VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé Køge (herefter benævnt "DDV")

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")"

Transkript

1 VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab har købt sin anpart af selskabet. Nærværende kontrakt er indgået når Vognmanden har betalt sin første faktura fra DDV og aftalen er gældende fra den dato hvor DDV modtager betalingen.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND DRIFT AF VOGNMANDENS VIRKSOMHED KØRETØJ IT-PLATFORM KØRSELSVEDERLAG UDFØRELSE AF TURE FÆLLES TJENESTER LOYALITETSPLIGT TAVSHEDSPLIGT KONKURRENCEKLAUSUL KUNDEFORHOLD BRUG AF VAREMÆRKER OG ANDRE FORRETNINGSKENDETEGN EFTERLEVELSE AF REGLER OVERDRAGELSE OG SALG AF A-ANPART OPSIGELSE MISLIGHOLDELSE FORPLIGTELSER VED OPHØR TVANGSSALG AF ANPART KUN AKTUELT HVOR VOGNMANDEN BLIVER SELSKAB OPLØSNING AF DDV LOV & RET

3 1 Baggrund 1.1 Vognmanden udfører transporttjenester gennem DDV og ejer 1 stk. A-anpart i DDV, hvortil der er knyttet 1 stemme pr. anpart. 1.2 Samarbejdet mellem Vognmanden og DDV reguleres af denne kontrakt og de for DDV til enhver tid gældende regler, herunder særligt vedtægterne, jf. 4, salgs- og leveringsbetingelser, bilag, ordensreglementer, instrukser m.v. 1.3 Denne aftale omfatter også de transporttjenester som Vognmanden udfører for de med DDV koncernforbundne eller associerede selskaber. 1.A Hvornår er Vognmand anpartshaver og har rettigheder i henhold til vognmandskontrakt 1.1.A Vognmanden er anpartshaver i DDV, når vognmanden har betalt sine anparter ved kapitalforhøjelsen i DDV. Ligeledes er det en forudsætning for at bevare sine rettigheder i henhold til vognmandskontrakten, at Vognmanden betaler sine fakturaer løbende til DDV. 2 Drift af Vognmandens virksomhed 2.1 Vognmanden udøver sin virksomhed for egen regning og risiko. 2.2 Det er en betingelse, at Vognmanden besidder majoriteten i selskabet, både stemmemæssigt og beløbsmæssigt. Vognmanden indestår ved sin underskrift på denne kontrakt personligt for, at virksomheden drives i overensstemmelse med de krav, som fremgår af denne kontrakt og de i henhold hertil gældende regler. Vognmanden hæfter som selvskyldnerkautionist for enhver forpligtelse, som hans selskab måtte pådrage sig overfor DDV, jf. nedenfor. 2.3 Vognmanden skal være momsregistreret. Vognmanden skal have en bankkonto og oplyse kontonummeret til DDV, bl.a. til brug for afregning af kontokørsel. 2.4 Vognmanden skal omgående meddele DDV ændringer i adresse eller telefonnummer. 3

4 2.5 Vognmanden må alene benytte chauffører som har arbejdstilladelse i Danmark, taler og forstår dansk samt er ansat efter den til enhver tid gældende lovgivning for ansættelser af danske chauffører i Danmark. 3 Køretøj 3.1 Alle Vognmandens indregistrerede køretøjer, som betjener/kører i vognmandens virksomhed, skal betale vognlicens til DDV. 3.2 Der er ingen begrænsninger på, hvor mange køretøjer Vognmanden må have registreret til brug for udførelse af kørsel for DDV. 3.3 Køretøjet kan dekoreres i overensstemmelse med den af DDV fastsatte vejledning, som Vognmanden har modtaget kopi af. Alle Vognmandens køretøjer skal bære synlig identifikation af DDV. 3.4 Vognmanden skal være registreret som ejer eller bruger af det i DDV registrerede køretøj. Der kan gives dispensation i tilfælde, hvor Vognmanden benytter undervognmænd. Dispensationen gives skriftligt af DDV. Dispensation gives kun i tilfælde af, at underentreprenør/undervognmand tiltræder vilkår, der svarer til nærværende kontraktsgrundlag, der er gældende i enhver henseende mellem DDV og Vognmanden i øvrigt. Vedkommende underentreprenør der står bag underentreprenørens selskab skal ligeledes tiltræde aftalen personligt som selvskyldnerkautionist. 3.5 Vognmanden er, såfremt køretøjet er til reparation i kortere eller længere tid, berettiget til at anvende et andet køretøj til at varetage kørslen for DDV. Vognmanden skal dog opdatere køretøjets registreringsnummer, samt data vedr. køretøjets kapacitet. Køretøjet/Vognmanden skal være omfattet af de af DDV krævede forsikringer, herunder "gods mod betaling". 3.6 Alle Vognmandens køretøjer skal være dansk indregistreret. 4 IT-platform 4

5 4.1 Vognmanden har pligt til at benytte den af DDV anvendte IT-platform. Vognmanden er forpligtet til - på forlangende af DDV - at få opdateret sin software med den til enhver tid værende nyeste version af IT-platformen. 4.2 Udgift til opdatering af software til den til enhver tid værende ny version af ITplatform kan modregnes i Vognmandens honorar på egen fakturering af DDV. 5 Kørselsvederlag 5.1 Der udarbejdes løbende priser for kørselsvederlag af DDV. Kørselsvederlag skal benyttes til at afregne DDV s kunder. Vognmanden opdateres altid med nyeste kørselsvederlag. 5.2 Bestyrelsen i DDV kan til enhver tid ændre kørselsvederlag. 6 Udførelse af ture 6.1 Vognmanden skal være til disposition indenfor de af DDV fastlagte tidsrum så længe dette er muligt i forhold til betjening af Vognmandens egne kunder. Vognmanden skal via IT-platformen modtage og udføre eller videredisponere de kørselsordrer, Vognmanden accepterer fra DDV's IT-platform. 6.2 De af Vognmanden accepterede ture skal udføres på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med DDV's til enhver tid fastsatte regler, jf. bilag til nærværende kontrakt. 6.3 Vognmanden har pligt til uden undtagelser, at lade udførte kørselsopgaver, erhvervet gennem DDV fakturere gennem DDV s IT-platform eller selskaber, der er koncernforbundne eller associeret med DDV. 6.4 Vognmanden har pligt til at efterleve de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser, som fremgår af bilag til nærværende vognmandskontrakt. 7 Fælles tjenester 7.1 Hvis Vognmanden har indgået aftale om, at være medlem og betale til egen pensionsordning, ulykkesforsikring, arbejdsskadeforsikring, erhvervs- og fragtføreran- 5

6 svarsforsikring, samt autoforsikring gennem DDV - opkræves disse af DDV via en månedlig afregning. Det er Vognmandens pligt, at sørge for, at disse altid er ajourført og gældende. 7.2 Vognmanden er forpligtet til, at lade alle sine vogne under CVR-nummeret indgå i DDV s IT-platform. DDV opkræver vognmandslicens og vognlicenser via en månedlig afregning. 7.3 Alle ydelserne for de i 7.1 og 7.2 nævnte tjenester opkræves forud. 7.4 Ved Vognmandens øvrige benyttelse af DDV s tilbudte fælles tjenester - afregnes disses i henhold til de gældende aftaler med DDV, jf. bilag til nærværende aftale. 7.5 DDV udsender hver måned en faktura til Vognmanden, hvoraf de udgifter, Vognmanden skal betale fremgår. 7.6 Vognmanden har pligt til at tegne alle lovpligtige forsikringer. DDV har ret til på hvilket som helst tidspunkt at kræve at se, at forsikringer er i kraft. Vognmanden skal senest den 1. april hvert år dokumentere, at alle lovpligtige forsikringer er i kraft. 8 Loyalitetspligt 8.1 Vognmanden har pligt til, at arbejde positivt i overensstemmelse med DDV's interesser, og skal i det indbyrdes forhold til DDV's andre anpartshavere tage hensyn og opføre sig kollegialt. 8.2 Vognmanden må ikke videregive ture til andre end DDV's vognmænd uden DDV's samtykke. 9 Tavshedspligt 9.1 Vognmanden har tavshedspligt i forhold til, hvad han eller hun erfarer om DDV's virksomhed. Tavshedspligten gælder forsat efter denne kontrakts ophør. 6

7 9.2 Overtrædelse af tavshedspligten sanktioneres med en konventionalbod på kr., som betales til DDV og at Vognmanden samtidig betaler erstatning efter dansk rets almindelige regler til DDV for tilsidesættelse af sin tavshedspligt. 10 Konkurrenceklausul 10.1 Vognmanden kan til enhver tid være tilsluttet selskaber eller organisationer, der konkurrerer med DDV uden dette medfører nogen form for konsekvens for Vognmanden. 11 Kundeforhold 11.1 Vognmandens kundeforhold skabt gennem eller via IT-platformen og kunder, der henvender sig via Vognmandens eksisterende kunder, samt nye kunder (på tilsvarende vilkår som eksisterende kunder) betragtes som Vognmandens egne kunder Ved kontraktens ophør er Vognmanden berettiget til fortsat, at betjene sine egne kunder. 12 Brug af varemærker og andre forretningskendetegn 12.1 Vognmanden får ved indgåelsen af denne kontrakt en ikke-eksklusiv brugsret til navnet De Danske Vognmænd, samt DDV's øvrige immaterielle rettigheder og forretningskendetegn branding. DDV kan fastsætte nærmere vilkår for udnyttelsen af brugsretten, jf. bilag til nærværende aftale Brugsretten ophører automatisk og uden videre ved ophør af kontrakten Overtrædelse af vilkårene for brugen af DDV's immaterielle rettigheder kan påtales af administrationen i DDV. 13 Efterlevelse af regler 13.1 Vognmanden er forpligtet til at overholde og holde sig ajour med de bestemmelser, der fastsættes i henhold til vedtægterne, salgs- og leveringsbetingelser, øvrige instrukser og ordensregler ved Vognmandens ageren. 7

8 13.2 Vognmanden er således også bekendt med, at der i henhold til vedtægterne er udarbejdet et ordensreglement. Vognmanden er forpligtet til, at efterleve disse regler sammen med alle senere ændringer heraf, som måtte blive vedtaget i henhold til DDV's vedtægter Vognmanden kan af administrationen tildeles irettesættelser, advarsler og skærpede advarsler. Vognmanden er forpligtet til, at efterkomme sådanne afgørelser. 14 Overdragelse og salg af A-anpart 14.1 Overdragelse og salg af A-anpart kan udelukkende finde sted i overensstemmelse med DDV's vedtægter. 15 Opsigelse 15.1 Denne kontrakt er uopsigelig i 12 måneder fra begge parters side fra anpartshaverens betaling af anpartskapitalen. Efter uopsigelighedsperioden kan kontrakten gensidigt opsiges med 3 måneders varsel. Såfremt Vognmanden overdrager eller sælger sin anparter, ophører denne kontrakt med at eksistere i forbindelse med overgangen med undtagelse af 9.1 og 9.2 vedr. tavshedspligt. 16 Misligholdelse 16.1 Denne kontrakt kan af DDV ophæves med øjeblikkelig varsel i tilfælde af fra Vognmandens side væsentlige misligholdelse. "Væsentlig misligholdelse" udgør bl.a. følgende tilfælde: (i) (ii) (iii) (iv) Vognmanden begår kriminelle handlinger, hvorved der menes overtrædelser i henhold til straffeloven Vognmanden handler direkte eller indirekte i strid med DDV's interesser Vognmanden undlader, at fakturere gennem den af DDV leverede ITplatform, til kunder erhvervet via De Danske Vognmænd eller via ITplatformen Vognmanden fakturerer til en pris, der afviger fra de af DDV fastsatte priser, til kunder, hvorved der er indgået aftale mellem DDV og kunden om kørsel til faste priser 8

9 (v) (vi) (vii) (viii) (ix) Vognmanden afgiver falske eller forkerte meldinger, positions- eller tidsangivelser Vognmanden udviser grove forsømmelser vedrørende kundeservice Vognmanden fratages sit kørekort ubetinget Vognmanden betaler ikke pålagte ydelser, jfr. 7, senest 3 dage efter modtagelsen af skriftligt påkrav med oplysning om, at der kan ske ophævelse, såfremt beløbet ikke betales Vognmanden i øvrigt handler i strid med denne kontrakt, DDV's gældende vedtægter og reglementer, der er fastlagt af bestyrelsen eller af de i henhold til vedtægterne nedsatte udvalg 16.2 Vognmanden er til enhver tid forpligtet til på bestyrelsens eller direktionens forespørgsel, at fremvise sin straffeattest for DDV. I det omfang den fremviste straffeattest viser, at der i tiden efter Vognmandens underskrift af denne kontrakt er blevet begået kriminelle handlinger, jf. 16.1(i), udgør sådanne forhold en væsentlig misligholdelse, der berettiger DDV til, at ophæve kontrakten med øjeblikkelig varsel, jf Det er DDV's bestyrelse der afgør, om Vognmanden har udøvet en adfærd, der betragtes som væsentlig misligholdelse, jf. ovenfor, som gør, at nærværende Vognmandskontrakt skal ophæves Vognmanden er til enhver tid forpligtet til på bestyrelsens og direktionens forespørgsel at dokumentere, at alle vognmændenes chauffører har gyldigt kørekort. 17 Forpligtelser ved ophør 17.1 Ved ophør af denne kontrakt skal Vognmanden straks og inden 3 dage afmontere alle kendetegn med DDV's logo, telefonnummer og andre mærker og forretningskendetegn, der er påsat køretøjet/køretøjerne i forbindelse med kørsel for DDV Vognmanden skal på datoen for kontraktens ophør tilbagelevere alle effekter tilhørende DDV Hvis Vognmanden ikke straks opfylder sine forpligtelser i henhold til 17.1 og 17.1, ifalder Vognmanden en bod på DKK pr. påbegyndt måned, indtil Vognmanden har opfyldt sine forpligtelser. Boden kan modregnes i Vognmandens 9

10 tilgodehavende hos DDV. Boden lovliggør ikke den manglende opfyldelse af Vognmandens andre forpligtelser Hvis Vognmanden sælger eller på anden måde ophører med, at bruge et køretøj, der er indregistreret hos DDV, skal Vognmanden straks udføre for det pågældende køretøj det, der står skrevet i Tvangssalg af anpart 18.1 DDV kan til enhver tid kræve at Vognmanden sælger sin anpart ved misligholdelse jf. 16 Misligholdelse. I tilfælde af Vognmandens misligholdelse og DDV s deraf følgende opsigelse af nærværende kontrakt, forpligter Vognmanden sig til øjeblikkeligt at sælge sin anpart til DDV i henhold til vedtægterne Fra den dato hvor DDV forelægger anklage om Vognmandens misligholdelse og frem til sagen afsluttes, fratages Vognmanden stemmeretten ved generalforsamlinger DDV s administration kan til enhver tid ekskludere en Vognmand midlertidig i den periode hvor Vognmandens sag verserer. DDV kan aldrig gøres ansvarlig for eventuelle økonomiske tab af nogen art over for Vognmanden. 19 Kun aktuelt hvor vognmanden bliver selskab 19.1 Til sikkerhed for ethvert krav, som DDV måtte have mod Vognmandens selskab, jf. 2.2, indestår Vognmanden uigenkaldeligt og krone for krone som selvskyldnerkautionist overfor DDV for Vognmandens selskab korrekte og rettidige opfyldelse af ethvert krav Vognmanden bekræfter ved sin underskrift nedenfor, at ville betale ethvert skyldende beløb til DDV, som DDV ved skriftligt påkrav måtte kræve. Sådan påkrav behøver alene at indeholde DDV's erklæring om, at beløbet er forfaldent og skyldes af Vognmandens selskab i henhold til denne kontrakt Betaling i henhold til ovenstående afsnit skal være modtaget af DDV ikke senere end fem dage efter Vognmandens modtagelse af påkravet. 10

11 20 Opløsning af DDV 20.1 I tilfælde af opløsning af DDV foreholdes der i overensstemmelse med det i DDV's vedtægter anførte herom. 21 Lov & Ret 21.1 Tvister mellem DDV og Vognmanden af enhver art afgøres ved Retten i Roskilde med appel til Østre Landsret. Nærværende kontrakt er indgået når Vognmanden har betalt sin første faktura fra DDV og aftalen er gældende fra den dato hvor DDV modtager betalingen., den 2015 oooo0000oooo Nærværende person bag Vognmandens selskab indestår ved sin underskrift personligt som selvskyldnerkautionist overfor enhver forpligtelse, som Vognmandens selskab måtte påtage sig overfor DDV i enhver sammenhæng. Personen bag Vognmandens selskab, den

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger:

Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger: Internal Regulations Indledning Samtlige underskrivere af nærværende aftale har indgået denne ud fra følgende betragtninger: (1) I 1949 sendte arbejdsgruppen "The Working Party on Road Transport of the

Læs mere

Bilag 1 - Rammekontrakt

Bilag 1 - Rammekontrakt Bilag 1 - Rammekontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: ORDREGIVER Gladsaxe Kommune Social og Sundhedsforvaltningen Rådhus Alle 7 2860 Søborg og RAMMEKONTRAKTHAVER [Navn på den ordregivende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003

Særlige betingelser. Sønderborg Kommune Vintertjeneste 2015 2019 Særlige Betingelser. Supplerende betingelser til AB-Service 2003 Særlige betingelser AB- Service2003 A Indledende bestemmelser Anvendelsesområde 1 Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService) gælder ved aftaler om levering af serviceydelser, når

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere