' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:"

Transkript

1 ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. 18 J&> Holme By og Sogn Købers Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) Bopæl: Aarhuo // Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes; 7 *\ V\ Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): ' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: Stempel: 175 KV. Øre. K Ø B S K O N T R A K T. Underskrevne Holme-Tranbjerg Kommune sælger og overdrager terved med ^'orbehold af Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation cg Amtsraadets Godkendelse til senere Berigtigelse ved endeligt Ikøde til medunderskrevne Enterprenørfirmaet A. Jespersen & Søn hvis Insvarlige Indehavere er Anders "Ilenrik Carl Jespersen og Paul'Kerrn ^jffiffifggfliør J.A. Blaabjorg, ±m^^^x^^^m^^x%^xxx^^^xx^mxx^^^^xx af deri Kommunen iflg. tinglyst ATkomst tilhørende ejendom Matr. Ur. 18 ae, Holme By og Sogn, hvilken Parcel snarest vil være at udstykke og om hyis Beligggenhed og Grænser Parterne er enige. Landinspektør Svend Nielsen, Aarhus, har udarbejdet Rids over Parcellens grænser, og der er over ejendommen udarbejdet en Udstykningsplan, hvormed Køberne er gjort bekendt. Arealet andrager c Kv. Alen. Vilkaarene for Handelen er følgende: 3* 1. Overtagelsen finder Steå straks, og det solgte henligger dei for fra Dato for Købernes Regning og ^isiko. Bi 2. Overtagelsesdagen er Skæringsdag med Hensyn til alle af Parcellen gaaende Skatter, Afgifter dg andre lorder«indtil den officielle Beregning af Amts- og Kommuneskatter og eventuelle andre Afgifter foreligger, tilsvarer Køberne efter Paakrav af Sælgerne de Beløb, der iflg. Sælgernes Fordeling paalægges Bestillings Formular den herved solgte Parcel som Andel i du paa Hovedejendommen hvilende Jensen & Kjeldskov, AfS, København

2 er Sælgeren uved.skatter og andre Afgifter %entiae 1 \Grundværdisti.gningsskyld kommende.,..;' - 3. < - - ' ' " '. - } ; ;.. -., _ /.-';.,! Køberne ^forpligter sig til langs det. nordlige. Skel..af den solgte Parcel at anlægge en lo m bred Vej, ligesom Køberne ogsaa forpligter sig til at anlægge en lo m bred ^ej fra den fornævnte Vej til Hjulbjergvej. Vejene anlægges paa et af Kommunen udlagt Areal og efter en af Kommune ngodkendt Plan, Køberne er ligeledes forpligtet til at anlægge Fortov langs Parcellens Areal ud mod HJulb erg-;-7ej 4. Som Købesum er aftalt Kr. '35.ooo,-, skriver Tretifem Tusinde Kroner, hvilken Købesum paa Tro og Love erklæres at være lig Værdien af det solgte Areal, og som berigtiges paa-følgende Maade' a. Kontant har Køberen ved nærværende-købekontrakts Underskrift betalt. '.. K r- 3.5oo,- b. Hestkøbesummen -...*'. " ,- Ialt: Kr. 35,ooo,- forrentes med.5 -/ > p.a. fra ^ags Dato at regne, hvilken Rente erlægges halvaarsvis bagud hver 11" Juni og 11* December i ermin første G-ang 11' Juni Termin 1948 for det da forløbne Tidsrum. Restkøbesummen afdrages med-l/2o hver H' Juni og 11* December Termin-,- første Gang 11 -December ^ermin 1948.r -. >. paa ^etingelse af at Renter. og Af drag.prompte erlægges er Kapitalen uopsigelig fra Sælgernes Side, dog at der ved hlfc-rt Ejerskifte, omend dette kun sker iflg. rent foreløbigt Dokument <ei eller ved, at den nye EJsr overtager ejendommen, skal afdrages extraordinært lo f af den oprindelige Restgæld.senest 14 Dage efter, at ejerskiftet har fundet Sted. Saafremt Køberne ucfetykker den købte Parcel, er de berettiget til a.t frasælge Parceller enkeltvis mod ekstraordinært at afdrage den Restgæld, der paa Salgstidspunktet anpartsvis i Forhold til Arealet maatte paahvile de frasolgte Parceller.

3 Sælgerne er i. saa Tilfælde forpligtet til at afgive endeligt Skøde for saa vidt angaar de frasolgte Parceller. Saafremt de frasolgte Parceller er ubebyggede paa Salgstidspunktet, er Sælgerne forpligtede til at afgive endeligt Skøde for saa vidt angaar de frasolgte Parceller mod at oppebære et ekstraordinært Afdrag, stort lo $ af den Restgæld, der paa Salgstidspunktet anpartsvis i Forhold til Arealet maatte paahvile de frasolgte Parceller, og mod samtidig Udstedelse fra Køberne af et Pantebrev med første Prioritets Panteret i Parcellen, stort den Restgæld, der efter Betaling af Renter og Afdrag anpartsvis i Forhold til Arealet paahviler Parcellen,. Køberne er /berettiget til naar som helst at indfri Restgælden helt eller delvist, alene mod Renter til Betalingsdagen^ 5. Køberne er berettigede til at faa udstedt endeligt Skøde, naar Udstykningen er i Orden og Halvdelen af Købesummen er betalt, eller naar Ejendommen er bebygget med Bjendomme., hvori der-kan optages Kreditforeningalaan, mod samtidig Udstedelse af Pantebrev til Sælgerne, indeholdende ovennævnte Betingelser angaaende Afdrag, Forrentning m.v. Ved den endelige Prioritering af de enkelte Parceller forfalder hele Restgælden til Udbetaling mod Afgivelse af endeligt Skøde, / Køberne er bekendt-med, at der ikke.kan'naas Bygge ti Hade i-, se paa G-run den, forinden Vejen forbi denne er anlagt 1 Overensstemmelse med Kommunens Vej- og. Byggevedtægt. " 7.7" "" - Køberne er endvidere bekendt med, at der vil blive paalagt Parcellen Anpart af Udgifter til Rensningsanlæg, og de betaler denne Anpart uden nogen Refusion af Sælgerne. 8. løberne er forpligtet til at bebygge ejendommen inden 2 Aar fra det Tidspunkt, da Byggetilladelse kan opnaas, og der vil kunne erhverves Materialer til Bebyggelsen, og Undladelse heraf vil be- : virke',' at Kommunen 'er'berettiget til' at ophæve-handelen for saa vidt

4 angaar de ubebyggede Parceller, idet Købesummen for disse, er beregnet anpartsvis i Forhold til Arealet, og kan kræve sig indsat i Besiddelsen af disse Arealer mod at godtgøre'køberne de Afdrag disse maatte have. erlagt paa Købesummen for de solgte Arealer, og med Fradrag af KOmmun en s 'Udgifter véd. Handelen og eventuelle yderligere Erstatningskrav, : som- Køberne maatte have paadraget sig overfor Kommunen.' 9.. rsaafremt den solgte -Parcel er beliggende under eller over Vejmidten, er Køberne pligtige at taale, at der fra Vejen ind paa Parcellen anlægges et Skråningsareal til Parcellens- Niveau. Vedligeholdelse af Skraaningsarealet paahviier Køberne" Nærværende bestemmelse vil'ved Skødets Tinglysning ^ærs at # tinglyse som servitutstif tende paa. r den overdragne Parcel, saafremt denne er beliggende under^ller over Vejmiaten, og med Paataleret for Holme-Tranbjerg Kommane.. " ,,- - Omkostningerne ved nærværende Købekontrakts Oprettelse og Stempling samt ved Skødéfs Tinglysning saayel som ved Parcel, lens Udstykning; betales af Parterne i Forening med Halvdelen hver, Køberne alene 0mk$4tningerne ved eventuelt Pantebrev betales af 11. Saafremt Køberne paa nogen anden Maade end i 8 nævnt skulde misligholde sine Forpligtelser iflg. nærværende Købekontrakt, derunder navnlig udeblive med Henter og Afdrag udov9r rette Forfaldstid, er Sælgerne berettigede til, dog kun med forudgaaende Varssl af 8 Dage, enten at forlange hele Købesummen med Henter betalt, eller at tage "Parcellen tilbage, eventuelt ved Fogdens Assistance, og Køberne har da ikke Bet til at bortfjerne Bygninger, Plantninger eller andet, der maatte befindes paa Parcellen, lige saa lidt som han har Krav paa'tilbagebetaling af nogen Del af åsm. < alt erlagte Renter eller Afdrag, hvilket derimod/skal tilfalde Sælgerne som delvis Erstatning for den skete Misligholdelse, for hvilken Køberne tillige hæfter efter Lovgivningens almindelige Hegler, 12. Køberne respekterer de Servitutter og andre Byrder, der maatte være tinglyst paa Parcellen,hvorom henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen..Handelen er- ; betinget af, at der paa Trods af den paa Ejendommen hæftende Servitut om Bebyggelse, Benyttelse, Hegn, Veje,

5 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse n-/, j M fjj) f " ;,, V'Li2''"", iji!cj.<:. ' -?- >' 1/ i- '.. "jp-og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). " IS,.:,> :.-. < Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Købers \ Kreditors j Bopæl: Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontore Gade og Hus Nr. (hvor saadant findes) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Stempel: Kr. Øre. Vedligeholdelse, Færdsel, Ledninger m.v., 1. 18/ll 1946, kan opnaas Tilladelse til at bygge paa det købte Areal efter Køberne udarbejdende Plan, den af 13. I Søg sma al stilfæl de vedtages Wing og Hasle m.fl. ^erreders Ret som Værneting, uden Hensyn til hvor Køberne maatte "bo eller opholde sig, 14. " Sælgerne erklærer paa Tro og Love, at der ikke paa den solgte Parcel findes Skov eller fredskovpligtigt Areal. p.t. Aarhus, den 3o* Marts '. '.. Som Sælger: Som Køber : ForHolme-Tranbjerg Kommune f. A. Jespersen og Søn V. Sommer t : J.A. Blaabjerg. Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, dateringens Rigtighed, og Underskrivernes Myndighed, idet det attesteres, at Køberen har dansk Indfødsret: Inger Faurskov Arne Therkelsen Kontorist.. ;. -\ Viai^^^wjM- *4aactøj3v* Aarhus N D E L I C T T SKØDE.Bestillings- Formular Idet bemærkes, at 'den ved foranstaaende Købekontrakt solgte Jensen & Kjeldskov, A S, København.

6 Parcel nu ved Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af 17«Juni 1949 er udstykket og matrikuleret under Matr. Nr. 18 jag af Holme By og 3ogE, skyldsat for Hartkorn O Tdr. 2 Skp. 3 Fdk;. li Alb. 2 «og af Areal 19.62o m, og da Købesummen er berigtiget og Køberne iøvrigt har opfyldt og lovet at opfylde de for Handelen vedtagne Vilkaar og Betingelser, saa meddeler vi Holme -Tranbjerg Kommune herved Køberne, Entreprenørfirmaet A. Jespersen og Søn endeligt Skøde paa fornævnte Sjenåom med Grund og Tilliggende, alt som anført i det betingede Skøde og paa der ^Aalte Vilkaar, idet vi indestaar for Vanhjemmel efter Loven. Højbjerg, den H.Chr. Nielsen V. Sommer S. Mathiasen N.K. Nielsen Aage Jensen B j* Petersen Aage Th. Jedich Østergaard *& j.'. vh - 1 Vafc Det attesteres J alf forairetaae det samlede Sogneraad.» HanJ KhudaenSder 4^i?bje^:. -den Hol^--Tranbjierg _ H0j6d«g-.* *- V. 'TSommer^iSø > gn«r.a'a '' J'i.T- ko ^ ^ Ti i Vi 11 e ri i gh é'd" -ban Uråde slfr i gens Rigttighed og Underskrivernes Myndighed: ;hs p$3daterin- Navn: M.»Jensen Navn: K. Thomsen Stilling: Assistent Stilling: Bogh Bopæl: Tranbjerg Bopæl: Tranbj erg Nærværende Skøde begæres tillige tinglyst servitutstiftende med Heri'eyn til Bestemmelserne i det betingede Skødes 9. Aarhus, den 9«August 1949 P.V.V. L. ^råbånd.

7 Den fornævn, e ejendom erskyld sat som ovenfor anført ved skrivelse af 17/ fra Landbrugsministeriet, Ejendommen er ikke særskilt vurderet (løbe nr, 892 pr, l/lo 1948) og ikke noteret som en landejendom eller omfatter nogen del af en saadan. Aarhus Amtstue, den 12 August 1949 F, Madsen. 3773

8 JustitsMinisferiéts Génpartpapir. Til Skøder; Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse 'i':,:-!,-( r - " i..vi ;-U :' ' ' og andre Paategriinger m.'xn. (vedr. fast Ejendom). IS Mir. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele), Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. 18 ag, Holme By og Hogn Akt: Skab Nr! (Udfyldes af Dommerkontoret) Købers \ mffl&lf Bop Aarhus Gade og.hus Nr.: - (hvor saadant findes Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): '(SSQISo KIRA Stempel:.Oe øre. S S R V I T U T G S N P Å R T.. af Købekontrakt mellem Holme-Tranbjerg Kommune og entreprenørfirmaet A. Jespersen & Søn v^faagertgr J.A. -BlQgb-jorg- boende Lystrupvej 48, Vejlby om Ejendommen Måtr. Nr, 18 ag, Holme By *6g Sogn. 9. Saafremt den solgte Parcel er beliggende under eller over Vejmidt-en, ér Køberne pligtige at! taale, at der : fra : Vejen ind paa Parcellen 'anlægges et Skraariingsareal til : Barcellens Niveau. "Vedligeholdelse af- Skraanihgsarelet paahviler Køberne. Nærværende bestemmelse vil ved Skødets Tinglysning være at tinglyse som servitutstiftende paa den overdragne Parcel, saafremt denne er beliggende under eller over Vejmidten, og med Paataleret for Holme Tranbjerg Kommune...,. p.t. Aarhus, den 3p* Marts Som Stelger: Som Køber: For. Holme-Tranbjerg Kommune: f/ A., Jespersen. & Søn V. Sommer J.A. Blaabjerg.. Til Vitterlighed om Underskrifternes. Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed, idet det attesteres, at Køberen har dansk Indfødsret: Inger Faurskov Arne Terkelsen Kontorist Sleth. Jensen & Kjeldskov, A S, København Fm. Aarhus.

9 solgte Parc-el B N. D HL I G T S K 0; D S. - I det bemærkes, at den ved foranstaaende Købekontrakt nu ved landbrugsministeriets. Udstykningsapprobation af 17' Juni 1949 er udstykket og matrikuleret under Matr» Nr. 18 ja af Holme By og Sogn, skyldsat for Hartkorn 0 Tdr. 2 Skp. 2 3 Fdk. li Alb. og af Areal 19.62o m, og da Købesummen er berigtiget og Køberne iøvrigt har opfyldt og lovet at opfylde de for vedtagne Vilkaar og Betingelser, saa meddeler vi ^andelen Holme-Tranbjerg Kommune herved Køberne, Entreprenørfirmaet A. Jespersen & Søn endeligt Skøde paa fornævnte Stendom med G-rund og tilliggende, alt som asført i det betingede Skøde og paa der aftalte Vilkaar, idet vi indestaar for Vanhjjmmél efter Jjojyen.^ _ - :,> højbjerg, den.l' August; p.chr. Nielsen.. V. Sommer * S.Mathiasen ^, N.K.,.Nielsen Aage Jensen Aage ^edich Th. Østergaard H* Petersan. ; Det attesteres, at foranstaaende Underskrivere udgør det samlede ^ogneraad. * Hans Knudsen der er sygemeldt. -.Højbjerg, : den 1..';...August Holme-Tranbjerg. Sogneraad. : : Højbjerg : =. V..Sommer... :-. - ': '- Sogneraadsformand. Til Vitterlighed Øm Underskriftermes Ægthed, Dateringens Rig elg.tie dog Uh de rskr i ver n e s My n di'gh e d: Navn: M. J ensen' : Stilling: Assistent' Favn: K# Thomsen Stilling: Bogh. Bopæl": Tranbjerg' ' Bopæl: Tranbjerg. Nærværende Skøde begæres tillige tinglyst servitutstiftende med ^ensyn til Bestemmelserne i* det betingede Skødes 9. Aarhus, den 9» August" 1949 v ' L. Braband.

10 JÉ$MtL* e/*. Ptri^'- ^ ^,K :c bekreeé

11 stempelfri i h.t. lov nr.235 af 3o. april 194o Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) '^Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I. Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlay, Sogn; 18 ag... (i København Kvarter) Holme ^ eller (i de sønder jydske Landsdele) Bd. og Bl. i Ting- og sogn. bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn.,1 Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor) A. Ilféldt - ' <- : - landsretssagfører Aarhus. : Stempel:- O :-Kr. O Øre. --' ' ' "' Servitut ' ' Undertegnede entreprenørfirma Å. J é s p er s é n& S ø n, København, ;: pålæggex herved som e jer e af ej endbmmen matr. nr. 18ag fjk. af Holme by og sogn, skyldsat for hartkorn" 2 skp. /tffalb. os og alle efterfølgende ejere af denne ejendom og de parceller : 9 hvori den måtte blive ; udstykket, følgende begrænsninger i rådighedsretten i 1. Udstykning - ~ -'' '" Ejendommen matr. nr. 18ag vil være at udstykke I overensstemmélse med vedhæftede af landinspektør Svend Hielsen, Aarhus, udarbejdede udstykningsplan, og 0 de enkelte matrikelsnumre må, når udstykning har fundet sted, ikke yderligere udstykkes eller sammenlæges* * ' ' ' '" '" *' " * ' : ' "" ' 2 9 ' - ' / - ' ' ' - - På ejendommen må kun opføres bygninger i overensstemmelse med den af øs udarbejdede byggeplan, i henhold til hvilken der på ejendommen-opføres ialt 56 beboelseshuse af 9 blokke med 4 huse i hver, hvorhos der opførei 2-%gnin^érvch^orlrderc:indrettes Bestillings- Formular G Jensen & Kjeldskov, A S, København.

12 maskinvaskerier til fælles afbenyttelse for samtlige beboere efter turnus, der fastlægges af det ejerne tilsluttede ejerl a V, o ' - -.:, --.. / ;, ', i.',''.. Hvert beboelseshus må alene bebøes af en enkelt familie, og der må ikke fra ejendommen drives handel, fabrik, værksted eller anden indretning, der forårsager larm eller ildelugt, frembyder ubehageligt skue eller papanden måde er til ulempe for de omkringboende, ligesom, hønse-,kanin«-, eller-andet hus-, dyrhold. erc,forbudt. Butiks- eller anden handel skal ligeledes være forbudt.,f..:. Ejendommen skal stedse bevares i sammenstil-, hvori de er opført, og der må ikke uden de påtaleberettiges samtykke. foretages ændringer, hvorved det bebyggede areal udvides. Husene skal vedligeholdes ordentligt og på en sådan måde, at alle huse bevarer samme præg. r,.-,.-: På ejendommene må. ikke opføres, garager, udhuse eller foretages lignende bebyggelse. Ved genopbygning efter ildsvåde eller anden.ska.de på ejendommene, skal disse opføres i samme stil, hvori de oprindelig er opført. 3. Hegn, _... ^.. :.. _ -, Hver parcel (matr. nr.) vil af os være at.forsyne med hegn såvel mod tilstødende vej(e)som. mod :naboejendommene. Som ; lovligt hegn må.alene benyttes et busket bestående af rosa Carolina samt højere voksende blomster-buske og i høvedskellet af opr. matr. nr. 18ag beplantes med rosa eglanteria. Det således beplantede hegn skal stedse bevares

13 som busket og nyplantning og udskiftning må alene finde sted med de fornævnte oprindelige planter og buskarter. 4. Veje På ejendommene vil der af os blive anlagt stier og veje i overensstemmelse med vedhæftede af landinspektør Svend Nielsen udarbejde vejplan. Disse veje skal stedse betragtes som fælles for samtlige de matrikelnumre, der udstykkes fra matr.nr. 18ag, og må som sådanne befærdes og benyttes af alle, der har lovligt ærinde til og fra de af servitutten omfattede ejendomme. Vedligeholdeåsespligten vedrørende Veje og stier påhviler samtlige de matrikelnumre, der udstykkes fra matr.nr. 18ag, således at de respektive ejere af hver matrikelsnummer hæfter solidarisk for vedligeholdelsesudgifterne. ' '. 5. Vaskeri For den samlede bebyggelse på matr.nr. 18ag indrettes 2 særskilte arealer, der vil være at udmatrikulere, hvorpå vil være at indrette 2 maskinvaskerier med tilhørende tørreplads. Disse parceller skal stedse være fælleseje mellem ejerne af rækkehusene og må ikke fraskilles disse. De må ikke pantsæt- I tes hver for sig eller i forening med^rækkehusejae, men disses ejere må alene give pant i den dem tilhørende benyttelsesret efter nærværende dokument. Hvert maskinvaskeri er fælleseje mellem 18 rækkehusejere, og ejerne er berettiget til successivt og efter fortsat turnus at.benytte fællesihdretningerne. Vedligeholdespligten af bygninger, maskiner m.v. samt ucgifter. til, skatter og andre udgifter påhviler ejerne af de

14 respektiy.e.matr.ik : elsnujnre, der hæfter solidarisk for fornævnte ud-' g i f t e r. o,...,^.: _..; ;_. - '...-..:.'...,-.:.;.. 6. Tekniske anlæg I alle tilfælde, hvor tekniske anlæg såsom tilførelsesledninger for vand, gas og elektricitet, kloakafløb m.v. er indrettet til brug for flere ejendomme, påhviler det alle interesserede at deltage i vedligeholdelse og eventuelt fornyelse af vedkommende anlæg. Haveanlæg 7.' De til beboelsesejendommene og fællesarealerne nørende have-^ anlæg 0 vil blive beplantet af os.'haverne skal stedse bevares som prydhaver og haveanlæget må ikke ændres i væsentlig grad. Yedligeholdelsespligten af fællesarealerne påhviler samtligeejere i forening. 8. " ' '". : -."......:_. Ejerne af "hvert matrikelsnummer, der udstykkes fra matr.nr.18ag forpligter sig til at indtræde i et" ejerlav, der påtager'sig at ^É drage omsorg for vedligeholdelse af vejanlægene og de under post 6 nævnte vaskeribygninger, maskiner ete. samt de i post '7/ stk.2. nævnte fællesarealer. Til dækning af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne indbetaler ejeren af hver ejendom et månedligt kontingent, der nærmere fastsættes af det ejerlav, der vil være at danne for den pågældende bygnings vedkommende. Beløbet erlægges hver den første i måneden, første gang den første efter at indflytning har fundet sted. Indtil ejerlavet er dannet indbetales kr. 7.oo"månedlig til firma Jespersen og Søn, hvilket beløb betales første gang den første i måneden efter ejendommehs L overtagelse til senere regulerihg.

15 Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) ^Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1. Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. fast Ejendom). Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 18 ag,.. A. Ilfeldt (i København Kvarter) _... landsretssagfører eller (i de sønderjydske Lands- nolme Dy Aarhus dele) Bd. og Bl. i Ting- ^g sogn. bogen, Art. Nr., Ejerlav, 5 0 p n# Stempel: O Kr. 00 Øre : - ' Ejerne af de fra matr.nr. 18 ag udstykkede ejendomme forpligter sig til at tåle, at forsyningsledninger af gas, vand og elektricitet samt afløbsledninger m.v. føres over ejen til forsyning af egen og anden mands ejendom, samt til at give naboejere og andre adgang til at foretage istandsættelser, reparationer m.v. af eventuelle forsyningsledninger, der måtte være i uorden, mod at den eller de for hvem reparationen finder sted afholder omkostningerne ved den herved skete ulempe og skade. Endvidere forpligter hver ejer sig til at tåle, at der igennem hver husblok føres en gennemgående elektrisk ledning til forsyning af de respektive enkelthuse. lo. Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er Holme-Tranbjerg kommune samt de respektive ejere af de fra matr.nr 18 ag.udstykkede ejendomme. Nærværende servituts bestemmelser må ikke ændres uden kreditforeningens samtykke, sålænge foreningen har lån i nogen parcel udstykket fra matr.nr.18ag Holme. Jensen & Kjeldskov, A S, København. København, den 11/ A.Jespersen & Søn. P»Kernn Jespersen vend:

16 Til vitterlighed øm underskrifternes; ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: navn : Poul Madsen navn: Vald. Sørensen stilling : civilingeniør.stilling: fuldmægtig bopæl.. : Linde vang s vej _. "bopæl: Skernye j. lo Risskov Århus

17 (nual & T- TiilsidolsoltJ!A«iV3!rtdils3^ L.ov Hu ck

18 2OKI. 1952'* 0814? w : Skab V" Nr Akt 5~l 2 (Udfyldes fy/des a/ Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: f$ <$ S (i København Kvarter) /s^j t. eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, ^fo^ Sogn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): ' ' -ARTHUR. filfelot LAN DSRET ^*"~ Stempel: Kr. Øre. Stempelfrit 1 h.t. lov nr. 235 af 3o. april Påtegning på servitut lyst den 14/8 195o. Foranstående servitut kan ikke uden boligministeriets samtykke aflyses. Udover de i servituttens post lo nævnte, er tillige boligministeriet påtaleberettiget i henhold til servitutten., T^if^^^éf mat: nr. 18 _am Holme by-^^^na i ' i) 18 be - - _ " - "~ - 18 _aq_ - _ 18 bil - ' - _ 18 aa bs 18 ae 18 b - 18 _a_t 18 BS 18,bo 18 bu- 18 bt 18 bb 18 ]3r_ 18 bl- 18 _ 18 au- 18 ao 18 bh' 18 bm 18 bd 18 b^ >&.</ m r^^:^.^^t^^ rø& Hob. B, Carlsen. - Ao Thue Andersen- Margrethe Nielsen - M Eiler«So Krogh Nielsen - H.W. Larsen o J.J. Jensen. ^ Erik Holm O. vinderslev K. Hansen Søren Andersen«Harboe Nielsen - Egon Madsen A. Nonboe O o Knudsen -«. Ernst Thomsen r C..Bøgeskov Hansen P. Vonsild L. Bøgh inter - C. Homann Chr. Suntum f - Edith Aas Has«. Thomsen - Bestillings- Formular H Jensen & Kjeldskov, AiS, København.

19 - 18 al 18 qv lo ba i8 aj2 18 ak 18 ax 18 "5T 18 sm Holme by og sogn - - = - -.» -. _. - _ Carl Olaf Abel ' Allan Jessen Erik Petersen * F. Mormiie Gunnar Jensen I, Thorengård Poul Heidemann '. 18 ai 18 a^ -.. _». _ K. G-ottrup Nielsen - L e Mejer Jensen * 18 bk - _ _. TIi.Møldrup 18 M. 18 M JMU _... No Olaf Nielsen " Ae Bak Jan Niepoort - Kaj Løntoft i% g tteferø.ft.fterr&&

20 Q i' i" : 'T -i i i ^' <! f- Q."i n ' *» -J Ui\!. U' d ^ " jv b O J L : O X 57i Justitsministeriets genpartpapir. Til skadesløsbreve, fortegnelser over pantsatte genstande, ægtepagter, kvitteringer til udslettelser, umyndiggørelser o. 1. (vedr. løsøre). Anmelderens navn og bopæl (kontor): Stempelfrit! henhold til lov nr. 235 af 3o.april Stempel: -kf. øre.- matr. nr. 18 _ag Holme by og sogn. Underskrevne panthavere meddeler herved samtykke til, at servitut lyst den 14. august 195o på matr. nr. 18 eig Holme by og sogn og de derfra udstykkede grunde, ændres således, at servitutten ikke uden boligministeriets samtykke kan aflyses og således, at boligministeriet udover de i servituttens post lo nævnte, er påtaleberettiget i henhold til servitutten. Herning, den 24. oktober Jydsk Grundejerkreditfdrening Jensen. Sjørvad adm. Direktør. kasserer. Århus, den 22. oktober Ny jydsk Land-Hypotekforening, H.Å. Bal. ^1 f^0" 1 ^ c + r^-«/v \éwj -Ni 1 ^ ^ sen. Århus, den 22. oktober Fa. Jespersen & søn, v/ A. Ilfeldt. m» ésn25.0kt.i9s2 Jensen & Kjeldskov, A S, København.

21 140KT.1952* Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). *. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors J Akt: Skab {udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): ' <-'/ u R i'lr -;' ->' Stempel: kr. øre. Stempelfrit i b.t..lov nr 235 af 3oo april 1946 Påtegning på servitut lyst den 14/8 195o Foranstående servitut kan ikke uden boligministeriets samtykke aflyses«udover de i servituttens post lo nævnte, er tillige bolitministeriet påtaleberettiget i henhold til servitutten, Århus, den 7»oktober 1952, Erik gimonsen Tiltrædes som ejer afmatr. nr. 18 bd Holme by og sogn» i'v Indfødt idsiibegah fbh Ning.cg Hasle m*f l*hifrad& den tø.0kt;t9s? LYST Genpartens RiqaibK^u betrælles, åwfd. Jensen & Kjeldskov, A S, København.

22 -O D) ^ B O E "5 =!]4 ui in Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 18 Stempel: kr. ag øre Akt: Skab fcnr.572 (udfyldes af dommerkontoret) Holme by og s.ogn Købers \ 11.N0V.1969*C11783 Kreditors i Anmelder: SPÅREKASSEN ØSTJYLLAND SØNDERGADE AFDELING PAATEGNING paa deklaration lyst l^f. august 19 5o Omstaaende servitutændringer tiltrædes af nedennævnte ejere Højbjerg den 6. nov matr matr. matr. matr. matr. matr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. I8bm l8bo l8ao l8av I8ai l8al Hans Bruun Bertelsen John Amtoft M. Frederiksen Karen Steenholt Madsen K. Meyer Jensen Carl Oluf Abel fif. Indført 1 dagbogen for Århufr by- og herredsrat 11 NOV»69 ^ ^ KT. Karen Mousteagård Genpartens rigtighed bekræftes Århus by- og herredsret ticglysningsafdelingen. / &/U>iw pnruø/uøf retsasses or Bestillingsformular jensen & Kjeldskov A/S, København

23 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og bus nr.: Stempel: kr. øre n W : Købers 1 Kreditors J Akt: Skab E nr. 512 (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: O.P.Rasmussen Hejbjerg - tlf. 7o475 '& v Ændring af ^ servitut lyst 14.'"august 195o" "på ejendommen matr. nr af Holme by og sogn samt alle pafceller udstykket herfra. ;. r; Underskrevne påtaleberettigede 'giver' herved Holme-Tranbjerg sogneråd bemyndigelse til at tillade opførelse af" garager ved de af ovennævnte ejendomme, hvor dét er tekriisk muligt, rr ' " på betingelse af, at garagerne opføres i mål ca. 3,3o m x 6,oo m af røde håndstrøgne sten og med fladt jernbetontag samt solig-r numbehandlet vippeport og for de garagers vedkommende, som får udkørsel til Niels Bjerresvaj, placeret 6 m fra vejmidten. Højbjerg den 196o, Havn: Matr. nr. af Holme by og sogn Poul Hansen 18 bf ( 29 ) Ernst S. Thomsen 18 bl (no 35) Alfred Larsen Birge.r Christensen Minna Søgaard bn nr rr bo rj bp (no 4.7) (no 45.) Cno 43,-X Ra~s Thomsen 18 bq ( 41 ) Flemming Distier 18 bk ((37 ) M. Tomadsen 18 bi ( 39 5 ;' v. ' Hans Bruun Bertelsen 18 bm ' ( 33 ) Erik Simonsen 18 bd ( 23 ) Jensen & Kjeldskov A/S, København

24 E. Petersen S. Krogh Nielsen Poul G. Nielsen J.J. O.P. Jensen Rasmussen Carl Brik Jepsen H'.M. Christensen Knud Hansen J-o.hs. Krogh. Ole. Dalsgård Jensen A. Harboe Nielsen '. Carl E. Steffens. Sfenna Larsen. 0. Knudsen... Margrethe T. Mamme Erik Andersen Nielsen Edith Gadsbøll Carl Olaf Abel Va^n Møller? Jensen Erik Holm Bengt Sørensen Benny Gadsk Jensen Edmond Caspersen 18 ao for mel! øf t i d cu) bo gen -, 18.be Fried Krøger Aarhus sondre Herre dsret S. >2j-i ^- oli.? i :-iof n 18 bæ 18 az 18 ay 18 ad 18 ax 18 av 18 au 18 as 18 ic 18 bb. 18 bu I 8 W/ 18 bs \. bo 18 aq 18 ap 18 an 18 am 18 al 18 ak 18 ai 18 bg 18 at 18 bh Boligministeriets éavtykke" i skrivelse ( 17 ) ( 13 ) ( nr 11 ) ( 15 ) ( nr. 9 1 ( nr. 7 ) ( nr. 5 ) ( 1 ) (: 21; ) ( 19 ) ( 24 ) ( 2o ) : ( 18 ) ( 16,) ( 14 ) ( lo ) ( 8 1 ( 6 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 27 ) ( 3 ) ( 25 )' ( 12 ) ( 31 ) y.r r -.forts, -næste side ) forevist ( 6 kt. 3- nr o o ni af 23/5-1962

25 IH Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og bus nr.; Stempel: kr. -øre Akt: Skab nr. (udfyldes ai dommerkontoret) Købers Kreditors J Anmelder: ** S ^ 1.2 P E Is > * 2 ^i & c 5.s M S» j> u * ** ".SS S - o. 2, V forts, fra forrige side Omstående ændring af servitut lyst 14. august 195o tiltrædes af Holme-Tranbjerg sogneråd. Højbjerg, den 3» november 1961.?. s. v. Aage Jedicii sognerådsformand Foranstående ændring tiltrædes: Jydsk Grundejer Kreditforening, Herning, den 6.september Je sen H. Mad s eai adm. direktør kasserer cst. lysning sé"forgående side. ytigned Dewrasttes. iarxcns n re herredsret Jensen & Kjeldskov A/S, København.

26 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) (udfylde, af dommerkontoret) eller (i de sønderjydske /ands- Købers \ ^JXT -2.0KT.196^*C1O358 ««*.)** Gade og hus nr.: Anmelder: Landbosparekassen i Aarhus Ændring af servitut lyst Ih, august 1950 på ejendommen matr. nr, 18-ag af Holme by og sogn samt alle pareeller udstykket herfra. Underskrevne påtaleberettigede meddeler herved samtykke til, at der foretages følgende ændringer. 2 stk3, 3» og h. sætning:"men der må dog med de påtaleberettigedes samtykke foretages tilbygning(er) i overensstemmelse med den i Holme-Tranbjerg kommune til enhver tid gældende byggevedtægt og landsbyggeloven". Stk. h, (der tilføjes):"car-porte kan opføres efter tilladelse fra Holme- Tranbjerg sogneråd, eventuelle murpartier skal være af røde teglsten." 3 stk. 2. "Som lovligt hegn må benyttes enten et busket bestående af rosa c rolina samt højere voksende blomsterbjfcske eller hæk." 8 stk. 1. 3» sætning:"der påtager sig at drage omsorg for vedligeholdelse af stierne og de under post 6 nævnte vaskeribygninger, maskiner etc. samt de i post 75 stk, 2 nævnte fællesarealer." 10 stk. 1: "Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er alene Holme-Tranbjerg kommune, I visse tilfælde (f.eks. tilbygning) bør naboens(ernes) samtykke indhentes." Højbjerg, den navn: matr. nr. af Holme by og sogn 25 - Benny Jensen ny ejer:baastrup Frederik-18-bh J. Kristoffersen- - sen 18-bf^ 31 - Fried Kr8.gér 18-bé.' 33 -Grete Bruus Bertelsen l8-bm< 35 - Ernst Thomsen. l8-bl> 37 - Flemming Distier - l8-bk> V7 - Alfred Larsen 40^ l8-bn~ h$ - Inge J. Christensen ny flis Arentoft l8-bd> *fl - Rasl Thomsen 18-bq- V3 - Minna Søgaard Qi^^u^j 18-bp* 39 - M. J. 0. Madsen 18-bi' 23 - Erik Simonsen 18-bd-" 22 - Carl Steffens ^,-,, v, ^, v 18-bt E. Caspersen ~^^-f^ U^ic,^^^ 18-ao * 16 - Ellen Astrup 18-aq-* 3 - Bengt Sørensen 18-at" S - Vagn Møller 18-ak," 2~'"-"~L. M. Jensen 18-ai^- 1 - Knud Hansen ^/. > - f* - 18-as Finn Fenninger 'M*** &^"* «*-'<< ^W-s-*-*-' 18-av-*. 5 - K. Schmidt Jensen ny:henry S. Bleeg 18-au Aage Steengaard IM^^v l8-a A 17 - Erik Petersen 18-ba Ole Dalsgaard Jensen 18-bb Karen Krogh >^^ ^-^. 18-bc--? 6 - Carl Olaf Abel J^'&-^-'-'-* * ' X 18-ag* 8 - Edith Gadsbøll 18-am Erik Andersen 18-an Harboe Nielsen 18-bu S. Krogh Nielsen 18-az^- 9 - O.P. Rasmussen 18-ax Knudsen 18-br Jenna Larsen ny: Ella Krispin 18-bs^ 27 - Kirsten Sarbæk 18-bg ' 11 - F. Friedrichsen 18-ay- 1*+ - E. M. Jørgensen 7^ 18-ap^ Jensen & Kjeldskov A/S, København

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere