Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk. 2014-ordningen. Justeret 2014"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel Hjemmel Tilhørsforhold Normering Titel... 4 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 4 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition og pensum Stave- og formuleringsevne... 5 Kapitel 4. Faglig profil Uddannelsens formål Kompetenceprofil for den færdige kandidat... 5 Kompetencebeskrivelse... 5 Kompetencemål... 6 Kapitel 5. Uddannelsens struktur Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk og dens profiler a. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk b. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i Europas kulturelle identiteter c. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i oversættelse og formidling d. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil Det centrale fags moduler Modul 1: Sprogforandring og sprogbevidsthed Modul 2: Frie emner Modul 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk Modul 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og oversættelse Modul 2G: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik Modul 3G: Frit emne med mundtlig kommunikation og skriftlig sprogfærdighed på italiensk og oversættelse Modul 5: Projektorienteret forløb Modul 6: Speciale Modul 11: Oversættelsesrelateret praksisforløb Modul 12: Tilvalg A og B i Italiensk Modul 13: Tilvalg C og D i Italiensk Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til prøver og fag

3 19. Tilmelding til prøver og fag Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

4 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og titel 1. Hjemmel 2014-studieordningen for kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne. 2. Tilhørsforhold Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for italiensk. 3. Normering Det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk er normeret til 90 ECTS-point og er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS-point, som også omfatter tilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Kandidatuddannelsens gymnasierettede profil består af det centrale fag på 75 ECTS-point og et kandidatsidefag på 45 ECTS-point. Stk. 3. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at den gymnasierettede profil består af det centrale fag på 90 ECTS-point og et kandidatsidefag på 30 ECTS-point. 4. Titel En bestået kandidatuddannelse med centralt fag i Italiensk giver ret til betegnelsen cand.mag. i italiensk. På engelsk bruges Master of Arts (MA) in Italian. Stk. 2. Udgøres kandidattilvalget af et studiemønster på min. 30 ECTS-point, der på forhånd er beskrevet i en studieordning, giver det ret til titlen cand.mag. i italiensk med tilvalg i fx kulturformidling. Stk. 3. Omfatter uddannelsen fagelementer, der tilsammen udgør en profil, giver det ret til titlen cand.mag. i italiensk med den valgte profil. Kapitel 2. Adgangskrav 5. Adgangskrav For at blive optaget på det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk skal den studerende have bestået bacheloruddannelsen i Italiensk. Stk. 2. Ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse, men som efter studienævnets konkrete faglige vurdering skønnes at have tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer, kan optages. Stk. 3. Studerende med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal inden studiestart have bestået Studieprøven. Stk. 4. Fakultetet kan stille krav om, at optagelse på kandidatuddannelsen forudsætter deltagelse i og beståelse af et suppleringsforløb på op til, der skal være bestået inden semesterstart eller senest ved førstkommende eksamenstermin efter studiestart. 4

5 Kapitel 3. Studietekniske forhold 6. Læsning af tekster på fremmedsprog Ud over, at der på kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk læses tekster på både italiensk og dansk, kan det i visse discipliner forekomme, at der læses tekster på engelsk eller andre fremmedsprog. 7. Normalsidedefinition og pensum En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Oplysninger om pensum findes i særskilt tillæg, hvortil henvises. 8. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i 12. Kapitel 4. Faglig profil 9. Uddannelsens formål Formålet med det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. Den studerende skal have mulighed for at udvikle og målrette sine kompetencer med henblik på specialiserede erhvervsfunktioner, herunder blive optaget på en forskeruddannelse. 10. Kompetenceprofil for den færdige kandidat Kompetencebeskrivelse En kandidatuddannelse i Italiensk sætter kandidaterne i stand til selvstændigt at løse opgaver der kræver kendskab til og færdighed i italiensk sprog og kulturelle, herunder litterære, historiske og samfundsmæssige praksisser. Dette gælder dels beherskelsen af teknikker til at skabe viden hvor den ikke foreligger i forvejen, men dels også evnen til at bruge denne viden med blik for både dens anvendelsesmuligheder og dens begrænsninger. Erhvervsmæssigt vil en kompetence af denne karakter i stigende grad være relevant ud over de velkendte beskæftigelsesområder (herunder kerneområderne i uddannelsesmæssige og kulturelle virksomheder) i takt med at flere og flere praksisområder får en voksende transnational dimension. Det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk giver kandidaterne en dybere indsigt i en række aspekter af italiensk sprog og det italiensksprogede områdes litteratur, historie og kulturforhold. Ved specialestudiet erhverver de studerende sig ekspertviden inden for at afgrænset fagområde og lærer at forholde sig analytisk til et fagligt problem og at strukturere og fremstille et omfattende 5

6 stof, samt på et videnskabeligt grundlag at opstille analyse- og løsningsmodeller der kan skabe ny viden på området. Kompetencemål En kandidat i Italiensk har følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af det italienske sprog og dets nuancer og store variationsspektrum den store italienske litteratur- og kulturtradition og indsigt i litterære og æstetiske problemstillinger aktuelle italienske samfundsforhold i deres historiske kontekst, dvs. i et kulturelt, religiøst og politisk perspektiv, der er væsensforskelligt fra det danske. Færdigheder i at kommunikere flydende på italiensk og såvel skriftligt som mundtligt udtrykke sig på et nuanceret og korrekt italiensk at oversætte fra dansk til italiensk og fra italiensk til dansk med sans for stilleje og betydningsmæssig præcision at bearbejde tekster til forskellige målgrupper at formidle viden om italiensk sprog, litteratur og kultur til et dansk publikum at analysere kulturelle forskelle mellem Danmark og Italien at indsamle og selvstændigt bearbejde materiale om italienske sprog-, kultur- og samfundsforhold. Kompetencer i at diskutere faglige problemstillinger i en bredere faglig sammenhæng at udføre dokumentationsarbejde vedr. italiensksprogede forhold at oversætte italiensk litteratur til dansk at undervise i italiensk, fx på gymnasier og VUC at tilrettelægge og afholde kurser for virksomheder med forbindelse til Italien at varetage opgaver inden for kulturformidling, information og kommunikation, IT, management, marketing, human ressource og offentlig administration. Endelig kvalificerer kandidatuddannelsen til videreuddannelse, herunder ph.d.-uddannelsen. Kapitel 5. Uddannelsens struktur 11. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk og dens profiler Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk indeholder følgende profiler: Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk ( 11a) Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i Europas kulturelle identiteter ( 11b). Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i oversættelse og formidling ( 11c) Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil ( 11d). 11a. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk Kandidatuddannelsen består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 90 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidattilvalg på 30 ECTS-point. Stk. 2. Det centrale fag indeholder valgfag. Stk. 3. Kandidattilvalget kan ligge uden for det centrale fag. Inden for det centrale fag kan vælges modul 12 og 13, Tilvalg A/B og C/D i Italiensk (jf. 12). Stk. 4. Fagelementerne under modul 2, Frit emne 2A og Frit emne 2B kan erstattes af Projektorienteret forløb (modul 5). 6

7 Stk. 5. Specialet, der udgør 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for Italiensk. Stk. 6. Specialet kan efter studienævnets afgørelse udvides til 60 ECTS-point, hvis det er af eksperimentel karakter. Stk. 7. Af uddannelsens strukturerede forløb fremgår et mobilitetsvindue på 30 ECTS-point, som den studerende ved ansøgning kan benytte til studieophold, projektorienterede forløb og lignende. Stk. 8. Det strukturerede forløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Sprogforandring og sprogbevidsthed (det centrale fag) Kandidattilvalg (tilvalg) Moderne italiensk i et sociolingvistisk perspektiv (obligatorisk og konstituerende) HITK04101E Det italienske sprogs historie i et litterært, kulturelt og sprogligt perspektiv (obligatorisk og konstituerende) HITK04111E Afhænger af det valgte tilvalg Bunden skriftlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Bunden mundtlig prøve Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 2. (Mobilitets vindue) 2: Frie emner (det centrale fag) Frit emne 2A (konstituerende) HITK04121E Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Frit emne 2B (konstituerende) HITK04131E Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Kandidattilvalg (tilvalg) Afhænger af det valgte tilvalg 3. 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk (det centrale fag) 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og oversættelse (det centrale fag) Frit emne 3A (konstituerende) HITK04141E Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling (obligatorisk og konstituerende) 5 ECTS-point HITK04151E Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Mundtlig sprogfærdighed (obligatorisk og konstituerende) 2,5 ECTS-point HITK04152E Frit emne 4 med skriftlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling (obligatorisk og konstituerende) 5 ECTS-point HITK04161E Frit emne 4 med skriftlig kommunikation på italiensk. Skriftlig sprogfærdighed (obligat orisk og konstituerende) Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 7

8 2,5 ECTS-point HITK04162E Oversættelse italiensk-dansk og danskitaliensk (obligatorisk og konstituerende) HITK04171E Bunden skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 4. 6: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Speciale (obligatorisk og konstituerende) 30 ECTS-point HITK04281E Fri skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 11b. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i Europas kulturelle identiteter Se nærmere beskrivelse af profilen i studieordningen for Engelsk, 2013-ordningen under 11b. Stk. 2. Fagelementerne under modul 2, Frit emne 2A og Frit emne 2B kan erstattes af Projektorienteret forløb (modul 5). Stk. 3. Specialet, der skal udgøre 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for et emneområde, der kombinerer det centrale fag og profilen. Stk. 4. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 5. Det strukturerede forløb ved kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i Europas kulturelle identiteter fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Sprogforandring og sprogbevisthed (det centrale fag) Se under 11a. 7: Europæisk kulturhistorie. Oversigtskurser Europæisk kulturhistorie. Oversigtskurser HITK03971E Se studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11b. 2. 2: Frie emner (det centrale fag) 8: Europæisk kulturhistorie. Emnekursus Se under 11a. Europæisk kulturhistorie. Emnekursus HITK03981E Se studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013, 11b. 3. 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk (det centrale fag) 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og Oversættelse (det centrale fag) Se under 11a. Se under 11a. 4. 6: Speciale 30 ECTS-point Se under 11a. 8

9 11c. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i oversættelse og formidling Se nærmere beskrivelse af profilen i studieordningen for Engelsk, 2013-ordningen, under 11c. Stk. 2. Fagelementerne under modul 2, Frit emne 2A og Frit emne 2B kan erstattes af Projektorienteret forløb (modul 5) eller af Oversættelsesrelateret praksisforløb (modul 11). Stk. 3. Specialet, der skal udgøre 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for et emneområde, der kombinerer det centrale fag og profilen. Stk. 4. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 5. Det strukturerede forløb ved kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med profil i oversættelse og formidling fremgår af følgende oversigt: Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Sprogforandring og sprogbevisthed (det centrale fag) 9: Oversættelse i Teori og Praksis Se under 11a. Oversættelse i Teori og Praksis HITK03991E Se studieordningen for det centrale fag på kandidatniveaui Engelsk, 2013, 11c. 2. 2: Frie emner (det centrale fag) 10: Særligt studeret emne inden for oversættelsesstudier Se under 11a. Særligt studeret emne inden for oversættelsesstudier HITK03901E Se studieordning for det centrale fag på kandidatniveaui Engelsk, 2013, 11c. 3. 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk (det centrale fag) 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og Oversættelse (det centrale fag) Se under 11a. Se under 11a. 4. 6: Speciale 30 ECTS-point Se under 11a. 11d. Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil Kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil består af det centrale fag, som omfatter moduler på samlet 75 ECTS-point inkl. specialet, samt kandidatsidefag på 45 ECTS-point. Stk. 2. Kandidatsidefaget skal bygge videre på bacheloruddannelsens gymnasierettede tilvalg. Stk. 3. Specialet, der udgør 30 ECTS-point, afslutter uddannelsen. Specialet skal udarbejdes inden for Italiensk og skal så vidt muligt forbinde det centrale fag og tilvalget med hovedvægten på det centrale fag. Stk. 4. Denne profil indeholder ikke et mobilitetsvindue. Stk. 5. Det forventede studieforløb for kandidatuddannelsen med centralt fag i Italiensk med gymnasierettet profil fremgår af følgende oversigt: 9

10 Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement (fagtype) 1. 1: Sprogforandring og sprogbevisthed (det centrale fag) 2G: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik (det centrale fag) Se under 11a. Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: indførende og generelt element (obligatorisk og konstituerende) HITK04181E Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: fagog sprogspecifikt element (obligatorisk og konstituerende) HITK04191E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Bunden mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen 2. Kandidatsidefag (sidefag) Kandidatsidefag (sidefag) Afhænger af det valgte sidefag Afhænger af det valgte sidefag 3. 3G: Frie emner med mundtlig og skriftlig kommunikation på italiensk og oversættelse (det centrale fag) Kandidatsidefag (sidefag) 4. 6: Speciale (det centrale fag) 30 ECTS-point Frit emne 3G med mundtlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling (obligatorisk og konstituerende) 5 ECTS-point HITK04201E Frit emne 3G med mundtlig kommunikation på italiensk. Mundtlig sprogfærdighed (obligatorisk og konstituerende) 2,5 ECTS-point HITK04202E Frit emne 3G. Skriftlig sprogfærdighed på italiensk (obligatorisk og konstituerende) 2,5 ECTS-point HITK04203E Oversættelse for gymnasieprofilen i italiensk-dansk og dansk-italiensk (obligatorisk og konstituerende) 5 ECTS-point HITK04211E Afhænger af det valgte sidefag Se under 11a. Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis) Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Stk. 6. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point omfatter det centrale fag yderligere følgende fagelement(er) svarende til : Frit emne 2A og Frit emne 2B (modul 2). 10

11 12. Det centrale fags moduler Modul 1: Sprogforandring og sprogbevidsthed Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det italienske sprogs nuancer og store variationsmønster det italienske sprogs udvikling, herunder questione della lingua sprogvariation og sprogforandring og hermed forbundne teorier. Færdigheder i at bestemme forskellige varianter redegøre for det italienske sprogs udvikling fra latin til moderne italiensk påpege ligheder og forskelle mellem dansk og italiensk sprog. Kompetencer i at diskutere variation og forskelle i sprogbrug. Moderne italiensk i et sociolingvistisk perspektiv (obligatorisk og konstituerende) Modern Italian in a Sociolinguistic Perspective (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HITK04101E Undervisnings- og arbejdsformer anvende en bredere teoretisk orientering inden for italiensk sprogvidenskab redegøre dækkende for det moderne italienske sprogs mange nuancer og rige variationsmønster, såvel regional som socialt eller situationelt betinget variation, og bestemme forskellige varianter fremstille et særligt studeret sprogligt problemkompleks klart og grundigt påpege og diskutere variation og forskelle i sprogbrug samt forskelle og ligheder mellem dansk og italiensk. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 5 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler. Det italienske sprogs historie i et litterært, kulturelt og sprogligt perspektiv (obligatorisk og konstituerende) The History of the Italian Language in a Literary, Cultural, and Linguistic Perspective (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HITK04111E redegøre dækkende og selvstændigt for hovedtrækkene i det italienske sprogs udvikling fra latin til moderne italiensk afgrænse et område, studeret i relation til sprogforandring og til det særli- 11

12 ge italienske kulturelle, æstetiske og sprogpolitiske spørgsmål, questione della lingua, især i forhold til det litterære sprogs udvikling med dets brede spektrum af genrer, videnskabens sprog, sprogtraktater og en række store forfatteres (fx Dante, Machiavelli, Bembo, Ariosto, Leopardi, Manzoni, Svevo) engagement heri. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 30 minutter inkl. votering. 30 minutters forberedelse. Hjælpemidler: Ordbøger og noter. Modul 2: Frie emner Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område vedrørende italienske forhold et udvalgt emne og dets betydning i en bredere faglig sammenhæng. Færdigheder i at diskutere problemstillinger inden for et udvalgt emne indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng. Kompetencer i at formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. Frit emne 2A (konstituerende) Free Topic 2A (constituent) Aktivitetskode: HITK04121E diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere de valgte emner i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder uanset eksaminationssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. 12

13 Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 48 timer, 5-7 normalsider. Ved gruppeprøve forøges længden til 8-10 ved 2 deltagere og ved 3 deltagere. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 deltagere). Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 48 timer, normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Særlige bestemmelser Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås her løsning af individuelle kursusrelaterede opgaver. Ved bedømmelsen af deltagelsen skal såvel videns- som færdigheds- og kompetencedimensionen indgå, således at kurser der bedømmes ved aktiv deltagelse kan bidrage til en samlet indarbejdelse af akademiske arbejdsformer. Formelt kræves 80 % fremmøde, samt aflevering og godkendelse af normalt to opgaver på 3-5 normalsider med en emnepræsentation. Én af sidstnævnte kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når alignment til kursets genstandsområde taler for det. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Frit emne 2B (konstituerende) Free Topic 2B (constituent) Aktivitetskode: HITK04131E diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere de valgte emner i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder uanset eksaminationssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd 13

14 operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Undervisnings- og arbejdsformer Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale (synopsis). Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet vægter i bedømmelsen med 1/3. Eksaminationssprog: Dansk eller italiensk. Omfang: 30 minutter inkl. votering. Hjælpemidler: Det udarbejdede materiale og det opgivne pensum. Modul 3: Frie emner med mundtlig kommunikation på italiensk Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af væsentlige problemstillinger inden for emner vedr. italiensk litteratur, kultur og samfundsforhold de udvalgte emner og deres betydning i en bredere faglig sammenhæng. Færdigheder i at diskutere problemstillinger inden for et udvalgt emne indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng udtrykke sig mundtligt på et idiomatisk korrekt og stilistisk sikkert italiensk Kompetencer i at formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på italiensk på en klar og veldokumenteret måde. Frit emne 3A (konstituerende) Free Topic 3A (constituent) Aktivitetskode: HITK04141E diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere de valgte emner i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder tilpasse en samtale på italiensk til forskellige kommunikationssituationer uanset eksaminationssprog udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på et højt syntaktisk, ortografisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. 14

15 Undervisnings- og Arbejdsformer Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/ikke-bestået. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Omfang ved syge-/omprøve: 30 minutter, der gives 30 minutters forberedelse. Hjælpemidler: Ordbøger. Særlige bestemmelser Ved aktiv undervisningsdeltagelse forstås her løsning af individuelle kursusrelaterede opgaver. Ved bedømmelsen af deltagelsen skal såvel videns- som færdigheds- og kompetencedimensionen indgå, således at kurser der bedømmes ved aktiv deltagelse kan bidrage til en samlet indarbejdelse af akademiske arbejdsformer. Formelt kræves 80 % fremmøde, samt aflevering og godkendelse af normalt to opgaver på 3-5 normalsider med en emnepræsentation. Én af sidstnævnte kan efter underviserens skøn erstattes af et mundtligt oplæg. Studienævnet kan efter underviserens ansøgning specificere andre opgavetyper, når alignment til kursets genstandsområde taler for det. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling (konstituerende) Free Topic 3B with Oral Communication in Italian. Academic Performance (constituent) 5 ECTS-point Aktivitetskode: HITKO4151E Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmel- diskutere væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere det valgte emne i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår i helhedsbedømmelsen. Omfang: 30 min inkl. votering. Materialet 3-4 normalsider. Hjælpemidler: Materialet (synopsis) skal medbringes. Prøven aflægges sammen med Frit emne 3B med mundtlig kommunikation 15

16 ser på italiensk. Mundtlig sprogfærdighed Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Mundtlig sprogfærdighed (konstituerende) Free Topic 3B with Oral Communication in Italian. Oral Proficiency (constituent) 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HITK04152E Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmelser diskutere væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på en klar og nuanceret måde placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge diskutere de valgte emner i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder udtrykke sig sammenhængende og forståeligt på italiensk på et højt syntaktisk og idiomatisk korrekthedsniveau med anvendelse af et varieret og nuanceret ordforråd tilpasse en samtale på italiensk til forskellige kommunikationssituationer. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår i helhedsbedømmelsen. Omfang: 30 min inkl. votering. Materialet 3-4 normalsider. Hjælpemidler: Materialet skal medbringes. Prøven aflægges sammen med Frit emne 3B med mundtlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling. Modul 4: Frit emne med skriftlig kommunikation på italiensk og oversættelse Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område et udvalgt emne og dets betydning i en bredere faglig sammenhæng. Færdigheder i at udtrykke sig skriftligt på et idiomatisk korrekt og stilistisk sikkert italiensk oversætte fra italiensk til dansk og fra dansk til italiensk. Kompetencer i at formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. 16

17 Frit emne 4 med skriftlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling (obligatorisk og konstituerende) Free Topic 4 with Written Language Proficiency in Italian (compulsory and constituent) 5 ECTS-point Aktivitetskode: HITK04161E Undervisnings- og arbejdsformer Særlige bestemmelser diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på et korrekt og nuanceret italiensk med anvendelse af et for emnet relevant ordforråd og passende registerniveau placere det særligt studerede emne i forhold til bredere faglige sammenhænge og diskutere det i sammenhæng med relevante teoridannelser og videnskabelige metoder. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Omfang: sider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Prøven aflægges sammen med prøven i Frit emne 4 med skriftlig kommunikation på italiensk. Skriftlig sprogfærdighed. Frit emne 4 med skriftlig kommunikation på italiensk. Skriftlig sprogfærdighed (obligatorisk og konstituerende) Free Topic 4 with Written Language Proficiency in Italian (compulsory and constituent) 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HITK04162E Undervisnings- og arbejdsformer diskutere de væsentlige faglige problemstillinger i det valgte emne på et korrekt og nuanceret italiensk med anvendelse af et for emnet relevant ordforråd og passende registerniveau skrive på korrekt italiensk med anvendelse af et for det valgte emne relevant ordforråd og passende registerniveau formulere sin skriftlige fremstilling i en klar og konsekvent disposition i en form, der henvender sig til en italiensk modtagergruppe udnytte de foreliggende hjælpemidler på en formålstjenlig måde operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, referencer, citater og bibliografi. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Omfang: sider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. 17

18 Særlige bestemmelser Prøven aflægges sammen med prøven i Frit emne 4 med skriftlig kommunikation på italiensk. Emnebehandling. Oversættelse italiensk-dansk og dansk-italiensk (obligatorisk og konstituerende) Translation Italian-Danish and Danish-Italian (compulsory and constituent) Aktivitetskode: HITK04171E Undervisnings- og arbejdsformer oversætte en italiensk tekst til en korrekt og velfungerende dansk tekst, der præcist gengiver indholdet, bevarer originalens stilniveau og teksttypologisk ækvivalere med originalen oversætte en dansk tekst til et dækkende italiensk ved anvendelse af korrekt italiensk morfologi og syntaks redegøre dækkende for grundlæggende problemstillinger inden for oversættelsesteori og -kritik og komparativ sprog- og teksttypologi og eksemplificere og diskutere disse i forhold til den givne tekst selvstændigt beskrive væsentlige sproglige, stilistiske, genre- og situationsbetingede forskelle mellem italienske og danske tekster og indkredse, hvor disse forskelle kan give anledning til problemer i oversættelsen af en given tekst diskutere og vurdere egen og andres oversættelsespraksis på systematisk og reflekteret vis udnytte de foreliggende hjælpemidler på en formålstjenlig måde. Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk og italiensk. Omfang: 7 timer. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Modul 2G: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende Viden om og forståelse af fremmedsprogspædagogik og -didaktik med særligt henblik på fransk, spansk, italiensk og tysk de fire grundlæggende sprogfærdigheder (lytteforståelse, læsning, mundtlig og skriftlig produktion) og deres betydning i forhold til fremmedsprogstilegnelsen undervisningstilrettelæggelse med henblik på fremmedsprog, herunder fokus på elevvariablen og lærerkognition samt kendskab til sammenhængen mellem læringsmål, organiseringsformer og aktivitetstyper det komplekse forhold mellem kultur, samfund og sprog i forhold forskellige kultursyn særlige områder af feltet, fx via et fokus på hhv. sprogtilegnelse, sprogundervisning, litteratur- og kulturdidaktik særlige empiriske og teoretiske sider af et disse felter 18

19 særlige metoder i arbejdet med dem (fx eksperimentel analyse, screening, deltagende observation) det pågældende praksisfelts historie og traditioner. Færdigheder i at analysere forskellige tilgange til undervisningsmetoder inden for fremmedsprogspædagogik at undervise i de fire sprogfærdigheder (lytte, læse, tale, skrive) og at forstå processerne i reception og produktion at didaktisere fagligt stof såsom litterære og historiske tekster med henblik på både sprogindlæring og kulturforståelse. Herunder beherskelse af læsestrategier i fremmedsproglige tekster at tilrettelægge undervisningsforløb inden for fremmedsproget og at anvende centrale begreber inden for sprogtilegnelsesforskningen at vurdere elevers progression og give dem hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig feedback at analysere forholdet mellem kultur, samfund og sprog, forskellige kultursyn og faktorer, der har indflydelse på, hvordan mennesker med forskellige kulturelle baggrunde kommunikerer at indsamle og bearbejde data til belysning af et særligt aspekt af feltet at foretage grundig og kritisk research inden for det pågældende område at vurdere undervisningsmaterialers eller tilsvarende kilders anvendelighed og kvalitet i forhold til bestemte modtagere. Kompetencer i at reflektere over og evaluere en given teori og metodes anvendelighed i forhold til undervisningen i fremmedsprog samt forholde sig kritisk til dens anvendelse i undervisningens tilrettelæggelse at vurdere fordele og ulemper ved forskellige forskningstilgange i fremmedsprogstilegnelse på grundlag af viden om kvantitative såvel som kvalitative forskningsmetoder, herunder de mange variable, der skal tages hensyn til i en forskningsundersøgelse at reflektere over og evaluere betydningen af de fire grundlæggende sprogfærdigheder (lytteforståelse, læsning, mundtlig og skriftlig produktion) for sprogtilegnelsen at vurdere og evaluere sprog-, litteratur- og kulturdidaktiske kilder, opslagsværker og undervisningsmaterialer og samspillet mellem disse at reflektere over interkulturel kommunikation på basis af viden om forholdet mellem kultur, samfund og sprog. Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element (obligatorisk og konstituerende) Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Introductory and General Element Aktivitetskode: HITK04181E anvende teorier om sprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence og undervisningsmetoder reflektere på et højt niveau over teori og undervisningsmetode, de fire sprogfærdigheder, didaktisering af tekster/kilder/materiale og interkulturel kompetence beherske de faktorer, der indgår i at planlægge et undervisningsforløb foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af det faglige stof. 19

20 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forelæsning, mundtlige diskussioner, arbejde i selvstændige studiegrupper og studenteroplæg. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Syge-/omprøve: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang ved syge-/omprøve: normalsider. Hjælpemidler: Alle hjælpemidler er tilladt. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som individuel prøve eller gruppeprøve med individuel bedømmelse. Det skal fremgå klart, hvilke afsnit de studerende er ansvarlige for. Særlige bestemmelser Den aktive undervisningsdeltagelse består af aflevering af skriftlig opgave og afholdelse af et mundtligt oplæg i forbindelse med undervisningen. Den skriftlige opgave har et omfang på mellem 10 og 15 normalsider. Ved gruppeprøver med 2 deltagere forøges sideantallet til normalsider, og det forøges yderligere til normalsider ved 3 deltagere og til 40 normalsider ved 4 deltagere. Det mundtlige oplæg skal vare mellem 10 og 15 minutter. Ved gruppeoplæg med 2 deltagere forøges oplægget til minutter, og det forøges yderligere til minutter ved 3 deltagere og til 40 minutter ved 4 deltagere. For studerende, der ikke har taget eller bestået prøven, mister den godkendte aktive undervisningsdeltagelse sin gyldighed ved den pågældende eksamenstermins afslutning. Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Fag- og sprogspecifikt element (obligatorisk og konstituerende) Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Subject and Language Specific Element Aktivitetskode: HITK04191E Undervisnings- og arbejdsformer applicere de faglige mål i fagelement 1 i relation til det valgte sprogfelt og dettes teorier og begreber i relation til fremmedsprogspædagogik og -didaktik reflektere på et højt niveau over områdets traditioner og praksis og hensigtsmæssigheden af dem foretage en klar og diskuterende fremlæggelse af det faglige stof udarbejde et konkret produkt som sigter mod en praktisk anvendelse af de faglige kompetencer inden for det pågældende sprog i relation til fremmedsprogspædagogik og kulturdidaktik (fx virkeligt eller tænkt undervisningsforløb, undervisningsseance i autentisk kontekst, dvs. på fx et gymnasium eller foran et indbudt relevant publikum, curriculumanalyse, videnskabelig artikel eller anmeldelse med fokus på fremmedsprogspædagogik, etc.) reflektere over vilkår og problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det konkrete produkt. Undervisningen foregår til at begynde med som en vekselvirkning mellem forelæsning, mundtlige diskussioner, arbejde i selvstændige studiegrupper og studenteroplæg. Men i løbet af kurset tager de studerende i stadig højere grad styring og initiativ, og der kan arbejdes med praktiske cases, eksperi- 20

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret 2015 Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret 2014 og Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Italiensk ordningen. Justeret 2014 og Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Italiensk 2014-ordningen Justeret 2014 og 2017 Revideret 2015

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Fransk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk. 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk. 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tysk 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret 2015 Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i spansk sprog og kultur, 2014-ordningen Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Filosofi, 2014-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Filosofi, 2014-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017 Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i engelsk, 2017-ordningen Rettet 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1.

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3)

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Finsk, 2015-ordningen. Rettet 2015 (3) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Finsk, 2015-ordningen Rettet 2015 (3) Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

litteraturvidenskab,

litteraturvidenskab, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i litteraturvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014, 2015 og 2016 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2016 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2014 og 2016 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Tværkulturelle studier,

Tværkulturelle studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Tværkulturelle studier, 2015-ordningen Rettet 2015 Justeret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Italiensk, 2012-ordningen. Revideret 2013. Justeret 2014 samt juli og august 2015 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Italiensk, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 samt juli og august 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i. religionssociologi, 2017-ordningen Studieordning for kandidatuddannelsen i religionssociologi, 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen elon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in English

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Indoeuropæisk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Indoeuropæisk, 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

informationsvidenskab og kulturformidling,

informationsvidenskab og kulturformidling, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i informationsvidenskab og kulturformidling, 2016-ordningen Justeret 2017_2 og 2018 Institut for Informationsstudier Det Humanistiske

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Filosofi, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015_2 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Filosofi, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015_2 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Fremmedsprogspædagogik,

Fremmedsprogspædagogik, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for masteruddannelsen i Fremmedsprogspædagogik, 2010-ordningen justeret 2013 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Programme in French Studies The 2008 Curriculum Justeret 2012 og 2013 Adjusted 2012 and 2013 Rettet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Engelsk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in English Studies The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2017 Adjusted 2010 and 2017 Rettet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier

Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. europæisk etnologi, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i europæisk etnologi, 2016-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in History The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2013 og 2014 Det Humanistiske

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatuddannelsen i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for Master s Programme in Philosophy The 2008 Curriculum Revideret 2009 Revised 2009 Justeret 2010 og 2012 Adjusted

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere