' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:"

Transkript

1 ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. 18 J&> Holme By og Sogn Købers Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) Bopæl: Aarhuo // Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes; 7 *\ V\ Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): ' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: Stempel: 175 KV. Øre. K Ø B S K O N T R A K T. Underskrevne Holme-Tranbjerg Kommune sælger og overdrager terved med ^'orbehold af Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation cg Amtsraadets Godkendelse til senere Berigtigelse ved endeligt Ikøde til medunderskrevne Enterprenørfirmaet A. Jespersen & Søn hvis Insvarlige Indehavere er Anders "Ilenrik Carl Jespersen og Paul'Kerrn ^jffiffifggfliør J.A. Blaabjorg, ±m^^^x^^^m^^x%^xxx^^^xx^mxx^^^^xx af deri Kommunen iflg. tinglyst ATkomst tilhørende ejendom Matr. Ur. 18 ae, Holme By og Sogn, hvilken Parcel snarest vil være at udstykke og om hyis Beligggenhed og Grænser Parterne er enige. Landinspektør Svend Nielsen, Aarhus, har udarbejdet Rids over Parcellens grænser, og der er over ejendommen udarbejdet en Udstykningsplan, hvormed Køberne er gjort bekendt. Arealet andrager c Kv. Alen. Vilkaarene for Handelen er følgende: 3* 1. Overtagelsen finder Steå straks, og det solgte henligger dei for fra Dato for Købernes Regning og ^isiko. Bi 2. Overtagelsesdagen er Skæringsdag med Hensyn til alle af Parcellen gaaende Skatter, Afgifter dg andre lorder«indtil den officielle Beregning af Amts- og Kommuneskatter og eventuelle andre Afgifter foreligger, tilsvarer Køberne efter Paakrav af Sælgerne de Beløb, der iflg. Sælgernes Fordeling paalægges Bestillings Formular den herved solgte Parcel som Andel i du paa Hovedejendommen hvilende Jensen & Kjeldskov, AfS, København

2 er Sælgeren uved.skatter og andre Afgifter %entiae 1 \Grundværdisti.gningsskyld kommende.,..;' - 3. < - - ' ' " '. - } ; ;.. -., _ /.-';.,! Køberne ^forpligter sig til langs det. nordlige. Skel..af den solgte Parcel at anlægge en lo m bred Vej, ligesom Køberne ogsaa forpligter sig til at anlægge en lo m bred ^ej fra den fornævnte Vej til Hjulbjergvej. Vejene anlægges paa et af Kommunen udlagt Areal og efter en af Kommune ngodkendt Plan, Køberne er ligeledes forpligtet til at anlægge Fortov langs Parcellens Areal ud mod HJulb erg-;-7ej 4. Som Købesum er aftalt Kr. '35.ooo,-, skriver Tretifem Tusinde Kroner, hvilken Købesum paa Tro og Love erklæres at være lig Værdien af det solgte Areal, og som berigtiges paa-følgende Maade' a. Kontant har Køberen ved nærværende-købekontrakts Underskrift betalt. '.. K r- 3.5oo,- b. Hestkøbesummen -...*'. " ,- Ialt: Kr. 35,ooo,- forrentes med.5 -/ > p.a. fra ^ags Dato at regne, hvilken Rente erlægges halvaarsvis bagud hver 11" Juni og 11* December i ermin første G-ang 11' Juni Termin 1948 for det da forløbne Tidsrum. Restkøbesummen afdrages med-l/2o hver H' Juni og 11* December Termin-,- første Gang 11 -December ^ermin 1948.r -. >. paa ^etingelse af at Renter. og Af drag.prompte erlægges er Kapitalen uopsigelig fra Sælgernes Side, dog at der ved hlfc-rt Ejerskifte, omend dette kun sker iflg. rent foreløbigt Dokument <ei eller ved, at den nye EJsr overtager ejendommen, skal afdrages extraordinært lo f af den oprindelige Restgæld.senest 14 Dage efter, at ejerskiftet har fundet Sted. Saafremt Køberne ucfetykker den købte Parcel, er de berettiget til a.t frasælge Parceller enkeltvis mod ekstraordinært at afdrage den Restgæld, der paa Salgstidspunktet anpartsvis i Forhold til Arealet maatte paahvile de frasolgte Parceller.

3 Sælgerne er i. saa Tilfælde forpligtet til at afgive endeligt Skøde for saa vidt angaar de frasolgte Parceller. Saafremt de frasolgte Parceller er ubebyggede paa Salgstidspunktet, er Sælgerne forpligtede til at afgive endeligt Skøde for saa vidt angaar de frasolgte Parceller mod at oppebære et ekstraordinært Afdrag, stort lo $ af den Restgæld, der paa Salgstidspunktet anpartsvis i Forhold til Arealet maatte paahvile de frasolgte Parceller, og mod samtidig Udstedelse fra Køberne af et Pantebrev med første Prioritets Panteret i Parcellen, stort den Restgæld, der efter Betaling af Renter og Afdrag anpartsvis i Forhold til Arealet paahviler Parcellen,. Køberne er /berettiget til naar som helst at indfri Restgælden helt eller delvist, alene mod Renter til Betalingsdagen^ 5. Køberne er berettigede til at faa udstedt endeligt Skøde, naar Udstykningen er i Orden og Halvdelen af Købesummen er betalt, eller naar Ejendommen er bebygget med Bjendomme., hvori der-kan optages Kreditforeningalaan, mod samtidig Udstedelse af Pantebrev til Sælgerne, indeholdende ovennævnte Betingelser angaaende Afdrag, Forrentning m.v. Ved den endelige Prioritering af de enkelte Parceller forfalder hele Restgælden til Udbetaling mod Afgivelse af endeligt Skøde, / Køberne er bekendt-med, at der ikke.kan'naas Bygge ti Hade i-, se paa G-run den, forinden Vejen forbi denne er anlagt 1 Overensstemmelse med Kommunens Vej- og. Byggevedtægt. " 7.7" "" - Køberne er endvidere bekendt med, at der vil blive paalagt Parcellen Anpart af Udgifter til Rensningsanlæg, og de betaler denne Anpart uden nogen Refusion af Sælgerne. 8. løberne er forpligtet til at bebygge ejendommen inden 2 Aar fra det Tidspunkt, da Byggetilladelse kan opnaas, og der vil kunne erhverves Materialer til Bebyggelsen, og Undladelse heraf vil be- : virke',' at Kommunen 'er'berettiget til' at ophæve-handelen for saa vidt

4 angaar de ubebyggede Parceller, idet Købesummen for disse, er beregnet anpartsvis i Forhold til Arealet, og kan kræve sig indsat i Besiddelsen af disse Arealer mod at godtgøre'køberne de Afdrag disse maatte have. erlagt paa Købesummen for de solgte Arealer, og med Fradrag af KOmmun en s 'Udgifter véd. Handelen og eventuelle yderligere Erstatningskrav, : som- Køberne maatte have paadraget sig overfor Kommunen.' 9.. rsaafremt den solgte -Parcel er beliggende under eller over Vejmidten, er Køberne pligtige at taale, at der fra Vejen ind paa Parcellen anlægges et Skråningsareal til Parcellens- Niveau. Vedligeholdelse af Skraaningsarealet paahviier Køberne" Nærværende bestemmelse vil'ved Skødets Tinglysning ^ærs at # tinglyse som servitutstif tende paa. r den overdragne Parcel, saafremt denne er beliggende under^ller over Vejmiaten, og med Paataleret for Holme-Tranbjerg Kommane.. " ,,- - Omkostningerne ved nærværende Købekontrakts Oprettelse og Stempling samt ved Skødéfs Tinglysning saayel som ved Parcel, lens Udstykning; betales af Parterne i Forening med Halvdelen hver, Køberne alene 0mk$4tningerne ved eventuelt Pantebrev betales af 11. Saafremt Køberne paa nogen anden Maade end i 8 nævnt skulde misligholde sine Forpligtelser iflg. nærværende Købekontrakt, derunder navnlig udeblive med Henter og Afdrag udov9r rette Forfaldstid, er Sælgerne berettigede til, dog kun med forudgaaende Varssl af 8 Dage, enten at forlange hele Købesummen med Henter betalt, eller at tage "Parcellen tilbage, eventuelt ved Fogdens Assistance, og Køberne har da ikke Bet til at bortfjerne Bygninger, Plantninger eller andet, der maatte befindes paa Parcellen, lige saa lidt som han har Krav paa'tilbagebetaling af nogen Del af åsm. < alt erlagte Renter eller Afdrag, hvilket derimod/skal tilfalde Sælgerne som delvis Erstatning for den skete Misligholdelse, for hvilken Køberne tillige hæfter efter Lovgivningens almindelige Hegler, 12. Køberne respekterer de Servitutter og andre Byrder, der maatte være tinglyst paa Parcellen,hvorom henvises til Ejendommens Blad i Tingbogen..Handelen er- ; betinget af, at der paa Trods af den paa Ejendommen hæftende Servitut om Bebyggelse, Benyttelse, Hegn, Veje,

5 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse n-/, j M fjj) f " ;,, V'Li2''"", iji!cj.<:. ' -?- >' 1/ i- '.. "jp-og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). " IS,.:,> :.-. < Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Købers \ Kreditors j Bopæl: Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontore Gade og Hus Nr. (hvor saadant findes) Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Stempel: Kr. Øre. Vedligeholdelse, Færdsel, Ledninger m.v., 1. 18/ll 1946, kan opnaas Tilladelse til at bygge paa det købte Areal efter Køberne udarbejdende Plan, den af 13. I Søg sma al stilfæl de vedtages Wing og Hasle m.fl. ^erreders Ret som Værneting, uden Hensyn til hvor Køberne maatte "bo eller opholde sig, 14. " Sælgerne erklærer paa Tro og Love, at der ikke paa den solgte Parcel findes Skov eller fredskovpligtigt Areal. p.t. Aarhus, den 3o* Marts '. '.. Som Sælger: Som Køber : ForHolme-Tranbjerg Kommune f. A. Jespersen og Søn V. Sommer t : J.A. Blaabjerg. Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed, dateringens Rigtighed, og Underskrivernes Myndighed, idet det attesteres, at Køberen har dansk Indfødsret: Inger Faurskov Arne Therkelsen Kontorist.. ;. -\ Viai^^^wjM- *4aactøj3v* Aarhus N D E L I C T T SKØDE.Bestillings- Formular Idet bemærkes, at 'den ved foranstaaende Købekontrakt solgte Jensen & Kjeldskov, A S, København.

6 Parcel nu ved Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af 17«Juni 1949 er udstykket og matrikuleret under Matr. Nr. 18 jag af Holme By og 3ogE, skyldsat for Hartkorn O Tdr. 2 Skp. 3 Fdk;. li Alb. 2 «og af Areal 19.62o m, og da Købesummen er berigtiget og Køberne iøvrigt har opfyldt og lovet at opfylde de for Handelen vedtagne Vilkaar og Betingelser, saa meddeler vi Holme -Tranbjerg Kommune herved Køberne, Entreprenørfirmaet A. Jespersen og Søn endeligt Skøde paa fornævnte Sjenåom med Grund og Tilliggende, alt som anført i det betingede Skøde og paa der ^Aalte Vilkaar, idet vi indestaar for Vanhjemmel efter Loven. Højbjerg, den H.Chr. Nielsen V. Sommer S. Mathiasen N.K. Nielsen Aage Jensen B j* Petersen Aage Th. Jedich Østergaard *& j.'. vh - 1 Vafc Det attesteres J alf forairetaae det samlede Sogneraad.» HanJ KhudaenSder 4^i?bje^:. -den Hol^--Tranbjierg _ H0j6d«g-.* *- V. 'TSommer^iSø > gn«r.a'a '' J'i.T- ko ^ ^ Ti i Vi 11 e ri i gh é'd" -ban Uråde slfr i gens Rigttighed og Underskrivernes Myndighed: ;hs p$3daterin- Navn: M.»Jensen Navn: K. Thomsen Stilling: Assistent Stilling: Bogh Bopæl: Tranbjerg Bopæl: Tranbj erg Nærværende Skøde begæres tillige tinglyst servitutstiftende med Heri'eyn til Bestemmelserne i det betingede Skødes 9. Aarhus, den 9«August 1949 P.V.V. L. ^råbånd.

7 Den fornævn, e ejendom erskyld sat som ovenfor anført ved skrivelse af 17/ fra Landbrugsministeriet, Ejendommen er ikke særskilt vurderet (løbe nr, 892 pr, l/lo 1948) og ikke noteret som en landejendom eller omfatter nogen del af en saadan. Aarhus Amtstue, den 12 August 1949 F, Madsen. 3773

8 JustitsMinisferiéts Génpartpapir. Til Skøder; Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse 'i':,:-!,-( r - " i..vi ;-U :' ' ' og andre Paategriinger m.'xn. (vedr. fast Ejendom). IS Mir. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele), Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. 18 ag, Holme By og Hogn Akt: Skab Nr! (Udfyldes af Dommerkontoret) Købers \ mffl&lf Bop Aarhus Gade og.hus Nr.: - (hvor saadant findes Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): '(SSQISo KIRA Stempel:.Oe øre. S S R V I T U T G S N P Å R T.. af Købekontrakt mellem Holme-Tranbjerg Kommune og entreprenørfirmaet A. Jespersen & Søn v^faagertgr J.A. -BlQgb-jorg- boende Lystrupvej 48, Vejlby om Ejendommen Måtr. Nr, 18 ag, Holme By *6g Sogn. 9. Saafremt den solgte Parcel er beliggende under eller over Vejmidt-en, ér Køberne pligtige at! taale, at der : fra : Vejen ind paa Parcellen 'anlægges et Skraariingsareal til : Barcellens Niveau. "Vedligeholdelse af- Skraanihgsarelet paahviler Køberne. Nærværende bestemmelse vil ved Skødets Tinglysning være at tinglyse som servitutstiftende paa den overdragne Parcel, saafremt denne er beliggende under eller over Vejmidten, og med Paataleret for Holme Tranbjerg Kommune...,. p.t. Aarhus, den 3p* Marts Som Stelger: Som Køber: For. Holme-Tranbjerg Kommune: f/ A., Jespersen. & Søn V. Sommer J.A. Blaabjerg.. Til Vitterlighed om Underskrifternes. Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskrivernes Myndighed, idet det attesteres, at Køberen har dansk Indfødsret: Inger Faurskov Arne Terkelsen Kontorist Sleth. Jensen & Kjeldskov, A S, København Fm. Aarhus.

9 solgte Parc-el B N. D HL I G T S K 0; D S. - I det bemærkes, at den ved foranstaaende Købekontrakt nu ved landbrugsministeriets. Udstykningsapprobation af 17' Juni 1949 er udstykket og matrikuleret under Matr» Nr. 18 ja af Holme By og Sogn, skyldsat for Hartkorn 0 Tdr. 2 Skp. 2 3 Fdk. li Alb. og af Areal 19.62o m, og da Købesummen er berigtiget og Køberne iøvrigt har opfyldt og lovet at opfylde de for vedtagne Vilkaar og Betingelser, saa meddeler vi ^andelen Holme-Tranbjerg Kommune herved Køberne, Entreprenørfirmaet A. Jespersen & Søn endeligt Skøde paa fornævnte Stendom med G-rund og tilliggende, alt som asført i det betingede Skøde og paa der aftalte Vilkaar, idet vi indestaar for Vanhjjmmél efter Jjojyen.^ _ - :,> højbjerg, den.l' August; p.chr. Nielsen.. V. Sommer * S.Mathiasen ^, N.K.,.Nielsen Aage Jensen Aage ^edich Th. Østergaard H* Petersan. ; Det attesteres, at foranstaaende Underskrivere udgør det samlede ^ogneraad. * Hans Knudsen der er sygemeldt. -.Højbjerg, : den 1..';...August Holme-Tranbjerg. Sogneraad. : : Højbjerg : =. V..Sommer... :-. - ': '- Sogneraadsformand. Til Vitterlighed Øm Underskriftermes Ægthed, Dateringens Rig elg.tie dog Uh de rskr i ver n e s My n di'gh e d: Navn: M. J ensen' : Stilling: Assistent' Favn: K# Thomsen Stilling: Bogh. Bopæl": Tranbjerg' ' Bopæl: Tranbjerg. Nærværende Skøde begæres tillige tinglyst servitutstiftende med ^ensyn til Bestemmelserne i* det betingede Skødes 9. Aarhus, den 9» August" 1949 v ' L. Braband.

10 JÉ$MtL* e/*. Ptri^'- ^ ^,K :c bekreeé

11 stempelfri i h.t. lov nr.235 af 3o. april 194o Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) '^Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I. Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlay, Sogn; 18 ag... (i København Kvarter) Holme ^ eller (i de sønder jydske Landsdele) Bd. og Bl. i Ting- og sogn. bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn.,1 Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor) A. Ilféldt - ' <- : - landsretssagfører Aarhus. : Stempel:- O :-Kr. O Øre. --' ' ' "' Servitut ' ' Undertegnede entreprenørfirma Å. J é s p er s é n& S ø n, København, ;: pålæggex herved som e jer e af ej endbmmen matr. nr. 18ag fjk. af Holme by og sogn, skyldsat for hartkorn" 2 skp. /tffalb. os og alle efterfølgende ejere af denne ejendom og de parceller : 9 hvori den måtte blive ; udstykket, følgende begrænsninger i rådighedsretten i 1. Udstykning - ~ -'' '" Ejendommen matr. nr. 18ag vil være at udstykke I overensstemmélse med vedhæftede af landinspektør Svend Hielsen, Aarhus, udarbejdede udstykningsplan, og 0 de enkelte matrikelsnumre må, når udstykning har fundet sted, ikke yderligere udstykkes eller sammenlæges* * ' ' ' '" '" *' " * ' : ' "" ' 2 9 ' - ' / - ' ' ' - - På ejendommen må kun opføres bygninger i overensstemmelse med den af øs udarbejdede byggeplan, i henhold til hvilken der på ejendommen-opføres ialt 56 beboelseshuse af 9 blokke med 4 huse i hver, hvorhos der opførei 2-%gnin^érvch^orlrderc:indrettes Bestillings- Formular G Jensen & Kjeldskov, A S, København.

12 maskinvaskerier til fælles afbenyttelse for samtlige beboere efter turnus, der fastlægges af det ejerne tilsluttede ejerl a V, o ' - -.:, --.. / ;, ', i.',''.. Hvert beboelseshus må alene bebøes af en enkelt familie, og der må ikke fra ejendommen drives handel, fabrik, værksted eller anden indretning, der forårsager larm eller ildelugt, frembyder ubehageligt skue eller papanden måde er til ulempe for de omkringboende, ligesom, hønse-,kanin«-, eller-andet hus-, dyrhold. erc,forbudt. Butiks- eller anden handel skal ligeledes være forbudt.,f..:. Ejendommen skal stedse bevares i sammenstil-, hvori de er opført, og der må ikke uden de påtaleberettiges samtykke. foretages ændringer, hvorved det bebyggede areal udvides. Husene skal vedligeholdes ordentligt og på en sådan måde, at alle huse bevarer samme præg. r,.-,.-: På ejendommene må. ikke opføres, garager, udhuse eller foretages lignende bebyggelse. Ved genopbygning efter ildsvåde eller anden.ska.de på ejendommene, skal disse opføres i samme stil, hvori de oprindelig er opført. 3. Hegn, _... ^.. :.. _ -, Hver parcel (matr. nr.) vil af os være at.forsyne med hegn såvel mod tilstødende vej(e)som. mod :naboejendommene. Som ; lovligt hegn må.alene benyttes et busket bestående af rosa Carolina samt højere voksende blomster-buske og i høvedskellet af opr. matr. nr. 18ag beplantes med rosa eglanteria. Det således beplantede hegn skal stedse bevares

13 som busket og nyplantning og udskiftning må alene finde sted med de fornævnte oprindelige planter og buskarter. 4. Veje På ejendommene vil der af os blive anlagt stier og veje i overensstemmelse med vedhæftede af landinspektør Svend Nielsen udarbejde vejplan. Disse veje skal stedse betragtes som fælles for samtlige de matrikelnumre, der udstykkes fra matr.nr. 18ag, og må som sådanne befærdes og benyttes af alle, der har lovligt ærinde til og fra de af servitutten omfattede ejendomme. Vedligeholdeåsespligten vedrørende Veje og stier påhviler samtlige de matrikelnumre, der udstykkes fra matr.nr. 18ag, således at de respektive ejere af hver matrikelsnummer hæfter solidarisk for vedligeholdelsesudgifterne. ' '. 5. Vaskeri For den samlede bebyggelse på matr.nr. 18ag indrettes 2 særskilte arealer, der vil være at udmatrikulere, hvorpå vil være at indrette 2 maskinvaskerier med tilhørende tørreplads. Disse parceller skal stedse være fælleseje mellem ejerne af rækkehusene og må ikke fraskilles disse. De må ikke pantsæt- I tes hver for sig eller i forening med^rækkehusejae, men disses ejere må alene give pant i den dem tilhørende benyttelsesret efter nærværende dokument. Hvert maskinvaskeri er fælleseje mellem 18 rækkehusejere, og ejerne er berettiget til successivt og efter fortsat turnus at.benytte fællesihdretningerne. Vedligeholdespligten af bygninger, maskiner m.v. samt ucgifter. til, skatter og andre udgifter påhviler ejerne af de

14 respektiy.e.matr.ik : elsnujnre, der hæfter solidarisk for fornævnte ud-' g i f t e r. o,...,^.: _..; ;_. - '...-..:.'...,-.:.;.. 6. Tekniske anlæg I alle tilfælde, hvor tekniske anlæg såsom tilførelsesledninger for vand, gas og elektricitet, kloakafløb m.v. er indrettet til brug for flere ejendomme, påhviler det alle interesserede at deltage i vedligeholdelse og eventuelt fornyelse af vedkommende anlæg. Haveanlæg 7.' De til beboelsesejendommene og fællesarealerne nørende have-^ anlæg 0 vil blive beplantet af os.'haverne skal stedse bevares som prydhaver og haveanlæget må ikke ændres i væsentlig grad. Yedligeholdelsespligten af fællesarealerne påhviler samtligeejere i forening. 8. " ' '". : -."......:_. Ejerne af "hvert matrikelsnummer, der udstykkes fra matr.nr.18ag forpligter sig til at indtræde i et" ejerlav, der påtager'sig at ^É drage omsorg for vedligeholdelse af vejanlægene og de under post 6 nævnte vaskeribygninger, maskiner ete. samt de i post '7/ stk.2. nævnte fællesarealer. Til dækning af drifts- og vedligeholdelsesudgifterne indbetaler ejeren af hver ejendom et månedligt kontingent, der nærmere fastsættes af det ejerlav, der vil være at danne for den pågældende bygnings vedkommende. Beløbet erlægges hver den første i måneden, første gang den første efter at indflytning har fundet sted. Indtil ejerlavet er dannet indbetales kr. 7.oo"månedlig til firma Jespersen og Søn, hvilket beløb betales første gang den første i måneden efter ejendommehs L overtagelse til senere regulerihg.

15 Akt: Skab Nr. (Udfyldes af Dommerkontoret) ^Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1. Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. fast Ejendom). Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 18 ag,.. A. Ilfeldt (i København Kvarter) _... landsretssagfører eller (i de sønderjydske Lands- nolme Dy Aarhus dele) Bd. og Bl. i Ting- ^g sogn. bogen, Art. Nr., Ejerlav, 5 0 p n# Stempel: O Kr. 00 Øre : - ' Ejerne af de fra matr.nr. 18 ag udstykkede ejendomme forpligter sig til at tåle, at forsyningsledninger af gas, vand og elektricitet samt afløbsledninger m.v. føres over ejen til forsyning af egen og anden mands ejendom, samt til at give naboejere og andre adgang til at foretage istandsættelser, reparationer m.v. af eventuelle forsyningsledninger, der måtte være i uorden, mod at den eller de for hvem reparationen finder sted afholder omkostningerne ved den herved skete ulempe og skade. Endvidere forpligter hver ejer sig til at tåle, at der igennem hver husblok føres en gennemgående elektrisk ledning til forsyning af de respektive enkelthuse. lo. Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er Holme-Tranbjerg kommune samt de respektive ejere af de fra matr.nr 18 ag.udstykkede ejendomme. Nærværende servituts bestemmelser må ikke ændres uden kreditforeningens samtykke, sålænge foreningen har lån i nogen parcel udstykket fra matr.nr.18ag Holme. Jensen & Kjeldskov, A S, København. København, den 11/ A.Jespersen & Søn. P»Kernn Jespersen vend:

16 Til vitterlighed øm underskrifternes; ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed: navn : Poul Madsen navn: Vald. Sørensen stilling : civilingeniør.stilling: fuldmægtig bopæl.. : Linde vang s vej _. "bopæl: Skernye j. lo Risskov Århus

17 (nual & T- TiilsidolsoltJ!A«iV3!rtdils3^ L.ov Hu ck

18 2OKI. 1952'* 0814? w : Skab V" Nr Akt 5~l 2 (Udfyldes fy/des a/ Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. I., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: f$ <$ S (i København Kvarter) /s^j t. eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, ^fo^ Sogn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): ' ' -ARTHUR. filfelot LAN DSRET ^*"~ Stempel: Kr. Øre. Stempelfrit 1 h.t. lov nr. 235 af 3o. april Påtegning på servitut lyst den 14/8 195o. Foranstående servitut kan ikke uden boligministeriets samtykke aflyses. Udover de i servituttens post lo nævnte, er tillige boligministeriet påtaleberettiget i henhold til servitutten., T^if^^^éf mat: nr. 18 _am Holme by-^^^na i ' i) 18 be - - _ " - "~ - 18 _aq_ - _ 18 bil - ' - _ 18 aa bs 18 ae 18 b - 18 _a_t 18 BS 18,bo 18 bu- 18 bt 18 bb 18 ]3r_ 18 bl- 18 _ 18 au- 18 ao 18 bh' 18 bm 18 bd 18 b^ >&.</ m r^^:^.^^t^^ rø& Hob. B, Carlsen. - Ao Thue Andersen- Margrethe Nielsen - M Eiler«So Krogh Nielsen - H.W. Larsen o J.J. Jensen. ^ Erik Holm O. vinderslev K. Hansen Søren Andersen«Harboe Nielsen - Egon Madsen A. Nonboe O o Knudsen -«. Ernst Thomsen r C..Bøgeskov Hansen P. Vonsild L. Bøgh inter - C. Homann Chr. Suntum f - Edith Aas Has«. Thomsen - Bestillings- Formular H Jensen & Kjeldskov, AiS, København.

19 - 18 al 18 qv lo ba i8 aj2 18 ak 18 ax 18 "5T 18 sm Holme by og sogn - - = - -.» -. _. - _ Carl Olaf Abel ' Allan Jessen Erik Petersen * F. Mormiie Gunnar Jensen I, Thorengård Poul Heidemann '. 18 ai 18 a^ -.. _». _ K. G-ottrup Nielsen - L e Mejer Jensen * 18 bk - _ _. TIi.Møldrup 18 M. 18 M JMU _... No Olaf Nielsen " Ae Bak Jan Niepoort - Kaj Løntoft i% g tteferø.ft.fterr&&

20 Q i' i" : 'T -i i i ^' <! f- Q."i n ' *» -J Ui\!. U' d ^ " jv b O J L : O X 57i Justitsministeriets genpartpapir. Til skadesløsbreve, fortegnelser over pantsatte genstande, ægtepagter, kvitteringer til udslettelser, umyndiggørelser o. 1. (vedr. løsøre). Anmelderens navn og bopæl (kontor): Stempelfrit! henhold til lov nr. 235 af 3o.april Stempel: -kf. øre.- matr. nr. 18 _ag Holme by og sogn. Underskrevne panthavere meddeler herved samtykke til, at servitut lyst den 14. august 195o på matr. nr. 18 eig Holme by og sogn og de derfra udstykkede grunde, ændres således, at servitutten ikke uden boligministeriets samtykke kan aflyses og således, at boligministeriet udover de i servituttens post lo nævnte, er påtaleberettiget i henhold til servitutten. Herning, den 24. oktober Jydsk Grundejerkreditfdrening Jensen. Sjørvad adm. Direktør. kasserer. Århus, den 22. oktober Ny jydsk Land-Hypotekforening, H.Å. Bal. ^1 f^0" 1 ^ c + r^-«/v \éwj -Ni 1 ^ ^ sen. Århus, den 22. oktober Fa. Jespersen & søn, v/ A. Ilfeldt. m» ésn25.0kt.i9s2 Jensen & Kjeldskov, A S, København.

21 140KT.1952* Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). *. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors J Akt: Skab {udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): ' <-'/ u R i'lr -;' ->' Stempel: kr. øre. Stempelfrit i b.t..lov nr 235 af 3oo april 1946 Påtegning på servitut lyst den 14/8 195o Foranstående servitut kan ikke uden boligministeriets samtykke aflyses«udover de i servituttens post lo nævnte, er tillige bolitministeriet påtaleberettiget i henhold til servitutten, Århus, den 7»oktober 1952, Erik gimonsen Tiltrædes som ejer afmatr. nr. 18 bd Holme by og sogn» i'v Indfødt idsiibegah fbh Ning.cg Hasle m*f l*hifrad& den tø.0kt;t9s? LYST Genpartens RiqaibK^u betrælles, åwfd. Jensen & Kjeldskov, A S, København.

22 -O D) ^ B O E "5 =!]4 ui in Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 18 Stempel: kr. ag øre Akt: Skab fcnr.572 (udfyldes af dommerkontoret) Holme by og s.ogn Købers \ 11.N0V.1969*C11783 Kreditors i Anmelder: SPÅREKASSEN ØSTJYLLAND SØNDERGADE AFDELING PAATEGNING paa deklaration lyst l^f. august 19 5o Omstaaende servitutændringer tiltrædes af nedennævnte ejere Højbjerg den 6. nov matr matr. matr. matr. matr. matr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. I8bm l8bo l8ao l8av I8ai l8al Hans Bruun Bertelsen John Amtoft M. Frederiksen Karen Steenholt Madsen K. Meyer Jensen Carl Oluf Abel fif. Indført 1 dagbogen for Århufr by- og herredsrat 11 NOV»69 ^ ^ KT. Karen Mousteagård Genpartens rigtighed bekræftes Århus by- og herredsret ticglysningsafdelingen. / &/U>iw pnruø/uøf retsasses or Bestillingsformular jensen & Kjeldskov A/S, København

23 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og bus nr.: Stempel: kr. øre n W : Købers 1 Kreditors J Akt: Skab E nr. 512 (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: O.P.Rasmussen Hejbjerg - tlf. 7o475 '& v Ændring af ^ servitut lyst 14.'"august 195o" "på ejendommen matr. nr af Holme by og sogn samt alle pafceller udstykket herfra. ;. r; Underskrevne påtaleberettigede 'giver' herved Holme-Tranbjerg sogneråd bemyndigelse til at tillade opførelse af" garager ved de af ovennævnte ejendomme, hvor dét er tekriisk muligt, rr ' " på betingelse af, at garagerne opføres i mål ca. 3,3o m x 6,oo m af røde håndstrøgne sten og med fladt jernbetontag samt solig-r numbehandlet vippeport og for de garagers vedkommende, som får udkørsel til Niels Bjerresvaj, placeret 6 m fra vejmidten. Højbjerg den 196o, Havn: Matr. nr. af Holme by og sogn Poul Hansen 18 bf ( 29 ) Ernst S. Thomsen 18 bl (no 35) Alfred Larsen Birge.r Christensen Minna Søgaard bn nr rr bo rj bp (no 4.7) (no 45.) Cno 43,-X Ra~s Thomsen 18 bq ( 41 ) Flemming Distier 18 bk ((37 ) M. Tomadsen 18 bi ( 39 5 ;' v. ' Hans Bruun Bertelsen 18 bm ' ( 33 ) Erik Simonsen 18 bd ( 23 ) Jensen & Kjeldskov A/S, København

24 E. Petersen S. Krogh Nielsen Poul G. Nielsen J.J. O.P. Jensen Rasmussen Carl Brik Jepsen H'.M. Christensen Knud Hansen J-o.hs. Krogh. Ole. Dalsgård Jensen A. Harboe Nielsen '. Carl E. Steffens. Sfenna Larsen. 0. Knudsen... Margrethe T. Mamme Erik Andersen Nielsen Edith Gadsbøll Carl Olaf Abel Va^n Møller? Jensen Erik Holm Bengt Sørensen Benny Gadsk Jensen Edmond Caspersen 18 ao for mel! øf t i d cu) bo gen -, 18.be Fried Krøger Aarhus sondre Herre dsret S. >2j-i ^- oli.? i :-iof n 18 bæ 18 az 18 ay 18 ad 18 ax 18 av 18 au 18 as 18 ic 18 bb. 18 bu I 8 W/ 18 bs \. bo 18 aq 18 ap 18 an 18 am 18 al 18 ak 18 ai 18 bg 18 at 18 bh Boligministeriets éavtykke" i skrivelse ( 17 ) ( 13 ) ( nr 11 ) ( 15 ) ( nr. 9 1 ( nr. 7 ) ( nr. 5 ) ( 1 ) (: 21; ) ( 19 ) ( 24 ) ( 2o ) : ( 18 ) ( 16,) ( 14 ) ( lo ) ( 8 1 ( 6 ) ( 4 ) ( 2 ) ( 27 ) ( 3 ) ( 25 )' ( 12 ) ( 31 ) y.r r -.forts, -næste side ) forevist ( 6 kt. 3- nr o o ni af 23/5-1962

25 IH Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og bus nr.; Stempel: kr. -øre Akt: Skab nr. (udfyldes ai dommerkontoret) Købers Kreditors J Anmelder: ** S ^ 1.2 P E Is > * 2 ^i & c 5.s M S» j> u * ** ".SS S - o. 2, V forts, fra forrige side Omstående ændring af servitut lyst 14. august 195o tiltrædes af Holme-Tranbjerg sogneråd. Højbjerg, den 3» november 1961.?. s. v. Aage Jedicii sognerådsformand Foranstående ændring tiltrædes: Jydsk Grundejer Kreditforening, Herning, den 6.september Je sen H. Mad s eai adm. direktør kasserer cst. lysning sé"forgående side. ytigned Dewrasttes. iarxcns n re herredsret Jensen & Kjeldskov A/S, København.

26 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) (udfylde, af dommerkontoret) eller (i de sønderjydske /ands- Købers \ ^JXT -2.0KT.196^*C1O358 ««*.)** Gade og hus nr.: Anmelder: Landbosparekassen i Aarhus Ændring af servitut lyst Ih, august 1950 på ejendommen matr. nr, 18-ag af Holme by og sogn samt alle pareeller udstykket herfra. Underskrevne påtaleberettigede meddeler herved samtykke til, at der foretages følgende ændringer. 2 stk3, 3» og h. sætning:"men der må dog med de påtaleberettigedes samtykke foretages tilbygning(er) i overensstemmelse med den i Holme-Tranbjerg kommune til enhver tid gældende byggevedtægt og landsbyggeloven". Stk. h, (der tilføjes):"car-porte kan opføres efter tilladelse fra Holme- Tranbjerg sogneråd, eventuelle murpartier skal være af røde teglsten." 3 stk. 2. "Som lovligt hegn må benyttes enten et busket bestående af rosa c rolina samt højere voksende blomsterbjfcske eller hæk." 8 stk. 1. 3» sætning:"der påtager sig at drage omsorg for vedligeholdelse af stierne og de under post 6 nævnte vaskeribygninger, maskiner etc. samt de i post 75 stk, 2 nævnte fællesarealer." 10 stk. 1: "Påtaleberettiget i henhold til nærværende servitut er alene Holme-Tranbjerg kommune, I visse tilfælde (f.eks. tilbygning) bør naboens(ernes) samtykke indhentes." Højbjerg, den navn: matr. nr. af Holme by og sogn 25 - Benny Jensen ny ejer:baastrup Frederik-18-bh J. Kristoffersen- - sen 18-bf^ 31 - Fried Kr8.gér 18-bé.' 33 -Grete Bruus Bertelsen l8-bm< 35 - Ernst Thomsen. l8-bl> 37 - Flemming Distier - l8-bk> V7 - Alfred Larsen 40^ l8-bn~ h$ - Inge J. Christensen ny flis Arentoft l8-bd> *fl - Rasl Thomsen 18-bq- V3 - Minna Søgaard Qi^^u^j 18-bp* 39 - M. J. 0. Madsen 18-bi' 23 - Erik Simonsen 18-bd-" 22 - Carl Steffens ^,-,, v, ^, v 18-bt E. Caspersen ~^^-f^ U^ic,^^^ 18-ao * 16 - Ellen Astrup 18-aq-* 3 - Bengt Sørensen 18-at" S - Vagn Møller 18-ak," 2~'"-"~L. M. Jensen 18-ai^- 1 - Knud Hansen ^/. > - f* - 18-as Finn Fenninger 'M*** &^"* «*-'<< ^W-s-*-*-' 18-av-*. 5 - K. Schmidt Jensen ny:henry S. Bleeg 18-au Aage Steengaard IM^^v l8-a A 17 - Erik Petersen 18-ba Ole Dalsgaard Jensen 18-bb Karen Krogh >^^ ^-^. 18-bc--? 6 - Carl Olaf Abel J^'&-^-'-'-* * ' X 18-ag* 8 - Edith Gadsbøll 18-am Erik Andersen 18-an Harboe Nielsen 18-bu S. Krogh Nielsen 18-az^- 9 - O.P. Rasmussen 18-ax Knudsen 18-br Jenna Larsen ny: Ella Krispin 18-bs^ 27 - Kirsten Sarbæk 18-bg ' 11 - F. Friedrichsen 18-ay- 1*+ - E. M. Jørgensen 7^ 18-ap^ Jensen & Kjeldskov A/S, København

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv.

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. SERVITUT om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. I anledning af den kommende stiftelse af Grundejerforeningen Elmevangen/Elmedraget/Elmehøjen i henhold til lokalplan

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris

Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris Vedtægter for Grundejerforeningen NyVesterris 1 Foreningens navn er NyVesterris. Grundejerforeningen Risager, Pilumvej og Lillebro, 6100 Haderslev. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Vedtægter: For Grundejerforeningen Grøfthøjparken

Vedtægter: For Grundejerforeningen Grøfthøjparken Vedtægter: For Grundejerforeningen Grøfthøjparken 2011 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Grøfthøjparken. Dens hjemsted er Viby J. under Århus kommune. 2 Enhver ejer af ejendommene matr.

Læs mere

D E K L A R A T I O N =======================

D E K L A R A T I O N ======================= Anmelder: --------- Ejerlauget Slettebjerget 1-20, 3400 Hillerød v/ formanden, Steen Jensen, Slettebjerget 15, 3400 Hillerød PÅTEGNING TIL DEKLARATION AF 16/6 1976. ---------------------------------------

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 17.01.2011-1002206027 TINGLYSNINGSDATO: 17.01.2011 09:29:13 EJENDOM: Adresse: Karlstrup Mose Allé 19 0012æ Adresse: Karlstrup Mose Allé 17 0012ø Adresse:

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr.

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr. tr. nr., ejer/av, sogn: '254-3 Stempel: (i København kvarter) er~ og rogren eller(i de sønderjydske langsi.. : -,i dele)bd. og bl. i tingbogen, 302 til og med 313. art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN.

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION Undertegnede ejere af det på vedhæftede deklarations rids viste område, omfattende dele af matr. nr. 5 ap, 6 h, 7 bc og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND

Grundejerforeningen VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN TISVILDELUND MATR.NR: 14-h, 14-ab m.fl. Holløse by, Vejby. BELIGGENDE: Lundeskrænten (fællesareal), Lundeskrænten 1 m.fl. og Lundebakken 1 m.fl., 3210 Vejby. Grundejerforeningen VEDTÆGTER f o r GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 17

Byplanvedtægt nr. 17 Byplanvedtægt nr. 17 For den sydlige del af Kokkedal vest Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. september 1971 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 6, 52, 61, 86 og 86A KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 17. Byplanvedtægt

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere