Lokalplan B RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN"

Transkript

1 Lokalplan B for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan Forslag vedtaget: Offentlig høring: Endelig vedtaget UEL: Endelig vedtaget ØPU: Endelig vedtaget BYRÅD: RETTELSESBLAD ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Bilag til sagnr.:

2 OM LOKALPLANER: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i Lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse og inden der gennemføres større anlægs- og byggearbejder. Offentliggørelse Når Byrådet har vedtaget forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som mindst skal være 8 uger. Samtidig skal Byrådet give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som omfattes af planen, samt interesserede foreninger, Amtsrådet, Miljøministeriet og til andre, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Byrådet vedtage planen endeligt. Hvis der rettidigt er fremsendt indsigelser, skal disse behandles, og planen kan evt. med mindre ændringer vedtages tidligst 4 uger efter indsigelsesfristens udløb. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt de der har fremsat indsigelse. Indhold En lokalplan må ikke indeholde bestemmelser, som strider mod kommuneplanen eller mod tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen kan f.eks. rumme bestemmelser om overførelse af arealer til byzone eller sommerhusområde, om placering og udformning af bebyggelse, bevaring af bygninger og landskabstræk, sikring af friarealer og fællesanlæg m.m. Når en lokalplan omfatter et område, der overføres til byzone eller sommerhusområde, skal den indeholde bestemmelser om områdets anvendelse og udstykning, samt om vej- og stiforhold. Lokalplanen skal ledsages af en beskrivelse af planens formål og dens forhold til kommuneplanen og anden planlægning. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, tinglyses lokalplanen på de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Det betyder, at der ikke må etableres forhold, der er i strid med planen. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, f.eks. byggelov, planlov, etc. gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. Tekstens opbygning Lokalplanen er opbygget i 2 hovedafsnit: 1. LOKALPLANENS REDEGØRELSE 2. LOKALPLANENS BESTEMMELSER Hovedafsnit 1 beskriver formålet med og indholdet i lokalplanen. Baggrunden for planlægningen gennemgås, og der redegøres for lokalplanens forhold til anden planlægning. Hovedafsnit 2 indeholder de juridiske gældende bestemmelser for områdets bebyggelse og arealdisponering. Bagerst findes de juridisk bindende kort. Udarbejdet af: Næstved Kommunes Byplansektion i samarbejde med Europlan Arkitekter, juni 2006

3 NÆSTVED KOMMUNE Lokalplan B for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan Indholdsfortegnelse: Om lokalplaner 2 1. BESKRIVELSE OG REDEGØRELSE 5 Forhold til anden planlægning LOKALPLANENS BESTEMMELSER 15 1 Lokalplanens formål 15 2 Område og Zonestatus 15 3 Områdets anvendelse 15 4 Udstykning 16 5 Veje og stier 16 6 Parkering 17 7 Ledningsanlæg 17 8 Bebyggelsens omfang og placering 18 9 Bebyggelsens ydre fremtrædende Ubebyggede arealer, hegning og beplatning Støj Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforeninger Tilladelse fra andre myndigheder Ophævelse af servitut(ter) Lokalplanens retsvirkninger 22 Vedtagelsespåtegning 23 Bilag 1 Matrikelkort Bilag 2 Anvendelse Bilag 3 Illustrationsplan Bilag 4 Principskitser Bilag 5 Teknisk kort Bilag 6 Kommuneplantillæg nr. 30

4 Fællesejevej Wesselsvej Chr. Winthers Vej Leif Leif Leif Leif Leif Leif Leif Leif Leif Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Panduros Vej Vej Vej Vej Vej Vej Vej Vej Vej Holbergsvej Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Vestre Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Ringvej Fodbygårdsvej Gedebjergvej Edith Rodes Vej Tove Ditlevsens Vej Johanne Korchs Vej NÆSTVED KOMMUNE Lokalplan B Digtervejskvarteret vest - Boligområde Luftfoto Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej Karrebækvej

5 NÆSTVED KOMMUNE Lokalplan B for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan Lokalplanområde 1. BESKRIVELSE OG REDEGØRELSE Redegørelse og vurdering af påvirkning af omgivelserne er udarbejdet i henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004), samt lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004). Eksisterende forhold Beliggenhed og afgrænsning Lokalplanområdet er beliggende i bydelen Lille Næstved. Det omfatter et areal nord for Gedebjergvej, vest for Digtervejskvarteret. Området er fra nord til syd 500 m langt og fra øst til vest m bredt. Området er bredest mod nord og snævres mod syd ind til m, ud for bakken ved Fodbygårdsvej. Lokalplanen omfatter således et areal på ca. 14 ha. Området er privatejet. Omgivelser Umiddelbart øst for området, omkring Leif Panduros Vej, ligger et nyt boligområde som er næsten fuldt udbygget med parcel- 5

6 husenklaver mod øst og rækkehuse i 1½ etage mod vest. Længere mod øst ligger Digtervejskvarterets parcelhusbebyggelse, overvejende i 1 etage, med levende hegn og hække som giver området en grøn karakter. Mod nord og syd grænser området op til landbrugsarealer, idet den nærmeste nordlige nabo er et stort ridecenter, Baunehøj. Mod vest danner Vestre Ringvej grænsen for området. Sydøst for området ligger Digtervejsskolen med indskolingsafsnit for de yngste klassetrin og skolefritidsordning. Terræn Terrænet er let kuperet, med det højeste område i kote 26 langs nordsiden af Gedebjergvej. Herfra falder terrænet med en hældning på op til 1:10 ned mod en eksisterende mindre remise mod nord. Den centrale del af området er i kote og det nordvestligste hjørne er nede i kote I nordøst er der en mindre top i terrænet i kote 21. Bevoksning og vandhuller Inden for lokalplanområdet findes, ud over den nævnte remise, kun sparsom bevoksning i form at lidt busk- og træbevoksning ved vandhullerne. I områdets skel mod nord og øst er der buske og enkelte træer i meget lave diger, som af amtet er kategoriseret som beskyttede diger. Det betyder at digernes tilstand ikke må ændres uden amtets tilladelse. Der findes to vandhuller. Det ene vandhul er beliggende centralt i området, det andet ved østgrænsen i den nordlige del, som vist på lokalplanens bilag 2. Stier Øst for planområdets grænse mod Digtervejskvarteret er der, i forbindelse med lokalplan B13.2-1, sikret arealer der kan anvendes som offentlige nord-sydgående og øst- vestgående stier. Dermed er der stiforbindelser ind til det eksisterende byområde. Endvidere er der via Gedebjergvej i syd stiforbindelse til Digtervejsskolen og videre mod sydvest gennem tunnel under Vestre Ringvej til Ålestokgård. Desuden findes der en ridesti langs nordsiden af Gedebjergvej. Veje og busrute Lokalplanområdet vejbetjenes fra nord. Vejadgangen forudsætter erhvervelse af jord fra Baunehøj Rideskole for etablering af en nødvendig vejforbindelse til Chr. Winthers Vej. En busrute mellem H.C. Andersens Vej og Karrebækvej passerer den midterste del af Leif Panduros Vej i det østlige naboområde. 6

7 Vandboringer I områdets østlige del findes drikkevandsboringer med en omtrentlig beliggenhed vist på lokalplanens bilag 5. Inden for en afstand på 50 m fra boringerne må der ikke udføres anlæg for spildevand. Vand-, gas- og elledninger Der findes en SEAS- elluftledning og en naturgasledning som går på tværs af området. Disse ledninger forudsættes kabellagt i forbindelse med områdets byggemodning, udgifter hertil afholdes af bygherren. Der er ikke herud over oplysninger om vandledninger, telekabler, eller lignende. Ledninger skal som hovedregel respekteres ved placering af bebyggelse og til dels også beplantning (da deres rødder kan skade ledningsanlæg). Rørlagte vandløb og dræn Området afvandes gennem private rørledninger. Den nøjagtige beliggenhed er ikke registreret. Efter vandløbsloven skal eksisterende vandløb, herunder rørledninger, dræn og vandhuller respekteres. Ændringer af vandløb m.m. må kun ske med vandløbsmyndighedens tilladelse. Jordbundsforhold Der er ikke foretaget nogen geoteknisk undersøgelse. Før området byggemodnes bør der foretages geotekniske undersøgelser, idet der kan være områder eksempelvis omkring vandhullerne og remisen, hvor ekstra fundering kan vise sig nødvendig. 7

8 Nabodialog Der har i forbindelse med forarbejderne til denne lokalplan været afholdt et møde mellem bygherre og Lokaludvalget for Ll.Næstved. Efter mødet har Lokaludvalget udarbejdet et høringssvar, som sendtes til Kommunen. I høringssvaret foreslår lokaludvalget at se på helheden ved en samlet udbygning af restarealerne mellem Vestre Ringvej og Digtervejskvarteret. I høringssvaret fokuseres der især på at begrænse trafikken i nærområdet og skabe et sikkert stisystem med forbindelse til Digtervejens skole. Næstved kommune har vurderet Lokaludvalgets forslag. Forslaget er gennemarbejdet, men økonomisk set urealistisk at gennemføre, da forslaget forudsætter at der etableres ganske meget vejareal, set i forhold til de udstykningsmuligheder der vil kunne tilvejebringes. Chr. Winters Vej er en facadeløs vej og er derfor velegnet til at kunne bære trafikken til lokalplanområde B samt evt. yderligere boligområder nord herfor, hvis disse arealer ved en senere planlægning inddrages til byudvikling. Med hensyn til hovedstien til skolen er Næstved Kommune indstillet på, at der skal etabelses den nødvendige fartdæmpning på Chr. Winthers Vej, således at skolestien fortsat er trafiksikker at bruge. Lokalplanens indhold Boligområdet struktureres primært af en let slynget nord-sydgående stamvej, der udlægges med sti i den ene side. Stamvejen fremstår med spredte trægrupper som et gennemgående karaktergivende træk. Et af områdets vandhuller indgår i den grønne rabat langs stamvejens vestside. Hvis der udelukkende opføres parcelhuse, kan der i det samlede lokalplanområde opføres 80 boliger i 1-1½ etage. Parcelhusgrundene er struktureret i grupper omkring enten en bøjle-boligvej eller omkring en blind boligvej, der ender i en vendeplads. Endvidere er der mod øst mulighed for, som alternativ til parcelhuse, at opføre tæt-lav bebyggelse i op til 1½ etage. Tæt-lav bebyggelse skal forstås som række- eller kædehusbebyggelse, dvs. at der er tale om bebyggelse med lodrette lejlighedsskel. Parcelhusgrundene udstykkes i størrelser der varierer mellem 800 og m². Arealerne til mulig tæt-lav bebyggelse udgør ca m². Hvis de tæt-lave bebyggelser alle opføres i 1 etage kan der bygges ca m² etageareal. Hvis muligheden for udnyttet tagetage udnyttes fuldt ud, kan der bygges op til ca m² etageareal. Lokalplanen giver således mulighed for opførelse af tæt-lav bebyggelse med 55 til 80 boliger á gennemsnitlig ca. 100 m². 8

9 Byudviklingsområde og lokalplanområde B Rammekort Områder med krydsskravering: Byudviklingsområder medtaget i Kommuneplanstrategi 2004 / Regionplanen Herudover kan der bygges 1 fælleshus på op til 200 m² etageareal. Såfremt mulighederne for opførelse af tæt-lav bebyggelse udnyttes fuldt ud, vil antallet af parcelhuse være reduceret til 60 boliger. Hermed vil antallet af boliger i det samlede område kunne blive mellem ca. 115 og 140. Området får som tidligere nævnt vejadgang fra Chr. Winthers Vej. Adgangsvejen giver adgang til boligvejene med deres adgangstorve og vendepladser. I eventuelle tæt-lav bebyggelser vil der være mulighed for delvis parkering i forbindelse med boligvejene. Fra parcelhusvejene er der stiforbindelse til stierne i naboområdet mod øst, og dermed til skolestien. Lokalplanen sikrer at området får en grøn karakter. Der skal således plantes levende hegn langs veje, stier og friarealer. Der skal desuden plantes træer mellem eventuelle parkeringspladser på vejrabatterne langs tæt-lav byggeriet. I lokalplanområdets nordvestlige del er der udpeget areal til anlæg af regnvandsbassin. Lokalplanområdet er landzone der overføres til byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse.

10 Forhold til anden planlægning Regionplan I regionplan 2005 for Storstrøms Amt, er lokalplanens område udlagt som byvækstområde. Kommuneplan Området indgår ikke i Kommuneplan , lokalplanen følges derfor af tillæg nr. 31 til Kommuneplanen. I Kommuneplanstrategi 2004 tilkendegav Byrådet, at man havde bedt amtet om et arealudlæg til nyt boligområde ved Gedebjerggård. Det er det areal, der nu er optaget i regionplan Bebyggelsen inden for lokalplanområdet udlægges i Kommuneplantillæg nr. 31 til boligformål som et nyt rammeområde B54.1 (se bilag 6, Kommuneplantillæg nr. 31). Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplantillægget. Kystnærhed Området ligger mellem 2 og 3 km fra kysten ved Karrebæk Fjord og er, som landzoneområde omfattet af planlovens bestemmelser om planlægning i kystnærhedszonen Der er følgende planlægningsmæssige begrundelser for arealudlægget i denne lokalplan: Der er stor efterspørgsel på arealer til boligbyggeri i Næstved Kommune. Arealerne mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej udgør en huludfyldning i den overordnede bystruktur. Samtidig er arealet velbeliggende i forhold til Digtervejens skole og den kommende børnehave i tilknytning hertil. Området er således beliggende, at den planlagte bebyggelse ikke vil få indflydelse på kystens karakter og vurderes ikke at påvirke kystlandskabet, da de kystlandskabelige værdifulde landskaber ligger vest for Ringvejen. Der åbnes ikke med lokalplanen mulighed for opførelse af bebyggelse over 8,5 meter. Området drives i dag landbrugsmæssigt, og offentligheden har ikke adgang til området. Gennem lokalplanen sikres der stiforbindelse til Digtervejskvarteret, ligesom der udlægges grønne områder. Natur-/drikkevandsbeskyttelse Langs områdets nordlige og østlige grænser er der naturbeskyttede diger. Ligesom områdets to små naturbeskyttede vandhuller bliver digerne respekteret i byudviklingen. Området er endvidere en del af et større opland for drikkevand som ligeledes skal respekteres i byudviklingen. 10

11 Varmeplan Området skal varmeforsynes med naturgas. Spildevandsplan Efter den gældende spildevandsplan skal området separatkloakeres. (Spildevand ledes til renseanlæg, overfladevand til Evegrøften og kanalen). planområdet indgår i den nye spildevandsplan. Ny bebyggelse skal tilsluttes det offentlige kloaksystem efter kommunens anvisninger. Der skal etableres et regnvandsbassin for afvanding af befæstede arealer i områdets nordvestlige hjørne. Såfremt der etableres kælder henledes opmærksomheden på, at stuvningskote defineres ved terræn. Ejer er selv ansvarlig for at der etableres højvandslukke. Affaldsplan Sortering, opbevaring og håndtering af affald i lokalplanområdet skal ske efter gældende regulativer. Flere oplysninger fås på Tekst erstattes med: Området forsynes fra Næstved Vandforsyning Forslag til affaldshåndtering inden for lokalplanområdet, herunder tilkørselsforhold og opbevaring, skal fremsendes samtidig med ansøgning om byggetilladelse. Vandforsyningsplan Området vil blive vandforsynet fra Ll. Næstved Vandværk. Elforsyning Området vil blive forsynet fra SEAS-NVE. Den nuværende luftledning i områdets nordlige del, vil blive kabellagt i forbindelse med byggemodning af området. Vejstøj I følge Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj skal lokalplaner for nye boligområder sikre, at boligerne og deres udendørs opholdsarealer ikke belastes med trafikstøj. Med en beliggenhed langs Vestre Ringvej vil den vestligste del af lokalplanområdet blive belastet af vejstøj, der overstiger den vejledende grænseværdi for boligområder på 55 db(a). Derfor er det i lokalplanen sikret, at bebyggelsen langs Vestre Ringvej holdes i en afstand af mindst 40 m fra denne. Endvidere fastsætter lokalplanen at der skal etableres den nødvendige afskærmning af området med beplantet støjvold eller støjskærm. Vejbyggelinie Mod Vestre Ringvej er der fastlagt byggelinier til omfartsvej, 50 m fra vejmidte. Lokalplanen respekterer denne. 11

12 Jordforurening Lokalplanområdet har hidtil været anvendt til landbrugsmæssig dyrkning og er ikke registreret som affaldsdepot eller lignende. Såfremt der konstateres forurening i forbindelse med jordarbejder, skal arbejdet standses, og forureningen skal anmeldes til kommunen og amtet, som herefter tager stilling til det videre forløb. Tilladelse fra andre myndigheder Landbrugsloven Matrikel nr. 5e, Lille Næstved by, Herlufsholm, er pålagt landbrugspligt. Arealet omfattet af denne lokalplan skal inden for 5 år anvendes til bebyggelse mv., der udelukker en senere jordbrugsmæssig anvendelse. Derfor bortfalder landbrugspligten for disse arealer uden tilladelse efter landbrugslovens 4, når ovenstående forhold ved erklæringen fra en landinspektør godtgøres overfor Kort- og Matrikelstyrelsen. Tilstanden af de i lokalplanens nævnte beskyttelses søer må ikke ændres uden tilladelse fra Storstrøms Amt. Indsættes efter 1. afsnit: Det er sandsynligt at der på arealet findes arkæologiske spor. Dette er ikke blot vurderet ud fra de topografiske forhold, men også udfra tilstedeværelsen af allerede registrede fund ummiddelbart op til arealet. Generelt er området rigt på arkæologiske spor fra både sten-, bronze-, og jernalder. Sådanne spor er beskyttet af Museumsloven, og vil af kulturministeren kunne forlanges undersøgt forud for destruktion i forbindelse med jordarbejder. Museumsloven Storstrøms Amt har registreret diger i området, som er beskyttet efter museumslovens 29, og deres tilstand må ikke ændres, bortset fra mindre gennembrydninger til f. eks. anlæg af veje eller stier. Amtsrådet og fra 1. januar 2007 Byrådet - kan i særlige tilfælde dispensere. Det anbefales at lade Næstved Museum foretage en forudgående prøvegravning. En prøvegravning betales af lodsejer/bygherre efter budget godkendt af Kulturarvsstyrelsen. Anlægsarbejder inden for lokalplanområdet må ikke udføres uden Næstved Museum underrettes herom. Samlet miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er det Næstved Byråds vurdering, at gennemførelsen af lokalplan B vil have en mindre væsentlig negativ indvirkning på helt lokalt niveau, i medfør af øget trafik på Chr. Winthersvej. Etablering af en helt ny fordelingsvej fra Karrebækvej til forsyning af det nye område har været vurderet, denne løsning er forkastet, da den ville kræve uforholdsmæssigt meget vejanlæg, set i forhold til byggemulighederne. Samtidig er det vurderet, at Chr. Winthersvej er en facadeløs fordelingsvej, som sagtens vil kunne bære en væsenligt større trafikbelastning. Samlet set er benyttelsen af den eksisterende vej til forsyning af det nye område langt den mest bæredygtige. Trafiktælling foretaget i september 2006, viser at der er et hverdagsgennemsnit på 422 biler på Chr. Winthersvej. 12

13 Indsættes efter 0-Alternativ: Offentlighedsfasen I forbindelse med den offentlige debat om lokalplanforslaget blev der afholdt borgermøde. De fremmødte ønskede i særlig grad at diskutere den fremtidige trafikafvikling til lokalplanområdet og evt. senere bebyggelser på hele arealet mellem Vestre Ringvej, Fællesejevej, Digtervejskvarteret og Karrebæksvej. Byrådet har tilsvarende modtaget godt 10 skriftlige indsigelser fra naboer til området og beboere i Digtervejskvarteret. Debatten på borgermødet og indsigelserne har betydet at byrådet har drøftet trafikafviklingen endnu engang. Det er fortsat Byrådets holdning, at Chr. Winthersvej vil kunne vejforsyne det nye boligområde. Byrådet fastholder derfor den overordnede vurdering, der kom til udtryk i forbindelse med miljøvurderingen af lokalplanforslaget: Samlet set er den mest bæredygtige løsning, at boligområde B vejforsynes via en forlængelse af Chr. Winthers Vej. Det betyder omvendt ikke, at Byrådet finder at Chr. Winthers Vej skal vejforsyne flere nye boliger nord for lokalplanområde B Dette spørgsmål vil blive behandlet særskilt, når det evt. bliver aktuelt at udbygge dette område. Afværgeforanstaltninger Byrådet har noteret sig den bekymring der er for trafikafviklingen på Chr. Winthers Vej og vil følge situationen. Hvis udbygningen af området giver årsag til trafikale problemer vil muligheden for etablering af trafikdæmpning blive overvejet. Det står fast, at byrådet vil forlange at der etableres en sikker krydsning af skolestien ved Chr. Winther Vejs forlængelse. Hertil kommer at byrådet er indstillet på at opsætte tavler der advarer om krydsende heste ved ridestien, samt at overveje cykelstiopstribning på Chr. Winthers Vej. Det forventes at boligområdet vil blive udbygget med op til 140 boliger, som vil generere yderligere op til 560 køretøjer i døgnet på Chr. Winthers Vej. Den ekstra trafikmængde er et acceptabelt antal set i relation til at Chr. Winthers Vej er en 7 meter bred stamvej med fortove i begge sider og uden direkte udkørsel fra parcellerne. Næstved Kommune er indstillet på at holde trafiksituationen i området under observation, når området udbygges. Såfremt der opstår problemer efter udbygningen af område B søges evt. problemer løst ved etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger. Baunehøjsstien, der er kvarterets nordsydgående hovedsti vil krydse forlængelsen af Chr. Winthers Vej. Det er derfor i lokalplanen sikret, at der etableres trafikdæmpning i krydsning mellem sti og vej, med henblik på at sikre et fortsat højt sikkerhedsniveau. Endelig har den indledende screening af planen peget på, at der er et støjmæssigt problem forbundet med en placering af boliger tæt på Vestre Ringvej. Lokalplanen sikrer derfor, at den nærmeste bolig placeres minimum 40 meter fra vejskel og at der etableres nødvendig støjafskærmning. De mindre væsentlig positive følgevirkninger af planens gennemførelse er, at et intensivt landbrugsområde omskabes til et nyt byområde med et grønt præg med rekreative områder og ny beplantning, samt at de eksisterende småsøer tilgængeliggøres. 0-Alternativ Alternativet til planen vil være, at området fastholdes som landbrugsområde. Boligudbygningen skulle i givet fald placeres et andet sted i byen. Arealet mellem Ringvejen og Digtervejskvarteret har ikke væsentlige naturbeskyttelses mæssige hensyn der skal varetages og er velbeliggende i forhold til eksisterende skole og institutionsområde. 13

14 14

15 NÆSTVED KOMMUNE Lokalplan B for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan I henhold til lov om planlægning (bekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for lokalplanområdet som nævnt i 2. Til bestemmelserne er knyttet bilagene LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er: At skabe et nyt boligområde med fritliggende parcelhuse og tæt-lav boligbebyggelse. At sikre den nødvendige støjafskærmning mellem den nye bebyggelse og Vestre Ringvej. At forebygge konflikter mellem boliger og overordnede veje ved at bebyggelsen trækkes væk fra vejen. At området får en grøn karakter med levende hegn langs veje, stier og friarealer. At udlægge fælles friarealer for hele bebyggelsen. At udlægge areal til adgangsvej fra Chr. Winthers Vej. At sikre trafikdæmpende foranstaltninger i forbindelse med stikrydsningen på Chr. Winthersvej. At der sikres stiforbindelse til naboområdet mod øst og dermed den eksisterende stiforbindelse til Digtervejsskolen. At overføre området til byzone. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 5e, del af 7a og del af 8a Lille Næstved by, Herlufsholm, samt alle parceller der efter den 1. juni 2006 udstykkes fra den nævnte ejendom. 2.2 Området er landzone, men overføres til byzone ved denne lokalplans endelige vedtagelse. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, herunder så- 15

16 danne fællesanlæg som for eksempel fælleshuse, der almindeligvis kan placeres i et boligområde. 3.2 Byrådet kan tillade, at der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af: At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig. At virksomheden efter Byrådets skøn drives på en såden måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke ændres. At virksomheden ikke medfører ulemper for omboende. At virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til i forbindelse med den pågældende bolig. Herudover må boligerne ikke benyttes til nogen form for virksomhed. Tilføjes efter fælleshuse:,fælles containerplads 3.3 De arealer der på bilag 2 er vist med prikket signatur må kun anvendes som fælles grønne områder og friarealer til ophold, leg, stiforbindelser, fælleshuse og lignende, samt regnvandsbassiner, støjafskærmning og tekniske anlæg som pumpe-, gas - og transformerstationer og lignende. 3.4 Bebyggelsen må kun bestå af fritliggende parcelhuse. 3.5 Inden for de arealer der på bilag 2 er vist med skråskravering, kan bebyggelsen alternativt bestå af tæt-lav bebyggelse (række-kædedobbelthuse og lign. med lodrette lejlighedsskel). 4 Udstykning 4.1 Grunde til fritliggende parcelhuse må ikke udstykkes mindre end 700 m². 4.2 Grunde til fritliggende parcelhuse må kun udstykkes i overensstemmelse med hovedtrækkene i den retningsgivende udstykning der er vist på bilag Grunde til tæt-lav bebyggelse må ikke udstykkes mindre end 250 m2. 5 Veje og stier 5.1 Området vejbetjenes fra Chr. Winthers Vej. 5.2 Der udlægges arealer til følgende veje og stier med en omtrentlig beliggenhed som vist på bilag 2. 16

17 5.2.1 Tilkørselsvejen E i en bredde af 12 m og med en anlægsbredde på mindst 6 m Stamvejen A i en bredde af 16 m og med en anlægsbredde på mindst 6 m Boligvejene B i en bredde af mindst 10 m og med en anlægsbredde på mindst 5 m Adgangstorve/vendepladser C udlægges i en bredde af mindst 18 m. 5.3 De under nævnte adgangstorve/vendepladser skal tillige udformes således at renovationsbiler med en venderadius på 13,5 meter kan foretage afhentning af affald uden at bakke køretøjet mere end 20 meter. 5.3 De under nævnte adgangstorve/vendepladser skal udformes som vist i princippet på bilag Som vist i princippet på bilag 4, kan boligvejene B, såfremt de betjener områder der udelukkende bebygges med tæt-lav boligbebyggelse, udformes således, at der på en del af vejarealet kan anlægges parkeringspladser for den tilgrænsende tæt-lav bebyggelse. 5.5 Der må ikke etableres direkte vejadgang til boligerne fra vej A og E. Ny 5.7 indsættes: 5.7 Der kan anlægges ridesti i friarealet langs vestre ringvej, efter Kommunens nærmere anvisninger. eksist 5.7 ændres til 5.8 eksist 5.8 ændres til Der udlægges arealer til stier i en bredde og med en omtrentlig beliggenhed som vist på bilag Inden for det på bilag 2 med særlig signatur markerede areal, øst for vej A, kan der anlægges plads for genbrugscontainere og lign. 5.8 Hvor vej E / E krydser stien, som vist i princippet på bilag 4, skal der etableres trafikdæmpende foranstaltninger efter Næstved Kommunes nærmere anvisninger. 6 Parkering 6.1 Ved fritliggende parcelhuse og dobbelthuse skal der anlægges parkeringsareal til mindst 2 biler på hver grund. 6.2 Ved tæt-lav bebyggelse skal der anlægges fælles parkeringspladser svarende til mindst 1½ bilplads pr. bolig. Parkeringspladserne kan delvis placeres på en del af det tilgrænsende vejareal som vist på bilag 4. 7 Ledningsanlæg 7.1 El-, telefon- og antenneledninger skal fremføres som jordkabler. 17

18 7.2 Eksisterende ledningsanlæg (kloak- og vandledninger, el-, telefon-, naturgas- og antenneledninger m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger. Den omtrentlige beliggenhed af tinglyste ledningsanlæg og drikkevandsboringer er vist på bilag 5. Det forudsættes, at den viste elluftledning kabellægges i forbindelse med områdets udbygning. Inden for en afstand på 50 m fra drikkevandsboringer må der ikke udføres anlæg for spildevand. Udover de på bilag 5 viste ledninger findes der drænledninger, hvis beliggenhed i lokalplanområdet ikke kan fastslås med sikkerhed. Opmærksomhed henledes på: at der ikke må bygges hen over rørledninger og dræn, at der ikke må plantes træer så tæt på rørledninger, at rødderne kan skade rørledningerne, at enhver omlægning af og tilslutning til alle former for vandløb, herunder dræn, skal godkendes af vandløbsmyndigheden. at der ikke må ske ændringer af de eksisterende afvandingsoplande eller i den naturlige afstrømning og afstrømningshastighed uden vandløbsmyndighedens tilladelse. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. 8 Bebyggelsens omfang og placering 8.1 For fritliggende parcelhuse gælder følgende: Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Ved beregning af grundstykkets areal kan der ikke medregnes andel af de jf. 3.2 udlagte fællesarealer Al bebyggelse, også udhuse, carporte og lignende, skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod veje Garager, carporte, udhuse og lignende småbygninger skal tillige placeres mindst 1 m fra skel mod stier og friarealer, og således at levende hegn langs skel kan føres ubrudt forbi. 18

19 8.1.6 Højde af bygninger i skelbræmme: Garage, carporte eller udhus opført i skelbræmmen, må opføres med en højde på max. 2,5 m målt i skel, stigende til max. 3,5 m målt i en afstand af 2,5 m fra skel. Højderne måles fra et af bygningsmyndigheden fastsat niveauplan. 8.2 For tæt-lav bebyggelse gælder følgende: Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 for bebyggelse i 1 etage, 45 for bebyggelse i 1 etage med udnyttelig tagetage. Ved beregning af grundstykkets areal kan der ikke medregnes andel af de jfr. 3.2 udlagte fællesarealer Beboelsesbygninger skal placeres mindst 3 m fra skel mod vej I området som på bilag 2 er markeret med O, kan der opføres fællesbygning i højst 1 etage og med højst 200 m² bebygget areal. Bygningen må ikke være højere end 7 m. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 For området som helhed gælder, at bortset fra almindelige navne- og nummerskiltning må skiltning og reklamering ikke finde sted. 9.2 Der må ikke anvendes blanke og reflekterende materialer som tagbeklædning på bebyggelsen. 10 Ubebyggede arealer, hegning og beplantning 10.1 De arealer der er vist med prikket signatur på bilag 2 må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles friarealer til ophold, leg, stiforbindelser og lignende Inden for den på bilag 2 med O mærkede del af friarealerne kan der opføres en fællesbygning efter bestemmelserne i Desuden kan der etableres støjafskærmning, pumpe-, gas- og transformerstationer og lignende tekniske anlæg, legehuse og lignende samt sådanne småbygninger der er nødvendige for arealernes drift og vedligehold. Herudover må friarealerne ikke bebygges Der udlægges areal til regnvandsbassin i områdets nordvestlig del, i princippet som vist på bilag 2 og 3. Bassinet skal udformes, så det indgår naturligt i de grønne områder. Bassinets nærmere udformning skal godkendes af Næstved Kommunes kloakforsyning. 19

20 De på bilag 5 viste, beskyttede søer, er registreret som søer der skal beskyttes efter Naturbeskyttelsesloven. Søernes tilstand må ikke ændres uden tilladelse fra Storstrøms Amt. Ny 10.2: 10.2 Eksisterende levende hegn langs digerne skal plejes og fornys efter nærmere anvisninger fra Næstved Kommune. Langs skel mod vej E-E skal der plantes et levende hegn med arter svarende til det eksisterende levende hegn langs vejens sydskel. De på bilag 5 viste, beskyttede diger, i skel mod henholdsvis nord og øst må ikke ændres uden tilladelse fra Storstrøms Amt I vejrabatterne mellem parkeringspladser til tæt-lav bebyggelse skal der plantes spredte træer og trægrupper, i princippet som vist på bilag 3 og bilag På alle ejendomme skal hegn langs skel mod veje, stier og friarealer etableres som levende hegn Hegnene skal plantes mindst 0,3 m fra skel og holdes på egen grund De levende hegn kan eventuelt suppleres af trådhegn, der ikke må være højere end 1 m og kun må placeres på egen grund i eller bag beplantningen Hegnsplantningen må ikke klippes eller beskæres til en lavere højde end et eventuelt trådhegn Ved områderne til tæt-lav bebyggelse og eventuelle fælleshuse skal de nævnte hegn bestå af klippet bøgehæk Stensætninger, plantestensmure, betonstøttemure og lignende må ikke anvendes mod veje, stier og friarealer, idet hegn skal plantes i samme højde som terrænet på tilgrænsende veje, stier, rabatter og friarealer. Nyt afsnit under 10.4 indsættes: Al terrænregulering mellem skel og indtil 2,5 meter fra skel skal ske ved udjævning/tilpasning til de tilstødende grunde/arealer Terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn efter udstykning og byggemodning må ikke finde sted i parcelhusområderne Terrænregulering på mere end +/- 1,0 m i forhold til eksisterende terræn efter udstykning og byggemodning må ikke finde sted i tæt-lav bebyggelser Ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme, der ikke benyttes til indkørsel, parkering eller gårdsplads, skal anlægges og vedligeholdes som have Større både samt uindregistrerede campingvogne og køretøjer må ikke opbevares på de ubebyggede arealer Affaldsbeholdere, affaldsstativer og lignende skal placeres eller afskærmes således, at de ikke virker skæmmende for området. 11 Støj 11.1 Der skal etableres de nødvendige afskærmningsforanstaltninger mod Vestre Ringvej for at nedbringe støjniveauet 20

for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej

for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 OM LOKALPLANER: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20

Lokalplan nr. 197. Boliger ved Holbækvej. Lokalplan 197. Lokalplanområde. Holbækvej. Vænget. Vænget. Motorvej E20 Holbækvej Lokalplan nr. 197 Lokalplanområde Lokalplan 197 Vænget Vænget Motorvej E20 Boliger ved Holbækvej april 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 34 vedrører et område øst for Grønsvinget og nord for Vingetoften. Området er udnyttet til boligbebyggelse i form af ens gårdhuse.

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05

Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4. Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup. Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Lokalplan 1.B3.5/1.C2.4 Stejlehøjen- boliger i Mogenstrup Lokalplanforslag offentligt fremlagt i perioden 20.09.05 21.11.05 Redegørelse Lokalplan nr. 1.B3.5/1.C2.4 omfatter del af matr.nr. 4dq Pederstrup

Læs mere