Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel... 4 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 4 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition og pensum Stave- og formuleringsevne... 5 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 5 Kompetencebeskrivelse... 5 Kompetencemål... 6 Kapitel 5. Uddannelsens struktur Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk og dens profiler a. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk b. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i Europas kulturelle identiteter c. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i oversættelse og formidling d. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil Det centrale fags moduler Modul 1: Sprogforandring og sprogbevidsthed Modul 2: Frie emner Modul 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk Modul 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og oversættelse Modul 2G: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik Modul 3G: Frit emne med mundtlig kommunikation og skriftlig sprogfærdighed på italiensk og oversættelse Modul 5: Projektorienteret forløb Modul 6: Speciale Modul 11: Oversættelsesrelateret praksisforløb Modul 12: Tilvalg A og B i Italiensk Modul 13: Tilvalg C og D i Italiensk Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til prøver og fag

3 19. Tilmelding til prøver og fag Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

4 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel 2014-studieordningen for kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. 2. Tilhørsforhold Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for italiensk. 3. Normering Det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk er normeret til 90 ECTS-point og er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS-point, som også omfatter tilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Kandidatuddannelsens gymnasierettede profil består af det centrale fag på 75 ECTS-point og et kandidatsidefag på 45 ECTS-point. Stk. 3. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at den gymnasierettede profil består af det centrale fag på 90 ECTS-point og et kandidatsidefag på 30 ECTS-point. 4. Titel En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i Italiensk giver ret til betegnelsen cand.mag. i italiensk. På engelsk bruges Master of Arts (MA) in Italian. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget af et studiemønster på min. 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i italiensk med tilvalg i fx kulturformidling. Stk. 3. Omfatter uddannelsen fagelementer, der tilsammen udgør en profil, giver det ret til titlen cand.mag. i italiensk med den valgte profil. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav For at blive optaget på det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk skal den studerende have bestået bacheloruddannelsen i Italiensk. Stk. 2. Ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, men som efter studienævnets konkrete faglige vurdering skønnes at have tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer, kan optages. Stk. 3. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 4. Fakultetet kan stille krav om, at optagelse på kandidatuddannelsen forudsætter deltagelse i og beståelse af et suppleringsforløb på op til, der skal være bestået inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter studiestart. 4

5 Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog Ud over, at der på kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk læses tekster på både italiensk og dansk, kan det i visse discipliner forekomme, at der læses tekster på engelsk eller andre fremmedsprog. 7. Normalsidedefinition og pensum En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Oplysninger om pensum findes i særskilt tillæg, hvortil henvises. 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 12. Kapitel 4. Faglig profil 9. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse. 10. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kompetencebeskrivelse En kandidatuddannelse i Italiensk sætter kandidaterne i stand til selvstændigt at løse opgaver der kræver kendskab til og færdighed i italiensk sprog og kulturelle, herunder litterære, historiske og samfundsmæssige praksisser. Dette gælder dels beherskelsen af teknikker til at skabe viden hvor den ikke foreligger i forvejen, men dels også evnen til at bruge denne viden med blik for både dens anvendelsesmuligheder og dens begrænsninger. Erhvervsmæssigt vil en kompetence af denne karakter i stigende grad være relevant ud over de velkendte beskæftigelsesområder (herunder kerneområderne i uddannelsesmæssige og kulturelle virksomheder) i takt med at flere og flere praksisområder får en voksende transnational dimension. Det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk giver kandidaterne en dybere indsigt i en række aspekter af italiensk sprog og det italiensksprogede områdes litteratur, historie og kulturforhold. Ved specialestudiet erhverver de studerende sig ekspertviden inden for at afgrænset fagområde og lærer at forholde sig analytisk til et fagligt problem og at strukturere og fremstille et omfattende 5

6 stof, samt på et videnskabeligt grundlag at opstille analyse- og løsningsmodeller der kan skabe ny viden på området. Kompetencemål En kandidat i Italiensk har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af det italienske sprog og dets nuancer og store variationsspektrum den store italienske litteratur- og kulturtradition og indsigt i litterære og æstetiske problemstillinger aktuelle italienske samfundsforhold i deres historiske kontekst, dvs. i et kulturelt, religiøst og politisk perspektiv, der er væsensforskelligt fra det danske. Færdigheder i at kommunikere flydende på italiensk og såvel skriftligt som mundtligt udtrykke sig på et nuanceret og korrekt italiensk at oversætte fra dansk til italiensk og fra italiensk til dansk med sans for stilleje og betydningsmæssig præcision at bearbejde tekster til forskellige målgrupper at formidle viden om italiensk sprog, litteratur og kultur til et dansk publikum at analysere kulturelle forskelle mellem Danmark og Italien at indsamle og selvstændigt bearbejde materiale om italienske sprog-, kultur- og samfundsforhold. Kompetencer i at diskutere faglige problemstillinger i en bredere faglig sammenhæng at udføre dokumentationsarbejde vedr. italiensksprogede forhold at oversætte italiensk litteratur til dansk at undervise i italiensk, fx på gymnasier og VUC at tilrettelægge og afholde kurser for virksomheder med forbindelse til Italien at varetage opgaver inden for kulturformidling, information og kommunikation, IT, management, marketing, human ressource og offentlig administration. Endelig kvalificerer kandidatuddannelsen til videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelsen. Kapitel 5. Uddannelsens struktur 11. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk og dens profiler Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk indeholder følgende profiler: Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk ( 11a) Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i Europas kulturelle identiteter ( 11b). Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i oversættelse og formidling ( 11c) Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil ( 11d). 11a. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk Kandidatuddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 90 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidattilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Det centrale fag indeholder valgfag. Stk. 3. Kandidattilvalget kan ligge uden for det centrale fag. Inden for det centrale fag kan vælges modul 12 og 13, Tilvalg A/B og C/D i Italiensk (jf. 12). Stk. 4. Fagelementerne under modul 2, Frit emne 2A og Frit emne 2B kan erstattes af Projektorienteret forløb (modul 5). 6

7 Stk. 5. Specialet, der udgør 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for Italiensk. Stk. 6. Specialet kan efter studienævnets afgørelse udvides til 60 ECTS-point, hvis det er af eksperimentel karakter. Stk. 7. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 8. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Sprogforandring og sprogbevidsthed (det centrale fag) Kandidattilvalg (tilvalg) Moderne italiensk i et sociolingvistisk perspektiv (obligatorisk og konstituerende) HITK04101E Det italienske sprogs historie i et litterært, kulturelt og sprogligt perspektiv (obligatorisk og konstituerende) HITK04111E Afhænger af det valgte tilvalg Bunden skriftlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 2. (Mobilitets vindue) 2: Frie emner (det centrale fag) Frit emne 2A (konstituerende) HITK04121E Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Frit emne 2B (konstituerende) HITK04131E Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Kandidattilvalg (tilvalg) Afhænger af det valgte tilvalg 3. 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk (det centrale fag) 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og oversættelse (det centrale fag) Frit emne 3A (konstituerende) HITK04141E Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling (obligatorisk og konstituerende) 5 ECTS-point HITK04151E Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Mundtlig sprogfærdighed (obligatorisk og konstituerende) 2,5 ECTS-point HITK04152E Frit emne 4 med skriftlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling (obligatorisk og konstituerende) 5 ECTS-point HITK04161E Frit emne 4 med skriftlig kommunikation på italiensk. Skriftlig sprogfærdighed (obligat orisk og konstituerende) Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 7

8 2,5 ECTS-point HITK04162E Oversættelse italiensk-dansk og danskitaliensk (obligatorisk og konstituerende) HITK04171E Bunden skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 4. 6: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point HITK04281E Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 11b. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i Europas kulturelle identiteter Se nærmere beskrivelse af profilen i studieordningen for Engelsk, 2013-ordningen under 11b. Stk. 2. Fagelementerne under modul 2, Frit emne 2A og Frit emne 2B kan erstattes af Projektorienteret forløb (modul 5). Stk. 3. Specialet, der skal udgøre 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for et emneområde, der kombinerer det centrale fag og profilen. Stk. 4. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 5. Det strukturerede forløb ved kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i Europas kulturelle identiteter fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Sprogforandring og sprogbevisthed (det centrale fag) Se under 11a. 7: Europæisk kulturhistorie. Oversigtskurser Europæisk kulturhistorie. Oversigtskurser HITK03971E Se studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11b. 2. 2: Frie emner (det centrale fag) 8: Europæisk kulturhistorie. Emnekursus Se under 11a. Europæisk kulturhistorie. Emnekursus HITK03981E Se studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11b. 3. 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk (det centrale fag) 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og Oversættelse (det centrale fag) Se under 11a. Se under 11a. 4. 6: Speciale 30 ECTS-point Se under 11a. 8

9 11c. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i oversættelse og formidling Se nærmere beskrivelse af profilen i studieordningen for Engelsk, 2013-ordningen, under 11c. Stk. 2. Fagelementerne under modul 2, Frit emne 2A og Frit emne 2B kan erstattes af Projektorienteret forløb (modul 5) eller af Oversættelsesrelateret praksisforløb (modul 11). Stk. 3. Specialet, der skal udgøre 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for et emneområde, der kombinerer det centrale fag og profilen. Stk. 4. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 5. Det strukturerede forløb ved kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i oversættelse og formidling fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Sprogforandring og sprogbevisthed (det centrale fag) 9: Oversættelse i Teori og Praksis Se under 11a. Oversættelse i Teori og Praksis HITK03991E Se studieordningen for det centrale fag på kandidatniveaui Engelsk, 2013, 11c. 2. 2: Frie emner (det centrale fag) 10: Særligt studeret emne inden for oversættelsesstudier Se under 11a. Særligt studeret emne inden for oversættelsesstudier HITK03901E Se studieordning for det centrale fag på kandidatniveaui Engelsk, 2013, 11c. 3. 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk (det centrale fag) 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og Oversættelse (det centrale fag) Se under 11a. Se under 11a. 4. 6: Speciale 30 ECTS-point Se under 11a. 11d. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 75 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidatsidefag på 45 ECTS-point. Stk. 2. Kandidatsidefaget skal bygge videre på bacheloruddannelsens gymnasierettede tilvalg. Stk. 3. Specialet, der udgør 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for Italiensk og skal så vidt muligt forbinde det centrale fag og tilvalget med hovedvægten på det centrale fag. Stk. 4. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 5. Det forventede studieforløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil fremgår af følgende oversigt: 9

10 Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Sprogforandring og sprogbevisthed (det centrale fag) 2G: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik (det centrale fag) Se under 11a. Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: indførende og generelt element (obligatorisk og konstituerende) HITK04181E Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: fagog sprogspecifikt element (obligatorisk og konstituerende) HITK04191E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Bunden mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 2. Kandidatsidefag (sidefag) Kandidatsidefag (sidefag) Afhænger af det valgte sidefag Afhænger af det valgte sidefag 3. 3G: Frie emner med mundtlig og skriftlig kommunikation på italiensk og oversættelse (det centrale fag) Kandidatsidefag (sidefag) 4. 6: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Frit emne 3G med mundtlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling (obligatorisk og konstituerende) 5 ECTS-point HITK04201E Frit emne 3G med mundtlig kommunikation på italiensk. Mundtlig sprogfærdighed (obligatorisk og konstituerende) 2,5 ECTS-point HITK04202E Frit emne 3G. Skriftlig sprogfærdighed på italiensk (obligatorisk og konstituerende) 2,5 ECTS-point HITK04203E Oversættelse for gymnasieprofilen i italiensk-dansk og dansk-italiensk (obligatorisk og konstituerende) 5 ECTS-point HITK04211E Afhænger af det valgte sidefag Se under 11a. Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Stk. 6. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point omfatter det centrale fag yderligere følgende fagelement(er) svarende til : Frit emne 2A og Frit emne 2B (modul 2). 10

11 12. Det centrale fags moduler Modul 1: Sprogforandring og sprogbevidsthed Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det italienske sprogs nuancer og store variationsmønster det italienske sprogs udvikling, herunder questione della lingua sprogvariation og sprogforandring og hermed forbundne teorier. Færdigheder i at bestemme forskellige varianter redegøre for det italienske sprogs udvikling fra latin til moderne italiensk påpege ligheder og forskelle mellem dansk og italiensk sprog. Kompetencer i at diskutere variation og forskelle i sprogbrug. Moderne italiensk i et sociolingvistisk perspektiv (obligatorisk og konstituerende) Modern Italian in a Sociolinguistic Perspective (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HITK04101E Undervisnings- og arbejdsformer anvende en bredere teoretisk orientering inden for italiensk sprogvidenskab redegøre dækkende for det moderne italienske sprogs mange nuancer og rige variationsmønster, såvel regional som socialt eller situationelt betinget variation, og bestemme forskellige varianter fremstille et særligt studeret sprogligt problemkompleks klart og grundigt påpege og diskutere variation og forskelle i sprogbrug samt forskelle og ligheder mellem dansk og italiensk. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 5 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Det italienske sprogs historie i et litterært, kulturelt og sprogligt perspektiv (obligatorisk og konstituerende) The History of the Italian Language in a Literary, Cultural, and Linguistic Perspective (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HITK04111E redegøre dækkende og selvstændigt for hovedtrækkene i det italienske sprogs udvikling fra latin til moderne italiensk afgrænse et område, studeret i relation til sprogforandring og til det særli- 11

12 ge italienske kulturelle, æstetiske og sprogpolitiske spørgsmål, questione della lingua, især i forhold til det litterære sprogs udvikling med dets brede spektrum af genrer, videnskabens sprog, sprogtraktater og en række store forfatteres (fx Dante, Machiavelli, Bembo, Ariosto, Leopardi, Manzoni, Svevo) engagement heri. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 30 minutter inkl. votering. 30 minutters forberedelse. Hjælpemidler: Ordbøger og noter. Modul 2: Frie emner Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område vedrørende italienske forhold et udvalgt emne og dets betydning i en bredere faglig sammenhæng. Færdigheder i at diskutere problemstillinger inden for et udvalgt emne indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng. Kompetencer i at formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Frit emne 2A (konstituerende) Free Topic 2A (constituent) Aktivitetskode: HITK04121E diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere de valgte emner i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder uanset eksaminationssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. 12

13 Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 48 timer, 5-7 normalsider. Ved gruppeprøve forøges længden til 8-10 ved 2 deltagere og ved 3 deltagere. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 deltagere). Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 48 timer, normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Særlige bestemmelser Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås her løsning af individuelle kursusrelaterede opgaver. Ved bedømmelsen af deltagelsen skal såvel videns- som færdigheds- og kompetencedimensionen indgå, således at kurser der bedømmes ved aktiv deltagelse kan bidrage til en samlet indarbejdelse af akademiske arbejdsformer. Formelt kræves 80 % fremmøde, samt aflevering og godkendelse af normalt to opgaver på 3-5 normalsider med en emnepræsentation. Én af sidstnævnte kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når alignment til kursets genstandsområde taler for det. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Frit emne 2B (konstituerende) Free Topic 2B (constituent) Aktivitetskode: HITK04131E diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere de valgte emner i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder uanset eksaminationssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd 13

14 operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis). Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter i bedømmelsen med 1/3. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 30 minutter inkl. votering. Hjælpemidler: Det udarbejdede materiale og det opgivne pensum. Modul 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af væsentlige problemstillinger inden for emner vedr. italiensk litteratur, kultur og samfundsforhold de udvalgte emner og deres betydning i en bredere faglig sammenhæng. Færdigheder i at diskutere problemstillinger inden for et udvalgt emne indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng udtrykke sig mundtligt på et idiomatisk korrekt og stilistisk sikkert italiensk Kompetencer i at formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på italiensk på en klar og veldokumenteret måde. Frit emne 3A (konstituerende) Free Topic 3A (constituent) Aktivitetskode: HITK04141E diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere de valgte emner i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder tilpasse en samtale på italiensk til forskellige kommunikationssituationer uanset eksaminationssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. 14

15 Undervisnings- og Arbejdsformer Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/ikke-bestået. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang ved syge-/omprøve: 30 minutter, der gives 30 minutters forberedelse. Hjælpemidler: Ordbøger. Særlige bestemmelser Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås her løsning af individuelle kursusrelaterede opgaver. Ved bedømmelsen af deltagelsen skal såvel videns- som færdigheds- og kompetencedimensionen indgå, således at kurser der bedømmes ved aktiv deltagelse kan bidrage til en samlet indarbejdelse af akademiske arbejdsformer. Formelt kræves 80 % fremmøde, samt aflevering og godkendelse af normalt to opgaver på 3-5 normalsider med en emnepræsentation. Én af sidstnævnte kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når alignment til kursets genstandsområde taler for det. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling (konstituerende) Free Topic 3B with Oral Communication in Italian. Academic Performance (constituent) 5 ECTS-point Aktivitetskode: HITKO4151E Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmel- diskutere væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår i helhedsbedømmelsen. Omfang: 30 min inkl. votering. Materialet 3-4 normalsider. Hjælpemidler: Materialet (synopsis) skal medbringes. Prøven aflægges sammen med Frit emne 3B med mundtlig kommunikation 15

16 ser på italiensk. Mundtlig sprogfærdighed Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Mundtlig sprogfærdighed (konstituerende) Free Topic 3B with Oral Communication in Italian. Oral Proficiency (constituent) 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HITK04152E Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmelser diskutere væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere de valgte emner i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på italiensk på et højt syntaktisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd tilpasse en samtale på italiensk til forskellige kommunikationssituationer. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår i helhedsbedømmelsen. Omfang: 30 min inkl. votering. Materialet 3-4 normalsider. Hjælpemidler: Materialet skal medbringes. Prøven aflægges sammen med Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling. Modul 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og oversættelse Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område et udvalgt emne og dets betydning i en bredere faglig sammenhæng. Færdigheder i at udtrykke sig skriftligt på et idiomatisk korrekt og stilistisk sikkert italiensk oversætte fra italiensk til dansk og fra dansk til italiensk. Kompetencer i at formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. 16

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Engelsk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Rettet 2014. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Engelsk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i Kommunikation og it, 2012-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Communication and IT, The 2012 Curriculum Rettet 2012 og 2014 Emended 2012 and 2014

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kommunikation og it, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Dansk. 2012-ordningen. Justeret 2013 Justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk 2012-ordningen Justeret 2013 Justeret 2014 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Design og Arkitektur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Design and Architecture The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015

Curriculum for the Elective Studies in Linguistic Communication Consulting The 2008 Curriculum. justeret 2015 adjusted 2015 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det 3/4-årige tværhumanistiske tilvalgsstudium på BA-niveau i Sprog- og kommunikationsrådgivning 2008-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse

Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse BA i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation 2013 Studieordning 2013 Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Bacheloruddannelse Syddansk Universitet, Kolding Start 2013 www.sdu.dk 1 BA i Bibliotekskundskab

Læs mere

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation SLAGELSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2009 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk

Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk Studieordning for Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi erhvervssprog, negot. Arabisk, engelsk, fransk, spansk eller tysk 2010 Odense Godkendt i studienævnet for cand.negot.-studier den 6. september 2010. Godkendt

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast)

Studieordning for Master i militære studier. (Udkast) Studieordning for Master i militære studier (Udkast) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse. Opdateret d. 25.09.08 FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN... Opdateret d. 25.09.08 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FORORD...4 PRÆSENTATION AF STUDIEORIENTERENDE MATERIALE...5 KORT OVER SKOLEN...6 PRÆSENTATION AF ADMINISTRATIONEN...7 CAND.LING.MERC.-UDDANNELSEN...8

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse

Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Studieordning for Fleksibel Master i Offentlig Ledelse Copenhagen Business School og Københavns universitet 1 2012 I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved

Læs mere