Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark"

Transkript

1 Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Telefon: Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning Psykiatrien har 2 SATS projekter vedr. selvmordsforebyggelse, hvoraf det ene projekt omhandler selvmordsforebyggelse for voksne. Projektet hedder Forebyggelse og behandling af selvmordsforsøg i hele Region Syddanmark Det andet projekt omhandler selvmordsforebyggelse for både børn, unge og voksne. Projektet hedder Styrket behandlingsindsats overfor selvmordstruede, Psykiatrien i Region Syddanmark Nedenstående er en kort beskrivelse af de 2 projekter med fokus på formålet og de foreløbige opnåede resultater. Desuden er der en beskrivelse af den økonomiske situation for projekterne. Projekt: Forebyggelse og behandling af selvmordsforsøg i hele Region Syddanmark, (Projekt ) Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har tildelt Region Syddanmark 1 mio. kr. pr. år for perioden fra 2009 til 2012 til styrkelse af regionernes behandlingsindsats overfor voksne, der har forsøgt selvmord, herunder blandt indlagte patienter. Det er særligt med henblik på at sikre hurtig, relevant og intensiv hjælp. Derudover er et formål med projektet at etablere et netværk af nøglemedarbejdere i de psykiatriske afdelinger, som skal efteruddannes indenfor selvmordsforebyggelse. Det er hensigten, at lokalt forankrede nøglemedarbejdere på de kliniske afdelinger skal agere som omdrejningspunkt for vidensformidling og implementering af retningslinjer for arbejdet med selvmordstruede. Med henblik på at sikre en høj faglighed og et ensartet tilbud i hele regionen er der etableret en behandleruddannelse i forbindelse med etablering af Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for voksne i Odense. Desuden er der udpeget nøglemedarbejdere i alle psykiatriens afdelinger, som skal efteruddannes for at kunne arbejde med selvmordsforebyggelse. I uddannelsen, som varer ca. 6 måneder, indgår både teoretisk og praktisk uddannelse indenfor suicidologi. Resultater Der blev 1. januar 2010 oprettet et team i Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, som er organisatorisk og fysisk knyttet til psykiatrisk skadestue Esbjerg. Funktionen blev det første år varetaget af én medarbejder, men tilbuddet er fra 1. januar 2011 udvidet til to medarbejdere, der forinden havde været igennem en praktisk uddannelse ved Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for voksne i Odense.

2 Pr. 1. december 2010 blev et tilsvarende team oprettet i Psykiatrisk Afdeling Augustenborg. I dette team er der fra 1. december 2011 ansat yderligere en medarbejder, som nu er under uddannelse i Odense. Pr. 1. August 2011 blev ligeledes oprettet et team i Psykiatrisk Afdeling i Vejle / Kolding og der er fra 1. november 2011 ansat yderligere en medarbejder, som nu er under uddannelse i Odense. Der er etableret samarbejde omkring efteruddannelse af såvel somatisk som psykiatrisk personale, som akutlæger og sygeplejersker i Esbjerg, Vejle/Kolding og Svendborg. Der er lavet beskrivelse af behandlingsstandarder, procedurer og fastlæggelse af samarbejdsprocedurer i forhold til hovedfunktionerne. Til uddannelsesformål er der indsamlet forskningsbaseret viden omkring suicidalitet, og der er afholdt temadage for personalet. Etableringen af behandlings og forebyggelsestilbud i hele regionen forløber planmæssigt. I perioden har der udover indsatsen i de psykiatriske afdelinger været arrangeret kursus for Misbrugscentret i Middelfart, Center for Traume og torturofre, CETT i Vejle samt for personalet ansat på plejehjem i Odense og Ejby, Jobcenter Odense og Nyborg kommunes handicapafdeling. Af offentlige arrangementer kan nævnes en ældrekonference, arrangeret sammen med Forskernetværket Ældre og Selvmord, samt et offentligt arrangement i Sønderborg i samarbejde med SIND. Ambulante besøg i teams for selvmordstruede Afdeling (antal ambulante besøg) Psykiatrisk Afdeling Odense Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Psykiatrisk Afdeling Augustenborg/Haderslev 464 Psykiatrisk Afdeling Vejle/Kolding 197 I alt udgøres af de 11 første måneder. Tal oplyst af Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for voksne på baggrund af lokale patientsystemer. Økonomi Projektmidlerne på 4 mio. kr. over den 4 årige periode bliver fordelt jf. nedenstående skema mellem afdelingerne og kompetencecentret. Afdeling (kroner) I alt Fordeling til Afdelinger Fra kompetencecenter til afd Værdi af uddannelse til afdelingerne Til afdelingerne i alt Kompetencecenter (Fyn) I alt Side 2 af 6

3 Ovenstående beskriver fordelingen af midlerne, hvoraf det bemærkes at 1,4 mio. kr. er afsat direkte til de kliniske afdelinger, som dels går til løn for de udpegede nøglemedarbejdere samt til drift i form af materialer og kørsel. Derudover kommer der indirekte ca. 0,7 mio. kr. via undervisning, materiale og råd og vejledning fra Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for voksne. Der er afsat ca. 1,8 mio. kr. til Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for voksne, som udover opgaven som kompetencecenter også varetager udbredelsen af selvmordsforebyggelse til psykiatriske afdelinger i henholdsvis Middelfart, Odense og Svendborg. De øvrige midler på ca. 2,2 mio. kr. fordeles på de psykiatriske afdelinger i Jylland. Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for voksne har i samarbejde med afdelingsledelserne udarbejdet nedenstående fordeling af de økonomiske midler. Det er sket på baggrund af det tempo som medarbejderne bliver efteruddannet og mulighederne for at implementere konceptet på afdelingerne. Fordeling på afdelingsvis (kroner) I alt Psykiatrisk Afd., Esbjerg Psykiatrisk afd. Augustenborg/Haderslev Psykiatrisk afd. Kolding/Vejle I alt Forbrugsoversigt over projektets midler Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Faste Lønninger Øvrig drift Udgifter i alt Tilskud Resultat Det bemærkes, at uforbrugte midler overføres fra det ene år til det andet. Det betyder, at der pr. 31. december 2011 er ca. 0,4 mio. kr. som ikke er brugt. Midlerne forventes at blive brugt i løbet af Projektet udløber ved udgangen af Projektmidlerne er permanentgjort via bloktilskud til regionerne. Men der er ikke fra sygehuset taget stilling til i hvilken form projektet skal fortsætte fra Efter sommerferien 2012 vil der blive præsenteret en model for fremtiden. Side 3 af 6

4 Projekt: Styrket behandlingsindsats overfor selvmordstruede, Psykiatrien i Region Syddanmark (Projekt ) Psykiatrien i Region Syddanmark har i henhold til SATS forlig modtaget 7,1 mio. kr. til styrket indsats over for selvmordstruede både børn, unge og voksne. Formålet med dette projekt er at etablere et samarbejdende kompetencecenter mellem børn/unge og voksne. Det skal sikre en styrket indsats overfor selvmordstruede og understøtte målsætningen om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud, der er ensartet i hele Region Syddanmark. Derudover er et formål med projektet at etablere et netværk af nøglemedarbejdere i både Børne og Ungdomspsykiatri og Psykiatri, som skal efteruddannes indenfor selvmordsforebyggelse. Det er hensigten, at lokale forankrede nøglemedarbejdere på de kliniske afdelinger skal agere som omdrejningspunkt for vidensformidling og implementering af retningslinjer for arbejdet med selvmordstruede. Der skal blandt andet opbygges et samarbejde med kommunerne for at øge den samlede indsats indenfor selvmordsforebyggelse. Resultater Der er udarbejdet et fælles oplæg for kompetencecentrenes to afdelinger indeholdende to projektbeskrivelser med individuelle spor; ét for børn/ unge og ét for voksne. Der er således tale om Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse, der er lokaliseret på to forskellige matrikler og refererende til specialerne for henholdsvis børne og ungdomspsykiatrisk og psykiatri. Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for børn og unge samt Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for voksne, er ansvarlig for at ovenstående formål bliver sikret i hele regionen i forhold til den samlede patientgruppe. Fælles igangværende aktiviteter: Ugentlige Centerkoordineringsmøder Etablering af ny fælles hjemmeside Udarbejdelse af fælles retningslinjer for selvmordsforebyggelse i Region Syddanmark Udarbejdelse af standardiseret screeningsværktøj for selvmordsrisiko vurderinger Kurser/træningsprogram i risikovurdering for klinisk personale i Psykiatrien i Region Syddanmark Deltagelse i nationalt netværk for selvmordsforebyggelse sammen med de øvrige forebyggelsescentre i Danmark. Etablering og anvendelse af telepsykiatri. Der er planlagt fælles forskning i samarbejde med øvrige forebyggelsescentre i Danmark. Resultater i Børne og ungdomspsykiatrien Afholdt afklaringsmøder med afdelingsledelser i den jyske del med henblik på projektgennemførsel. Oprettelse af regionsfunktion i forhold til børn og unge med svært behandlelige affekt problemer i form af selvmordsforsøg, og hvor behandling på hovedfunktionsniveau ikke har haft tilstrækkeligt effekt. Fælles undervisning for personalet på de to jyske afdelinger. Side 4 af 6

5 Der har været møder mellem Kompetencecenter for selvmordsforebyggelse for børn og unge og de tre udpegede teams i Jylland. Planlagt forløb for sidemandsoplæring Esbjerg gennemføres først med opstart i februar Lillebælts kommuner er af ledende overlæge Klaus Müller orienteret om projektet. De stiller sig positivt. Screeningsværktøj til brug for risikovurdering udvikles løbende i aktuelt forskningsprojekt finansieret af Regionens forskningsfond. Resultater i Psykiatri Undervisningsprogrammer til personale i psykiatrien, somatikken og andre fagpersoner, der arbejder med selvmordstruede, er udviklet Gennemført undervisning i Esbjerg og Augustenborg optageområder, samt i Center for Torturofre i Vejle og Odense. Etableret aftale om udformning af e læringsprogram i screenings og vurderingsværktøjer. Indgået aftale om revision af de interne retningslinjer i psykiatrien, hvori screeningsværktøjer og vurderingsværktøjer forventes integreret. Etablering af forbedret registrering, herunder klargøring digitaliseret i løbet af Afholdt fælles undervisningsdage og udarbejdet fælles screenings redskaber til vurdering af risikoniveau. Udviklingen af antal ambulante besøg er indtil videre ikke mulig at opgøre i den jyske del af regionen, idet det observeres, at patienterne typisk får selvskadende/selvmordsforsøg diagnose i somatikken og videresendes til psykiatrien efterfølgende, hvor de får en psykiatrisk diagnose. På den fynske del af regionen forefindes aktiviteten af ambulante besøg. Endeligt har medarbejderne i projektet igangsat et samarbejde med de øvrige enheder på nationalt plan for at opbygge fælles informationer, erfaringer og forskningssamarbejde og dermed skaffet kvalificeret kendskab om de selvmordstruede personer. Økonomi Projektmidlerne på 7,1 mio. kr. bliver fordelt jf. nedenstående skema for at kunne opnå ovenstående fælles og individuelle målsætninger. Over den fire årige periode afsættes der 4 mio. kr. til selvmordsforebyggelse blandt børn og unge og der afsættes 3,1 mio. kr. til selvmordsforebyggelse blandt voksne for blandt andet at etablere kompetencecenter og øge kvaliteten i selvmordsbehandlingen jf. ovenstående målsætning. Side 5 af 6

6 Budget i kroner I alt B&U Voksne B&U Voksne B&U Voksne B&U Voksne Løn Projektledelse Projektdeltagere I alt Øvrig drift IT / Kurser mv Samlet i alt Forbrugsoversigt over perioden Voksen BU Voksen BU Løn Investering/anskaffelser Materiale og aktivitetsudgifter Anden øvrig drift Kurser Indtægter Overførsel Kommunalt tilskud I alt Det bemærkes, at uforbrugte midler overføres fra det ene år til det andet. Det betyder, at der pr. 31. december 2011 er ca. 0,5 mio. kr. som ikke er brugt. Midlerne forventes at blive brugt i løbet af Projektet udløber ved udgangen af Projektmidlerne er permanentgjort via bloktilskud til regionerne. Men der er ikke fra sygehuset taget stilling til i hvilken form projektet skal fortsætte fra Primo 2013 vil der blive præsenteret en model for fremtiden Side 6 af 6

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik

Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Revision af HOPP 2020 forslag til faglige tilpasninger og gennemførelse af hospitals- og psykiatriplan 2020 - somatik 2 bilag

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S)

1. Hovedstadens Sygehusfælleskab (H:S) Bilag 1 Amternes og H:S besvarelser af Sundhedsstyrelsens spørgeskemaundersøgelse vedr. spiseforstyrrelser, april 2006. Øvrige data er gengivet i tabelform i statusrapporten om Udvikling i den børne- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel

Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 29. januar 2013 Meddelelse nr. 1 Emne: Likviditetsopgørelser for 2012 opgjort efter kassekreditregel 1 bilag Til: Forretningsudvalget Koncern Økonomi Finans

Læs mere

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004

Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Evaluering af modelprojekter til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord, juni 2004 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet. Referencegruppen til forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Indledning. Kapitel 1

Indledning. Kapitel 1 Kapitel 1 Side 2 Indledning Baggrund Der har i 2010 været stor fokus på retspsykiatrien. Særligt har absenteringer fra de retspsykiatriske afdelinger tiltrukket sig mediernes og politikernes opmærksomhed.

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark 1 Specifik sundhedsaftale 2011-14 mellem Billund Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 25. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015

Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Evaluering af satspuljeprojektet Nedbringelse af tvang i psykiatrien - 2012-2015 Sundhedsstyrelsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Evaluering af det satspuljefinansierede gennembrudsprojekt

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen)

Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Evaluering af entreprenøraftalen vedr. specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (specialtandplejen) Indhold 1. Anbefalinger...2 2. Indledning...2 Specialtandplejen

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017

Budget 2014. Forslag til. Budgetoverslagsår 2015-2017 Forslag til Budget 2014 Budgetoverslagsår 2015-2017 Budgetforslaget tager udgangspunkt i overslagsårene 2014-2016, jf. ajourført budget 2013. Hertil kommer konsekvenser af aftalen om regionernes økonomi

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Nyt kapitel Der er den 7. november 2014 indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for 2015. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1

Læs mere

Det store TTA-projekt

Det store TTA-projekt Udvidet projektbeskrivelse Det store TTA-projekt November 2009 Det store TTA-projekt Udvidet projektbeskrivelse November 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse af projektet...3

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER

EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Syd EVALUERINGSRAPPORT PROJEKT SYDDANSKE TALENTER Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens

Læs mere