VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54"

Transkript

1 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg København ø VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 Navn, hjemsted 1. Foreningens navn er EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54. Dens hjemsted København. Formål 2. Foreningens formål er at varetage, administrere og gennemføre de fælles opgaver og anliggender, der er blandt ejerne og deres husstande af lejlighederne i ejendommen Overgaden oven Vandet 54, matr. nr. 177 a Christianshavn. Det er desuden foreningens formål at bevare ejendommen som en i fredningsmæssig, miljømæssig og kvalitetsmæssig henseende attraktiv ejendom. Medlemmer 3. Samtlige ejere af ejendommens ejerlejligheder er både berettiget og forpligtet, jfr. Lov om Ejerlejligheder, til at være medlem af ejerforeningen og således, at medlemskab og ejendomsret stedse skal være sammenhørende. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt enten lade sig repræsentere af et medlem af sin husstand eller af enhver anden person i henhold til fuldmagten. Ejerforeningens pantsikkerhed Ejerpantebreve 4. Til sikkerhed for betalingen af fællesudgifter, varmebidrag, evt. lån optaget af ejerforeningen, udgifter ved et medlems misligholdelse m.v., udsteder hver ejerlejlighedsejer et ejerpantebrev/skadeløsbrev stort kr.: Lejlighed nr. 1 kr ,00 Lejlighed nr. 2 kr ,00 Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1150 København K

2 side 2 Lejlighed nr. 3 Lejlighed nr. 4 Lejlighed nr. 5 Lejlighed nr. 6 Lejlighed nr. 7 Lejlighed nr. 8 Lejlighed nr. 9 Lejlighed nr. 10 Lejlighed nr. 11 Lejlighed nr. 12 Lejlighed nr. 13 Lejlighed nr. 14 Lejlighed nr. 15 Lejlighed nr. 16 Lejlighed nr. 17 Lejlighed nr. 18 Lejlighed nr. 19 Lejlighed nr , , , , , , , , , , , , , , ,00 kr ,00 kr ,00 der håndpantsætter til ejerforeningen c/o administrator. Ejerpantebrevet/skadeløsbrevet respekterer deklarationer til det offentlige, der kræves tinglyst som betingelse for bygningsforandringer m.v., ligesom panteretten respekterer de for tiden lyste servitutter, byrder og behæftelser. For så vidt angår de allerede lyste ejerpante-/skadesløsbreve respekteres evt. realkredit- /sparekasselån m.v. som fremgår af tingbogen på tidspunktet for tinglysning af nærværende vedtægt. For så vidt angår de allerede lyste ejerpantebreve/skadesløsbreve forhøjes disse ved påtegning, så at disse modsvarer den ovenfor fastsatte sikkerhed, således at den nye hovedstol til enhver tid skal have 1. prioritets panteret. Ejerpantebrevene/skadeløsbrevene udstedes eller forhøjes senest ved næste salg af ejerlejligheden, regnet fra generalforsamlingen d. 12. maj Størrelsen på det enkelte pantebrev, der skal udstedes eller forhøjes ved førstkommende salg af ejerlejligheden, skal minimum udgøre den på salgstidspunktet årlige ydelse til ejerforeningen, incl. varme, som påhviler lejligheden. Vedligeholdelse m.v. 5. Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dens regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte medlemmer, hvorved bemærkes, at indven-

3 0 ø ø g, side 3 dig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling, hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og al lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, elkontakter, radiatorer med ventiler, vandledninger, vandhaner, kogeplader, køleskab, sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret indenfor lejlighedens vægge, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer, herunder ventilationsanlæg udenfor de enkelte lejligheder ind til disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Hvis en lejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne om fornødent søge fyldestgørelse i foreningens panteret i henhold til ejerpante-/skadesløsbrevet. 6. Såfremt et medlem gør sig skyldig i et sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger udlejeren til at hæve lejemålet,herunder hvis et medlem ikke betaler de af bestyrelsen fastsatte bidrag inden 8 dage efter forfaldstid, kan bestyrelsen om fornødent udsætte medlemmet af lejligheden med fogedens bistand. Der må ikke holdes hund, kat eller lign. husdyr uden bestyrelsens samtykke. 7. Medlemmet og de personer, der opholder sig i hans lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i Lejeloven fastsatte regler om husorden. Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklame m.v. uden bestyrelsens samtykke. 8. Ved udleje af lejligheder eller dele heraf skal lejekontrakten forinden underskrift forelægges bestyrelsen til godkendelse. Udlejning af lejligheder eller dele heraf må kun finde sted på tidsbestemte lejemål, dog undtaget ejerlejlighederne 1, 2, 3, 4 og 13, og på sådanne vilkår at den til enhver tid gældende lejelovgivnings eventuelle bestemmelser om uopsigelighed ikke kan bringes i anven- Form. 267G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

4 side 4 delse. Den ejer der udlejer sin lejlighed er i lejekontrakten forpligtet til at indføje, at lejeren efter påkrav fra bestyrelsen til erstatning for lejen helt eller delvis direkte til ejerforeningen er berettiget og forpligtet til at erlægge fællesudgifter, a conto varme og eventuelle øvrige ydelser til foreningen, som der herefter med frigørende virkning kan betales til. Ydelserne til foreningen betragtes som pligtige ydelser i lejeforholdet, og ved manglende betaling indtræder foreningen i ejers ret til at ophæve lejekontrakten som misligholdt og foretage udsættelse ved umiddelbar fogedforretning. Ejerforeningens ret til at opkræve leje og a conto varme hos en lejer er betinget af, at ejeren har misligholdt sine økonomiske forpligtelser overfor ejerforeningen, og at der er givet forgæves påkrav til ejeren om at betale sin restance til ejerforeningen med et varsel på 3 dage". Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne uden bestyrelsens samtykke, undtaget herfra er ejerlejlighederne 1, 2, 3, 4 og 13. Generalforsamlingen 9. Generalforsamlingen er ejerforeningens højeste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelse vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal. Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør, eller om salg af væsentlige dele af disse, eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Opnår forslaget tilslutning fra 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, såvel efter fordeling som efter antal, afholdes en ny generalforsamling inden 4 uger herefter. På denne kan - uanset antallet af fremmødte - forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte, afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. 10. Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent.

5 0 ø _r 2. GG 2. Aflæggelse af årsberetning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Forelæggelse af årsregnskabet med påtegning af revisor til godkendelse. side 5 4. Forelæggelse af budget for kommende regnskabsår til godkendelse, idet regnskabsåret følger kalenderåret. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af suppleant. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, 1) når bestyrelsen finder anledning hertil, 2) når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal og fordelingstal, eller 3) når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 11. Ordinær generalforsamling indkaldes med brev til medlemmerne fra bestyrelsen. Generalforsamlingen skal holdes på Christianshavn og indkaldes mindst 2 højst 4 uger før afholdelse. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen, dagsorden, revideret regnskab samt evt. indkomne forslag fra medlemmerne. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Skriftlig begæring herom må være bestyrelsen i hænde senest 15. februar. Bestyrelsen udpeger selv referent af generalforsamlingen og senest 21 kalenderdage efter generalforsamlingen udsendes skriftligt referat heraf til medlemmerne, underskrevet af dirigenten og bestyrelsens formand. 12. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Form. 267 G Otto B. Wroble ski, Nytorv 19, 1430 København K

6 side 6 Den består af 5 medlemmer som efter valg selv udpeger sin formand samt øvrige bestyrelsesfunktioner. Desuden vælges 1 suppleant. Valgbare er kun foreningens medlemmer eller medlemmer af disses husstande, som ved skriftlig fuldmagt fra ejeren har fået overdraget varetagelsen af medlemskabet. På lige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant og på ulige årstal 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan dog finde sted af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleant. I tilfælde af afgang fra bestyrelsen træder suppleanten ind i bestyrelsen, og bestyrelsen udpeger selv ny suppleant med virkning til næste ordinære generalforsamling. 13. Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige og lovpligtige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne må anses for påkrævede i forhold til ejendommens karakter, stand og beliggenhed. Bestyrelsen sørger for udførelse af forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de hos ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Disse bidrag opkræves månedligt og med et passende normalt varsel. Bestyrelsen kan efter eget valg antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige administration samt en vicevært til varetagelse af ejendommens daglige vedlige- og renholdelse. 14. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Bestyrelsesbeslutninger træffes ved stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 4 gange årligt, og der optages kort beslutningsreferat fra møderne, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Revision 15. Regnskabet for ejerforeningen skal revideres af en revisor, der enten skal være registreret eller statsautoriseret. Revisor vælges af og på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen for 1 år ad gangen, men genvalg kan finde sted.

7 5 side Årsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisor påtegner regnskabet som efter godkendelse underskrives af bestyrelsen. oo0oo Nærværende vedtægter erstatter tidligere vedtægter for Ejerforeningen Overgaden oven Vandet 54, lyst på ejendommen matr.nr. 177 a Christianshavn, den 21. februar 1973, der hermed begæres samtidig aflyst af tingbogen. --- I bestyrelsen: Kurt Larsen G Cigtyk Annette Bækgård Lise Petersen Chris Dam 4. maj 1993/MB/gj Lyst 22/ Nr. 44r1W-', Københavns Byret 7'57P "S Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytots 19, 1150 København K

8 Lyst på ejl i matr.nr. 177 A Christianshavns kvarter og AFLYST f.s.v. ang. vedtægter lyst ANMÆRKNING: Der mangler samtykke (tinglyst respektpåtegning) fra 53 panthavere i ejerlejlighederne. Kh-Gtori Hieben

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973.

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Gamle Christianshavn, Ejendommen matr. nr 512 af Christianshavns kvarter, stiftet d. 21. juli 1973. Vedtægter Matr. nr. 512 af Christianshavns kvarter Anmelder: Lejl. 1-98 Qvortrup Administration Beliggenhed: Prinsessegade 1 og v. Adv Jens Anker Hansen Christianshavns Voldgade 13 25 Sortedams Dossering

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Matr. nr. 18 r Sohngårdsholm under Aalborg købstads jorder E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen matr. nr. 18 r Sohngårdsholm Anmelder: 1. Denne vedtægt lyses som byrde på hver

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere