Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2009"

Transkript

1 Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2009 Industrimuseet Frederiks Værk Halsnæs Kommune 2009

2 Indhold Forord side 3 Museets samlinger og magasiner side 5 Indsamling, registrering og kassation side 6 Formidling side 7 Undersøgelser side 7 Forskning side 8 Fredning, bevaring og kapitel 8 side 8 Museets bygninger og lokaler side 9 Udstillinger og anden formidling side 11 Foredrag og byvandringer mv. side 11 Publikationer side 14 TV, radio og interviews side 15 Internationale konferencer og seminarer side 16 Bestyrelsesposter, nævn og råd mv. side 17 Efteruddannelse og kurser mv. side 18 Nationale og internationale netværk side 19 Nøgletal side 20 Personale side 21 Museets bestyrelse side 23 Godkendelse af årsberetningen for 2008 side 24 2

3 Forord Industrimuseet Frederiks Værk er, indirekte, en fortsættelse af Frederiksværksegnens Museum, der i forbindelse med en konkurs ophørte med at eksistere i Egnsmuseet blev oprettet i 1932, mens Industrimuseet blev etableret som statsanerkendt museum i Industrimuseet Frederiks Værk driver besøgsstederne Palæet, Arsenalet, Projektilmagasinet, Trækulsbrænderiet, Salpeterladen, Krudtværket og Arkivet i Frederiksværk samt Knud Rasmussens Hus i Hundested. Museet beskæftiger sig med kulturhistorien i nyere tid, og har industrihistorie og Knud Rasmussens liv og virke som sine specialer. Det faste personale, museumsværterne og studenterne er med deres mange forskellige kompetencer med til at få museets mål og ressourcer til at hænge sammen, og skabe gode oplevelser for kommunens borgere, vore gæster og turister. Industrimuseet står for demokratisering af adgangen til viden og samlinger og ønsker at tilgodese og servicere alle borgere uanset køn, alder, religion og kulturel baggrund. Industrimuseet vil udvikle sine udstillinger, aktiviteter og andre former for formidling. Vi vil desuden arbejde for en styrkelse af de fem søjler i museumsloven: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. Museet deltager aktivt i netværk og samarbejdsprojekter, såvel lokalt som i den danske og udenlandske museumsverden. I maj 2007 blev Frederiksværk af Kulturarvsstyrelsen udnævnt til et af de 25 nationale industriminder. Den 20. juni 2008 blev Halsnæs Kommune, under overskriften: Stålsat Kulturarv, udnævnt til én af fire Kulturarvskommuner, ligesom Frederiksværk, på grund af sin lange og uafbrudte industrihistorie, med tre konger som grundlæggere, er med i Kongernes Nordsjælland. Det er tre fornemme udnævnelser som vi, med rettidig omhu, vil forstå at udnytte. I 2009 brugte Industrimuseet med projektleder Frank Allan Rasmussen mange ressourcer på at indfri de seks overordnede mål i Kulturarvskommuneprojektet: Samspil mellem kulturarv og byrum Formidling af byrummet Industrialismens fodspor Det stolte stål Arbejdende værksteder Internationalt samspil Til de overordnede mål knytter der sig en række formidlingstiltag: Walk-and-Talk arrangementer i byrummet Workshops for borgere Etablering af en borgerblog Artikler om kulturarv og industri Publicering af 8000 industrifotos på nettet Publicering af de eksisterende bygningstegninger fra Krudtværket Temamøder i Gjethuset National konference International konference Ved udgangen af 2009 var de fleste opgaver løst og de øvrige igangsat med henblik på færdiggørelse inden projektudløb medio

4 By- og kulturmiljø samt planlægning har haft høj prioritet. Det er vigtigt, ved hjælp af en aktiv planlægningsindsats, at sikre kvalitet indenfor restaurerings- og bevaringsarbejdet, og sidst, men ikke mindst, er det af afgørende betydning at fastholde både arkitektonisk holdning og kvalitet i nybyggeriet. I årets løb har Industrimuseet været en aktiv medspiller i forhold til den nye kommuneplan, flere lokalplaner samt den bevarende lokalplan for Krudtværksområdet. Det overordnede politiske pejlemærke har for Industrimuseet Frederiks Værk været arbejdet med Kulturarvskommuneprojektet, herunder den store internationale konference om industrikultur og oplevelsesøkonomi samt renoveringen af Palæet og Arsenalet. Herudover har museet deltaget i Kulturministeriets landsdækkende kortlægning af museumsgæsternes tilfredshed og profil. Industrimuseets sæsonåbninger, byvandringer, deltagelse i Krudtværksfestivalen, Kulturkraft Halsnæs og Kulturnatten, har i høj grad været med til at understøtte den enkelte borgers opfattelse af, at Halsnæs Kommune har et spændende museumsvæsen, med en bred vifte af tilbud. I Hundested fejredes Grønlands Nationaldag i Knud Rasmussen Hus, hvor der i forbindelse med festdagen blev åbnet en særudstilling, udarbejdet af børn fra skolerne i Halsnæs Kommune. Dagen blev markeret med flaghejsning, taler, sang, musik og fællesspisning. Vi har desuden løbende forbedret publikumsfaciliteterne og adgangsforholdene i huset. Alle arrangementerne var velbesøgte og fik god pressedækning. I 2009 blev det igen understreget, at det ud fra en forskningsmæssig vinkel, er givende at arbejde med Frederiksværks enestående historie i rollen som Danmarks første fabriks- og industriby. Med dette udgangspunkt har det, gennem et langt og sejt træk, været muligt at løse de mange forskelligartede opgaver, der knytter sig til en moderne og ambitiøs kulturinstitution. Museet har blandt andet huset to grupper af unge universitetsstuderende, der begge har skrevet opgaver om vort lokalområdets kulturarv og specielle industrihistorie. Vi havde desuden besøg af ingeniørstuderende fra DTU og etnologistuderende fra SAXO-instituttet på Københavns Universitet. Etnologerne foretog blandt andet en undersøgelse og dokumentation af landsbysamfundet, Thorup. Det samlede besøgstal er voksende. Der er tale om fremgang i forhold til Industrimuseets besøgstal er steget for fjerde år i træk. Museet havde i gæster, hvoraf knap var børn og unge et tal, der i 2009 voksede til gæster, og det endda i en periode, hvor den økonomiske situation har gjort det svært for en række andre attraktioner at tiltrække flere gæster, og Arsenalet har måtte holdes lukket på grund af sætningsskader. I denne årsberetning, for Industrimuseet Frederiks Værk, gøres der i det følgende mere detaljeret rede for Industrimuseets arbejde og for de mange andre sider af personalets virke. Den travle læser kan orientere sig i det afsnit, der rummer Industrimuseets nøgletal. Frederiksværk den 26. februar 2010 Frank Allan Rasmussen Museumsleder 4

5 Museets samlinger og magasiner Uden samlinger er museumsbegrebet indholdsløst. Derfor betragter vi det som en af vore fornemste opgaver at tage vare på genstandssamlingerne og Arkivet. I 2009 fortsatte den løbende dialog med Kulturarvsstyrelsen om den videre forretningsgang i kassationsprocessen. Der er, i overensstemmelse med Kulturarvsstyrelsens anvisninger, i løbet af arbejdsåret 2009, blevet kasseret et større antal unummererede og nedbrudte genstande. Dette forløb er foregået i et tæt samarbejde med kolleger, med speciale i de forskellige genstandsgrupper. Det har resulteret i to samlede kassationsanmodninger, der begge er blevet godkendt af styrelsen. I 2009 afsluttedes anlægsregnskabet for etableringen af Industrimuseets Magasin i Ølsted. Det har været en proces med en række store udfordringer. Arbejdet med at lovliggøre Industrimuseets magasin i Ølsted var og er en integreret del af Industrimuseet Frederiks Værks faseplan. Midlerne til byggeprojektet stammer oprindelig fra den etableringssum, der efter aftale med Kulturarvsstyrelsen blev afsat i forbindelse med statsanerkendelsen af Industrimuseet Frederiks Værk i På grund en række forskellige omstændigheder, blandt andet ubesatte stillinger og lederskiftet i 2005/06, havde Industrimuseet således et stort overskud ved indgangen til Det søgte vi om tilladelse til at overføre til det efterfølgende regnskabsår, men på grund af kommunesammenlægningen, og de deraf følgende økonomiske bindinger, blev det anbefalet, at lade beløbet konvertere til anlægsmidler. Dette skete i løbet af forsommeren 2006, hvor sagen blev forhandlet både i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Sammenlægningsudvalget. Det resulterede i, at man vedtog at overføre de uforbrugte midler til finansiering af en anlægsbevilling på kr. Kort tid efter fik Industrimuseet oprettet et særligt nummer i kontoplanen til det øremærkede beløb. Efterfølgende gik det galt. I forbindelse med årsskiftet blev de øremærkede midler ved en fejl sparet væk, hvilket medførte at Industrimuseet ikke som lovet kunne disponere over midlerne. Derfor måtte vi afvente en ny politisk og administrativ behandling af sagen. I mellemtiden fortsatte Industrimuseet i yderligere 10 måneder med at betale for leje af containere til de mange genstande, der var blevet opmagasineret i forbindelse med rydningen af magasinet, således at håndværkerne kunne komme til lokalerne. Det faldt sammen med, at der i foråret 2006 skete en voldsom damp- og vandskade i det gamle Bymuseum. Vandskaden medførte, at de hundredvis af udstillede genstande og malerier mv. måtte evakueres og i al hast køres til opbevaring og tørring i magasinet i Ølsted. Arbejdet med kassationen, genstandshåndteringen, rengøringen og ordningen af det store og rodede magasin med tusindvis af genstande har krævet mange ressourcer. Industrimuseet har således været nødsaget til at leje både flyttefirma, containere og studenter til nedpakning og genstandshåndtering, hvilket udgør en væsentlig årsag til, at museet i nu to år har haft et negativt regnskab. Omkostningerne til leje af containere var oprindelig budgetsat til kr., men de samlede udgifter løb op i over kr., fordi containerlejeperioden, grundet ovenfor beskrevne forhold, blev ekstraordinært forlænget. 5

6 Etableringen af modtagefaciliteter i Ølsted var, i samarbejde med kommunens bygherrerådgiver, sat til kr., men på grund af forsinkelser og stærkt forøgede håndværkerudgifter løb de samlede udgifter op i mere end kr. Det angivne merforbrug i forhold til den oprindelige bevilling skyldes med andre ord et uheldigt sammenspil mellem flere uforudsete og af hinanden uafhængige faktorer: 1. Vand- og dampskaden i Arsenalet De øremærkede midlers fejlbesparelse i Fejlvurderingen af udgifterne til indretningen af modtagefaciliteterne Der forestår således en meget stor opgave med igen at sortere de mange genstande, soignere, dokumentere, registrere, mærke, pakke og sætte på plads. Sideløbende er der foregået en oprydning og ordning i magasinet i Nørregade, der nu er tømt og tilbageleveret til Halsnæs Kommune. Genstande i rimelig bevaringstilstand, som ud fra en faglig vurdering ikke bør forblive i Industrimuseets samlinger, er så vidt muligt overdraget til andre statsanerkendte museer. Det gælder blandt andet en samling af sydamerikanske krukker (Nationalmuseet), en fiskerisamling (HHKC) samt en række skole- og anskuelsestavler (Frilandsmuseet). Der er også gennemført en revision af de indlån, som i årenes løb er lånt/deponeret af Danmarks Forsvarshistoriske Museum (Tøjhusmuseet). Kvitteringen kunne afleveres uden bemærkninger. Der redegøres specifikt for magasinbygningerne andetsteds. Se under museets bygninger og lokaler. Indsamling, registrering og kassation Industrimuseet Frederiks Værk har med sine nye vedtægter og redefinerede ressortområde rettet blikket mod genstande knyttet til Frederiksværks fabriks- og industrihistorie samt Knud Rasmussens liv og virke. Der har derfor været anvendt mange ressourcer på at skabe fokus, men først når Industrimuseet får skabt orden i eget hus, vil der kunne foretages en endelig vurdering af, hvilke øvrige indsamlingsområder, der skal satses på. Her er Industrimuseet ikke på omgangshøjde med faseplanens ord og bogstav. Der er i løbet af 2009 modtaget en del genstande, hvoraf nogle af de mest interessante skal omtales her: I 2009 blev der indleveret en stor samling tilhørende den nu afdøde Frederiksværker, Egon Petersen. Han vandt bronze i kaproning ved olympiaden i Helsingfors i Samlingen består af en række genstande, medaljer, avisudklip og fotos mv. Den største enkelte tilvækst i museets historie skete, da det med økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen, blev muliggjort at erhverve en meget stor samling af fotos og glasplader fra en lokal fotograf. Der er tale om en samling på over enheder. Billederne relaterer sig alle til fabriks- og dagliglivet i Halsnæs Kommune. Der er således brugt mange ressourcer på at ompakke, nummerere og indscanne den del af billederne, der viser fabrikslivet i Frederiksværk primært på Det Danske Staalvalseværk og De Forenede Jernstøberier. 6

7 Som en del af den indtægtsdækkede virksomhed registrerede Industrimuseet Halsnæs Kommunes kunstgenstande. Der er tale om over 350 enkeltværker, placeret på det tidligere rådhus i Hundested og på det nuværende i Frederiksværk. Der blev samtidigt udarbejdet en database over samlingen med en række nyttige funktioner og informationer. Genstande, malerier og fotos med topografisk eller personalhistorisk relation til Halsnæs er ved samme lejlighed blevet hjemtaget til museet. Formidling Arsenalet Arsenalet blev i sommeren 2008 åbnet med en ny stor udstilling: Kanoner, krig, krudt og kugler. Men en bygningsskade, dels forårsaget af en tidligere damp- og vandskade, dels det efterfølgende jordskælv førte desværre til, at udstillingen i al hast måtte nedtages og alle genstande nedpakkes, ligesom pladsen mellem Arsenalet samt Projektilmagasinet måtte ryddes for de der udstillede artilleripjecer. Arsenalet er indtil videre lukket for publikum. Knud Rasmussens Hus Søndag den 21. juni kunne museets bestyrelsesformand Helle Vibeke Lunderød åbne en ny særudstilling: Thule til Thule i Knud Rasmussens Hus med indput fra en række skoler i Halsnæs Kommune, der havde arbejdet med Grønland og klimaforandringer som tema. Ved samme lejlighed blev et stort oliemaleri forestillende Knud Rasmussens Hus overdraget til museet. Nationaldagen var meget velbesøgt, og traditionerne med flaghejsning, taler, sang og musik samt grønlandske specialiteter på grill, blev fortsat. Krudtværket Åbningsdagen blev markeret med en lang række aktiviteter. Om formiddagen marcherede et kontingent soldater i historiske uniformer gennem Frederiksværk by, og efterfølgende tordnede kanonerne fra festpladsen ved Krudtværket. Trækulsbrænderiet blev åbnet. I løbet af dagen var der gratis rundvisninger, og Tivolis tidligere fyrværker Lars Hofmann Barfod bidrog med sin store viden om krudt og fremstilling af fyrværkeri. Krudtværksfestival På denne festdag var både Krudtværket og Trækulsbrænderiet åbent. Museets værter fortalte levende om værkets historie, produktion og arbejdsgange, ligesom der løbende var rundvisninger i husene på Krudtværket. Museet havde for første gang et lille udsalg med souvenirs, bøger og anden merchandise. Kulturnat På denne aften havde Industrimuseet inviteret børnefamilierne til en stor lysfest ved Kanalen. Det gamle Krudtværk var åbent for store og små gæster bevæbnet med lommelygter. Fra det gamle Palæ strømmede lyset ud, og der var åbent hele aftenen. Byvandringer Hver tirsdag i juli blev der tilbudt byvandringer i Frederiksværk. Desuden bød året på en række avndringer med fokus på industri- og kultumiljøer, således både borgere og turister kunne få et samlet indtryk af Kommunes kulturelle herligheder. Undersøgelser Arkiverne Som et led i forberedelserne til skrivningen af en byhistorie fortsattes undersøgelserne af diverse tegningsmateriale vedrørende Frederiksværk i Statens Arkiver 7

8 (Rigsarkivet/Erhvervsarkivet) og i Tøjhusets tegningssamling. Indtil videre har det resulteret i mange spændende opdagelser, især med hensyn til bygnings-, anlægs- og maskintegninger. Dele af dette materiale er i årets løb blevet inddraget i forbindelse med Kulturarvskommuneprojektet og den omfattende registrering af samtlige huse og monumenter på Krudtværksområdet. Der har desuden været foretaget flere sonderinger i de store virksomhedsarkiver (Anker Heegaard, De Forenede Jernstøberier m.fl.) på Erhvervsarkivet i Århus. Dette arbejde er blandt andet udført af en af museets studenter, der året igennem har arbejdet på sit universitetsspeciale om Det Danske Staalvalseværk. Dette arbejde vil fortsætte i de kommende år, med henblik på at få udarbejdet en samlet oversigt over de eksisterende tegninger og andet arkivalsk materiale. Interview med støberiarbejdere I efteråret startedes et større projekt med dokumentationen af arbejdslivet på De Forenede Jernstøberier. Der blev etableret en erindringsgruppe bestående af tidligere arbejdere, som igennem samtaler og billedtolkninger lagde nye brikker i den brogede mosaik af historier fra DFJ. En række af disse oplysninger er nu koblet med de mange nyerhvervede billeder af virksomheden og tilgængeliggjort på Flikr. Forskning Forskning er en af de vigtigste søjler i museumsloven. Uden forskning dør museerne. Men forskning er ressourcetung og kræver i sit udgangspunkt, at Industrimuseet har styr på egne samlinger og arkiver. I 2009 var der dog overskud til at få publiceret en del artikler og anmeldelser (se litteraturlisten). Som det fremgår af det efterfølgende har museets akademiske medarbejdere her ud over bidraget med flere artikler, anmeldelser samt forelæsninger og oplæg på nationale konferencer og universiteter. Industrimuseet har haft den glæde, at en række forskellige studerende har kastet sig over Frederiksværks spændende historie. Det gælder fx specialeafhandlinger om Frederiksværk og kulturarven (RUC), om Det Danske Staalvalseværk (KU) og en hovedfagsopgave om Kulturarvskommuneproblematikken (KU). Fredning, bevaring og kapitel 8 Industrimuseet fortsatte i 2009 sit lovfæstede tilsyn med fredede og bevaringsværdige bygninger, ligesom der blev foretaget flere vurderinger i henhold til museumslovens kapitel 8. Museet deltog også løbende i dialogen omkring restaureringen af Arsenalet, Salpeterladen samt planerne for det nu erhvervede Palæ på Torvet midt i Frederiksværk. I foråret foretog Industrimuseet en større fotodokumentation af Krudtværksområdet. I løbet af året er alle bygninger på Krudtværksområdet, og nogle af de bygninger som ligge udenfor, gennemgået (SAVE) i samarbejde med Kommunen. Dette arbejde skal danne grundlag for en kommende bevarende lokalplan. I alt har Industrimuseet modtaget over 300 byggesager og/eller lokalplaner. Ikke alle har været undersøgt, men museet følger løbende lokale ombygninger, tilbygninger, nedrivninger og andre bygningsmæssige forandringer i Halsnæs Kommune. 8

9 En større opgave har i 2009 været at følge arbejdet med den nye kommuneplan. Industrimuseet har således gennemlæst flere udkast, og har til flere afsnit bidraget med input vedrørende historie, kulturmiljøer og bevaring. Der er også foretaget en besigtigelse af samtlige bygninger på Krudtværksmuseet sammen med den kongelige bygningsinspektør og repræsentanter for Skov- og Naturstyrelsen. Der er efterfølgende blevet udarbejdet en omfattende rapport med forslag til en bevarings- og restaureringsplan. Industrimuseet har også deltaget i en arbejdsgruppe omkring kulturmiljøet på Lynæs havn. Gruppen arbejder på en samlet formidlingsplan for hele områdets maritime miljø. I særdeleshed har den haft fokus på den gamle ophalerbedding. Museet har deltaget i fire møder, og har bidraget med viden, tegninger, fotos og skriftligt materiale. Dette arbejde vil fortsætte ind i det næste år. Museets bygninger og lokaler I 2009 rådede museet over følgende udstillings- og besøgssteder: Krudtværket Ejes af Skov- og Naturstyrelsen, men er forpagtet af Halsnæs Kommune jf. aftale om vedligeholdelsespligt mv. Der er tale om et enestående Frilandsmuseum med autentiske bygninger samt arbejdende maskiner og et delvis intakt produktionsapparat. Trækulsbrænderiet Ejes af Halsnæs Kommune. Trækulsbrænderiet er en enestående fabriksbygning fra den protoindustrielle periode, med en historie, der går helt tilbage til 1760erne. Anvendes pt. til formidlingsformål, foredrag og andre aktiviteter for museets gæster. Det er et markant dansk industrimonument. Salpeterladen Ejes af Halsnæs Kommune. Der er i løbet af 2009 indledt forhandlinger med de nuværende lejere om opsigelsesfrister for rømning af den helt enestående fabriksbygning. Dens historie går tilbage til 1760erne og det er Danmarks eneste bygninger af denne type. Efter overdragelsen til Museet er det hensigten, at huset skal restaureres og bruges til åbne magasiner og arbejdende værksteder. Arsenalet og Projektilmagasinet Ejes begge af Halsnæs Kommune. Efter sæsonafslutningen i 2008 blev udstillingen nedtaget og huset lukket på grund af fare for nedstyrtninger. Siden efteråret har ingeniører og håndværkere arbejdet på at stabilisere huset. Loftet er tømt, gulve optaget og skrænten mod kanalen er delvist bortgravet. Projektilmagasinet har måttet anvendes som midlertidig opmagasinering af de mange genstande fra udstillingen. De store kanoner og andet tungt gods opbevares i et magasin på Syrevej. Byarkivet Ejes af Halsnæs Kommune. Huset rummer det offentligt tilgængelig lokalhistoriske arkiv, der drives under museet, samt museets administration. Byarkivet blev i efteråret 2008 sat til salg, og blev i foråret 2010 solgt. 9

10 Knud Rasmussen Hus Knud Rasmussen Hus ejes af Halsnæs Kommune. Det gælder både den m 2 store grund samt husets interiør. Til huset hører en mindre bogsamling samt et større arkiv med relation til Knud Rasmussens liv og virke. Der er i 2009 foretaget en del forbedringer især i modtageområdet, med udvidelse af butik og billetsalg. Museet har desuden magasiner i følgende bygninger og lokaler: Kælderetage i Ølsted Ejes af Halsnæs Kommune. Indretning påbegyndt 2006 og forventes fortsat i gennem de næste to arbejdsår. Biografkælderen Ejes af Halsnæs Kommune. Kælderlokaler under biografen. Blev i 2009 tømt for museumsgenstande og overdraget til Halsnæs Kommune. Lodsens Minde Ejes af Halsnæs Kommune. Magasinet i Hundested er blevet rømmet. Bøger og genstande er fjernet og lokalerne overdraget til Halsnæs Kommune. Elevatorfabrikken Ejes af Halsnæs Kommune. Stort råt tidligere fabrikslokale. Anvendes til opbevaring af Industrimuseets større og tunge genstande samt en vogn. Industrimuseet har i året nedsat en projektgruppe, hvis primære formål har været at fremskaffe fondsmidler til restaureringen af Palæet. Der er således udarbejdet fondsansøgninger til fire af landets største fonde. Vandskader, tyveri og hærværk Der har desværre i 2009 været ikke færre end tre tyverier og en større vandskade: I museets magasin i Ølsted blev døren til magasinet brudt op og et sikringsskab åbnet med et avanceret værktøj. Fra skabet blev der stjålet våben og ammunition. Sagen blev overgivet til politi og forsikringsselskab. Der er udbetalt erstatning, men det bringer ikke de tabte genstande tilbage. Kulturarvsstyrelsen er orienteret, som bekendtgørelsen foreskriver. I museets magasin i Ølsted blev der konstateret indsivning af vand. Der skete skader på genstande og en stor del af de opstillede flyttekasser måtte evakueres og kompaktreoler flyttes. Skaden er nu udbedret. I Knud Rasmussen Hus skete der et indbrud, hvorunder en PH-lampe blev stjålet. Et vindue blev ødelagt, men alle museumsgenstande forblev urørte. Sagen blev overgivet til politi samt forsikringsselskab. I Arsenalet blev et vindue brudt op, og fra en position udenfor huset og ved hjælp af et særligt værktøj lykkedes det at fiske en unik æressabel fra dens sikrede position i en specialholder. 10

11 Sagen blev overgivet til politiet og forsikringsselskab, ligesom Kulturarvstyrelsen er blevet orienteret. Der er udbetalt erstatning til udlåner. Efterfølgende har museet kontaktet det Kriminalpræventive råd, Halsnæs Kommunes sikkerhedsansvarlige samt forsikringsselskabernes rådgivere med henblik på at forstærke indsatsen mod indbrud og tyveri. Der er nu lagt en handleplan, og en række mekaniske og elektroniske tiltag vil blive indført i løbet af 2009 og 10. Udstillinger og anden formidling Frank Allan Rasmussen Nedtagning af udstillingen i Arsenalet: Kanoner, Krig, Krudt og Kanoner Bidraget med et antal historier til Kulturarvsstyrelsens nye store virtuelle satsning: fortælling. En række af disse vedrører Halsnæs Kommune og vil blive offentliggjort i foråret 2010 af kulturministeren. Der er tale om et landsdækkende projekt. Marie Bach Nedtagning af udstillingen i Arsenalet: Kanoner, Krig, Krudt og Kanoner Etablering af særudstilling i Knud Rasmussen Hus: Thule til Thule Søren la Cour Jensen Nedtagning af udstillingen i Arsenalet: Kanoner, Krig, Krudt og Kanoner Etablering af særudstilling i Knud Rasmussen Hus: Thule til Thule Etablering af særudstilling i Frederiksværk Bibliotek: Ølsted manden Samarbejdsprojekt med Folkemuseet i Hillerød Flikr Formidling af billeder fra Byarkivet Hundested propeller og De Forenede Jernstøberier On-line udstilling DFJ på nettet On-line udstilling Krudtværket i billeder Foredrag og byvandringer mv. Frank Allan Rasmussen Foredrag: Det militærhistoriske kompleks Holmen og Frederiksværk Elværket i Frederikssund, den 28. januar Foredrag: Fabrik og Industri i Frederiksværk 11

12 Nøddebo Præstegård, den 17. marts Byvandring: Industribyen Frederiksværk Borgerforeningen, den 19. marts Foredrag: Folk og Fabrik. Frederiksværks industri- og arbejderhistorie Gjethuset, den 25. marts Oplæg: Museum, forskning eller forvaltning? Københavns Universitet(Etnologi), den 30. marts Byvandring: Holmen Kanoner, kugler og krudt Reserveofficersforeningen, den 22. april Oplæg: Frederiksværk under besættelsen hvem var hvem? Lokalhistorisk arrangement i Gjethuset, den 5. maj Byvandring: Frederiksværk og det store udland Rotary Frederiksværk, den 13. maj Byvandring: Frederiksværk fabrik og by Stubbekøbing lokalhistoriske Forening, den 26. maj Byvandring: Byen og krudtværket Privat selskab, den 27. maj Oplæg: Hvad skal vi med kulturen arkiv, museum og historie? Kulturkonference på Birkerød Rådhus, den 14. juni Omvisning: Krudtværket Halsnæs Kommune (sekretariatet), den 19. juni Omvisning: Krudtværket Pensionerede tjenstgørende ved forsvaret, den 5. august Foredrag: Det stolte stål Ældresagen i Frederiksværk, den 20. august Omvisning: Krudtværket en international perle Pensionistforening, den 1. september Byvandring: Frederiksværk håndværkernes by med omvisning på Krudtværket Snedkerforbundet, den 20. september Foredrag: Frederiksværk i 250 år Borgerforeningen i Frederiksværk, den 29. september Omvisning: Krudtværksområdet fra protoindustri til samlebåndsproduktion. Dansk Teknologihistorisk Selskab, den 19. september Byvandring: Frederiksværk stål og støbejern HK-STAT, den 2. oktober Foredrag: Crossing the North Sea: Some Examples of Transfer of Maritime technology from Britain to Denmark

13 Odense, den 24. september Foredrag: Frederiksværk set i en international optik Gjethuset (Dansk teknologihistorisk Forening), den 18. september Ordstyrerskab: Den internationale konference Gjethuset, den september Omvisninger: Det Danske Staalvalseværk før og nu Borgere fra Frederiksværk, maj og august Bustur: Fra Vinderød til stålindustri Pensionistforeningen, august Bustur: Dansteel, Duferco and the Electro Steelworks Deltagere I den internationale konference, den 6. november Marie Bach Oplæg: Nytårskur i Gjethuset med præsentation af museets program 2009 Indbudte fra Halsnæs, den 20. januar Oplæg: Folk og Fabrik. Ting fra tiden. Gjethuset i Frederiksværk, den 25. marts Byvandring: Frederiksværk før og nu Studerende fra DTU, den 25. marts Byvandring: The industrial town of Frederiksværk Engelske kolleger, den 20. april Byvandring: Gadenavne i Frederiksværk Borgere og turister, den 18. juni Oplæg: Cross Country Parallels Industrikultur og oplevelsesøkonomi. Omdannelse, bevaring og formidling af industrikulturen, Frederiksværk den oktober Søren la Cour Jensen Oplæg: Folk og Fabrik. Gjethuset, den 25. marts Byvandring: Frederiksværk og byens historie Københavns Universitet (etnologistuderende), 24. marts Byvandring: Frederiksværk en industriby Københavns Universitet (etnologi), den 30. marts Foredrag: Knud Rasmussen Glassmedjen Hundested, 16. maj 2009 Omvisning: Kulturhistorisk vandring i Frederiksværk 13

14 Halsnæs Kommune (Direktionssekretariatet), den 10. juni Byvandring: Agatsliberi og kanonsmedje Borgere og turister, den 13. august Foredrag: Grønland og Knud Rasmussen Halsnæs Kommune (Skoleledelsen), den 18. december Publikationer Frank Allan Rasmussen Bogværk Holmen fra flåde til folk Gyldendal 2009 Weekendavisen Det stolte stål om Frederiksværk som arbejder og industriby Den 27. februar Byplannyt Kulturarven og Frederiksværk Juni 2009, nr. 3, 7. årgang Danske Museer Anmeldelse af nationalmuseets udstilling i Brede DM 22. årgang, nr Borgerkanalen Diverse artikler Historisk Tidsskrift Anmeldelse: Kåre Lauring, Københavns havn Historisk Tidsskrift Fabrik&Bolig Medredaktør af 2009 årgangen Frederiksværk Ugeblad Om fabrikker og industrier Den 12. november Marie Bach Artikel i Borgerkanalen Den nationale brugerundersøgelse Borgerkanalen nr Danske Museer Anmeldelse af Nationalmuseets udstilling i Brede DM 22. årgang, nr

15 Fabrik&Bolig Anmeldelse Jørgen Burchardt: Lydpotter, arbejde og ledelse November 2009 Fabrik&Bolig Anmeldelse Jørgen Burchardt: Da ost blev for alle November 2009 Fabrik&Bolig Anmeldelse Gunnar Solvang: Dansk flintindustri November 2009 Prøven Om Kaye Sorenson. Det er historien der tæller Nr. 4-december 2009 Liselejebladet Gadenavne i Liseleje Lise, lærker og Lindebjerg Sommeren 2009 Søren la Cour Jensen Paper: The french Cannon Smith EAA, den 18. september Fabrik&Bolig: Anmeldelse Clausen og Vestergaard: Ånden på værket November 2009 Formidlingstavle Krudtværket (brugerforeningen) Marts 2009 TV, radio og interviews Frank Allan Rasmussen Danmarks Radio P1 Om Holmen København den 14. august Jyllandspostens webradio Fra flåde til folk København den 19. august TV-Nordkysten Det gamle Palæ Marts 15

16 Marie Bach Frederiksborg Amtsavis Museets program for 2009 Den 21. januar Frederiksborg Amtsavis Nye tider for gamle museumsting Den 27. januar Frederiksborg Amtsavis Krudtværket åbner Den 28. maj Frederiksborg Amtsavis Skilte fortælle historie Den 13. juni Søren la Cour Jensen Frederiksborg Amtsavis Thule til Thule Den 28. februar Frederiksværk ugeblad Artikel om DFJ-billederne Uge 4 Radio 10FM Udsendelse om DFJ billedsamlingen Den 25. marts Frederiksborg Amtsavis Arsenalet en bevaringsværdig bygning Den 3. april Frederiksborg Amtsavis Interview om Knud Rasmussens Hus Den 18. april Frederiksborg Amtsavis Projektet Thule til Thule Den 21. april Frederiksværk Ugeblad Krudtværket i billeder Den 28. april Frederiksværk Ugeblad Hundesteds virksomheder propelfabrikken Uge 50 16

17 Internationale konferencer og seminarer Frank Allan Rasmussen Across the North Sea. Later Historical Archaology in Britain and Denmark AD Odense Bys Museer, den 22. september Gjethuset Industrikultur og oplevelsesøkonomi. Omdannelse, bevaring og formidling af industrikulturen Frederiksværk den oktober Arrangør Marie Bach Gjethuset Industrikultur og oplevelsesøkonomi. Omdannelse, bevaring og formidling af industrikulturen, Frederiksværk den oktober Arrangør Ruhr, Oberhausen (gasometer) Den november Søren la Cour Jensen The 15th annual meeting of the european association of Archaeologists Riva del Garda Italien Finansieret af af KUAS Den september Gjethuset Industrikultur og oplevelsesøkonomi. Omdannelse, bevaring og formidling af industrikulturen, Frederiksværk den oktober Arrangør Bestyrelsesposter, nævn og råd mv. Frank Allan Rasmussen Repræsenteret i museernes Håndværks- og Industripulje Kulturmiljørådet for København og Frederiksberg Militærhistorisk Kommission Formand for bestyrelsen for Selskabet til bevaring af Industrimiljøer i Danmark1999- Formand for bestyrelsen for Dansk Teknologihistorisk Selskab Bestyrelsen for Forum for Nordsjællands Natur og Kultur 17

18 Redaktør af tidsskriftet Fabrik&Bolig. Det industrielle miljø i Danmark. Sammen med Henrik Harnow (ansvarshavende) National repræsentant for TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) Konsulent for det nye museum: Windows Velux Fonden Formand for MIK Museer i København og Omegn. Interesseorganisation for 80 museer i regionen Søren la Cour Jensen ODM Organisationen Danske Museer: Koordinator for det faglige orienteringsmøde (nyere tid) på Fuglsø. ODA Organisationen Danske Arkiver. Medlem af uddannelsesudvalget. Medlem af bestyrelsen for Selskabet til bevaring af industrimiljøer i Danmark Efteruddannelse og kurser mv. Frank Allan Rasmussen Det andet seminar for Kulturarvskommuner Gjethuset i Frederiksværk (arrangør) Den 3. februar Kulturarvskommunen Seminar i KUAS, mandag den 25. august Deltagelse i Dansk Teknologihistorisk Selskabs Årsmøde i Frederiksværk (arrangør) Deltagelse i Selskabet til bevaring af Industrimiljøer i Danmarks årsmøde på Carlsberg Deltagelse i Håndværks- og Industripuljens møder Deltagelse i Kultur- og fritidslederkredsens møder Deltagelse i lederforum i Halsnæs Kommune Kommune Deltagelse i ledercamp på Esrum Kloster Mentor for en deltager i Halsnæs Kommunes talentudviklingsprogram Deltager i Kulturarvsstyrelsens fire KULKOM-statusmøder i Vejle, Svendborg, Vordingborg og Mariager Fjord kommune. Kultur- og fritidsledermøde om kultur- og fritidspolitik Jyllinge, november 18

19 Søren la Cour Jensen Halsnæs Kommunes talentudviklingsprogram Outreach International seminar Nyborg Strand Organisationen Danske Museer Den marts Marie Bach Det andet seminar for Kulturarvskommuner Gjethuset i Frederiksværk (arrangør) Den 3. februar Deltager i Kulturarvsstyrelsens fire KULKOM-statusmøder i Vejle, Svendborg, Vordingborg og Mariager Fjord kommune. Deltagelse i Nyere Tids netværk Deltagelse i samlingsnetværket 19

20 Industrimuseet Frederiks Værk er medlem af følgende nationale og internationale netværk: ODM Organisationen Danske Museer De danske museers industri- og håndværkspulje Forum for Natur og Kultur i Nordsjælland Krudtværksområdets brugerforening Frederiksværksegnens Historiske Forening SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver ODA Organisationen Danske Akiver Selskabet til bevaring af Industrimiljøer Dansk Teknologihistorisk Selskab ICOM The International Council of Museums AIA The Association for Industrial Archaeology TICCIH The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage 20

Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2010

Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2010 Årsberetning Industrimuseet Frederiks Værk 2010 Industrimuseet Frederiks Værk Halsnæs Kommune 2010 Indhold Forord side 3 Museets samlinger og magasiner side 6 Indsamling, registrering og kassation side

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Museets geografiske ansvarsområde er Halsnæs Kommune. nmlkji. nmlkj 21101 FRM. Industrimuseet Frederiks Værk. far@indmus.dk.

Museets geografiske ansvarsområde er Halsnæs Kommune. nmlkji. nmlkj 21101 FRM. Industrimuseet Frederiks Værk. far@indmus.dk. Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117055 Formularens ID: 494 Sendt til: far@indmus.dk Sendt: 15-12-2010 12:22 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Dato: 22. juni 2016 qweqwe Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Industrimuseet Frederiks Værk har foretaget en kort gennemgang af rammebestemmelserne for center og boligområder

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 13. januar 2010 kl i Udvalgsværelset

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 13. januar 2010 kl i Udvalgsværelset Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 1 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 2 ORIENTERING

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

STÅLSAT KULTURARV. Halsnæs Kommune. Ansøgning om at blive Kulturarvskommune. til. Kulturarvsstyrelsen & Fonden Realdania

STÅLSAT KULTURARV. Halsnæs Kommune. Ansøgning om at blive Kulturarvskommune. til. Kulturarvsstyrelsen & Fonden Realdania STÅLSAT KULTURARV Ansøgning om at blive Kulturarvskommune til Kulturarvsstyrelsen & Fonden Realdania Halsnæs Kommune 1 Den store kran på elektrostålværket Gjethuset Kedelhuset Der er engang - året er 2020:

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mandag den 17. marts 2014 i Sognegården, Frederiksværk 1. Velkomst v/formanden, valg af dirigent, referent og stemmetællere Erik Eriksen (EE) bød velkommen og herefter

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA

NUUK. Seminar om bygningsbevaring. 5. og 6. oktober 2010. Bygningsfredning og BK 2015. Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA NUUK Seminar om bygningsbevaring 5. og 6. oktober 2010 Bygningsfredning og BK 2015 Birte Skov, sektionsleder, arkitekt MAA 5. og 6. okt. 2010 Seminar om bygningsbevaring i Nuuk SIDE 1 5. oktober 2010 Bygningsfredning

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning

Notat om museumsprojekt på Hundested havn. Stærk folkelig opbakning Notat om museumsprojekt på Hundested havn Stærk folkelig opbakning Det har længe været ønsket i Hundested, at kunne etablere et museum for Knud Rasmussen. I 1990erne arbejdede stærke, lokale kræfter for

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1998 om arkivvæsen. Historisk Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Formålet med loven er, 1) at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces

29. maj Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 29. maj 2013 Administrationschef Greve Museum Jobprofil og ansættelsesproces 1 Indledning Greve museum er et kommunalt statsanerkendt museum med lokalhistorisk arkiv med store nye udfordringer i den nærmeste

Læs mere

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 10. Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 9.9. Kend din by! Byvandring v/arkivarer fra Historiens Hus Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte og vil have fokus på både kendte og

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål

Stadsarkivet for Frederikssund Kommune. Årsberetning 2011 NOTAT. Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål NOTAT Stadsarkivet for Frederikssund Kommune 10. januar 2012 Årsberetning 2011 Stadsarkivets arbejdsgrundlag og formål Stadsarkivet for Frederikssund Kommune (SFK) arbejder for at sikre bevaringen af arkivalier,

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Museer, musik, maritimt og magasiner

Museer, musik, maritimt og magasiner Museer, musik, maritimt og magasiner Dansk Folkepartis finanslovsudspil 1 på kulturområdet for 2017 August 2016 Indhold Museer, musik, maritimt og magasiner 3 Fregatten Jylland og Skibsbevaringsfonden

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013

STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013 STADSARKIVET FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE ÅRSBERETNING 2013 Foto: Arkivar Ann-Sofie Wiil flytter arkivalier på Skibbyhøj I arkiverne treffer vi selve livet i dets usminkede heslighet, dets ubeskrivelige brutalitet

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

STÅLSAT KULTURARV. PÅ VEJ MOD VERDENSKULTURARV Halsnæs kulturarvskommune 2008-2010

STÅLSAT KULTURARV. PÅ VEJ MOD VERDENSKULTURARV Halsnæs kulturarvskommune 2008-2010 STÅLSAT KULTURARV PÅ VEJ MOD VERDENSKULTURARV Halsnæs kulturarvskommune 2008-2010 indhold forord strategi Kulturarven skal bruges de 10 kulturarvsbud strategi for industrimuseet frederiks værk 5 7 status

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager

Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager Vejledning for byforeninger og deres medlemmer om bygningsbevaring og byggesager I nedenstående Vejledning en pdf-fil - er der mange nyttige links til medlemmer af byforeninger og borgere, som gerne vil

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 21.06.2012 Tid 17:00 Sted NæstvedArkiverne, Amtmandsstien 1, 4700 Næstved Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos København og Frederiksberg kommuner Indhold Kapitel 1 - Område Kapitel 2 - Bevaring- og kassation Kapitel 3 - Ikrafttrædelse m.v. Bilag Bilag 1

Læs mere

Herregården før, nu og i fremtiden

Herregården før, nu og i fremtiden Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 4 Offentlig Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab og Nationalmuseet Indbyder til FÆLLESSEMINAR Herregården før, nu og i fremtiden Indlæg ved: Museumschef Per

Læs mere