TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)"

Transkript

1 NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til The U.S. Securities Act af 1933 med senere ændringer, og må således ikke udbydes eller sælges i USA eller til fordel for amerikanske statsborgere. 1

2 I forbindelse med offentliggørelsen af selskabets årsrapport for 2014 den 12. februar 2015 offentliggøres hermed nedenstående tillæg til Nordea Kredits basisprospekt for realkreditobligationer af 14. februar Tekst markeret med citationstegn i afsnittene nedenfor erstatter teksten i de tilsvarende afsnit i det oprindelige basisprospekt i den fulde ordlyd. Resumé I punkt B.12 på side 6 slettes den nuværende tabel, og nedenstående tabel indsættes i stedet: Indtægter, resultat og forretningsomfang, hovedposter (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Årets/periodens resultat Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer til dagsværdi Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Egenkapitalforrentning 7,4 6.1 Omkostningsprocent 8, Solvensprocent 28,6 16,4 Kernekapitalprocent 28,6 16,4 Kernekapital, mio. kr Samlet risikoeksponering, mio. kr. Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Risikofaktorer I afsnittet Risici vedrørende realkreditobligationerne slettes afsnittet Garanti fra Nordea Bank Danmark på side 17, og følgende afsnit indsættes i stedet: 2

3 Garanti fra Nordea Bank Danmark Foruden ovennævnte risikominimerende tiltag stiller Nordea Bank Danmark ifølge samarbejdsaftale en garanti på 25 pct. af det enkelte låns kontantværdi. For lån til almennyttigt boligbyggeri og ungdoms-/ældreboliger er den stillede garanti dog 10 pct. Garantien skal altid omfatte den del af lånet, der ligger ud over en bestemt procentdel af den anvendte værdiansættelse, jf. tabellen nedenfor. Hvis Nordea Kredit har flere lån i samme ejendom, dækker garantierne den yderst placerede del af det samlede engagement. Lån, hvor garantien er udløbet efter den tidligere, tidsbegrænsede garantiordning, er ikke dækket af garantien. Garantiforpligtelsen fornyes når og hvis det eksisterende lån konverteres til et nyt realkreditlån i Nordea Kredit. Garantiforpligtelsen er med til at mindske kreditrisikoen på det enkelte engagement og dermed forstærke Nordea Kredits forretningsmodel, da kravet om garantistillelse styrker incitamentet for Nordea Bank Danmark til alene at henvise kreditværdige låntagere til Nordea Kredit. Garantiens størrelse er afhængig af lånegrænsen, se tabellen nedenfor: Lånegrænse Garantien omfatter den del af lånet, der er placeret udover 80 pct. 60 pct. af den anvendte værdiansættelse 70 pct. 55 pct. af den anvendte værdiansættelse 60 pct. 45 pct. af den anvendte værdiansættelse 40 pct. 30 pct. af den anvendte værdiansættelse Garantien gælder i hele lånets løbetid. Garantien nedskrives ikke men kan dog ikke overstige lånets restgæld. 3

4 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Afsnittet Ledelse på side 50 ff. slettes og følgende afsnit indsættes i stedet: Ledelse Nordea Kredits bestyrelse har følgende medlemmer: Peter Lybecker (formand) Interne ledelseshverv: Chief Executive Officer (CEO), Head of Strategic Partnerships Nordea Bank Danmark A/S Formand for bestyrelsen i Fionia Asset Company A/S Medlem af bestyrelsen i Nordea Finans Danmark A/S, Nordea Finans Sverige AB og Nordea Finance Finland Ltd. Formand for bestyrelsen i Bluegarden A/S, Bluegarden Holding A/S (Multidata Holding A/S), Bankernes Kontantservice A/S, VP Securities A/S og Danmarks Skibskredit A/S. Medlem af bestyrelsen for LR Realkredit A/S. Kim Skov Jensen (bestyrelsesmedlem) Interne ledelseshverv: Managing Director, Group Asset & Liability Management, Group Treasury, Nordea Bank Danmark A/S Formand for bestyrelsen i NJK1 ApS Medlem af bestyrelsen i Fionia Asset Company A/S og Nordea Bank Sveriges Pensionsstiftelse. Ingen. Jørgen Holm Jensen (bestyrelsesmedlem) Interne ledelseshverv: Vicedirektør i Group Credit Danmark. Medlem af Finansrådets kreditudvalg. Jette Petersen (bestyrelsesmedlem) Interne ledelseshverv: Viceområdedirektør i Jylland Nord Nordea Bank Danmark A/S. Ingen. Bestyrelsesmedlemmernes forretningsadresse er Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, postboks 850, 0900 København C. 4

5 Nordea Kredits direktion har følgende medlemmer: Charlotte Gullak Christensen (administrerende direktør) Øvrige interne ledelseshverv: Ingen. Næstformand for bestyrelsen i Realkreditforeningen Medlem af bestyrelsen for e-nettet A/S, e-nettet Holding A/S samt danbolig A/S. Claus Henrik Greve (direktør) Øvrige interne ledelseshverv: Ingen. Medlem af bestyrelsen i Realkreditforeningen. Direktionens forretningsadresse er Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, Trommesalen 4, postboks 850, 0900 København C. Der er ingen potentielle interessekonflikter mellem bestyrelsens og direktionens forpligtelser over for Nordea Kredit og deres private interesser eller øvrige forpligtelser. Afsnittet Revisorer på side 52 udgår, og følgende afsnit indsættes i stedet: Revisorer For regnskabsåret 2012 og frem er Nordea Kredits revisorer Statsautoriseret revisor Finn L. Meyer og Statsautoriseret revisor Henrik Barner Christiansen, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i 2014 fusioneret med Ernst & Young med Ernst & Young som det fortsættende selskab, Osvald Helmuths Vej 4, postboks 250, 2000 Frederiksberg. Nordea Kredits revisorer er medlem af FSR - danske revisorer (tidligere Foreningen af Statsautoriserede Revisorer). 5

6 Finansielle oplysninger og andet materiale I afsnittet Udvalgte regnskabsoplysninger på side 52 ff. slettes den nuværende tabel, og nedenstående tabel indsættes i stedet: Indtægter, resultat og forretningsomfang, hovedposter (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat før skat Årets/periodens resultat Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer til dagsværdi Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal (pct.) Egenkapitalforrentning 7,4 6.1 Omkostningsprocent 8, Solvensprocent 28,6 16,4 Kernekapitalprocent 28,6 16,4 Kernekapital, mio. kr. Samlet risikoeksponering, mio. kr. Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid)

7 I afsnittet Oplysninger om udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater slettes afsnittene Historiske regnskabsoplysninger og Revision af historiske årsregnskabsoplysninger på side 53, og følgende afsnit indsættes i stedet: Historiske regnskabsoplysninger For reviderede regnskabsoplysninger henvises til årsrapporterne for henholdsvis 2013 og 2014 for Nordea Kredit. Nordea Kredit udarbejder regnskabet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) og NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler for udstedere af obligationer. Nordea Kredit har ingen planer om at ændre regnskabsstandarder og/eller regnskabspolitikker i dette regnskabsår. Revision af historiske årsregnskabsoplysninger Det erklæres, at uafhængige revisorer har revideret de historiske årsregnskabsoplysninger for Nordea Kredit. Revisionspåtegninger fremgår af de offentliggjorte årsrapporter for 2013 og 2014 for Nordea Kredit. Dette basisprospekt indeholder ikke andre reviderede oplysninger, end hvad der er indeholdt i årsrapporterne for Nordea Kredit, hvortil dette basisprospekt henviser. Pengestrømsopgørelser Tabellen med pengestrømsopgørelse på side 54 slettes, og nedenstående tabel indsættes i stedet: 7

8 Pengestrømsopgørelser Pengestrømsopgørelse mdkk Driftsaktivitet Årets resultat før skat Regulering af beløb i årets resultat uden likviditetseffekt: Nedskrivning på udlån og tilgodehavender Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 0 4 Af- og nedskrivninger på midlertidigt overtagne aktiver -6-3 Af- og nedskrivninger på andre aktiver Kursreguleringer af aktier og kapitalinteresser 0 1 Periodeafgrænsningsposter (netto) Driftskapitalen: Udlån og andre tilgodeh. til dagsværdi korrigeret for tab og hensættelser Udlån og andre tilgodeh. til amortiseret kostpris 0 1 Andre aktiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Udstedte obligationer Andre passiver Skat, netto I alt fra driftsaktiviteten Investeringsaktivitet Obligationer Aktier mv. 0 0 Kapitalandele i associerede virksomheder mv. 2 1 Materielle og immaterielle aktiver reguleret for afskrivninger 0-1 Midlertidigt overtagne aktiver 5 10 I alt fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Provenue fra aktieemission 0 0 I alt fra finansieringsaktivitet 0 0 Ændring i likviditet Likvider primo Likvider ultimo

9 Afsnittet Dokumentationsmateriale på side 55 slettes, og følgende afsnit indsættes i stedet: Dokumentationsmateriale Nordea Kredit erklærer, at kopi af følgende dokumenter kan besigtiges, mens basisprospektet er gældende: a) Vedtægter for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab af 21. januar b) Stiftelsesoverenskomst af 9. januar 1991 for Nordea Kredit. c) Nordea Kredits årsrapporter for 2013 og En kopi af dokumenterne kan rekvireres ved henvendelse til Nordea Kredit enten på telefon eller på nedenstående adresse: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Trommesalen København V Oplysningerne under c) er også tilgængelige på Nordea Kredits hjemmeside 9

10 Information som integreres ved henvisning Kapitlet på side 56 slettes, og følgende nye kapitel indsættes i stedet: Liste over dokumenter, der er integreret i dette basisprospekt ved henvisning: 1. Årsrapport for 2013 for Nordea Kredit 2. Årsrapport for 2014 for Nordea Kredit Krydsreferencetabel for dokumenter, der er integreret i dette basisprospekt ved henvisning: Hvor i prospektet er krydsreferencen. Side 53 Oplysningselement Historiske reviderede regnskabsoplysninger Reference til sidetal i oplysningselement: Nordea Kredits årsrapport 2013, side Nordea Kredits årsrapport 2014, side Side 53 Revisorpåtegning Nordea Kredits årsrapport 2013, side 42 Nordea Kredits årsrapport 2014, side 42 Side 53 Ledelsespåtegning Nordea Kredits årsrapport 2013, side 41 Side 55 Seneste reviderede regnskabsoplysninger Nordea Kredits årsrapport 2014, side 41 Nordea Kredits årsrapport 2014, side 42 Ledelseserklæring om tillægget til basisprospektet: Vi erklærer, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i dette tillæg 1 til basisprospekt for realkreditobligationer af 16. februar 2015 efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, den 16. februar 2015 I henhold til bemyndigelse fra bestyrelsen for Nordea Kredit Charlotte Gullak Christensen adm. direktør Claus Henrik Greve direktør 10

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 9. februar 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår

Årsrapport 2014. 13. regnskabsår Årsrapport 2014 13. regnskabsår OPLYSNINGER OM LR REALKREDIT 2 LEDELSESPÅTEGNING 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 4 TIL KAPITALEJERNE I LR REALKREDIT A/S 4 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 4 Ledelsens ansvar

Læs mere

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital)

Prospekt 2011. Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Prospekt 2011 Rettet udbud af kapitalbeviser (hybrid kernekapital) Rettet udbud til ejere af Aarhus Lokalbank Aktieselskab kapitalbeviser med fondskode nr. DK0030102017 Udbud af op til DKK 150 millioner

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010

Indhold Ledelsesberetning Delårsregnskab Påtegninger Finansiel Stabilitet Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Delårsrapport pr. 30. juni 2010 Indhold Ledelsesberetning Hovedpunkter 3 Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 4 Kort om Finansiel Stabilitet 5 Beretning 6 Økonomiske forhold 6 Offentliggørelse af oplysninger

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prospekt 20. december 2007

Prospekt 20. december 2007 Prospekt 20. december 2007 CVR-NR. 13 25 53 42 RESUMÉ INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ: Resumé...1 Baggrunden for udstedelse af aktier...1 Capinordic Koncernen...2 Risikofaktorer...3 Bestyrelse og ledelse...3

Læs mere

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013

Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S. Juni 2013 w Basisprospekt for særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter S Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Resumé... 4 Aftaler

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2013 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3

Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 Prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H. 18. august 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 I. RESUMÉ...3 II. RISIKOFAKTORER...5 1. Lovgivningsmæssige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312

FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 FIH årsrapport 2014 CVR-NR. 17029312 Indhold Indhold... 1 Resume... 2 Hovedtal... 3 Forord... 4 Årets resultat... 6 Likviditet og funding... 12 Kreditrisiko og andre typer risici... 13 Solvensbehov og

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere