Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen"

Transkript

1 Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder på SE og HØR, er afsluttet. Sammen med konklusionerne af undersøgelsen fremlægger Aller Media A/S en redegørelse for de personalemæssige konsekvenser samt en handlingsplan for en række nye og skærpede initiativer, der skal tilsikre, at noget lignende ikke kan ske igen. Aller Media A/S ønsker at fortsætte det gode samarbejde med politiet herunder udlevering af alt relevant materiale, men afventer landsrettens eller evt. højere instansers principielle dom om mediers ret til kildebeskyttelse. Advokat Henrik Stagetorn og statsaut. revisor Mikkel Sthyr fra PwC har netop afsluttet den eksterne uvildige undersøgelse af SE og HØR og afdækket, i hvilket omfang bladet i en periode har anvendt systematisk ulovlig overvågning af kendte og kongeliges kreditkortoplysninger. Undersøgelsen er gennemført fuldstændig uafhængigt af Aller Media A/S, og undersøgelsesgruppen har haft uhindret adgang til alt materiale, som Aller Media A/S og den øvrige del af Aller-koncernen i Norden har rettighederne over, og som undersøgelsesgruppen har fundet relevant at inddrage. Kommissorium for undersøgelsen kan ses her. Hovedkonklusionerne af den eksterne uvildige undersøgelse er følgende: SE og HØR har i en periode på knap tre år fra efteråret 2008 til og med marts 2011 gjort brug af ulovligt tilvejebragte oplysninger fra den såkaldte ulovlige tys-tys-kilde. En række medarbejdere på SE og HØR har haft kendskab til den ulovlige kilde. Herunder to journalister, der fungerede som de primære kontaktpersoner til kilden og to chefredaktører Et medlem af direktionen i Aller Media A/S, som i en kort periode var konstitueret chefredaktør på SE og HØR, har haft kendskab uden, at omfanget er fuldt afdækket. Øvrig direktion og bestyrelse i Aller Media A/S har ikke været informeret om den såkaldt ulovlige tystys-kilde. Der har været uregelmæssigheder i forbindelse med udbetaling af tip-honorar til den såkaldte ulovlige tys-tys-kilde, hvor Aller Media A/S egne attestationsregler er overtrådt. Dertil er der en risiko for, at gældende regler for indberetning til SKAT og fradrag for skat og moms ikke er overholdt. Brugen af kreditkortoplysninger fra den såkaldte ulovlige tys-tys-kilde anses for at være i strid med lovgivningen. 1

2 Resultaterne af undersøgelsen viser også, at der i enkelte tilfælde og over en kort periode er søgt oplysninger om kendtes flyreservationer via en medarbejder i et flyselskab, som ifølge rapporten anses for ulovligt tilvejebragte. Adm. direktør i Aller Media A/S, Pål Thore Krosby, tager stærkt afstand fra anvendelsen af nogen former for ulovlige metoder og har på baggrund af undersøgelsens resultater straks taget de nødvendige personalemæssige konsekvenser og iværksat en handlingsplan, der skal tilsikre selskabet mod lignende sager i fremtiden. Jeg er chokeret over omfanget af og kendskabet til den ulovlige systematiske overvågning, som undersøgelsen viser, der har været anvendt på SE og HØR. Det er metoder og en kultur, som vi ikke accepterer i Aller Media A/S, og noget som jeg tager stærkt afstand fra. Sagen er dybt beklagelig og har med øjeblikkelig virkning fået konsekvenser for fire ledere og to medarbejdere udover en udgiverdirektør, som tidligere har valgt at trække sig. Aller Media A/S er selvfølgelig forberedt på at tage de eventuelle konsekvenser af overtrædelser og beklager stærkt overfor berørte eksterne parter, siger adm. direktør Pål Thore Krosby. Personalemæssige konsekvenser Aller Media A/S har på baggrund af rapportens konklusioner foretaget en grundig samlet vurdering af, hvilke kriterier, der skal være afgørende for konsekvenserne for den enkeltes ansættelsesforhold. Det omhandler overvejende, hvorvidt man har haft ansvar, været aktivt medvirkende og haft specifik viden om brugen af den ulovlige kilde. Foruden at sagen har fået konsekvenser for en udgiverdirektør, som også i perioder har været chefredaktør, har Aller Media A/S ud fra fakta, de fulde sammenhænge og de definerede kriterier, valgt at afslutte arbejdsforholdet med en redaktionschef, en regnskabschef og en journalist. Derudover er der uddelt skriftlige advarsler til to ledere og en medarbejder. Aller Media A/S vil i respekt for de berørte medarbejdere ikke uddybe dette yderligere. Af resultaterne fra undersøgelsen fremgår det, at oplysninger via en medarbejder i et flyselskab anses for ulovligt tilvejebragte. Aller Media A/S noterer sig denne vurdering og tager dette meget alvorligt. Aller Media A/S vil som en del af en skærpet implementering af de presseetiske regler og Code of Conduct tage nøje stilling til, hvordan man skal forholde sig til fortolkningen af loven om brug af kilder. Spørgsmålet om denne fortolkning bliver også for øjeblikket prøvet i landsretten. Endelig afgørelse af denne sag afventes. Yderligere pågår der en generel debat i branchen, hvad der er almindelig kildebrug, og hvad der er lovbrud. Brugen er vurderet til ikke at få personalemæssige konsekvenser. Handlingsplan skal sikre stærk forankring af ansvarlig adfærd Parallelt med gennemførelsen af den eksterne uvildige undersøgelse, har Aller Media A/S arbejdet med en handlingsplan, der skal sikre Aller Media A/S bedst mulig mod, at alle former for ulovlige metoder anvendes i fremtiden. Handlingsplanen indeholder fem fokusområder, der er en kombination af nye 2

3 initiativer og en styrkelse af eksisterende regler og procedurer. Handlingsplanen skal være implementeret på tværs af alle afdelinger i hele Aller Media A/S inden den 30. september Vi har som selskab et juridisk og moralsk ansvar, vi skal leve op til. Undersøgelsen har beklageligvis med al tydelighed vist os, at selvom vi har strømlinet Aller Media A/S igennem flere år, er det nødvendigt, at vi på flere områder får styrket vores interne kontroller og gjort vores ledelseskodeks og principper endnu tydeligere. Dertil vil vi som et led i handlingsplanen nøje gennemgå og skærpe vores redaktionelle retningslinjer samt indskærpe vores Code of Conduct på alle niveauer i Aller Media A/S, så vi sikrer os, at de bliver overholdt, og at vores værdier bliver efterlevet, siger Pål Thore Krosby. Handlingsplanens fem fokusområder 1. Aller Media A/S retningslinjer Allers Code of Conduct, der trådte i kraft den 1. januar 2013, er retningslinjer for at fremme ansvarlig adfærd og sikre, at gældende lovgivning overholdes, og at etiske retningslinjer omkring bl.a. menneskerettigheder og arbejdstagerstandarder respekteres. Som noget nyt bliver Code of Conduct fremover indarbejdet i alle ansættelseskontrakter hos nye og eksisterende medarbejdere. Det betyder, at Code of Conduct skal læses og underskrives af samtlige ansatte i Aller Media A/S. Med sin underskrift tilkendegiver man, at man forstår, har accepteret og handler i overensstemmelse med Code of Conduct. Aller Media A/S har i 2011 nedfældet et ledelseskodeks og udviklet en række principper for god ledelse. Ledelseskodekset er en række regler udarbejdet af direktionen og chefredaktørgruppen i Aller Media A/S for, hvordan ledelsen til enhver tid optræder overfor hinanden i forhold til ansvar, loyalitet, respekt, viden og involvering. Dertil har Aller Media A/S for at sikre en ensartet, god og høj ledelsesstandard på tværs af organisationen defineret en fælles lederfilosofi og 10 principper for god ledelse af medarbejderne. Som et led i handlingsplanen bliver lederens ansvar i forhold til at repræsentere Aller Media A/S i samsvar med virksomhedens strategier, retningslinjer og Code of Conduct uddybet, og lederen forpligter sig til at tage ansvar for egen og andres kendskab, forståelse og respekt for disse retningslinjer for ansvarlig adfærd. Det skrives fremover ind i alle lederkontrakter og vil fremover indgå i den årlige vurdering af den enkelte leder. 2. Redaktionelle retningslinjer Der er udarbejdet en række etiske retningslinjer for journalistik i Aller Media A/S, som skal ses som et tillæg til de gældende presseetiske regler. Retningslinjerne understreger desuden, at journalistisk arbejde i Aller Media A/S skal ske i overensstemmelse med de vejledende regler for god presseskik jf. Medieansvarsloven, dansk lovgivning og i tråd med Aller Media A/S værdier. 3

4 Som et led i handlingsplanen skal alle redaktioner fremover tage stilling til, hvilke konsekvenser de redaktionelle retningslinjer har for det enkelte blads profil. Alle chefredaktører har ansvar for, at der bliver foretaget en individuel fortolkning og skal sikre dette implementeret i det daglige arbejde inden den 30. september Øget intern kontrol Aller Media A/S indfører nye og skærpede bilags- og attestationsregler. Det indebærer bl.a. lavere beløbsgrænser, skærpede tidskrav for godkendelse og afregning af udlæg, skærpede krav til bilagsdokumentation i forbindelse med repræsentation og kildepleje samt implementering af strammere opfølgende kontroller. De nye skærpede regler skal indarbejdes snarest og træder fuldt ud i kraft senest den 30. september Tilsvarende poltikker og retningslinjer som anført i handlingsplanens punkt 1 3, ovenfor vil efter krav fra Aller Holding A/S med nødvendig national tilpasning samtidig tillige blive indført i alle de øvrige selskaber i Aller-koncernen i Norden. 4. Whistleblower-ordning Jf. Aller-koncernens Code of Conduct, ønsker Aller Media A/S at være en ansvarlig virksomhed, der overholder gældende lovgivning, og som opererer ansvarligt med respekt for omgivelserne, samfundet, konkurrenterne, kunderne og hinanden. For at undgå at der i fremtiden kan ske ulovligheder eller brud noget sted i Aller-koncernen, indfører Aller Holding A/S gældende for hele Aller-koncernen i Norden yderligere en whistleblower-ordning, der medfører, at medarbejdere, der fremover opdager mistænkeligheder eller ulovligheder, fremover anonymt kan anmelde disse på en sikker og effektiv måde. Whistleblower-ordningen implementeres hurtigst muligt af Aller Holding A/S i hele Aller-koncernen i Norden, og vil i Aller Media A/S få virkning allerede fra den 1. juli Reformering af SE og HØR Sagen har vist, at der i en periode har været en uhensigtsmæssig kultur på SE og HØR, hvor anvendelsen af ulovlige metoder har været accepteret blandt såvel ledelse som hos journalister. Aller Media A/S har derfor nedsat en arbejdsgruppe med nuværende chefredaktør på SE og HØR, Niels Pinborg, og direktionen i Aller Media A/S, som skal tage stilling til, hvilke metoder SE og HØR fremover må bruge, og hvor grænsen fremover skal gå i forhold til anvendelse af paparazzimetoder samt udbetaling af tipshonorarer. Ændringen af SE og HØRs journalistiske metoder og redaktionelle linje er et led i en reformering af bladets redaktionelle profil og udvikling af en ny ledelse samt organisation og kultur på redaktionen. Det skal sikre, at redaktionen arbejder med lovlige metoder, som Aller Media A/S kan stå inde for. 4

5 Afgørende dele i forhold til arbejdsmetoder og redaktionel linje skal være implementeret senest den 30. september På vegne af Aller Media A/S: Pål Thore Krosby Adm. direktør Aller Media A/S Om Aller Media A/S i Danmark Aller Media A/S er den førende udgiver af magasiner og ugeblade i Danmark med et samlet ugentligt oplag på omkring eksemplarer, og hver uge læser cirka 2 mio. danskere et af Allers mere end 20 blade og magasiner. I Danmark er Allers markedsandel på ugeblade 72 pct. og 26 pct. på magasiner. Sideløbende med blad- og magasinproduktion øges indtægtsstrømmene på de digitale og mobile platforme. Aller Media har mere end 1 mio. unikke månedlige brugere, og er nr. 7 på den digitale udgiverliste, som Danske Medier Research (tidl. FDIM) står bag. Aller har ca. 600 ansatte i Danmark. Det danske Aller Media A/S er et datterselskab af Aller Holding, som også har aktiviteter i Norge, Sverige og Finland. For yderligere information se og 5

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret

BETÆNKNING 1472. Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte. Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret BETÆNKNING 1472 Ytringsfrihed og meddeleret for offentligt ansatte Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret MARTS 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2005 1457

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere