H A L D G U T T E N B E R G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H A L D G U T T E N B E R G"

Transkript

1 OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN ALADDIN CVR.nr Matr.nr. 454 (ejerlejlighed nr. 1-24), 455 (ejerlejlighed nr. 1-22), 456 (ejerlejlighed nr. 1-24), 458 (ejerlejlighed nr. 1-24), 459 (ejerlejlighed nr. 1-24), 460 (ejerlejlighed nr. 1-24), 461 (ejerlejlighed nr. 1-23), 462 (ejerlejlighed nr. 1-23), 463 (ejerlejlighed nr. 1-23), 464 (ejerlejlighed nr. 1-24), 465 (ejerlejlighed nr. 1-24), 466 (ejerlejlighed nr. 1-24), 467 (ejerlejlighed nr. 1-24), 468 (ejerlejlighed nr. 1-24), 469 (ejerlejlighed nr. 1-24), 470 (ejerlejlighed nr. 1-12), alle af Christianshavns Kvarter, Andreas Bjørnsgade 2-10 og 16-28, Bodenhoffs Plads 8-10, Burmeistersgade 1C og 3-27 samt Brobergsgade 7-11, København K.

2 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Aladdin, og foreningen har hjemsted hos ejendommens administrator. FORENINGENS FORMÅL Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af lejligheder i ejedommene: Matr.nr. 454 Christianshavn Brobergsgade 7 og Andreas Bjørnsgade 2 Matr.nr. 455 Christianshavn Andreas Bjørnsgade 4-6 Matr.nr. 456 Christianshavn Andreas Bjørnsgade 8-10 Matr.nr. 458 Christianshavn Andreas Bjørnsgade Matr.nr. 459 Christianshavn Andreas Bjørnsgade Matr.nr. 460 Christianshavn Andreas Bjørnsgade Matr.nr. 461 Christianshavn Andreas Bjørnsgade 28 og Bodenhoffs Plads 8 Matr.nr. 462 Christianshavn Bodenhoffs Plads 10 og Burmeistersgade 27 Matr.nr. 463 Christianshavn Burmeistersgade Matr.nr. 464 Christianshavn Burmeistersgade Matr.nr. 465 Christianshavn Burmeistersgade Matr.nr. 466 Christianshavn Burmeistersgade Matr.nr. 467 Christianshavn Burmeistersgade 7-9 Matr.nr. 468 Christianshavn Burmeistersgade 3-5 Matr.nr. 469 Christianshavn Burmeistersgade 1C og Brobergsgade 11 Matr.nr. 470 Christianshavn Brobergsgade 9 2 Foreningen har til formål at varetage de anliggender, såvel enkelte som fælles, der er knyttet til ejerskabet af lejlighederne, herunder fællesrum, fællesarealer og fælles indretninger. Ejerne af de i stk. 1 anførte ejerlejligheder har pligt til at være medlem af foreningen samt pligt til at udrede lejlighedens andel af fællesudgifterne herunder eventuel gæld til foreningen, der påhviler ejerlejligheden fra tidligere ejeres medlemskab. Udgifterne fordeles mellem ejerne i forhold til lejlighedernes arealer, således som disse er opmålt af Stadskonduktørens Direktorat i forbindelse med ejendommens opdeling i ejerlejligheder. Medlemspligt indtræder, når skøde for ejerlejligheden foreligger tinglyst som adkomst eventuelt med retsanmærkninger og med retsvirkning fra skødets overtagelsesdag. En ejers medlemskab ophører først endeligt, når ny ejers skøde er tinglyst som adkomst, eventuelt med retsanmærkninger. 2

3 GENERALFORSAMLING 3 Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget uanset antallet af fremmødte vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. Stemmeberettigede er kun de lejlighedsejere, der har tinglyst adkomst på en ejerlejlighed og er indført som ejere i foreningens medlemsbog. Et medlem er berettiget til at afgive fuldmagt til at møde på generalforsamlingen enten til en ægtefælle, et andet medlem eller en advokat. 4 Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af maj måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Forelæggelse af årsberetning for det foregående år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til generalforsamlingens godkendelse. 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. 5. Forslag fra medlemmer. 6. Forelæggelse af driftsbudget og fastsættelse af bidrag i henhold til vedtægternes Valg af bestyrelse. 8. Valg af suppleanter til bestyrelse. 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer efter fordelingstal begærer dette, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 3

4 5 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes til bestyrelsen inden 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen bekendtgøres 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 5A Al kommunikation, der er foreskrevet eller forudsat i henhold til vedtægerne, dog med undtagelse af påkrav om manglende betaling af fællesudgifter m.v. eller anden misligholdelse, kan ske digitalt, herunder ved brug af s og opslag på en dertil egnet hjemmeside. De enkelte medlemmer er selv ansvarlige for, at den af foreningen antagne administrator til enhver tid er i besiddelse af korrekte adresser. 6 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet senest 14 dage før en generalforsamlings afholdelse. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 7 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. BESTYRELSEN 8 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer og desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller. Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder vælger formand. 9 Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valg. Genvalg kan finde sted. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen supplean- 4

5 ter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 10 Bestyrelsen ansætter efter generalforsamlingens godkendelse en administrator for ejerforeningen, jfr. nedenfor, og der oprettes med denne en administrationskontrakt, der vil være at tinglyse på hver enkelt ejerlejlighed, såfremt dette måtte ønskes af administrator. Administrationskontrakten skal tilsikre god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder tegning af sædvanlige forsikringer, såsom brandforsikring og kombineret hus- og grundejerforsikring. Bestyrelsen kan når som helst indkalde til møde med administrator eller dennes repræsentant til drøftelse af foreningens forhold. Et sådant møde skal efter bestyrelsens begæring afholdes senest 8 dage efter begæringens fremsættelse. Administrator kan efter opfordring deltage i bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte anledning foreligger, og i alle tilfælde, hvis tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer er til stede. Beslutningen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Referat af bestyrelsens forhandlinger optages som en kort beretning i en af bestyrelsen autoriseret protokol. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. TEGNINGSRET 11 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen sammen med et andet medlem af denne. ADMINISTRATION 12 Som ejendommens administrator ansættes Østerbros Ejendomskontor, eller hvem kontoret måtte udpege i sit sted. Kontoret har udpeget advokaterne Lief og Hans Christoffersen, Frederiksberggade 3, 1459 København K, som ejendommens administrator. Der oprettes administrationskontrakt med administrator, hvori blandt andet skal fastsættes det vederlag, administrator skal oppebære for sin administration, hvilket vederlag skal ligge på linje med det normale administrationshonorar for tilsvarende ejendomme. Så længe de til de oprindelige ejere udstedte pantebreve i ejerlejlighederne ikke er indfriede og indtil 80% af lejlighederne er solgt, skal Østerbro Ejendomskontor, eller den kontoret måtte have udpeget, forestå administrationen. 5

6 Når de anførte betingelser er opfyldt, kan ejerforeningens bestyrelse opsige administrationsaftalen med ½ års varsel til den 1. januar. Administrator udarbejder hvert år et driftsbudget over foreningens fælles udgifter, og driftsbudgettet fremlægges på den årlige generalforsamling, hvor der fastlægges det beløb, der for det kommende år påhviler lejlighedernes indehavere at betale til dækning af fællesudgifterne. Administrator bestemmer herefter, hvorvidt beløbene skal opkræves månedsvis eller kvartalsvis forud, medmindre dette er afgjort af generalforsamlingen. REVISION 13 Ejerforeningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Revisor skal blandt andet påse, at administrator holder foreningens midler adskilt fra andre midler og skal under sit arbejde have adgang til alle ønskede bilag m.v. ÅRSREGNSKAB 14 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det fremlagte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. SIKKERHEDSSTILLELSE 15 Til sikkerhed for de krav, ejerforeningen måtte have eller få mod den enkelte ejer, herunder udgifter i forbindelse med et medlems misligholdelse af sine forpligtelser, udsteder hver ejer på administrators begæring dog undtaget de oprindelige ejere af ejendommen til foreningen et ejerpantebrev med pant i ejerlejligheden. Størrelsen af ejerpantebrevet fastsættes af foreningens bestyrelse, idet størrelsen dog skal svare til mindst 1 års ydelse til ejerforeningen. Ejerpantebrevet respekterer de på udstedelsestidspunktet værende pantehæftelser, men foreningens bestyrelse kan tillade respekt af yderligere hæftelser, såfremt ejerpantebrevet efter bestyrelsens skøn fortsat indeholder tilstrækkelig sikkerhed for foreningens eventuelle krav. Ejendommens oprindelige ejere erlægger ingen ydelse til foreningen, men forpligter sig til at lade lejeindtægten for de ikke solgte ejerlejligheder indgå til administrator, der af lejeindtægten er berettiget til forholdsmæssigt at betale nødvendige udgifter i forbindelse med den samlede ejendoms drift og vedligeholdelse. VEDLIGEHOLDELSE 16 Indvendig vedligeholdelse af den enkelte solgte ejerlejlighed påhviler ejeren. Forsømmer en ejer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen lade den nødvendige vedligeholdelse foretage for eje- 6

7 rens regning, såfremt han ikke inden en frist af to måneder efterkommer et ham givet pålæg. Den indvendige vedligeholdelse omfatter, udover maling, hvidtning og tapetsering, tillige fornyelse af gulve, døre samt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger og el-kontakter, varmeanlæg, vandledninger, vandhaner og sanitetsinstallationer. Foreningen drager omsorg for reparation og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder. 16A På generalforsamlingen den 20. april 2006 samt på den ekstraordinære generalforsamling den 16. maj 2006, blev der givet tilladelse til etablering af altaner på ejendommen. Som følge heraf skal følgende gælde: Den til enhver tid værende ejer af en altan, er forpligtet til at afholde samtlige vedligeholdelsesudgifter, herunder udskiftning, og andre udgifter, der kan henføres til lejlighedens altan, således at alle fremtidige udgifter i den henseende er ejerforeningen uvedkommen, herunder udgifter ved etableringen og eventuelle skader i den anledning. Lejlighedsejerne er stedse forpligtede til at sørge for, at altanerne er i god vedligeholdelsesmæssig stand, og bestyrelsen kan pålægge lejlighedsejere at vedligeholde altanerne, hvis dette er påkrævet. Om nødvendigt kan bestyrelsen efter påkrav foranledige påkrævet vedligeholdelse udført af tredjemand for lejlighedsejerens regning. Altanerne skal i design og materialevalg udføres og vedligeholdes i nøje overensstemmelse med det af altanudvalget udarbejdede projekt samt ejendommens husorden om anvendelse af altaner, således at facadens og altanernes helhedsudtryk er så ensartet som muligt. HUSORDEN 17 Bestyrelsen skal sammen med administrator udarbejde en husorden for at sikre ordnede forhold i ejendommen. Såfremt en ejer tilsidesætter den fastsatte husorden, kan bestyrelsen ved grov eller ofte gentagen misligholdelse af sine forpligtelser overfor foreningen pålægge medlemmet at fraflytte lejligheden med et passende varsel. Ejerne af lejligheder må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller lade opstille skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke. TINGLYSNING 18 Nærværende vedtægter, der respekterer størst mulige lån af almindelig og særlig realkredit og sparekassemidler til variabel rente samt private midler, vil være at tinglyse på ejendommene 7

8 matr.nr. 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469 og 470 alle Christianshavns Kvarter. Med hensyn til de ejendommene påhvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommenes blade i tingbogen. ---ooo000ooo--- Nærværende vedtægter er en sammenskrivning af vedtægter af 20. december 1973, tinglyst den 3. januar 1974 med senere ændringer herunder tillæg nr. 1 af 24. april 1980, tinglyst den 11. juni 1980, tillæg nr. 2 af 8. maj 1982, tinglyst den 8. juli 1982, tillæg nr. 3 af 13. februar 1990, tinglyst den 16. februar 1990, tillæg nr. 4 af 21. november 1997, tinglyst den 16. januar 1998, tillæg nr. 5 af 20. april 2006, tinglyst den 13. juni 2007 samt tillæg nr. 6 af 6. maj 2008, tinglyst den 30. oktober 2008 og med den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts Indholdet af nærværende sammenskrivning er identisk med allerede tinglyste vedtægter, bortset fra vedtægtsændring vedtaget på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015 ( 5A). København, den 2015 København, den 2015 Som formand: Som næstformand: Jan Andersen Tine Sander Sørensen København, den 2015 København, den 2015 Som bestyrelsesmedlem: Som bestyrelsesmedlem: Jytte Munch Mikkel Lindhard København, den 2015 Som bestyrelsesmedlem: Erik Just 8

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park

Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park ' Vedtægter for Ejerforeningen Søllerød Park Indledning, og Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og' tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene om ejerforeningers ledelse,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I ROSENBORGGADE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 11 63 64 TELEFAX +45 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk Danske Bank reg. nr. 9541 konto nr. 2501709207 Giro reg. nr.

Læs mere