Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15."

Transkript

1 Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og Indkomne forslag a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 5. Valg til bestyrelsen (Alle modtager genvalg for en 2 års periode) a. Brian Nielsen b. Jens Byskov c. Søren Munk 6. Valg af bestyrelsessuppleant 7. Valg af revisor a. Kim Mohr Larsen (Modtager genvalg) 8. Valg af revisorsuppleant a. Michael Ranneriis (Modtager genvalg) 9. Eventuelt Stemmeberettigede fremmødte Patrick Bye, Kasper Riel Kongstad, Thomas Kongstad, Stine Berg Sørensen, Jonna Nielsen, Brian Nielsen, Ruth Hansen, Kåre Landgren, Erling Egeberg Madsen, Søren Munk, Charlotte Tang, Henrik Boje, René Krarup, Michael Ranneries, Torben Jønsson, Jens Byskov, Meik Børner og Erik Hedeby Afbud Kim Larsen, Jacob Arent og Vibeke Sandau Valg af dirigent og referent Dirigent: Jens Byskov Referent: Meik Børner Formandens beretning Se vedlagte bilag Formandens beretning. Formandens beretning blev godkendt enstemmigt. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Gennemgang af regnskab 2013 Regnskabet blev godkendt dog med forbehold for at det endnu ikke var godkendt af foreningens revisor.

2 Generalforsamling Se bilag Regnskab 2013 Indkomne forslag Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Gennemgang af forslag til nye vedtægter ved formanden. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. De nye vedtægter er vedlagt. Kontingentfastsættelse Personligt/Støttemedlemskab kr. 50,- Firmamedlemskab kr ,- Kontingentfastsættelse for det kommende år blev enstemmigt vedtaget. Valg til bestyrelsen (Alle modtager genvalg for en 2 års periode) Brian Nielsen, Jens Byskov og Søren Munk Alle blev genvalgt uden modkandidater. Valg af bestyrelsessuppleant Patrick Bye blev valgt. Valg af revisor Kim Mohr Larsen -Enstemmigt genvalgt Valg af revisorsuppleant Michael Ranneriis -Enstemmigt genvalgt Eventuelt Der blev snakket om, hvorfor vi ikke må have hytten. En af nabohytterne på Mosevej 41 - Carsten Brønmark, er vist ikke en forening og dette kunne man bruge til at undersøge præcist hvilke regler der er for at må have hytte i området. Henrik Bøje spurgte til hvad skal vores overskudspenge gå til: Svar fra bestyrelsen: De skal gå til børnearbejdet i K19s Vanløse Hytten er købt for at skabe penge K19s kredsleder Jens Arffmann fortalte hvad de gerne ville have penge til: Ønske om at skifte teltene ud som er fra Torben Jønssons barndom ;-) Plan om fjeldtur sommeren brug for telte

3 Generalforsamling Landslejr 2016 koster kredsen en masse penge til fx tov og presenning. Erik Hedeby fortalte at der findes fonde hvor man kan søge penge til større projekter, og det ville K19s Venner også kunne hjælpe kredsen med. Dirigenten konstaterede herefter at dagsorden var udtømt og hævede generalforsamlingen. Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 23. september 2014 Brian Nielsen Formand Jens Byskov Dirigent Meik Børner Referent

4 Generalforsamling Bilag Formandens beretning Formandens beretning Sikke en start? 2013 var start året, hvor K19 s Venner blev en officiel forening 2013 var også året hvor K19 s Venner købte en hytte Tak til en masse venner af K19, der sponserede pengene til at købe hytten af K24: Bækbo El Service, De Blå Mænd V/Søren Schmidt, Globe Accounting, Kailow Tryk, Malerfirma Bech Poulsen, Michael N. Johansen Tømrer/Snedker firma, Nesgaard Foto, Renco, Solution Team, Vanløse Glarmesteren 2013 var også første gang at K19 s Venner stod for afspærringen til halloween 2013 var også meget aktive omkring K19 s Julemarked med salg af juletræer, æbleskiver og Gløgg Formandens beretning Og 2014 fulgte godt op på var lige kommet i gang, da K19 s Venner fik hytten officielt 2014 gav også K19 s Venner de første arbejdsweekender i den nye hytte 2014 gav også konkurrencen, der skulle give hytten sit nye navn Skærven vandt afstemningen og er nu hyttens officielle navn 2014 var også K19 s Venners første år med afspærring ved Vanløse På den Anden Ende

5 Generalforsamling Formandens beretning Bestyrelsen Formand Erik Hedeby Næstformand Brian Mandrup Nielsen Kasserer Meik Børner Som lederrepræsentant fra K19 Vanløse Jacob Arent Som repræsentant fra bestyrelsen i K19 Vanløse Vibeke Sandau Menig medlem Jens Byskov Menig medlem Søren Munk Menig medlem Torben Jønsson Revisorer Revisor Kim Mohr Larsen Revisorsuppleant Michael Ranneries Formandens beretning Mål for 2014/2015 Fortsat istandsættelse af hytte og opstart med udlejning af samme Mindst 100 nye medlemmer Tjene penge til K19 s Venner eller K19 Vanløse ved Vejafspærringer ved byfester Sank Hans på Damhusengen Julemarked i kredsen Fundraising Nytænkning

6 Generalforsamling Bilag Regnskab 2013

7 Godkendt p6 selskabets ordinere generalforsa mling den 23. september 2014 K19's Venner Arsregnskab 2013 cvr.nr regnskabstr

8 Årsregnskab 2013 Indhold Selskabsoplysning... 3 Resultatopgørelse Balance Budget Side 2 af 6

9 Årsregnskab 2013 Selskabsoplysning Selskabet K19 s Venner c/o Erik Hedeby Roshagevej Vanløse cvr.nr Bestyrelsen Formand: Erik Hedeby Næstformand: Brian Nielsen Kasserer: Meik Børner Søren Munk Jens Byskov Torben Jønsson Medlem af K19 Vanløse kredsbestyrelsen: Vibeke Sandau K19 Vanløse lederrepræsentant: Jacob Arent Revision Revisor: Kim Larsen Revisorsuppleant: Michael Ranneries Side 3 af 6

10 Årsregnskab 2013 Resultatopgørelse 2013 Regnskabsår 2013 (31. maj dec. 2013) Indtægter Medlemsskab 1.650,00 Praktisk arbejde 8.000,00 Sponsorat ,00 Hytteudlejning - Total indtægter ,00 Salgsomkostninger Uddelt tilskud -777,00 Total salgsomkostninger -777,00 Bruttoresultat ,00 Andre indtægter Andre indtægter 600,00 Total andre indtægter 600,00 Udgifter Fester - Forplejning ved møder -282,00 Forplejning ved praktisk arbejde -593,00 Hytte - Diverse omkostninger - Hytte - Ejendomsskat - Hytte - El - Hytte - Forplejning arbejdsweekender - Hytte - Forsikring - Hytte - Materialer - Hytte - Vand - Reklamer og markedsføring - Total udgifter -875,00 Nettoresultat ,00 Side 4 af 6

11 Årsregnskab 2013 Balance 2013 Aktiver Regnskabsår 2013 Bank og kontantbeholdninger Kasse 0 Nordea foreningskonto Total bank og kontantbeholdninger Omsætningsaktiver Til gode hos kunder Total omsætningsaktiver Anlægsaktiver Hytten 0 Total anlægsaktiver 0 Total aktiver Passiver Egenkapital Dette års resultat Overført resultat 0 Total egenkapital Skyldig moms Købsmoms (indgående moms) 0 Moms af varer købt i udlandet 0 Moms af ydelser købt i udlandet 0 Salgsmoms (udgående moms) 0 Skyldig moms Total skyldig moms Kortfristede forpligtelser Mellemregning med Kasserer - Meik Børner 322 Total kortfristede forpligtelser 322 Total passiver Side 5 af 6

12 Årsregnskab 2013 Budget 2014 Budget 2014 Indtægter Medlemsskab 8.500,00 Praktisk arbejde 8.000,00 Sponsorat ,00 Hytteudlejning ,00 Total indtægter ,00 Salgsomkostninger Uddelt tilskud - Total salgsomkostninger - Bruttoresultat ,00 Andre indtægter Andre indtægter - Total andre indtægter - Udgifter Fester -500,00 Forplejning ved møder -500,00 Forplejning ved praktisk arbejde -500,00 Hytte - Diverse omkostninger ,00 Hytte - Ejendomsskat ,00 Hytte - El ,00 Hytte - Forplejning arbejdsweekender ,00 Hytte - Forsikring ,00 Hytte - Materialer ,00 Hytte - Vand ,00 Reklamer og markedsføring ,00 Total udgifter ,00 Nettoresultat 2.000,00 Side 6 af 6

13 VEDTÆGTER FOR K19 s VENNER STØTTEFORENING FOR FDF K 19 VANLØSE 1. Foreningens navn er K19 s Venner Stk. 2. Foreningens adresse er Kassererens adresse 2. Foreningens formål er, at danne bindeled mellem K19 s venner og FDF K 19 - Vanløse (herefter kaldet Kredsen), samt yde praktisk og økonomisk støtte til Kredsen 3. Som medlemmer af Foreningen kan optages alle, der har interesse i og ønske om aktivt eller passivt at støtte Kredsen og dennes medlemmer 4. Bestyrelsen består af 6 til 9 medlemmer, der udpeges således: 1) Mindst 4 medlemmer vælges af generalforsamlingen 2) 1 lederrepræsentant udpeges af Kredsen 3) 1 medlem af Kredsens bestyrelse udpeges af kredsbestyrelsen Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling. Der skal som minimum udpeges en formand, en næstformand og en kasserer. Stk. 3. De valgte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen således, at halvdelen hvert år er på valg. Kredsen og Kredsbestyrelsen vælger selv valgperioden. Stk. 4. Generalforsamlingen vælger endvidere op til 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen Stk. 5. Bestyrelsen afholder minimum 4 møder fordelt på hele året. 5. Generalforsamlingen afholdes hvert efterår efter forudgående indkaldelse. Indkaldelsen udsendes med minimum 14 dages varsel. Stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Stk. 3. Afstemning sker alene ved håndsoprækning blandt tilstedeværende, betalende medlemmer Stk medlemmer eller 3 medlemmer af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som angivet i stk. 1. Stk. 4. På generalforsamlingen vælges en revisor for 2 år ad gangen og en revisorsuppleant for 1 år ad gangen. 6. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen Stk. 2. Kontingentet opkræves primo august måned med forfald 31. august. Stk. 3. Ved indmeldelse i perioden 1. august til 31. december betales kontingent for et helt år. Ved indmeldelse i perioden 1. januar til 31. juli betales for et halvt år. 7. Regnskabsåret er fra 1/1-31/12 Stk. 2. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen 8. Bestyrelsen disponerer over foreningens midler i henhold til 2, og tegner sig ved formand og kasserer i forening. Stk. 2. Ved disposition ud over kr ,- tegnes foreningen ved formand, næstformand og kasserer i forening. Stk. 3. Ved disposition ud over kr ,- tegnes foreningen alene af den samlede bestyrelse (minimum 80% af bestyrelsens medlemmer stemmer for). 9. Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen. 10. Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved beslutning på generalforsamlingen. 11. Ved foreningens eventuelle opløsning, der kun kan ske efter beslutning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, tilfalder foreningens evt. midler og andre aktiver, herunder fast ejendom, Kredsen. Som ændret på generalforsamling 23. september 2014

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere