Retsudvalget REU Alm.del Bilag 6 Offentligt. Folketingets Ombudsmands beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 6 Offentligt. Folketingets Ombudsmands beretning"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 6 Offentligt Folketingets Ombudsmands beretning 2012

2

3

4

5

6

7 Folketingets Ombudsmand Gammeltorv København K Publikationen kan købes hos: Rosendahls-Schultz Distribution, der har beretningen i kommission: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf Beretningen kan hentes på ombudsmandens hjemmeside: Oplag: eksemplarer Sat med Adobe Caslon Pro/Scene Std Trykt hos Rosendahls-Schultz Grafisk, København Printed in Denmark 2013 Grafisk design enteneller a/s Fotograf Thomas Fryd ISSN

8 2012 i ombudsmandsinstitutionen 5 indholdsfortegnelse Forord i ombudsmandsinstitutionen af Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen 10 Organisationsplan 22 Almen afdeling kontor kontor 28 Tilsynsafdelingen kontor kontor 34 Børnekontoret 36 Retssikkerhed i sager om socialt bedrageri af kontorchef Karsten Loiborg, 5. kontor, og specialkonsulent Christian Ougaard, almen afdeling 40 Sagen om Henrik Sass Larsen jura og politik i ombudsmandens verden af Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen 50 Et børnekontor bliver til af kontorchef Bente Mundt, børnekontoret 58 Anbragte unges rettigheder af afdelingschef Morten Engberg, tilsynsafdelingen 66 Statistik 75 Bilag A. Budget B. Oversigt over de udtagne sager mv. 101

9

10 7 Til FolKETINGET Efter bestemmelsen i ombudsmandslovens 11, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen skal offentliggøres. I beretningen fremdrager ombudsmanden bl.a. udtalelser vedrørende enkeltsager, der måtte være af almindelig interesse. Redegørelsen for sagerne i beretningen skal indeholde oplysning om de forklaringer, som myndighederne har givet om de kritiserede forhold (ombudsmandslovens 11, stk. 2). I overensstemmelse med de nævnte bestemmelser afgiver jeg hermed beretning for året De sager, inspektionsrapporter og egen drift-rapporter, der er udtaget til offentliggørelse, medtages ikke længere i den trykte beretning, men kan findes på ombudsmandens hjemmeside, hvor de offentliggøres løbende. Bilag B til den trykte beretning indeholder en samlet oversigt over de sager og rapporter, der er optaget i beretningen for I afsnittet om beretningen på ombudsmandens hjemmeside findes en tilsvarende oversigt, hvor de enkelte titler fungerer som hyperlinks til de pågældende sager og rapporter. København, september 2013 JØRGEN STEEN SØRENSEN

11 Folketingets Ombudsmands beretning 2012

12 2012 i ombudsmandsinstitutionen 9

13 10 Folketingets Ombudsmands beretning i ombudsmandsinstitutionen

14 11 Jørgen Steen Sørensen Folketingets Ombudsmand 1. Indledning Den 1. februar 2012 tiltrådte jeg som Folketingets Ombudsmand. Denne årsberetning er derfor den første, der omfatter min tid i stillingen. Ombudsmandsskiftet har været en anledning til at overveje en række problemstillinger med sigte på at videreføre institutionen i en ny tid. Altså at tilpasse dens grundlæggende værdier til nutidens vilkår. Ombudsmandens mission kan efter min opfattelse udtrykkes på denne måde: - Ombudsmanden skal hjælpe den borger, der er kommet i klemme i det offentlige system. - Ombudsmanden skal afdække og afklare generelle forvaltningsretlige problemstillinger og spørgsmål om god forvaltningsskik. - Ombudsmanden skal præge den offentlige forvaltning til at blive (endnu) bedre. Vi har i 2012 brugt mange kræfter på at overveje, hvordan vi bedst kan understøtte denne mission. 2. INITIATIVER TIL UNDERSTØTTELSE AF OMBUDSMANDENS MISSION Fokus på de rigtige sager Efter ombudsmandslovens 16, stk. 1, afgør ombudsmanden selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse altså om han vil tage den op til behandling. Man har derfor ikke retskrav på at få sin sag behandlet af ombuds-

15 12 Folketingets Ombudsmands beretning 2012 manden. Meningen er, at ombudsmanden skal koncentrere sine ressourcer om de sager, hvor det giver bedst mening at sætte ind. I ombudsmandsinstitutionen bruger vi det pejlemærke, at en sag skal være væsentlig, for at vi tager den op. Det er et udtryk, der let kan misforstås, for set med den enkelte klagers øjne er enhver sag naturligvis vigtig. Men med en væsentlig sag mener vi grundlæggende, at der er en enkeltperson, der kan være kommet reelt i klemme i systemet, eller at sagen rejser tværgående og principielle spørgsmål, som der er brug for at afklare. Ud fra dette kriterium afviser vi at tage forskellige kategorier af klager op. Det kan f.eks. være sager om mindre sagsbehandlingsfejl, sager, hvor klageren allerede i det væsentlige har fået medhold, eller sager, hvor en forhåndsvurdering viser, at ombudsmanden næppe i sidste ende kan hjælpe klageren til det ønskede resultat. Vi spørger kort sagt os selv: Hvad kan ombudsmanden flytte ved at tage denne sag op? Det betyder, at vi afviser en ret stor del af de klager, som vi modtager. Men vi gør det for at have ressourcer til at behandle de virkelig væsentlige sager, og vi gør det også for ikke at stikke klageren blår i øjnene i tilfælde, hvor vi efter grundig overvejelse alligevel ikke tror på, at vi i sidste ende kan hjælpe med noget reelt. Her er det efter vores opfattelse bedre at give klageren en forholdsvis hurtig afvisning end at holde falske forhåbninger i live. Og vi vil naturligvis altid behandle sager, hvor der kan være begået reelle og væsentlige retfærdighedskrænkelser (og klageren ikke kan gå til andre myndigheder først). Det er derfor vigtigt ikke at bedømme os på, hvor mange sager vi tager op, men på, om vi tager de rigtige sager op, og om vi får det rigtige ud af dem. I den forbindelse har vi intensiveret vores nyhedsformidling på og i vores nyhedsbreve, således at offentligheden får bedre mulighed for løbende at følge med i sager af interesse og dermed bedømme værdien af vores virksomhed. Flere kræfter til at rejse sager på eget initiativ Efter ombudsmandslovens 17 kan ombudsmanden ikke kun behandle klager, men også tage sager op på eget initiativ. Det er en meget vigtig beføjelse. F.eks. er der ganske mange mennesker, der ikke realistisk er i stand til at klage til ombudsmanden, men vi kan f.eks. blive opmærksomme på deres sager gennem medierne. Desuden kan konkrete klagesager give mistanke om mere systematiske problemer, som bør tages op

16 2012 i ombudsmandsinstitutionen 13 over for myndighederne. Og endelig er der næppe tvivl om, at muligheden for, at ombudsmanden går ind i en sag af egen drift, i sig selv kan have en nyttig præventiv effekt over for myndighederne. Vi vil derfor gerne i betydeligt omfang tage sager op på eget initiativ. Også af denne grund er det vigtigt, at vi er omhyggelige med, hvilke klagesager vi går ind i, således at vi ikke drukner os selv i dem. I 2012 lykkedes det os at rejse 23 pct. flere sager på eget initiativ end i Hurtigere behandling af store sager Vi behandler langt de fleste sager inden for rimelig tid (og mange sager bliver behandlet meget hurtigt). Men vi har jævnligt problemer i de store og mere omfattende sager. Sagsbehandlingstiden kan her let komme op på mange måneder. Lang sagsbehandlingstid hos forvaltningen er generelt et væsentligt problem og et problem, som ombudsmanden ofte påtaler. Så er det naturligvis vigtigt, at ombudsmandsinstitutionen selv går forrest i retning af gode og hensigtsmæssige sagsgange, og i det hele taget i retning af ikke kun at fokusere på høj faglig kvalitet, men også på hurtighed, effektivitet og god ressourceudnyttelse. Også disse spørgsmål har været indgående drøftet i institutionen i 2012, og vi tog hul på dem med en kombination af forskellige virkemidler, bl.a. grundig screening og tilskæring af klagesager, før vi tager dem op, grundig vurdering, når myndighedernes høringssvar foreligger, løbende vurdering af vores ressourcekapacitet og kortere skrivemåder i nogle typer af sager. Herudover tog vi i 2012 de første skridt til en samlet ekstern organisationsanalyse, som er gennemført i foråret Vi er nu ved at implementere en del af dens resultater. Vigtige ombudsmandsbudskaber skal formidles rigtigt Ombudsmandens budskaber bliver i første række formuleret i enkeltsager. De krav til juridisk grundighed og præcision, som vi her stiller til os selv, indebærer, at det nok nogle gange kan være svært for myndighederne i enkel form at udsondre de relevante og ofte i virkeligheden ret enkle budskaber. Det prøver vi at kompensere for i f.eks. artikler i vores årsberetning, ved undervisning og ved deltagelse i seminar- og konferencesammenhæng mv. Derfor prioriterer vi sådanne indsatser højt.

17 14 Folketingets Ombudsmands beretning 2012 Vi har i løbet af 2012 overvejet, om vores formidling af vigtige budskaber over for myndighederne kan styrkes og systematiseres yderligere, og om vi på den måde i højere grad kan komme foran sagerne og hjælpe myndighederne til at undgå at begå fejl i stedet for at påtale dem efterfølgende. For borgerne er det jo bedre, at fejlene ikke bliver begået, end at de bliver begået og så kritiseret. Disse overvejelser er foreløbig resulteret i en principbeslutning om at udvikle et særligt modul på hvor vi i kort, pædagogisk form sammenfatter ombudsmandens syn på praktisk vigtige forvaltningsretlige spørgsmål. Sigtet er, at myndighederne i videst muligt omfang skal vide, hvad de har at gå efter: Hvad skal en begrundelse f.eks. indeholde for at opfylde forvaltningslovens krav, hvad er reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, hvor går det typisk galt for myndighederne i sager om socialbedrageri, og hvad skal man være særligt opmærksom på, når man overgår til digital forvaltning? Denne type af spørgsmål håber vi på den måde at kunne vejlede myndighederne bedre om. Der er tale om et omfattende projekt, som det vil tage år at rulle ud, og som løbende skal justeres og vedligeholdes. Men vi forventer at kunne tage de første skridt i 2. halvår Sager i 2012, der har gjort særligt indtryk I de korte sagsresumeer, som er indsat rundt omkring i denne beretning, giver vi et billede af den mangfoldighed af problemstillinger, som vi beskæftiger os med i dagligdagen. Her skal jeg nævne nogle af de sager fra 2012, der hver på deres måde har gjort særligt indtryk på os: Den utvivlsomt mest spektakulære og omtalte sag i 2012 var sag nr om MF Henrik Sass Larsen og hans klage over Statsministeriet, Justitsministeriet og PET. Denne sag rejser bl.a. spørgsmål om ombudsmandens rolle i sager af politisk karakter, og jeg omtaler den andetsteds i beretningen (side 50-55). Andetsteds i beretningen (side 40-47) behandles også de særlige problemstillinger om kommunernes bekæmpelse af socialbedrageri, som vi har brugt ganske store ressourcer på. Der er næppe tvivl om, at det i kommunerne volder problemer på den ene side at gå målrettet efter snyd og uretmæssige udbetalinger og samtidig at overholde grundlæggende principper om f.eks. objektiv sagsoplysning, selvinkriminering og vejledningspligt. Det er et sagsområde, som vi også fremover vil følge opmærksomt.

18 2012 i ombudsmandsinstitutionen 15 Flere sager afspejlede problemerne ved overgang til it-baseret (digital) forvaltning. Det gjaldt f.eks. sag nr , hvor fejljournaliseringer i Arbejdsskadestyrelsen førte til, at borgere i flere tilfælde via online-indsigtssystemer fik indsigt i meget følsomme oplysninger om andre mennesker. Det er et af mange problemer, der kan opstå ved overgang til digitale sagsbehandlingssystemer. Efter at vi rejste spørgsmålet mere generelt, har Arbejdsskadestyrelsen nu iværksat en række initiativer, der skal hindre sådanne meget uheldige situationer. Et andet eksempel (sag nr ) vedrørte SU til danske studerende, der tager deres studium (eller en del af det) i udlandet. I en konkret sag tabte en kvinde, der studerede i Australien, penge, fordi SU-styrelsen havde indrettet sit it-system således, at konverteringen af den udenlandske studieafgift til SU-støtte kun kunne ske på grundlag af omregningskurserne pr. 1. april. Ordningen tog derfor ikke højde for kursudsving i løbet af året. Vi fandt, at denne ordning var i strid med loven, og SU-styrelsen måtte herefter generelt tage initiativ til at refundere udgifter til de studerende, der havde tabt penge som følge af ordningen. Spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed har traditionelt fyldt meget i ombudsmandens virksomhed, og også i 2012 behandlede vi flere vigtige sager. De angik grænsedragningen mellem, hvad der i forhold til lovlige ytringer er saglige ledelsesmæssige reaktioner, og hvad der omvendt er ulovlige indgreb og begrænsninger. I en sag (nr ) fra Region Sjælland havde nogle sygeplejersker på Nykøbing Falster Sygehus offentligt udtalt sig om normeringerne på hospitalet og deres betydning for dødelighedsstatistikken. I den forbindelse udtalte regionsrådsformanden i en avis, at det er et fælles ansvar for personale og politikere, og jeg vil stærkt opfordre til, at vi samarbejder om at få de dødelighedstal ned i stedet for at diskutere dem i pressen. Dansk Sygeplejeråd mente, at dette var en krænkelse af sygeplejerskernes ytringsfrihed, men det var vi ikke enige i. Vi opfattede det ikke som en trussel over for sygeplejerskerne, men som udtryk for en lovlig ledelsesmæssig holdning til, hvordan spørgsmål på arbejdspladsen bedst håndteres. Regionsrådsformanden havde i øvrigt efterfølgende understreget, at ytringsfrihed er en grundfæstet rettighed for offentligt ansatte. Det modsatte udfald fik en sag (nr ) fra Tøjhusmuseet, hvor en medarbejder var blevet indkaldt til en samtale med sin chef om sin loyalitet i anledning af et indlæg i Politiken. I indlægget kritiserede medarbejderen, at danske museer fokuserer for meget på oplevelse frem for forskning. Vi mente, at lederen havde skabt en retsstridig usikkerhed om den pågældendes ret til at ytre sig kritisk. Det mente museet også, efter at den ansvarlige leder var fratrådt.

19 16 Folketingets Ombudsmands beretning 2012 Det er et grundlæggende princip, at forvaltningen skal gøre sig forståelig over for den enkelte borger, men det lykkes ikke altid. I sag nr havde en kvinde fra sin kommune fået afslag på forlængelse af sygedagpenge og modtog i stedet kontanthjælp. Det blev omgjort af beskæftigelsesankenævnet, og kommunen skulle derfor omberegne den modtagne kontanthjælp til sygedagpenge. I den forbindelse lavede kommunen en række fejl, der bl.a. betød, at kvinden efterfølgende blev opkrævet et betydeligt beløb i restskat, ligesom det var så godt som umuligt for hende at gennemskue kommunens beregninger. Vi udtalte mere generelt, at borgere skal have adgang til at se og forstå, hvad der er sket i deres sag, og kommunen tog en række initiativer for at forebygge lignende tilfælde. Nogle sager er karakteriseret ved, at myndighedernes afgørelser i og for sig kan forekomme rimelige og forståelige, men alligevel mangler det nødvendige retsgrundlag. Det var f.eks. tilfældet i sag nr , hvor Ministeriet for Børn og Undervisning havde godkendt, at en elev på en erhvervsskole var blevet udelukket fra undervisning, fordi hans faglige kvalifikationer var så svage, at han blev vurderet til ikke at kunne gennemføre undervisningsforløbet. Ministeriet havde bl.a. henvist til en retsgrundsætning om, at ingen er forpligtet til det umulige, men vi mente, at elevernes ret til at følge undervisningen var så nøje reguleret, at skolen ikke kunne bortvise eleven med henvisning til en retsgrundsætning, der ikke fremgik af loven. En sag, der på særlig måde gjorde indtryk (sag nr ), drejede sig om den behandling, som hospitalerne giver levendefødte, men uafvendeligt døende, børn, der kommer til verden som følge af sen abort. Det var en sag, som vi på grundlag af avisomtale rejste på eget initiativ, og det fremgik bl.a. af artiklerne, at levendef ødte børn skulle være blevet overladt til at dø alene i skyllerum. Efter dialog med sundhedsmyndighederne tog myndighederne initiativ til at udstede mere præcise retningslinjer for fødeafdelingernes fremgangsmåde i disse ulykkelige tilfælde. 4. Internationalt SAMARBejde Ombudsmandsinstitutionen er stærkt engageret i internationalt samarbejde. Det fortsatte vi med i 2012, for det er vigtigt at dele ud af de erfaringer med en ombudsmandsordning, som vi har gjort os herhjemme, og vi lærer selv meget af det. Bistand til oprettelse og drift af ombudsmandsinstitutioner i andre lande er også et vigtigt element i den samlede danske hjælp til demokratiopbygning rundt omkring i verden.

20 2012 i ombudsmandsinstitutionen 17 I 2012 fortsatte vi bl.a. vores mangeårige samarbejde med og støtte til den albanske ombudsmandsinstitution, som arbejder under vanskelige vilkår. Vi havde også tæt samarbejde med ombudsmandsinstitutioner i Uganda og Tanzania, og i december rejste vi til Burkina Faso, hvor vi indgik en formel samarbejdsaftale med landets ombudsmandsinstitution. Vi havde også tæt kontakt til centrale kinesiske myndigheder, og den kulminerede i et besøg i Kina i juni 2013, hvor der blev indgået vigtige samarbejdsaftaler med centrale myndigheder som Ministry of Supervision og State Bureau of Letters and Calls. 5. Ombudsmanden kritisk og konstruktiv Der er naturligvis foregået meget andet i ombudsmandsinstitutionen i 2012 end det, som der er plads til at omtale i denne artikel. Store projekter har f.eks. været etableringen af vores nye børnekontor og en grundlæggende omlægning både organisatorisk og metodisk af vores tilsyn med institutioner for mennesker på samfundets yderste gren, f.eks. fængsler, arresthuse og psykiatriske behandlingssteder. Oprettelsen af børnekontoret og problemstillinger i forbindelse med vores tilsynsvirksomhed er særskilt omtalt i andre artikler i beretningen. Ombudsmandens centrale opgave er at hjælpe borgerne med deres problemer i forhold til forvaltningen, og vores billede af myndighederne kan let blive meget præget af de store og små fejl, som begås. Derfor er det vigtigt at holde fast i, at vi i Danmark grundlæggende har en kompetent forvaltning, som ønsker at gøre det bedst muligt. Men der er problemer. Nogle af de mere konkrete problemstillinger har jeg strejfet ovenfor, f.eks. retssikkerhedsspørgsmål i sager om socialbedrageri, overgang til digital forvaltning og offentligt ansattes ytringsfrihed. Andre problemstillinger er meget grundlæggende. Det gælder f.eks. den økonomiske og ressourcemæssige virkelighed, som i disse år rammer forvaltningen og ikke mindst kommunerne og som vil kunne udfordre kvaliteten i myndighedernes opgavevaretagelse. Det er for så vidt ikke problemer, som ombudsmanden kan løse, for reglerne er, som de er, og de skal naturligvis overholdes. Men det understreger, at der i de kommende år ligger en stor opgave for myndighederne i at få tilpasset og

21 18 Folketingets Ombudsmands beretning 2012 moderniseret arbejdsgange og ikke mindst at arbejde med effektiv kvalitetssikring, således at sagerne kan løses rigtigt allerede i første forsøg. Det er nemlig ikke bare retssikkerhedsmæssigt problematisk for borgerne, hvis forvaltningen træffer forkerte afgørelser det er også meget dyrt for myndighederne, for det er i reglen langt mindre ressourcekrævende at bruge kræfter på at ramme rigtigt første gang end at skulle rette op på allerede begåede fejl. I ombudsmandsinstitutionen ønsker vi at præge forvaltningen til at blive bedre, og vi er opmærksomme på, at et godt samarbejde grundlæggende skal være det, der karakteriserer forholdet mellem os og myndighederne. Kritik skal naturligvis falde, når der er grund til det og om nødvendigt falde hårdt, hvad den også gør men det er vigtigt, at vi samtidig indgår i konstruktive fremadrettede sammenhænge, f.eks. i forbindelse med undervisnings- og seminarvirksomhed, generel vejledning af myndighederne og hensigtsmæssig formidling af vigtige ombudsmandsbudskaber. Ved en sådan samlet og bredspektret indsats der fokuserer på både kritisk tilgang og konstruktiv bistand kan vi bedst yde vores bidrag til at højne dansk forvaltningskultur til fordel for den enkelte borger.

22

23 20 Efter omtale i pressen blev ombudsmanden opmærksom på en sag om muligt plejesvigt af en ældre borger. Kommunens ansatte skulle flere gange have glemt at give den ældre borger den medicin, der var ordineret. Kommunen havde selv iværksat en undersøgelse af sagen, og ombudsmanden bad derfor i første omgang kommunen om at sende resultatet af undersøgelsen. Kommunen erkendte, at forløbet i forhold til den ældre borger ikke havde været håndteret tilfredsstillende. Kommunen havde iværksat en række initiativer for at undgå gentagelser. På grundlag af kommunens oplysninger besluttede ombudsmanden at standse sin undersøgelse af sagen. Fuldmægtige hos ombudsmanden læser alle en lokal eller landsdækkende avis for at følge med i, om der er sager, som ombudsmanden bør tage op af egen drift. Det sker jævnligt, at ombudsmanden reagerer på omtale i pressen og åbner en sag, men herefter lukker sagen igen, f.eks. hvis myndighederne selv har taget hånd om problemet på en hensigtsmæssig måde. En kvinde bad på sin brors vegne et ministe rium om at genoptage en tidligere afgjort sag. Efter 1½ år var sagen ikke afsluttet, og kvinden klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden. I forbindelse med ombudsmandens undersøgelse af sagen beklagede ministeriet i en udtalelse meget den lange sagsbehandlingstid. Samtidig erkendte ministeriet, at der var sket beklagelige og meget beklagelige fejl i forbindelse med sagens behandling. Ministeriet oplyste, at retningslinjerne for sagsbehandlingen i den pågældende type sager var blevet indskærpet, og at ministeriet ville følge op på, at retningslinjerne fremover blev fulgt. Ministeriet traf samtidig afgørelse i sagen. Kvinden fik en kopi af ministeriets svar til orientering. Hun kontaktede herefter ombudsmanden og meddelte, at hun trak sin klage tilbage. Hun henviste til, at hun med ministeriets udtalelse havde opnået det ønskede resultat: en afslutning af sin brors sag, en beklagelse af den lange sagsbehandlingstid, og at der blev taget initiativ til at forhindre, at der skete noget lignende for andre. Ombudsmanden afsluttede herefter undersøgelsen uden at afgive en udtalelse i sagen. Ombudsmanden arbejder i vidt omfang løsnings orienteret frem for kritikorienteret. Det betyder bl.a., at hvis en myndighed selv afdækker eventuelle fejl og arbejder på at hindre gentagelser, kan ombudsmanden efter omstændighederne f.eks. hvis klageren er tilfreds med myndighedens reaktioner vælge at afslutte sagen uden en egentlig udtalelse, fordi der herefter ikke er behov for, at også ombudsmanden konstaterer og udtaler kritik af fejlene.

24 21 Ombudsmanden modtog tre forskellige klager over disciplinær- og klagenævnet for beskik kede bygningssagkyndige. Nævnet blev oprettet ved lov den 1. januar 2011, og ombudsmanden havde ikke tidligere taget stilling til, om nævnet var omfattet af ombudsmandens kompetence. Efter at have set på nævnets opgaver og sam mensætning og reglerne om nævnets sagsbehandling anså ombudsmanden nævnet for at være et tvistnævn, og ombudsmanden kunne derfor ikke behandle klagerne. Ombudsmanden kan ikke behandle klager over såkaldte tvistnævn, som afgør uenigheder mellem private borgere, hvis nævnenes sagsbehandling ligner en domstols. Det følger af ombudsmandslovens 7, stk. 3. En kvinde skrev til ombudsmanden, fordi hun følte sig dårligt behandlet af et flyttefirma, et forsikringsselskab og sin advokat. Kvinden havde ikke råd til en retssag og bad om hjælp til at få erstatning. Ombudsmanden skrev til kvinden, at dem, hun var utilfreds med, ikke var en del af den offentlige forvaltning, og at ombudsmanden derfor ikke kunne hjælpe hende. Ombudsmanden tilføjede, at hun eventuelt kunne tage kontakt til Forbrugerklagenævnet, Ankenævnet for Forsikring og Advokatnævnet. Ombudsmanden beskrev også mulighederne for at søge om fri proces til en eventuel retssag. Efter ombudsmandsloven behandler ombudsmanden klager over den offentlige forvaltning, men kan ikke behandle klager over private. En pige fra Sri Lanka fik som 15-årig afslag på opholdstilladelse, som hun havde søgt om med henblik på at bo hos sin mor, der var flyttet til Danmark nogle år tidligere. Myndighederne lagde vægt på, at pigen var født og opvokset i sit hjemland og dér havde boet en stor del af sit liv hos sin bedstemor. Pigen havde også gået i skole i Sri Lanka og talte sproget. Myndighederne lagde desuden vægt på, at det var moderens eget valg at flytte til Danmark og efterlade pigen, og at pigen havde sin far, bedstemoderen og halvsøskende i sit hjemland. Ombudsmanden modtog en klage over afslaget fra en retshjælp og bad Justitsministeriet om at forklare sagen i lyset af en konkret sag, der havde været bedømt af FN s Menneskerettighedskomité, og den mulige betydning af en konkret dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Ministeriet svarede, og ombudsmanden foretog en vurdering af sagen ud fra de relevante internationale regler. Herefter skrev ombudsmanden til retshjælpen, at han ikke havde grundlag for at kritisere myndighederne. Ved sin vurdering af sager inddrager ombudsmanden relevante internationale regler og praksis. I sager om familiesammenføring ser ombudsmanden bl.a. på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til privat- og familieliv og afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I sager om børn inddrager ombudsmanden også reglerne i FN s Børnekonvention.

25 organisationsplan

26 Ombudsmand Direktør Almen afdeling 1. kontor 2. kontor Tilsynsafdelingen 1 afdelingschef 1 kommitteret 2 kontorchefer 1 personalekonsulent 2 specialkonsulenter 1 it- og servicechef 1 informationskonsulent 1 kommunikationsrådgiver 2 fuldmægtige 1 it-driftsmedarbejder 15 kontormedarbejdere 2 driftsmedarbejdere 5 husbetjente 1 studentermedhjælper Under afdelingen hører navnlig følgende arbejdsopgaver: - Den årlige beretning - Internationalt arbejde - Egen drift-projekter - Sager om medieaktindsigt - Sager fra kontorerne (buffer) - Embedets personale og økonomi - Embedets administration, service og udvikling - Hjemmeside og nyheder - Embedets sprogpolitik 1 kontorchef 1 specialkonsulent 4 fuldmægtige 1 kontormedarbejder 1 studentermedhjælper Kontoret behandler især sager om: - Selskabslovgivning - Fødevarer - Fiskeri - Landbrug - Patientklager - Lægemidler - Sundhedsvæsenet - Udenrigsforhold - Udlændingesager - Registre mv. - Indfødsret - Arveret/fonde - Samværssager - Person- og navneret - Familieretlige sager 1 kontorchef 1 specialkonsulent 4 fuldmægtige 1 kontormedarbejder 1 studentermedhjælper Kontoret behandler især sager om: - Beskæftigelseslovgivningen - Kontanthjælp mv. - Sociale pensioner - Sygedagpenge - Sociale serviceydelser til voksne - Hjælpemidler, bortset fra bilstøtte 1 afdelingschef 1 chefkonsulent 2 konsulenter 1 specialkonsulent 6 fuldmægtige 1 handicapkonsulent 3 kontormedarbejdere 2 studentermedhjælpere Afdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed, der især omfatter: - Fængsler - Arresthuse - Pensioner - Detentioner - Politiets venterum - Psykiatriske afdelinger - Sociale og socialpsykiatriske botilbud - Ligebehandling af mennesker med handicap - Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge Afdelingen behandler især konkrete sager om: - Kriminalforsorgen - Patientklager (psykiatri) - Psykiatriske afdelinger - Forsvaret - Parkeringssager - Straffesager og politi - Justitsforhold i øvrigt - Ligebehandling af mennesker med handicap - Indsats mod tortur (OPCAT) Pr. 1. maj 2013 Kommunekontoret (4. kontor) 1 kontorchef 2 specialkonsulenter 3 fuldmægtige 1 kontormedarbejder 1 studentermedhjælper Kontoret behandler især sager om: - Kommunalretlige spørgsmål - Miljø- og planlovgivningen - Naturbeskyttelse - Byggeri og boliger - Budget og økonomi - Valg, personregistrering mv. - Personalesager - Trafik- og vejområdet 5. kontor Børnekontoret 1 kontorchef 1 ekstern konsulent (1/6) 1 specialkonsulent 4 fuldmægtige 1 studentermedhjælper 1 kontorchef 1 specialkonsulent 1 børnesagkyndig 3 fuldmægtige 1 kontormedarbejder 1 studentermedhjælper Kontoret behandler især sager om: - Ydelser efter arbejdsløshedsforsikrings lovgivningen og arbejdsskadelovgivningen og til besættelsestidens ofre - Voldsoffererstatning - Børnetilskud, børnefamilieydelse og boligstøtte - Sociale serviceydelser til børn og unge - Bilstøtte - Alderspension samt udmåling mv. af andre sociale pensioner - Institutioner mv. for voksne og ældre, bortset fra tilsynssager - Tilbagebetaling af sociale ydelser mv. - Skatter, afgifter og inddrivelse - Kommunikation (post, it og telekommu nikation, radio og tv) - Ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, SU og forskning - Kirke og kultur Børnekontoret afholder tilsynsbesøg i offentlige og private børneinstitutioner, f.eks.: - Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn - Plejefamilier - Skoler, herunder privatskoler - Asylcentre - Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger - Daginstitutioner Kontoret behandler især konkrete sager om: - Særlige foranstaltninger over for børn efter lov om social service - Skoler - Børneinstitutioner - Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder

27 Folketingets Ombudsmands beretning Jon Andersen Kommitteret Kaj Larsen Afdelingschef Jens Møller Direktør Afdelingschef Kaj Larsen Kommitteret Jon Andersen Kontorfuldmægtig Lisbeth Nielsen Personale, økonomi, medieaktindsigt og buffer Kontorchef Vibeke Lundmark Specialkonsulent Lise Puggaard Fuldmægtig Mette Vestentoft Fuldmægtig Stine Marum Referent Julie Gjerrild Jensen Kontorfuldmægtig Jannie Svendsen Kontorfuldmægtig Lone Gundersen Overassistent Marianne Anora Kramath Jensen Internationale projekter, beretning og sprog Kontorchef Jens Olsen Specialkonsulent Christian Ougaard Referent Eva Jørgensen Administration, service og udvikling It- og servicechef Christian Ørslykke Møller It-driftsmedarbejder Seyit Ahmet Özkan It-studentermedhjælper Sonny Singh Personalekonsulent Lisbeth Kongshaug Informationskonsulent Karen Nedergaard Kommunikationsrådgiver Jacob Berner Moe Overassistent Birgit Kehlet-Hansen Serviceleder Jeanette Merete Schultz

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 5. september 2003 fra Vestsjællands Amt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. august 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 28. februar 2002 af Bostedet Halsebyvænget. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 01-11-2012 31-01-2013 11-13 5400016-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere