Slutrapportering. For projekt nr : "Akut visitationsfunktion i Sønderjylland" Bevilliget under satspuljen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slutrapportering. For projekt nr : "Akut visitationsfunktion i Sønderjylland" Bevilliget under satspuljen"

Transkript

1 Område: Administrationen Udarbejdet af: Jane V. Møller / Heidi Hougaard Afdeling: Planlægning Journal nr.: 10/11372 Telefon: Dato: 31. marts 2014 Afrapportering til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slutrapportering. For projekt nr : "Akut visitationsfunktion i Sønderjylland" Bevilliget under satspuljen Udarbejdet af: Afdelingssygeplejerske Gitta Hansen, Børne- og Ungdomspsykiatri Sygeplejerske Tina Niss Johansen Planlægningsfunktionen, Psykiatri Administrationen

2 1) Baggrund for og formål med projektet I satspuljeaftalen blev der afsat midler til let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bevilgede i alt 16,4 mio. kr. til projektet Akut visitationsfunktion i Sønderjylland, hvilket i maj 2012 blev justeret til 13,942 mio. kr. på grund af tidsforskydning af projektets start. Psykiatriplanen i Region Syddanmark fokuserer på vigtigheden af at sikre sindslidende en øget tilgængelighed til psykiatriske behandlingstilbud. Herunder i den akutte fase, hvor psykiatriplanen lægger op til, at der etableres døgnåbne, uvisiterede akutfunktioner i psykiatriens fire hovedfunktionsområder: Fyn, Lillebælt, Vest- og Sønderjylland. Der er etableret åbne uvisiterede skadestuer i alle hovedfunktioner pånær Sønderjylland. Der bor borgere i de fire sønderjyske kommuner, Sønderborg, Augustenborg, Haderslev og Tønder. Den geografiske spredning af befolkningen betyder, at det i ansøgningen ikke blev vurderet som optimalt, at etablere en åben uvisiteret skadestue i tilknytning til én af de eksisterende psykiatriske afdelinger i Haderslev og Augustenborg, som begge ligger i yderkanten af hovedfunktionen. Det ville betyde, at en stor del af borgerne ville skulle transportere sig langt for at modtage et akuttilbud. Den akutte visitationsfunktion i Sønderjylland er et visiteret tilbud, som udbygger tilbuddet til borgerne i den sønderjyske del af Region Syddanmark, så tilgængeligheden til psykiatrien øges udenfor dagtid, uanset bopæl, ved at borgerne kan komme i kontakt med psykiatrien og blive vurderet samt viderehenvist til relevant behandlingstilbud. I løbet af projektperioden følges erfaringerne med den visiterede funktion nøje, med henblik på at tage stilling til evt. omlægning til en uvisiteret funktion. Praktiserende læger, lægevagten, somatiske akutmodtagelser og skadestuer og psykiatrisk hotline er de primære henvisere til funktionen. Målet med etablering af den akutte visitationsfunktion er at øge tilgængeligheden til psykiatrisk vurdering og behandling på rette sted uden for almindelig dagtid. Et delmål er, at patienterne oplever, at de visiteres direkte til det rigtige behandlingstilbud - enten via ambulant tilbud, tilbud om indlæggelse eller viderehenvisning til kommunalt tilbud. Den akutte visitationsfunktion vurderer og visiterer patienten gennem telefonisk samtale eller ved, at patienten efter forudgående aftale møder op til psykiatrisk vurdering. I tilknytning til funktionen, blev 3 senge i driften dedikeret til korttidsindlæggelser, med henblik på videre vurdering, udredning og behandling af patienten. Når Psykiatrisk Afdeling Haderslev-Augustenborg flytter ind i det nye sygehus i Aabenraa i 2015, flytter akut visitationsfunktion med og bliver en integreret del i FAM. Projektets mål har i denne sammenhæng været at gøre erfaringer med en skadestuefunktion, som kan indgå i forberedelserne til psykiatriens indtræden i FAM. 2) Målgruppe Målgruppen er borgere i Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslev kommuner, i aldersgruppen år med behov for akut psykiatrisk vurdering. Side 2 af 8

3 3) Metode projektets gennemførelse I juli 2010 blev den justerede projektbeskrivelse godkendt og herefter blev der nedsat en styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter, medarbejderrepræsentanter, Tillidsrepræsentanter samt arbejdsmiljørepræsentanter fra såvel Børne- og Ungdomspsykiatri, Psykiatri samt Administrationen i Middelfart. Styregruppen udarbejdede herefter en samlet beskrivelse af den akutte visitationsfunktion. Der blev foretaget beregning på personalenormering, fordelingsnøgle mellem Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri, udarbejdet funktionsbeskrivelser, stillingsopslag m.m. Den akutte visitationsfunktion er forankret i Psykiatrisk Afdeling Haderslev / Augustenborg samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Kolding-Augustenborg. Funktionen refererer organisatorisk til afdelingsledelsen for Psykiatrisk Afdeling Haderslev-Augustenborg. Visitationsfunktionens personalenormering og åbningstid Den akutte visitationsfunktion har været bemandet af personale med kompetencer og erfaringer indenfor børne- og ungdomspsykiatri samt psykiatri. Fordelingen af ungdomspsykiatriske /psykiatriske kompetencer er sket ud fra en opgørelse over akutte indlæggelser på ungdomspsykiatrisk afsnit, fordelt på ugedage og indlæggelses tidspunkt. Denne opgørelse viste, at det vil være hensigtsmæssigt, at der på ugens 4 første dage er personale fra ungdomspsykiatrisk afsnit i den akutte visitationsfunktion. Normeringen i funktionen har været forskelligt sammensat igennem projektperioden. I udgangspunktet var projektet dimensioneret ud fra, at funktionen var åbent for nye patienter i én vagt, fra kl. 15 til 22. Personalet var i vagt til kl Åbningstiden blev hurtigt udvidet til at dække to vagter fra kl Funktionen har været bemandet med 2 plejepersonaler i hver vagt. Projektet fik den 1. september 2012 to af driftens nattevagter tilknyttet som led i at gøre funktionen døgnåben. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse blev i april 2013 anmodet om godkendelse til en udvidelse af akut visitationsfunktion med en nattevagtsfunktion inden for den eksisterende ramme. Dette blev bevilget, og funktionen blev fra den 1. juni 2013 og projektperioden ud, gjort døgnåben for projektmidler. Udvidelsen af funktionens åbningstid fra at dække én vagt til at være døgnåben, er sket inden for projektet ramme. Dette har kunnet lade sig gøre, da det ikke har været muligt at ansætte distriktssygeplejersker i funktionen, og udgiftsniveauet pr. medarbejder har været væsentlig lavere end estimeret i projektets budget. Visitationspraksis Patienter, der henvises til det akutte visitationsafsnit tilbydes en visitationssamtale. Visitationssamtalen udføres af forvagten i samarbejde med personalet på afsnittet. Ud fra denne vurdering kan patienten visiteres til: Indlæggelse på et sengeafsnit Fortsat behandling i DPC, Lokalpsykiatri eller TIT 1. Almindelig henvisning hvor patienten tages op på førstkommende visitationskonference. 2. Akut henvisning hvor patienten får en akut ambulant tid indenfor 48 timer. Side 3 af 8

4 Opfølgning i klinik for selvmordsforebyggelse. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Kontakt til ungdomspsykiatrisk ambulatorium (akut team) pr. tlf. den efterfølgende dag. Kommunale tilbud: Misbrugscentre Socialpsykiatri Hjemmepleje Den sociale bagvagt. Undervejs i projektperioden har den akutte visitationsfunktion varetaget flere opgaver end det oprindeligt var planlagt, herunder blandt andet administration af depotmedicin til ambulante patienter uden for almindelig åbningstid i Lokalpsykiatrien samt varetagelse af afdelingens akuttelefon for indvisiterede patienter. Desuden har afsnittet været ansvarlige for afdelingens kriseterapeutiske beredskab, samt fungeret som praktiksted for både Social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende. 4) Ændringer i projektet Projektets opstart blev udskudt til primo maj 2011, fordi der først skulle ansættes personale til akut visitationsfunktion og funktionen skulle etableres fysisk i eksisterende lokaler, der skulle ombygges til formålet. De to første uger efter projektstart blev personalet introduceret og uddannet til det fremtidige arbejde i akut visitationsfunktion. Den akutte visitationsfunktion åbnede den 16. maj 2011 kl Da den justerede projektbeskrivelse blev udarbejdet, var der i Sønderjylland fem selvstændige afdelinger med hver deres afdelingsledelse: Psykiatrisk Afdeling Augustenborg, Psykiatrisk Afdeling Haderslev, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Augustenborg, Gerontopsykiatrisk Afdeling Haderslev-Augustenborg og Oligofreniteamet. Pr. 1.januar 2012 er der sket fusion mellem flere afdelinger, og projektet involverer nu to afdelinger med selvstændig afdelingsledelse: Psykiatrisk Afdeling Haderslev-Augustenborg og Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding-Augustenborg (kun børn og unge fra den gamle Børne- og Ungdomspsykiatriske afdeling Augustenborgs optageområde, kan visiteres). Erfaringer med projektet har medført enkelte ændringer. Den akutte visitationsfunktion er døgnåben, i stedet for som oprindeligt planlagt kl Desuden visiteres en større andel patienter, end oprindeligt planlagt, idet en stor andel af patienterne modtages i visitationsfunktionen, selv om de efterfølgende visiteres videre til sengeafsnittene. I starten var der en del kendte patienter, som gik direkte på sengeafsnittene, men i takt med den øgede tilgængelighed i visitationsfunktionen, kom langt flere patienter her til vurdering. Vagtlægernes kendskab til visitationsfunktionen steg ligeledes, således at patienterne blev informeret om at henvende sig der først. Den akutte visitationsfunktion modtager også i mindre grad, både personlige og telefoniske henvendelser direkte fra patienter og pårørende - på trods af, at patienter som udgangspunkt ikke kan henvende sig direkte, men skal henvises. Side 4 af 8

5 5) Projektets succeskriterier I projektansøgningen blev følgende 2 succeskriterier anført: Tabel 1: Beskrivelse, succeskriterier og dokumentation af projektet Resultater: Beskrivelse Succeskriterium Dokumentation Det er målet, at der med etablering af den akutte visitationsfunktion skabes mere ro på sengeafdelingerne I løbet af projektperioden reduceres andelen af korttidsindlagte, defineret som indlæggelser fra 1-3 dage reduceres med 30% både i almenpsykiatrien og gerontopsykiatrien. For børne- og ungdomspsykiatrien forventes status quo. Opfyldelse af målet dokumenteres via opgørelse over antal sengedage pr. udskrivning. Det er målet, at borgere og samarbejdspartnere (lægevagt, praktiserende læge m.v.) oplever en øget tilgængelighed til psykiatrien. Den akutte visitationsfunktion anvendes, således at antallet af akutte indlæggelser direkte via vagtlæge og somatiske funktioner uden om den akutte visitationsfunktion reduceres med 50 % Målopfyldelsen monitoreres via opgørelsen over henviser til indlæggelse. Resultater midt i projektet I midtvejsevalueringen fra marts 2012 konkluderes, at projektet indtil videre har været en succes. Der opleves en større tilgængelighed til psykiatrisk behandling. Antallet af henvendelser er stigende, og såvel patienter som personale oplever tilfredshed med visitationen og tilgængeligheden til psykiatrisk vurdering og evt. behandling er øget. I forhold til resultaterne, blev målet om en 30 % reduktion i antallet af korttidsindlæggelser på de øvrige sengeafsnit ikke nået, men der var dog opnået en reduktion på 8-12 %. Det blev på daværende tidspunkt vurderet, at en reduktion på 30 % vil være svær at opnå. Det var en del af det oprindelige succeskriterie, at opnå en reduktion i antallet af korttidsindlæggelser på 30 % ift. gerontopsykiatriske patienter. De gerontopsykiatriske patienter blev dog i praksis ikke en del af funktionens målgruppe, hvorfor dette mål ikke har kunnet opfyldes. Antallet af direkte indlæggelser på de øvrige sengeafsnit blev vurderet til at være reduceret med mere en 50 %, uden at det dog har kunnet vise sig i tallene. Der blev derfor stillet spørgsmålstegn ved, om dette succeskriterium er så velegnet at måle på. Erfaringerne midt i projektet, skabte et ønske om at gøre projekt akut visitationsfunktion til en døgnåben psykiatrisk skadestue, hvilket styregruppen efterfølgende arbejde videre med. Funktionen blev efterfølgende gjort døgnåben og i dag modtages stort set alle akutte patienter 1, som kommer til afdelingen, herigennem. Funktionen modtager derudover hotlineopkald i aftentimerne fra kl fra både patienter og pårørende. 1 Retspsykiatriske patienter samt patienter, som indlægges på gule og røde papirer, går direkte på stamafsnit. Side 5 af 8

6 Resultater ved projektets afslutning Nedenstående tabel viser udviklingen i aktiviteten i funktionen og samspillet med afdelingens stamafsnit. Tabel 1: Aktivitet i Akut visitations funktion i projektperioden Antal ambulante henvendelser [1] Antal overliggere ved periodens begyndelse Antal indlæggelser Interne flyt til andre afsnit [2] Interne flyt fra andre afsnit Antal udskrevne direkte fra funktionen Antal overliggere ved periodens slut Hotlinehenvendelser Tabel 2: Udvikling i korttidsindlæggelser (1-3 døgn) Stamafsnit (voksen) Akut visitationsfunktion Procentvis fald på stamafsnit sammenlignet med ,1 % 18,5 % 35,4 % Som det fremgår af tabel 2, så har projektet opnået målet om, at reduceres antallet af korttidsindlæggelser med 30 % i voksenpsykiatrien. Det ses desuden, at akut visitationsfunktionen har udskrevet over 1/3 af alle indlagte patienter direkte fra funktionen i 2012 samt Udover ovenstående resultater i forhold til Projektets succeskriterier, har akutvisitation oplevet følgende positive resultater ved implementeringen af akutvisitationsfunktionen. Faglige resultater: Akut visitationen har været medvirkende til en større kontinuitet i miljøterapien på de stationære afsnit, da denne ikke så ofte som tidligere er blevet afbrudt af akutte indlæggelser. Det har betydet mere ro og kvalitet i kontakten til de indlagte patienter. Den faglige viden om modtagelse af akutte patienter i samarbejde med vagthavende læge er blevet styrket, idet der har været fokus på akut vurdering af patienten og henvisning til det bedste behandlingstilbud. Der har været fokus på en bredere vifte af tilbud til patienter, således at indlæggelse ikke nødvendigvis ville være første valg. Ambulante tilbud og akut funktions tilbud med kontakt den efterfølgende hverdag har været nogle af tilbuddene. Side 6 af 8

7 Den i projektets beskrevne mulighed med at være indlagt i akut visitationen i op til 3 døgn, har for en del patienters vedkommende fremrykket kontakt til bl.a. kommuner, da fokus har været på at etablere den bedste hjælp til patienten hurtigst muligt. Det faglige samarbejde mellem voksen- og ungdomsområdet, har været med til at styrke kendskabet til de forskellige patientgrupper på tværs. Herunder også de forskelligheder r er ved arbejdet med unge/voksne og de behov der er i kontakten, plejen og behandlingen. Alle patienter og deres ejendele bliver visiteret jf. retningslinje, før de evt. bliver indlagt på et stationært afsnit, hvilket har øget sikkerheden. De faglige ressourcer har - ud over selve visitationsfunktionen - også været anvendt som en styrkelse af den ambulante funktion, idet der er blevet givet depotinjektioner og udleveret medicin til ambulante patienter. Patientrelaterede forhold: Patienterne er bekendte med, at der foretages en individuel vurdering i akut visitationsafsnittet, der sikrer, at patienten får den bedste hjælp. Dette har bevirket en øget tilfredshed blandt patienterne. Der er øget ekspertise til at finde den bedste løsning for patienten og herunder også inddrage pateintens netværk. Patienten har tidligere ofte kunne vente i mange timer, på at blive indlagt i et stationært afsnit. Nu foretages indlæggelsessamtalen i akut visitationsafsnittet og patienten kan straks ved ankomst i det stationære afsnit, blive henvist til en stue og dermed være en del af afsnittets struktur. For nogle patientgrupper kan et kort ophold i akut visitationen i timer eller dage, bevirke at de oplever den nødvendige ro og aflastning. Dermed har patienten undgået en længere indlæggelse, med eventuelt efterfølgende funktionstab. Kendskabet til ambulante patienter tilknyttet hotlinefunktion har været en fordel, da det har været tryghedsskabende for patienten, at have kontakt til det samme personale. De patienter der har haft deres første kontakt med psykiatrien, har mødt et lille afsnit med 3 sengestuer, hvilket har givet ro og overskuelighed. Det har givet patienter der har været utrygge/bange for at være indlagt mulighed for tæt personalekontakt i en lille enhed. Det opleves, at muligheden for at patienten kan blive akut vurderet er blevet udvidet, ved at akut visitationen har udvidet sin åbningstid Enkelte patienter har på egen foranledning selv mødt op i akut visitationen, uden forudgående kontakt til egne læge eller vagtlæge. Disse patienter har fået den samme behandling som de øvrige og på den måde blevet henvist til rette tilbud. Tilbuddet har også afspejlet, at vurderingen er foretaget af en læge og plejepersonale der alle har siddet med til en samtale med patienten. Dette har givet et kvalitetsløft ift at finde den bedste løsning for patienten. Konklusion Projektet havde et succeskriterie om, at korttidsindlæggelser på stamafsnittene skulle reduceres med 30 %. Opgørelse ved projektets afslutning viser, at antallet i 2013 var reduceret med 35,4 % i forhold til før projektets start. Projektets andet succeskriterium var, at den akutte visitationsfunktion blev anvendt, således at antallet af akutte indlæggelser direkte via vagtlæge og somatiske funktioner - uden om den akutte visitationsfunktion - blev reduceret med 50 %. Det blev allerede ved midtvejsevalueringen konstateret, at denne indikator ikke var målbar, da de relevante data ikke er tilgængelige via det patientadministrative system. Der er dog en klar opfattelse af, ar reduktionen har været over 50 %. Side 7 af 8

8 Projektet betragtes som en succes, idet det har medvirket til at give ro på stamafsnittene og derved sikre en større kontinuitet i miljøterapeutiske aktiviteter. Projektet har givet et fagligt løft til modtagelsen af patienter blandt andet gennem en mere målrette visitation af patienten til det rette tilbud samt øget samarbejde med kommunen. Patienterne har udtrykt en stigende tilfredshed efter projektets start og har haft mulighed for indlæggelse i et overskueligt og roligt afsnit. Projektet har ligeledes tilgodeset ambulante patienter som blandt andet har fået mulighed for at få depotmedicin uden for Lokalpsykiatriens åbningstid, og derved muliggjort deltagelse i aktiviteter eller arbejde. Permanentgørelse af projektet Akut visitationsfunktion er en del af den akutte indsats i psykiatrien, og skal fremadrettet udvikles og knyttes sig op på FAM i Aabenraa ud fra principperne i konceptet for fælles akutmodtagelser, FAM i Region Syddanmark. I FAM modtages både akutte somatiske og psykiatriske patienter til visitation, udredning og evt. behandling og indlæggelse i FAM. Psykiatrisk Afdeling Haderslev-Augustenborg samles i Aabenraa ved indflytningen i det nye sygehus i 2015, hvor akut visitationsfunktion vil blive en del af denne konstruktion i forhold til modtagelses- og visitationsopgaven. Indtil indflytningen bliver en realitet, skal funktionen fortsætte i de nuværende rammer i Augustenborg, hvor der frem mod integrationen i FAM vil blive arbejdet på implementering af Psykiatrien i Regions Syddanmarks koncept for akutmodtagelse herunder hurtig modtagelse, udredning og behandling af akutte patienter. Til at understøtte denne indsats integreres funktionen i driften på et niveau, hvor der fast er tilknyttet en sygeplejerske til visitationsopgaven i den akutte visitation, dvs. en visiterende sygeplejerske jf. konceptet. Når funktionen bliver en del af driften i afdelingen er det muligt at skabe synergi i opgavevaretagelsen med den øvrige drift. Permanentgørelse af funktionen er med til at sikre at funktionen videreføres og udvikles til den modtagelses- og visitationsopgave, der skal løftes i den integrerede FAM. Side 8 af 8

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien

Ansøgning til puljen til flere sengeplader i psykiatrien Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3327 Dato: 22. februar 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard og Jane Vestergaard Møller E mail: Jane.moeller@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 7664 6073 Ansøgning til

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse

SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO15 Forebyggelse af tilbagefald og genindlæggelse via etablering af akuttilbud til borgere med sindslidelse Dette forslag indgår også i drøftelserne om udmøntning af sundhedsmidler

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven 12 7100 Vejle Handicap- og Psykiatriafdelingen Administration og Planlægning, Sekretariat Klosterbakken 13-15 1220 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding

Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Psykiatrisk Akutmodtagelse Kolding Aug. 2015 1

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Psykiatritillæg til rapporten "Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark"

Psykiatritillæg til rapporten Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: 08/19249 Dato: 7. januar 2010 Udarbejdet af: Torben Andersen E-mail: Torben.K.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631021 Notat

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland)

(ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) (ACCESS (Acute combined care for Seniors in Southern Jutland) Projektet kan følges på: accessprojektet.dk 2 ACCESS-projektet Samarbejde mellem de 4 sønderjyske kommuner, almen praksis i samme område og

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Centeradministrationen Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Julia Egebæk Kontakt: Lars Rahbek Lars.rahbek@pco.regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 2053 5661 Dato:

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 32 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens psykiatri fra Psykiatricenter Vest, Vejle.

Høringssvar vedr. Fremtidens psykiatri fra Psykiatricenter Vest, Vejle. Vejle d. 31. august 2007. Høringssvar vedr. Fremtidens psykiatri fra Psykiatricenter Vest, Vejle. MED-udvalget ved voksenpsykiatrisk afdeling i Vejle har følgende kommentarer til de af Regionsrådet fremsendte

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år.

Undertegnede er overlæge ved Psykiatrisk Afdeling P i Odense. Er ansvarlig for afdelingen for unge voksne i alderen fra 18 til 23 år. Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Psykiatrisk afd. P, Universitetsafd. Kontakt: Dorte Serup Sørensen Direkte tlf. 65 41 1592 30. november 2007 Side 1/7 Mailadresse: julia.egebæk@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge (revideret pr. august 2012)

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge (revideret pr. august 2012) Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/17016 Dato: 29. august 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilev@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter

Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Bilag 4 til basisaftalen vedr. mennesker med sindslidende: Aftaler vedr. indsatsen overfor gerontopsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...................................................................................

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis

KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet om bidrag vedr. Frederiksberg Kommunes praksis NOTAT 7. august 2013 Sagsbehandler: Praksis i akut tilbud i Frederiksberg Kommune Dok.nr.: 2013/0015495-1 Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Plan og Projektstab KL har i brev af 27. juni 2013 anmodet

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd

Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd Afsnit S2, indgang 44 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Velkommen til Urologisk Afdeling

Velkommen til Urologisk Afdeling Frederikssund Hospital Velkommen til Patientinformation Velkommen til, Frederikssund Hospital I denne pjece finder du nogle af de informationer, du kan få brug for under din indlæggelse. Ønsker du yderligere

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark

Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Forlig om sygehusstrukturen i Region Syddanmark Undertegnede parter er enige om, at bygge fremtidens sygehusvæsen i Region Syddanmark på følgende grundlag: Visionen for den nye sygehusstruktur er at sikre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst

Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Afsnit Ø3 Psykiatrien Øst Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Akut Modtagelse - PAM Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe

Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Akut Modtagelse - PAM Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Beskrivelse af klinisk undervisningssted Psykiatrisk Akut Modtagelse - PAM Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk afdeling Esbjerg Ribe Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N Tlf. 99446700 Udarbejdet af:

Læs mere

Fremtidens psykiatri år 2010

Fremtidens psykiatri år 2010 Journal nr.: 10/7453 Dato: 9. juni 2010/8. juni 2010 Version 2 - Notat Fremtidens psykiatri år 2010 Justering af psykiatriplanen 1. Indledning Region Syddanmarks overordnede målsætning for psykiatrien

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter

Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indsatsen vedrørende ældrepsykiatriske patienter Indholdsfortegnelse 1. Målgruppe... 2 2. Tilbud til ældrepsykiatriske patienter... 2 3. Henvisningsmuligheder... 2 4. Aftale vedr. patienter med demens

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer

Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Status på anlægsprojekter Nybyggeri i Vejle OPP-projekt Ansøgning til pulje vedr. nedbringelse af tvang via bedre fysiske rammer Esbjerg Fakta: Samling af de psykiatriske afdelinger fra Hviding og Esbjerg.

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg

Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg Psykiatricenter Midt Augustenborg Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling 29. august 2007 Høringssvar fra Børne- og ungdomspsykiatrien, Augustenborg vedrørende Fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Dette

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge

Den Gode Psykiatriske Afdeling. Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Den Gode Psykiatriske Afdeling Psykiatrien Region Sjælland Distrikt Køge Projektets indhold Etablering og implementering af en intensiv ambulant behandling, ud fra en relations- og netværksorienteret tænkning

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Samarbejdsaftale for Akutcenter-FAM, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrisk Afdeling Åbenrå.

Samarbejdsaftale for Akutcenter-FAM, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrisk Afdeling Åbenrå. Journal nr.: 12/3327 Dato: 29. juni 2015 Udarbejdet af: Heidi Hougaard E-mail: Heidi.Hougaard@rsyd.dk Telefon: 99 44 49 13 Samarbejdsaftale for Akutcenter-FAM, Sygehus Sønderjylland og Psykiatrisk Afdeling

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 085 Dato: 4. juni 2012 Stillet af: Lise Müller (F) Besvarelse udsendt den: 19. juni 2012 Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen

Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen Nye indsatser 2015 til udvikling af Det nære Sundhedsvæsen 01-05-2015 Vejen Kommune Jette Kynde Schøtz 1 Indsatser 2015 til udvikling af det nære sundhedsvæsen Følgende prioritering af nye projekter og

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark

Servicemål for skadebehandling i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/6546 Dato: 13. april 2012 Udarbejdet af: Frank Rejnholt Skovdal E mail: Frank.Rejnholt.Skovdal@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631354

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Regionshuset Viborg. Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Psykiatri- og socialområdet Administrationen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgning om økonomisk tilskud fra Ministeriet for

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit

Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Organkirurgisk Afdeling Velkommen til Organkirurgisk Sengeafsnit Patientinformation www.koldingsygehus.dk Kontaktpersoner Organkirurgisk Ambulatorium Visitkort Organkirurgisk Afdeling Visitkort Visitkort

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark

Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri Region Syddanmark Retspsykiatrisk Distriktspsykiatri RDP 3 årigt projekt financeret 2007 2010 af Indenrigs- og Sundhedsministeriet via psykiatriaftalepuljen Baggrund:

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere