Retsudvalget REU Alm.del Bilag 6 Offentligt. Folketingets Ombudsmands beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 6 Offentligt. Folketingets Ombudsmands beretning"

Transkript

1 Retsudvalget REU Alm.del Bilag 6 Offentligt Folketingets Ombudsmands beretning 2012

2

3

4

5

6

7 Folketingets Ombudsmand Gammeltorv København K Publikationen kan købes hos: Rosendahls-Schultz Distribution, der har beretningen i kommission: Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Tlf Beretningen kan hentes på ombudsmandens hjemmeside: Oplag: eksemplarer Sat med Adobe Caslon Pro/Scene Std Trykt hos Rosendahls-Schultz Grafisk, København Printed in Denmark 2013 Grafisk design enteneller a/s Fotograf Thomas Fryd ISSN

8 2012 i ombudsmandsinstitutionen 5 indholdsfortegnelse Forord i ombudsmandsinstitutionen af Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen 10 Organisationsplan 22 Almen afdeling kontor kontor 28 Tilsynsafdelingen kontor kontor 34 Børnekontoret 36 Retssikkerhed i sager om socialt bedrageri af kontorchef Karsten Loiborg, 5. kontor, og specialkonsulent Christian Ougaard, almen afdeling 40 Sagen om Henrik Sass Larsen jura og politik i ombudsmandens verden af Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen 50 Et børnekontor bliver til af kontorchef Bente Mundt, børnekontoret 58 Anbragte unges rettigheder af afdelingschef Morten Engberg, tilsynsafdelingen 66 Statistik 75 Bilag A. Budget B. Oversigt over de udtagne sager mv. 101

9

10 7 Til FolKETINGET Efter bestemmelsen i ombudsmandslovens 11, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts 2013) afgiver ombudsmanden en årlig beretning til Folketinget om sin virksomhed. Beretningen skal offentliggøres. I beretningen fremdrager ombudsmanden bl.a. udtalelser vedrørende enkeltsager, der måtte være af almindelig interesse. Redegørelsen for sagerne i beretningen skal indeholde oplysning om de forklaringer, som myndighederne har givet om de kritiserede forhold (ombudsmandslovens 11, stk. 2). I overensstemmelse med de nævnte bestemmelser afgiver jeg hermed beretning for året De sager, inspektionsrapporter og egen drift-rapporter, der er udtaget til offentliggørelse, medtages ikke længere i den trykte beretning, men kan findes på ombudsmandens hjemmeside, hvor de offentliggøres løbende. Bilag B til den trykte beretning indeholder en samlet oversigt over de sager og rapporter, der er optaget i beretningen for I afsnittet om beretningen på ombudsmandens hjemmeside findes en tilsvarende oversigt, hvor de enkelte titler fungerer som hyperlinks til de pågældende sager og rapporter. København, september 2013 JØRGEN STEEN SØRENSEN

11 Folketingets Ombudsmands beretning 2012

12 2012 i ombudsmandsinstitutionen 9

13 10 Folketingets Ombudsmands beretning i ombudsmandsinstitutionen

14 11 Jørgen Steen Sørensen Folketingets Ombudsmand 1. Indledning Den 1. februar 2012 tiltrådte jeg som Folketingets Ombudsmand. Denne årsberetning er derfor den første, der omfatter min tid i stillingen. Ombudsmandsskiftet har været en anledning til at overveje en række problemstillinger med sigte på at videreføre institutionen i en ny tid. Altså at tilpasse dens grundlæggende værdier til nutidens vilkår. Ombudsmandens mission kan efter min opfattelse udtrykkes på denne måde: - Ombudsmanden skal hjælpe den borger, der er kommet i klemme i det offentlige system. - Ombudsmanden skal afdække og afklare generelle forvaltningsretlige problemstillinger og spørgsmål om god forvaltningsskik. - Ombudsmanden skal præge den offentlige forvaltning til at blive (endnu) bedre. Vi har i 2012 brugt mange kræfter på at overveje, hvordan vi bedst kan understøtte denne mission. 2. INITIATIVER TIL UNDERSTØTTELSE AF OMBUDSMANDENS MISSION Fokus på de rigtige sager Efter ombudsmandslovens 16, stk. 1, afgør ombudsmanden selv, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse altså om han vil tage den op til behandling. Man har derfor ikke retskrav på at få sin sag behandlet af ombuds-

15 12 Folketingets Ombudsmands beretning 2012 manden. Meningen er, at ombudsmanden skal koncentrere sine ressourcer om de sager, hvor det giver bedst mening at sætte ind. I ombudsmandsinstitutionen bruger vi det pejlemærke, at en sag skal være væsentlig, for at vi tager den op. Det er et udtryk, der let kan misforstås, for set med den enkelte klagers øjne er enhver sag naturligvis vigtig. Men med en væsentlig sag mener vi grundlæggende, at der er en enkeltperson, der kan være kommet reelt i klemme i systemet, eller at sagen rejser tværgående og principielle spørgsmål, som der er brug for at afklare. Ud fra dette kriterium afviser vi at tage forskellige kategorier af klager op. Det kan f.eks. være sager om mindre sagsbehandlingsfejl, sager, hvor klageren allerede i det væsentlige har fået medhold, eller sager, hvor en forhåndsvurdering viser, at ombudsmanden næppe i sidste ende kan hjælpe klageren til det ønskede resultat. Vi spørger kort sagt os selv: Hvad kan ombudsmanden flytte ved at tage denne sag op? Det betyder, at vi afviser en ret stor del af de klager, som vi modtager. Men vi gør det for at have ressourcer til at behandle de virkelig væsentlige sager, og vi gør det også for ikke at stikke klageren blår i øjnene i tilfælde, hvor vi efter grundig overvejelse alligevel ikke tror på, at vi i sidste ende kan hjælpe med noget reelt. Her er det efter vores opfattelse bedre at give klageren en forholdsvis hurtig afvisning end at holde falske forhåbninger i live. Og vi vil naturligvis altid behandle sager, hvor der kan være begået reelle og væsentlige retfærdighedskrænkelser (og klageren ikke kan gå til andre myndigheder først). Det er derfor vigtigt ikke at bedømme os på, hvor mange sager vi tager op, men på, om vi tager de rigtige sager op, og om vi får det rigtige ud af dem. I den forbindelse har vi intensiveret vores nyhedsformidling på og i vores nyhedsbreve, således at offentligheden får bedre mulighed for løbende at følge med i sager af interesse og dermed bedømme værdien af vores virksomhed. Flere kræfter til at rejse sager på eget initiativ Efter ombudsmandslovens 17 kan ombudsmanden ikke kun behandle klager, men også tage sager op på eget initiativ. Det er en meget vigtig beføjelse. F.eks. er der ganske mange mennesker, der ikke realistisk er i stand til at klage til ombudsmanden, men vi kan f.eks. blive opmærksomme på deres sager gennem medierne. Desuden kan konkrete klagesager give mistanke om mere systematiske problemer, som bør tages op

16 2012 i ombudsmandsinstitutionen 13 over for myndighederne. Og endelig er der næppe tvivl om, at muligheden for, at ombudsmanden går ind i en sag af egen drift, i sig selv kan have en nyttig præventiv effekt over for myndighederne. Vi vil derfor gerne i betydeligt omfang tage sager op på eget initiativ. Også af denne grund er det vigtigt, at vi er omhyggelige med, hvilke klagesager vi går ind i, således at vi ikke drukner os selv i dem. I 2012 lykkedes det os at rejse 23 pct. flere sager på eget initiativ end i Hurtigere behandling af store sager Vi behandler langt de fleste sager inden for rimelig tid (og mange sager bliver behandlet meget hurtigt). Men vi har jævnligt problemer i de store og mere omfattende sager. Sagsbehandlingstiden kan her let komme op på mange måneder. Lang sagsbehandlingstid hos forvaltningen er generelt et væsentligt problem og et problem, som ombudsmanden ofte påtaler. Så er det naturligvis vigtigt, at ombudsmandsinstitutionen selv går forrest i retning af gode og hensigtsmæssige sagsgange, og i det hele taget i retning af ikke kun at fokusere på høj faglig kvalitet, men også på hurtighed, effektivitet og god ressourceudnyttelse. Også disse spørgsmål har været indgående drøftet i institutionen i 2012, og vi tog hul på dem med en kombination af forskellige virkemidler, bl.a. grundig screening og tilskæring af klagesager, før vi tager dem op, grundig vurdering, når myndighedernes høringssvar foreligger, løbende vurdering af vores ressourcekapacitet og kortere skrivemåder i nogle typer af sager. Herudover tog vi i 2012 de første skridt til en samlet ekstern organisationsanalyse, som er gennemført i foråret Vi er nu ved at implementere en del af dens resultater. Vigtige ombudsmandsbudskaber skal formidles rigtigt Ombudsmandens budskaber bliver i første række formuleret i enkeltsager. De krav til juridisk grundighed og præcision, som vi her stiller til os selv, indebærer, at det nok nogle gange kan være svært for myndighederne i enkel form at udsondre de relevante og ofte i virkeligheden ret enkle budskaber. Det prøver vi at kompensere for i f.eks. artikler i vores årsberetning, ved undervisning og ved deltagelse i seminar- og konferencesammenhæng mv. Derfor prioriterer vi sådanne indsatser højt.

17 14 Folketingets Ombudsmands beretning 2012 Vi har i løbet af 2012 overvejet, om vores formidling af vigtige budskaber over for myndighederne kan styrkes og systematiseres yderligere, og om vi på den måde i højere grad kan komme foran sagerne og hjælpe myndighederne til at undgå at begå fejl i stedet for at påtale dem efterfølgende. For borgerne er det jo bedre, at fejlene ikke bliver begået, end at de bliver begået og så kritiseret. Disse overvejelser er foreløbig resulteret i en principbeslutning om at udvikle et særligt modul på hvor vi i kort, pædagogisk form sammenfatter ombudsmandens syn på praktisk vigtige forvaltningsretlige spørgsmål. Sigtet er, at myndighederne i videst muligt omfang skal vide, hvad de har at gå efter: Hvad skal en begrundelse f.eks. indeholde for at opfylde forvaltningslovens krav, hvad er reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed, hvor går det typisk galt for myndighederne i sager om socialbedrageri, og hvad skal man være særligt opmærksom på, når man overgår til digital forvaltning? Denne type af spørgsmål håber vi på den måde at kunne vejlede myndighederne bedre om. Der er tale om et omfattende projekt, som det vil tage år at rulle ud, og som løbende skal justeres og vedligeholdes. Men vi forventer at kunne tage de første skridt i 2. halvår Sager i 2012, der har gjort særligt indtryk I de korte sagsresumeer, som er indsat rundt omkring i denne beretning, giver vi et billede af den mangfoldighed af problemstillinger, som vi beskæftiger os med i dagligdagen. Her skal jeg nævne nogle af de sager fra 2012, der hver på deres måde har gjort særligt indtryk på os: Den utvivlsomt mest spektakulære og omtalte sag i 2012 var sag nr om MF Henrik Sass Larsen og hans klage over Statsministeriet, Justitsministeriet og PET. Denne sag rejser bl.a. spørgsmål om ombudsmandens rolle i sager af politisk karakter, og jeg omtaler den andetsteds i beretningen (side 50-55). Andetsteds i beretningen (side 40-47) behandles også de særlige problemstillinger om kommunernes bekæmpelse af socialbedrageri, som vi har brugt ganske store ressourcer på. Der er næppe tvivl om, at det i kommunerne volder problemer på den ene side at gå målrettet efter snyd og uretmæssige udbetalinger og samtidig at overholde grundlæggende principper om f.eks. objektiv sagsoplysning, selvinkriminering og vejledningspligt. Det er et sagsområde, som vi også fremover vil følge opmærksomt.

18 2012 i ombudsmandsinstitutionen 15 Flere sager afspejlede problemerne ved overgang til it-baseret (digital) forvaltning. Det gjaldt f.eks. sag nr , hvor fejljournaliseringer i Arbejdsskadestyrelsen førte til, at borgere i flere tilfælde via online-indsigtssystemer fik indsigt i meget følsomme oplysninger om andre mennesker. Det er et af mange problemer, der kan opstå ved overgang til digitale sagsbehandlingssystemer. Efter at vi rejste spørgsmålet mere generelt, har Arbejdsskadestyrelsen nu iværksat en række initiativer, der skal hindre sådanne meget uheldige situationer. Et andet eksempel (sag nr ) vedrørte SU til danske studerende, der tager deres studium (eller en del af det) i udlandet. I en konkret sag tabte en kvinde, der studerede i Australien, penge, fordi SU-styrelsen havde indrettet sit it-system således, at konverteringen af den udenlandske studieafgift til SU-støtte kun kunne ske på grundlag af omregningskurserne pr. 1. april. Ordningen tog derfor ikke højde for kursudsving i løbet af året. Vi fandt, at denne ordning var i strid med loven, og SU-styrelsen måtte herefter generelt tage initiativ til at refundere udgifter til de studerende, der havde tabt penge som følge af ordningen. Spørgsmålet om offentligt ansattes ytringsfrihed har traditionelt fyldt meget i ombudsmandens virksomhed, og også i 2012 behandlede vi flere vigtige sager. De angik grænsedragningen mellem, hvad der i forhold til lovlige ytringer er saglige ledelsesmæssige reaktioner, og hvad der omvendt er ulovlige indgreb og begrænsninger. I en sag (nr ) fra Region Sjælland havde nogle sygeplejersker på Nykøbing Falster Sygehus offentligt udtalt sig om normeringerne på hospitalet og deres betydning for dødelighedsstatistikken. I den forbindelse udtalte regionsrådsformanden i en avis, at det er et fælles ansvar for personale og politikere, og jeg vil stærkt opfordre til, at vi samarbejder om at få de dødelighedstal ned i stedet for at diskutere dem i pressen. Dansk Sygeplejeråd mente, at dette var en krænkelse af sygeplejerskernes ytringsfrihed, men det var vi ikke enige i. Vi opfattede det ikke som en trussel over for sygeplejerskerne, men som udtryk for en lovlig ledelsesmæssig holdning til, hvordan spørgsmål på arbejdspladsen bedst håndteres. Regionsrådsformanden havde i øvrigt efterfølgende understreget, at ytringsfrihed er en grundfæstet rettighed for offentligt ansatte. Det modsatte udfald fik en sag (nr ) fra Tøjhusmuseet, hvor en medarbejder var blevet indkaldt til en samtale med sin chef om sin loyalitet i anledning af et indlæg i Politiken. I indlægget kritiserede medarbejderen, at danske museer fokuserer for meget på oplevelse frem for forskning. Vi mente, at lederen havde skabt en retsstridig usikkerhed om den pågældendes ret til at ytre sig kritisk. Det mente museet også, efter at den ansvarlige leder var fratrådt.

19 16 Folketingets Ombudsmands beretning 2012 Det er et grundlæggende princip, at forvaltningen skal gøre sig forståelig over for den enkelte borger, men det lykkes ikke altid. I sag nr havde en kvinde fra sin kommune fået afslag på forlængelse af sygedagpenge og modtog i stedet kontanthjælp. Det blev omgjort af beskæftigelsesankenævnet, og kommunen skulle derfor omberegne den modtagne kontanthjælp til sygedagpenge. I den forbindelse lavede kommunen en række fejl, der bl.a. betød, at kvinden efterfølgende blev opkrævet et betydeligt beløb i restskat, ligesom det var så godt som umuligt for hende at gennemskue kommunens beregninger. Vi udtalte mere generelt, at borgere skal have adgang til at se og forstå, hvad der er sket i deres sag, og kommunen tog en række initiativer for at forebygge lignende tilfælde. Nogle sager er karakteriseret ved, at myndighedernes afgørelser i og for sig kan forekomme rimelige og forståelige, men alligevel mangler det nødvendige retsgrundlag. Det var f.eks. tilfældet i sag nr , hvor Ministeriet for Børn og Undervisning havde godkendt, at en elev på en erhvervsskole var blevet udelukket fra undervisning, fordi hans faglige kvalifikationer var så svage, at han blev vurderet til ikke at kunne gennemføre undervisningsforløbet. Ministeriet havde bl.a. henvist til en retsgrundsætning om, at ingen er forpligtet til det umulige, men vi mente, at elevernes ret til at følge undervisningen var så nøje reguleret, at skolen ikke kunne bortvise eleven med henvisning til en retsgrundsætning, der ikke fremgik af loven. En sag, der på særlig måde gjorde indtryk (sag nr ), drejede sig om den behandling, som hospitalerne giver levendefødte, men uafvendeligt døende, børn, der kommer til verden som følge af sen abort. Det var en sag, som vi på grundlag af avisomtale rejste på eget initiativ, og det fremgik bl.a. af artiklerne, at levendef ødte børn skulle være blevet overladt til at dø alene i skyllerum. Efter dialog med sundhedsmyndighederne tog myndighederne initiativ til at udstede mere præcise retningslinjer for fødeafdelingernes fremgangsmåde i disse ulykkelige tilfælde. 4. Internationalt SAMARBejde Ombudsmandsinstitutionen er stærkt engageret i internationalt samarbejde. Det fortsatte vi med i 2012, for det er vigtigt at dele ud af de erfaringer med en ombudsmandsordning, som vi har gjort os herhjemme, og vi lærer selv meget af det. Bistand til oprettelse og drift af ombudsmandsinstitutioner i andre lande er også et vigtigt element i den samlede danske hjælp til demokratiopbygning rundt omkring i verden.

20 2012 i ombudsmandsinstitutionen 17 I 2012 fortsatte vi bl.a. vores mangeårige samarbejde med og støtte til den albanske ombudsmandsinstitution, som arbejder under vanskelige vilkår. Vi havde også tæt samarbejde med ombudsmandsinstitutioner i Uganda og Tanzania, og i december rejste vi til Burkina Faso, hvor vi indgik en formel samarbejdsaftale med landets ombudsmandsinstitution. Vi havde også tæt kontakt til centrale kinesiske myndigheder, og den kulminerede i et besøg i Kina i juni 2013, hvor der blev indgået vigtige samarbejdsaftaler med centrale myndigheder som Ministry of Supervision og State Bureau of Letters and Calls. 5. Ombudsmanden kritisk og konstruktiv Der er naturligvis foregået meget andet i ombudsmandsinstitutionen i 2012 end det, som der er plads til at omtale i denne artikel. Store projekter har f.eks. været etableringen af vores nye børnekontor og en grundlæggende omlægning både organisatorisk og metodisk af vores tilsyn med institutioner for mennesker på samfundets yderste gren, f.eks. fængsler, arresthuse og psykiatriske behandlingssteder. Oprettelsen af børnekontoret og problemstillinger i forbindelse med vores tilsynsvirksomhed er særskilt omtalt i andre artikler i beretningen. Ombudsmandens centrale opgave er at hjælpe borgerne med deres problemer i forhold til forvaltningen, og vores billede af myndighederne kan let blive meget præget af de store og små fejl, som begås. Derfor er det vigtigt at holde fast i, at vi i Danmark grundlæggende har en kompetent forvaltning, som ønsker at gøre det bedst muligt. Men der er problemer. Nogle af de mere konkrete problemstillinger har jeg strejfet ovenfor, f.eks. retssikkerhedsspørgsmål i sager om socialbedrageri, overgang til digital forvaltning og offentligt ansattes ytringsfrihed. Andre problemstillinger er meget grundlæggende. Det gælder f.eks. den økonomiske og ressourcemæssige virkelighed, som i disse år rammer forvaltningen og ikke mindst kommunerne og som vil kunne udfordre kvaliteten i myndighedernes opgavevaretagelse. Det er for så vidt ikke problemer, som ombudsmanden kan løse, for reglerne er, som de er, og de skal naturligvis overholdes. Men det understreger, at der i de kommende år ligger en stor opgave for myndighederne i at få tilpasset og

21 18 Folketingets Ombudsmands beretning 2012 moderniseret arbejdsgange og ikke mindst at arbejde med effektiv kvalitetssikring, således at sagerne kan løses rigtigt allerede i første forsøg. Det er nemlig ikke bare retssikkerhedsmæssigt problematisk for borgerne, hvis forvaltningen træffer forkerte afgørelser det er også meget dyrt for myndighederne, for det er i reglen langt mindre ressourcekrævende at bruge kræfter på at ramme rigtigt første gang end at skulle rette op på allerede begåede fejl. I ombudsmandsinstitutionen ønsker vi at præge forvaltningen til at blive bedre, og vi er opmærksomme på, at et godt samarbejde grundlæggende skal være det, der karakteriserer forholdet mellem os og myndighederne. Kritik skal naturligvis falde, når der er grund til det og om nødvendigt falde hårdt, hvad den også gør men det er vigtigt, at vi samtidig indgår i konstruktive fremadrettede sammenhænge, f.eks. i forbindelse med undervisnings- og seminarvirksomhed, generel vejledning af myndighederne og hensigtsmæssig formidling af vigtige ombudsmandsbudskaber. Ved en sådan samlet og bredspektret indsats der fokuserer på både kritisk tilgang og konstruktiv bistand kan vi bedst yde vores bidrag til at højne dansk forvaltningskultur til fordel for den enkelte borger.

22

23 20 Efter omtale i pressen blev ombudsmanden opmærksom på en sag om muligt plejesvigt af en ældre borger. Kommunens ansatte skulle flere gange have glemt at give den ældre borger den medicin, der var ordineret. Kommunen havde selv iværksat en undersøgelse af sagen, og ombudsmanden bad derfor i første omgang kommunen om at sende resultatet af undersøgelsen. Kommunen erkendte, at forløbet i forhold til den ældre borger ikke havde været håndteret tilfredsstillende. Kommunen havde iværksat en række initiativer for at undgå gentagelser. På grundlag af kommunens oplysninger besluttede ombudsmanden at standse sin undersøgelse af sagen. Fuldmægtige hos ombudsmanden læser alle en lokal eller landsdækkende avis for at følge med i, om der er sager, som ombudsmanden bør tage op af egen drift. Det sker jævnligt, at ombudsmanden reagerer på omtale i pressen og åbner en sag, men herefter lukker sagen igen, f.eks. hvis myndighederne selv har taget hånd om problemet på en hensigtsmæssig måde. En kvinde bad på sin brors vegne et ministe rium om at genoptage en tidligere afgjort sag. Efter 1½ år var sagen ikke afsluttet, og kvinden klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden. I forbindelse med ombudsmandens undersøgelse af sagen beklagede ministeriet i en udtalelse meget den lange sagsbehandlingstid. Samtidig erkendte ministeriet, at der var sket beklagelige og meget beklagelige fejl i forbindelse med sagens behandling. Ministeriet oplyste, at retningslinjerne for sagsbehandlingen i den pågældende type sager var blevet indskærpet, og at ministeriet ville følge op på, at retningslinjerne fremover blev fulgt. Ministeriet traf samtidig afgørelse i sagen. Kvinden fik en kopi af ministeriets svar til orientering. Hun kontaktede herefter ombudsmanden og meddelte, at hun trak sin klage tilbage. Hun henviste til, at hun med ministeriets udtalelse havde opnået det ønskede resultat: en afslutning af sin brors sag, en beklagelse af den lange sagsbehandlingstid, og at der blev taget initiativ til at forhindre, at der skete noget lignende for andre. Ombudsmanden afsluttede herefter undersøgelsen uden at afgive en udtalelse i sagen. Ombudsmanden arbejder i vidt omfang løsnings orienteret frem for kritikorienteret. Det betyder bl.a., at hvis en myndighed selv afdækker eventuelle fejl og arbejder på at hindre gentagelser, kan ombudsmanden efter omstændighederne f.eks. hvis klageren er tilfreds med myndighedens reaktioner vælge at afslutte sagen uden en egentlig udtalelse, fordi der herefter ikke er behov for, at også ombudsmanden konstaterer og udtaler kritik af fejlene.

24 21 Ombudsmanden modtog tre forskellige klager over disciplinær- og klagenævnet for beskik kede bygningssagkyndige. Nævnet blev oprettet ved lov den 1. januar 2011, og ombudsmanden havde ikke tidligere taget stilling til, om nævnet var omfattet af ombudsmandens kompetence. Efter at have set på nævnets opgaver og sam mensætning og reglerne om nævnets sagsbehandling anså ombudsmanden nævnet for at være et tvistnævn, og ombudsmanden kunne derfor ikke behandle klagerne. Ombudsmanden kan ikke behandle klager over såkaldte tvistnævn, som afgør uenigheder mellem private borgere, hvis nævnenes sagsbehandling ligner en domstols. Det følger af ombudsmandslovens 7, stk. 3. En kvinde skrev til ombudsmanden, fordi hun følte sig dårligt behandlet af et flyttefirma, et forsikringsselskab og sin advokat. Kvinden havde ikke råd til en retssag og bad om hjælp til at få erstatning. Ombudsmanden skrev til kvinden, at dem, hun var utilfreds med, ikke var en del af den offentlige forvaltning, og at ombudsmanden derfor ikke kunne hjælpe hende. Ombudsmanden tilføjede, at hun eventuelt kunne tage kontakt til Forbrugerklagenævnet, Ankenævnet for Forsikring og Advokatnævnet. Ombudsmanden beskrev også mulighederne for at søge om fri proces til en eventuel retssag. Efter ombudsmandsloven behandler ombudsmanden klager over den offentlige forvaltning, men kan ikke behandle klager over private. En pige fra Sri Lanka fik som 15-årig afslag på opholdstilladelse, som hun havde søgt om med henblik på at bo hos sin mor, der var flyttet til Danmark nogle år tidligere. Myndighederne lagde vægt på, at pigen var født og opvokset i sit hjemland og dér havde boet en stor del af sit liv hos sin bedstemor. Pigen havde også gået i skole i Sri Lanka og talte sproget. Myndighederne lagde desuden vægt på, at det var moderens eget valg at flytte til Danmark og efterlade pigen, og at pigen havde sin far, bedstemoderen og halvsøskende i sit hjemland. Ombudsmanden modtog en klage over afslaget fra en retshjælp og bad Justitsministeriet om at forklare sagen i lyset af en konkret sag, der havde været bedømt af FN s Menneskerettighedskomité, og den mulige betydning af en konkret dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Ministeriet svarede, og ombudsmanden foretog en vurdering af sagen ud fra de relevante internationale regler. Herefter skrev ombudsmanden til retshjælpen, at han ikke havde grundlag for at kritisere myndighederne. Ved sin vurdering af sager inddrager ombudsmanden relevante internationale regler og praksis. I sager om familiesammenføring ser ombudsmanden bl.a. på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til privat- og familieliv og afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I sager om børn inddrager ombudsmanden også reglerne i FN s Børnekonvention.

25 organisationsplan

26 Ombudsmand Direktør Almen afdeling 1. kontor 2. kontor Tilsynsafdelingen 1 afdelingschef 1 kommitteret 2 kontorchefer 1 personalekonsulent 2 specialkonsulenter 1 it- og servicechef 1 informationskonsulent 1 kommunikationsrådgiver 2 fuldmægtige 1 it-driftsmedarbejder 15 kontormedarbejdere 2 driftsmedarbejdere 5 husbetjente 1 studentermedhjælper Under afdelingen hører navnlig følgende arbejdsopgaver: - Den årlige beretning - Internationalt arbejde - Egen drift-projekter - Sager om medieaktindsigt - Sager fra kontorerne (buffer) - Embedets personale og økonomi - Embedets administration, service og udvikling - Hjemmeside og nyheder - Embedets sprogpolitik 1 kontorchef 1 specialkonsulent 4 fuldmægtige 1 kontormedarbejder 1 studentermedhjælper Kontoret behandler især sager om: - Selskabslovgivning - Fødevarer - Fiskeri - Landbrug - Patientklager - Lægemidler - Sundhedsvæsenet - Udenrigsforhold - Udlændingesager - Registre mv. - Indfødsret - Arveret/fonde - Samværssager - Person- og navneret - Familieretlige sager 1 kontorchef 1 specialkonsulent 4 fuldmægtige 1 kontormedarbejder 1 studentermedhjælper Kontoret behandler især sager om: - Beskæftigelseslovgivningen - Kontanthjælp mv. - Sociale pensioner - Sygedagpenge - Sociale serviceydelser til voksne - Hjælpemidler, bortset fra bilstøtte 1 afdelingschef 1 chefkonsulent 2 konsulenter 1 specialkonsulent 6 fuldmægtige 1 handicapkonsulent 3 kontormedarbejdere 2 studentermedhjælpere Afdelingen leder embedets tilsynsvirksomhed, der især omfatter: - Fængsler - Arresthuse - Pensioner - Detentioner - Politiets venterum - Psykiatriske afdelinger - Sociale og socialpsykiatriske botilbud - Ligebehandling af mennesker med handicap - Tvangsmæssig udsendelse af udlændinge Afdelingen behandler især konkrete sager om: - Kriminalforsorgen - Patientklager (psykiatri) - Psykiatriske afdelinger - Forsvaret - Parkeringssager - Straffesager og politi - Justitsforhold i øvrigt - Ligebehandling af mennesker med handicap - Indsats mod tortur (OPCAT) Pr. 1. maj 2013 Kommunekontoret (4. kontor) 1 kontorchef 2 specialkonsulenter 3 fuldmægtige 1 kontormedarbejder 1 studentermedhjælper Kontoret behandler især sager om: - Kommunalretlige spørgsmål - Miljø- og planlovgivningen - Naturbeskyttelse - Byggeri og boliger - Budget og økonomi - Valg, personregistrering mv. - Personalesager - Trafik- og vejområdet 5. kontor Børnekontoret 1 kontorchef 1 ekstern konsulent (1/6) 1 specialkonsulent 4 fuldmægtige 1 studentermedhjælper 1 kontorchef 1 specialkonsulent 1 børnesagkyndig 3 fuldmægtige 1 kontormedarbejder 1 studentermedhjælper Kontoret behandler især sager om: - Ydelser efter arbejdsløshedsforsikrings lovgivningen og arbejdsskadelovgivningen og til besættelsestidens ofre - Voldsoffererstatning - Børnetilskud, børnefamilieydelse og boligstøtte - Sociale serviceydelser til børn og unge - Bilstøtte - Alderspension samt udmåling mv. af andre sociale pensioner - Institutioner mv. for voksne og ældre, bortset fra tilsynssager - Tilbagebetaling af sociale ydelser mv. - Skatter, afgifter og inddrivelse - Kommunikation (post, it og telekommu nikation, radio og tv) - Ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, SU og forskning - Kirke og kultur Børnekontoret afholder tilsynsbesøg i offentlige og private børneinstitutioner, f.eks.: - Sociale institutioner og private opholdssteder for døgnanbragte børn - Plejefamilier - Skoler, herunder privatskoler - Asylcentre - Børneafdelinger på hospitaler og børnepsykiatriske afdelinger - Daginstitutioner Kontoret behandler især konkrete sager om: - Særlige foranstaltninger over for børn efter lov om social service - Skoler - Børneinstitutioner - Andre sager, der særligt vedrører børns rettigheder

27 Folketingets Ombudsmands beretning Jon Andersen Kommitteret Kaj Larsen Afdelingschef Jens Møller Direktør Afdelingschef Kaj Larsen Kommitteret Jon Andersen Kontorfuldmægtig Lisbeth Nielsen Personale, økonomi, medieaktindsigt og buffer Kontorchef Vibeke Lundmark Specialkonsulent Lise Puggaard Fuldmægtig Mette Vestentoft Fuldmægtig Stine Marum Referent Julie Gjerrild Jensen Kontorfuldmægtig Jannie Svendsen Kontorfuldmægtig Lone Gundersen Overassistent Marianne Anora Kramath Jensen Internationale projekter, beretning og sprog Kontorchef Jens Olsen Specialkonsulent Christian Ougaard Referent Eva Jørgensen Administration, service og udvikling It- og servicechef Christian Ørslykke Møller It-driftsmedarbejder Seyit Ahmet Özkan It-studentermedhjælper Sonny Singh Personalekonsulent Lisbeth Kongshaug Informationskonsulent Karen Nedergaard Kommunikationsrådgiver Jacob Berner Moe Overassistent Birgit Kehlet-Hansen Serviceleder Jeanette Merete Schultz

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013

2013-4. Tilbagebetaling af sociale ydelser. 12. marts 2013 2013-4 Tilbagebetaling af sociale ydelser En kommune modtog en anonym anmeldelse om, at en kvinde, der modtog en række sociale ydelser som reelt enlig, levede i et ægteskabslignende forhold. Som følge

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål

Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 257 Offentligt T A L E d e t t a l t e o r d g æ l d e r Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål Æ og AG

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09-2012 31-01-2013 9-13 5400005-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09-2012 31-01-2013 9-13 5400005-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-09-2012 31-01-2013 9-13 5400005-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv

Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser sikrer klare rammer for hensynet til borgernes privatliv KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT Til Borgerrepræsentationen Orientering af BR: Hvordan københavnske forvaltninger i deres borgerrettede kontrolindsatser

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Indledning: Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev det besluttet, at formalisere og styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at fastansætte en

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt. Resumé: Ny praksis Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 197 Offentligt KEN nr 11009 af 11/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Ombudsmandens udtalelse 1. Afgrænsning af min undersøgelse. Tilbagebetaling af sociale ydelser FOB2013-4OM - FOM2013.12.00300

Ombudsmandens udtalelse 1. Afgrænsning af min undersøgelse. Tilbagebetaling af sociale ydelser FOB2013-4OM - FOM2013.12.00300 FOM2013.12/00300 FOB2013-4 Tilbagebetaling af sociale ydelser Forvaltningsret 1121.1 - Forvaltningsret 1121.2 - Forvaltningsret 1121.3 Forvaltningsret 1121.5 - Forvaltningsret 1121.9 - Forvaltningsret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

2012-8. Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om muligt socialt bedrageri. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 311 Offentligt. 19.

2012-8. Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om muligt socialt bedrageri. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 311 Offentligt. 19. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 311 Offentligt 2012-8 Utilstrækkelig sagsoplysning i sag om muligt socialt bedrageri En kommune modtog en anonym henvendelse om en kvinde, som modtog en række

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet:

Således har vi i 2014 også fået afsluttet nogle af de sager, som i 2013 krævede mange administrationsressourcer. Det gælder blandt andet: Status på Helhedsorienteret Sagsbehandling 1. halvår 2014 Generelt på området Socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger af sociale ydelser haft stor bevågenhed i de seneste år. Det gælder særligt,

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013

Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling 2013 Indledning I lighed med foregående år, har der også i 2013 været stort fokus på kontrolindsatsen i kommunerne. På landsplan startende med DR s udsendelser om socialt

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Nyt fra Ankestyrelsen

Nyt fra Ankestyrelsen Nyt fra Ankestyrelsen Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og aktivloven Ankechef Lone Birgitte Christensen Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Praksisundersøgelse om kommunernes visitation af unge marts

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere