Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2"

Transkript

1 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med 50 pct. allerede i 2018, besluttede regionsrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, at igangsætte fase 2 af den strategiske indsats for forebyggelse af tvang. Fase 2 består jf. budgetforliget af følgende elementer: Stationær opnormering med yderligere 24 mio. kr. Styrkelse af den udgående intensive ambulante indsats i lokalpsykiatrierne med 15 mio. kr. Styrkelse af de opsøgende psykoseteams med 5 mio. kr. I økonomiaftalen for 2016, var der ikke afsat midler specifikt til psykiatriområdet, hvorfor det i budgetaftalen for 2016 blev besluttet, at anmode administrationen om at beskrive et omstillingskatalog på 25 mio. kr. vedrørende psykiatri med følgende afgrænsning, således så der efter politisk prioritering står det nødvendige provenu på 23 mio. kr. tilbage: Spor 1: Beskrivelse af muligheder for besparelser i form af strukturtilpasninger Spor 2: Vurdering af besparelsesmuligheder via servicejusteringer Spor 3: Vurdering af besparelsesmuligheder vedr. administration Sammen med midler tilvejebragt i forbindelse med 3. økonomi- og aktivitetsrapportering samt midler tilvejebragt via effektiviseringsgevinster muliggjort ved ibrugtagning af nye bygningsmæssige rammer i Aabenraa og Esbjerg, anvendes de bevillinger, som omstillingsrammen frigør, til at gennemføre de i budgetforliget besluttede tvangsreducerende indsatser. Se også nedenfor. Omstillingsrammen I nedenstående tabel vises en oversigt over de udarbejdede omstillingsforslag samt deres økonomiske potentiale kr. (2015-P/L) Spor 1 1: Konsolidering af det børne- og ungdomspsykiatriske område : Reduktion med ½ døgnafsnit (15 senge) i forbindelse med indflytning i ny psykiatri-matrikel i Vejle : Øget samarbejde Svendborg Odense Spor 2 4: Service (vedligehold/bygningsdrift, rengøring, kost) Spor 3 5: Udgifter i Administrationen : Administrative udgifter i Serviceafdelingen I alt (pr ) Yderligere tiltag til finansiering af retspsykiatri? De enkelte forslag er beskrevet i skemaform til sagen. Derudover er der udarbejdet mere udførlige beskrivelser af forslag 1.

2 Spor 1 - Strukturtilpasninger Antallet af tilbageværende mulige strukturtilpasninger i psykiatrien er få. Dette hænger sammen med, at Region Syddanmark, med den seneste psykiatriplan Fremtidens psykiatri fra 2007, allerede har samlet sengekapaciteten i færre og større enheder. Dette har konsolideret driften kvalitets- og driftsmæssigt på et hensigtsmæssigt niveau. Denne plan er i fortsat proces med at blive realiseret gennem et relativt gennemgribende byggeprogram vedrørende psykiatrien. P.t. udestår alene ibrugtagning af OPP-Vejle i 2017 og psykiatriens del af nyt OUH. Byggeprogrammet i psykiatrien medfører, at den stationære behandling specialiseres og koncentreres på færre matrikler. Dette har allerede medført væsentlige effektiviseringsgevinster. Byggeprogrammet medfører samtidig, at den ambulante behandling, som ca. 85 pct. af patienterne i et givet år modtager, i altovervejende grad gennemføres i lokalpsykiatrier, der oprettes i de større byer i regionen. Via satspuljen for er der senest modtaget anlægsmidler til etablering af lokalpsykiatrier i Sønderborg, Haderslev, Kolding og Odense. I samme omgang blev der modtaget midler, der kan supplere finansieringen af psykiatriens andel af nyt OUH og til færdiggørelsen af byggeriet i Esbjerg. Summen af de strukturelle- eller anlægsmæssige satsninger, som er gennemført for ganske nylig, og de, som er besluttet og finansieret, medfører, at antallet af tilbageværende strukturtilpasninger, der kan gennemføres med en økonomisk gevinst og indenfor en kort årrække, er ganske få. De tre strukturforslag, som fremgår af tabellen ovenfor, udgør derfor ikke et antal tilbageværende forslag, fremkommet ved en udvælgelsesproces, men derimod det samlede antal strukturforslag, som psykiatrien vurderes at have mulighed for at spille ind med til omstillingsrammen. I forbindelse med strukturtilpasningsforslagene bør det nævnes, at forslaget om konsolidering af det børne- og ungdomspsykiatriske område i økonomisk henseende udgør det væsentligste bidrag til omstillingsrammen. Uden forslaget opnår omstillingsrammen ikke tilstrækkelig volumen til at finansiere den besluttede indsats til reduktion af tvang. Spor 2 Servicejusteringer Forslaget på dette område indeholder realisering af en række mindre besparelser på bygningsvedligehold, rengøring og kost. Spor 3 Besparelser vedrørende administration Forslagene på dette område indeholder realisering af administrative besparelser i sygehusadministrationen og i serviceafdelingen. Tvang, fase 1 og fase 2 Med de midler som blev tilført psykiatrien i budget 2015 samt de midler som tilvejebringes via omstillingsrammen samt effektiviseringsgevinster m.v., vil der samlet set (fase 1 og 2) være igangsat en ganske betydelig indsats for, at tvangsnedbringelsen kan lykkes. Den samlede indsats indeholder dermed dels en kvantitativ styrkelse i form af flere ansatte og dels en kvalitativ styrkelse i form af bl.a. et ganske væsentligt kompetenceløft finansieret via 43 mio. kr. afsat til kompetenceudvikling i Jf. budgetforliget vil igangsætningen af fase 2 ske således, så der i første omgang opnormeres på de stationære afsnit og at styrkelsen af den udgående intensive ambulante indsats i lokalpsykiatrierne samt styrkelsen af de opsøgende psykoseteams gennemføres i samme takt, som omstillingsforslagene realiseres.

3 Omstillingsrammens volumen set i lyset af udfordringerne i retspsykiatrien I forbindelse med arbejdet med de enkelte forslag, viser det sig, at det samlede katalog får et højere potentiale end anmodet fra politisk side. På den baggrund foreslår direktionen, at dette yderligere potentiale ses i sammenhæng med behovet for i løbet af 2016 at finde en varig løsning på kapacitetsudfordringen i retspsykiatrien med retspsykiatriske patienter, der flere steder er indlagt på ordinære psykiatriske afdelinger. P.t. er det i størrelsesordenen ca. 20 (gennemsnit fra uge 32 til uge 43 i 2015). De 20 patienter er ud over 70 indlagte retspsykiatriske patienter i Middelfart. En løsning af denne problematik kan forventes at kræve tilførsel af yderligere ressourcer til retspsykiatrien. En af de løsningsmuligheder, der evt. kunne komme i spil kunne være at øge den retspsykiatriske sengekapacitet i Middelfart eller andet sted i regionen, hvor de fysiske faciliteter vil kunne håndtere denne målgruppe ved at omdanne en del af den almenpsykiatriske sengekapacitet til retspsykiatrisk behandlingskapacitet. Meromkostningen ved opgradering af en almenpsykiatrisk seng er i størrelsesordenen ca. 1 mio. kr. (per seng). Lige nu afventer regionen resultaterne af den nationale tværministerielle ekspertundersøgelse nedsat af Sundheds- og Ældreministeriet af årsager til den store vækst i antallet af retspsykiatriske patienter og bud på hvad der skal til for at løse udfordringen. Denne rapport forventes at foreligge inden årets udgang. Det er umiddelbart ikke forventningen, at der i forlængelse af rapportens fremlæggelse, fra statslig side, afsættes midler til løsning af områdets udfordringer. Det foreslås derfor, at omstillingsrammen besluttes gennemført i sin helhed, og at der arbejdes videre med at anvende merprovenuet som en del af løsningen på udfordringerne i retspsykiatrien.

4 Omstillingskatalog til Budget 2016 Forslag nr. 1.1 Titel Resumé Sagsfremstilling Konsolidering af Børne- og ungdomspsykiatrien Det foreslås at nedlægge dag- og døgnfunktionen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og flytte funktionen samt akutmodtagelsen til Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa. Der opretholdes en ambulant funktion til behandling af børn og unge i Esbjerg. Forslaget indebærer lukning af 7 døgnpladser samt 4 dagpladser. Med henblik på en økonomisk og faglig konsolidering af den samlede børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark foreslås det at nedlægge dag- og døgnfunktionen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og flytte funktionen samt akutmodtagelsen til Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa. Der opretholdes en ambulant funktion til behandling af børn og unge i Esbjerg. Realisering af det samlede omstillingsforslag giver mulighed for et provenu på 16,4 mio. kr. fra 2017 og frem. Døgnfunktion Dagfunktion Ambulant funktion Antal patienter Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg Besparelse (1.000 kr.) Af de 72 indlagte unge mellem 14 og 19 år kommer 59 fra de 5 kommuner i afdelingens optageområde. Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg har 7 senge og 4 dagpladser. Lukning af dag- og døgnfunktionen berører ca. 6 % af alle, der behandles i afdelingen. Indlagte børn vil som i dag blive behandlet i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, mens patienter med spiseforstyrrelser indlægges i Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa eller Odense. Det drejer sig om 2 børn under 14 år i 2014 og 4 indlagte med spiseforstyrrelser. De indlagte patienter fra Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg kan på baggrund af foreliggende data fra 2014 og 2015 rummes indenfor det antal senge, der findes i Børneog Ungdomspsykiatri Aabenraa. De ledigblevne lokaler i Esbjerg anvendes til at forbedre den lokalemæssige situation for den ambulante funktion, hvoraf dele i dag låner lokaler i voksenpsykiatrien Med omstillingsforslaget ligestilles patienter og pårørende i trekantsområdet og Vestjylland i forhold til adgang til børne- og ungdomspsykiatrisk behandling, idet der i begge områder fremover kun vil være ambulante behandlingstilbud. Se endvidere følgende 3 bilag: Bilag 1.1a: Notat: Konsolidering BU-området

5 Bilag 1.1b: Dataark: Konsolidering BU-området Økonomi, kr Psykiatrisygehus Driftsbesparelse, i alt Evt. etablerings-/investeringsudgifter Aktivitetsmæssige konsekvenser På BU Esbjerg nedskrives den stationære baseline med sengedøgn til nul. Ligeledes nedskrives den ambulante baseline med 931 dagbehandlingsbesøg til nul. På BU Aabenraa opskrives den stationære baseline med 329 sengedøgn. Personalemæssige konsekvenser (antal årsværk) - 30,0 30,0 30,0

6 Omstillingskatalog til Budget 2016 Forslag nr. 1.2 Titel Resumé Reduktion med ½ døgnafsnit (15 senge) i forbindelse med indflytning i ny psykiatri-matrikel i Vejle i 2017 Psykiatrisk Afdeling Kolding/Vejle har overkapacitet på det stationære område. Forslaget reducerer sengekapaciteten med 15 senge, hvormed kapaciteten svarer til behovet. Forslaget skal ses i forbindelse med en intensiveret ambulant indsats med henblik på at patienter undgår stationær indlæggelse. Forslaget indebærer en besparelse ved fuld indfasning på i alt mio. kr. Sagsfremstilling Psykiatrisk Afdeling Kolding/Vejle er frem til indflytning i nyt psykiatri-byggeri i 2017 normeret til 99 senge. Afdelingen har stationær overkapacitet. Afdelingens belægning var således i 2013 på 81,5 % og i 2014 på 79,5 %. I 2015 forventes en belægning på cirka 74 %. Ved indflytning i nyt psykiatribyggeri i Vejle i 2017 er afdelingen dimensioneret med 3 duo-afsnit og i alt 91 normerede sengepladser. Forslaget betyder, at der reduceres med 15 sengepladser på et af duo-afsnittene. Såfremt antallet af sengedage holder sig stabilt på 2015-niveau vil det resultere i en belægning på cirka 96,3 % Der er dog forhold, som forventes at reducere sengeforbruget yderligere: 1. Afdelingen vil ved indflytning i ny matrikel i Vejle udvide antallet af PAM senge fra nuværende 5 til 8. Det vil reducere belastningen på sengene i døgnafsnittet, idet patienterne her kan være indlagt i op til 48 timer. 2. I SATS-puljeaftalen har afdelingen fået midler til ambulant akutteam i form af en fremskudt mobil skadestuefunktion, der forventes at reducere behovet for indlæggelser. 3. I forbindelse med budget 2016 vil afdelingen få tilført ekstra ressourcer til den intensive akutte ambulante indsats. Den styrkede ambulante indsats i patientens eget miljø vil erfaringsmæssigt resultere i færre indlæggelser. 4. Afdelingen har den højeste gennemsnitlige indlæggelsestid af alle voksenpsykiatriske afdelinger på sygehuset. Afdelingen arbejder på en tilnærmelse til de øvrige voksenpsykiatriske afdelingers niveau, som hermed vil reducere belastningen på sengene. Forslaget forventes samlet set ikke at have negative konsekvenser for kvalitet og service af indlagte patienter, idet afdelingen vil have tilstrækkelig kapacitet til at behandle et uændret efterspørgselsniveau. Forslaget vil ydermere ikke have afledte konsekvenser i forhold til afledte anlægsudgifter. De ledige lokaler forventes ikke at stå ubenyttede hen. Der kan tænkes i forskellige former for anvendelse: Samarbejdsprojekt med Vejle kommune f.eks inspireret af lignende samarbejder andre steder i landet, et psykiatriens hus Klinik nær innovations- og udviklingsfunktion i samarbejde med CoLab, hvor der er mulighed for at udvikle og afprøve nye metoder, teknologier og arbejdsformer.

7 Økonomi, kr * Psykiatrisygehus Driftsbesparelse, i alt Evt. etablerings-/investeringsudgifter Aktivitetsmæssige konsekvenser Antallet af sengedage vurderes at vedblive på et stabilt 2015-niveau. Det betyder, at afdelingens sengekapacitet vil blive anvendt på et økonomisk effektivt niveau. I sammenhæng med 1) flere skadestuesenge, 2) en intensiveret ambulant akut indsats samt 3) en gennemsnitlig liggetid svarende til de ørige voksenpsykiatriers niveau skønnes det, at afdelingen vil kunne sikre en stabil drift med en belægning i døgnpsykiatrien på cirka 90 % Psykiatrisk afdeling Kolding/Vejles stationære baseline nedskrives med sengedøgn. Personalemæssige konsekvenser (antal - 21,0 21,0 21,0 årsværk) * Indflytning i ny psykiatrisk matrikel i Vejle er programsat til den 1. februar, hvorfor besparelsen i 2017 beregnes som 11/12-dele af det fulde beløb.

8 Omstillingskatalog til Budget 2016 Forslag nr. 1.3 Titel Resumé Sagsfremstilling Øget samarbejde mellem Psykiatrisk Afdeling Svendborg og Psykiatrisk Afdeling Odense Der indledes et øget samarbejde mellem Psykiatrisk Afdeling Odense og Svendborg, som i første omgang betyder, at afdelingen i Odense modtager op til 4 retspsykiatriske patienter fra Svendborgs optageområde. Samarbejdet mellem afdelingerne udvides gradvist frem mod indflytning i Nyt OUH. Psykiatrien i Region Syddanmark har i de forløbne år arbejdet fokuseret på at sikre robuste afdelinger, både økonomisk og fagligt. I den jyske del af regionen er afdelinger fusioneret og funktioner er samlet. På Fyn er der i dag to voksen psykiatriske afdelinger, i Odense og Svendborg. Disse afdelinger har forskellige vilkår og udfordringer. Afdelingen i Odense er sygehusets universitetsafdeling, afdelingen i Svendborg er sygehusets mindste voksenpsykiatriske afdeling og har forskellige udfordringer i relation til at sikre driften. Blandt andet har afdelingen i deres optageområde en relativt større andel af retspsykiatriske patienter, ligesom der er 3 fængsler og et antal asylcentre. Der indledes derfor et øget samarbejde mellem de to afdelinger, der i første omgang betyder, at Psykiatrisk Afdeling Odense aflaster driften i sengeafsnittene i Svendborg ved at modtage op til 4 retspsykiatriske patienter, som hører til Svendborgs optageområde. Samarbejdet omfatter de retspsykiatriske patienter, som på grund af kapacitetsmangel i retspsykiatrien, er indlagt i de almenpsykiatriske afdelinger. Forslaget betyder ikke, at der kan lukkes senge i Svendborg, men tiltaget vil være medvirkende til at stabilisere driften i afdelingen. Aflastningen vil give en besparelse på 1mio. kr. med fuld indfasning fra 2017 og frem ved at brug af fast vagt, vikarer og sygefravær i Svendborg reduceres. Samarbejdet mellem afdelingerne udvides successivt frem mod indflytning i Nyt OUH via et øget fagligt samarbejde om faglige retningslinjer og instrukser, øget samarbejde om konkrete patientgrupper stationært eller ambulant, øget samarbejde på akutområdet, øget samarbejde på uddannelsesområdet og det administrative område. Økonomi, kr Psykiatrisygehus Driftsbesparelse, i alt Evt. etablerings-/investeringsudgifter Aktivitetsmæssige konsekvenser Personalemæssige konsekvenser (antal årsværk)

9 Omstillingskatalog til Budget 2016 Forslag nr. 2.1 Titel Resumé Sagsfremstilling Besparelser i Service Service skal spare 1,6 mio. kr. på bygningsvedligehold, bygningsdrift samt rengøring og kost. Psykiatrisygehusets Service afdeling varetager alle opgaver i sygehuset vedrørende vedligehold og drift af bygninger, samt varetager kontrakt-opgaven i forhold til leverandører kost og rengøring. I forbindelse med indflytning i nye psykiatrimatrikler kan der realiseres en besparelse pga. mindre behov for bygningsvedligehold. Forbedrede kontrakter med leverandører af kost og rengøring bidrager ligeledes til at besparelsen kan realiseres. Idet der er tale om driftsbudgetter har forslaget ikke personalemæssige konsekvenser. Besparelsen har ligeledes ikke behandlingsmæssige konsekvenser for patienterne, idet indflytning i flere nye psykiatri-matrikler og effektivisering på kost- og rengøringsudbud finansierer besparelsen. Økonomi, kr Psykiatrisygehus Driftsbesparelse, i alt Evt. etablerings-/investeringsudgifter Aktivitetsmæssige konsekvenser Ingen Personalemæssige konsekvenser (antal årsværk) Ingen Ingen Ingen Ingen

10 Omstillingskatalog til Budget 2016 Forslag nr. 3.1 Titel Resumé Sagsfremstilling Udgifter i Administrationen Psykiatrisygehuset sparer 2 mio. kr. på administrative udgifter. Psykiatrisygehusets administration har et samlet lønbudget på 48 mio. kr., som foreslås reduceret med 2 mio.kr. Forslaget betyder, at administrationen skal reducere med 4-5 stillinger. Forslaget har ingen behandlingsmæssige konsekvenser for patienter. Forslaget vil betyde et reduceret serviceniveau til administrationens samarbejdspartnere. Økonomi, kr Psykiatrisygehus Driftsbesparelse, i alt Evt. etablerings-/investeringsudgifter Aktivitetsmæssige konsekvenser Ingen Personalemæssige konsekvenser (antal årsværk) - 5,0 5,0 5,0

11 Omstillingskatalog til Budget 2016 Forslag nr. 3.2 Titel Resumé Sagsfremstilling Administrative udgifter i Service Afdeling for Service udmønter en administrativ besparelse i deres sekretariat på 2 stillinger. Svarende til 0,8 mio. kr. Forslaget betyder, at Services sekretariat skal reducere med 2 stillinger. Forslaget har ingen behandlingsmæssige konsekvenser for patienter. Forslaget vil betyde et reduceret serviceniveau til Services samarbejdspartnere. Økonomi, kr Psykiatrisygehus Driftsbesparelse, i alt Evt. etablerings-/investeringsudgifter Aktivitetsmæssige konsekvenser Ingen Personalemæssige konsekvenser (antal årsværk) - 2,0 2,0 2,0

12 Bilag 1.1.a Omstillingskatalog psykiatri forslag nr. 1.1a Uddybende beskrivelse Omstillingsforslag Med henblik på en økonomisk og faglig konsolidering af den samlede børne- og ungdomspsykiatri i Region Syddanmark foreslås det at nedlægge dag- og døgnfunktionen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg og flytte funktionen samt akutmodtagelsen til Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa. Der opretholdes en ambulant funktion til behandling af børn og unge i Esbjerg. Realisering af det samlede omstillingsforslag giver mulighed for et provenu på 16,4 mio. kr. fra 2017 og frem. Antal patienter Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg Døgnfunktion Dagfunktion Ambulant funktion Besparelse (1.000 kr.) Af de 72 indlagte unge mellem 14 og 19 år kommer 59 fra de 5 kommuner i afdelingens optageområde. Alle patienter i dagbehandling kommer ligeledes fra disse kommuner. Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg har 7 senge og 4 dagpladser. Lukning af dag- og døgnfunktionen berører ca. 6 % af alle, der behandles i afdelingen. Indlagte børn vil som i dag blive behandlet i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, mens patienter med spiseforstyrrelser indlægges i Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa eller Odense. Det drejer sig om 2 børn under 14 år i 2014 og 4 indlagte med spiseforstyrrelser. De indlagte patienter fra Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg kan på baggrund af foreliggende data fra 2014 og 2015 rummes indenfor det antal senge, der findes i Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa. De ledigblevne lokaler i Esbjerg anvendes til at forbedre den lokalemæssige situation for den ambulante funktion, hvoraf dele i dag låner lokaler i voksenpsykiatrien Med omstillingsforslaget ligestilles patienter og pårørende i trekantsområdet og Vestjylland i forhold til adgang til børne- og ungdomspsykiatrisk behandling, idet der i begge områder fremover kun vil være ambulante behandlingstilbud. Baggrund for forslaget Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udfordret økonomisk og driftsmæssigt, idet der er tale om mindre afdelinger med en begrænset driftsmæssig robusthed. Justeringen af psykiatriplanen i 2010 ændrede strukturen i børne- og ungdomspsykiatrien og betød, at antallet af

13 afdelinger blev reduceret fra fire til tre. Antallet af sengepladser blev ligeledes reduceret fra 54 til 47 og akutmodtagelserne blev besluttet samlet i Odense og Esbjerg. Endvidere blev døgnsengene til børn (0-13 år) samlet i Odense og behandling af patienter med spiseforstyrrelse under indlæggelse samlet i Kolding og Odense, begge dele som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning. Ændringen blev gennemført for at sikre kvaliteten i behandlingen og en mere robust drift. På trods af de gennemførte tiltag har børne- og ungdomspsykiatrien fortsat været under pres i forhold til faglig og økonomisk robusthed. Psykiatri- og socialudvalget blev på møderne den 21. november 2014 og den 20. januar 2015 orienteret om lægesituationen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg. Der har været igangsat initiativer for at rekruttere læger, både internt i regionen, i andre regioner og via udenlandsk rekruttering samt vikarbureauer, uden at dette over en længere periode har kunnet sikre de fornødne ressourcer. Siden efteråret 2014 varetages bagvagtsfunktionen i Esbjerg af Børneog Ungdomspsykiatri Odense. Uddannelsen af yngre læger har ligeledes i perioder været påvirket. I øjeblikket er der en stabil lægedækning blandt andet via brug af vikarbureau, som sammen med aftalerne vedrørende vagtdækningen betyder, at der er en bedre driftssituation end i slutningen af 2014, men konstruktionen er fortsat skrøbelig. Uddybning af omstillingsforslaget Psykiatrien i Region Syddanmark vægter faglig kvalitet, nærhed og tilgængelighed til behandling højt ved, at den ambulante psykiatri er omdrejningspunktet for indsatsen. Børne- og ungdomspsykiatrien har traditionelt set meget udbyggede ambulante behandlingstilbud, hvilket betyder, at kun en mindre andel, svarende til ca. 6 % af alle børn og unge behandles under indlæggelse. Antal børn og unge i behandling i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark 2014 Samlet Døgnfunktion Ambulant funktion Total antal patienter i behandling Alle børn under 14 år fra hele regionen indlægges i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, svarende til 29 børn i På baggrund af foreløbige data for 2015 vurderes der ikke at ske væsentlige ændringer i antallet af børn og unge i behandling. For nuværende er der ambulante behandlingstilbud i Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg. Dette ændrer omstillingsforslaget ikke, så langt den overvejende del af patienterne vil fortsat modtage behandling i nærområdet. Ved at samle dag- og døgnbehandlingen i 2 afdelinger vil der være mulighed for en større faglig specialisering og dermed et løft i kvaliteten, idet der skabes driftsmæssige robuste funktioner. Ved samlingen vil der blive fokus på, at de gode erfaringer, der findes i Esbjerg omkring reduktion af tvang m.v. kommer med ind i den nye samlede funktion. Med placering af akutmodtagelsen i Aabenraa vil akutte børne- og ungdomspsykiatriske patienter blive modtaget gennem den fælles akutmodtagelse. Herved sikres akutte børn og unge via integrationen med somatikken en indledende vurdering og behandling af høj kvalitet.

14 Samlingen betyder, at alle unge i den jyske del af regionen fremover indlægges i Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa, ligesom patienter med behov for dagbehandling vil blive behandlet i Aabenraa. For unge fra Esbjerg området vil det betyde en øget afstand til behandlingsstedet, men afstanden er at sidestille med den afstand, som patienter i den nordlige del af Vejle Kommune oplever. Konsekvenser af forslaget Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg Den ambulante funktion i Esbjerg opretholdes, således at 94 % af alle patienter i afdelingen fortsat tilbydes ambulant behandling i nærområdet. Det svarer til, at ca patienter på årsbasis fortsat behandles lokalt. Efter flytningen vil de fysiske rammer, som har huset døgnfunktionen blive anvendt til at samle den ambulante funktion. Den ambulante funktion har gennem længere tid været udfordret på de fysiske rammer, og dele af funktionen har i dag til huse i voksenpsykiatriens lokaler. Flytningen af dag- og døgnfunktionen berører ca. 100 patienter. Der er i Budget 2016 afsat midler til at styrke den ambulante indsats i alle afdelinger. En del af disse midler udmøntes til den ambulante funktion i Esbjerg, hvilket kan være med til at mindske behovet for indlæggelser. Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa Dag- og døgnfunktionen samt akutmodtagelsen flytter til Aabenraa og integreres i de eksisterende funktioner. Døgnafsnittet i Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa rummer fysisk 19 sengestuer. Der er endvidere mulighed for at etablere en 20. sengeplads uden merudgifter. Med en forudsætning om, at indlæggelsestiden for de unge fra Esbjerg kommer på niveau med indlæggelsestiden for øvrige patienter i Børne- og Ungdomspsykiatri Aabenraa vil der med data fra 2014 være behov for 20 senge i Aabenraa. De foreliggende data fra 2015 viser, at der vil være brug for ca. 18 senge til at rumme alle patienter. Da der er meget få indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien kombineret med ændringer af aldersgrænser og antal senge i de enkelte afdelinger er det vanskeligt over en årrække at vurdere behovet for senge. Men det ses, at den gennemsnitlige liggetid i alle afdelingerne er faldende, hvilket sandsynliggør, at patienterne fra Esbjerg området kan indeholdes i døgnfunktionen i Aabenraa. Afdelingsledelserne i børne- og ungdomspsykiatrien har tilkendegivet, at de vurderer, at behovet for sengepladser vil kunne rummes i afdelingen i Aabenraa givet, at der fortsat er fokus på liggetiden, og der sker en udbygning af den ambulante kapacitet, som fastlagt i regionens budget I situationer med øget belastning inddrages den stationære kapacitet i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og ved helt særlige spidsbelastninger vil unge i alderen år kunne tilbydes indlæggelse i voksenpsykiatrien.

15 Dagafsnittet i Aabenraa er normeret til 10 pladser. Dagbehandling er et supplerende tilbud til en mindre del af patienterne. Pladserne vurderes at være tilstrækkelige, idet alle patienter, frem til der kan tilbydes dagbehandling, får tilbud om ambulant behandling. Akutmodtagelsen integreres i den fælles akutmodtagelse (FAM), hvor psykiatrien arbejder tæt sammen med somatikken. Der vil være psykiatrisk personale i FAM til at modtage og vurdere de børn og unge, som modtages akut.

16 Bilag 1.1.b Omstillingskatalog psykiatri forslag nr. 1.1b Datagrundlag Forudsætninger Til underbygning af omstillingsforslaget er der foretaget en række datatræk og analyser for perioden Disse er gengivet nedenfor. I perioden er der i henhold til psykiatriplanen sket en række ændringer: Sengenormeringen i Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg er reduceret fra 12 døgnsenge i og til 7 senge fra 1. januar 2014 og frem. Aldersgrænsen for børne- og ungdomspsykiatrien på Fyn er i september 2013 ændret til 19 år. Aktiviteten og senge vedr. indlagte børn er i september 2013 flyttet fra Kolding til Odense. Fordeling af senge i afdelingerne i perioden fremgår nedenfor /1-31/12 1/1-31/8 fra 1/9 1/1-31/12 1/1-30/9 fra 1/10 BU Esbjerg BU Odense BU Aabenraa Stationært data er opgjort som fordeling pr. kommune er opgjort med bopælskommune ved indlæggelsesstart Ambulant data er opgjort som fordeling pr. kommune, der vil kunne være gengangere, hvis patienter i løbet af året flytter kommune.

17 Stationær aktivitet Skema 1 stationær aktivitet Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg Kommune Sengedage Unikke patienter Andre regioner Billund Esbjerg Fanø Fredericia Faaborg-Midtfyn Haderslev Kolding Middelfart Odense Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Aabenraa Hovedtotal Kilde: e-sundhed, data for 2015 til og med 20. oktober Skema 2 Stationær aktivitet Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg fordelt på alder Alder Sengedage Unikke patienter Hovedtotal Kilde: e-sundhed, data for 2015 til og med 20. oktober

18 Skema 3 Stationær aktivitet Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og Aabenraa(Kolding/Augustenborg) Afdeling Sengedage Unikke patienter BU Odense BU Aabenraa Kilde: e-sundhed, data for 2015 til og med 20. oktober Skema 4 gennemsnitlige liggetider i børne- og ungdomspsykiatrien Esbjerg 35,4 21,0 Odense 29,1 20,9 18,6 16,6 Aabenraa 22,85 16,2 Kilde: PAS, data for 2015 er indtil 30/9 Skema 5 - Beregning af behov for senge ved samling i Aabenraa Da antallet af senge i de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger er ændret i perioden tages i beregning af behovet for senge ved samling i Aabenraa udgangspunkt i data fra 2014 og Antallet af senge har i de år været konstant sengedage unikke cpr gns.liggetid sengeforbrug Forbrug ved Aab. liggetid sengedage unikke cpr gns.liggetid Forbrug ved sengeforbrug Aab. Liggetid BU Esbjerg ,4 7,1 4, ,4 3,8 BU Aabenraa ,85 15,7 15, ,2 14,6 14,6 Total 22, ,0 18,4 Kilde: e-sundhed, data for 2015 er til og med 20. oktober. Beregning af forbrug 2015 er ud fra 262 dage.

19 Ambulant aktivitet Skema 6 Antal patienter i ambulant behandling incl. dagbehandling, Børne- og Ungdomspsykiatri Esbjerg Antal patienter i dagbehandling er en delmængde af antal ambulante i alt. Kommuner Ambulant i alt Dagbehandling Ambulant i alt Dagbehandling Ambulant i alt Dagbehandling Ambulant i alt Aabenraa Andre regioner Assens Billund Esbjerg Faaborg-Midtfyn Fanø Fredericia Haderslev Kolding Langeland Middelfart Nyborg Odense Svendborg Sønderborg Tønder Varde Vejen Vejle Ærø Total Kilde: e-sundhed, data for 2015 til og med 10. august Skema 7 Antal patienter i ambulant behandling incl. dagbehandling, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og Aabenraa BU Odense BU Aabenraa Kilde: PAS, data for 2015 opgjort til og med 14. oktober

Høringssvar til Psykiatriens Omstillingskatalog

Høringssvar til Psykiatriens Omstillingskatalog Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Børne- ungdomspsykiatri Esbjerg Medarbejderne Yvonne Reinholdt Ledende oversygeplejerske Kontakt: Yvonne.Reinholdt@rsyd.dk Direkte tlf. 99 447 301 Dato: 7. marts

Læs mere

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016

Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Sparekatalog i hovedtræk, budget 2016 Hovedtræk i Region Syddanmarks forslag til besparelser på det somatiske område Baggrund: Stigende udgifter presser økonomien Økonomiaftalen for 2016 indebærer en økonomisk

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Ny organisering i Regionshuset

Ny organisering i Regionshuset Ny organisering i Regionshuset Organisationsdiagram for den nye organisation - foreløbig overordnet illustration af Region Syddanmarks organisation Regionsråd Regionsdirektør Koncerndirektør Drift og Økonomi

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Fremtidens psykiatri år 2010

Fremtidens psykiatri år 2010 Journal nr.: 10/7453 Dato: 9. juni 2010/8. juni 2010 Version 2 - Notat Fremtidens psykiatri år 2010 Justering af psykiatriplanen 1. Indledning Region Syddanmarks overordnede målsætning for psykiatrien

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020.

Thisted Kommune har den 26. februar 2015 modtaget høringsversion af Plan for sygehus- og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020. Afsender: Thisted Kommune Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Thisted Kommune Sundhed og ældre 15. april 2015 CPR / CVR: BrevID.: 1895404 Medarbejder: DRM Høringssvar fra Thisted Kommune

Læs mere

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 Indhold: 1. Baggrund 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan 2015-2020 3. Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget

Læs mere

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3327 Dato: 22. februar 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard og Jane Vestergaard Møller E mail: Jane.moeller@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 7664 6073 Ansøgning til

Læs mere

Status på intensiv-området

Status på intensiv-området Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Kasper Breum Petersen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Kasper.Breum.Petersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/4405 Telefon: 76631039 Dato: 1. maj 2009

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal

Gerontopsykiatrien belyst gennem tal Gerontopsykiatrien belyst gennem tal 23-26. Ud fra esundhed (dvs LandsPatientRegisteret) og Lægemiddelstatistikken er følgende opgjort. Der er set på 7+ årige indlagte eller i ambulant forløb i psykiatrien

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 Psykiatrien rykker tættere på somatikken Der er enighed om, at psykiatrien rent fysisk skal placeres tættere på de somatiske specialer. Og med de kommende

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Psykiatritillæg til rapporten "Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark"

Psykiatritillæg til rapporten Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: 08/19249 Dato: 7. januar 2010 Udarbejdet af: Torben Andersen E-mail: Torben.K.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631021 Notat

Læs mere

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Undertegnede parter er enige om, at bygge fremtidens sygehusvæsen i Region Syddanmark på følgende grundlag: Visionen for den nye sygehusstruktur er at sikre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009

Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Her bor borgerpanelet Borgerpanelet er jævnt fordelt i regionens kommuner med et stort antal i større kommuner som Odense,

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B& D Telefon 38 66 60 00 Web www.regionh.dk Spørgsmål nr.: 026 Dato:14. februar 2015 Stillet af:

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen

Effektiviseringsgevinsten ved DNV. FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Effektiviseringsgevinsten ved DNV FSTA Årskonference d. 2. oktober 2013 v. Økonomichef Preben Lynggaard Sørensen Disposition 2 Lidt om Hospitalsenheden Vest DNV-Gødstrup Effektiviseringskravet Rammerne

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 3 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 6 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 9 2.3 Omlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 32 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade 10-16 København K 26-10-2010 Sag nr. 09/1570 Dokumentnr. 51076/10

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014

STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 STATUS PÅ PSYKIATRIBYGGERIERNE Psykiatri- og Socialudvalgsmøde, den 1. april 2014 1 Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg. Antal kvadratmeter: Ombygning

Læs mere

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark

Bilagshæfte. Fremtidens psykiatri. Februar 2008. Psykiatriplanen i Region Syddanmark Bilagshæfte Fremtidens psykiatri Februar 2008 Psykiatriplanen i Region Syddanmark Indhold Politiske hensigtserklæringer Præmisser for planlægningen og indledende modelskitser Forlig om sygehusstruktur

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET

NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDS- VÆSENET 2 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSENET VI LØFTER KVALITETEN MED PATIENTEN I CENTRUM Vi har de seneste 10-15 år oplevet et markant løft i kvaliteten i det danske sundhedsvæsen.

Læs mere

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet.

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet. Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Jane V. Møller/Hanne Vernegren Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8566 Telefon: 76631098 Dato: 19.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet

Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Økonomisk analyse: Aktivitet, medfinansiering og produktivitet på psykiatriområdet Fælles kommunal økonomigruppe ved Specialkonsulent Morten Jessen-Hansen, Aabenraa Kommune 1 Præsentation Indhold Medfinansiering

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Hus til ambulant psykiatri

Hus til ambulant psykiatri Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Claus Poulsen/Berit Matzen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Berit.Matzen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/6989 Telefon: 76631001 Dato: 3. juni

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Projekt Lys i Psykiatrien

Projekt Lys i Psykiatrien Område: Psykiatri- og Socialstaben Afdeling: Psykiatriens Anlægssekretariat Journal nr.: 12/27220 Dato: 2. januar 2013 Udarbejdet af: Anne Sigh E-mail: Anne.Sigh@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631712 Notat

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri. Dato: 29. maj 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. speciale: Psykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Psykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet Med vedtagelsen

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering

Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering. Side 3: Budget 2015. Side 4: Takster. Side 5: Objektiv finansiering 10. september 2014 Dimmensionering af budget 2015: Side 2: Principper for dimensionering Side 3: Budget 2015 Side 4: Takster Side 5: Objektiv finansiering Side 6: Opsummering Side 1 Principper for dimensioneringen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43.

Der er en offentlig høring som annonceres i den lokale presse i uge 43. Børne- og Ungdomsforvaltningen Politisk Strategisk Sekretariat Skolebestyrelser, faglige organisationer, Østerbro, Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg, Fællesrådet for Folkeskolen, Fællesrådet for Fritidsinstitutioner

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Centeradministrationen Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Julia Egebæk Kontakt: Lars Rahbek Lars.rahbek@pco.regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 2053 5661 Dato:

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.2. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014. 5 Det ny psykiatrisygehus åbner 2015

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.2. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014. 5 Det ny psykiatrisygehus åbner 2015 Socialdemokraterne S-nyt 2014.2 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014 2 Et budget med gode fingeraftryk Region Sjællands budget på næsten 18 mia. kr. er aftalt

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

DEBAT VIND! HVORDAN OPLEVER DU BYGGERIET I DAGLIGDAGEN? I DETTE NUMMER AF PS! SÆTTER VI FOKUS PÅ BYGGERIERNE OG IKKE MINDST MENNESKENE MIDT I DEM

DEBAT VIND! HVORDAN OPLEVER DU BYGGERIET I DAGLIGDAGEN? I DETTE NUMMER AF PS! SÆTTER VI FOKUS PÅ BYGGERIERNE OG IKKE MINDST MENNESKENE MIDT I DEM 8 TEMA / BYGGERI TEKST HANNE KOPP Over de kommende år bygges der nyt til psykiatri i hele Region Syddanmark. DE NYE FYSISKE RAMMER skal understøtte den udvikling, som er skitseret i psykiatriplanen, Fremtidens

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats

Notat. Udmøntning af midler til styrkelse af den palliative indsats Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Jakobsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/14646 Telefon: 76631365 Dato: 26. maj 2010 Notat Udmøntning

Læs mere

Slutrapportering. For projekt nr : "Akut visitationsfunktion i Sønderjylland" Bevilliget under satspuljen

Slutrapportering. For projekt nr : Akut visitationsfunktion i Sønderjylland Bevilliget under satspuljen Område: Administrationen Udarbejdet af: Jane V. Møller / Heidi Hougaard Afdeling: Planlægning E-mail: Heidi.Hougaard@rsyd.dk Journal nr.: 10/11372 Telefon: 29 27 69 46 Dato: 31. marts 2014 Afrapportering

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m.

Konsolideringsplan for regionstandplejen tandbehandling til unge som mangler tandanlæg m.m. Område: Sundhedsområdet Afdeling: Praksisafdelingen Den Regionale Tandpleje Journal nr.: Dato: 26. april 2016 Udarbejdet af: Peter Simonsen E-mail: psi@rsyd.dk Telefon: 2920 1221 Konsolideringsplan for

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde,

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde, Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri Den 10. september 2015, kl. 12.30-15.30, i Undervisningslokalet, Gul Gang, Indgang Z2, indgangen til sengeafsnit V45, Birkevænget 7, 4300 Holbæk

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008. Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 22. februar 2008 Aftale om satspuljen på på sundhedsområdet 2008-2011 Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsområdet overfor

Læs mere

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere