TILGÆNGELIGHEDSKURSUS DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILGÆNGELIGHEDSKURSUS 5.-6.10.2013 DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER LOS@SBI.AAU."

Transkript

1 TILGÆNGELIGHEDSKURSUS DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER Program - lørdag introduktion til begreber, udstyr mm prøv-selv tur inde og ude, i grupper på 3-4 personer frokost opsamling fra prøv-selv tur pause værktøjer: BR10, SBi anvisninger, tjeklister og vejledninger tak for i dag! 2 Lone Sigbrand, SBi 1

2 Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Universelt Design, universell utforming, inclusive design og Design for Alle Indebærer at fysiske omgivelser, IT-brugerflader og services skal udformes, så de kan bruges af så mange mennesker som overhovedet muligt. 3 Tilgængelighed universelt design Tilgængelighed: Omhandler mennesker med funktionsnedsættelser Universelt design: Omhandler alle mennesker uanset alder, størrelse, køn samt eventuel mobilitets-, sansemæssige eller kognitive funktionsnedsættelser 4 Lone Sigbrand, SBi 2

3 Kan kan ikke! 5 Hvorfor bygge for alle? Menneskeret - respekt for det enkelte menneske FN s standardregler om lige muligheder for handicappede (1993) Byggelovens kap.1 1: at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse (2001) FN s handicapkonvention om samme rettigheder for alle (23.august 2009) 6 Lone Sigbrand, SBi 3

4 FN konventionen og Universelt Design Artikel 1 Formål: Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. - FN s konvention om rettigheder for personer med handicap, Tilgængeligt byggeri Adgangsforhold Indgangsparti Skranke Elevator Toiletter Handicaptoilet Flugtveje Indretning Lone Sigbrand, SBi 4

5 Menneskets sanser Grundsanser: Synssansen Høresansen Følesansen Smagssansen Lugtesansen Kinæstetisk sans 9 Personer med nedsatte funktionsevner Bevægelseshæmmede Gangbesværede Amputerede Kørestolsbrugere Sensoriske funktionsnedsættelser Synshandicap Hørehandicap Psykiske funktionsnedsættelser Psykisk sygdom, demens Intellektuelle / kommunikative funktionsnedsættelser Ny gruppe: Personer med svær overvægt > 350 kg 10 Lone Sigbrand, SBi 5

6 Bevægelseshæmmede 1/2 Har behov for: Handicap-parkeringsplads tæt ved hovedindgang Gangarealer med begrænset hældning uden niveauspring Jævn, fast og skridhæmmende belægning Let betjente eller selvåbnende, brede døre 11 Bevægelseshæmmede 2/2 Skranker, inventar, greb og kontakter i passende højde Tilstrækkelig passageog vendearealer Toilet der er indrettet for kørestolsbrugere Håndlister der er gode at gribe om. 12 Lone Sigbrand, SBi 6

7 Blinde og svagtseende 1/2 Har behov for at: Belægninger er jævne og skridhæmmende Forskellige trafikformer adskilles, fx med niveauspring Ledelinier frem til indgange Trappeløb og ramper markeret med opmærksomhedsfelter Trinforkanter markeres 13 Blinde og svagtseende 2/2 Uventede forhindringer varsles Håndlister der er gode at gribe om Logisk indrettet af det fysiske miljø Skilte er tydelige med kontrastfarver og klar typografi. 14 Lone Sigbrand, SBi 7

8 Prøv selv! Forklar mig og jeg glemmer Vis mig og jeg husker Lad mig prøve og jeg forstår Lao Tse Tung, f. Kr. 15 Prøv-selv-tur 8 grupper med 3-4 personer i hver: 1 kørestolsbruger (manuel kørestol) 1 blind (maske, mobilitystok) 1 svagtseende (briller, mobilitystok) Evt. 1 gruppeleder holde sammen på gruppen, tage noter, foto Skift roller undervejs Start og slut. 16 Lone Sigbrand, SBi 8

9 Prøv-selv-tur 18 Prøv-selv-tur Fokusområder: Vejkrydsninger Adgangsarealer Indgange og døre Horisontale bevægelser: Gange, ramper, belægninger, inde - ude Vertikale forbindelser: Elevatorer, trin og trapper, inde - ude Toiletter. Placering og indretning kan de bruges? Indretning og manøvreplads i rum generelt Overflader og farver, inde - ude Akustik og lyde, inde - ude 19 Lone Sigbrand, SBi 9

10 FRA ORD TIL HANDLING LOVGIVNING OG VÆRKTØJER 20 Lovgivningsstruktur FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap (2009) Byggeloven BR Kravtekst BR Vejledning SBi-anvisning 230 til BR10 SBi-anvisninger Normer og standarder Håndbøger og vejledninger Ikke lovgivning! 21 Lone Sigbrand, SBi 10

11 Lovgivningsstruktur FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap (fra august 2009) Konventionen indeholder generelle principper, som blandt andet omfatter: Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer. Ikke-diskrimination. Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet på lige vilkår. Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af menneskelig mangfoldighed. Se: SBi September Byggeloven om tilgængelighed Byggelov - byggeri, nedrivning mm. Se: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Loven har til formål (kap.1 1): at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet DH (Danske Handicaporganisationer) har påklageret vedrørende handicapforhold! SBi September Lone Sigbrand, SBi 11

12 Bygningsreglementet 2010-BR BR10 - fakta Trådte i kraft opdateret BR10 har egen hjemmeside: Ét reglement for alle byggerier: offentligt tilgængelige, erhvervsbyggeri og boliger Gælder ved nybyggeri, tilbygning, ombygninger og forandringer samt ændret anvendelse af bebyggelse. Gælder også for udearealer frem til bygning og til lege- og opholdspladser 25 Lone Sigbrand, SBi 12

13 BR10 indhold 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Tilgængelighedsforhold: 1: 1.2. Begrænsninger 1.4. Ansøgningsmateriale 2: 2.6. De ubebyggede arealer 3: Alle kapitler. Bygningers indretning 4: 4.3. Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner 4.5. Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg 5: 5.2. Flugtveje og redningsforhold 8: 8.1 Installationer generelt 26 BR10 - væsentligste forhold Funktionsbaseret Tidligere detailkrav er nu vejledning og eksempler Øgede krav til tilgængelighed for bevægelses- og synshandicappede Målkrav for tilgængelighed fastholdes (ingen funktionskrav her!) SBi-anvisning 230 om Bygningsreglementet. 27 Lone Sigbrand, SBi 13

14 SBi-anvisning 230 om BR10 28 SBi-anvisning 230 om BR10 Generelt: Hjælp til praktisk forståelse og anvendelse Struktur som bygningsreglementet Indeholder fuld reglementstekst Kommenterer og uddyber krav Henviser til standarder, anvisninger, baggrundsmateriale samt uddybende information Gratis i online udgave Findes på 29 Lone Sigbrand, SBi 14

15 Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 230 Generelt: Tilgængelighed: C B A God BR-krav Bedre Endnu bedre C: kvalitet på BR-niveau B: evt. højere kvalitet, fx svarende til DS3028, SBi-anvisninger mv. A: kvalitet svarende til fx behov hos personer med stort plejebehov 30 Eksempel på kvalitetsniveauer BR10, 3.3.1, stk.1: Dørbredder Døre i boligers adgangsetage skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m, så de kan passeres af bl.a. kørestolsbrugere SBI-anvisning 230 om BR10, : Dørbredder Kvalitetsniveau C Fri passagebredde på mindst 0,77 m B Fri passagebredde på mindst 0,87 m. Gør det lettere at bruge drivringe på manuelle kørestole i døråbningen A Mindst 1,07 m. Anvendes, hvor almindelige plejesenge og bredere hjælpemidler skal kunne passere. Meget bred dør deles evt. op i asymmetrisk, to-fløjet dør, hvor ene dørblad opfylder krav om 0,77 m eller 0,87 m fri passagebredde. Mindst 1,5 m. Anvendes i sundheds- og plejeorienteret byggeri for stærkt overvægtige (bariatriske) personer. 31 Lone Sigbrand, SBi 15

16 BR10 OG TILGÆNGELIGHED 32 BR 10: Hvordan er det med begreberne? Grundlæggende: Byggeloven har ikke til formål at sikre tilgængelighed for handicappede men at fremme tilgængeligheden, ligesom med arkitektonisk kvalitet Problematiske udtryk: Hvad er en enhed? Forskel på fx brandmæssig, erhvervsmæssig og indretningsmæssig henseende Hvad er et adgangsareal? Hvad er en fælles adgangsvej? Kan opfyldes ved, at : hvad sker der, hvis man gør noget andet end beskrevet i vejledningen? SBi Lone Sigbrand, SBi 16

17 1 - Administrative bestemmelser Kap.1.2 Begrænsninger i reglementets anvendelsesområde Stk. 4 Fredede bygninger Lempelser ift. kap.2-8 i fredede bygninger mm., hvis krav er uforenelige med frednings- og bevaringsværdier Vejledning: Opfyldelse af hensyn bag bestemmelser særligt i forhold til tilgængelighed i kap. 3! Administrative bestemmelser Kap.1.4 Ansøgningsmateriale Stk. 1. Oplysninger Ansøgningen om byggetilladelse skal indeholde en tydelig beskrivelse af det arbejde, der skal udføres og skal indeholde enhver oplysning af betydning for sagens behandling,. Vejledning. Indretningsmæssige forhold, herunder handicaptilgængelighed. 35 Lone Sigbrand, SBi 17

18 1 - Administrative bestemmelser SBi anvisning 230: Ansøgningsmateriale skal indeholde: Oplysninger om tilgængelighed for personer med handicap, se kap. 2, 3, 4 og Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR10 Kap stk. 3 Parkeringspladser for personer med handicap: Et passende antal pladser Anvendes af personer med handicap Vejledning: Brugsareal 3,5 x 5 m Mindst én plads 4,5 x 8 m anbefales Fast, jævn belægning Maks. 2,5 cm niveauspring Undtagelse: fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse 37 Lone Sigbrand, SBi 18

19 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR10 Kap stk. 3 Sikkerhed for syns- og hørehæmmede: Gangarealer til bebyggelser adskilt fra andre trafikformer afgrænset taktilt markant Udendørs trapper i adgangsarealer Taktilt og farvet belægningsskift ved top Markering af trinforkanter i kontrast Undtagelse: fritliggende enfamiliehuse til boligformål og sommerhuse 38 Kap. 2 - Bebyggelsesreg. bestemmelser Kap Adgangs- og tilkørselsarealer Stk. 2: Adgangsarealer fra vej og p-plads til ubebyggede arealer og indgange: Mindst 1,3 m bred Jævn, fast belægning Niveauforskelle udlignes i terræn eller med rampe Rampe kan suppleres med trin Max. hældning på rampe 1:20 med håndlister og repos ved top og bund Ved rampe mellem 1:25 og 1:20 værn eller udligning til siden 39 Statens Byggeforskningsinstitut Lone Sigbrand, SBi 19

20 3. Bygningers indretning BR10 Kap. 3.1 Generelt, stk.1: Bygninger skal udformes og indrettes, så der under hensyn til deres anvendelse opnås tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, sundhed, tilgængelighed og anvendelse for alle samt renholdelse og vedligeholdelse Bygningers indretning BR10 Kap Niveaufri adgang: Alle yderdøre skal have niveaufri adgang. Også: døre ved flugtveje og nødudgange i stueetagen have-, altan- og terrassedøre Ingen trin mellem udenfor og enheder i stueetagen samt eventuelle elevatorer Ingen trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste! 42 Lone Sigbrand, SBi 20

21 3. Bygningers indretning Taktil markering eller farveskift foran yderdøre Porttelefoner: Auditiv og visuel indikation af aktivering Undtagelse: enfamiliehuse, uden erhverv, opført til eget brug Bygningers indretning Kap Stk. 3 I offentligt tilgængelige bygninger, der har en borgerrettet servicefunktion, skal væsentlig information om orientering i og brug af bygningen være letlæselig og letforståelig. 44 Lone Sigbrand, SBi 21

22 3. Bygningers indretning Kap Stk. 3 Vejledning: Kun den offentlig tilgængelige del af bygningen, og som har en borgerrettet servicefunktion Omfatter information ved indgangen til bygningen Orientering ved væsentlige funktioner i bygningen som wcrum, handicaptoiletter, elevatorer, trapper, fordelingsveje m.v Information kan være i form af skilte, der er letlæselige og letforståelige Information kan suppleres med punktskrift, lyd, piktogrammer etc. Hvor det er relevant, kan information være i form af lys, ledelinier, teknologiske løsninger m.v Bygningers indretning BR10 Kap Elevator Elevator til alle etager i bygninger med stue-, 1. og 2.sal Kælder regnes ikke med, men elevator også hertil samt evt. udnyttet tagetage. 46 Lone Sigbrand, SBi 22

23 3. Bygningers indretning BR10 Kap stk. 6 Størrelse og indretning af elevator Mindst én elevator med størrelse og udførelse som type 2 (DS/EN 81-70) bl.a.: str. 1,10x1,40m dør 0,8m i kort side krav til betjeningspanelhøjde og placering etagestop auditivt og visuelt Bygningers indretning BR10 Kap stk. 6 Størrelse og indretning af elevator Mindst 1,85 m Vejledning: Type 2 Minielevator Ved ombygning kan mindre elevatorer, fx minielevatorer anvendes 48 Lone Sigbrand, SBi 23

24 3. Bygningers indretning - boliger BR10 Kap stk.1 Bade og wc-rum i boliger: Mindst 1 wc-rum i adgangsetage Niveaufri adgang Hensigtsmæssig indretning og størrelse Vejledning Mindst 1,1m fri afstand ved håndvask og wc Større afstand øger komfort For hensigtsmæssig indretning for bevægelseshæmmede: SBi-anvisning 222,Tilgængelige boliger Bygningers indretning - boliger SBi-anvisning 222 Bade- og wc-rum i boliger: Størrelse mindst 2,2 x 2,4 m Manøvreareal mindst 1,5 x 1,5 m., fri af dørslag Bruseplads mindst 0,9 x 0,9 m Plads til badestol, brusesæde. 50 Lone Sigbrand, SBi 24

25 3. Bygningers indretning - boliger BR10 Kap stk.7 Køkken i boliger Plads til, at køkkenarbejde kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Vejledning: Fri afstand på mindst 1,1 m. Større fri afstand øger komfort og brugervenlighed. For hensigtsmæssig køkkenindretning for bevægelseshæmmede: SBi-anvisning 222, Tilgængelige boliger Bygningers indretning - boliger SBi-anvisning 222 Køkken i boliger: Køkkenborde i vinkel Manøvreareal mindst 1,5x1,5 m Hæv-sænkbare borde 0,7-0,9 m over gulv Hæv-sænkbare overskabe Skuffe- og skabselementer på hjul 52 Lone Sigbrand, SBi 25

26 3. Bygningers indretning - plejeboliger BR10 Kap Generelt Vedr. institutioner/plejeboliger: Arbejdsmiljølovgivningen stiller andre målkrav til rum, gangbredder og indretning Især hvor der skal benyttes tekniske hjælpemidler "Indretning af ældreboliger til fysisk plejekrævende" (Arbejdstilsynet m.fl.). NB fra Indretning af andre bygninger BR10 kap , stk. 5: wc-rum for kørestolsbrugere: På de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, som er offentligt tilgængelige eller er til brug for andre personer end de i bygningen beskæftigede, skal mindst et af disse rum overholde kravene i nr (følger) Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-7, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. 54 Lone Sigbrand, SBi 26

27 3 Bygningers indretning Kap Generelt Stk. 5. Nye krav 1. Passagebredde min. 0,77 m 2. Håndvask og wc placeres over et hjørne 3. Fri afstand min. 0,9 m. Væg uden fast inventar 4. Frit manøvreareal på 1,5 m foran wc, fri af dørslag 5. Toiletsæde i højde 48 cm 6. Opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af toilet 7. Håndvask placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afløb trukket tilbage Bygningers indretning Yderligere anbefalinger i SBi anvisning 230 Sæbeautomat, håndklædeholder mv. 0,9-1,2 m over gulv Holder for toiletpapir fx forrest på armstøtter Dør- og låsegreb, blandingsbatteri, udskylsknap mv.: betjenes med lukket hånd og lille kraft Spejl 0,9-1,9 m over gulv Tilbagetræksgreb på dør. 56 Lone Sigbrand, SBi 27

28 3. Bygningers indretning Kap Generelt Stk. 7. I offentligt tilgængelige lokaler og anlæg med fastmonterede publikumspladser skal der indrettes et passende antal publikumspladser for kørestolebrugere. Vejledning Omfatter: koncertsale, biografer, teatre, kirker, idrætsanlæg mv. pladser bør fordeles blandt tilskuerpladser mulighed for at sidde sammen med ledsager(e) passende antal: 1 % af det samlede antal pladser, dog mindst to pladser Bygningers indretning Kap. 3.5 Hoteller mv. Stk. 1. Indretning Pr. 5. sengeplads: fri afstand på min. 1,1 m foran wc og håndvask Stk. 2. Værelser for kørestolsbrugere Ved sengepladser: Mindst 2 sengepladser med wc-baderum for kørestolsbrugere Ved sengepladser: 4 sengepladser med wc-baderum Stigende til ved 160 sengepladser: 10 sengepladser med wcbaderum for kørestolsbrugere. 58 Lone Sigbrand, SBi 28

29 VÆRKTØJ TIL DAGLIG BRUG Lone Sigbrand, SBi 29

30 Tjeklister 61 Tjeklister 62 Lone Sigbrand, SBi 30

31 Tjekliste Bygningsnære udearealer Dækker c og b-niveau Omfatter: Gangstier og adgangsveje Belysning Inventar Information og skiltning Legepladser Beplantning 63 Tjeklister boliger Hvilke krav gælder for hvilke boligtyper? Se mere i tjeklister på Dækker c og b-niveau 64 Lone Sigbrand, SBi 31

32 Håndbøger og vejledninger SBi-anvisning 230 Anvisning om BR10 SBi anvisning 222, Tilgængelige boliger generelt på B-niveau Findes nu på 65 Håndbøger og vejledninger Egnet byggeri for ældre og handicappede Indretning af plejecentre for svage ældre og mennesker med demens Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer 66 Lone Sigbrand, SBi 32

33 Håndbøger og vejledninger DS 3028,Tilgængelighed for alle DS 105:2013, Udearealer for alle DS 105.2, Rekreative arealer for alle, Lommeparker Kvarterspladser Gård- og haveanlæg Lokale legepladser Indenfor gå-afstand Vigtige sociale mødesteder Væsentlige for livskvalitet Gratis! er/bolignaere-byrum 67 Database Socialstyrelsens hjælpemiddelbase: 68 Lone Sigbrand, SBi 33

34 TILGÆNGELIGHEDSKURSUS DH ALLERØD, DH BALLERUP, DH EGEDAL OG DH FURESØ LONE SIGBRAND, ARKITEKT MAA, RÅDGIVER Program - søndag BR og ombygninger (incl. kort pause) frokost ombygninger fortsat - cases pause cases eventuelt tak for denne gang! 71 Lone Sigbrand, SBi 34

35 NYT I BR10 EFTER 1. JAN BR10 efter 1. januar 2013 Ingen nye krav eller ændringer på tilgængelighedsområdet Ændring i kap. 1 om ansøgning af byggetilladelse og anmeldelse af små bygninger på grunden og enkeltstående ombygninger Øget fokus på Bekendtgørelse 1250 om ombygning af eksisterende bebyggelse 73 Lone Sigbrand, SBi 35

36 OMBYGNINGER 74 BR 10 og ombygninger Kap 3.1 stk. 2 Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i dette kapitel, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. Bestemmelsen gælder ikke for bebyggelser omfattet af kap og kap Vejledning (3.1, stk. 2) Hvis bestemmelsen finder anvendelse, skal ombygningsarbejdet ske under størst mulig hensyntagen til personer, hvis bevægelses- og orienteringsevne er nedsat. Ombygningsarbejdet skal i øvrigt sikre hensigtsmæssig indretning under hensyn til brugen. For bebyggelser omfattet af kap og kap gælder, at der kan søges om dispensation fra kravene i dette kapitel, hvis det vurderes, at kravene ikke kan opfyldes i forbindelse med ombygninger. Anvendelse af bestemmelsen forudsætter desuden, at kommunalbestyrelsen foretager en særskilt vurdering af ombygningsprojektet, bygningens konstruktioner og andre byggetekniske forhold. Kan kapitlets bestemmelser opfyldes uden indgribende ændringer i bebyggelsen, er betingelserne for brug af bestemmelsen ikke opfyldt. Der henvises til Bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri samt til Erhvervs- og Byggestyrelsens "Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser". 75 Lone Sigbrand, SBi 36

37 Hvad betyder begreberne? Lempelser dispensation? Indgribende ændringer? Ændret anvendelse? Væsentlige ikke væsentlige ombygninger? BEK 1250? 76 Ombygninger Lempelse vs dispensation Lempelse: kravet moderes i et vist omfang Dispensation: kravet frafaldes helt Begrundelse i begge tilfælde Ville kræve indgribende ændringer, fx flytning af bærende vægge Æstetik, omfang, økonomi eller personlige synspunkter i princippet ikke gyldig grund selv om de kan hænge sammen Løsning skal dog være hensigtsmæssig dvs brugbar SBi Lone Sigbrand, SBi 37

38 Ombygninger: Indgribende ændringer Kommunen kan lempe kravene i kapitel 3 i BR, hvis en ombygning betyder indgribende ændringer fx flytning af bærende vægge Skønnes af kommunen ikke en dispensation Men kravene skal ikke bare frafaldes: skal følges i så høj grad som muligt, fx ved at kræve den næstbedste løsning løsningen skal være hensigtsmæssig, dvs. brugbar! Væsentlige ombygninger Bygningsreglementet følges ved ombygninger, der defineres som væsentlige Hvad betyder væsentlig? At ombygningen berører et emne med en tilgængelighedsbestemmelse Også små ombygninger kan være væsentlige. Er renovering lig ombygning? Lone Sigbrand, SBi 38

39 Ikke-væsentlige ombygninger: BEK 1250 og 9 %-reglen Niveaufri adgang til mindst en indgang Tilgængelighedskrav beregnet efter byggebudget 1) handicapegnede p- pladser 2) handicapegnede toiletter 3) elevator (kun ved offentligt tilgængeligt byggeri) Hvad hvis boliger? Bekendtgørelse 1250 Bekendtgørelse 1250 og BR10 Bygherre og rådgiver skal sidestille dem som grundlag BEK 1250: Ombygning af eksisterende bebyggelse: Offentligt tilgængelige bygninger Erhvervsbyggeri til service og administration SBi Lone Sigbrand, SBi 39

40 Offentlig tilgængelige bygninger? Bygninger, hvor offentligheden eller andre end de i bygningen beskæftigede har adgang: Hoteller Restauranter Biografer Teatre Udstillingsbygninger Biblioteker Rådhuse Museer Kirker Institutioner Skoler Sundhedsklinikker Gymnasier Svømmehaller Idrætshaller og anlæg Mv.. 82 Erhvervsbyggeri til service og administration? Butikker Supermarkeder Kontorbygninger 83 Lone Sigbrand, SBi 40

41 BEK 1250 Tilgængelighedsforanstaltninger Altid mindst én niveaufri adgang til bygningen Handicapparkeringspladser i henhold til BR Handicaptoilet i henhold til BR Elevator i henhold til BR (kun i offentligt tilgængeligt byggeri) Parkeringsplads, toilet og elevator kun hvis udgifter ikke overstiger 9 % af de øvrige ombygningsomkostninger fratrukket udgifter til niveaufri adgang 84 Ombygninger: Ændret anvendelse Hvad betyder ændret anvendelse? Evt. andre tilgængelighedskrav som følge af ændret anvendelse og anden lovgivning fx fødevarestyrelsen Lone Sigbrand, SBi 41

42 Vejledning Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser (2008) /vejledning_kommuner_bs bh_tilgaengelighed.pdf Indeholder to dele: Byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser Ombygning af offentligt tilgængelige bygninger og bygninger til service og administration 86 NYT: Ombygninger uden anmeldelse og byggetilladelse Bekendtgørelse 1250 og BR 10 Bygherre og rådgiver skal sidestille dem som grundlag Enkeltstående ombygninger Ofte uden anmeldelse eller byggetilladelse (BR kap. 1) Indenfor erhvervsenheder under 150 m2 Indenfor den enkelte enhed i etageboliger Indenfor brandmæssige enheder i kontorbygninger Bygherre ofte selv føre kontrol med opfyldelse af BEK 1250 Forslag til egnet måde?? SBi Lone Sigbrand, SBi 42

43 Ansvar? Byggeloven: Kommunen skal påse, at krav er overholdt. Kommune kan pålægge den til en hver tid værende ejer af bygningen at ikke-lovlige forhold lovliggøres Hvis krav om lovliggørelse ikke efterkommes, kan ejer pålægges bøder. Altså: Altid den nuværende ejers økonomiske ansvar at lovgivning på opførelsestidspunkt eller ombygningstidspunkt er overholdt! SBi September Ansvar? Byggetilladelse eller ibrugtagningstilladelse ikke garanti for efterlevelse af krav! Kommunens kontrol forsvandt ved ændring af byggeloven I dag ingen byggesagsbehandling af indretning af småhuse: fritliggende enfamiliehuse, kædeog rækkehuse. Heller ikke ved ombygning af disse. Blot afleveres en lukket kuvert efter færdiggørelse! SBi September Lone Sigbrand, SBi 43

44 Hvad er der på vej fra/til ENS? Funktionsbaserede krav - hvordan kan det skrues sammen? Bekendtgørelse 1250: evaluering af effekten er den til at håndtere? Muligheder for øget dokumentation - hvordan kunne det gøres? Samling af alle tilgængelighedskrav og vejledning hos ENS - hvordan kunne en ny hjemmeside sættes op? SBi CASES 94 Lone Sigbrand, SBi 44

45 Case 1 - Fysioclub Tidl. lagerlokale indrettes til privat fysioterapivirksomhed Ændret anvendelse? Krav iht BR: niveaufri adgang Handicaptoilet? 95 Case 2 Farum Præstegårdslænger Genopbygning efter brand - nybyggeri Krav iht BR: Rampe max 1:20 Niveaufri adgang til alle yderdøre dørtrin max 2,5 cm Vandret repos 1,5 x 1,5 m foran alle yderdøre Døre med fri passagebredde 0,77 m Handicaptoilet Bindinger: Topografiske forhold (bygning på et plateau) Eksisterende fundament Eksisterende belægninger omkring bygning og på gårdsplads 96 Lone Sigbrand, SBi 45

46 Case 2 Farum Præstegårdslænger 97 Case 2 Farum Præstegårdslænger 98 Lone Sigbrand, SBi 46

47 Case 2 Farum Præstegårdslænger 99 Case 3 Danske Bank Anden ombygning? Ønske om niveaufri adgang fra terræn til ekspeditionslokale ca. 1,5 m (?) oppe. Etablering af lift i lukket skakt Nyt Handicaptoilet I overensstemmelse med lovkrav. 100 Lone Sigbrand, SBi 47

48 Hjælp? - SBi September Tak for opmærksomheden 106 Lone Sigbrand, SBi 48

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014

BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 BYGST Vejledning i Tilgængelighed August 2014 Sag: Programfase: Sagsnr.: Dispositionsfase: Bygning: Projektfase: Firma: Initialer: Udførelsesfase: Rev.: Dato: 1-års eftersyn: Indhold Forord... 4 2 Ubebyggede

Læs mere

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri Februar 2011 Universitets- og ygningsstyrelsen Ministeriet forvidenskab Teknologi og Udvikling UST tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Læs mere

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle.

2.6.2. stk. I vejledningsteksten anbefales tilføjet henvisning til Vejdirektoratets vejregel: Færdselsarealer for alle. 28. juni 2007 Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen Att. Camilla Springborg Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø cas@ebst.dk Hans Knudsens Plads 1A 2100 København Ø tlf. 39 29 35 55 fax 39 29

Læs mere

BOLIGNÆRE BYRUM FOR ALLE

BOLIGNÆRE BYRUM FOR ALLE BYFORNYELSE BOLIGNÆRE BYRUM FOR ALLE Universelt design af lommeparker og kvarterspladser, gård- og haveanlæg samt legepladser Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Kolofon Udgivet november 2011 Udgivet

Læs mere

IDÉKATALOG. Turisme for alle. Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark. Side 1 af 70

IDÉKATALOG. Turisme for alle. Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark. Side 1 af 70 IDÉKATALOG Turisme for alle Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark Side 1 af 70 IDÉKATALOG Turisme for alle Tilgængelig turisme som en strategisk satsning i Toppen af Danmark

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang

Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Ansøgning om byggetilladelse - Indhold og omfang Vejledning til byggeansøgninger Billund Kommune informerer Vejledning til Byggeansøgning Vejledning til byggeansøgning vedrørende mindre bygninger, fritliggende

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING

FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING HÅNDBOG FÆRDSELSAREALER FOR ALLE HÅNDBOG I TILGÆNGELIGHED ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2013 2 JANUAR 2013 FORORD Denne håndbog handler om tilgængelighed for alle. Håndbogen giver anvisninger på, hvordan

Læs mere

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede

VEJLEDNING TIL REGISTRERING. Almene boligers tilgængelighed for handicappede VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede 27 VEJLEDNING TIL REGISTRERING Almene boligers tilgængelighed for handicappede Udgivet af Landsbyggefonden Studiestræde 50, 1554

Læs mere

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_00/0/53/0 Page 1 of 94 Print Download Luk vindue Bygningsreglement 2008 Bygningsreglement 2008 Introduktion 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010

BYGNINGSREGLEMENT 2010 BYGNINGSREGLEMENT 2010 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser 3. Bygningers indretning 4. Konstruktioner 5. Brandforhold 6. Indeklima 7. Energiforbrug 8. Installationer Efteruddannelse

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger

Luk vindue. Print Download. Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger Side 1 af 85 Print Download Luk vindue Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Bygningsreglement for småhuse (inkl. tillæg 1-12) Generelle bemærkninger 1. Administrative bestemmelser 2. Bebyggelsesregulerende

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Gangstier og adgangsveje

Gangstier og adgangsveje Gangstier og adgangsveje Bredde og belægning Adgangsvej fra vej herunder krav p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt og med en fast jævn belægning.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. december 2006 Sag 6620-35 /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere