Årsrapport Realkredit Danmark koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen

2

3 Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i Forventninger til Finansiel kalender Ejendomsmarkedet 9 Udlån 10 Funding 14 Ressourcer 17 Risiko- og finansstyring 19 Raroc 19 Kreditrisici 19 Markedsrisici 21 Operationelle risici mv. 22 Påtegninger 23 Ledelsespåtegning 23 Revisionspåtegninger 24 Regnskab 25 Anvendt regnskabspraksis 25 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse 31 Noter til regnskabet 32 Koncernoversigt 51 Serieregnskaber 52 IFRS i Realkredit Danmark 54 Organisationsoversigt 57 Ledelseshverv 58

4 Ledelse Bestyrelse Viceordførende direktør Jakob Brogaard formand Direktør Sven Lystbæk næstformand Direktion Sven Holm administrerende direktør Thomas Mitchell direktør Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Senior Kundechef Søren Hermansen* Kreditanalytiker Jørgen Raaschou* Direktør Per Skovhus * Indvalgt som repræsentant for medarbejderne 2 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

5 Hovedtal Realkredit Danmark koncernen Proforma Resultatopgørelse (Mio. kr.) Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på aktiver Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance (Mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Pr. 1. januar 2001 fusionerede Realkredit Danmark A/S som fortsættende selskab med Danske Kredit Realkreditaktieselskab og BG Kredit A/S. I opstillingen efter Finanstilsynets regler er sammenligningstallene for 2000 ikke tilpasset som følge af fusionen, bortset fra kolonnen Proforma Nøgletallene er defineret i Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse. Passiver Gæld til kreditinstitutter mv Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Nøgletal Solvensprocent 10,1 10,4 10,4 10,1 11,2 11,3 Kernekapitalprocent 10,0 10,3 10,3 9,9 9,7 9,4 Egenkapitalforrentning før skat (%) 10,1 9,6 11,6 11,4 10,1 9,8 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 7,7 7,3 8,2 8,6 7,1 6,8 Indtjening pr. omkostningskrone 3,00 2,56 3,07 2,82 2,51 2,25 Valutaposition (%) 1,3 6,4 3,0 12,5 5,2 5,8 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets udlånsvækst (%) 3,8 6,1 4,7 6,5 3,6 2,4 Udlån i forhold til egenkapital 18,6 18,3 18,6 19,3 19,8 19,8 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Realkredit Danmark Årsrapport

6 Regnskabsberetning Realkredit Danmark koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. i 2004 mod mio. kr. året før. Resultatet efter skat blev på mio. kr. mod mio. kr. året før. Egenkapitalen blev således forrentet med 10,1 % før skat i 2004 mod 9,6 % i Basisindtjeningen før tab og nedskrivninger udgjorde mio. kr. i 2004 mod mio. kr. året før, svarende til det forventede ved seneste kvartalsrapportering. Beholdningsindtjeningen udgjorde 297 mio. kr. mod 229 mio. kr. året før. Realkreditudlånet voksede til 517 mia. kr. ved udløbet af 2004 mod 498 mia. kr. ved årets begyndelse. Stigningen fordelte sig ligeligt på privat og erhverv. Markedsandelen for bruttoudlånet udgjorde 32,0 % i 2004 mod 32,3 % i For udlånsporteføljen udgjorde markedsandelen 34,2 % ultimo 2004 mod 34,9 % ultimo En stor del af aktiviteten i 2004 kunne henføres til de afdragsfrie lån, der siden introduktionen i slutningen af 2003 har været meget populære. Ved udgangen af 2004 bestod 21 % af Realkredit Danmarks udlånsportefølje på privatmarkedet således af afdragsfrie lån mod 7 % ved årets begyndelse. I november 2004 kunne Realkredit Danmark med den nyudviklede låntype, FlexGaranti, som det første realkreditinstitut tilbyde et variabelt forrentet obligationslån med et loft over renten, gældende i hele lånets løbetid. Ultimo 2004 var der udbetalt FlexGaranti lån for 12 mia. kr. Årets resultat Basisindtjeningen udgjorde mio. kr. i 2004 mod mio. kr. i Basisindtægterne beløb sig til mio. kr. i 2004 mod mio. kr. året før. Basisindtæg- Basisindtjening og beholdningsindtjening Forskel Mio. kr i % Bidragsindtægter Nettorenteindtægter, ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Øvrige basisindtægter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer 7 24 Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Realkreditudlån Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal: Årets resultat i % af gns. egenkapital 7,7 7,3 Basisindtjening i % af gns. egenkapital 9,0 8,8 Omkostninger i % af basisindtægter (O/I) 33,9 38,5 4 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

7 Regnskabsberetning terne indeholdt øgede bidragsindtægter som følge af stigende udlånsportefølje, men effekten heraf kunne dog ikke opveje den generelt lavere aktivitet på markedet i år sammenlignet med sidste år, hvor konverteringsaktiviteten var høj. Derudover medførte det lavere renteniveau et fald i afkastet af koncernens fondsbeholdninger og likvide midler. Lanceringen af det nye produkt, FlexGaranti, i 4. kvartal 2004 påvirkede indtægterne positivt. I 2003 medførte placering af likviditet i kortløbende højtforrentede obligationer kurstab, som blev medtaget under øvrige basisindtægter. Driftsomkostninger og afskrivninger var 13 % lavere end i 2003, især som følge af lavere udgifter til udvikling af it-systemer. Medarbejderantallet er i 4. kvartal 2004 reduceret med 214 medarbejdere, som er overført fra Realkredit Danmark til Danske Bank. Som nærmere omtalt i regnskabets note 1 påvirker ændringen ikke omkostningerne i basis-/beholdningsindtjeningsmodellen. Tab og nedskrivninger på fordringer udgjorde 7 mio. kr. i 2004 mod 24 mio. kr. året før. Restancerne var fortsat på et meget lavt niveau, hvorfor behovet for at foretage nedskrivninger var beskedent. Beholdningsindtjeningen, der omfatter afkastet af egenbeholdningen efter finansieringsudgift fastlagt med udgangspunkt i den korte pengemarkedsrente og efter administrationsomkostninger, udviste i 2004 en indtægt på 297 mio. kr. mod 229 mio. kr. året før. Egenbeholdningen er defineret som den del af fondsbeholdningen, der ikke knytter sig til udlånsaktiviteten. Det samlede fondsafkast ført under basis- og beholdningsindtjening svarede for 2004 til 3,1 %, hvilket var tilfredsstillende ud fra den valgte risiko. For 2003 var afkastet 4,7 %. Resultat af dattervirksomheder udgjorde 47 mio. kr. før skat i Resultatet vedrørte alene ejendomsmæglervirksomheden home a/s, som er franchisegiver for mæglerforretningerne i homekæden. Realkredit Danmark er sambeskattet med Danske Bank, og skat betales efter de gældende regler for fordeling af dansk skat i Danske Bank koncernen. Dette medfører, at Realkredit Danmarks samlede, effektive skatteprocent for 2004 udgjorde 24 %, hvor den aktuelle skattesats er 30 %. Skatteudgiften for 2004 var på i alt 653 mio. kr. Balance, solvens og egenkapital Koncernens balance ved udløbet af 2004 udgjorde 708 mia. kr. mod 647 mia. kr. året før. Udlånet voksede med 19 mia. kr. til 517 mia. kr., og udstedte obligationer blev forøget med 53 mia. kr. til 656 mia. kr. Præemission af obligationer var den væsentligste årsag til, at udstedte obligationer oversteg udlånet med 139 mia. kr. Heraf vedrørte 100 mia. kr. refinansiering af FlexLån pr. 1. januar Basiskapital og solvens Mio. kr Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,1 10,4 Kernekapitalprocent 10,0 10,3 Basiskapitalen pr. 31. december 2004 var mio. kr., svarende til en solvens på 10,1 %, hvor lovens krav er 8,0 %. Overdækningen udgjorde således mio. kr. Egenkapitalen blev i 2004 øget med årets resultat på mio. kr. og reduceret med foreslået udbytte på mio. kr., hvorefter egenkapitalen udgjorde mio. kr. Realkredit Danmark Årsrapport

8 Regnskabsberetning Effekt på egenkapital og resultat Mio. kr. Overgang til IFRS i 2005 Fra 1. januar 2005 bliver Realkredit Danmark koncernens regnskab aflagt efter de internationale regnskabsregler, IFRS (International Financial Reporting Standards), som pr. 1. januar 2005 var godkendt af EU-kommissionen. Det indebærer ændringer i værdiansættelse af en række aktiver og passiver samt ændringer i præsentation af resultatopgørelse og balance. Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer. For en mere udførlig gennemgang henvises til side Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004, balancen pr. 31. december 2004 samt resultatopgørelsen for 2004 er tilrettet i henhold til bestemmelserne i IFRS 1, "First-time adoption of IFRS". Koncernen har valgt at tilrette alle regnskabstallene for 2004 i henhold til den nye regnskabspraksis. Effekten af koncernens overgang til IFRS er illustreret i tabellen. Overgangen til IFRS medfører netto en forøgelse af koncernens egenkapital pr. 1. januar 2004 på 339 mio. kr. Såfremt regnskabet for 2004 var opgjort efter IFRS, ville årets resultat være reduceret med 56 mio. kr. Årets udbytte på mio. kr. har hidtil været fratrukket egenkapitalen ultimo, selv om den endelige vedtagelse af udbyttets størrelse Egenkapital 1. januar 2004 Årets Egenkapital resultat 31. december Nuværende praksis Udbytte Pensionsafviklingskasse Hensættelse til tilbagebetalingspligtige reserver Nedskrivning for kreditrisiko på udlån Øvrige ændringer Skat Ny praksis, IFRS først sker på generalforsamlingen. IFRS praksis medfører, at udbytte først fragår egenkapitalen efter den endelige vedtagelse. Væsentligste ændringer i værdiansættelse Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer Koncernen skal fra 1. januar 2005 eliminere beholdningen af egne realkreditobligationer med egne udstedte realkreditobligationer. Køb af egne obligationer betragtes efter IFRS regnskabsmæssigt som indfrielse af de udstedte obligationer og salg som nyudstedelse. Køb og salg af egne obligationer er et naturligt led i et realkreditinstituts virke, hvilket medfører, at der periodevis kan være meget store beholdninger af egne obligationer. Ultimo 2004 udgjorde beholdningen af egne obligationer således mio. kr. I henhold til den udgave af IAS 39 Financial Instruments, som EU-kommissionen har godkendt, skal udstedte realkreditobligationer værdiansættes til amortiseret kostpris. Derimod skal beholdning af egne realkreditobligationer løbende værdiansættes til dagsværdi. Det betyder, at de aktiver og forpligtelser, som skal elimineres, ikke er bogført til den samme værdi, og elimineringen vil derfor medføre en uhensigtsmæssig og uforklarlig resultateffekt. Det retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital vil derfor ikke kunne opnås. Koncernen har derfor i dette tilfælde valgt at benytte muligheden i IAS 1 "Presentation of Financial Statements" om at afvige fra bestemmelsen i den af EU godkendte IAS 39 med henblik på at give et retvisende billede. Udstedte realkreditobligationer værdiansættes ikke til amortiseret kostpris, men i stedet til dagsværdi. De tilhørende realkreditudlån, der har enslydende betingelser, vil ligeledes blive værdiansat til dagsværdi. Metoden er i overensstemmelse med IAS 39 og danske regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet. Dagsværdien af de udstedte realkreditobligationer vil som udgangspunkt være den aktuelle 6 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

9 Regnskabsberetning børskurs. For illikvide realkreditobligationer anvendes en beregnet værdi opgjort ud fra tilbagediskontering af cashflow. Dagsværdien af realkreditudlån vil tage udgangspunkt i dagsværdien af de matchende udstedte realkreditobligationer, og udlån nedskrives herefter for kreditrisiko. Eliminering af beholdningen af egne realkreditobligationer vil hermed ikke have resultatmæssig effekt. Efter nuværende regnskabspraksis måles udstedte realkreditobligationer til nominel værdi, og realkreditudlån til nominel værdi fratrukket nedskrivninger til dækning af kreditrisikoen. Ændringen får ingen effekt på egenkapitalen pr. 1. januar 2004 og 31. december 2004 eller på årets resultat for Realkreditudlånet forøges med mio. kr. pr. 31. december 2004, opgjort før nedskrivning. Eliminering af egne obligationer reducerer aktiver i alt samt de udstedte realkreditobligationer pr. 31. december 2004 med mio. kr. Pensionsafviklingskasse IAS 19 Employee Benefits indebærer ændrede regler for indregning af nettoaktiverne i firmapensionskasser. Såfremt pensionskassens aktiver overstiger den aktuarmæssigt beregnede nutidsværdi af pensionsforpligtelserne, skal nettoaktivet indregnes i balancen. Egenkapitalen pr. 1. januar 2004 forøges som følge heraf med 192 mio. kr. før skat. Årets resultat for 2004 reduceres med 15 mio. kr. før skat. Hensættelse til tilbagebetalingspligtige reserver De hensatte forpligtelser til tilbagebetalingspligtige reserver vil efter overgangen til IFRS blive indregnet til tilbagediskonteret værdi, jf. IAS 37. Efter nuværende regnskabspraksis er hensættelsen optaget til pari. Egenkapitalen pr. 1. januar 2004 forøges som følge heraf med 154 mio. kr. Årets resultat for 2004 reduceres med 63 mio. kr. Overgangen til IFRS har ingen skattemæssig effekt. Nedskrivning for kreditrisiko på udlån Nedskrivning for kreditrisiko på udlån skal fremover opgøres i henhold til IAS 39 Financial Instruments. Dette medfører, at der gælder mere objektive kriterier for, hvornår der skal ske nedskrivning. Nedskrivninger på udlån vil fortsat indeholde skøn for, hvornår det er sandsynligt, at et udlån ikke kan inddrives fuldt ud, samt over størrelsen af nedskrivningen. Generelt vil nedskrivning ske på et lidt senere tidspunkt end hidtil. Egenkapitalen pr. 1. januar 2004 forøges som følge af de nye regler for nedskrivning for kreditrisiko med 96 mio. kr. før skat. Årets resultat for 2004 forøges med 25 mio. kr. før skat. Skattemæssig effekt Den samlede skattemæssige effekt af ændringerne udgør pr. 1. januar 2004 en udgift på 79 mio. kr. Heraf vedrører 21 mio. kr. aktuel skat, der primært kan henføres til den skattemæssige effekt af nedskrivninger på udlån, mens 58 mio. kr. er udskudt skat, primært vedrørende pensionsafviklingskassen. Effekt på nøgletal Nuværende praksis IFRS praksis Årets resultat 2004 (mio. kr.) Egenkapital pr. 31. december 2004 (mio. kr.) Aktiver i alt pr. 31. december 2004 (mio. kr.) Årets resultat i % af gns. egenkapital 7,7 7,2 Omkostninger i % af indtægter 33,9 31,7 Solvensprocent 10,1 10,0 Effekt på nøgletal Samlet set medfører overgangen til IFRS en effekt på de tilrettede sammenligningstal for 2004 som vist i tabellen. Moderselskabets regnskab Fra 1. januar 2005 bliver Realkredit Danmark A/S (moderselskabets) regnskab aflagt efter Finanstilsynets nye regelsæt. Regelsættet er på langt de Realkredit Danmark Årsrapport

10 Regnskabsberetning Hovedtal resultatopgørelse Nuværende IFRS praksis praksis Mio. kr Bidragsindtægter Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Nedskrivning for kreditrisiko på udlån 7-18 Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat fleste områder identisk med koncernens regnskabsaflæggelse efter IFRS. I moderselskabet vil domicilejendomme dog blive værdiansat til skønnet dagsværdi, og datterselskaber vil blive værdiansat efter indre værdis metode. Ændring i præsentation Implementeringen af IFRS medfører en række ændringer til den fremtidige opstilling af resultatopgørelsen. Opdelingen i basisindtjening og beholdningsindtjening ophører. I stedet vil beholdningsindtjeningen blive indeholdt i handelsindtægter. Omkostninger, som hidtil er henført til beholdningsindtjeningen, overføres dog fremover til driftsomkostninger. Forventninger til 2005 Koncernens forventninger til resultatet for 2005 er formuleret med udgangspunkt i resultatet for 2004 opgjort efter nye internationale regnskabsregler, IFRS. Aktiviteten på realkreditmarkedet for 2005 forventes på et nogenlunde uændret niveau efter et år med pæn aktivitet. Privatmarkedet forventes at vise svagt stigende ejendomspriser og en stabil ejendomsomsætning, hvorfor markedet for ejerskiftelån forventes på niveau med FlexGaranti og afdragsfrie lån forventes i 2005 at bidrage til en væsentlig konverteringsaktivitet. Erhverv forventes at vise en stigning i nybyggeriet inden for byerhverv, hvorimod der forventes en reduktion for såvel landbrug som boligudlejning. Specielt for andelsboliger forventes FlexGaranti i 2005 at bidrage til en væsentlig konverteringsaktivitet. Stigningen i udlånsvolumen vil øge bidragsindtægterne i Ved et uændret aktivitetsniveau på realkreditmarkedet og et fortsat lavt renteniveau forventes nettorenteindtægter og nettogebyrindtægter på niveau med Handelsindtægter vil i høj grad afhænge af kursniveauet ultimo året. Driftsomkostningerne forventes at udvise et fald som følge af, at der vil blive anvendt færre ressourcer på udvikling af it-systemer. Tab og nedskrivninger på udlån forventes ved uændrede konjunkturforhold fortsat at være på et lavt niveau. Årets resultat før skat vil i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauet ultimo året. Ved et uændret kursniveau forventes et resultat før skat på nogenlunde samme niveau som i Der er i tiden fra 31. december 2004 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på koncernens økonomiske stilling. Finansiel kalender 2005 Der forventes følgende offentliggørelsestidspunkter for regnskabsmeddelelser i 2005: Kvartalsrapport 1. kvartal, 3. maj 2005 Halvårsrapport, 11. august 2005 Kvartalsrapport kvartal, 1. november Realkredit Danmark Årsrapport 2004

11 Ejendomsmarkedet Den økonomiske udvikling Det var forventet, at 2004 ville byde på globale rentestigninger, men den udvikling lod vente på sig. Den kraftige stigning i oliepriserne betød, at den globale økonomi stod over for et mere afdæmpet vækstforløb end først antaget. Den Europæiske Centralbank fastholdt derfor gennem hele året de ledende rentesatser på det historisk lave niveau. På det danske obligationsmarked faldt renterne gennem 1. kvartal, men steg igen i løbet af 2. kvartal. I midten af juni begyndte renterne igen at falde, og denne udvikling fortsatte året ud, så renterne ved årets udløb fortsat var på et meget lavt niveau. I november 2004 tangerede renterne, trods øget økonomisk vækst og faldende ledighed, de indtil da laveste niveauer, der blev realiseret i juni Renten på FlexLån i danske kroner med fuld årlig rentetilpasning var ved udløb af 2004 på samme niveau som ved årets begyndelse, nemlig 2,5 %. Det tilsvarende FlexLån i euro udviste et lille fald på 0,1 procentpoint til 2,3 %. Renten på et 30-årigt fastforrentet lån viste i 2004 et fald på 0,3 procentpoint, nemlig fra 5,4 % ved årets begyndelse til 5,1 % ved årets udgang. Ejendomspriser og ejendomsomsætning Ejendomspriserne har væsentlig betydning for udviklingen i realkreditudlånet. Ligesom i tidligere år steg ejendomspriserne på det danske boligmarked i 2004, endog med en noget højere stigningstakt end året før. Introduktionen af afdragsfrie lån på privatmarkedet i efteråret 2003 havde en vis betydning herfor. Som det ses af figuren, steg priserne mest på ejerlejligheder. Ejendomsomsætningen på boligmarkedet var i 2004 væsentligt højere end året før. Samlet set blev der handlet ca flere boliger i 2004 end i 2003, hvilket bl.a. kan forklares med fortsat lave renter, afdragsfrie lån og bedre økonomiske udsigter for mange boligejere. Stigningen i omsætningen for hele 2004 var for ejerlejligheder 16,1 % og for parcelhuse 7,0 %. Trods den højere omsætning var liggetiden på både parcelhuse og ejerlejligheder samlet set længere i 2004 end i Antallet af tvangsauktioner faldt på landsplan og nærmede sig det meget lave niveau fra Årsstigningstakter i ejendomspriser % Parcel-/rækkehuse Ejerlejligheder Realkredit Danmark Årsrapport

12 Udlån Generelt Bruttoudlånet på realkreditmarkedet var 437 mia. kr. i 2004 mod 512 mia. kr. i Den generelt lavere aktivitet på realkreditmarkedet i 2004 skyldtes, at omfanget af rentedrevne konverteringer var langt lavere i 2004 end i En stor del af aktiviteten i 2004 kunne således henføres til de afdragsfrie lån, der siden introduktionen i slutningen af 2003 har været meget populære. Ved udgangen af 2004 udgjorde de afdragsfrie lån 13 % af det samlede udlån til både privat og erhverv mod 4 % ved årets begyndelse. I november 2004 kunne Realkredit Danmark med den nyudviklede låntype FlexGaranti som det første realkreditinstitut tilbyde et variabelt forrentet obligationslån med et loft over renten gældende i hele lånets løbetid. Hvis den variable rente overstiger et fastsat renteniveau, der for tiden er 6 %, ændres FlexGaranti automatisk til et fastforrentet, konverterbart obligationslån. Siden introduktionen af FlexGaranti og frem til udgangen af 2004 blev der udbetalt lån for 12 mia. kr. Det var specielt kunder med konverterbare realkreditlån finansieret i 6 eller 7 % obligationer, der viste interesse for det nye produkt. Ved det gældende renteniveau ved udgangen af 2004 var der samlet set mulige besparelser for de danske boligejere på omkring 1 mia. kr. om året ved at konvertere til FlexGaranti. For et 6 %-obligationslån med en restgæld på 1 mio. kr. var der ydelsesbesparelser på op til kr. efter skat årligt. Det samlede udlån Realkredit Danmarks udlån steg til 517 mia. kr. ved udløbet af 2004 mod 498 mia. kr. ved årets begyndelse. Markedsandelen for bruttoudlånet udgjorde 32,0 % i 2004 mod 32,3 % i For udlånsporteføljen udgjorde markedsandelen 34,2 % ultimo 2004 mod 34,9 % ultimo Udviklingen i markedsandelen skal ses i lyset af salget af bankbaserede boligfinansieringsprodukter i Danske Bank og BG Bank, og på denne baggrund anses udviklingen at være tilfredsstillende. Aktivitet og portefølje Bruttoudlån Udlånsportefølje Forskel Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. Privat Byerhverv Landbrug Boligudlejning Erhverv i alt I alt Markedsandel Bruttoudlån Udlånsportefølje % Forskel Privat 34,3 34,4 35,9 36,9-1,0 Byerhverv 29,6 34,8 36,5 37,6-1,1 Landbrug 18,0 16,0 16,4 15,8 0,6 Boligudlejning 33,3 33,9 38,2 39,0-0,8 Erhverv i alt 26,9 28,1 31,8 32,2-0,4 I alt 32,0 32,3 34,2 34,9-0,7 10 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

13 Udlån Privat: Låneformål for udlån i % 6 % 24 % FlexLån har siden 1996 udgjort en gradvist stigende andel af det samlede realkreditudlån. Stigningen er sket i takt med faldende renter og et stort spænd mellem korte og lange renter. Introduktionen af afdragsfrie lån har også bidraget til, at andelen af FlexLån er stigende. Den likviditetsmæssige effekt ved valg af afdragsfrihed er størst på FlexLån, hvorfor afdragsfrie lån fortrinsvis udbetales i denne låntype. FlexLån udgjorde 60 % af Realkredit Danmarks bruttoudlån i 2004 mod 52 % for året før. Ved udgangen af 2004 bestod 49 % af låneporteføljen af FlexLån mod 40 % ved årets begyndelse. FlexGaranti udgjorde en andel på 9 % af Realkredit Danmarks bruttoudlån i Afdragsfrie lån udgjorde i 2004 for alle låntyper under ét 36 % af bruttoudlånet. Nybyggeri + ombygning Ejerskifte Tillægslån, tilgang netto Omlægning Rentespænd og andel FlexLån og FlexGaranti %- point % % Privatmarkedet Privatmarkedet er defineret som udlån til ejerboliger og fritidshuse og er med 61 % af den samlede udlånsportefølje stadig det største forretningsområde i Realkredit Danmark. Bruttoudlånet udgjorde i mia. kr. mod 119 mia. kr. i Udlånsporteføljen var ved årets udløb 9 mia. kr. højere end ved årets begyndelse. Markedsandelen for udlånsporteføljen var 35,9 % sammenlignet med 36,9 % ultimo Bruttoudlånet på privatmarkedet i 2004 fordelte sig efter låneformål som vist i figuren. Trods fraværet af rentedrevne konverteringer ses det, at en stor andel af bruttoudlånet i 2004 vedrørte låneomlægninger. Omlægningerne skal ses i lyset af den fortsatte interesse for afdragsfrie lån og introduktionen af FlexGaranti. Ved udgangen af 2004 bestod 21 % af Realkredit Danmarks udlånsportefølje på privatmarkedet af afdragsfrie lån mod 7 % ved årets begyndelse Rentespænd 1år/30år (venstre akse) FlexLån i % af samlet bruttoudlån - Privat (højre akse) FlexGaranti i % af samlet bruttoudlån - Privat (højre akse) Erhvervsmarkedet Erhvervsmarkedet omfatter udlån til kunder med ejendomme inden for byerhverv, landbrug og boligudlejning. Realkredit Danmark satte i 2004 yderligere fokus på erhvervsmarkedet. I foråret blev der etableret en selvstændig erhvervsafdeling, og der blev udpeget erhvervscenterdirektører i København, Århus, Odense og Aalborg. Bruttoudlånet udgjorde i mia. kr. mod 48 mia. kr. i Udlånsporteføljen var ved årets Realkredit Danmark Årsrapport

14 Udlån Erhverv: FlexGaranti bruttoudlån i % Byerhverv Landbrug Boligudlejning 18% 40% udløb 10 mia. kr. højere end ved årets begyndelse. Markedsandelen for udlånsporteføljen var 31,8 % sammenlignet med 32,2 % ultimo Bruttoudlånet til erhverv indeholder generelt flere større enkeltengagementer. Markedsandele for erhverv viser derfor større fluktuationer end privatmarkedet. Det faldende bruttoudlån til erhverv skal endvidere ses i sammenhæng med, at den rentedrevne konverteringsaktivitet faldt betydeligt i forhold til rekordåret FlexGaranti, der blev introduceret sidst på året, påvirkede dog konverteringsaktiviteten positivt med 1,4 mia. kr. FlexLån var fortsat den mest benyttede låntype blandt erhvervskunderne. Der var i 2004 en klar tendens til, at erhvervskunderne valgte FlexLån type F1 med tilpasning af renten hvert år. Fastforrentede lån udgjorde 34 % af årets udbetalinger mod 46 % året før. Byerhverv Bruttoudlånet til byerhverv udgjorde 13,2 mia. kr. i 2004 mod 22,3 mia. kr. i Især fraværet af rentedrevne konverteringer medvirkede til det markante fald. Bruttoudlånet til Industri & Håndværk faldt forholdsmæssigt mest, fra 7,5 mia. kr. i 2003 til 2,3 mia. kr. i Kundernes samlede finansieringsbehov var marginalt lavere sammenlignet med Markedsandelen for bruttoudlånet faldt til 29,6 % mod 34,8 % året før. Udlånsporteføljen steg med 1,6 mia. kr. svarende til 3 %. Landbrug Bruttoudlånet til landbrug udgjorde 8,5 mia. kr. mod 9,4 mia. kr. i Foruden en lavere konverteringsaktivitet var udlånet også påvirket af en faldende investeringslyst. Investeringer i stalde mv., som de seneste år har udgjort ca. 40 % af landbrugets samlede investeringer, var aftagende i Det var primært den økonomiske situation for svine- og kvægproducenter, som medførte aftagende investeringer, men den fortsatte strukturtilpasning mod større produktionsenheder opvejede dog en del af denne udvikling. Markedsandelen for bruttoudlånet steg til 18,0 % mod 16,0 % i Udlånsporteføljen steg med 2,7 mia. kr. svarende til en fremgang på 10 %. Boligudlejning Bruttoudlånet til almene boliger, andelsboliger og private boligudlejningsejendomme udgjorde 15,7 mia. kr. mod 16,6 mia. kr. i Faldet var primært en konsekvens af færre konverteringer hos andelsboligforeninger og kunder med boligudlejningsejendomme. For almene boliger er bruttoudlånet ikke påvirket af konverteringsaktiviteter i samme omfang som for andre segmenter, og bruttoudlånet var her på niveau med Bruttoudlånet i 2004 var især påvirket af afslutning af nybyggerier og renoveringsopgaver fra Den samlede markedsandel for bruttoudlånet til boligudlejning var svagt faldende til 33,3 % mod 33,9 % i Udlånsporteføljen steg med 5,3 mia. kr. svarende til en fremgang på 5 %. Distributionskanaler Realkredit Danmark har 4 distributionskanaler: egne kontorer og erhvervscentre, Privatkundeservice og Koncernkundelinjen 12 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

15 Udlån Danske Banks og BG Banks filialnet ejendomsmæglerkæden home internettet Realkredit Danmark er repræsenteret ved 22 realkreditkontorer og 4 erhvervscentre rundt om i landet. 18 af de 22 realkreditkontorer er placeret i umiddelbar tilknytning til Danske Banks finanscentre og større Danske Bank-/BG Bank-filialer. Bofællesskaberne er etableret med fastholdelse af den separate identitet for de enkelte brands og forbedrer kundernes muligheder for at få hurtig, kompetent og koordineret rådgivning vedrørende alle former for finansielle produkter. I 2004 blev der etableret 3 bofællesskaber. Det landsdækkende filialnet i Danske Bank og BG Bank med i alt 477 filialer og erhvervscentre understøtter Realkredit Danmarks distributionskraft betydeligt, og med et supplerende produktudbud giver det samlet set koncernen et meget stærkt afsæt for salg af boligfinansieringsprodukter. home er koncernens ejendomsmæglerkæde. Ejendomsmægleraktiviteterne er organiseret som franchisevirksomhed, der ultimo 2004 omfatter 186 mæglerforretninger i Danmark mod 175 ved årets begyndelse. Lån distribueret via home er fortrinsvis til brug ved ejerskifte, men i 2004 var der en stigende tilgang af tillægslån. Det største forretningsområde for home er fortsat salg af ejerboliger til private, men home og Realkredit Danmark samarbejder også på erhvervsmarkedet. I alt har home 12 erhvervscentre fordelt ud over hele landet det samme antal som ved årets begyndelse. Hjemmesiden, har et stadigt stigende besøgstal. I forbindelse med introduktionen af FlexGaranti var der stor succes med et interaktivt miljø, hvor kunderne kunne lære mere om FlexGaranti, bl.a. gennem e-learning og beregninger. Antallet af besøg på slog således alle rekorder i perioden omkring introduktionen af FlexGaranti. Det øgede fokus på internettets muligheder har også givet sig udslag i et meget stort antal direkte henvendelser herfra, såvel forskellige forespørgsler som en stor mængde elektroniske låneansøgninger. Realkredit Danmark vil fortsat øge satsningen på internettet for derigennem at give kunderne større mulighed for elektronisk selvbetjening. Realkredit Danmark Årsrapport

16 Funding Finansiering og obligationsudstedelse Realkredit Danmarks udlån finansieres ved udstedelse af realkreditobligationer, som noteres på Københavns Fondsbørs. Der er i princippet altid balance mellem de aftalte indbetalinger fra låntagerne og Realkredit Danmarks betalinger til obligationsejerne. Denne balance mellem udlån og finansiering fjerner rente-, valuta- og likviditetsrisikoen fra de væsentligste dele af balancen. Dette er danske realkreditinstitutters særkende. Ved udgangen af 2004 havde Realkredit Danmark udstedt obligationer for i alt 656 mia. kr., svarende til 34 % af udstedte realkreditobligationer på det danske marked og 24 % af samtlige obligationer, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Realkredit Danmark er dermed en af Europas største private obligationsudstedere. Udstedte obligationer Rentefaldet i 2004 og det lave renteniveau generelt medførte i lighed med de foregående år, at mange låntagere ønskede at optage nye lån med lavere kuponrente, FlexLån eller den nye låntype FlexGaranti. Muligheden for afdragsfrihed bidrog ligeledes til denne udvikling. I 2004 udstedte Realkredit Danmark obligationer for i alt 241 mia. kr. Der blev udstedt for 197 mia. kr. inkonverterbare obligationer og for 44 mia. kr. konverterbare obligationer. Til sammenligning blev der i 2003 udstedt obligationer for henholdsvis 159 mia. kr. og 78 mia. kr. De inkonverterbare obligationer udstedes med en løbetid på 1-10 år til finansiering af FlexLån og 30 år til finansiering af FlexGaranti. Af de i 2004 udstedte obligationer blev 67 % udstedt med en løbetid på 1 år mod 57 % i % af obligationerne blev udstedt med en kuponrente på 4 %, hovedsageligt inkonverterbare obligationer til finansiering af FlexLån. Tallene inkluderer obligationer udstedt i december 2004 til brug for refinansiering af FlexLån pr. 1. januar % af de konverterbare obligationer blev i 2004 udstedt med en rente på 5 %. Langt hovedparten heraf vedrørte 5 % 2035 med eller uden mulighed for afdragsfrihed, hvor der blev udstedt for i alt 30 mia. kr. Indfrielser af konverterbare obligationer skete primært i serier med kuponrente på 6 og 7 %. FlexGaranti Realkredit Danmark tilbød fra 15. november 2004 en ny låntype med navnet FlexGaranti, der er et variabelt forrentet obligationslån med indbygget loft over, hvor meget renten kan stige. Loftet på FlexGaranti gælder i hele lånets løbetid, det vil sige i op til 30 år. Obligationerne, der anvendes til finansiering af FlexGaranti, er ved udstedelsen variabelt forrentede og inkonverterbare. Renten fastsættes halvårligt pr. 1. april og 1. oktober på basis af et 5-dages gennemsnit af 6-måneders CIBOR-renten plus 0,5 procentpoint. Overstiger det beregnede CIBOR-gennemsnit en på forhånd fastlagt konverteringsrente, skifter obligationerne og lånene status til at være fastforrentede og konverterbare. De nye vilkår vil gælde i resten af obligationernes og lånenes løbetid. FlexGaranti tilbydes også med mulighed for op til 10 års afdragsfrihed efter det såkaldte klippekortsprincip. De 2 typer FlexGaranti med eller uden afdragsfrihed finansieres i 2 nye obligationsserier, som benævnes 53D og 63D. Kunder med konverterbare realkreditlån finansieret i 6 %-obligationer og derover samt visse typer rentetilpasningslån kan opnå besparelser ved at lægge om til FlexGaranti. I perioden fra lanceringen af den nye låntype den 15. november 2004 og frem til årets udgang blev der udstedt for 9 mia. kr. obligationer i serie 53D og for 5 mia. kr. i serie 63D. Den årlige refinansiering FlexLån udgør en stigende andel af Realkredit Danmarks udlånsportefølje, og derfor stiger også det lånebeløb, der skal refinansieres ved årsskiftet. Ved auktionen medio december 2004 over obligationer til brug for refinansieringen pr Realkredit Danmark Årsrapport 2004

17 Funding Udstedte obligationer pr fordelt på kuponrente Mia. kr. 400 Udstedte obligationer pr fordelt på udløbstidspunkt Mia. kr. 400 Udstedte obligationer pr fordelt på typer Mia. kr < >7 Kuponrente i % < >20 Antal år indtil udløb Indeks Inkonverterbare Konverterbare DKK EUR DKK EUR DKK EUR januar 2005 blev der solgt inkonverterbare obligationer for 94 mia. kr., hvilket var 33 mia. kr. mere end ved auktionen i december året før. Det høje refinansieringsbeløb betød, at Realkredit Danmark i år valgte at sprede auktionen over 3 børsdage fra onsdag den 15. december til fredag den 17. december Ved refinansieringen blev der opnået en overtegningsprocent på et meget tilfredsstillende niveau. I perioden fra december 2004 og indtil 3. januar 2005 indeholdt de udstedte obligationer 100 mia. kr. vedrørende refinansiering af FlexLån, herunder 94 mia. kr. fra auktionen medio december. Dette skyldes, at de nye obligationer blev udstedt i december eller ved tegning af fastkursaftaler tidligere på året, hvorimod de gamle obligationer først blev indfriet den 3. januar. Den samlede udtrækning af obligationer pr. 3. januar 2005 udgjorde 139 mia. kr. Udstedte obligationer ultimo 2004 Realkredit Danmark havde ved udgangen af 2004 udstedt realkreditobligationer for i alt 656 mia. kr., heraf 100 mia. kr. vedrørende refinansiering, jf. ovenfor. Ved udgangen af 2003 var de tilsvarende mængder 603 mia. kr. og 67 mia. kr. Fortsat indfrielsesaktivitet i obligationer med en kuponrente på 6 eller 7 % medførte, at obligationer med en kupon på 4 eller 5 % også ved udgangen af 2004 udgjorde den største andel af den cirkulerende mængde, svarende til henholdsvis 47 % og 19 %. De nye variabelt forrentede obligationer bag FlexGaranti, som blev introduceret i november, udgjorde 2 % af de udstedte obligationer ved årets udløb. En stadig større andel af obligationerne udløber inden for 5 år. Ultimo 2004 udgjorde denne andel 55 % mod 49 % året før. Obligationer med Realkredit Danmark Årsrapport

18 Funding mere end 20 års restløbetid er i 2004 reduceret til en andel på 35 % mod 39 % sidste år. I figuren ses obligationernes fordeling efter deres udløbstidspunkt. Inkonverterbare obligationer udgør en stigende andel af obligationsporteføljen, nemlig 58 % ved udgangen af 2004 mod 49 % året før. De nye obligationer bag FlexGaranti i serie 53D og 63D indgår i denne kategori. Konverterbare obligationer er faldet til en andel på 35 %, og indeksobligationer udgjorde 7%. Hvis der ses bort fra den kortvarige dobbeltfunding vedrørende refinansiering af FlexLån ved årets udløb, udgjorde andelene for inkonverterbare, konverterbare obligationer og indeksobligationer henholdsvis 50, 41 og 9 % mod året før 43, 47 og 10 %. Obligationer i euro Udlån i euro finansieres ved udstedelse af obligationer i euro, og næsten alle disse udlån ydes som FlexLån. Obligationer i euro udgjorde 8 % af den samlede obligationsudstedelse i 2004, og ved årets udgang var 7 % af de udstedte, cirkulerende obligationer denomineret i euro. For begge andele var dette uændret i forhold til året før. Obligationsinvestorer Realkredit Danmarks investorbase er sammensat af en bred vifte af danske og udenlandske investorer. Langt den største investorgruppe udgøres af virksomheder i den danske finansielle sektor. Tendensen forstærkes fortsat i takt med, at en stigende andel af obligationsporteføljen er inkonverterbare obligationer med kort løbetid. Disse er velegnede som pengemarkedsinstrumenter. De inkonverterbare obligationer, som benyttes til finansiering af FlexLån, har i de senere år tiltrukket nye grupper af udenlandske investorer, idet stående inkonverterbare obligationer for disse er et velkendt produkt. Udstedte obligationer fordelt på investorgrupper % 7% 11% 23% 6% 6% Erhverv Finansiel Forsikring og Pension Offentlig Private Udland Andre 40% Ved udgangen af 3. kvartal 2004 ejede finansielle virksomheder 40 % af Realkredit Danmarks udstedte obligationer og var dermed den største investorgruppe. Forsikrings- og pensionsselskaber ejede 23 %, og de udenlandske investorers andel udgjorde 11 %. Til sammenligning ejede udenlandske investorer 14 % ved udgangen af 3. kvartal Udlandet ejede ved udgangen af 3. kvartal % af Realkredit Danmarks obligationer i kroner og 38 % af obligationer i euro. Rating Alle nyudstedte obligationer fra Realkredit Danmark bærer den højest opnåelige rating fra kreditvurderingsbureauerne Moody s og Standard & Poor s, det vil sige en rating på henholdsvis Aaa og AAA. Ratingen fra Moody s og Standard & Poor s omfatter henholdsvis 92 % og 89 % af alle udstedte obligationer fra Realkredit Danmark. 16 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

19 Ressourcer Medarbejdere Realkredit Danmark ønsker overalt i organisationen at have tilfredse medarbejdere med de rigtige holdninger og de bedste kvalifikationer, såvel fagligt som menneskeligt. I 2004 blev der derfor ligesom året før foretaget en medarbejderundersøgelse for at afdække medarbejdertilfredsheden. Formålet med undersøgelsen var at give Realkredit Danmark et grundlag for at identificere de områder, der med fordel kunne inddrages og opprioriteres i det løbende arbejde med at øge tilfredsheden, motivationen og loyaliteten blandt viksomhedens medarbejdere. Medarbejdertilfredsheden i 2004 lå på et meget tilfredsstillende niveau. Medarbejdertilfredshed er et vigtigt fokusområde, og Realkredit Danmark vil fortsat understøtte en positiv udvikling heri ved en række initiativer. Ved udgangen af 2004 var der 771 heltidsansatte i Realkredit Danmark koncernen mod 981 ved årets begyndelse, det vil sige en reduktion på i alt 210 medarbejdere. Den væsentligste årsag hertil var, at en del af RD Service svarende til 214 medarbejdere fra 1. oktober 2004 blev overført til Danske Bank, jf. nedenfor under Administration. Incitamentsprogrammer Danske Bank koncernens incitamentsprogrammer skal være med til at sikre fokus på koncernens værdiskabelse og fastholde nøglemedarbejdere. Incitamentsprogrammet består af aktieoptioner, køberettigheder til betingede aktier, medarbejderaktier og kontant bonus. Udmålingen er baseret på en vurdering af den enkelte leders/medarbejders resultater og afhænger desuden af koncernens finansielle resultat, kundeudviklingen og andre mål for værdiskabelse. Aktieoptioner Aktieoptionsprogrammet omfatter i Realkredit Danmark direktionen og yderligere enkelte chefer. Udstedte optioner indebærer en ret til at købe aktier i Danske Bank inden for en periode på mellem 3 og 7 år fra tildeling under forudsætning af, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling forinden. Køberetten fastsættes på baggrund af gennemsnitskursen for Danske Bank aktier 20 børsdage efter offentliggørelse af årsrapporten med tillæg af 10 %. Tildelingen i 2004 fremgår af note 5. Køberettigheder til betingede aktier En bred kreds af chefer og specialister i Realkredit Danmark, svarende til ca. 40 personer, er omfattet af et program baseret på køberettigheder til betingede aktier i Danske Bank, der tildeles som en andel af årets optjente bonus. Aktierne henlægges og er til disposition efter en 3-årig periode under forudsætning af, at medarbejderen ikke har opsagt sin stilling forinden. Tildelingen for regnskabsåret 2003 fremgår af note 5. For 2004 er der udgiftsført 1 mio. kr. under udgifter til personale og administration til henlæggelse til køberettigheder til betingede aktier. Medarbejderaktier For årene blev der i Danske Bank koncernen samlet optjent 28 mio. kr. til medarbejderaktier. Disse blev videreført til 2004, hvor programmet blev tilpasset, så optjeningen baseredes på en kombination af finansielle mål og kundemål. Danske Bank koncernens resultater i 2004 medvirkede til, at den samlede pulje udgjorde 110 mio. kr. ved udgangen af året. Puljen vil blive udbetalt til medarbejderne i form af gratisaktier i foråret Gratisaktierne båndlægges i 7 år. Koncernen vil fremover på baggrund af en flerårig udvikling diskretionært tage stilling til eventuel ny tildeling af medarbejderaktier. Ledelse Bestyrelsen er ændret siden aflæggelsen af årsrapporten for På selskabets ordinære generalforsamling i marts 2004 udtrådte rådmand Jørgen Lund, gårdejer Bent Maribo, direktør Jørgen Mejlgård, erhvervsrådgiver Klaus Pedersen Realkredit Danmark Årsrapport

20 og professor, dr. oecon., cand. polit Peder J. Pedersen af bestyrelsen. Samtidig indtrådte økonomidirektør Tonny Thierry Andersen og direktør Per Skovhus i bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 2 medarbejdervalgte medlemmer. Selskabets direktion er uændret siden aflæggelsen af årsrapport for Administration RD Service, som tidligere omfattede hovedparten af koncernens administrative funktioner vedrørende ejendomsfinansiering, blev opdelt i Det tidligere RD Service Øst blev overført til banken i en ny enhed, Bolig Service, som udfører boligrelaterede backoffice-opgaver for bankerne og Realkredit Danmark. RD Service Vest skiftede navn til RD Service og ekspederer nu samtlige realkreditlån formidlet af Realkredit Danmarks egne kontorer. Organisationsændringen medførte en bedre udnyttelse af ressourcerne, og kundebetjeningen blev i begge enheder forbedret i form af kortere ekspeditionstid. Økonomiafdelingen i Realkredit Danmark blev overført til banken pr. 1. januar 2005, idet koncernens økonomifunktioner fremover vil være centraliseret i banken. Realkredit Danmark har et konverterings- og vurderingsberedskab, som bemandes af medarbejdere fra forskellige dele af Danske Bank koncernen. Beredskabet består af op mod 300 medarbejdere, som med meget kort varsel kan sættes ind i kundebetjeningen ved konverteringsbølger eller lancering af nye produkter. Beredskabet trådte således i funktion i 2004 ved lanceringen af FlexGaranti. It-systemer Realkredit Danmarks it-systemer blev i 2004 flyttet til Danske Bank koncernens systemplatform. Den vellykkede flytning var første skridt hen mod ét fælles realkreditsystem i Danske Bank koncernen, og der blev derved skabt et godt fundament for videreudviklingen af Realkredit Danmarks produktsystemer. I 2005 fortsættes udviklingen af Realkredit Danmarks it-systemer hen mod det fælles realkreditsystem. 18 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T

REALKREDIT D ANMARK ÅRSRAPPOR T Årsrapport 2006 Indhold 2 3 3 3 3 4 4 5 7 8 11 13 15 16 16 17 19 19 26 27 28 29 30 50 51 52 Hovedtal Ledelsesberetning Regnskabsberetning Årets resultat Kapital og solvens Balance Forventninger til 2007

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2012 1 Årsrapport 2012 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2012 4 Forventninger til 2013 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

5 års hovedtal Realkredit Danmark koncernen

5 års hovedtal Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2011 4 Forventninger til 2012 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 9 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere