Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner"

Transkript

1 R A P P O R T Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner Indsamlet af Viden og Strategi, marts 2010

2 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Indledning... 3 Dokumentets opbygning... 3 Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner... 4 Fælles område... 5 Beskæftigelse... 6 Borgerservice... 6 Børn og Familie... 7 Dagtilbud... 8 Miljø og Natur...10 Plan, Udvikling og Kultur...10 Sundhed og Omsorg...12 Teknik og forsyning...14 Undervisning...15 Voksenhandicap og Socialpsykiatri...15 Intern udvikling og Personale...18 IT...19 Viden og Strategi...19 Effektiviseringskatalog til mulige effektiviseringer...21 Regeringens pjece Mere tid til Velfærd...21 KL s pjece Forenkling også et kommunalt ansvar...32 Kommunale afbureaukratiseringsrapporter...43

3 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 Indledning Formålet med dette notat er at understøtte arbejdet i de enkelte fag- og stabsområder vedrørende udarbejdelse af forslag til mulighedskatalog og budgetlægning i øvrigt. Dokumentets opbygning Dokumentet er opdelt i to dele. Første del består af katalog med forslag til udgiftsreduktion, som er indhentet fra andre kommuner og har det til fælles, at der i alle tilfælde er regnet på, hvad den pågældende kommune kan tænkes at spare ved at gennemføre den pågældende ændring. Anden del af kataloget består af øvrige effektiviseringsforslag, som er hentet fra regeringen, KL og andre kommuner. Der vil være en vis grad af overlapning mellem de to dele, men når de to dele ikke er integreret, skyldes det, at mulighederne for at reducere de kommunale nettoudgifterne i nogle af de øvrige effektiviseringsforslag må forventes at være meget små i den enkelte kommune. Omvendt er der i kataloget med forslag til udgiftsreduktion en del serviceforringelser, som altså ikke blot er mere enkelte og effektive måder at gøre det samme på. Vær opmærksom på, at langt fra alle forslagene er gennemførlige, fordi man ikke har den pågældende ordning, type institutioner, det pågældende serviceniveau osv. Efter notat følger en række bilag, hvor man kan læse mere om mulighedskatalogerne i de enkelte kommuner og også se beregninger på, hvad de pågældende kommuner forventer at kunne spare ved at gennemføre ændringerne, og hvad man forventer af konsekvenser for borgere/medarbejdere/brugere ved de enkelte forslag. Formålet med dette inspirationskatalog er derfor udelukkende at give en status over, hvad man arbejder med i andre kommuner. På den baggrund er forestillingen, at dette materiale kan bruges som inspiration i de enkelte fag- og stabsområder til at tage hul på, hvilke muligheder for udgiftsreduktion man kan forestille sig at kunne finde på sit eget område. Derfor er de mange forslag fra andre kommuner forsøgt indplaceret, hvor de organisatorisk vil høre til i Ringkøbing-Skjern Kommunes struktur.

4 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 4 Inspirationskatalog til mulige udgiftsreduktioner Nedenfor er vist inspiration til arbejdet med mulighedskataloget fordelt på fag- og stabsområderne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslagene er hentet fra andre kommuners besparelses- og effektiviseringskataloger. Forslag, der ikke kan henføres til et bestemt fageller stabsområde, er placeret indledningsvist under Fælles område. Det vil være muligt at finde lignende kataloger end de viste nedenfor. Jo flere kataloger, der gennemgås, jo flere lignende forslag vil dog dukke frem. Derfor er det valgt at begrænse forslagene til de nedenstående, som er hentet fra, Stevns, Guldborgsund, Kalundborg og en enkel anden kommune ( Kommune), som ikke ønsker sit materiale offentliggjort med navns nævnelse. En hurtig søgning har dog vist, at man også vil kunne finde inspirationsmateriale fra følgende kommuner: Roskilde Kommune: Effektiviseringsforslag med økonomiske udgiftsreduktion: Kan findes på: emovecookie=true Slagelse Kommune: Effektiviseringsforslag med økonomiske besparelser. Kan findes på: ing.htm Middelfart Kommune: Effektiviseringsforslag med økonomisk udgiftsreduktion: Kan findes på: /Indsatsomraader.ashx Odense Kommune: Effektiviseringsforslag. Kan findes på: udvalg/okonomiudvalget/dagsordner%20og%20referater/~/media/profile/092d205fee21d4 60c af/FILE%20Odense%20Kommune_effektivisering%20af%20forvaltninge r_sammenfatning%20pdf.ashx

5 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 5 Fælles område Fra Stevns Stevns Stevns Stevns Forslag Reducere den overordnede administrative struktur med én afdeling: Sammenlægge Borgerserviceafdelingen med Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen Reducere den overordnede administrative struktur med én stab: Nedlægge Fællesstaben og placere opgaverne i andre stabe/afdelinger Sænkning af rengøringsniveau i administrationsbygningerne Opkrævning af gebyr fra borgerne ved anvendelse af PBS-betalinger Reduktion af Direktionens pulje til diverse initiativer Reduktion af tilskud til kantinen Reducere personale og opgavevaretagelsen i stabene: Reduktion af personale og deraf følgende reduceret opgavevaretagelse i hhv. Organisation og Personalestaben, Økonomiog IT-Staben samt Ejendomme og Intern Service Reducere personale og opgavevaretagelsen i driftsafdelingerne: Reduktion af 18 stillinger fordelt på forskellige fagområder Nedsættelse af taksten for kørsel i egen bil: Nedsættelse af takt for alle kommunens ansatte fra høje takst på 3.56 kr. pr. km til den lave takst på 1.9 kr. pr. km. Besparelse i forbindelse med indgåelse og udvidet brug af indkøbsaftaler Anden fysisk placering af sprogskole til adresse med billigere husleje Effektivisering ved samling af administrationen på ét rådhus Nedlæggelse af politiske udvalg og reduktion af antal byrådmedlemmer Reduktion af antallet af administrative medarbejdere primært inden for konsulentydelser og reduktion af åbnings- og telefontid Reduktion indenfor uddannelse, inventar og IT-anskaffelser gøres permanent Justering af den administrative organisation med mulig reduktion i bemanding Optimering af arbejdsgange i administrationen med effektivisering i opgaveløsningen Diverse områder: Udlicitering, outsourcing eller alternativt selv at varetage opgaver på en mere markedsorienteret måde med omkostningsmæssig besparelser Nedbringelse af sygefravær for ansatte i kommunen gennem forskellige indsatser Stevns At skabe et selvfinansierende Udviklingskontor, der kan bidrage til realisering af nye projekter og aktiviteter og herunder bidrage til bosætning og erhvervsudvikling Viborg Oprydning i og revurdering af engagement med TDC Viborg Print og kopi - reduktion af papir og tonerforbrug Viborg Effektivisering af møder via kursus i effektiv mødeafholdelse Viborg Reducering af portoudgifter ved at al post fremover som hovedregel sendes som B-post Viborg Øget projektfinansiering via systematisk fundraising gennem kursus til medarbejdere i fundsraising Viborg Digital indberetning af kørsel med overførsel til lønsystemerne efter godkendelse Digital selvbebetjeningsløsninger for borgere og virksomheder med medfølgende besparelser Guldborgsund af porto, papir, toner mv.. Kalundborg Ændring af rengøringsniveau på forvaltningsbygninger/kontorområder Kalundborg Reduktion af aftalen vedr. jubilæumsgratiale Kalundborg Befordring: Mere kørsel til lav takst Kalundborg Ejendomsservice: Udgiftsflytning til enhed, der har driftsmæssige fordel af ændringen Kalundborg Ejendomsservice: Nedsætte serviceniveau/kvalitet på vedligeholdelse af udenomsarealer til kommunale ejendomme Kalundborg Ejendomsservice: Reduktion i sikringsniveau (tyverialarm) Kalundborg Ejendomsservice: Udgiftsflytning. Tidsforbrug ved løsning af opgaver ved anlægsprojekter faktureres internt til anlægsbevillingen Kalundborg Erhvervsskole: Besparelse på løn (vikarkonto, kursusbudget, andel af puljer) Kalundborg Erhvervsskole: Besparelse på materialer og aktivitetsudgifter Kalundborg Erhvervsskole: Besparelse på administration (forbrug, abonnementer, telefoni mv.) Kalundborg Erhvervsskole: Besparelse på IT og inventar Kalundborg Erhvervsskole: Besparelse på bygninger (vedligeholdelse og varme)

6 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 6 Beskæftigelse Fra Forslag Øget offentligt løntilskud: Flere i løntilskud som første aktiveringstilbud i stedet for uddannelse/vejledning Reduktion i personer på sygedagpenge over 52 uger uden refusion fra staten ved ansættelse af yderligere sagsbehandlere Reduktion i budget til aktivering af ledige Effektiv sagsbehandling, aktivering af alle fra 1. dag samt etablering af en social Task Force, Stevns der sikrer, at udgifter til overførselsudgifter ikke bliver større end absolut nødvendigt. Der tænkes ansat en Task-Forcemedarbejder, som indtjener mere end sin egen løn ved mindskelse af misbrug af sociale ydelser. Viborg Elektronisk blanketgang på lægeattester via investering i systemet Netforvaltning Guldborgsund Besparelse på administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Guldborgsund Jobcentre: Udvidelse af den kommunale fleksjobpulje Kalundborg Servicejob i Jobcenter er ophørt Kalundborg Jobcenter: Nedlæggelse af udviklingsgruppe Kalundborg Ydelseskontor: Effektivisering gennem journalisering af alle lægelige oplysninger, så oplysninger efterfølgende kan bruges af flere enheder Kalundborg Ydelseskontor: Nedsætte kursusbudget Kalundborg Ydelseskontor: Budget til regresindtægter på sygedagpenge forøges Kalundborg Ydelseskontor: Nedsættelse af bogkonto

7 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 7 Borgerservice Fra Forslag Ændring af struktur og opgavevaretagelse for Borgerservice med nedlæggelse af flere decentrale enheder og opgaveflytning Digitaliseringsprojekter til frigørelse af ressourcer til borgernær service via digitalisering af adminstration af syge- og barselsdagpenge samt indføring af digital dokumentboks til erstatning af en række brevudsendelser Sammenlægning af borgerservicer Igangsætning af helhedsorienteret sagsbehandling med bedre muligheder for opdagelse af misbrug af sociale ydelser og vurdering af huslejeniveau i forbindelse med boligstøtte Helhedsorienteret sagsbehandling: Indsats mod fejludbetalinger og kontrol med udbetalinger Viborg af de velfærdsydelser, hvor der erfaringsmæssigt forekommer uberettigede udbetalinger Omlægnig af borgerservicecentre til ubemandende videobetjente borgerservicecentre Guldborgsund (undtaget et enkelt center) Kalundborg Nedlæggelse af borgerservicecenter Nedlæggelse af borgerrådgiverfunktion og klager/henvendelser skal fremover rettes til Kalundborg juristteamet Kalundborg Salg af buskort til pensionister i borgerservice ophører

8 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 8 Børn og Familie Fra Forslag Færre døgnanbringelser på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner og flere anbringelser i Ungecentret Effektivisering på decentrale institutioner i Familiesektionen via flere indskrevne pr. medarbejder Nye foranstaltningstyper: Oprettelse af døgn-aflastningstilbud for ADHD-børn som erstatning for nuværende dyrere tilbud samt oprettelse af alternativ weekend-dag/aftentilbud som aflastning til handicappede børn som erstatning for døgntilbud Besparelse på døgnanbringelser ved at finde alternative løsningsmuligheder Sænkning af normeringen i sundhedsplejen Reduktion i den kommunale tandpleje Reduktion af lovpligtige funktionsundersøgelser af skolebørn i sundhedsplejen Fjernelse af stilling på børne- og ungeområdet Besparelse i køb af ydelser omkring indsat for unge Viborg Tilsynet på private opholdssteder tilpasses til lovgivningens minimumskrav Kalundborg Udvidelse/etablering af visse egenkommunale specialtilbud Kalundborg Besparelse på plejefamilier og opholdssteder (funktion 5.20) Kalundborg Besparelse på forebyggende foranstaltninger (funktion 5.21) Kalundborg Besparelse på døgninstitutioner for børn og unge (funktion 5.23) Kalundborg Besparelse på merudgifter ved forsørgelse af børn (funktion 5.72) Kalundborg Besparelse på pædagogiske konsulenter, som arbejder i forhold til udsatte og sårbare børn Kalundborg Reducering af klinikassistent-gruppen

9 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 9 Dagtilbud Fra Forslag Lukke mindre børnehaver i takt med faldende børnetal Reducere udgifter til beskæftigelsesmaterialer til vuggestue-, børnehave- og dagplejebørn Fælles feriepasning i en ekstra uge Reduktion af personaleressourcerne i særlige børnehavetilbud Nedlægge kulturelle tilbud til børn i dagtilbud Reducere de afsatte ressourcer til udearealer Reducere udgifter til ledelse og pædagogisk udvikling Generelt lavere uddannelsesniveau i institutionerne Reducere tilsyn og pædagogisk udvikling i dagplejen Reducering af personaleressourcer i daginstitutionerne Lukke nuværende vuggestuepladser og erstatte med dagplejepladser Ændre personalefordeligen i institutioner mellem pædagoger og medhjælper, så der kommer flere medhjælpere og færre pædagoger Indføre tvungen modulordning, således at normeringen til institutionen for en bestemt procentdel af børnene kun er normering til modulpladser og ikke fuldtidspladser Stevns At skabe effektiviseringer og bedre ledelsesmæssige sammenhænge mellem de eksisterende tilbud Guldborgsund Opsigelse af samarbejde med selvejende institutioner Ændring af ressourcetildelingsmodellen ved bortfald af ekstratildeling til de meget store Guldborgsund institutioner Guldborgsund Nedlæggelse af en institution Guldborgsund Udbygning af de integrerede institutioner imod en reduktion af dagplejen Kalundborg Besparelse inden for de kommunale daginstitutioner via reduceret åbningstid, flere feriesammenlægningsperioder og reduktion i personalet Kalundborg Nedlæggelse af dagplejepladser

10 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 0 Miljø og Natur Fra Forslag Besparelse på vedligehold af vandløb og restaureringsprojekter Besparelse på naturforvaltningsprojekter Guldborgsund Besparelse på naturforvaltningsprojekter Nedklassificering af udvalgte strækninger af vandløb fra offentlig til privat, dvs. pasning Kalundborg overtages af lodsejere Kalundborg Reduktion af vandløbsvæsen Kalundborg Reduktion af analysekontoen

11 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 1 Plan, Udvikling og Kultur Fra Stevns Stevns Stevns Viborg Forslag Reducere tilskud til turist- og erhvervsfremmeindsatsen Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Aktivitetstilskud reduceres Folkeoplysende voksenundervisning: Reduktion af ramme til undervisning Bibliotekerne: Lukning af bibliotek Bibliotekerne: Nedlæggelse af bogbus Bibliotekerne: Øget selvbetjening Bibliotekerne: Rationalisering grundet nyt sorteringsanlæg Nedsættelse eller bortfald af driftstilskud og bortfald af leje af lokaler til kulturelle institutioner Den Kreative Skole: Færre tilbud om instrumentundervisning Dukketeaterfestival udgår Børnekultur, reduktion af personaleressourcer Bortfald af driftstilskud/tilskud til vedligeholdelse af forsamlingshuse Kulturelle frie midler, der frigives efter ansøgning, nedsættes Lukning af et medborgerhus Afhændelse af en hal Afhændelse af en sognegård Varmtvandsbadeanstalten; aktiviteterne lukkes Svømmecenter; udendørs bassin åbnes ikke, men indendørs bassiner åbnes i sted i juni og august Aktiviteten Idræt om Dagen ophører Idrætsanlæg: Nedlæggelse af ca. 10 boldbaner Kulturspinderiet: Opsigelse af lejekontrakt og afvikling af aktiviteter Den selvejende institution Jysk Musik og Teaterhus: Reduktion af driftstilskud Kridttilskud til idrætsforeninger bortfalder Tilskud til forsamlingshuse bortfalder Tilskud til flere museer bortfalder Lukning af haller Lukning af områder vedr. turisme og erhverv Biblioteker: Lukning af filialer og bogbil Effektivisering af bygningsdrift ved reduktion i antal m2, mulig reduktion i udlånssteder og mere samarbejde mellem skoler og folkebiblioteker og effektivisering af ledelse og administration Haller og sale; skabe effektiviseringer og bedre ledelsesmæssige sammenhænge mellem de eksisterende tilbud Skabe effektivisering og bedre ledelsesmæssige sammenhænge mellem de eksisterende tilbud Overgang til elektroniske løsninger i forbindelse med bibliotekets hjemkaldelser og reserveringer og i forbindelse med indbydelser mv. Viborg Øget satsning på ekstern finansiering af projekter i Udvikling (f.eks. Systemeksport, Interreg og andre støtteprogrammer) Guldborgsund Reduktion af tilskuddet til Frivilligt folkeoplysende voksenundervisning Nedlæggelse af pulje til "start", dvs. pulje til projekter/udvikling, som ikke falder ind under Guldborgsund Folkeoplysningsloven Guldborgsund Nedsættelse af lokaletilskud til foreninger til lovkravets minimumssats Guldborgsund Nedsættelse af lokaletilskud, dvs. tilskud til medlemmer over 25 år fjernes Guldborgsund Lukning af haller Guldborgsund Lukning af svømmehal Kalundborg Besparelse på markedsføring Kalundborg Besparelse på markedsføringspulje Kalundborg Besparelse på pulje til Erhvervs- og udviklingspolitik Kalundborg Besparelse på udviklingsprojekter Kalundborg Besparelse på støtte til Erhvervsrådet Kalundborg Besparelse på støtte til Turistrådet Kalundborg Musikskole: Forhøjelse af elevtakst Kalundborg Musikskole: Betaling for sammenspil/korsang Kalundborg Biblioteker: Besparelse på den samlede materialekonto Kalundborg Haller: Besparelse på rengøring, boldbaner, tennisanlæg Kalundborg Svømmehal: Nednormering af opsynet i offentlig åbningstid Kalundborg Svømmehal: Lavere serviceniveau Kalundborg Nedsættelse af lokaletilskud Kalundborg Reduktion af puljen til "øvrige tilskud" Kalundborg Reduktion af puljen til "skraldeordningen" Kalundborg Reduktion af "Kulturkassen" til kulturaktiviteter Kalundborg Åmosen-tiskud nedsættes Kalundborg Fjernelse af tilskud til lokalarkiver

12 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 2 Sundhed og Omsorg Fra Forslag Fuld brugerfinansiering af aktivitetscenter Madservice og mad på plejecentre hæves til maksimal egenbetaling Sænket serviceniveau til hjælp til praktisk bistand Generel sænkning af serviceniveau og serviceadgang for frit valgs ydelser Sænke serviceniveau på træningsområdet samt bortfald af kørselstilbud til vedligeholdende træning Nedlægge døgngenoptræningspladser efter hospitalsindlæggelser Nedlægge yderligere døgngenoptræningspladser efter hospitalsindlæggelser på anden institution Reduktion med 1 hjemmesygeplejerske i hvert område ved effektivisering Reduktion med yderligere 1 hjemmesygeplejerske i hvert område til "kan"-opgaver som f.eks. sundhedsvejledning Reduktioner i køkkenpersonale på plejecentre Skærpede kriterier for tildeling af plejebolig Ændret serviceniveau vedr. hjælpemidler med effektiviseringer og længere ventetid/ sagsbehandlingstid Ændret serviceniveau vedr. hjælpemiddeldepot, indkøbsstyring og reducerede træffetider for hørekonsulenter Forebyggende hjemmebesøg reduceres til lovpligtigt niveau Tilskud til pensionistforeninger samt tilskud til pensionistsvømning bortfalder Særlige (ekstra) voksenelevpladser bortfalder Kørselstilbud (inkl. normering) til åbne aktivitetstilbud bortfalder Cafeer på plejecentre lukkes Lukning af to daghjem Lukning af enkelte midlertidige pladser på plejecentre Reduktion af pulje til forebyggelse og sundhedsfremme Nedlukning af plejeboliger på institution Nedlukning af plejeboliger på anden institution Ændret status for flere plejeboliger fra plejecenterstatus til ældreboliger under fritvalg Ændret normering i aktivitetspersonalet i områderne Reduktion af rengøring på plejecentrene Udvidelse af opgaveportefølje for pedeller og medfølgende besparelser på håndværkerregninger Nedlæggelse af uddannelseskoordinatorfunktionen Reduktion af administrativt personale/konsulenter i sektionerne Reduktion af elevoptag Reduktion i antal visitatorer Reduktion af områdernes administration Ændringer i ledelsesstrukturen på driftsområderne og sektioner Reduktion af udgiftsniveau på alkohol/stofmisbrugsområdet ved omlægning af pladser fra døgnpladser til ambulant indsats Skærpet visitation, ens praksis i borgerservicecentrene samt prisaftale til lægekørsel på befordringsgodtgørelse jf. Sundhedslovens 170 og 261 Reduktion af genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til servicelovens 86 Reduktion af sundhedsfremme og forebyggelse Nedlæggelse af omsorgs- og specialtandplejen bl.a. tiltænkt borgere med psykatriske lidelser, udviklingshæmmede og hjerneskadede Overgang til færdigretter med udbringning 1 gang ugentligt og lukning af åbne cafeer på plejecentre

13 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 3 Stevns Viborg Viborg Viborg Reduktion af plejecentre og nedlæggelse af plejeboliger Ændret serviceniveau for praktisk hjælp med reduceret hjælp til rengøring hver 2. uge, således at hjælp til gulvask og "større" rengøringsopgaver kun tilbydes hver 4. uge Ophør af medarbejdertimer til særligt pensionisttilbud Sammenlægning af daghjem, reduceret åbningstider og færre personaletimer i åbne dagcentre Nedlæggelse af konsulentstilling med konsekvens af færre uddannelsestilbud Ledelses- og styringsværktøjer samt organisationsændringer på Ældreområdet Reduktion i antal ressourcepersoner til SUF-grupper, kulturpiloter, alkoholmisbrug osv. Pt. har hver institution sådanne ressourcepersoner, men fremover kan der tænkes mere i områder i steder for i institutioner. Øget specialisering på tværs af driftsenheder og afdelinger med f.eks. udbygning af sygeplejeklinikker og fokus på få personer i den enkelte borgers hjem (f.eks. ved at lade sygeplejeopgaver overgå til assistenter) Optimering af arbejdsgange omkring administration ved uddannelse af sosu-elever m.v. Viborg Registrering af kørelister med direkte indberetning til lønsystem, der kan ske ved ibrugtagning af næste version af systemet CARE Guldborgsund Øget brugerbetaling på kørsel til dagcentre, genoptræning og vedligeholdelsestræning Guldborgsund Ændring af rengøringsstandard ved rengøring i ældre medborgers hjem Guldborgsund Reduktion i rengøringsareal, så alle kun tilbydes hjælp til rengøring af 100 m2 Nedlæggelse af daghjem og omlægning af center-aktiviteter til hovedsageligt at rumme Guldborgsund initiativer på frivillig basis Ændring i visitation til personlig pleje med øget inddragelse af husstandens samlede Guldborgsund ressourcer Kalundborg Strammere regler for tilkendelse af befordring til læge eller speciallæge Kalundborg Besparelse på pulje til sundhedsfremme og forebyggelse Kalundborg Ophør af tilbud om neurorehabilitering i døgnophold hos eksterne udbydere Kalundborg Reducere eller fjerne kommunalt tilskud til madservice Kalundborg Pensionistfest: Fuld brugerbetaling eller nedlæggelse Kalundborg Reduktion i ældrepuljen, som er tænkt til tiltag med henblik på bedre kvalitet for de ældre Kalundborg Reduktion i udgifter til beklædning gennem nyt udbud Kalundborg Hjælpemiddeldepot: Besparelse på rengøring Kalundborg Hjælpemiddeldepot: Besparelse på indvendig vedligeholdelse Kalundborg Hjælpemiddeldepot: Nedprioritering af nyanskaffelser af inventar og materiel Kalundborg Misbrugscenter: Sænke antal af visitationer til dagbehandlingspladser hos andre kommuner

14 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 4 Teknik og forsyning Fra Forslag Stigning i aktivitet og højere byggesagsgebyrer til højere brugerfinansiering Kommunale legepladser: Nedlæggelse af et antal kommunale offentlige legepladser Beredskab: Omlægge tilkaldestruktur, nedlægge mindre brandstation Nedlægge natbusruter og aftenbuskørsel Nedlægge busruterne Nedlægge busrute og timedrift på busrute Vejbelysning Vintertjeneste Slidlag og fortove Mindre renholdelse af offentlige vejarealer Mindre udgifter til beplantning og forskønnelse Centralisering af driften af alle kommunale ejendomme Skovdrift; reduktion af publikumsorienterede driftstiltag i skovene Nedlæggelse af offentlige toiletter Reduktion i budget til parker, grønne områder og vejbeplantning Slukning af en del af vejbelysningen Kollektiv trafik: Nedlæggelse af busrute Besparelse på vejvedligeholdelse og trafiksikkerhed Energibesparende foranstaltninger Stevns At få optimeret bygningsmassen i antal og udnyttelsesgrad med deraf følgende driftbesparelser og engangsindtægter Stevns At lave energi-effektiviseringer og spare energi og penge og samtidig mindske CO2 udslippet Viborg Udfasning af Forbrugsafgiftssystemet FAS og anskaffelse af nyt Ejendomssystem til styring af huslejeopkrævning Viborg Ugesedler m.v. indtastes ved hjælp af PDA'ere (elektronisk planlægningsværktøj) Guldborgsund Reduktion i renholdelse i byer Guldborgsund Ophævelse af kommunens graffitipolitik, så der ikke længere fjernes graffiti fra bymidter Guldborgsund Reduktion i bemandingen på Guldborgbroen Guldborgsund Lystbådehavne: Ændring i bemanding og åbningstider (eventuel takstforhøjelse) Entreprenørvirksomhed: Rationalisringer af driften, der udmønter sig som besparelser på Guldborgsund andre områder som konsekvens af lavere priser på ydelser Guldborgsund Reduktion eller bortfald af sommerblomster i byerne Kalundborg Beredskab: Besparelse på rengøring Kalundborg Beredskab: Besparelse på indvendig vedligeholdelse Kalundborg Beredskab: Nedlægning af brandhaner/damme i yderområder Kalundborg Beredskab: Nedprioritering af nyanskaffelser af materiel og køretøjer Kalundborg Kollektiv trafik: Nedlæggelse af busruter/reduktion i afgangsfrekvens Kalundborg Gadebelysning på private veje betales fremover af grundejere Kalundborg Tidsforbrug ved løsning af opgaver i forbindelse med anlægsprojekter faktureres internt til anlægsbevillingen, dvs. udgiftsflytning fra drift til anlæg Kalundborg Gadebelysning slukkes dele af natten Kalundborg Entreprenørafdeling: Effektivisering på driftsomkostninger/organisering Kalundborg Entreprenørafdeling: Timeansætte vækstsæson, dvs. reduktion i medarbejdere Kalundborg Entreprenørafdeling: Opsigelse af lejeaftale på hjælpemiddeldepot Kalundborg Entreprenørafdeling: Salg af materielgårde Kalundborg Reduktion af byggesagskonto med mindsket mulighed for ekstern hjælp ved byggesagsbehandling til nedbringelse af sagsbehandlingstid Kalundborg Genbrugsstationer forventes at kunne spare på udgfiter pga. et fald i affaldsmængderne Kalundborg Økonomistaben: Digitalisering af byggesager

15 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 5 Undervisning Fra Forslag Lukning/sammenlægning af klubtilbud Reduktion af lederantal i klubsektionen og ungdomsskolen Lukning af 7 skoler Reduktion i tildeling til normalundervisningen Reduktion i tildeling til SFO: Færre ansatte Reduktion af alle kursuskonti Reduktion af pulje til skævvridning, så belastede skoler tildelses færre ekstra midler Reduktion af pulje til pædagogisk udvikling Reduktion i timer til supplerede undervsning i dansk som andetsprog og fjernelse af modersmålsbaseret lektiehjælp Fjernelse af svømmeundervisningen i 4. klasse Reduktion af ungdomsskoles fritidsundervisning Reduktion i Pædagogisk Udviklingssektion Lejrskoler: Fjernelse af driftstilskud og befordringsudgifter til disse Lukning af Fritidsgården, som er en "bondegård" til brug for alle institutioner Indskolingsmodellen afskaffes, således at pædagoger fra SFO'en ikke længere deltager i undervisning Reduktion i ledelse og administration på skolerne Reduktion i Ungdommens Uddannelsesvejledning, rusmiddelforebyggelse og køb af ydelse af Kirkens Korshær Skolelukninger Reduceret tilbud under almen undervisning og lukning af klubtilbud En reduktion i antallet af spor fra 10.5 til 9, udjævning af elever mellem skolerne (forøget elev/lærer ratio), effektivisering af bygningsdrift gennem reduktion i antal Stevns benyttede m2, effektivisering af ledelse og administration og bedre ledelsesmæssig sammenhæng mellem undervisnings- og pasningstilbud Stevns SFO: Effektivisering af ledelse og administration og bedre ledelsesmæssige sammenhæng mellem undervisnings- og pasningstilbud Overgangsordningen afskaffes, så alle skoler/sfo'er går direkte over til budgetlægning med Viborg den generelle gennemsnitsløn Guldborgsund Lukning af feriekolonnier (sale and lease back af den ene feriekolonni) Guldborgsund Folkeskoler: Nedsættelse af ressourcetildeling til vejledende minimumstimetal Guldborgsund Revurdering af og besparelse på sprogindsats for førskolebørn og skolebørn Guldborgsund Nedsættelse af ressourcetildeling til aktiviteter i ungdomsgården Guldborgsund Ændringer i skolestrukturen ved sammenlægninger af skoler og skolelukninger Kalundborg SFO: Øget forældrebetaling Kalundborg Øget antal egenkommunale skole- og dagbehandlingspladser Kalundborg Elevtransport - børn med særlige behov Kalundborg Ressourcefordelingsmodel - forøgelse af undervisningsprocent Kalundborg SFO: Reduceret normering Kalundborg SFO: Nedlæggelse af fritidstilbud Kalundborg SFO/specialklasse: Nednormering med 1. pædagog Kalundborg Besparelse på SSP Kalundborg Timer til hovedrengøring bortfalder på en række skoler Kalundborg Besparelse på UU - ungdommens uddannelsesvejledning

16 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 6 Voksenhandicap og Socialpsykiatri Fra x Viborg Forslag Specialpædagogisk bistand til voksne (kompenserende undervisning for voksne); Årskursus på uddannelsescenter nedlægges, neuroundervisning af senhjerneskadede nedlæges og kompenserende og hensynstagende undervisning i oplysningsforbund reduceres Ændret opgaveløsning vedr. J pakker og P6 pakker: Ændret arbejdsgang og betaling ved særlige enkeltsager, så der gives en standartakst frem for individuelt vurderet afregning Besparelse på rammeaftaleområdet inden for Handicap- og Psykiatriområdet; Kræver at der i kommunerne i regionen aftales en fælles besparelse på området. Kan ske via Kommunekontaktrådet og Kontaktudvalget Botilbud til midlertidigt ophold; Afskaffelse af nuværende ordning med ledsagerpenge til dækning af udgifter til personale i forbindelse med aktiviteter og ferie. Der indføres mere brugerebetaling i forbindelse med ferierejser. Beskyttet beskæftigelse; Taksten reduceres. Kørselsopgaven bliver delvist løst af døgntilbuddene Aktivitets- og samværstilbud erstattes af et andet tilbud i regi af hjemevejledningen, og en del af timerne gives kollektivt. Gennemgang af alle sager hvor der er afgivet refusionstilsagn til andre komuner, og Handicapog Psykiatriafdelingen alene er betalingskommune Serviceniveau for efterværn jf. Servicelovens 76. Gennemgang af sager hvor der er bevilget efterværn samt fastsættelse af serviceniveau og udformning af serviceniveau for ledersagerordning Gennemgang af borgerstyret personlig assistance-ordninger (BPA) og fjernelse af ordningen for nogle borgere Gennemgang af alle dyre enkeltsager, som koster over 0.7 mio. kr. med henblik på at finde alternative løsninger Fastsættelse af servicestandarder på midlertidige og længervarende boformere Psykiatri: Ændret opgaveløsning og sammenlægning af tilbud. Reduktion af drift herunder: tilpasning af åbningstid/normering/ledelse og personale Ændring af serviceniveau på aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse. Tilpasning af afregningsmodel Reduktion af bostøtte: Omlægning af de dyreste bostættetilbud til et billigere alternativ Nedlæggelse et par døgnpladser for udsatte unge, der er uafklaret helbreds-, uddannelsesog erhvervsmæssigt Reduktion af budget til beskyttet beskæftigelse, samværs- og aktivitetstilbud og støttecenterbesparelse Besparelse inden for Servicelovens $ 85 omkring hjælp, omsorg, støtte og optræning til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Fjernelse af aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Hjemtage borgere fra andre kommuner/regioners botilbud til tilbud i egne boliger i kommunen Psykiatri/udsatte familier: Nedlæggelse af væresteder Reduktion af anmeldte tilsyn på sociale institutioner, så der afholdes tilsyn hvert andet år Omlægning af 85 støtte med besparelse inden for området ( 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til Guldborgsund personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer) Bedre udnyttelse af overenskomsterne ved koordinering på tværs af ér der vurderes Guldborgsund umiddelbart at være et rationale, da SL overenskomsten kræver et fremmøde på min. 5 timer dagligt, men mange borgere er i beskyttet beskæftigelse fra kl. 8 eller 9. Besparelse på socialpædagogisk bistand ( 85) (ikke igangsat aktivitet i forbindelse med Guldborgsund pædagogers udgifter ved tiltag af kulturelle, sociale eller oplevelsesmæssig karakter) Guldborgsund Anvendelse af minimumsløn til alle borgere, som er visiteret til beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse mv.: Samling af aktiviteter på én institution frem for på to, så den Guldborgsund ene institution kan anvendes til andet formål eller sælges

17 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 7 Kalundborg Bo- og servicecenter: Afskedigelse af rengøringsmedarbejdere Kalundborg Bo- og servicecenter: Afskedigelse/igen genbesættelse af pedel-stillinger Kalundborg Bo- og servicecenter: Ansættelsesstop, dvs. personalereduktion Kalundborg Hjemtagelse af aktivitets og samværstilbud (jf. servicelovens 104) Kalundborg Bo- og servicecenter: Overtagelse af hjemmevejlederopgave og etablering af fælles vikarpulje Kalundborg Specialcenter: Besparelse via annullering af planer om ny administrationsbygning, mindre administrativt personale og teamet udfører i højere grad selv reparationer Kalundborg Specialcenter: Ferietilbud laves 100 % brugerbetalt Kalundborg Reduktion af taksten for afregning af 85 (tilbyd om hjælp, omsorg, støtte, optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer), dvs. effektivisering Kalundborg Kalundborg Kalundborg Kalundborg Kalundborg Reduktion af taksten til egne udførere af 103-opgaver (tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år)., dvs. effektivisering Reduktion af taksten til egne udførere af 104-opgaver (tilbud om aktivitets- og samvær), dvs. effektivisering Social Vækstcenter: Besparelse der bl.a. betyder reduktion på pedelfunktion og omsorgsmedarbejder Socialpsykiatrien: Værestedernes rammebudget reduceres Socialpsykiatrien: Budgettet til uddannelse reduceres Kalundborg Socialpsykiatrien: Modtagere af 99 (tilbud om en støtte- og kontaktperson ) får reduceret ugentligt timetal Kalundborg Besparelse på hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (funktion 5.35)

18 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 8 Intern udvikling og Personale Fra Forslag Viborg Digitalisering af ansættelsesskema, hvor indberetningen overgår direkte til lønsystemet Kalundborg Reduktion på kontoen til MED-uddannelse

19 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 1 9 IT Fra Viborg Viborg Forslag Hjemtage dele af backup af data fra KMD Reduktion af elforbrug til serverrum via reduktion i antal servere eller indkøb af mere energibesparende hardware Reduktion af elforbrug generelt på IT - pc, skærm, printer og kopimaskine Ændre ADSL forbindelser til bærelinjer (ændre internetforbindelse) Viborg Viborg Kalundborg Forlængelse af levetid på IKT-arbejdspladser Kalundborg Hjemtagelse af IKT-konsulentopgaver

20 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 0 Viden og Strategi Fra Viborg Viborg Forslagene Digitalisering af betjeningen af byrådet og udvalg Elektroniske dagsordener til byrådet Forrentning af likviditet - betalingsfrister. Det vil være en økonomisk fordel, hvis alle købsmomsbærende udgifter bogføres i PRISME umiddelbart efter (før evt. månedsskifte), at de er modtaget i kommunen. Flere ressourcer til gennemførelse af udbud med en udbudsmedarbejder og controller vil give Viborg mulighed for at gennemføre flere udbud og dermed realiseres yderligere besparelser på indkøb. Optimering af arbejdsgange mellem økonomistaben og forvaltninger vedr. betalinger af Viborg regninger, mellemkommunale betalinger og entreprenørgarantier. Dertil kan arbejdsgange vedr. beregning af selskabsskat effektiviseres. Hjemtagelse af administration af ældreboliger. Administration overtages fra boligselskaber af Viborg økonomistaben og Ejendomsadministrationen for at gøre det mere effektivt. Kalundborg Økonomistaben: Besparelse på uddannelse Kalundborg Økonomistaben: Besparelse på løn, pension og kontorartikler Kalundborg Økonomistaben: Besparelse på revision

21 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 1 Effektiviseringskatalog til mulige effektiviseringer Regeringens pjece Mere tid til Velfærd I oktober 2009 udkom regeringens pjece Mere tid til velfærd. Det var regeringens plan for mindre bureaukrati i den offentlige sektor. Planen indeholdt 105 forenklingsforslag, der ifølge regeringen frigiver 900 mio. kr. mere til kommunerne og regionerne gennem aflastning af administrative opgaver. Forslagene blev efterfølgende behandlet i finanslovsaftalen for 2010, hvor der skete enkelte ændringer af forslagene. Ved interesse for nogle af forslagene er man derfor nødt til efterfølgende at se på mulige ændringer i forbindelse med finanslovsaftalen for i år. De økonomiske konsekvenser af aftalen skal drøftes med kommunerne og regionerne i forbindelse med forhandlingerne om den kommunale og regionale økonomi for Planen indeholder regeringens bidrag til afbureaukratisering i den offentlige sektor. Samtidig opfordres kommunerne og regionerne til, at der også sker en afbureaukratisering af de interne kommunale og regionale dokumentationskrav og procesregler. Der henvises bl.a. til KL s publikation Forenkling også et kommunalt ansvar, som vil blive gennemgået kort efter denne gennemgang af regeringens pjece Mere tid til Velfærd. I forbindelse med finansloven for 2011 vil partierne bag finansloven for 2010 gøre status over den kommunale indsats for udarbejdelse af egne planer for, hvordan interne krav og procesregler reduceres. Planerne skal endvidere drøftes i forbindelse med forhandlingerne om den kommunale og regionale økonomi for Herunder en kort gennemgang af forslagene, som dog ikke er opdelt på fag- og stabsområderne. De angivne beløb er landstal for forventede besparelser for alle landets kommuner under ét. Folkeskolen i alt 212 mio. kr. heraf øvrige tiltag 17 mio. kr. 1 E l e v p l a n e r 2 3 m i o. k r. I en forsøgsperiode har 172 skoler gennem udfordringsretten fået friere regler for udformningen af elevplaner. Forsøgsperioden slutter i 2011, hvorefter der evalueres på, hvad elevplanerne skal indeholde fremover. 1 Skal forhandles med forligspartierne på folkeskoleområdet

22 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 2 Kvalitetsrapporter 14 mio. kr. Hvert år skal kommunen udarbejde en kvalitetsrapport for skolerne med en beskrivelse af det faglige niveau samt hvilke tiltag, man påtænker at iværksætte for at forbedre det faglige niveau. Frem til 2011 kan kommunerne via udfordringsretten søge om at blive fritaget for nogle mere specifikke krav til informationerne i kvalitetsrapporten, ligesom der kun er krav om at kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert 2. år i stedet for hvert år. 14 mio. kr. Holddannelse 81 mio. kr. Der skal gives større mulighed for holddannelse også på klassetrin. Afskaffelse af loft for undervisningstid Den maksimale undervisningstid for klassetrin på 6 undervisningstimer afskaffes. Udbud af valgfag Større mulighed for at udbyde forskellige valgfag også før 8. klasse. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin F.eks. mulighed for engelsk allerede fra 1. klasse. Uddannelseskvalifikationer i indskoling Der skal være mulighed for at lærere kan undervise i børnehaveklassen, og at pædagoger kan undervise i klasse. Tilrettelæggelse af afgangsprøver Det skal være muligt med alternativ tilrettelæggelse af prøver som f.eks. fælles naturfagsprøver. Fælles ledelse på folkeskoleområdet 74 mio. kr. Mulighed for fælles ledelse på flere folkeskoler, folkeskoler og dagtilbud samt integrere folkebibliotek og skolebibliotek. Enklere opfølgning på fravær Ophævelse af indsendelse af fraværslister hver 2. måned. Skal i stedet ske elektronisk. Præcisering af reglerne om pædagogisk råd Skal gøre det klart, at reglerne ikke sætter begrænsninger for, hvordan skolerne organiserer samarbejdet mellem ledelse og lærere.

23 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 3 Generel forenkling af indberetningskrav Koordinering af udsendelse af spørgeskemaer samt øvrige registreringskrav. Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse Udskydelse af fristen fra 1. december til 1. marts for bedre at kunne fastholde lærerne og eleverne. Kortere sagsbehandlingstid for klager Klager over specialundervisning skal ikke længere gennem Klagenævnet for vidtgående specialundervisning. Enklere regler for valg til skolebestyrelsen Forenkling af reglerne. Opdatering af skoleintra Større opgradering af systemet, så der nemmere kan udveksles data med andre systemer. Enklere krav til legepladser Enklere krav letter kommunens tilsynsopgave. Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler Undersøgelse af mulighed for forenkling af lovgivningen. Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger på folkeskoleområdet Gennemgang af bekendtgørelse og vejledninger, der kan forenkles eller afskaffes. Bedre information om orienteringspligt efter forældreansvarsloven Nemmere håndtering af orienteringspligten over for forældre, der ikke har forældremyndigheden. Bedre vejledning om videregivelse af personoplysninger/tavshedspligt. Udgivelse af inspirationsmateriale til kommunerne. Ungdommens Uddannelsesvejledning 3 mio. kr. Bedre adgang til data Nemmere adgang til eksterne data, så man kan lokalisere unge under 25 år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse.

24 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 4 Bedre sammenhæng i mentorordninger Mentorer på tværs af ordninger, uddannelser og klassetrin. Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger Udarbejdelse af en vejledning om udveksling af personfølsomme oplysninger. Uddannelsesplan tilpasning til ungdomsuddannelser Enklere krav til uddannelsesplanerne. Bedre overgang fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelserne Udvidelse af vejledernes mulighed for at følge de unge i overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Dagtilbud i alt 209 mio. kr. heraf øvrige tiltag 1 mio. kr. Enklere krav til pædagogiske læreplaner 110 mio. kr. Pædagogiske læreplaner skal fremover evalueres hvert andet år mod som nu hvert år. Kommunalbestyrelsen skal også kun drøfte evalueringerne hvert andet år. Herudover fastlægger kommunerne selv proceduren for behandlingen af evalueringerne. Enklere regler for børnemiljøvurdering 83 mio. kr. Ophævelse af kravet om en selvstændig børnemiljøvurdering. I stedet integreres dette i den pædagogiske læreplan. Målrettede sprogvurderinger 15 mio. kr. 2 Alene krav om sprogvurdering af børn i dagtilbud, der vurderes at have sproglige vanskeligheder samt af børn, der ikke er i dagtilbud. Endvidere samles reglerne i dagtilbudsloven. Enklere procedure for fastlæggelse af lukkedage Afskaffelse af kravet om inddragelse af forældre ved fastlæggelsen af lukkedage. Mere fleksible regler for gæstedagpleje Oprettelse af gæstedagpleje, uden at der skal være i dagplejerens hjem eller hjemme hos en af børnene. 2 En mindre del af initiativet berører regler på folkeskoleområdet drøftes med forligspartierne på folkeskoleområdet.

25 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 5 Bedre vilkår for dagplejere I 2010 fremlægges konkrete forslag til forbedring af vilkårene for dagplejen. Udsatte børn og unge i alt 38 mio. kr. heraf øvrige tiltag 5 mio. kr.3 Forenklingsinitiativerne skal indgå i forhandlingerne om Barnets Reform Færre krav til socialfaglige undersøgelser 25 mio. kr. Det gøres muligt at tildele en familie konsulentbistand eller økonomisk støtte uden at gennemføre en socialfaglig undersøgelse. De seks faste punkter i en socialfaglig undersøgelse skal kun indgå, hvis det er relevant i forhold til det enkelte barn. Der skal kun laves én undersøgelse for børn i samme familie. Det gøres muligt at iværksætte foranstaltninger, samtidig med at undersøgelsen gennemføres. En undersøgelse kan gennemføres uden samtykke fra forældrene. Færre krav til handleplaner 8 mio. kr. Reglerne om handleplaner tilpasset forenklingen af reglerne om socialfaglige undersøgelser. Handleplanen skal alene omfatte de punkter, hvor den socialfaglige undersøgelse har vist, at barnet eller den unge har problemer. Det bliver muligt at udarbejde én handleplan pr. familie. Kravet om udarbejdelse af delmål fjernes. Færre indberetninger til Anbringelsesstatistikken Halvdelen af de oplysninger, der indberettes kan fjernes. På sigt sker indberetningen automatisk. Afskaffelse af kravet om udarbejdelse af sammenhængende børnepolitik og sagsbehandlingsstandarder Opfyldes gennem udarbejdelse af kvalitetskontrakter. Udgået efter finanslovens vedtagelse. Den del af initiativet, der vedrører kravet om udarbejdelse af sagsbehandlingsstandarder, gennemføres dog som en del af Barnets Reform. 3 Indgår i aftalen om Barnets reform.

26 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 6 Enklere regler for godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder Reglerne for godkendelse og tilsyn, når en ung er anbragt på eget værelse forenkles. Det er alene den unges egen kommune, der skal føre tilsyn med barnet. Kommunerne får mulighed for at godkende en plejefamilie, der bor uden for kommunen. Indberetning til Tilbudsportalen og godkendelse af private tilbud samles i én arbejdsgang. Der udarbejdes bedre vejlednings- og inspirationsmateriale om tilsynsopgaven. Enklere regler for beregning af forældres egenbetaling. Klare regler for fagpersoners videregivelse af personoplysninger Udvidet mulighed for udveksling af oplysninger mellem fagpersoner, samt klarere regler for hvornår der skal indberetning til socialforvaltningen. Bedre it-understøttelse på udsatte børn- og unge-området Udvikling af et sammenhængende it-system til området for udsatte børn og unge. Færre krav til indstillinger til børn og unge-udvalget Klarere krav til indstillingerne samt fjernelse af kravet om, at indstillingen skal indeholde en redegørelse for tidligere iværksatte foranstaltninger. Afskaffelse af kravet om nedsættelse af en tværfaglig gruppe Det skal være kommunens afgørelse, hvordan forskellige fagpersoner bedst inddrages. Enklere regler for kontaktperson og personlig rådgiver Samskrivning af reglerne for kontaktperson og personlig rådgiver. Mere fleksible regler for afgørelser om samvær Kommunerne får mulighed for at regulere forældrenes samvær med barnet, mens den socialfaglige undersøgelse gennemføres. Ældre i alt 285 mio. kr. heraf øvrige tiltag 1 mio. kr. Plejeplaner gøres frivillige 23 mio. kr. 4 4 Drøftes med satspuljepartierne

27 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 7 Frivilligt at udarbejde plejeplaner for de ældre i plejecentrene. Forenkling af kravene til de sygeplejefaglige journaler. Enklere regler for visitation på ældreområdet 57 mio. kr. Afskaffelse af de særlige krav om afgørelse med begrundelse og skema. Mulighed for tildeling af mere hjælp eller pleje uden ny visitation. Større fleksibilitet, når der bevilges hjælp til ældre i plejecentre. Frivilligt at gennemføre forebyggende hjemmebesøg 131 mio. kr. 4 Det skal være op til den enkelte kommune, om alle ældre skal tilbyde to årlige hjemmebesøg. Er i finansloven ændret til at ældre fremover kun skal have tilbudt et årligt hjemmebesøg. Enklere regler for tilsyn på ældreområdet 26 mio. kr. 4 Afskaffelse af de særlige regler for tilsyn på ældreområdet. Fremover følges de almindelige tilsynsregler på det sociale område. Er i finansloven ændret til at der fortsat skal være mindst et årligt uanmeldt tilsyn. (Frivilligt at oprette) Enklere regler for ældreråd 47 mio. kr. Er i finanslovsaftalen ændret til at der fortsat skal være ældreråd i alle kommuner; men reglerne skal gøres mere fleksible. Frivilligt at oprette bruger- og pårørende råd. 4 Nedlæggelse af klageråd 4 Alle klager fremsendes direkte til Det Sociale Nævn efter kommunens behandling. Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp Nogle kommuner oplever, at administrationen ikke står mål med de beskedne betalinger, der kan opkræves. Handicap i alt 31 mio. kr. heraf øvrige tiltag 8 mio. kr. Enklere regler for dækning af merudgifter 13 mio. kr. 4 Kommunerne skal ikke bruge funktionsevnemetoden til at fastlægge borgerens nedsatte funktionsevne i sager, hvor kompensationsbehovet er åbenbart, eller hvor funktionsnedsættelsen er ubetydelig. Afskaffelse af krav om genvurdering af behovet for merudgifter hvert år.

28 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 8 Udarbejdelse af vejledningsmateriale til de kommunale sagsbehandlere om metoder til at vurdere merudgifter. Enklere regler for støtte til handicapbiler - 10 mio. kr. Kriterierne for tildeling af støtte til køb af bil gøres mere præcise og gennemskuelige. En stor del at indberetningerne til bilstatistik afskaffes. Det gøres muligt at genbevilge en handicapbil alene ved en tro og love-erklæring fra borgeren. Målrettet brug af socialfaglige undersøgelser af børn med handicap Fjernelse af kravet om, at der skal udarbejdes en socialfaglig undersøgelse ved bevilling af plads i særlige dagtilbud. Enklere regler om hjemmetræning og særlige dagtilbud 4 Afskaffelse af kravet om særlige udrednings- og visitationsteams. Relevante fagpersoner skal fortsat inddrages. Bedre it-understøttelse på handicapområdet Udvikling af it-systemer, der skal understøtte sagsbehandlingen på handicap- og det udsatte voksen-området. Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud Botilbud efter Servicelovens 108. Enklere regler for hjælp ved udlandsrejse Mulighed for at medtage hjælpen på rejser til udlandet i op til en måned uden at søge kommunen om dispensation hertil. Bedre vejledning om reglerne for støtte til forbrugsgoder Forbedrede vejledninger om metoder til vurdering af forbrugsgoder. Andre initiativer på det sociale område i alt 9 mio. kr. Enklere regler for udveksling af personoplysninger Forslag til forenkling af reglerne skal ligge klar i marts Enklere regler for befordring Samordning og forenkling af reglerne for befordring på tværs af de forskellige lovgivninger.

29 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 2 9 Afskaffelse af indberetningerne til CIAS Ophæves med virkning fra 1. januar Sammenlægning af indberetningerne på stofmisbrugsområdet 6 mio. kr. Indberetningen til i alt 5 registre samles til ét. Der vil være online-adgang til egne og andres data. Forbedring af Tilbudsportalen 3 mio. kr. Bedre mulighed for at søge oplysninger, og der skal være flere automatiske indberetninger. Enklere regler for botilbud Der skal ligge forslag til forenkling af reglerne i marts Enklere regler for godkendelse af private botilbud Ophævelse af kravet om selvstændig godkendelse af botilbud. Godkendelsen skal i stedet finde sted i forbindelse med indberetningen til Tilbudsportalen. Sammenskrivning af vejledninger Udarbejdelse af nye samlede vejledninger på ældreområdet, handicapområdet, udsatte børn og unge-området samt dagtilbudsområdet i Integration i alt 30 mio. kr. heraf øvrige tiltag 1 mio. kr. Integrationskontrakter 9 mio. kr. Mere målrettet opfølgning på integrationskontrakten I dag skal der følges op hvert kvartal. Dette ændres til en gang årligt for borgere, der er i ustøttet arbejde og som ikke modtager introduktionsydelse. I forbindelse med barselsorlov og lignende skal der kun følges op hvert halve år. Bedre skabelon for integrationskontrakten Ny kontraktskabelon, som er mere overskuelig og lettere at anvende. Skabelonen oversættes til 20 forskellige sprog. Bedre understøttelse af den afsluttende status for introduktionsprogrammet Udarbejdelse af en skabelon til brug ved den afsluttende status. Den skal have sammenhæng til integrationskontrakten. Enklere håndtering af udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet

30 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 0 Fremover skal det være jobcentret, der både beslutter, hvad introduktionsprogrammet skal indeholde, og om udgifterne skal dækkes af kommunen. Danskuddannelse 20 mio. kr. Mere målrettet fraværsregistrering Forslag om at der fremover kun registreres fravær for de, der kan trækkes i deres ydelser, eller hvor fravær kan få betydning for deres mulighed for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Frivilligt at udarbejde individuelle læringsplaner Fremover skal det være sprogcentrene, der vurderer, hvilke kursister, der skal have en læringsplan. Afskaffelse af gebyr for danskuddannelse For at lette kommunernes administration og for at fremme kursisternes uddannelse. Forenkling af administrationen af sikkerhedsstillelser Udarbejdelse af elektroniske standardblanketter og breve samt en mere brugervenlig udgave af bekendtgørelsen om sikkerhedsstillelse. Forenkling af integrationslovens snitflader med beskæftigelseslovgivningen. 5 Bedre tid til modtagelse af flygtninge i kommunerne Ændring af integrationsloven, så kommunerne får mindst en måned til at tilrettelægge modtagelsen af flygtninge. Mere enkel vejledning af udenlandske studerende Udarbejdelse af en oversigt over de former for hjælp, som de studerende ikke må modtage. Enklere modtagelse og registrering af oplysninger i sager om boligplacering Bedre samspil mellem integrationskontrakten og jobplanen Mere enkel kontrol af billedlegitimation ved de afsluttende danskprøver 5 Aftalepartierne drøfter den endelige udformning af forslaget

31 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 1 Nemmere indberetning og udveksling af data på danskuddannelsesområdet Øvrige initiativer i alt 20 mio. kr. Offentliggørelse af kommunale oplysninger på nettet Ændring af styrelsesloven, så en række oplysninger alene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Elektronisk udsendelse til kommunalbestyrelsen Ændring af styrelsesloven, så kommunalbestyrelsen selv kan beslutte, om sagsmateriale til kommunalbestyrelsens møder kun skal udsendes elektronisk. Afskaffelse af krav om dispensation ved indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsen Ændring af styrelsesloven, så borgmesteren kan indkalde en stedfortræder til kommunalbestyrelsen, når et kommunalbestyrelsesmedlem forventer at være væk mindre end en måned, uden der skal søges dispensation. Digitalisering af VEU-godtgørelse Alle SOSU-skoler skal overgå til it-systemet EASY. Dette vil lette kommunens administration, når der skal søges om VEU-godtgørelse. Afskaffelse af bestemmelse om EGU-praktikelever i virksomheder Ved godkendelse af praktikaftale for elever på EGU, skal det i dag fremgå af aftalen, at praktikvirksomheden er bekendt med muligheden for at ansætte andre typer af elever. Dette krav forsøges afskaffet. Lønbarrierer for EGU-elever fjernes Forenkling af folkeoplysningslovens lokaletilskudsregler Skal ske i sammenhæng med arbejdet i folkeoplysningsudvalget, der blev nedsat i april Mulighed for digital regnskabsaflæggelse Lettelse af administrationen for både kommuner og foreninger.

32 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 2 KL Forenkling også et kommunalt ansvar I marts 2009 udkom KL s pjece Forenkling også et kommunalt ansvar. Pjecen skal ses i sammenhæng med regeringens afbureaukratiseringsreform. Desuden indgik det i trepartsaftalen fra sommeren , at kommunerne skal sætte fokus på intern forenkling. KL s pjece har derfor fokus på mulighederne for at gennemføre forenklinger internt i kommunerne og er udarbejdet som led i det fælleskommunale kvalitetsprojekt i et samarbejde mellem KL og fem kommuner, nemlig Rødovre Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Næstved Kommune, Kommune samt Bornholms Regionskommune. I pjecens skitseres ti forskellige veje til forenkling i en kommune. Der er tale om generelle anbefalinger til forenklingsarbejdet, der kan anvendes i alle kommuner og på tværs af sektorområder. Her er ingen standardløsninger, men på en række forskellige områder opstilles konkrete forenklingsforslag. 1. Afvej den administrative byrde med gevinsten Eksempel: Ugepakker til institutioner i Københavns Kommune Skoler og daginstitutioner oplevede en omfattende og ukoordineret kommunikation af opgaver og information fra forvaltningen, hvilket gav frustration, unødigt tidsforbrug og manglende mulighed for at kunne planlægge det administrative arbejde: Løsning: Opgaver og vigtig information samles i ugepakker, der udsende hver onsdag med minimumsfrist på 14 dage til løsning af opgaver. 2. Bedre balance mellem tilskyndelser og kontrol Eksempel: Mere fleksibel visitation i hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune I plejeboligerne overvejes overgang til at visitere borgerne til pakker på baggrund af individuel visitation. Dette til erstatning for visitation til hjemmepleje, hvor der til hver enkel opgave knyttes et bestemt tidsrum. Visitation til pakker overlader et større handlefrirum for den enkelte hjemmehjælper og den daglige leder til selv at vurdere, hvor lang tid de enkelte opgaver hos borgeren skal tage. 3. Undgå overimplementering af statslig lovgivning Eksempel: Forenklet egenkontrol i forhold til hygiejne på lokalcentre i Århus Kommune En dialog mellem Århus Kommune og fødevareregionen om forenkling af egenkontrollen på lokalcentrene førte til mærkbare forenklinger. Bl.a. kunne man 6 Trepartsaftalen havde til formål og nedbringe antallet af deltidsansatte og få flere fuldtidsansatte og blev indgået af regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter.

33 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 3 nøjes med månedlig dokumentation frem for ugentlig dokumentation af den kontrol, der gennemføres f.eks. af de madvarer, lokalcentret modtager. 4. Sammentænk nationale krav med lokale behov Eksempel: Sammentænkning af APV (arbejdspladsvurdering), trivselsundersøgelser og undersøgelser af stress i Næstved Kommune I Næstved Kommune vil man fremover sammentænke procedurer i forhold til hhv. APV (inklusiv opfølgning på sygdom), stress og trivsel, så det hele integreres i handleplanen for APV. 5. Find spildtid og fjern den Eksempel: Forkortelse af sagsbehandlingstiden for sygedagpengemodtagere i Greve Kommune I Greve Kommune kunne der gå lang tid fra modtagelsen af en sygemelding i dagpengekontoret til første samtale med borgeren. En undersøgelse viste, at årsagen var, at visitationstemaet var en flaskehals. Løsning: Nye arbejdsgange, således at den sygemeldte straks kan indkaldes, og den enkelte rådgiver har faste tider i mødekalenderen, som dagpengekontoret kan disponere over. 6. Gør oplevet bureaukrati meningsfuld Eksempel: Opbakning til aftalestyring i Rødovre Kommune Rødovre Kommune indførte aftalestyring i år Det viste sig efterfølgende, at tilfredsheden med det nye aftalesystem var markant højest i Social- og Sundhedsforvaltningen, hvor man havde prioriteret dialogen med institutionerne meget højt. Dels havde direktøren holdt stormøde med alle institutionslederne, og dels prioriterede direktøren en individuel dialog med hver enkelt institution i forbindelse med aftalen. På institutionerne oplevede man således, at aftalestyringen banede vejen for en tættere dialog med forvaltningen. Denne oplevelse af mere dialog var mere afgørende for deres opfattelse af aftalestyringen end den administrative belastning, der fulgte med. 7. Sammentænk politiker Eksempel: Integration af relevante politikker i institutionsaftalerne i Kommune I Kommune har man indført et nyt koncept for aftalestyring, som betyder, at de kommunale politikker skal integreres i aftalerne med den enkelte institution oftest med frihed for den enkelte institution til selv at bidrage til, hvordan målene på området skal nås.

34 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e Genbrug oplysninger Eksempel: Færre dobbeltregistreringer og ensartet dokumentationspraksis i Næstved Kommunes ældresektor I kommunen har man indført en elektronisk håndborg hvor arbejdsgange, vejledninger osv. er tilgængelige for medarbejderne. Inkluderet i håndbogen er også en vejledning i skriftlig dokumentation med en præcisering og forenkling af den faglige dokumentation. Dette arbejde har systematiseret adgangen til information og data, således at data altid kan genfindes, at data let og hurtigt kan udveksles og således at det er muligt via søgefunktioner at få et hurtigt overblik. 9. Udnyt IT-potentialerne Eksempel: E-boks til lønsedler i Faaborg-Midtfyn Kommune betyder mindre papir og mindre administration Fra januar 2009 valgte Faaborg-Midtfyn Kommune, at ansatte modtager lønsedler i e- boks, som er en elektronisk postkasse tilgængelig for alle i Danmark. Herved sparer man penge på forsendelser. Samtidig forventes en besparelse ved, at ansatte, som også er borgere, vælger at modtage anden korrespondance fra kommunen i deres e- boks. På sigt ses et potentiale i at udbrede e-boks til andre områder end løn. 10. Sats på let forståelige vejledninger, redskaber og standarder Eksempel: Formidling af Sundhedsaftalen mellem Kommune og Region Midtjylland/Regionshospitalet Kommune og Regions Midtjylland har udarbejdet en let tilgængelig pjece, der sammenfatter indholdet i sundhedsaftalen. Pjecen indeholder en tjekliste for kommune, region og praktiserende læger i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger. Opgaveplacering en strategi til forenkling Udover de ovenstående 10 forenklingsbudskaber mener KL også, at opgaveplaceringen skal overvejes. Her tages ikke stilling til, om centralisering eller decentralisering er vejen frem. I stedet påpeges det, at forenkling også er et spørgsmål om decentralisering. Hensigtsmæssig opgaveplacering skal dermed også indeholde overvejelser om, hvor opgaverne kan løses mest enkelt. Eksempel: 28 institutioner og 150 børnehuse Odense Kommune samler de administrative opgaver på daginstitutionsområdet I samarbejde med BUPL har Odense Kommune etableret en ny struktur inden for daginstitutionsområdet, der betyder at administrative opgaver i høj grad er blevet fjernet fra den enkelte dagpasningsenhed. Tidligere var der 150 daginstitutioner i kommunen. Det tal er nu reduceret til 28 institutioner, som hver har tilknyttet et antal

35 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 5 børnehuse (de tidligere institutioner). Det enkelte børnehus ledes af en daglig pædagogisk leder, der har det pædagogiske og personalemæssige ansvar for børnehusets medarbejdere. Institutionslederen har derimod det overordnede ansvar for institutionens strategiske udvikling, som bl.a. inkluderer medarbejdernes kompetencer og udarbejdelse af virksomhedsplaner og ansvar for budgetlægning, opfølgning mv. Eksempel: Kommunalt indkøbssamarbejde i Østjylland Horsens, Hedensted og Odder Kommuner har oprettet et fælles indkøbskontor. Baggrunden er, at indkøbsopgaven både juridisk og strategisk er blevet mere kompliceret samtidig med, at omfanget af de kommunale indkøb er steget som følge af opgave- og strukturreformen. Ekspertisen i de tre kommuner samles nu, og den større indkøbsvolumen sikrer billigere varer og tjenester. Forenklinger på enkelte områder Derudover har KL i pjecen en række forslag til, hvordan man kan lave forenklinger i kommune på følgende områder: Økonomiområdet, løn- og personaleområdet, aftalestyring, ejendomsadministration, ældreområdet, skoleområdet, dagtilbudsområdet og beskæftigelsesområdet. Nedenfor gennemgås som eksempel forslagene på økonomiområdet. Vær dog opmærksom på, at de fleste af nedenstående forslag i forvejen er gennemført i kommunen. Kommunerne er i helt overvejende grad kendetegnet ved en meget decentral struktur på økonomiområdet, hvor institutionerne både har det økonomiske ansvar for opgaveløsningen og løser en lang række økonomi-administrative opgaver. Baggrunden er ønsket om at lade opgave og ansvar følges ad. Til trods herfor præsenterer i pjecen veje til forenkling gennem forslag til centralisering af visse administrative opgaver og enklere processer i forhold til budgetopfølgning og refusionsopgørelser: Centralisering af ansvar for styring af anlægsprojekter og den udvendige ejendomsvedligeholdelse Centralisering af budgetlægning og opfølgning Færre opfølgninger for institutioner med styr på økonomien Forenkling af processen for budgetopfølgning Forenkling af sagsgange vedr. refusionsopgørelser

36 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 6 KL Inspirationskatalog effektiviseringer i forbindelse med opgave- og strukturreformen I 2006 udgav KL også en rapport med forslag til effektiviseringer. Nedenstående liste over forslag til effektiviseringer er taget fra dette katalog, der hedder Inspirationskatalog effektiviseringer i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Herfra kan man eventuelt også finde effektiviseringsmuligheder i Ringkøbing-Skjern. Kataloget i sin fulde længde kan læses her: effektiviseringer-i-forbindelse-med-opgave--og-strukturreformen/

37 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 7

38 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 8

39 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 3 9

40 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 4 0

41 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 4 1

42 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 4 2

43 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 4 3 Kommunale afbureaukratiseringsrapporter Foruden det nationale arbejde har flere kommuner udarbejdet eget afbureaukratiseringsmateriale. En nærmere gennemgang heraf vil blive for omfattende, men et par rapporter skal kort benævnes: Viborg Kommune: Intern effektivisering I kommunen har man udarbejdet flere forskellige kataloger, som sigter mod interne effektiviseringer. En række af initiativerne har været direktionsbehandlet, og der er regnet på besparelsesmulighederne. Disse forslag er medtaget i inspirationskataloget over mulige besparelser. Derudover har man i kommunen også udarbejdet et bruttokatalog over mulige interne effektiviseringer, en oversigt over ansøgninger til Indenrigs- og Socialministeriet vedr. udfordringsretten, samt et dokument med besparelsesforslag, som er indkommet gennem en forslagskasse. Alle dokumenter kan findes på internettet ved at søge på kommunens navn og interne effektiviseringer. Vejle Kommune: Afbureaukratisering. Administrativ forenkling Fokus på kerneopgaven i Vejle Kommune Byrådet besluttede i 2009 at iværksætte en tillids- og afbureaukratiseringsreform i Vejle Kommune. Formålet er at imødegå unødvendige dokumentationskrav og opgaver, som fjerner tid fra den direkte borgerrettede kontakt kommunens kerneopgaver. Analysens formål er at skabe et foreløbigt billede af afbureaukratiseringspotentialet - eller behovet i kommunen og komme med anbefalinger til det videre arbejde. Arbejdet munder ud i følgende konkrete handlingsinitiativer:

44 D e n k o m m u n a l e ø k o n o m i S i d e 4 4 Kilde: Vejle Kommune (2009): Afbureaukratisering Rapporten i fuld længde kan findes her:

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om afbureaukratisering i kommuner og regioner Afbureaukratisering af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i kommuner

Læs mere

Status for forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd

Status for forenklingsinitiativerne i Mere tid til velfærd Gennemført () Dagtilbud 1 Enklere krav til pædagogiske læreplaner 2 Enklere regler for børnemiljøvurdering Lov nr. 630 af d. 11. juni 2010 om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger

Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Fakta om undersøgelsen af plejeboliger Målingen af administrative opgaver i plejeboliger viser, at den største gruppe ansatte social- og sundhedshjælpere bruger 71 pct. af deres tid på direkte brugerrettede

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 1 AFBUREAUKRATISERING Dato:

BUDGET SOCIALUDVALGET Side: 1 AFBUREAUKRATISERING Dato: SOCIALUDVALGET Side: 1 Bemærkninger vedr. afbureaukratiseringsforslagene: 1. Plejeplaner gøres frivillige Regeringens Forslag: Siden 2002 har det været et krav, at alle beboere i plejecentre skal have

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt.

Det er KL's anbefaling, at initiativerne så vidt muligt indarbejdes i kommunernes budgetter, hvor det er muligt. Moderniseringsaftalen Som led i økonomiforhandlingerne for 2013 er der aftalt en Moderniseringsaftale for 2013 og 2014. Moderniseringsaftalen har til formål at frigøre ressourcer til den borgernære service

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering

Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Udkast til. Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 30. marts 2007 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2553-5 Sagsbeh.: mb Fil-navn: Høringbek-30.03.07 Udkast til Bekendtgørelse om sammenlignelig brugerinformation

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Mulighedskatalog. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Mulighedskatalog. Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Mulighedskatalog Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk 2 Mulighedskatalog For at frembringe et grundlag for byrådet til at kunne foretage de nødvendige økonomiske

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur

Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013

Høringsmateriale: Evaluering og ændring af sagsbehandlingsfrister 2013 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Servicecenter Hvalsø D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Dato: 11. september 2013 J.nr.: 12/8915 Høringsmateriale:

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK nr 1673 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6361 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere