Lokalplan B RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN"

Transkript

1 Lokalplan B for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan Forslag vedtaget: Offentlig høring: Endelig vedtaget UEL: Endelig vedtaget ØPU: Endelig vedtaget BYRÅD: RETTELSESBLAD ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Bilag til sagnr.:

2 OM LOKALPLANER: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i Lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse og inden der gennemføres større anlægs- og byggearbejder. Offentliggørelse Når Byrådet har vedtaget forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som mindst skal være 8 uger. Samtidig skal Byrådet give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen, samt interesserede foreninger, Amtsrådet, Miljøministeriet og til andre, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Byrådet vedtage planen endeligt. Hvis der rettidigt er fremsendt indsigelser, skal disse behandles, og planen kan evt. med mindre ændringer vedtages tidligst 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt de der har fremsat indsigelse. Indhold En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod kommuneplanen eller mod tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen kan f.eks. rumme bestemmelser om overførelse af arealer til byzone eller sommerhusområde, om placering og udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m. Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområde, skal den indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning, samt om vej- og stiforhold. Lokalplanen skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, tinglyses lokalplanen på de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Det betyder, at der ikke må etableres forhold, der er i strid med planen. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, f.eks. byggelov, planlov, etc. gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. Tekstens opbygning Lokalplanen er opbygget i 2 hovedafsnit: 1. LOKALPLANENS REDEGØRELSE 2. LOKALPLANENS BESTEMMELSER Hovedafsnit 1 beskriver formålet med og indholdet i lokalplanen. Baggrunden for planlægningen gennemgås, og der redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning. Hovedafsnit 2 indeholder de juridiske gældende bestemmelser for områdets bebyggelse og arealdisponering. Bagerst findes de juridisk bindende kort. Udarbejdet af: Næstved Kommunes Byplansektion i samarbejde med Europlan Arkitekter, juni 2006

3 NÆSTVED KOMMUNE Lokalplan B for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan Indholdsfortegnelse: Om lokalplaner 2 1. BESKRIVELSE OG REDEGØRELSE 5 Forhold til anden planlægning LOKALPLANENS BESTEMMELSER 15 1 Lokalplanens formål 15 2 Område og Zonestatus 15 3 Områdets anvendelse 15 4 Udstykning 16 5 Veje og stier 16 6 Parkering 17 7 Ledningsanlæg 17 8 Bebyggelsens omfang og placering 18 9 Bebyggelsens ydre fremtrædende Ubebyggede arealer, hegning og beplatning Støj Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforeninger Tilladelse fra andre myndigheder Ophævelse af servitut(ter) Lokalplanens retsvirkninger 22 Vedtagelsespåtegning 23 Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Anvendelse Bilag 3 Illustrationsplan Bilag 4 Principskitser Bilag 5 Teknisk kort Bilag 6 Kommuneplantillæg nr. 30

4 Fællesejevej Wesselsvej Chr. Winthers Vej Leif Leif Leif Leif Leif Leif Leif Leif Leif Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Vej Vej Vej Vej Vej Vej Vej Vej Vej Holbergsvej Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Fodbygårdsvej Gedebjergvej Edith Rodes Vej Tove Ditlevsens Vej Johanne Korchs Vej NÆSTVED KOMMUNE Lokalplan B Digtervejskvarteret vest - Boligområde Luftfoto Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej

5 NÆSTVED KOMMUNE Lokalplan B for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan Lokalplanområde 1. BESKRIVELSE OG REDEGØRELSE Redegørelse og vurdering af påvirkning af omgivelserne er udarbejdet i henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004), samt lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004). Eksisterende forhold Beliggenhed og afgrænsning Lokalplanområdet er beliggende i bydelen Lille Næstved. Det omfatter et areal nord for Gedebjergvej, vest for Digtervejskvarteret. Området er fra nord til syd 500 m langt og fra øst til vest m bredt. Området er bredest mod nord og snævres mod syd ind til m, ud for bakken ved Fodbygårdsvej. Lokalplanen omfatter således et areal på ca. 14 ha. Området er privatejet. Omgivelser Umiddelbart øst for området, omkring Leif Panduros Vej, ligger et nyt boligområde som er næsten fuldt udbygget med parcel- 5

6 husenklaver mod øst og rækkehuse i 1½ etage mod vest. Længere mod øst ligger Digtervejskvarterets parcelhusbebyggelse, overvejende i 1 etage, med levende hegn og hække som giver området en grøn karakter. Mod nord og syd grænser området op til landbrugsarealer, idet den nærmeste nordlige nabo er et stort ridecenter, Baunehøj. Mod vest danner Vestre Ringvej grænsen for området. Sydøst for området ligger Digtervejsskolen med indskolingsafsnit for de yngste klassetrin og skolefritidsordning. Terræn Terrænet er let kuperet, med det højeste område i kote 26 langs nordsiden af Gedebjergvej. Herfra falder terrænet med en hældning på op til 1:10 ned mod en eksisterende mindre remise mod nord. Den centrale del af området er i kote og det nordvestligste hjørne er nede i kote I nordøst er der en mindre top i terrænet i kote 21. Bevoksning og vandhuller Inden for lokalplanområdet findes, ud over den nævnte remise, kun sparsom bevoksning i form at lidt busk- og træbevoksning ved vandhullerne. I områdets skel mod nord og øst er der buske og enkelte træer i meget lave diger, som af amtet er kategoriseret som beskyttede diger. Det betyder at digernes tilstand ikke må ændres uden amtets tilladelse. Der findes to vandhuller. Det ene vandhul er beliggende centralt i området, det andet ved østgrænsen i den nordlige del, som vist på lokalplanens bilag 2. Stier Øst for planområdets grænse mod Digtervejskvarteret er der, i forbindelse med lokalplan B13.2-1, sikret arealer der kan anvendes som offentlige nord-sydgående og øst- vestgående stier. Dermed er der stiforbindelser ind til det eksisterende byområde. Endvidere er der via Gedebjergvej i syd stiforbindelse til Digtervejsskolen og videre mod sydvest gennem tunnel under Vestre Ringvej til Ålestokgård. Desuden findes der en ridesti langs nordsiden af Gedebjergvej. Veje og busrute Lokalplanområdet vejbetjenes fra nord. Vejadgangen forudsætter erhvervelse af jord fra Baunehøj Rideskole for etablering af en nødvendig vejforbindelse til Chr. Winthers Vej. En busrute mellem H.C. Andersens Vej og Karrebækvej passerer den midterste del af Leif Panduros Vej i det østlige naboområde. 6

7 Vandboringer I områdets østlige del findes drikkevandsboringer med en omtrentlig beliggenhed vist på lokalplanens bilag 5. Inden for en afstand på 50 m fra boringerne må der ikke udføres anlæg for spildevand. Vand-, gas- og elledninger Der findes en SEAS- elluftledning og en naturgasledning som går på tværs af området. Disse ledninger forudsættes kabellagt i forbindelse med områdets byggemodning, udgifter hertil afholdes af bygherren. Der er ikke herud over oplysninger om vandledninger, telekabler, eller lignende. Ledninger skal som hovedregel respekteres ved placering af bebyggelse og til dels også beplantning (da deres rødder kan skade ledningsanlæg). Rørlagte vandløb og dræn Området afvandes gennem private rørledninger. Den nøjagtige beliggenhed er ikke registreret. Efter vandløbsloven skal eksisterende vandløb, herunder rørledninger, dræn og vandhuller respekteres. Ændringer af vandløb m.m. må kun ske med vandløbsmyndighedens tilladelse. Jordbundsforhold Der er ikke foretaget nogen geoteknisk undersøgelse. Før området byggemodnes bør der foretages geotekniske undersøgelser, idet der kan være områder eksempelvis omkring vandhullerne og remisen, hvor ekstra fundering kan vise sig nødvendig. 7

8 Nabodialog Der har i forbindelse med forarbejderne til denne lokalplan været afholdt et møde mellem bygherre og Lokaludvalget for Ll.Næstved. Efter mødet har Lokaludvalget udarbejdet et høringssvar, som sendtes til Kommunen. I høringssvaret foreslår lokaludvalget at se på helheden ved en samlet udbygning af restarealerne mellem Vestre Ringvej og Digtervejskvarteret. I høringssvaret fokuseres der især på at begrænse trafikken i nærområdet og skabe et sikkert stisystem med forbindelse til Digtervejens skole. Næstved kommune har vurderet Lokaludvalgets forslag. Forslaget er gennemarbejdet, men økonomisk set urealistisk at gennemføre, da forslaget forudsætter at der etableres ganske meget vejareal, set i forhold til de udstykningsmuligheder der vil kunne tilvejebringes. Chr. Winters Vej er en facadeløs vej og er derfor velegnet til at kunne bære trafikken til lokalplanområde B samt evt. yderligere boligområder nord herfor, hvis disse arealer ved en senere planlægning inddrages til byudvikling. Med hensyn til hovedstien til skolen er Næstved Kommune indstillet på, at der skal etabelses den nødvendige fartdæmpning på Chr. Winthers Vej, således at skolestien fortsat er trafiksikker at bruge. Lokalplanens indhold Boligområdet struktureres primært af en let slynget nord-sydgående stamvej, der udlægges med sti i den ene side. Stamvejen fremstår med spredte trægrupper som et gennemgående karaktergivende træk. Et af områdets vandhuller indgår i den grønne rabat langs stamvejens vestside. Hvis der udelukkende opføres parcelhuse, kan der i det samlede lokalplanområde opføres 80 boliger i 1-1½ etage. Parcelhusgrundene er struktureret i grupper omkring enten en bøjle-boligvej eller omkring en blind boligvej, der ender i en vendeplads. Endvidere er der mod øst mulighed for, som alternativ til parcelhuse, at opføre tæt-lav bebyggelse i op til 1½ etage. Tæt-lav bebyggelse skal forstås som række- eller kædehusbebyggelse, dvs. at der er tale om bebyggelse med lodrette lejlighedsskel. Parcelhusgrundene udstykkes i størrelser der varierer mellem 800 og m². Arealerne til mulig tæt-lav bebyggelse udgør ca m². Hvis de tæt-lave bebyggelser alle opføres i 1 etage kan der bygges ca m² etageareal. Hvis muligheden for udnyttet tagetage udnyttes fuldt ud, kan der bygges op til ca m² etageareal. Lokalplanen giver således mulighed for opførelse af tæt-lav bebyggelse med 55 til 80 boliger á gennemsnitlig ca. 100 m². 8

9 Byudviklingsområde og lokalplanområde B Rammekort Områder med krydsskravering: Byudviklingsområder medtaget i Kommuneplanstrategi 2004 / Regionplanen Herudover kan der bygges 1 fælleshus på op til 200 m² etageareal. Såfremt mulighederne for opførelse af tæt-lav bebyggelse udnyttes fuldt ud, vil antallet af parcelhuse være reduceret til 60 boliger. Hermed vil antallet af boliger i det samlede område kunne blive mellem ca. 115 og 140. Området får som tidligere nævnt vejadgang fra Chr. Winthers Vej. Adgangsvejen giver adgang til boligvejene med deres adgangstorve og vendepladser. I eventuelle tæt-lav bebyggelser vil der være mulighed for delvis parkering i forbindelse med boligvejene. Fra parcelhusvejene er der stiforbindelse til stierne i naboområdet mod øst, og dermed til skolestien. Lokalplanen sikrer at området får en grøn karakter. Der skal således plantes levende hegn langs veje, stier og friarealer. Der skal desuden plantes træer mellem eventuelle parkeringspladser på vejrabatterne langs tæt-lav byggeriet. I lokalplanområdets nordvestlige del er der udpeget areal til anlæg af regnvandsbassin. Lokalplanområdet er landzone der overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

10 Forhold til anden planlægning Regionplan I regionplan 2005 for Storstrøms Amt, er lokalplanens område udlagt som byvækstområde. Kommuneplan Området indgår ikke i Kommuneplan , lokalplanen følges derfor af tillæg nr. 31 til Kommuneplanen. I Kommuneplanstrategi 2004 tilkendegav Byrådet, at man havde bedt amtet om et arealudlæg til nyt boligområde ved Gedebjerggård. Det er det areal, der nu er optaget i regionplan Bebyggelsen inden for lokalplanområdet udlægges i Kommuneplantillæg nr. 31 til boligformål som et nyt rammeområde B54.1 (se bilag 6, Kommuneplantillæg nr. 31). Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplantillægget. Kystnærhed Området ligger mellem 2 og 3 km fra kysten ved Karrebæk Fjord og er, som landzoneområde omfattet af planlovens bestemmelser om planlægning i kystnærhedszonen Der er følgende planlægningsmæssige begrundelser for arealudlægget i denne lokalplan: Der er stor efterspørgsel på arealer til boligbyggeri i Næstved Kommune. Arealerne mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej udgør en huludfyldning i den overordnede bystruktur. Samtidig er arealet velbeliggende i forhold til Digtervejens skole og den kommende børnehave i tilknytning hertil. Området er således beliggende, at den planlagte bebyggelse ikke vil få indflydelse på kystens karakter og vurderes ikke at påvirke kystlandskabet, da de kystlandskabelige værdifulde landskaber ligger vest for Ringvejen. Der åbnes ikke med lokalplanen mulighed for opførelse af bebyggelse over 8,5 meter. Området drives i dag landbrugsmæssigt, og offentligheden har ikke adgang til området. Gennem lokalplanen sikres der stiforbindelse til Digtervejskvarteret, ligesom der udlægges grønne områder. Natur-/drikkevandsbeskyttelse Langs områdets nordlige og østlige grænser er der naturbeskyttede diger. Ligesom områdets to små naturbeskyttede vandhuller bliver digerne respekteret i byudviklingen. Området er endvidere en del af et større opland for drikkevand som ligeledes skal respekteres i byudviklingen. 10

11 Varmeplan Området skal varmeforsynes med naturgas. Spildevandsplan Efter den gældende spildevandsplan skal området separatkloakeres. (Spildevand ledes til renseanlæg, overfladevand til Evegrøften og kanalen). planområdet indgår i den nye spildevandsplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter kommunens anvisninger. Der skal etableres et regnvandsbassin for afvanding af befæstede arealer i områdets nordvestlige hjørne. Såfremt der etableres kælder henledes opmærksomheden på, at stuvningskote defineres ved terræn. Ejer er selv ansvarlig for at der etableres højvandslukke. Affaldsplan Sortering, opbevaring og håndtering af affald i lokalplanområdet skal ske efter gældende regulativer. Flere oplysninger fås på Tekst erstattes med: Området forsynes fra Næstved Vandforsyning Forslag til affaldshåndtering inden for lokalplanområdet, herunder tilkørselsforhold og opbevaring, skal fremsendes samtidig med ansøgning om byggetilladelse. Vandforsyningsplan Området vil blive vandforsynet fra Ll. Næstved Vandværk. Elforsyning Området vil blive forsynet fra SEAS-NVE. Den nuværende luftledning i områdets nordlige del, vil blive kabellagt i forbindelse med byggemodning af området. Vejstøj I følge Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj skal lokalplaner for nye boligområder sikre, at boligerne og deres udendørs opholdsarealer ikke belastes med trafikstøj. Med en beliggenhed langs Vestre Ringvej vil den vestligste del af lokalplanområdet blive belastet af vejstøj, der overstiger den vejledende grænseværdi for boligområder på 55 db(a). Derfor er det i lokalplanen sikret, at bebyggelsen langs Vestre Ringvej holdes i en afstand af mindst 40 m fra denne. Endvidere fastsætter lokalplanen at der skal etableres den nødvendige afskærmning af området med beplantet støjvold eller støjskærm. Vejbyggelinie Mod Vestre Ringvej er der fastlagt byggelinier til omfartsvej, 50 m fra vejmidte. Lokalplanen respekterer denne. 11

12 Jordforurening Lokalplanområdet har hidtil været anvendt til landbrugsmæssig dyrkning og er ikke registreret som affaldsdepot eller lignende. Såfremt der konstateres forurening i forbindelse med jordarbejder, skal arbejdet standses, og forureningen skal anmeldes til kommunen og amtet, som herefter tager stilling til det videre forløb. Tilladelse fra andre myndigheder Landbrugsloven Matrikel nr. 5e, Lille Næstved by, Herlufsholm, er pålagt landbrugspligt. Arealet omfattet af denne lokalplan skal inden for 5 år anvendes til bebyggelse mv., der udelukker en senere jordbrugsmæssig anvendelse. Derfor bortfalder landbrugspligten for disse arealer uden tilladelse efter landbrugslovens 4, når ovenstående forhold ved erklæringen fra en landinspektør godtgøres overfor Kort- og Matrikelstyrelsen. Tilstanden af de i lokalplanens nævnte beskyttelses søer må ikke ændres uden tilladelse fra Storstrøms Amt. Indsættes efter 1. afsnit: Det er sandsynligt at der på arealet findes arkæologiske spor. Dette er ikke blot vurderet ud fra de topografiske forhold, men også udfra tilstedeværelsen af allerede registrede fund ummiddelbart op til arealet. Generelt er området rigt på arkæologiske spor fra både sten-, bronze-, og jernalder. Sådanne spor er beskyttet af Museumsloven, og vil af kulturministeren kunne forlanges undersøgt forud for destruktion i forbindelse med jordarbejder. Museumsloven Storstrøms Amt har registreret diger i området, som er beskyttet efter museumslovens 29, og deres tilstand må ikke ændres, bortset fra mindre gennembrydninger til f. eks. anlæg af veje eller stier. Amtsrådet og fra 1. januar 2007 Byrådet - kan i særlige tilfælde dispensere. Det anbefales at lade Næstved Museum foretage en forudgående prøvegravning. En prøvegravning betales af lodsejer/bygherre efter budget godkendt af Kulturarvsstyrelsen. Anlægsarbejder inden for lokalplanområdet må ikke udføres uden Næstved Museum underrettes herom. Samlet miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er det Næstved Byråds vurdering, at gennemførelsen af lokalplan B vil have en mindre væsentlig negativ indvirkning på helt lokalt niveau, i medfør af øget trafik på Chr. Winthersvej. Etablering af en helt ny fordelingsvej fra Karrebækvej til forsyning af det nye område har været vurderet, denne løsning er forkastet, da den ville kræve uforholdsmæssigt meget vejanlæg, set i forhold til byggemulighederne. Samtidig er det vurderet, at Chr. Winthersvej er en facadeløs fordelingsvej, som sagtens vil kunne bære en væsenligt større trafikbelastning. Samlet set er benyttelsen af den eksisterende vej til forsyning af det nye område langt den mest bæredygtige. Trafiktælling foretaget i september 2006, viser at der er et hverdagsgennemsnit på 422 biler på Chr. Winthersvej. 12

13 Indsættes efter 0-Alternativ: Offentlighedsfasen I forbindelse med den offentlige debat om lokalplanforslaget blev der afholdt borgermøde. De fremmødte ønskede i særlig grad at diskutere den fremtidige trafikafvikling til lokalplanområdet og evt. senere bebyggelser på hele arealet mellem Vestre Ringvej, Fællesejevej, Digtervejskvarteret og Karrebæksvej. Byrådet har tilsvarende modtaget godt 10 skriftlige indsigelser fra naboer til området og beboere i Digtervejskvarteret. Debatten på borgermødet og indsigelserne har betydet at byrådet har drøftet trafikafviklingen endnu engang. Det er fortsat Byrådets holdning, at Chr. Winthersvej vil kunne vejforsyne det nye boligområde. Byrådet fastholder derfor den overordnede vurdering, der kom til udtryk i forbindelse med miljøvurderingen af lokalplanforslaget: Samlet set er den mest bæredygtige løsning, at boligområde B vejforsynes via en forlængelse af Chr. Winthers Vej. Det betyder omvendt ikke, at Byrådet finder at Chr. Winthers Vej skal vejforsyne flere nye boliger nord for lokalplanområde B Dette spørgsmål vil blive behandlet særskilt, når det evt. bliver aktuelt at udbygge dette område. Afværgeforanstaltninger Byrådet har noteret sig den bekymring der er for trafikafviklingen på Chr. Winthers Vej og vil følge situationen. Hvis udbygningen af området giver årsag til trafikale problemer vil muligheden for etablering af trafikdæmpning blive overvejet. Det står fast, at byrådet vil forlange at der etableres en sikker krydsning af skolestien ved Chr. Winther Vejs forlængelse. Hertil kommer at byrådet er indstillet på at opsætte tavler der advarer om krydsende heste ved ridestien, samt at overveje cykelstiopstribning på Chr. Winthers Vej. Det forventes at boligområdet vil blive udbygget med op til 140 boliger, som vil generere yderligere op til 560 køretøjer i døgnet på Chr. Winthers Vej. Den ekstra trafikmængde er et acceptabelt antal set i relation til at Chr. Winthers Vej er en 7 meter bred stamvej med fortove i begge sider og uden direkte udkørsel fra parcellerne. Næstved Kommune er indstillet på at holde trafiksituationen i området under observation, når området udbygges. Såfremt der opstår problemer efter udbygningen af område B søges evt. problemer løst ved etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Baunehøjsstien, der er kvarterets nordsydgående hovedsti vil krydse forlængelsen af Chr. Winthers Vej. Det er derfor i lokalplanen sikret, at der etableres trafikdæmpning i krydsning mellem sti og vej, med henblik på at sikre et fortsat højt sikkerhedsniveau. Endelig har den indledende screening af planen peget på, at der er et støjmæssigt problem forbundet med en placering af boliger tæt på Vestre Ringvej. Lokalplanen sikrer derfor, at den nærmeste bolig placeres minimum 40 meter fra vejskel og at der etableres nødvendig støjafskærmning. De mindre væsentlig positive følgevirkninger af planens gennemførelse er, at et intensivt landbrugsområde omskabes til et nyt byområde med et grønt præg med rekreative områder og ny beplantning, samt at de eksisterende småsøer tilgængeliggøres. 0-Alternativ Alternativet til planen vil være, at området fastholdes som landbrugsområde. Boligudbygningen skulle i givet fald placeres et andet sted i byen. Arealet mellem Ringvejen og Digtervejskvarteret har ikke væsentlige naturbeskyttelses mæssige hensyn der skal varetages og er velbeliggende i forhold til eksisterende skole og institutionsområde. 13

14 14

15 NÆSTVED KOMMUNE Lokalplan B for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for lokalplanområdet som nævnt i 2. Til bestemmelserne er knyttet bilagene LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: At skabe et nyt boligområde med fritliggende parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. At sikre den nødvendige støjafskærmning mellem den nye bebyggelse og Vestre Ringvej. At forebygge konflikter mellem boliger og overordnede veje ved at bebyggelsen trækkes væk fra vejen. At området får en grøn karakter med levende hegn langs veje, stier og friarealer. At udlægge fælles friarealer for hele bebyggelsen. At udlægge areal til adgangsvej fra Chr. Winthers Vej. At sikre trafikdæmpende foranstaltninger i forbindelse med stikrydsningen på Chr. Winthersvej. At der sikres stiforbindelse til naboområdet mod øst og dermed den eksisterende stiforbindelse til Digtervejsskolen. At overføre området til byzone. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 5e, del af 7a og del af 8a Lille Næstved by, Herlufsholm, samt alle parceller der efter den 1. juni 2006 udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Området er landzone, men overføres til byzone ved denne lokalplans endelige vedtagelse. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, herunder så- 15

16 danne fællesanlæg som for eksempel fælleshuse, der almindeligvis kan placeres i et boligområde. 3.2 Byrådet kan tillade, at der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af: At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig. At virksomheden efter Byrådets skøn drives på en såden måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke ændres. At virksomheden ikke medfører ulemper for omboende. At virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til i forbindelse med den pågældende bolig. Herudover må boligerne ikke benyttes til nogen form for virksomhed. Tilføjes efter fælleshuse:,fælles containerplads 3.3 De arealer der på bilag 2 er vist med prikket signatur må kun anvendes som fælles grønne områder og friarealer til ophold, leg, stiforbindelser, fælleshuse og lignende, samt regnvandsbassiner, støjafskærmning og tekniske anlæg som pumpe-, gas - og transformerstationer og lignende. 3.4 Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende parcelhuse. 3.5 Inden for de arealer der på bilag 2 er vist med skråskravering, kan bebyggelsen alternativt bestå af tæt-lav bebyggelse (række-kædedobbelthuse og lign. med lodrette lejlighedsskel). 4 Udstykning 4.1 Grunde til fritliggende parcelhuse må ikke udstykkes mindre end 700 m². 4.2 Grunde til fritliggende parcelhuse må kun udstykkes i overensstemmelse med hovedtrækkene i den retningsgivende udstykning der er vist på bilag Grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre end 250 m2. 5 Veje og stier 5.1 Området vejbetjenes fra Chr. Winthers Vej. 5.2 Der udlægges arealer til følgende veje og stier med en omtrentlig beliggenhed som vist på bilag 2. 16

17 5.2.1 Tilkørselsvejen E i en bredde af 12 m og med en anlægsbredde på mindst 6 m Stamvejen A i en bredde af 16 m og med en anlægsbredde på mindst 6 m Boligvejene B i en bredde af mindst 10 m og med en anlægsbredde på mindst 5 m Adgangstorve/vendepladser C udlægges i en bredde af mindst 18 m. 5.3 De under nævnte adgangstorve/vendepladser skal tillige udformes således at renovationsbiler med en venderadius på 13,5 meter kan foretage afhentning af affald uden at bakke køretøjet mere end 20 meter. 5.3 De under nævnte adgangstorve/vendepladser skal udformes som vist i princippet på bilag Som vist i princippet på bilag 4, kan boligvejene B, såfremt de betjener områder der udelukkende bebygges med tæt-lav boligbebyggelse, udformes således, at der på en del af vejarealet kan anlægges parkeringspladser for den tilgrænsende tæt-lav bebyggelse. 5.5 Der må ikke etableres direkte vejadgang til boligerne fra vej A og E. Ny 5.7 indsættes: 5.7 Der kan anlægges ridesti i friarealet langs vestre ringvej, efter Kommunens nærmere anvisninger. eksist 5.7 ændres til 5.8 eksist 5.8 ændres til Der udlægges arealer til stier i en bredde og med en omtrentlig beliggenhed som vist på bilag Inden for det på bilag 2 med særlig signatur markerede areal, øst for vej A, kan der anlægges plads for genbrugscontainere og lign. 5.8 Hvor vej E / E krydser stien, som vist i princippet på bilag 4, skal der etableres trafikdæmpende foranstaltninger efter Næstved Kommunes nærmere anvisninger. 6 Parkering 6.1 Ved fritliggende parcelhuse og dobbelthuse skal der anlægges parkeringsareal til mindst 2 biler på hver grund. 6.2 Ved tæt-lav bebyggelse skal der anlægges fælles parkeringspladser svarende til mindst 1½ bilplads pr. bolig. Parkeringspladserne kan delvis placeres på en del af det tilgrænsende vejareal som vist på bilag 4. 7 Ledningsanlæg 7.1 El-, telefon- og antenneledninger skal fremføres som jordkabler. 17

18 7.2 Eksisterende ledningsanlæg (kloak- og vandledninger, el-, telefon-, naturgas- og antenneledninger m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger. Den omtrentlige beliggenhed af tinglyste ledningsanlæg og drikkevandsboringer er vist på bilag 5. Det forudsættes, at den viste elluftledning kabellægges i forbindelse med områdets udbygning. Inden for en afstand på 50 m fra drikkevandsboringer må der ikke udføres anlæg for spildevand. Udover de på bilag 5 viste ledninger findes der drænledninger, hvis beliggenhed i lokalplanområdet ikke kan fastslås med sikkerhed. Opmærksomhed henledes på: at der ikke må bygges hen over rørledninger og dræn, at der ikke må plantes træer så tæt på rørledninger, at rødderne kan skade rørledningerne, at enhver omlægning af og tilslutning til alle former for vandløb, herunder dræn, skal godkendes af vandløbsmyndigheden. at der ikke må ske ændringer af de eksisterende afvandingsoplande eller i den naturlige afstrømning og afstrømningshastighed uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 For fritliggende parcelhuse gælder følgende: Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Ved beregning af grundstykkets areal kan der ikke medregnes andel af de jf. 3.2 udlagte fællesarealer Al bebyggelse, også udhuse, carporte og lignende, skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod veje Garager, carporte, udhuse og lignende småbygninger skal tillige placeres mindst 1 m fra skel mod stier og friarealer, og således at levende hegn langs skel kan føres ubrudt forbi. 18

19 8.1.6 Højde af bygninger i skelbræmme: Garage, carporte eller udhus opført i skelbræmmen, må opføres med en højde på max. 2,5 m målt i skel, stigende til max. 3,5 m målt i en afstand af 2,5 m fra skel. Højderne måles fra et af bygningsmyndigheden fastsat niveauplan. 8.2 For tæt-lav bebyggelse gælder følgende: Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for bebyggelse i 1 etage, 45 for bebyggelse i 1 etage med udnyttelig tagetage. Ved beregning af grundstykkets areal kan der ikke medregnes andel af de jfr. 3.2 udlagte fællesarealer Beboelsesbygninger skal placeres mindst 3 m fra skel mod vej I området som på bilag 2 er markeret med O, kan der opføres fællesbygning i højst 1 etage og med højst 200 m² bebygget areal. Bygningen må ikke være højere end 7 m. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 For området som helhed gælder, at bortset fra almindelige navne- og nummerskiltning må skiltning og reklamering ikke finde sted. 9.2 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende materialer som tagbeklædning på bebyggelsen. 10 Ubebyggede arealer, hegning og beplantning 10.1 De arealer der er vist med prikket signatur på bilag 2 må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles friarealer til ophold, leg, stiforbindelser og lignende Inden for den på bilag 2 med O mærkede del af friarealerne kan der opføres en fællesbygning efter bestemmelserne i Desuden kan der etableres støjafskærmning, pumpe-, gas- og transformerstationer og lignende tekniske anlæg, legehuse og lignende samt sådanne småbygninger der er nødvendige for arealernes drift og vedligehold. Herudover må friarealerne ikke bebygges Der udlægges areal til regnvandsbassin i områdets nordvestlig del, i princippet som vist på bilag 2 og 3. Bassinet skal udformes, så det indgår naturligt i de grønne områder. Bassinets nærmere udformning skal godkendes af Næstved Kommunes kloakforsyning. 19

20 De på bilag 5 viste, beskyttede søer, er registreret som søer der skal beskyttes efter Naturbeskyttelsesloven. Søernes tilstand må ikke ændres uden tilladelse fra Storstrøms Amt. Ny 10.2: 10.2 Eksisterende levende hegn langs digerne skal plejes og fornys efter nærmere anvisninger fra Næstved Kommune. Langs skel mod vej E-E skal der plantes et levende hegn med arter svarende til det eksisterende levende hegn langs vejens sydskel. De på bilag 5 viste, beskyttede diger, i skel mod henholdsvis nord og øst må ikke ændres uden tilladelse fra Storstrøms Amt I vejrabatterne mellem parkeringspladser til tæt-lav bebyggelse skal der plantes spredte træer og trægrupper, i princippet som vist på bilag 3 og bilag På alle ejendomme skal hegn langs skel mod veje, stier og friarealer etableres som levende hegn Hegnene skal plantes mindst 0,3 m fra skel og holdes på egen grund De levende hegn kan eventuelt suppleres af trådhegn, der ikke må være højere end 1 m og kun må placeres på egen grund i eller bag beplantningen Hegnsplantningen må ikke klippes eller beskæres til en lavere højde end et eventuelt trådhegn Ved områderne til tæt-lav bebyggelse og eventuelle fælleshuse skal de nævnte hegn bestå af klippet bøgehæk Stensætninger, plantestensmure, betonstøttemure og lignende må ikke anvendes mod veje, stier og friarealer, idet hegn skal plantes i samme højde som terrænet på tilgrænsende veje, stier, rabatter og friarealer. Nyt afsnit under 10.4 indsættes: Al terrænregulering mellem skel og indtil 2,5 meter fra skel skal ske ved udjævning/tilpasning til de tilstødende grunde/arealer Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn efter udstykning og byggemodning må ikke finde sted i parcelhusområderne Terrænregulering på mere end +/- 1,0 m i forhold til eksisterende terræn efter udstykning og byggemodning må ikke finde sted i tæt-lav bebyggelser Ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme, der ikke benyttes til indkørsel, parkering eller gårdsplads, skal anlægges og vedligeholdes som have Større både samt uindregistrerede campingvogne og køretøjer må ikke opbevares på de ubebyggede arealer Affaldsbeholdere, affaldsstativer og lignende skal placeres eller afskærmes således, at de ikke virker skæmmende for området. 11 Støj 11.1 Der skal etableres de nødvendige afskærmningsforanstaltninger mod Vestre Ringvej for at nedbringe støjniveauet 20

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til lokalplan E22.1-2 for Lillemarken erhvervsområde

Forslag til lokalplan E22.1-2 for Lillemarken erhvervsområde Forslag til lokalplan E22.1-2 for Lillemarken erhvervsområde Næstved Byråd har den 16. juni 2008 vedtaget ovennævnte forslag til lokalplan. Formål med lokalplanen: Lokalplanen skal udlægge området til

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere