Årsrapport Realkredit Danmark koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen"

Transkript

1 Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen

2

3 Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i Forventninger til Finansiel kalender Ejendomsmarkedet 9 Udlån 10 Funding 14 Ressourcer 17 Risiko- og finansstyring 19 Raroc 19 Kreditrisici 19 Markedsrisici 21 Operationelle risici mv. 22 Påtegninger 23 Ledelsespåtegning 23 Revisionspåtegninger 24 Regnskab 25 Anvendt regnskabspraksis 25 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse 31 Noter til regnskabet 32 Koncernoversigt 51 Serieregnskaber 52 IFRS i Realkredit Danmark 54 Organisationsoversigt 57 Ledelseshverv 58

4 Ledelse Bestyrelse Viceordførende direktør Jakob Brogaard formand Direktør Sven Lystbæk næstformand Direktion Sven Holm administrerende direktør Thomas Mitchell direktør Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Senior Kundechef Søren Hermansen* Kreditanalytiker Jørgen Raaschou* Direktør Per Skovhus * Indvalgt som repræsentant for medarbejderne 2 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

5 Hovedtal Realkredit Danmark koncernen Proforma Resultatopgørelse (Mio. kr.) Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter, netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på aktiver Andre ordinære udgifter Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balance (Mio. kr.) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter mv Udlån Obligationer og aktier mv Øvrige aktiver Aktiver i alt Pr. 1. januar 2001 fusionerede Realkredit Danmark A/S som fortsættende selskab med Danske Kredit Realkreditaktieselskab og BG Kredit A/S. I opstillingen efter Finanstilsynets regler er sammenligningstallene for 2000 ikke tilpasset som følge af fusionen, bortset fra kolonnen Proforma Nøgletallene er defineret i Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse. Passiver Gæld til kreditinstitutter mv Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Nøgletal Solvensprocent 10,1 10,4 10,4 10,1 11,2 11,3 Kernekapitalprocent 10,0 10,3 10,3 9,9 9,7 9,4 Egenkapitalforrentning før skat (%) 10,1 9,6 11,6 11,4 10,1 9,8 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 7,7 7,3 8,2 8,6 7,1 6,8 Indtjening pr. omkostningskrone 3,00 2,56 3,07 2,82 2,51 2,25 Valutaposition (%) 1,3 6,4 3,0 12,5 5,2 5,8 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets udlånsvækst (%) 3,8 6,1 4,7 6,5 3,6 2,4 Udlån i forhold til egenkapital 18,6 18,3 18,6 19,3 19,8 19,8 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Realkredit Danmark Årsrapport

6 Regnskabsberetning Realkredit Danmark koncernens resultat før skat udgjorde mio. kr. i 2004 mod mio. kr. året før. Resultatet efter skat blev på mio. kr. mod mio. kr. året før. Egenkapitalen blev således forrentet med 10,1 % før skat i 2004 mod 9,6 % i Basisindtjeningen før tab og nedskrivninger udgjorde mio. kr. i 2004 mod mio. kr. året før, svarende til det forventede ved seneste kvartalsrapportering. Beholdningsindtjeningen udgjorde 297 mio. kr. mod 229 mio. kr. året før. Realkreditudlånet voksede til 517 mia. kr. ved udløbet af 2004 mod 498 mia. kr. ved årets begyndelse. Stigningen fordelte sig ligeligt på privat og erhverv. Markedsandelen for bruttoudlånet udgjorde 32,0 % i 2004 mod 32,3 % i For udlånsporteføljen udgjorde markedsandelen 34,2 % ultimo 2004 mod 34,9 % ultimo En stor del af aktiviteten i 2004 kunne henføres til de afdragsfrie lån, der siden introduktionen i slutningen af 2003 har været meget populære. Ved udgangen af 2004 bestod 21 % af Realkredit Danmarks udlånsportefølje på privatmarkedet således af afdragsfrie lån mod 7 % ved årets begyndelse. I november 2004 kunne Realkredit Danmark med den nyudviklede låntype, FlexGaranti, som det første realkreditinstitut tilbyde et variabelt forrentet obligationslån med et loft over renten, gældende i hele lånets løbetid. Ultimo 2004 var der udbetalt FlexGaranti lån for 12 mia. kr. Årets resultat Basisindtjeningen udgjorde mio. kr. i 2004 mod mio. kr. i Basisindtægterne beløb sig til mio. kr. i 2004 mod mio. kr. året før. Basisindtæg- Basisindtjening og beholdningsindtjening Forskel Mio. kr i % Bidragsindtægter Nettorenteindtægter, ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Øvrige basisindtægter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før nedskrivninger Tab og nedskrivninger på fordringer 7 24 Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat Realkreditudlån Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal: Årets resultat i % af gns. egenkapital 7,7 7,3 Basisindtjening i % af gns. egenkapital 9,0 8,8 Omkostninger i % af basisindtægter (O/I) 33,9 38,5 4 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

7 Regnskabsberetning terne indeholdt øgede bidragsindtægter som følge af stigende udlånsportefølje, men effekten heraf kunne dog ikke opveje den generelt lavere aktivitet på markedet i år sammenlignet med sidste år, hvor konverteringsaktiviteten var høj. Derudover medførte det lavere renteniveau et fald i afkastet af koncernens fondsbeholdninger og likvide midler. Lanceringen af det nye produkt, FlexGaranti, i 4. kvartal 2004 påvirkede indtægterne positivt. I 2003 medførte placering af likviditet i kortløbende højtforrentede obligationer kurstab, som blev medtaget under øvrige basisindtægter. Driftsomkostninger og afskrivninger var 13 % lavere end i 2003, især som følge af lavere udgifter til udvikling af it-systemer. Medarbejderantallet er i 4. kvartal 2004 reduceret med 214 medarbejdere, som er overført fra Realkredit Danmark til Danske Bank. Som nærmere omtalt i regnskabets note 1 påvirker ændringen ikke omkostningerne i basis-/beholdningsindtjeningsmodellen. Tab og nedskrivninger på fordringer udgjorde 7 mio. kr. i 2004 mod 24 mio. kr. året før. Restancerne var fortsat på et meget lavt niveau, hvorfor behovet for at foretage nedskrivninger var beskedent. Beholdningsindtjeningen, der omfatter afkastet af egenbeholdningen efter finansieringsudgift fastlagt med udgangspunkt i den korte pengemarkedsrente og efter administrationsomkostninger, udviste i 2004 en indtægt på 297 mio. kr. mod 229 mio. kr. året før. Egenbeholdningen er defineret som den del af fondsbeholdningen, der ikke knytter sig til udlånsaktiviteten. Det samlede fondsafkast ført under basis- og beholdningsindtjening svarede for 2004 til 3,1 %, hvilket var tilfredsstillende ud fra den valgte risiko. For 2003 var afkastet 4,7 %. Resultat af dattervirksomheder udgjorde 47 mio. kr. før skat i Resultatet vedrørte alene ejendomsmæglervirksomheden home a/s, som er franchisegiver for mæglerforretningerne i homekæden. Realkredit Danmark er sambeskattet med Danske Bank, og skat betales efter de gældende regler for fordeling af dansk skat i Danske Bank koncernen. Dette medfører, at Realkredit Danmarks samlede, effektive skatteprocent for 2004 udgjorde 24 %, hvor den aktuelle skattesats er 30 %. Skatteudgiften for 2004 var på i alt 653 mio. kr. Balance, solvens og egenkapital Koncernens balance ved udløbet af 2004 udgjorde 708 mia. kr. mod 647 mia. kr. året før. Udlånet voksede med 19 mia. kr. til 517 mia. kr., og udstedte obligationer blev forøget med 53 mia. kr. til 656 mia. kr. Præemission af obligationer var den væsentligste årsag til, at udstedte obligationer oversteg udlånet med 139 mia. kr. Heraf vedrørte 100 mia. kr. refinansiering af FlexLån pr. 1. januar Basiskapital og solvens Mio. kr Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital efter fradrag Basiskapital Vægtede poster i alt Solvensprocent 10,1 10,4 Kernekapitalprocent 10,0 10,3 Basiskapitalen pr. 31. december 2004 var mio. kr., svarende til en solvens på 10,1 %, hvor lovens krav er 8,0 %. Overdækningen udgjorde således mio. kr. Egenkapitalen blev i 2004 øget med årets resultat på mio. kr. og reduceret med foreslået udbytte på mio. kr., hvorefter egenkapitalen udgjorde mio. kr. Realkredit Danmark Årsrapport

8 Regnskabsberetning Effekt på egenkapital og resultat Mio. kr. Overgang til IFRS i 2005 Fra 1. januar 2005 bliver Realkredit Danmark koncernens regnskab aflagt efter de internationale regnskabsregler, IFRS (International Financial Reporting Standards), som pr. 1. januar 2005 var godkendt af EU-kommissionen. Det indebærer ændringer i værdiansættelse af en række aktiver og passiver samt ændringer i præsentation af resultatopgørelse og balance. Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer. For en mere udførlig gennemgang henvises til side Åbningsbalancen pr. 1. januar 2004, balancen pr. 31. december 2004 samt resultatopgørelsen for 2004 er tilrettet i henhold til bestemmelserne i IFRS 1, "First-time adoption of IFRS". Koncernen har valgt at tilrette alle regnskabstallene for 2004 i henhold til den nye regnskabspraksis. Effekten af koncernens overgang til IFRS er illustreret i tabellen. Overgangen til IFRS medfører netto en forøgelse af koncernens egenkapital pr. 1. januar 2004 på 339 mio. kr. Såfremt regnskabet for 2004 var opgjort efter IFRS, ville årets resultat være reduceret med 56 mio. kr. Årets udbytte på mio. kr. har hidtil været fratrukket egenkapitalen ultimo, selv om den endelige vedtagelse af udbyttets størrelse Egenkapital 1. januar 2004 Årets Egenkapital resultat 31. december Nuværende praksis Udbytte Pensionsafviklingskasse Hensættelse til tilbagebetalingspligtige reserver Nedskrivning for kreditrisiko på udlån Øvrige ændringer Skat Ny praksis, IFRS først sker på generalforsamlingen. IFRS praksis medfører, at udbytte først fragår egenkapitalen efter den endelige vedtagelse. Væsentligste ændringer i værdiansættelse Realkreditudlån og udstedte realkreditobligationer Koncernen skal fra 1. januar 2005 eliminere beholdningen af egne realkreditobligationer med egne udstedte realkreditobligationer. Køb af egne obligationer betragtes efter IFRS regnskabsmæssigt som indfrielse af de udstedte obligationer og salg som nyudstedelse. Køb og salg af egne obligationer er et naturligt led i et realkreditinstituts virke, hvilket medfører, at der periodevis kan være meget store beholdninger af egne obligationer. Ultimo 2004 udgjorde beholdningen af egne obligationer således mio. kr. I henhold til den udgave af IAS 39 Financial Instruments, som EU-kommissionen har godkendt, skal udstedte realkreditobligationer værdiansættes til amortiseret kostpris. Derimod skal beholdning af egne realkreditobligationer løbende værdiansættes til dagsværdi. Det betyder, at de aktiver og forpligtelser, som skal elimineres, ikke er bogført til den samme værdi, og elimineringen vil derfor medføre en uhensigtsmæssig og uforklarlig resultateffekt. Det retvisende billede af koncernens resultat og egenkapital vil derfor ikke kunne opnås. Koncernen har derfor i dette tilfælde valgt at benytte muligheden i IAS 1 "Presentation of Financial Statements" om at afvige fra bestemmelsen i den af EU godkendte IAS 39 med henblik på at give et retvisende billede. Udstedte realkreditobligationer værdiansættes ikke til amortiseret kostpris, men i stedet til dagsværdi. De tilhørende realkreditudlån, der har enslydende betingelser, vil ligeledes blive værdiansat til dagsværdi. Metoden er i overensstemmelse med IAS 39 og danske regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet. Dagsværdien af de udstedte realkreditobligationer vil som udgangspunkt være den aktuelle 6 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

9 Regnskabsberetning børskurs. For illikvide realkreditobligationer anvendes en beregnet værdi opgjort ud fra tilbagediskontering af cashflow. Dagsværdien af realkreditudlån vil tage udgangspunkt i dagsværdien af de matchende udstedte realkreditobligationer, og udlån nedskrives herefter for kreditrisiko. Eliminering af beholdningen af egne realkreditobligationer vil hermed ikke have resultatmæssig effekt. Efter nuværende regnskabspraksis måles udstedte realkreditobligationer til nominel værdi, og realkreditudlån til nominel værdi fratrukket nedskrivninger til dækning af kreditrisikoen. Ændringen får ingen effekt på egenkapitalen pr. 1. januar 2004 og 31. december 2004 eller på årets resultat for Realkreditudlånet forøges med mio. kr. pr. 31. december 2004, opgjort før nedskrivning. Eliminering af egne obligationer reducerer aktiver i alt samt de udstedte realkreditobligationer pr. 31. december 2004 med mio. kr. Pensionsafviklingskasse IAS 19 Employee Benefits indebærer ændrede regler for indregning af nettoaktiverne i firmapensionskasser. Såfremt pensionskassens aktiver overstiger den aktuarmæssigt beregnede nutidsværdi af pensionsforpligtelserne, skal nettoaktivet indregnes i balancen. Egenkapitalen pr. 1. januar 2004 forøges som følge heraf med 192 mio. kr. før skat. Årets resultat for 2004 reduceres med 15 mio. kr. før skat. Hensættelse til tilbagebetalingspligtige reserver De hensatte forpligtelser til tilbagebetalingspligtige reserver vil efter overgangen til IFRS blive indregnet til tilbagediskonteret værdi, jf. IAS 37. Efter nuværende regnskabspraksis er hensættelsen optaget til pari. Egenkapitalen pr. 1. januar 2004 forøges som følge heraf med 154 mio. kr. Årets resultat for 2004 reduceres med 63 mio. kr. Overgangen til IFRS har ingen skattemæssig effekt. Nedskrivning for kreditrisiko på udlån Nedskrivning for kreditrisiko på udlån skal fremover opgøres i henhold til IAS 39 Financial Instruments. Dette medfører, at der gælder mere objektive kriterier for, hvornår der skal ske nedskrivning. Nedskrivninger på udlån vil fortsat indeholde skøn for, hvornår det er sandsynligt, at et udlån ikke kan inddrives fuldt ud, samt over størrelsen af nedskrivningen. Generelt vil nedskrivning ske på et lidt senere tidspunkt end hidtil. Egenkapitalen pr. 1. januar 2004 forøges som følge af de nye regler for nedskrivning for kreditrisiko med 96 mio. kr. før skat. Årets resultat for 2004 forøges med 25 mio. kr. før skat. Skattemæssig effekt Den samlede skattemæssige effekt af ændringerne udgør pr. 1. januar 2004 en udgift på 79 mio. kr. Heraf vedrører 21 mio. kr. aktuel skat, der primært kan henføres til den skattemæssige effekt af nedskrivninger på udlån, mens 58 mio. kr. er udskudt skat, primært vedrørende pensionsafviklingskassen. Effekt på nøgletal Nuværende praksis IFRS praksis Årets resultat 2004 (mio. kr.) Egenkapital pr. 31. december 2004 (mio. kr.) Aktiver i alt pr. 31. december 2004 (mio. kr.) Årets resultat i % af gns. egenkapital 7,7 7,2 Omkostninger i % af indtægter 33,9 31,7 Solvensprocent 10,1 10,0 Effekt på nøgletal Samlet set medfører overgangen til IFRS en effekt på de tilrettede sammenligningstal for 2004 som vist i tabellen. Moderselskabets regnskab Fra 1. januar 2005 bliver Realkredit Danmark A/S (moderselskabets) regnskab aflagt efter Finanstilsynets nye regelsæt. Regelsættet er på langt de Realkredit Danmark Årsrapport

10 Regnskabsberetning Hovedtal resultatopgørelse Nuværende IFRS praksis praksis Mio. kr Bidragsindtægter Nettorenteindtægter Nettogebyrindtægter Handelsindtægter Øvrige indtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger Nedskrivning for kreditrisiko på udlån 7-18 Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat fleste områder identisk med koncernens regnskabsaflæggelse efter IFRS. I moderselskabet vil domicilejendomme dog blive værdiansat til skønnet dagsværdi, og datterselskaber vil blive værdiansat efter indre værdis metode. Ændring i præsentation Implementeringen af IFRS medfører en række ændringer til den fremtidige opstilling af resultatopgørelsen. Opdelingen i basisindtjening og beholdningsindtjening ophører. I stedet vil beholdningsindtjeningen blive indeholdt i handelsindtægter. Omkostninger, som hidtil er henført til beholdningsindtjeningen, overføres dog fremover til driftsomkostninger. Forventninger til 2005 Koncernens forventninger til resultatet for 2005 er formuleret med udgangspunkt i resultatet for 2004 opgjort efter nye internationale regnskabsregler, IFRS. Aktiviteten på realkreditmarkedet for 2005 forventes på et nogenlunde uændret niveau efter et år med pæn aktivitet. Privatmarkedet forventes at vise svagt stigende ejendomspriser og en stabil ejendomsomsætning, hvorfor markedet for ejerskiftelån forventes på niveau med FlexGaranti og afdragsfrie lån forventes i 2005 at bidrage til en væsentlig konverteringsaktivitet. Erhverv forventes at vise en stigning i nybyggeriet inden for byerhverv, hvorimod der forventes en reduktion for såvel landbrug som boligudlejning. Specielt for andelsboliger forventes FlexGaranti i 2005 at bidrage til en væsentlig konverteringsaktivitet. Stigningen i udlånsvolumen vil øge bidragsindtægterne i Ved et uændret aktivitetsniveau på realkreditmarkedet og et fortsat lavt renteniveau forventes nettorenteindtægter og nettogebyrindtægter på niveau med Handelsindtægter vil i høj grad afhænge af kursniveauet ultimo året. Driftsomkostningerne forventes at udvise et fald som følge af, at der vil blive anvendt færre ressourcer på udvikling af it-systemer. Tab og nedskrivninger på udlån forventes ved uændrede konjunkturforhold fortsat at være på et lavt niveau. Årets resultat før skat vil i høj grad afhænge af udviklingen på de finansielle markeder, herunder kursniveauet ultimo året. Ved et uændret kursniveau forventes et resultat før skat på nogenlunde samme niveau som i Der er i tiden fra 31. december 2004 til årsrapportens underskrivelse ikke indtruffet forhold, som efter ledelsens opfattelse har væsentlig påvirkning på koncernens økonomiske stilling. Finansiel kalender 2005 Der forventes følgende offentliggørelsestidspunkter for regnskabsmeddelelser i 2005: Kvartalsrapport 1. kvartal, 3. maj 2005 Halvårsrapport, 11. august 2005 Kvartalsrapport kvartal, 1. november Realkredit Danmark Årsrapport 2004

11 Ejendomsmarkedet Den økonomiske udvikling Det var forventet, at 2004 ville byde på globale rentestigninger, men den udvikling lod vente på sig. Den kraftige stigning i oliepriserne betød, at den globale økonomi stod over for et mere afdæmpet vækstforløb end først antaget. Den Europæiske Centralbank fastholdt derfor gennem hele året de ledende rentesatser på det historisk lave niveau. På det danske obligationsmarked faldt renterne gennem 1. kvartal, men steg igen i løbet af 2. kvartal. I midten af juni begyndte renterne igen at falde, og denne udvikling fortsatte året ud, så renterne ved årets udløb fortsat var på et meget lavt niveau. I november 2004 tangerede renterne, trods øget økonomisk vækst og faldende ledighed, de indtil da laveste niveauer, der blev realiseret i juni Renten på FlexLån i danske kroner med fuld årlig rentetilpasning var ved udløb af 2004 på samme niveau som ved årets begyndelse, nemlig 2,5 %. Det tilsvarende FlexLån i euro udviste et lille fald på 0,1 procentpoint til 2,3 %. Renten på et 30-årigt fastforrentet lån viste i 2004 et fald på 0,3 procentpoint, nemlig fra 5,4 % ved årets begyndelse til 5,1 % ved årets udgang. Ejendomspriser og ejendomsomsætning Ejendomspriserne har væsentlig betydning for udviklingen i realkreditudlånet. Ligesom i tidligere år steg ejendomspriserne på det danske boligmarked i 2004, endog med en noget højere stigningstakt end året før. Introduktionen af afdragsfrie lån på privatmarkedet i efteråret 2003 havde en vis betydning herfor. Som det ses af figuren, steg priserne mest på ejerlejligheder. Ejendomsomsætningen på boligmarkedet var i 2004 væsentligt højere end året før. Samlet set blev der handlet ca flere boliger i 2004 end i 2003, hvilket bl.a. kan forklares med fortsat lave renter, afdragsfrie lån og bedre økonomiske udsigter for mange boligejere. Stigningen i omsætningen for hele 2004 var for ejerlejligheder 16,1 % og for parcelhuse 7,0 %. Trods den højere omsætning var liggetiden på både parcelhuse og ejerlejligheder samlet set længere i 2004 end i Antallet af tvangsauktioner faldt på landsplan og nærmede sig det meget lave niveau fra Årsstigningstakter i ejendomspriser % Parcel-/rækkehuse Ejerlejligheder Realkredit Danmark Årsrapport

12 Udlån Generelt Bruttoudlånet på realkreditmarkedet var 437 mia. kr. i 2004 mod 512 mia. kr. i Den generelt lavere aktivitet på realkreditmarkedet i 2004 skyldtes, at omfanget af rentedrevne konverteringer var langt lavere i 2004 end i En stor del af aktiviteten i 2004 kunne således henføres til de afdragsfrie lån, der siden introduktionen i slutningen af 2003 har været meget populære. Ved udgangen af 2004 udgjorde de afdragsfrie lån 13 % af det samlede udlån til både privat og erhverv mod 4 % ved årets begyndelse. I november 2004 kunne Realkredit Danmark med den nyudviklede låntype FlexGaranti som det første realkreditinstitut tilbyde et variabelt forrentet obligationslån med et loft over renten gældende i hele lånets løbetid. Hvis den variable rente overstiger et fastsat renteniveau, der for tiden er 6 %, ændres FlexGaranti automatisk til et fastforrentet, konverterbart obligationslån. Siden introduktionen af FlexGaranti og frem til udgangen af 2004 blev der udbetalt lån for 12 mia. kr. Det var specielt kunder med konverterbare realkreditlån finansieret i 6 eller 7 % obligationer, der viste interesse for det nye produkt. Ved det gældende renteniveau ved udgangen af 2004 var der samlet set mulige besparelser for de danske boligejere på omkring 1 mia. kr. om året ved at konvertere til FlexGaranti. For et 6 %-obligationslån med en restgæld på 1 mio. kr. var der ydelsesbesparelser på op til kr. efter skat årligt. Det samlede udlån Realkredit Danmarks udlån steg til 517 mia. kr. ved udløbet af 2004 mod 498 mia. kr. ved årets begyndelse. Markedsandelen for bruttoudlånet udgjorde 32,0 % i 2004 mod 32,3 % i For udlånsporteføljen udgjorde markedsandelen 34,2 % ultimo 2004 mod 34,9 % ultimo Udviklingen i markedsandelen skal ses i lyset af salget af bankbaserede boligfinansieringsprodukter i Danske Bank og BG Bank, og på denne baggrund anses udviklingen at være tilfredsstillende. Aktivitet og portefølje Bruttoudlån Udlånsportefølje Forskel Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Mio. kr. % Mio. kr. Privat Byerhverv Landbrug Boligudlejning Erhverv i alt I alt Markedsandel Bruttoudlån Udlånsportefølje % Forskel Privat 34,3 34,4 35,9 36,9-1,0 Byerhverv 29,6 34,8 36,5 37,6-1,1 Landbrug 18,0 16,0 16,4 15,8 0,6 Boligudlejning 33,3 33,9 38,2 39,0-0,8 Erhverv i alt 26,9 28,1 31,8 32,2-0,4 I alt 32,0 32,3 34,2 34,9-0,7 10 Realkredit Danmark Årsrapport 2004

13 Udlån Privat: Låneformål for udlån i % 6 % 24 % FlexLån har siden 1996 udgjort en gradvist stigende andel af det samlede realkreditudlån. Stigningen er sket i takt med faldende renter og et stort spænd mellem korte og lange renter. Introduktionen af afdragsfrie lån har også bidraget til, at andelen af FlexLån er stigende. Den likviditetsmæssige effekt ved valg af afdragsfrihed er størst på FlexLån, hvorfor afdragsfrie lån fortrinsvis udbetales i denne låntype. FlexLån udgjorde 60 % af Realkredit Danmarks bruttoudlån i 2004 mod 52 % for året før. Ved udgangen af 2004 bestod 49 % af låneporteføljen af FlexLån mod 40 % ved årets begyndelse. FlexGaranti udgjorde en andel på 9 % af Realkredit Danmarks bruttoudlån i Afdragsfrie lån udgjorde i 2004 for alle låntyper under ét 36 % af bruttoudlånet. Nybyggeri + ombygning Ejerskifte Tillægslån, tilgang netto Omlægning Rentespænd og andel FlexLån og FlexGaranti %- point % % Privatmarkedet Privatmarkedet er defineret som udlån til ejerboliger og fritidshuse og er med 61 % af den samlede udlånsportefølje stadig det største forretningsområde i Realkredit Danmark. Bruttoudlånet udgjorde i mia. kr. mod 119 mia. kr. i Udlånsporteføljen var ved årets udløb 9 mia. kr. højere end ved årets begyndelse. Markedsandelen for udlånsporteføljen var 35,9 % sammenlignet med 36,9 % ultimo Bruttoudlånet på privatmarkedet i 2004 fordelte sig efter låneformål som vist i figuren. Trods fraværet af rentedrevne konverteringer ses det, at en stor andel af bruttoudlånet i 2004 vedrørte låneomlægninger. Omlægningerne skal ses i lyset af den fortsatte interesse for afdragsfrie lån og introduktionen af FlexGaranti. Ved udgangen af 2004 bestod 21 % af Realkredit Danmarks udlånsportefølje på privatmarkedet af afdragsfrie lån mod 7 % ved årets begyndelse Rentespænd 1år/30år (venstre akse) FlexLån i % af samlet bruttoudlån - Privat (højre akse) FlexGaranti i % af samlet bruttoudlån - Privat (højre akse) Erhvervsmarkedet Erhvervsmarkedet omfatter udlån til kunder med ejendomme inden for byerhverv, landbrug og boligudlejning. Realkredit Danmark satte i 2004 yderligere fokus på erhvervsmarkedet. I foråret blev der etableret en selvstændig erhvervsafdeling, og der blev udpeget erhvervscenterdirektører i København, Århus, Odense og Aalborg. Bruttoudlånet udgjorde i mia. kr. mod 48 mia. kr. i Udlånsporteføljen var ved årets Realkredit Danmark Årsrapport

14 Udlån Erhverv: FlexGaranti bruttoudlån i % Byerhverv Landbrug Boligudlejning 18% 40% udløb 10 mia. kr. højere end ved årets begyndelse. Markedsandelen for udlånsporteføljen var 31,8 % sammenlignet med 32,2 % ultimo Bruttoudlånet til erhverv indeholder generelt flere større enkeltengagementer. Markedsandele for erhverv viser derfor større fluktuationer end privatmarkedet. Det faldende bruttoudlån til erhverv skal endvidere ses i sammenhæng med, at den rentedrevne konverteringsaktivitet faldt betydeligt i forhold til rekordåret FlexGaranti, der blev introduceret sidst på året, påvirkede dog konverteringsaktiviteten positivt med 1,4 mia. kr. FlexLån var fortsat den mest benyttede låntype blandt erhvervskunderne. Der var i 2004 en klar tendens til, at erhvervskunderne valgte FlexLån type F1 med tilpasning af renten hvert år. Fastforrentede lån udgjorde 34 % af årets udbetalinger mod 46 % året før. Byerhverv Bruttoudlånet til byerhverv udgjorde 13,2 mia. kr. i 2004 mod 22,3 mia. kr. i Især fraværet af rentedrevne konverteringer medvirkede til det markante fald. Bruttoudlånet til Industri & Håndværk faldt forholdsmæssigt mest, fra 7,5 mia. kr. i 2003 til 2,3 mia. kr. i Kundernes samlede finansieringsbehov var marginalt lavere sammenlignet med Markedsandelen for bruttoudlånet faldt til 29,6 % mod 34,8 % året før. Udlånsporteføljen steg med 1,6 mia. kr. svarende til 3 %. Landbrug Bruttoudlånet til landbrug udgjorde 8,5 mia. kr. mod 9,4 mia. kr. i Foruden en lavere konverteringsaktivitet var udlånet også påvirket af en faldende investeringslyst. Investeringer i stalde mv., som de seneste år har udgjort ca. 40 % af landbrugets samlede investeringer, var aftagende i Det var primært den økonomiske situation for svine- og kvægproducenter, som medførte aftagende investeringer, men den fortsatte strukturtilpasning mod større produktionsenheder opvejede dog en del af denne udvikling. Markedsandelen for bruttoudlånet steg til 18,0 % mod 16,0 % i Udlånsporteføljen steg med 2,7 mia. kr. svarende til en fremgang på 10 %. Boligudlejning Bruttoudlånet til almene boliger, andelsboliger og private boligudlejningsejendomme udgjorde 15,7 mia. kr. mod 16,6 mia. kr. i Faldet var primært en konsekvens af færre konverteringer hos andelsboligforeninger og kunder med boligudlejningsejendomme. For almene boliger er bruttoudlånet ikke påvirket af konverteringsaktiviteter i samme omfang som for andre segmenter, og bruttoudlånet var her på niveau med Bruttoudlånet i 2004 var især påvirket af afslutning af nybyggerier og renoveringsopgaver fra Den samlede markedsandel for bruttoudlånet til boligudlejning var svagt faldende til 33,3 % mod 33,9 % i Udlånsporteføljen steg med 5,3 mia. kr. svarende til en fremgang på 5 %. Distributionskanaler Realkredit Danmark har 4 distributionskanaler: egne kontorer og erhvervscentre, Privatkundeservice og Koncernkundelinjen 12 Realkredit Danmark Årsrapport 2004