Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2009"

Transkript

1 Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2009 Industrimuseet Frederiks Værk Halsnæs Kommune 2009

2 Indhold Forord side 3 Museets samlinger og magasiner side 5 Indsamling, registrering og kassation side 6 Formidling side 7 Undersøgelser side 7 Forskning side 8 Fredning, bevaring og kapitel 8 side 8 Museets bygninger og lokaler side 9 Udstillinger og anden formidling side 11 Foredrag og byvandringer mv. side 11 Publikationer side 14 TV, radio og interviews side 15 Internationale konferencer og seminarer side 16 Bestyrelsesposter, nævn og råd mv. side 17 Efteruddannelse og kurser mv. side 18 Nationale og internationale netværk side 19 Nøgletal side 20 Personale side 21 Museets bestyrelse side 23 Godkendelse af årsberetningen for 2008 side 24 2

3 Forord Industrimuseet Frederiks Værk er, indirekte, en fortsættelse af Frederiksværksegnens Museum, der i forbindelse med en konkurs ophørte med at eksistere i Egnsmuseet blev oprettet i 1932, mens Industrimuseet blev etableret som statsanerkendt museum i Industrimuseet Frederiks Værk driver besøgsstederne Palæet, Arsenalet, Projektilmagasinet, Trækulsbrænderiet, Salpeterladen, Krudtværket og Arkivet i Frederiksværk samt Knud Rasmussens Hus i Hundested. Museet beskæftiger sig med kulturhistorien i nyere tid, og har industrihistorie og Knud Rasmussens liv og virke som sine specialer. Det faste personale, museumsværterne og studenterne er med deres mange forskellige kompetencer med til at få museets mål og ressourcer til at hænge sammen, og skabe gode oplevelser for kommunens borgere, vore gæster og turister. Industrimuseet står for demokratisering af adgangen til viden og samlinger og ønsker at tilgodese og servicere alle borgere uanset køn, alder, religion og kulturel baggrund. Industrimuseet vil udvikle sine udstillinger, aktiviteter og andre former for formidling. Vi vil desuden arbejde for en styrkelse af de fem søjler i museumsloven: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Museet deltager aktivt i netværk og samarbejdsprojekter, såvel lokalt som i den danske og udenlandske museumsverden. I maj 2007 blev Frederiksværk af Kulturarvsstyrelsen udnævnt til et af de 25 nationale industriminder. Den 20. juni 2008 blev Halsnæs Kommune, under overskriften: Stålsat Kulturarv, udnævnt til én af fire Kulturarvskommuner, ligesom Frederiksværk, på grund af sin lange og uafbrudte industrihistorie, med tre konger som grundlæggere, er med i Kongernes Nordsjælland. Det er tre fornemme udnævnelser som vi, med rettidig omhu, vil forstå at udnytte. I 2009 brugte Industrimuseet med projektleder Frank Allan Rasmussen mange ressourcer på at indfri de seks overordnede mål i Kulturarvskommuneprojektet: Samspil mellem kulturarv og byrum Formidling af byrummet Industrialismens fodspor Det stolte stål Arbejdende værksteder Internationalt samspil Til de overordnede mål knytter der sig en række formidlingstiltag: Walk-and-Talk arrangementer i byrummet Workshops for borgere Etablering af en borgerblog Artikler om kulturarv og industri Publicering af 8000 industrifotos på nettet Publicering af de eksisterende bygningstegninger fra Krudtværket Temamøder i Gjethuset National konference International konference Ved udgangen af 2009 var de fleste opgaver løst og de øvrige igangsat med henblik på færdiggørelse inden projektudløb medio

4 By- og kulturmiljø samt planlægning har haft høj prioritet. Det er vigtigt, ved hjælp af en aktiv planlægningsindsats, at sikre kvalitet indenfor restaurerings- og bevaringsarbejdet, og sidst, men ikke mindst, er det af afgørende betydning at fastholde både arkitektonisk holdning og kvalitet i nybyggeriet. I årets løb har Industrimuseet været en aktiv medspiller i forhold til den nye kommuneplan, flere lokalplaner samt den bevarende lokalplan for Krudtværksområdet. Det overordnede politiske pejlemærke har for Industrimuseet Frederiks Værk været arbejdet med Kulturarvskommuneprojektet, herunder den store internationale konference om industrikultur og oplevelsesøkonomi samt renoveringen af Palæet og Arsenalet. Herudover har museet deltaget i Kulturministeriets landsdækkende kortlægning af museumsgæsternes tilfredshed og profil. Industrimuseets sæsonåbninger, byvandringer, deltagelse i Krudtværksfestivalen, Kulturkraft Halsnæs og Kulturnatten, har i høj grad været med til at understøtte den enkelte borgers opfattelse af, at Halsnæs Kommune har et spændende museumsvæsen, med en bred vifte af tilbud. I Hundested fejredes Grønlands Nationaldag i Knud Rasmussen Hus, hvor der i forbindelse med festdagen blev åbnet en særudstilling, udarbejdet af børn fra skolerne i Halsnæs Kommune. Dagen blev markeret med flaghejsning, taler, sang, musik og fællesspisning. Vi har desuden løbende forbedret publikumsfaciliteterne og adgangsforholdene i huset. Alle arrangementerne var velbesøgte og fik god pressedækning. I 2009 blev det igen understreget, at det ud fra en forskningsmæssig vinkel, er givende at arbejde med Frederiksværks enestående historie i rollen som Danmarks første fabriks- og industriby. Med dette udgangspunkt har det, gennem et langt og sejt træk, været muligt at løse de mange forskelligartede opgaver, der knytter sig til en moderne og ambitiøs kulturinstitution. Museet har blandt andet huset to grupper af unge universitetsstuderende, der begge har skrevet opgaver om vort lokalområdets kulturarv og specielle industrihistorie. Vi havde desuden besøg af ingeniørstuderende fra DTU og etnologistuderende fra SAXO-instituttet på Københavns Universitet. Etnologerne foretog blandt andet en undersøgelse og dokumentation af landsbysamfundet, Thorup. Det samlede besøgstal er voksende. Der er tale om fremgang i forhold til Industrimuseets besøgstal er steget for fjerde år i træk. Museet havde i gæster, hvoraf knap var børn og unge et tal, der i 2009 voksede til gæster, og det endda i en periode, hvor den økonomiske situation har gjort det svært for en række andre attraktioner at tiltrække flere gæster, og Arsenalet har måtte holdes lukket på grund af sætningsskader. I denne årsberetning, for Industrimuseet Frederiks Værk, gøres der i det følgende mere detaljeret rede for Industrimuseets arbejde og for de mange andre sider af personalets virke. Den travle læser kan orientere sig i det afsnit, der rummer Industrimuseets nøgletal. Frederiksværk den 26. februar 2010 Frank Allan Rasmussen Museumsleder 4

5 Museets samlinger og magasiner Uden samlinger er museumsbegrebet indholdsløst. Derfor betragter vi det som en af vore fornemste opgaver at tage vare på genstandssamlingerne og Arkivet. I 2009 fortsatte den løbende dialog med Kulturarvsstyrelsen om den videre forretningsgang i kassationsprocessen. Der er, i overensstemmelse med Kulturarvsstyrelsens anvisninger, i løbet af arbejdsåret 2009, blevet kasseret et større antal unummererede og nedbrudte genstande. Dette forløb er foregået i et tæt samarbejde med kolleger, med speciale i de forskellige genstandsgrupper. Det har resulteret i to samlede kassationsanmodninger, der begge er blevet godkendt af styrelsen. I 2009 afsluttedes anlægsregnskabet for etableringen af Industrimuseets Magasin i Ølsted. Det har været en proces med en række store udfordringer. Arbejdet med at lovliggøre Industrimuseets magasin i Ølsted var og er en integreret del af Industrimuseet Frederiks Værks faseplan. Midlerne til byggeprojektet stammer oprindelig fra den etableringssum, der efter aftale med Kulturarvsstyrelsen blev afsat i forbindelse med statsanerkendelsen af Industrimuseet Frederiks Værk i På grund en række forskellige omstændigheder, blandt andet ubesatte stillinger og lederskiftet i 2005/06, havde Industrimuseet således et stort overskud ved indgangen til Det søgte vi om tilladelse til at overføre til det efterfølgende regnskabsår, men på grund af kommunesammenlægningen, og de deraf følgende økonomiske bindinger, blev det anbefalet, at lade beløbet konvertere til anlægsmidler. Dette skete i løbet af forsommeren 2006, hvor sagen blev forhandlet både i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Sammenlægningsudvalget. Det resulterede i, at man vedtog at overføre de uforbrugte midler til finansiering af en anlægsbevilling på kr. Kort tid efter fik Industrimuseet oprettet et særligt nummer i kontoplanen til det øremærkede beløb. Efterfølgende gik det galt. I forbindelse med årsskiftet blev de øremærkede midler ved en fejl sparet væk, hvilket medførte at Industrimuseet ikke som lovet kunne disponere over midlerne. Derfor måtte vi afvente en ny politisk og administrativ behandling af sagen. I mellemtiden fortsatte Industrimuseet i yderligere 10 måneder med at betale for leje af containere til de mange genstande, der var blevet opmagasineret i forbindelse med rydningen af magasinet, således at håndværkerne kunne komme til lokalerne. Det faldt sammen med, at der i foråret 2006 skete en voldsom damp- og vandskade i det gamle Bymuseum. Vandskaden medførte, at de hundredvis af udstillede genstande og malerier mv. måtte evakueres og i al hast køres til opbevaring og tørring i magasinet i Ølsted. Arbejdet med kassationen, genstandshåndteringen, rengøringen og ordningen af det store og rodede magasin med tusindvis af genstande har krævet mange ressourcer. Industrimuseet har således været nødsaget til at leje både flyttefirma, containere og studenter til nedpakning og genstandshåndtering, hvilket udgør en væsentlig årsag til, at museet i nu to år har haft et negativt regnskab. Omkostningerne til leje af containere var oprindelig budgetsat til kr., men de samlede udgifter løb op i over kr., fordi containerlejeperioden, grundet ovenfor beskrevne forhold, blev ekstraordinært forlænget. 5

6 Etableringen af modtagefaciliteter i Ølsted var, i samarbejde med kommunens bygherrerådgiver, sat til kr., men på grund af forsinkelser og stærkt forøgede håndværkerudgifter løb de samlede udgifter op i mere end kr. Det angivne merforbrug i forhold til den oprindelige bevilling skyldes med andre ord et uheldigt sammenspil mellem flere uforudsete og af hinanden uafhængige faktorer: 1. Vand- og dampskaden i Arsenalet De øremærkede midlers fejlbesparelse i Fejlvurderingen af udgifterne til indretningen af modtagefaciliteterne Der forestår således en meget stor opgave med igen at sortere de mange genstande, soignere, dokumentere, registrere, mærke, pakke og sætte på plads. Sideløbende er der foregået en oprydning og ordning i magasinet i Nørregade, der nu er tømt og tilbageleveret til Halsnæs Kommune. Genstande i rimelig bevaringstilstand, som ud fra en faglig vurdering ikke bør forblive i Industrimuseets samlinger, er så vidt muligt overdraget til andre statsanerkendte museer. Det gælder blandt andet en samling af sydamerikanske krukker (Nationalmuseet), en fiskerisamling (HHKC) samt en række skole- og anskuelsestavler (Frilandsmuseet). Der er også gennemført en revision af de indlån, som i årenes løb er lånt/deponeret af Danmarks Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet). Kvitteringen kunne afleveres uden bemærkninger. Der redegøres specifikt for magasinbygningerne andetsteds. Se under museets bygninger og lokaler. Indsamling, registrering og kassation Industrimuseet Frederiks Værk har med sine nye vedtægter og redefinerede ressortområde rettet blikket mod genstande knyttet til Frederiksværks fabriks- og industrihistorie samt Knud Rasmussens liv og virke. Der har derfor været anvendt mange ressourcer på at skabe fokus, men først når Industrimuseet får skabt orden i eget hus, vil der kunne foretages en endelig vurdering af, hvilke øvrige indsamlingsområder, der skal satses på. Her er Industrimuseet ikke på omgangshøjde med faseplanens ord og bogstav. Der er i løbet af 2009 modtaget en del genstande, hvoraf nogle af de mest interessante skal omtales her: I 2009 blev der indleveret en stor samling tilhørende den nu afdøde Frederiksværker, Egon Petersen. Han vandt bronze i kaproning ved olympiaden i Helsingfors i Samlingen består af en række genstande, medaljer, avisudklip og fotos mv. Den største enkelte tilvækst i museets historie skete, da det med økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen, blev muliggjort at erhverve en meget stor samling af fotos og glasplader fra en lokal fotograf. Der er tale om en samling på over enheder. Billederne relaterer sig alle til fabriks- og dagliglivet i Halsnæs Kommune. Der er således brugt mange ressourcer på at ompakke, nummerere og indscanne den del af billederne, der viser fabrikslivet i Frederiksværk primært på Det Danske Staalvalseværk og De Forenede Jernstøberier. 6

7 Som en del af den indtægtsdækkede virksomhed registrerede Industrimuseet Halsnæs Kommunes kunstgenstande. Der er tale om over 350 enkeltværker, placeret på det tidligere rådhus i Hundested og på det nuværende i Frederiksværk. Der blev samtidigt udarbejdet en database over samlingen med en række nyttige funktioner og informationer. Genstande, malerier og fotos med topografisk eller personalhistorisk relation til Halsnæs er ved samme lejlighed blevet hjemtaget til museet. Formidling Arsenalet Arsenalet blev i sommeren 2008 åbnet med en ny stor udstilling: Kanoner, krig, krudt og kugler. Men en bygningsskade, dels forårsaget af en tidligere damp- og vandskade, dels det efterfølgende jordskælv førte desværre til, at udstillingen i al hast måtte nedtages og alle genstande nedpakkes, ligesom pladsen mellem Arsenalet samt Projektilmagasinet måtte ryddes for de der udstillede artilleripjecer. Arsenalet er indtil videre lukket for publikum. Knud Rasmussens Hus Søndag den 21. juni kunne museets bestyrelsesformand Helle Vibeke Lunderød åbne en ny særudstilling: Thule til Thule i Knud Rasmussens Hus med indput fra en række skoler i Halsnæs Kommune, der havde arbejdet med Grønland og klimaforandringer som tema. Ved samme lejlighed blev et stort oliemaleri forestillende Knud Rasmussens Hus overdraget til museet. Nationaldagen var meget velbesøgt, og traditionerne med flaghejsning, taler, sang og musik samt grønlandske specialiteter på grill, blev fortsat. Krudtværket Åbningsdagen blev markeret med en lang række aktiviteter. Om formiddagen marcherede et kontingent soldater i historiske uniformer gennem Frederiksværk by, og efterfølgende tordnede kanonerne fra festpladsen ved Krudtværket. Trækulsbrænderiet blev åbnet. I løbet af dagen var der gratis rundvisninger, og Tivolis tidligere fyrværker Lars Hofmann Barfod bidrog med sin store viden om krudt og fremstilling af fyrværkeri. Krudtværksfestival På denne festdag var både Krudtværket og Trækulsbrænderiet åbent. Museets værter fortalte levende om værkets historie, produktion og arbejdsgange, ligesom der løbende var rundvisninger i husene på Krudtværket. Museet havde for første gang et lille udsalg med souvenirs, bøger og anden merchandise. Kulturnat På denne aften havde Industrimuseet inviteret børnefamilierne til en stor lysfest ved Kanalen. Det gamle Krudtværk var åbent for store og små gæster bevæbnet med lommelygter. Fra det gamle Palæ strømmede lyset ud, og der var åbent hele aftenen. Byvandringer Hver tirsdag i juli blev der tilbudt byvandringer i Frederiksværk. Desuden bød året på en række avndringer med fokus på industri- og kultumiljøer, således både borgere og turister kunne få et samlet indtryk af Kommunes kulturelle herligheder. Undersøgelser Arkiverne Som et led i forberedelserne til skrivningen af en byhistorie fortsattes undersøgelserne af diverse tegningsmateriale vedrørende Frederiksværk i Statens Arkiver 7

8 (Rigsarkivet/Erhvervsarkivet) og i Tøjhusets tegningssamling. Indtil videre har det resulteret i mange spændende opdagelser, især med hensyn til bygnings-, anlægs- og maskintegninger. Dele af dette materiale er i årets løb blevet inddraget i forbindelse med Kulturarvskommuneprojektet og den omfattende registrering af samtlige huse og monumenter på Krudtværksområdet. Der har desuden været foretaget flere sonderinger i de store virksomhedsarkiver (Anker Heegaard, De Forenede Jernstøberier m.fl.) på Erhvervsarkivet i Århus. Dette arbejde er blandt andet udført af en af museets studenter, der året igennem har arbejdet på sit universitetsspeciale om Det Danske Staalvalseværk. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende år, med henblik på at få udarbejdet en samlet oversigt over de eksisterende tegninger og andet arkivalsk materiale. Interview med støberiarbejdere I efteråret startedes et større projekt med dokumentationen af arbejdslivet på De Forenede Jernstøberier. Der blev etableret en erindringsgruppe bestående af tidligere arbejdere, som igennem samtaler og billedtolkninger lagde nye brikker i den brogede mosaik af historier fra DFJ. En række af disse oplysninger er nu koblet med de mange nyerhvervede billeder af virksomheden og tilgængeliggjort på Flikr. Forskning Forskning er en af de vigtigste søjler i museumsloven. Uden forskning dør museerne. Men forskning er ressourcetung og kræver i sit udgangspunkt, at Industrimuseet har styr på egne samlinger og arkiver. I 2009 var der dog overskud til at få publiceret en del artikler og anmeldelser (se litteraturlisten). Som det fremgår af det efterfølgende har museets akademiske medarbejdere her ud over bidraget med flere artikler, anmeldelser samt forelæsninger og oplæg på nationale konferencer og universiteter. Industrimuseet har haft den glæde, at en række forskellige studerende har kastet sig over Frederiksværks spændende historie. Det gælder fx specialeafhandlinger om Frederiksværk og kulturarven (RUC), om Det Danske Staalvalseværk (KU) og en hovedfagsopgave om Kulturarvskommuneproblematikken (KU). Fredning, bevaring og kapitel 8 Industrimuseet fortsatte i 2009 sit lovfæstede tilsyn med fredede og bevaringsværdige bygninger, ligesom der blev foretaget flere vurderinger i henhold til museumslovens kapitel 8. Museet deltog også løbende i dialogen omkring restaureringen af Arsenalet, Salpeterladen samt planerne for det nu erhvervede Palæ på Torvet midt i Frederiksværk. I foråret foretog Industrimuseet en større fotodokumentation af Krudtværksområdet. I løbet af året er alle bygninger på Krudtværksområdet, og nogle af de bygninger som ligge udenfor, gennemgået (SAVE) i samarbejde med Kommunen. Dette arbejde skal danne grundlag for en kommende bevarende lokalplan. I alt har Industrimuseet modtaget over 300 byggesager og/eller lokalplaner. Ikke alle har været undersøgt, men museet følger løbende lokale ombygninger, tilbygninger, nedrivninger og andre bygningsmæssige forandringer i Halsnæs Kommune. 8

9 En større opgave har i 2009 været at følge arbejdet med den nye kommuneplan. Industrimuseet har således gennemlæst flere udkast, og har til flere afsnit bidraget med input vedrørende historie, kulturmiljøer og bevaring. Der er også foretaget en besigtigelse af samtlige bygninger på Krudtværksmuseet sammen med den kongelige bygningsinspektør og repræsentanter for Skov- og Naturstyrelsen. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en omfattende rapport med forslag til en bevarings- og restaureringsplan. Industrimuseet har også deltaget i en arbejdsgruppe omkring kulturmiljøet på Lynæs havn. Gruppen arbejder på en samlet formidlingsplan for hele områdets maritime miljø. I særdeleshed har den haft fokus på den gamle ophalerbedding. Museet har deltaget i fire møder, og har bidraget med viden, tegninger, fotos og skriftligt materiale. Dette arbejde vil fortsætte ind i det næste år. Museets bygninger og lokaler I 2009 rådede museet over følgende udstillings- og besøgssteder: Krudtværket Ejes af Skov- og Naturstyrelsen, men er forpagtet af Halsnæs Kommune jf. aftale om vedligeholdelsespligt mv. Der er tale om et enestående Frilandsmuseum med autentiske bygninger samt arbejdende maskiner og et delvis intakt produktionsapparat. Trækulsbrænderiet Ejes af Halsnæs Kommune. Trækulsbrænderiet er en enestående fabriksbygning fra den protoindustrielle periode, med en historie, der går helt tilbage til 1760erne. Anvendes pt. til formidlingsformål, foredrag og andre aktiviteter for museets gæster. Det er et markant dansk industrimonument. Salpeterladen Ejes af Halsnæs Kommune. Der er i løbet af 2009 indledt forhandlinger med de nuværende lejere om opsigelsesfrister for rømning af den helt enestående fabriksbygning. Dens historie går tilbage til 1760erne og det er Danmarks eneste bygninger af denne type. Efter overdragelsen til Museet er det hensigten, at huset skal restaureres og bruges til åbne magasiner og arbejdende værksteder. Arsenalet og Projektilmagasinet Ejes begge af Halsnæs Kommune. Efter sæsonafslutningen i 2008 blev udstillingen nedtaget og huset lukket på grund af fare for nedstyrtninger. Siden efteråret har ingeniører og håndværkere arbejdet på at stabilisere huset. Loftet er tømt, gulve optaget og skrænten mod kanalen er delvist bortgravet. Projektilmagasinet har måttet anvendes som midlertidig opmagasinering af de mange genstande fra udstillingen. De store kanoner og andet tungt gods opbevares i et magasin på Syrevej. Byarkivet Ejes af Halsnæs Kommune. Huset rummer det offentligt tilgængelig lokalhistoriske arkiv, der drives under museet, samt museets administration. Byarkivet blev i efteråret 2008 sat til salg, og blev i foråret 2010 solgt. 9

10 Knud Rasmussen Hus Knud Rasmussen Hus ejes af Halsnæs Kommune. Det gælder både den m 2 store grund samt husets interiør. Til huset hører en mindre bogsamling samt et større arkiv med relation til Knud Rasmussens liv og virke. Der er i 2009 foretaget en del forbedringer især i modtageområdet, med udvidelse af butik og billetsalg. Museet har desuden magasiner i følgende bygninger og lokaler: Kælderetage i Ølsted Ejes af Halsnæs Kommune. Indretning påbegyndt 2006 og forventes fortsat i gennem de næste to arbejdsår. Biografkælderen Ejes af Halsnæs Kommune. Kælderlokaler under biografen. Blev i 2009 tømt for museumsgenstande og overdraget til Halsnæs Kommune. Lodsens Minde Ejes af Halsnæs Kommune. Magasinet i Hundested er blevet rømmet. Bøger og genstande er fjernet og lokalerne overdraget til Halsnæs Kommune. Elevatorfabrikken Ejes af Halsnæs Kommune. Stort råt tidligere fabrikslokale. Anvendes til opbevaring af Industrimuseets større og tunge genstande samt en vogn. Industrimuseet har i året nedsat en projektgruppe, hvis primære formål har været at fremskaffe fondsmidler til restaureringen af Palæet. Der er således udarbejdet fondsansøgninger til fire af landets største fonde. Vandskader, tyveri og hærværk Der har desværre i 2009 været ikke færre end tre tyverier og en større vandskade: I museets magasin i Ølsted blev døren til magasinet brudt op og et sikringsskab åbnet med et avanceret værktøj. Fra skabet blev der stjålet våben og ammunition. Sagen blev overgivet til politi og forsikringsselskab. Der er udbetalt erstatning, men det bringer ikke de tabte genstande tilbage. Kulturarvsstyrelsen er orienteret, som bekendtgørelsen foreskriver. I museets magasin i Ølsted blev der konstateret indsivning af vand. Der skete skader på genstande og en stor del af de opstillede flyttekasser måtte evakueres og kompaktreoler flyttes. Skaden er nu udbedret. I Knud Rasmussen Hus skete der et indbrud, hvorunder en PH-lampe blev stjålet. Et vindue blev ødelagt, men alle museumsgenstande forblev urørte. Sagen blev overgivet til politi samt forsikringsselskab. I Arsenalet blev et vindue brudt op, og fra en position udenfor huset og ved hjælp af et særligt værktøj lykkedes det at fiske en unik æressabel fra dens sikrede position i en specialholder. 10

11 Sagen blev overgivet til politiet og forsikringsselskab, ligesom Kulturarvstyrelsen er blevet orienteret. Der er udbetalt erstatning til udlåner. Efterfølgende har museet kontaktet det Kriminalpræventive råd, Halsnæs Kommunes sikkerhedsansvarlige samt forsikringsselskabernes rådgivere med henblik på at forstærke indsatsen mod indbrud og tyveri. Der er nu lagt en handleplan, og en række mekaniske og elektroniske tiltag vil blive indført i løbet af 2009 og 10. Udstillinger og anden formidling Frank Allan Rasmussen Nedtagning af udstillingen i Arsenalet: Kanoner, Krig, Krudt og Kanoner Bidraget med et antal historier til Kulturarvsstyrelsens nye store virtuelle satsning: fortælling. En række af disse vedrører Halsnæs Kommune og vil blive offentliggjort i foråret 2010 af kulturministeren. Der er tale om et landsdækkende projekt. Marie Bach Nedtagning af udstillingen i Arsenalet: Kanoner, Krig, Krudt og Kanoner Etablering af særudstilling i Knud Rasmussen Hus: Thule til Thule Søren la Cour Jensen Nedtagning af udstillingen i Arsenalet: Kanoner, Krig, Krudt og Kanoner Etablering af særudstilling i Knud Rasmussen Hus: Thule til Thule Etablering af særudstilling i Frederiksværk Bibliotek: Ølsted manden Samarbejdsprojekt med Folkemuseet i Hillerød Flikr Formidling af billeder fra Byarkivet Hundested propeller og De Forenede Jernstøberier On-line udstilling DFJ på nettet On-line udstilling Krudtværket i billeder Foredrag og byvandringer mv. Frank Allan Rasmussen Foredrag: Det militærhistoriske kompleks Holmen og Frederiksværk Elværket i Frederikssund, den 28. januar Foredrag: Fabrik og Industri i Frederiksværk 11

12 Nøddebo Præstegård, den 17. marts Byvandring: Industribyen Frederiksværk Borgerforeningen, den 19. marts Foredrag: Folk og Fabrik. Frederiksværks industri- og arbejderhistorie Gjethuset, den 25. marts Oplæg: Museum, forskning eller forvaltning? Københavns Universitet(Etnologi), den 30. marts Byvandring: Holmen Kanoner, kugler og krudt Reserveofficersforeningen, den 22. april Oplæg: Frederiksværk under besættelsen hvem var hvem? Lokalhistorisk arrangement i Gjethuset, den 5. maj Byvandring: Frederiksværk og det store udland Rotary Frederiksværk, den 13. maj Byvandring: Frederiksværk fabrik og by Stubbekøbing lokalhistoriske Forening, den 26. maj Byvandring: Byen og krudtværket Privat selskab, den 27. maj Oplæg: Hvad skal vi med kulturen arkiv, museum og historie? Kulturkonference på Birkerød Rådhus, den 14. juni Omvisning: Krudtværket Halsnæs Kommune (sekretariatet), den 19. juni Omvisning: Krudtværket Pensionerede tjenstgørende ved forsvaret, den 5. august Foredrag: Det stolte stål Ældresagen i Frederiksværk, den 20. august Omvisning: Krudtværket en international perle Pensionistforening, den 1. september Byvandring: Frederiksværk håndværkernes by med omvisning på Krudtværket Snedkerforbundet, den 20. september Foredrag: Frederiksværk i 250 år Borgerforeningen i Frederiksværk, den 29. september Omvisning: Krudtværksområdet fra protoindustri til samlebåndsproduktion. Dansk Teknologihistorisk Selskab, den 19. september Byvandring: Frederiksværk stål og støbejern HK-STAT, den 2. oktober Foredrag: Crossing the North Sea: Some Examples of Transfer of Maritime technology from Britain to Denmark

13 Odense, den 24. september Foredrag: Frederiksværk set i en international optik Gjethuset (Dansk teknologihistorisk Forening), den 18. september Ordstyrerskab: Den internationale konference Gjethuset, den september Omvisninger: Det Danske Staalvalseværk før og nu Borgere fra Frederiksværk, maj og august Bustur: Fra Vinderød til stålindustri Pensionistforeningen, august Bustur: Dansteel, Duferco and the Electro Steelworks Deltagere I den internationale konference, den 6. november Marie Bach Oplæg: Nytårskur i Gjethuset med præsentation af museets program 2009 Indbudte fra Halsnæs, den 20. januar Oplæg: Folk og Fabrik. Ting fra tiden. Gjethuset i Frederiksværk, den 25. marts Byvandring: Frederiksværk før og nu Studerende fra DTU, den 25. marts Byvandring: The industrial town of Frederiksværk Engelske kolleger, den 20. april Byvandring: Gadenavne i Frederiksværk Borgere og turister, den 18. juni Oplæg: Cross Country Parallels Industrikultur og oplevelsesøkonomi. Omdannelse, bevaring og formidling af industrikulturen, Frederiksværk den oktober Søren la Cour Jensen Oplæg: Folk og Fabrik. Gjethuset, den 25. marts Byvandring: Frederiksværk og byens historie Københavns Universitet (etnologistuderende), 24. marts Byvandring: Frederiksværk en industriby Københavns Universitet (etnologi), den 30. marts Foredrag: Knud Rasmussen Glassmedjen Hundested, 16. maj 2009 Omvisning: Kulturhistorisk vandring i Frederiksværk 13

14 Halsnæs Kommune (Direktionssekretariatet), den 10. juni Byvandring: Agatsliberi og kanonsmedje Borgere og turister, den 13. august Foredrag: Grønland og Knud Rasmussen Halsnæs Kommune (Skoleledelsen), den 18. december Publikationer Frank Allan Rasmussen Bogværk Holmen fra flåde til folk Gyldendal 2009 Weekendavisen Det stolte stål om Frederiksværk som arbejder og industriby Den 27. februar Byplannyt Kulturarven og Frederiksværk Juni 2009, nr. 3, 7. årgang Danske Museer Anmeldelse af nationalmuseets udstilling i Brede DM 22. årgang, nr Borgerkanalen Diverse artikler Historisk Tidsskrift Anmeldelse: Kåre Lauring, Københavns havn Historisk Tidsskrift Fabrik&Bolig Medredaktør af 2009 årgangen Frederiksværk Ugeblad Om fabrikker og industrier Den 12. november Marie Bach Artikel i Borgerkanalen Den nationale brugerundersøgelse Borgerkanalen nr Danske Museer Anmeldelse af Nationalmuseets udstilling i Brede DM 22. årgang, nr

15 Fabrik&Bolig Anmeldelse Jørgen Burchardt: Lydpotter, arbejde og ledelse November 2009 Fabrik&Bolig Anmeldelse Jørgen Burchardt: Da ost blev for alle November 2009 Fabrik&Bolig Anmeldelse Gunnar Solvang: Dansk flintindustri November 2009 Prøven Om Kaye Sorenson. Det er historien der tæller Nr. 4-december 2009 Liselejebladet Gadenavne i Liseleje Lise, lærker og Lindebjerg Sommeren 2009 Søren la Cour Jensen Paper: The french Cannon Smith EAA, den 18. september Fabrik&Bolig: Anmeldelse Clausen og Vestergaard: Ånden på værket November 2009 Formidlingstavle Krudtværket (brugerforeningen) Marts 2009 TV, radio og interviews Frank Allan Rasmussen Danmarks Radio P1 Om Holmen København den 14. august Jyllandspostens webradio Fra flåde til folk København den 19. august TV-Nordkysten Det gamle Palæ Marts 15

16 Marie Bach Frederiksborg Amtsavis Museets program for 2009 Den 21. januar Frederiksborg Amtsavis Nye tider for gamle museumsting Den 27. januar Frederiksborg Amtsavis Krudtværket åbner Den 28. maj Frederiksborg Amtsavis Skilte fortælle historie Den 13. juni Søren la Cour Jensen Frederiksborg Amtsavis Thule til Thule Den 28. februar Frederiksværk ugeblad Artikel om DFJ-billederne Uge 4 Radio 10FM Udsendelse om DFJ billedsamlingen Den 25. marts Frederiksborg Amtsavis Arsenalet en bevaringsværdig bygning Den 3. april Frederiksborg Amtsavis Interview om Knud Rasmussens Hus Den 18. april Frederiksborg Amtsavis Projektet Thule til Thule Den 21. april Frederiksværk Ugeblad Krudtværket i billeder Den 28. april Frederiksværk Ugeblad Hundesteds virksomheder propelfabrikken Uge 50 16

17 Internationale konferencer og seminarer Frank Allan Rasmussen Across the North Sea. Later Historical Archaology in Britain and Denmark AD Odense Bys Museer, den 22. september Gjethuset Industrikultur og oplevelsesøkonomi. Omdannelse, bevaring og formidling af industrikulturen Frederiksværk den oktober Arrangør Marie Bach Gjethuset Industrikultur og oplevelsesøkonomi. Omdannelse, bevaring og formidling af industrikulturen, Frederiksværk den oktober Arrangør Ruhr, Oberhausen (gasometer) Den november Søren la Cour Jensen The 15th annual meeting of the european association of Archaeologists Riva del Garda Italien Finansieret af af KUAS Den september Gjethuset Industrikultur og oplevelsesøkonomi. Omdannelse, bevaring og formidling af industrikulturen, Frederiksværk den oktober Arrangør Bestyrelsesposter, nævn og råd mv. Frank Allan Rasmussen Repræsenteret i museernes Håndværks- og Industripulje Kulturmiljørådet for København og Frederiksberg Militærhistorisk Kommission Formand for bestyrelsen for Selskabet til bevaring af Industrimiljøer i Danmark1999- Formand for bestyrelsen for Dansk Teknologihistorisk Selskab Bestyrelsen for Forum for Nordsjællands Natur og Kultur 17

18 Redaktør af tidsskriftet Fabrik&Bolig. Det industrielle miljø i Danmark. Sammen med Henrik Harnow (ansvarshavende) National repræsentant for TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) Konsulent for det nye museum: Windows Velux Fonden Formand for MIK Museer i København og Omegn. Interesseorganisation for 80 museer i regionen Søren la Cour Jensen ODM Organisationen Danske Museer: Koordinator for det faglige orienteringsmøde (nyere tid) på Fuglsø. ODA Organisationen Danske Arkiver. Medlem af uddannelsesudvalget. Medlem af bestyrelsen for Selskabet til bevaring af industrimiljøer i Danmark Efteruddannelse og kurser mv. Frank Allan Rasmussen Det andet seminar for Kulturarvskommuner Gjethuset i Frederiksværk (arrangør) Den 3. februar Kulturarvskommunen Seminar i KUAS, mandag den 25. august Deltagelse i Dansk Teknologihistorisk Selskabs Årsmøde i Frederiksværk (arrangør) Deltagelse i Selskabet til bevaring af Industrimiljøer i Danmarks årsmøde på Carlsberg Deltagelse i Håndværks- og Industripuljens møder Deltagelse i Kultur- og fritidslederkredsens møder Deltagelse i lederforum i Halsnæs Kommune Kommune Deltagelse i ledercamp på Esrum Kloster Mentor for en deltager i Halsnæs Kommunes talentudviklingsprogram Deltager i Kulturarvsstyrelsens fire KULKOM-statusmøder i Vejle, Svendborg, Vordingborg og Mariager Fjord kommune. Kultur- og fritidsledermøde om kultur- og fritidspolitik Jyllinge, november 18

19 Søren la Cour Jensen Halsnæs Kommunes talentudviklingsprogram Outreach International seminar Nyborg Strand Organisationen Danske Museer Den marts Marie Bach Det andet seminar for Kulturarvskommuner Gjethuset i Frederiksværk (arrangør) Den 3. februar Deltager i Kulturarvsstyrelsens fire KULKOM-statusmøder i Vejle, Svendborg, Vordingborg og Mariager Fjord kommune. Deltagelse i Nyere Tids netværk Deltagelse i samlingsnetværket 19

20 Industrimuseet Frederiks Værk er medlem af følgende nationale og internationale netværk: ODM Organisationen Danske Museer De danske museers industri- og håndværkspulje Forum for Natur og Kultur i Nordsjælland Krudtværksområdets brugerforening Frederiksværksegnens Historiske Forening SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver ODA Organisationen Danske Akiver Selskabet til bevaring af Industrimiljøer Dansk Teknologihistorisk Selskab ICOM The International Council of Museums AIA The Association for Industrial Archaeology TICCIH The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 20

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

STÅLSAT KULTURARV. Halsnæs Kommune. Ansøgning om at blive Kulturarvskommune. til. Kulturarvsstyrelsen & Fonden Realdania

STÅLSAT KULTURARV. Halsnæs Kommune. Ansøgning om at blive Kulturarvskommune. til. Kulturarvsstyrelsen & Fonden Realdania STÅLSAT KULTURARV Ansøgning om at blive Kulturarvskommune til Kulturarvsstyrelsen & Fonden Realdania Halsnæs Kommune 1 Den store kran på elektrostålværket Gjethuset Kedelhuset Der er engang - året er 2020:

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører.

Lindøværftet. Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012. arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Lindøværftet Konference fredag og lørdag d. 27-28. april 2012 arrangeret i anledning af, at nybygningsaktiviteterne ophører. Konference arrangeret i samarbejde mellem Håndværks- og Industripuljen, Selskabet

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede

Med håndværkerne på valsen ind i det 21. århundrede Navercamp Internationalt arbejdsstævne for farende håndværkssvende Hjerl Hede 13. -27. september 2015 Hvorfor Internationalt arbejdsstævne? Vi vil gerne tiltrække vandrende håndværkssvende fra hele Europa

Læs mere

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden.

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Overordnet Lederen og bestyrelsen på Odder Museum er klar over alvoren af den økonomiske situation i Odder Kommune.

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership

Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012. Epinion og Pluss Leadership Danske Museer - Chefnetværket 04.12 2012 Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Spørgeskemaundersøgelse. Spurgt mere end 12.000 Besvarelser

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 7. SOS - STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af alle arbejdsulykker. Værktøjet

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland

Historisk Samfund for Sydøstjylland Historisk Samfund for Sydøstjylland Fra den nye udstilling i Kongernes Jelling: Byen der forsvandt- om Jelling bys samliv med de kongelige monumenter gennem100 år: Det sidste hus i Gormsgades østside forsvinder.

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

industrikulturensår velkommen TIL INDUSTRIKULTURENS ÅR

industrikulturensår velkommen TIL INDUSTRIKULTURENS ÅR industrikulturensår 2007 velkommen TIL INDUSTRIKULTURENS ÅR HVorFor industrikultur? Det 19. og 0. århundredes industrisamfund har på afgørende vis formet det danske kulturlandskab, det danske samfund og

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED

7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED 7.1 7. SOS STYR PÅ ORDEN OG SIKKERHED Rod og uorden er årsag til næsten halvdelen af de ulykker, der sker i industrien. Metoden Styr på Orden og Sikkerhed er egnet til at få løst de forhold, der har med

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk

Nyhedsbrev. Redaktion: Karen Margrethe Olsen. Torvet 13. 4720 Præstø www.bvpo.dk Nyhedsbrev Nr. 2-2011: Med håret i postkassen! Pas godt på dit hus Sen-sommerturen 2011 Bygningskulturens Dag 2011 Støtte til bygningsrenovering Træer-ikke skilteskov! Kontakt til bestyrelsen 2 3 4 5 5

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008.

Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. Afrapportering af projektet Frivillige formidlere på kulturinstitutioner, støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje 3, 2008. I henhold til ansøgning af 15. maj 2008 og efterfølgende tilsagn fra

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 BERETNING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 26-03-2015 Generalforsamling den 18. marts 2014 Årets første arrangement fandt sted den 18. marts, hvor vi holdt generalforsamling.

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere