ft-rj'.1d 'Fn";..s-lb,~ /4eMInk ~.fd(;";sv~-~ lift, for /J6b ~&rh;o~c..~ EJERFORENINGEN HENRIK STEFFENS VEJ 3, 5 og 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ft-rj'.1d 'Fn";..s-lb,~ /4eMInk ~.fd(;";sv~-~ lift, for /J6b ~&rh;o~c..~ EJERFORENINGEN HENRIK STEFFENS VEJ 3, 5 og 7"

Transkript

1 ~-1t1J<.r; VEDTÆGTER ORIGINAL ft-rj'.1d 'Fn";..s-lb,~ /4eMInk ~.fd(;";sv~-~ lift, for /J6b ~&rh;o~c..~ EJERFORENINGEN HENRIK STEFFENS VEJ 3, 5 og FREDERIKSBERG C Navn og hjemsted fa 1.400,00 K MODTAGET 1 4 AUG Retten på Frederiksberg 1 Foreningens navn er EJERFORENINGEN HENRIK STEFFENS VEJ 3, 5 og 7, 1866 FREDERIKSBERG C. Dens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 2 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender i ejendommen matr. nr. 50 M, 50 ~ og 50 ~ Frederiksberg, beliggende Henrik Steffens Vej 3,5 og 7, 1866 Frederiksberg C. Medlemsskab 3.1 Foreningens medlemmer er alle ejere af ejerlejlighederne i ejendommen. 3.2 Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder på overtagelsesdagen. Den tidligere ejers forpligtelser ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er lyst uden præjudicerende retsanmærkninger. Generalforsamling 4..l Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 4.2 De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 4.3 Beslutninger ved generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. 4.4 Til beslutninger om væsentlige forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændringer i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, afuoldes en ny generalforsamling Side 1 af 8

2 inden 14 dage, og på denne kan forslaget -uanset antallet af fremmødte -vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 5.1 Ordinær generalforsamling afuoldes i februar eller marts. Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 4) Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 5) Forelæggelse til godkendelse af budget for næste regnskabsår, herunder fastsættelse af medlemmers periodiske betaling af fællesydelser. 6) Forslag fra bestyrelse og medlemmer 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8) Valg af suppleanter. 9) Valg af revisorer. 10) Eventuelt. 5.2 Ekstraordinær generalforsamling afuoldes når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et nærmere angivet emne begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 6.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen. 6.2 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæring herom skal indgives til bestyrelsen senest 2 uger før afholdelsen af generalforsamlingen og foreligge i skriftlig form. 6.3 Senest 7 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen indeholdende de stillede forslag udsendes til samtlige medlemmer. Sammen med dagsordenen skal udsendes det reviderede regnskab og budgettet for det kommende regnskabsår. 7.1 Hver ejerlejlighed har en stemme. 7.2 Stemmeretten kan udøves af medlemmet, dennes ægtefælle, eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt. Fuldmagt kan også gives til bestyrelsen. Side 2 af 8

3 7.3 Bestyrelsen udøver stemmeretten for funktionærlejligheden. 8.1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 8.2 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og kopi heraf udsendes til samtlige medlemmer. 9 Generalforsamlingen træffer bestemmelse om formen for administration af foreningens økonomiske anliggender herunder om administration skal forestås af foreningen selv, af en hertil antaget administrator eller af et pengeinstitut eller lignende. Beslutning herom træffes for 1 år af gangen. Bestyrelse lo.l Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af mindst 3 medlemmer. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærtstående slægtninge bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år efter tur. Afgangsordenen bestemmes for samtidigt valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge hvori de er valgt. Genvalg kan finde sted Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned under 3, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsen konstituerer sig selv Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommen fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse. Side 3 af 8

4 11.3 Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afl1oldte udgifter og oppebårne udgifter Bestyrelsen må ikke optage lån eller iværksætte større reparationsarbejder uden generalforsamlingens godkendelse Bestyrelsen kan om fornødent foreløbigt forhøje kontingentindbetalingen for perioden fra et regnskabsårs udløb til afuoldelsen af den ordinære generalforsamling, hvor forhøjelsen skal godkendes. Såfremt forhøjelsen ikke godkendes af generalforsamlingen, modregnes forhøjelsen i næste kontingentindbetaling Bestyrelsen indkaldes af fonnanden så ofte anledning findes at foreligge, samt når et af bestyrelsesmedlemmerne forlanger det Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne -herunder formanden -er tilstede Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 13 I tilfælde af, at generalforsamlingen beslutter sig for administration ved en hertil ansat administrator eller pengeinstitut, træffer bestyrelsen de nødvendige aftaler herom, hvorved det forudsættes, at der oprettes skriftlig administrationskontrakt. Kontrakten oprettes for 1 år ad gangen. Tegningsret 14.1 Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen Prokura kan kun meddeles med generalforsamlingens samtykke. Administration 15.1 Ejendommens økonomiske anliggender administreres efter generalforsamlingens beslutning i overensstemmelse med 9 og 13. Side 4 af 8

5 15.2 Bestyrelsen -eller såfremt der er valgt administrator -administrator og bestyrelsen, udarbejder forud for hver ordinær generalforsamling regnskab for administrationen i det forløbne år, samt driftsbudget for det kommende år. Under hensyn til det udarbejdede budget fastsætter generalforsamlingen det beløb, det påhviler medlemmerne at indbetale til dækning af løbende fællesudgifter samt til grundfonden. Generalforsamlingen træffer ligeledes beslutning om opkrævningsterminerne Såfremt de løbende udgifter ikke kan bestrides af det fastsatte kontingent, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling, der fastsætter fornødent ekstrakontingent. Grundfond 16.l Til bestridelse af ejendommens fælles udgifter, jfr. 11, -særlig med henblik på større vedligeholdelse s -eller fornyelsesarbejder -oprettes en grundfond. Det årlige bidrag fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves sammen med de øvrige fællesydelser. Bidraget skal være på mindst 400 kr. pr. år, men det bør tilstræbes at fonden oparbejdes til en størrelse, der næffiler sig 4% af lejlighedernes samlede ejendomsværdi Bidrag til grundfonden betales kun efter særlig vedtagelse på generalforsamling, såfremt fondens kapital overstiger 4% af lejlighedernes samlede ejendomsværdi. Revision 17.1 Foreningens regnskab revideres af mindst 2 revisorer der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst l/4 af foreningens medlemmer, skal en af revisorerne være statsautoriseret Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. l7.3 I forbindelse med revisionen skal revisor undersøge om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger, og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for sit hverv. Revisor er berettiget til at foretage eftersyn hos bestyrelse og eventuel administrator til konstatering af, at foreningens midler holdes betryggende adskilt Der føres en revisionsprotokol. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal den fremlægges den på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende skal med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Side 5 af 8

6 17.5 I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt forretningsgangen er betryggende Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor Første regnskabsår efter vedtagelsen af denne vedtægt løber fra 1. oktober 1979 til 3 december Sikkerhedsstillelse 19.1 Til sikkerhed for krav, som foreningen måtte have eller få mod det enkelte medlem, herunder udgifter ved misligholdelse, udsteder hver ejer på foreningens forlangende til foreningen et pantebrev med pant i lejligheden. l9.2 Størrelsen af ejerpantebrevet fastsættes ved ejerskifte til 5 gange det på generalforsamlingen fastsatte kvartalsvise ejerforeningsbidrag inklusiv varmebidrag og grundfondsbidrag. Størrelsen af ejerpantebrevet kan desuden reguleres af generalforsamlingen uafuængigt af ejerskifte Ejerpantebrevet respekterer uden særlig påtegning til enhver tid lån indtil den samlede tinglyste prioritering svarer til den senest ejendomsvurdering. Vedligeholdelse 20.1 Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foranstaltes af foreningen for dennes regning, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler det enkelte medlem. Det bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, som den indvendige side af yderdøre og vinduer, hvor der ved indvendig side forstås alt hvad der kan ses indefra når døre og vinduer er lukket, samt vedligeholdelse og fornyelse af alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, radiatorer med termostater, vandledninger, vandhaner, sanitetsinstallationer, kort sagt alt, hvad der er installeret inden for lejlighedens vægge. Foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer uden for de enkelte lejligheder, ind til disses individuelle forgreninger i de enkelte lejligheder. Dog bemærkes, at reparation og vedligeholdelse af faldstammer samt dørtelefonanlæg i de enkelte lejligheder foranstalte s af foreningen Nedtagning og retablering af individuelle tildækninger af fælles installationer og lignende efter eventuel reparation eller fornyelse er foreningen uvedkommende. Side 6 af 8

7 20.3 Såfremt der inden for de enkelte lejligheder ændres ved linjeføringen af fælles installationer, udreder foreningen kun udgifter til reparation og vedligeholdelse i det omfang, det svarer til den oprindelige linieføring Ejendommens ydre må ikke forandres. Husorden 21.1 Medlemmet og de personer, der opholder sig i lejligheden, må nøje efterkomme de af generalforsamlingen fastsatte ordensregler. Er intet vedtaget, gælder de i standardlejekontrakter fastsatte regler om husorden Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiderne af vinduerne s træværk uden bestyrelsens samtykke. 2l.3 Opsætning af skilte eller reklamer kræver generalforsamlingens godkendelse 21.4 Medlemmerne må ikke udleje lejlighederne uden bestyrelsensamtykke. Udlejning må ikke ske til erhverv eller klublejlighed Medlemmerne må ikke drive erhverv fra lejlighederne. 22 Såfremt en ejer gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen misligholdelse af sine pligter over for foreningen eller et af dens medlemmer, kan foreningen iværksætte sanktioner i overensstemmelse med lejelovens almindelige regler, herunder pålægge vedkommende at fraflytte lejligheden. Fællesarealer 23 Fælles udvendige og indvendige arealer kan tildeles helt eller delvist til den enkelte lejlighed efter generalforsamlingsbeslutning i henhold til 4.4. Tinglysning 24.1 Vedtægterne tinglyses som servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 50~, 50~, 50 ~ Frederiksberg 24.2 Med hensyn til servitutter og byrder samt pantegæld henvises til ejendommens blad i tingbogen. Side 7 af 8

8 Cl~~l~ Vedtagelse 25 Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. maj Side 8 af 8

9 Side:... *** * *** * * * * * *** * * * * *** *** Retten i Frederiksberg Tinglysningsafdelingen 9 Påtegning Vedrørende på Byrde. matr.nr. 50 BØ Hovedejd, Frederiksberg Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra dagbogen den p.g.a. manglende anmelder på originaldokumentet, og idet ejendommene er opdelt i ejerlejligheder. Tillige f.s.v. ang. SO bæ og SO ca Frederiksberg Retten i Frederiksberg den (2. Lo. Ulla Lin~ ~~æ.,r-e& b~~s;f- ro- ~ -.?c e.i"" ~ u~ ~ r I I::J ec e,(""" la(\ Li~ ~~IojLitJ wi",. l w{-,. -6i bil o )0 lo 10) ':j f:;l)! 60 bæ ~ ~ ~

10 /~;;:~::s *** * *** * * * * * *** * * * * *** *** Retten i Frederiksberg Tinglysningsafdelingen Side 10 Akt.nr. : BØ so Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 50 BØ Ejerlej. l, Frederiksberg Ejendomsejer: Ejerfor. Henrik Steffensvej 3,5,7 Lyst første gang den: under nr Senest ændret den: under nr Lyst på matr.nr. SObø ejerl ejeri l-lo, 50bæ ejerl samt 50ca Retten i Frederiksberg den /" ki

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 6

Vedtægter. Side 1 af 6 Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune.

1.2 Ejerforeningens hjemsted er Rudersdal kommune. Sammenstilling af forslag til nye vedtægter og gældende vedtægter 30. november 2012 Brugsanvisning: Ensartede bestemmelser er så vidt muligt placeret samme sted i de to kolonner. Hvor det ikke er praktisk

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr.

Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. Matr.nr. 947 Østervold Kvarter Anmelder: Ejl.nr. 1 96 samt hovedejendom. NORDIA Advokatfirma Østergade 16, 1100 København K. J. nr. 18896 / DAN VEDTÆGTER For Ejerforeningen Langelinie Allé 3 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere