 Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start. Køn og antal (forventet) Beskæftigede Antal mænd Antal kvinder Sum Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Total Noter: - Lønmodtagere I projektperidoen forventes ialt 49 personer at følge diplomlederuddannelsen, MPM og HD For både Diplomleder og MPM vil der være en højere frekvens kvinder end mænd. for HD antages ligelig kønsfordeling Ledige dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere i jobtræning eller aktivering Antal mænd Antal kvinder Sum Ledige (under 12 mdr.) Ledige (over 12 mdr.) Total Noter: Uden for arbejdsstyrken Antal mænd Antal kvinder Sum Under uddannelse Efterlønsmodtagere og pensionister Kontanthjælpsmodtagere Alle øvrige personer Total Noter: - Under uddannelse I alt forventes 15 personer at søge service og finans økonomuddannelsen. Service og finans økonom antages at have en højere frekvens kvinder end mænd. 13. Projektresumé Accepterklæring Jeg accepterer, at resumeet kan blive offentliggjort på Projektresumé (max tegn) Videregående uddannelse bidrager til udvikling af lokalsamfundet. For Bornholm gælder at pendling til uddannelsesinstitutioner udenfor øen er dyrt og tidskrævende, der er derfor en særlig grund til at udvikle og udbyde fjernunderundervisning og blended undervisning på Bornholm i form af e-læring. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 24

25 Den demografiske udvikling på Bornholm er præget af faldende folketal. Taksameter finansieret undervisning på små hold på Bornholm kan formentlig kun realiseres ved substantielle tilskud ud over et standard taksameter. Blended undervisning udgør et omkostningsdæmpende alternativ for samfundet i forhold til gennemførelse af undervisning med små hold på Bornholm, som vil have høje enhedsomkostninger til følge. For den enkelte uddannelsessøgende der ikke finder den ønskede uddannelsesmulighed på Bornholm er blended undervisning mindre bekostelig end pendling, dobbelt husførelse etc. Projekt e-læring er et pilotprojekt, der vil teste muligheden for at gennemføre uddannelser ved at kombinere traditionel klasseundervisning med fjernundervisning i forskellige former, individuelt og gruppevis med det klare mål, at bidrage til opretning af den markant lavere uddannelsesfrekvens på længerevarende videregående uddannelse for danskere der udgår fra en 9 kasse på Bornholm sammenlignet med andre landsdele. 14. Erklæring og underskrift Søges der anden støtte til projektet Ja Hvis ja, hvorfra? Hvis muligheden er der vil der blive søgt supplerende udviklingasmilder i MInisteriet - supplerende midler vil blive brugt til at udvide projektet og konsolidere resultater, Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om persondataloven' (beskrevet på side 3-5). Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Projektansvarliges underskrift Navn Jens Gunst Den Underskrift Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede) Navn Jens Gunst Den AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 25

26 Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift Navn Den Underskrift AnsøgerID: Version: 2- Dato: 16. Januar :47 26

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.2 Samspil om innovation

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.1 Digitalisering og infrastruktur Ansøgte

Læs mere

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. "Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter"

2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder. Direktørskole-Iværksætteri for etniske minoriteter ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 2.2.1 Iværksætterkompetencer

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm (CKB)

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm (CKB) ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond

Vejledning: Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond : Sådan søger du tilskud fra Den Europæiske Socialfond Teksten i denne vejledning er en samling af de vejledningstekster, der fremgår af det elektroniske ansøgningsskema og de hjælpetekster, du kan hente

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne

1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.1.1 Regional innovationskapacitet. Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Midtjylland, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: Tema: 1.1 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.1.1 Regional innovationskapacitet

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken 66 3700 Rønne akademi@brk.dk, tlf. 56 92 16 10 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.1 Rådgivning Ansøgte

Læs mere

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13

Handlingsplan 2013. Bornholms Akademi. for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø BILAG 13 BILAG 13 Bornholms Akademi Kompetenceudvikling og uddannelse Bornholms Vækstforum 26. november 2012 Handlingsplan 2013 for Bornholms Vækstforum Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst ø Vedtaget

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte:

Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: Eksempel på beregning af uddannelsesstøtte: - Den generelle gruppefritagelse, artikel 31: Styrelsen har vurderet, at de deltagende virksomheder og/eller den kontraktansvarlige partner m.fl. i projektet

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Bornholm, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.2 Samspil om innovation

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Fremtidens erhvervsskole - udvikling af et ungecampus på erhvervsuddannelserne - UCE

1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A. Fremtidens erhvervsskole - udvikling af et ungecampus på erhvervsuddannelserne - UCE ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

Campusvej 55, 5230 Odense M. Louise Heidemann Odense. Statslig selvejende institution CVR nr

Campusvej 55, 5230 Odense M. Louise Heidemann Odense. Statslig selvejende institution CVR nr Bilag 30e Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 10.776.138,78 kr. 10.776.138,78 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog. - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Side 2 af 16 Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler

Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Fritid og Kultur Tilskud til Integrationspuljen - Ansøgningsskema til større projekter - Partnerskabsaftaler Projekttype 1. Der søges støtte til (Sæt kryds) Større integrationsprojekter med partnerskaber/samarbejder

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Møde i Bornholms Vækstforum 19. juni 2014, Anja Bach-Jensen, anja@crt.dk Opgavens rammer

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017

BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 BEK nr 313 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Videregående uddannelser og regional udvikling

Videregående uddannelser og regional udvikling Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Videregående uddannelser og regional udvikling 4. november 2015, Udvalget for

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr post til Region

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 30. september 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter)

BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter) Grundoplysninger: Projektnavn: Journalnr.: Godk. dato: Vejen til Ny Mesterlære BILAG 1 til ansøgning: BUDGETSKEMA (Du skal udelukkende indtaste i de orange felter) Konto: Budgetfordeling, løn % 20% 20%

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning.

Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens mindre og

Læs mere

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131

Styrketræning til energisektoren. Fonden Business Kolding. Erhvervsdrivende fond CVR: 18746131 Bilag 30a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 12.570.724 kr. 12.570.724 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Page 1 of 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til Kulturstyrelsen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere