for Danish Society for Education and Business DSEB CVR nr.: Lett Advokatfirma Adv. Finn Overgaard J.nr ALK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for Danish Society for Education and Business DSEB CVR nr.: 21 72 66 13 Lett Advokatfirma Adv. Finn Overgaard J.nr. 271148-ALK"

Transkript

1 Lett Advokatfirma Adv. Finn Overgaard J.nr ALK VEDTÆGTER for Danish Society for Education and Business DSEB CVR nr.: København Aarhus Kolding

2 Indholdsfortegnelse 1. Navn Formål Medlemmer Kontingent og udmeldelse Elektronisk kommunikation Bestyrelse Direktion Tegningsret Medlemsmøder Vedtægtsændringer Foreningens opløsning Opløsning af uafhængige indsatsområder Afvikling af foreningen Regnskabsår og revision Side 2

3 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Danish Society for Education and Business DSEB. 1.2 Foreningens binavne er Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse FUHU samt Tænketanken DEA vi fremmer viden. 2. Formål 2.1 DSEB er en almennyttig forening hvis formål er at øge værdiskabelse i danske virksomheder og i det danske samfund gennem støtte til udvikling af forretningsrelaterede uddannelses- og forskningsmæssige kompetencer, som et globalt erhvervsliv efterspørger Foreningen kan etablere aktiviteter, der inden for foreningens formål agerer fagligt uafhængigt af foreningen og dermed referer til et af bestyrelsens uafhængigt råd. Formanden for dette råd udpeges af DSEB s bestyrelse. Hver aktivitet vil have et Charter for deres virke, som tillige godkendes af DSEB s bestyrelse. 3. Medlemmer 3.1 Som medlem af foreningen kan optages private og offentlige virksomheder, selvstændigt erhvervsdrivende samt organisationer og uddannelses- og forskningsinstitutioner. 3.2 Partnere i Tænketanken DEA og medlemmer af NOCA (Network of Corporate Academies) er fødte medlemmer af DSEB. Øvrige foreninger som arbejder inden for foreningens formål kan efter aftale opnå samme status. Side 3

4 4. Kontingent og udmeldelse 4.1 Medlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes af årsmødet på baggrund af forslag fra bestyrelsen. 4.2 Æresmedlemmer og livsvarige medlemmer betaler ikke kontingent. 4.3 Kontingentet dækker perioden fra 1. juni til 31. maj og forfalder til betaling 30. juni. Ved indmeldelse betales et forholdsmæssigt kontingent, svarende til perioden (opgjort i hele måneder) fra indmeldelse og frem til førstkommende 31. maj. Betales kontingent først efter påkrav, opkræves et af bestyrelsen fastsat gebyr. Betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 4.4 Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst seks måneders forudgående varsel til ophør med udgangen af et regnskabsår. 5. Elektronisk kommunikation 5.1 DSEB anvender elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) i sin kommunikation med medlemmerne. Foreningen kan dog til enhver tid vælge at benytte almindelig brevpost. 5.2 Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at foreningen til enhver tid er i besiddelse af medlemmets korrekte adresse. 6. Bestyrelse 6.1 Den overordnede ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer og sammensættes på følgende måde: 1-4 medlemmer vælges af og blandt foreningens medlemmer. 3 medlemmer udpeges af henholdsvis Dansk Erhverv, DI og Danmarks Rederiforening med 1 medlem hver. 1 medlem udpeges på skift af Finansrådet og Forsikring & Pension. Side 4

5 Formænd for de af DSEB nedsatte uafhængige aktiviteter er fødte medlemmer af foreningens bestyrelse. 6.2 Alle bestyrelsesmedlemmer skal varetage (bestyrelses)hvervet i deres personlige egenskab uden at repræsentere de virksomheder og institutioner, som har stemt på/udpeget dem, eller de brancher, sektorer eller uddannelsesinstitutioner, hvorfra de har erhvervet deres viden og ekspertise. Valg-/udpegningsperiode bestyrelse 6.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for 2 år ad gangen. 6.4 Af de udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 6.1, afgår 1 medlem hvert år efter tur. Genudpegning kan finde sted, dog højst tre gange i træk. 6.5 Af de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 6.1, afgår 1 medlem hvert år efter tur. Genvalg kan finde sted, dog højst tre gange i træk. 6.6 I tilfælde af et udpeget bestyrelsesmedlems død eller udtræde i en udpegningsperiode udpeges et nyt medlem for den resterende periode af den/de organisation(er), der har udpeget det afgåede medlem, jf. pkt Angår det et valgt bestyrelsesmedlem, kan bestyrelsen vælge at fortsætte med det mindre antal medlemmer frem til næste ordinære valg, såfremt bestyrelsen fortsat er beslutningsdygtig. I modsat fald indkalder bestyrelsen til ekstraordinært medlemsmøde til valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Valg til bestyrelsen 6.7 Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages på årsmødet. 6.8 Kandidater til en post som valgt bestyrelsesmedlem skal anmeldes skriftligt til bestyrelsen inden den 1. april. Forud for udsendelse af invitation til årsmødet skal der foreligge accept fra kandidater, som opstiller. Bestyrelsen kan derudover selv opstille kandidater. Side 5

6 6.9 Bestyrelsen udsender hvert år sammen med indkaldelsen til årsmødet meddelelse til foreningens medlemmer om de kandidater, der opstiller til det forestående bestyrelsesvalg En ledig post som valgt bestyrelsesmedlem besættes med den kandidat, der ved afstemning opnår det højeste antal stemmer. Er der flere ledige bestyrelsesposter, besættes den næste post med den kandidat, der får det næsthøjeste antal stemmer og så fremdeles. Ved stemmelighed trækkes lod. Konstituering og bestyrelsesmøder 6.11 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig for et år ad gangen ved valg af formand og næstformand, der udgør formandskabet Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange om året (ordinære møder) Bestyrelsen afholder endvidere møde, når 2 medlemmer af bestyrelsen, en direktør eller foreningens revisor anmoder herom Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, deriblandt formanden eller i dennes fravær næstformanden. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens henholdsvis næstformandens stemme udslagsgivende. 7. Direktion 7.1 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer, som forestår foreningens daglige ledelse. Direktionen er tillige direktører for de uafhængige indsatsområder. 8. Tegningsret 8.1 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom forpligtes foreningen af formanden eller næstformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. Side 6

7 8.2 Ved salg eller pantsætning af obligationer og andre værdipapirer forpligtes foreningen af formandskabet. I alle andre forhold forpligtes foreningen af en direktør i forening med formanden eller næstformanden. 9. Medlemsmøder Årsmøde 9.1 Årsmøde afholdes hvert år inden den 15. juni. 9.2 Dagsordenen på årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Beretning om foreningens virksomhed i det foregående år. 2. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 3. Fastlæggelse af kontingent for det indeværende regnskabsår. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisor. 6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer. 9.3 Forslag fra et medlem om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen for årsmødet optages på dagsordenen, hvis forslaget er forelagt skriftligt for bestyrelsen senest den 1. april. Forelægges forslag senere, afgør bestyrelsen, om forslaget er fremsat i så god tid, at det efter omstændighederne kan optages på dagsordenen. Ekstraordinært medlemsmøde 9.4 Ekstraordinært medlemsmøde skal afholdes, når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet på medlemsmødet. 9.5 Ekstraordinært medlemsmøde afholdes endvidere på bestyrelsens begæring. 9.6 Ekstraordinært medlemsmøde skal indkaldes senest 30 dage efter begæringens modtagelse. Indkaldelse Side 7

8 9.7 Medlemsmøder indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel. 9.8 Foreningens medlemmer kan møde ved fuldmægtig eller afgive fuldmagt til foreningens bestyrelse. En fuldmagt skal være skriftlig og dateret. Afholdelse 9.9 Bestyrelsen udpeger en dirigent til at lede medlemsmødet. Dirigenten skal sikre, at mødet afholdes på forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte, hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og om nødvendigt bortvise deltagere fra mødet På medlemsmødet har hvert medlem én stemme.æresmedlemmer og livsvarige medlemmer har ikke stemmeret. 10. Vedtægtsændringer 10.1 Vedtægterne kan ændres på et medlemsmøde, hvor forslag herom er optaget på dagsordenen. Forslaget er vedtaget, hvis mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget Afstemning om vedtægtsændringer skal ske skriftligt, hvis et medlem begærer det. 11. Foreningens opløsning 11.1 Forslag om opløsning af foreningen kan behandles på et medlemsmøde, hvor forslag herom er optaget på dagsordenen. Hvis mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for opløsning, skal forslaget herom sammen med referat af forhandlingerne på medlemsmødet inden 14 dage efter mødet sendes til foreningens medlemmer sammen med stemmesedler, på hvilke der kan stemmes ja eller nej til forslaget. Side 8

9 11.2 De udfyldte stemmesedler skal inden en frist på 14 dage returneres til foreningens revisor forsynet med medlemmets forpligtende underskrift på en særlig talon, der fjernes, før stemmesedlen åbnes Stemmesedlerne optælles af foreningens revisor under overværelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer Opløsning af foreningen er vedtaget, hvis mindst ni tiendedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. 12. Opløsning af uafhængige indsatsområder 12.1 DSEB s bestyrelse kan foreslå nedlæggelse af de uafhængige indsatsområder. I tilfælde heraf skal det pågældende uafhængige indsatsområdes partnere tilbydes mulighed for at videreføre aktiviteten uden for DSEB Nedlæggelse af indsatsområder vil normalt kræve en vedtægtsændring, idet det vil kræve ændring af foreningens binavne. 13. Afvikling af foreningen Er opløsning af foreningen vedtaget, jf. pkt. 11, forestår bestyrelsen afviklingen i overensstemmelse med principperne for likvidation af kapitalselskaber i Selskabsloven Foreningens aktiver og forpligtelser overgår til en fond med navnet DSEB Fonden. Denne fond overtager endvidere administrationen af foreningens legater, medmindre dette er udelukket ved de for det enkelte legat gældende særlige bestemmelser Fondens årlige indtægter efter fradrag af 10 pct., der henlægges til kapitalen, skal anvendes til formål, der er i overensstemmelse med eller svarende til foreningens formål, jf. pkt Bestyrelsen, der forestår foreningens ledelse på tidspunktet for beslutningen om opløsning, udpeger fondens første bestyrelse. Side 9

10 13.5 Fondens bestyrelse skal bestå af 7 medlemmer og være bredt og repræsentativt sammensat, svarende til sammensætningen af foreningens bestyrelse, jf. pkt Medlemmerne af fondens første bestyrelse skal så vidt muligt og i det omfang, det er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende fondslovgivning, have været medlemmer af den opløste forenings sidste bestyrelse. I tilfælde af afgang blandt fondens bestyrelsesmedlemmer supplerer bestyrelsen sig selv ved udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer under hensyn til den i pkt. 6.1 foreskrevne sammensætning af bestyrelsen. 14. Regnskabsår og revision 14.1 Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december Foreningens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen på årsmødet Årsregnskabet skal afgives til revision senest den 15. marts, og det reviderede regnskab skal foreligge inden den 15. april. Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 3. november 1880 og senest ændret på ordinær årsmøde den 27. maj Birgit Aagaard-Svendsen Formand Laila Mortensen Næstformand Anders Jensen Charlotte Rønhof Jens Bjergmose Torben Möger Pedersen Preben Nesager Jørgen Elmeskov Side 10

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. Gældende fra 5. maj 2011. for Dansk Fjernvarme

VEDTÆGTER. Gældende fra 5. maj 2011. for Dansk Fjernvarme VEDTÆGTER Gældende fra 5. maj 2011 for Dansk Fjernvarme 1 Navn og hjemsted 1. stk. Foreningens navn er Dansk Fjernvarme. Foreningens binavne er Danske Fjernvarmeværkers Forening, Dansk Fjernvarmeforening

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere