Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 J.nr Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer. Thor Möger Pedersen /Susanne Reinholdt Andersen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til Lov om afgift af skadesforsikringer. Høringspart Høringssvar Bemærkninger Advokatsamfundet Danske Advokater og Danske Skatteadvokater Dansk Erhverv Danske Regioner Danske Tursejlere Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Er agent for Søassurancen Danmark (se særskilt høringssvar), og indtegner skadesforsikringer for lystfartøjer. Bemærker, at det er Danske Tursejleres opfattelse, at lovforslaget generelt set vil medføre store administrative fordele for selskaberne, afgiften vil være mere enkel og forståelig for kunderne, og i et vist omfang øge kundernes mobilitet mellem selskaberne til gavn for konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Kan derfor i princippet støtte forslaget, når der ses bort fra, afgiftsbelastningen nu inddrager sejlere, idet skadesforsikring af lystfartøjer i dag er stempelfri. Peger på, at afgiftsbelastning af sejlere øges, idet satsen ændres fra 0 til 1,6 %, og at sejlerne i forvejen er hårdt belastet, idet der helt urimeligt opkræves 1 % i statsafgift af forsikringsværdien af alle indtegnede kaskoforsikringer. Peger videre på, at danske sejlere med forslaget pålægges flere afgifter, hvilket kan medføre en massiv nedgang i denne fritidsgruppe, med en afledet negativ økonomisk effekt på alle de erhverv, der har en kommerciel relation til Der henvises til bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension. Side 2

3 sejlerne. Anfører, at afgiftssatsen for lystfartøjsforsikringer skal sættes til 0 pct., og for øvrige skadesforsikringer til 0,8 pct., hvis forslagets sigte er uændret afgift og reel provenuneutralitet, idet afgiften dermed økonomisk set vil svare til stempelafgiften efter den praksis, som har været gældende i over 20 år, nemlig siden 1988/1989. Anfører, at hvis der indføres en skadesforsikringsafgift af lystfartøjsforsikringer, findes det vigtigt at understrege, at afgiften kun opkræves af den rene forsikringspræmie, og ikke af den yderligere statsafgift af lystbådeforsikringer. Anfører, at vedrørende statsafgiften på kaskoforsikringer, at denne indtjener et årligt provenu til staten i niveauet 100 mio. kr., og at man principielt er imod forskelsbehandlingen mellem de sejlere, der af sund fornuft kaskoforsikrer deres båd, og dermed pålægges statsafgift, og de sejlere, der vælger ikke at have deres båd kaskoforsikret, hvorved de ikke pålægges afgiften. Erindrer om, at der fortsat er mange sejlere, der vælger at forsikre deres både i udlandet, og dermed umiddelbart slipper for opkrævning af statsafgift. Anbefaler, at der indføres lovpligtig ansvarsforsikring, og at det p.t. opnåede provenu fra statsafgiften på lystfartøjsforsikringer deles ud på alle lystfartøjer i Danmark. Fordelene med modellen er, at alle lystfartøjer pålægges en Der henvises til bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension. En omlægning af lystfartøjsforsikringsafgiften, herunder indførelse af en lovpligtig ansvarsforsikring, ligger udenfor rammerne af dette lovforslag. Side 3

4 Datatilsynet Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) ansvarsforsikring på samme måde som en bil, en knallert eller en hund, og at provenuet til statskassen er uændret. Endvidere straffes den fornuftige lystsejler ikke, som har tegnet kaskoforsikring. Bemærker, at jo flere afgifter der pålægges sejlere, jo større er risikoen for, at antallet af sejlere falder til fordel for andre og billigere fritidsinteresser. Mener, at denne udvikling allerede afspejles i faldende provenu på statsafgiften fra lystbådeforsikringer, og at antallet af kaskoforsikringer er faldende. Bemærker, at den afledte negative effekt på alle relaterede erhverv øges, hvilket kan påvirke den almindelige detailhandel i havnebyer, serviceerhverv, kommuner med lystbådehavne, producenter og forhandlere af lystbåde, samt leverandører til denne branche. Deltager gerne i et orienterende møde med skatteministeriet om synspunkterne til en omlægning af nuværende afgiftsregler. Datatilsynet forudsætter, at persondataloven vil skulle iagttages i forbindelse med enhver behandling af personoplysninger, som vil finde sted som følge af loven. Bemærker, at med lovforslaget bliver det lovpligtigt for virksomheder, som indgår aftaler om skadesforsikringer, at registrere sig og føre regnskab over afgiftspligtige skadesforsikringspræmier. Bemærker, at SKAT oplyser, at langt størstedelen af alle forsikringsselskaber allerede følger denne fremgangsmåde, hvor- Lovforslaget omfatter ikke behandling af personoplysninger. Side 4

5 Finanstilsynet Forsikring & Pension for det kun er enkelte virksomheder, som i praksis skal ændre procedure for registrering og regnskabsaflægning af afgiftspligtige skadesforsikringspræmier. Vurderer på baggrund heraf, at de administrative omstillingskonsekvenser for virksomhederne vil være begrænsede. Finder det positivt, at regnskabsaflægningen udformes på tilsvarende måde som ved regler, der er gældende for andre afgifter. Herved ensrettes procedurerne, og de oplevede byrder for virksomhederne kan potentielt minimeres. Finder det positivt, at lovforslaget træder i kraft d. 1. januar 2013, så virksomhederne får tid til at omstille sig de nye procedurer. Ingen bemærkninger Anfører, at den nye afgift vil være langt enklere og mere forståelig for kunderne, at den i et vist omfang vil øge kundernes mobilitet mellem selskaberne til gavn for konkurrencen på skadesforsikringsområdet, at afgiften vil være langt lettere at administrere for myndighederne, og medføre administrative besparelser i selskaberne. Støtter derfor helhjertet forslaget, når der ses bort fra, at afgiftsbelastningen af forbrugere og virksomheder foreslås fordoblet. Anfører, at afgiftsbelastningen reelt mere end fordobles fra 350 mio. til ca. 725 mio. kr. årligt. Anfører, at afgiftssatsen skal være 0,8 pct., og Der henvises til kommentar på supplerende høringssvar fra Forsikring og Pension Side 5

6 ikke 1,6 pct., hvis forslaget skal have uændret afgiftsbelastning og dermed reel provenuneutralitet. Kritiserer, at lovforslaget i den forbindelse omtales som provenuneutralt. Anfører, at forudsætningerne for Skatteministeriets skøn på 375 mio. kr. årligt (vedrørende for lidt opkrævet afgift) er helt afgørende for fastlæggelsen af den fremtidige afgiftssats på 1,6 pct. Kritiserer at forudsætninger, datakilder og metode for foretagelse af skønnet ikke er anført i forslaget. Det anføres, at det heller ikke ses begrundet, hvorfor skønnet er fordoblet i forbindelse med offentliggørelsen af lovudkastet. Anfører, at afgiftssatsen skal sættes til 0,8 pct., hvorved provenuet ved skadesforsikringsafgiften økonomisk set vil svare til provenuet af stempelafgiften under den praksis, som har været gældende siden 1988/1989, hvor Forsikring og Pension indhentede og fik Skatteministeriets tilladelse til den anvendte praksis vedrørende stempling af kombinerede forsikringer. Opfordrer Skatteministeriet til at fremlægge forudsætningerne for beregningsskønnet vedrørende kombinerede forsikringer, så forsikringsbranchen får mulighed for at foretage en reel vurdering af skønnets validitet. Anfører, at forsikringsbran- Det er forventningen, at lovforslaget kan vedtages så be- Side 6

7 chen ikke både kan implementere den foreslåede nye afgift til 1. januar 2013, og samtidig implementere en ændring af de nuværende stempelafgiftssystemer til den varslede ændring af praksis for beregning af stempelafgift for kombinerede forsikringer med virkning fra samme dato, hvis den foreslåede nye afgift ikke vedtages. Anfører, at det i forvejen er en presset proces at implementere den nye afgift på den korte tid, der er mellem forslagets forventede vedtagelse og (ikrafttrædelsestidspunktet). Anfører, at Skatteministeriet i forbindelse med høring af forslaget har offentliggjort en meddelelse (et såkaldt styresignal) om, at man med virkning fra 1. januar 2013 sletter den praksis, som man gav tilladelse til i 1988/1989. Anfører, at den nye skadesforsikringsafgiftslov skal træde i kraft samme dato, hvis lovforslaget vedtages i folketingsåret 2011/2012. Anfører, at praksismeddelelsen ikke får reel virkning, hvis lovforslaget bliver vedtaget, og dermed alene er medtaget for at begrunde et højere provenu. Anfører, at man tidligere overfor Skatteministeriet har anført, at en administrativ tilpasning til styresignalet forbundet med en videreførelse af stempelafgiften vil medføre implementeringsomkostninger i samme størrelsesorden som skadesforsikringsafgiften. Anfører, at en tilpasning til styresignalet reelt vil medføre et komplet nydesign af stempelafgiften, og generelt vil lægge beslag på knappe systemudviklingsressourcer, der bør tids, at den forenklede ordning når at træde i kraft tids nok til, at forsikringsbranchen ikke skal omlægge deres systemer i flere omgange. Ved en vedtagelse af lovforslaget inden sommerferien vil branchen have godt ½ år til implementering af de nye, enklere regler. Skatteministeriet har udsendt den nævnte praksismeddelelse som led i administrationen af den gældende stempelafgiftslov. Der er således ikke tale om, at meddelelsen er udsendt med henblik på at begrunde et højere provenu. Det er forventningen, at lovforslaget kan vedtages så betids, at den forenklede ordning når at træde i kraft tids nok til, at forsikringsbranchen ikke skal omlægge deres systemer i flere omgange. Side 7

8 målrettes implementeringen af de nye, enklere regler. Anfører, at der i forvejen er kort tid til implementering af de nye regler. Anfører, at det er uholdbart at forvente, at der afsættes systemudviklingsressourcer til en hypotetisk situation, hvor lovforslaget om en enkel afgift mod forventning ikke skulle blive vedtaget, samt at spørgsmålet om styresignalets ikrafttrædelsestidspunkt derfor må tages op, når og hvis denne situation skulle indtræffe. Tekniske kommentarer til lovforslaget: Bemærker, at fritagelse for visse invalideforsikringer skal videreføres med udgangspunkt i undtagelsens særlige baggrund, som er at disse forsikringer ikke kan tegnes med fradragsret/bortseelsesret i et skadesforsikringsselskab. Hvis ikke fritagelsen videreføres vil der være tale om en stramning og et merprovenu i forhold til gældende regler. At de nævnte invalideforsikringer (forsikringer mod tab af erhvervsevne) ikke anses for omfattet af stempelafgiften er en følge af, at livsforsikringer ved lov nr. 383 af 2. juni 1999 blev undtaget fra stempelafgiftspligt. Dette fremgik af bemærkningerne til lovforslaget. Disse ordninger kan tegnes med fradragsret og bortseelsesret efter pensionsbeskatningsloven. Baggrunden er, at disse invalideforsikringer anses for invalidepensionsordninger. Der er tale om invalideforsikringer med løbende udbetalinger, som i dag er omfattet af Pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra c, og som er omfattet af fradragsret og bortseelsesret efter Pensionsbeskatningsloven. Det er hensigten at videreføre retstilstanden uændret, hvilket er præciseret i lovforslagets bemærkninger. Bemærker, at efter gældende Skatteministeriet må efter Side 8

9 stempelafgiftsregler er sø-, transport- og luftfartsforsikringer undtaget generelt, men efter lovudkastets 4, stk. 1, nr. 2 er kun erhvervsmæssige sø-, transport- og luftfartsforsikringer undtaget fra skadesforsikringsafgiften. Det anføres, at private forsikringer af denne art dermed foreslås omfattet af den nye afgift. Det anføres, at der er tale om en stramning af gældende regler og ikke en præcisering, og at det vil medfører et merprovenu i forhold til gældende regler. Bemærker, at den gældende fritagelse historisk har sin begrundelse i overvejelser om konkurrencen mellem danske og udenlandske forsikringsselskaber på dette marked, og Forsikring og Pension opfordrer til, at overvejelserne bag den foreslåede ændring oplyses. Hvis fritagelsen ikke videreføres for private forsikringer, skal det for private lystfartøjer præciseres, at afgiften beregnes af præmien eksklusive den del, der er opkrævning af lystfartøjsafgift. høringsrunden, hvor flere har kommenteret på denne del af lovforslaget, lægge til grund, at den generelle forståelse i forsikringsbranchen af begrebet søforsikring er, at det omfatter forsikring af lystfartøjer. I Skatteministeriets vejledning om stempelafgift anføres følgende: Sø - og transportforsikring samt luftfartsforsikring STEMPAL 69, stk. 1, nr. 3, fritager "sø- og transportforsikring samt luftfartsforsikring" for stempelafgift. Stempelafgiftsloven indeholder ingen selvstændig definition af, hvad der skal forstås ved sø- og transport- og luftfartsforsikring. Stempelafgiftsloven bygger derfor på den almindelige forståelse af disse begreber inden for forsikringsbranchen mv. Søforsikring I i lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven) og i Dansk Søforsikringskonvention er fastsat en række bestemmelser og definitioner, der alle vedrører søforsikring. Heraf fremgår bl.a., at en søforsikring er en forsikring mod fare under søtransporter. Forsikringen omfatter både skib og gods og dertil knyttet interesse, under transport på havet, på søer, på floder, kanaler og på andre vandveje. Omfatter forsikringen også forsikring mod fare ved transport eller ophold på Side 9

10 land i forbindelse med søtransporten, er hele forsikringen at anse som en søforsikring. Se forsikringsaftalelovens 59 stk. 1. Forsikring, der knytter sig til et skib der er på bedding, i dok eller som i øvrigt er stilleliggende samt forsikring af gods i sådant skib, anses også for søforsikring. Se forsikringsaftaleloven 59, stk. 2. Skatteministeriets vejledning indeholder ikke en konkret omtale af lystfartøjsforsikringer i denne sammenhæng. Forsikring af lystfartøjer må således anses for omfattet af fritagelsen for søforsikring i stempelafgiftsloven, idet denne bygger på den almindelige forståelse af dette begreb i forsikringsmæssig sammenhæng. Lovforslaget er justeret i overensstemmelse hermed, idet det ikke er hensigten at ændre på området for fritagelsen. Det bemærkes, at der ikke er taget højde for muligheden for afgiftsmæssig succession ved skattepligtig eller skattefri omdannelse af forsikringsselskaberne eller ved en porteføljeoverdragelse. Det anføres, at udgangspunktet bør være, at sådanne tilfælde ikke i sig selv udløser afgift. I relation til afgiftsgrundlaget bemærkes, at hvor der opstår regulering af præmie, skal denne generelt behandles således, at der ikke betales afgift to gange af samme faktiske præmiebetaling eller ingen Der ses ikke at være behov for nogen særskilt bestemmelse i loven herom, idet en præmieafgift vil være uafhængig af en eventuel omdannelse eller porteføljeoverdragelse, der således ikke vil udløse afgift. Bemærkningerne til lovforslaget er justeret i overensstemmelse hermed. Side 10

11 afgift. Det kan evt. ske som en generel tilkendegivelse i lovens bemærkninger. Det skal være muligt at modregne opkrævede forsikringspræmier, som tilbagebetales forsikringstageren i forbindelse med opsigelse af forsikringen. Hermed undgås, at kunden ved flytning af sine forsikringer skal betale afgift af samme præmieperiode i både det gamle og det nye selskab, og dermed belastes afgiftsmæssigt af flytningen i modstrid med forslagets sigte. Også regulering af præmien, der medfører tilbagebetaling af opkrævet præmie til forsikringstagere, bør udløse tilbagebetaling af afgift og vice versa. Særligt på erhvervsområdet reguleres præmier (godskrivelse eller efteropkrævning) ofte, når forsikringsåret er slut, ud fra en række parametre som faktisk antal ansatte, den faktisk konstaterede omsætning osv. Vedrørende lovforslagets overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser anføres, at det i udkastets 18, stk. 1, præciseres, at skadesforsikringsafgiftslovens ikrafttræden pr. 1. januar 2013 omfatter forsikringer, der træder i kraft pr. denne dato. Forsikringsaftaler, der træder i kraft 1. januar 2013, men hvor opkrævning og dokumenter af praktiske årsager sendes ud i slutningen af 2012, vil så være omfattet af den nye afgift, men ikke af stempelafgift. Det anføres, at i 18, stk. 2, anføres at der kan ske godtgørelse af ubenyttede stempelmærker indtil 31. december Lovforslaget er justeret i overensstemmelse hermed. Tilbagebetaling af præmier til kunderne i andre situationer vil i øvrigt kunne medføre tilbagebetaling af afgift efter skatteforvaltningslovens almindelige regler om genoptagelse. Forslaget er justeret i overensstemmelse hermed. Ved tilbagebetaling af præmie er afgiften heraf i øvrigt omfattet af de almindelige regler om genoptagelse af afgiftstilsvar efter skatteforvaltningsloven. En sådan bestemmelse ville medføre en mulighed for at undgå betaling af stempelafgift inden den nye lovs ikrafttræden, hvilket ikke har været hensigten. Der vil i de nævnte situationer kunne ske tilbagebetaling af stempelafgift efter de almindelige regler i skatteforvaltningsloven. Den al- Side 11

12 Forsikring og Pension, supplerende høringssvar vedr. provenuberegning Det bemærkes, at der imidlertid også bør være mulighed for refusion af stempelafgift for de selskaber, der har dispensation efter stempellovens 70, samt ved fejl på opkrævet stempel samt andre rettelser, herunder opsigelse eller efterfølgende konstatering af tab på debitorer. Længden af perioden, hvor dette skal kunne lade sig gøre, kunne for eksempel være 5 år. Vurderer sammenfattende, at praksisændringen kan give et merprovenu til staten mellem 0 og maksimalt ca. 50 mio. kr. årligt. Bygger dette på skøn foretaget af 4 store forsikringsselskaber, som tilsammen vurderes at kunne repræsentere branchen under et, dækkende noget over 50 pct. af afgiftsbasen. Anfører, at skønnet er foretaget med udgangspunkt i den branchefordelte regnskabsstatistik for skadesforsikringsselskaber under dansk tilsyn. Anfører, at det ikke i praksis er muligt at skønne ud fra egentlige data i selskaberne, og det vil være en meget omfattende opgave at skabe disse data. Anfører, at der dels er foretaget et skøn over den enkelte branches andel af præmiemassen, som er stemplet efter hhv. præmie og sum. Endvidere er der foretaget en vurdering af, hvorvidt der forekommer kombinerede forsikringer i den pågældende branche. Er dette tilfældet, er hele præmiemassen for disse indregnet i maksimalskønnet. En sammenvejning af disse skøn mindelige genoptagelsesfrist er 3 år. Forsikring og Pension har som følge af bemærkningerne i sit første høringssvar fået tilsendt de nærmere forudsætninger for Skatteministeriets skøn over provenu som følge af forkert praksis. Forsikring og Pension har i forlængelse heraf, og efter efterfølgende drøftelse med Skatteministeriet sendt supplerende høringssvar til lovforslag om skadeforsikringsafgift, idet Forsikring og Pension ikke er enig i Skatteministeriets provenuvurdering som følge af forkert praksis. Den forkerte praksis har ifølge Forsikring og Pension kun været anvendt i de tilfælde, hvor forsikringssummen har været relativt meget stor i forhold til præmien, ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forsikring og Pension har baseret sit skøn på detaljerede oplysninger fra en stor del af forsikringsbranchen. På baggrund af Forsikring og Pensions oplysninger har Skatteministeriet foretaget et fornyet skøn, hvor det er lagt til grund, at ca. 25 pct. af præmieindtægter vedrører forsikringer stemplet efter præmie, og der ud af disse ikke er betalt præmieafgift af Side 12

13 giver maksimalskønnet på 50 mio. kr. Anfører, at Skatteministeriets skøn på 375 mio. kr. forudsætter, at der udelukkende stemples efter præmie, selvom stempling efter sum er og altid har været det mest anvendte princip. Branchens skøn er, at ca. 20 pct. af præmiemassen stemples efter præmie. Anfører, at Skatteministeriets skøn i meget høj grad overvurderer udbredelsen af kombinerede forsikringer, forstået som flere deldækninger af samme forsikrede interesse. Anfører, at der i realiteten er tale om et begrænset antal produkter, og branchens skøn er, at ca. 7 pct. af den samlede præmiemasse vedrører kombinerede forsikringer, som er stemplet efter præmie. Skønner præmiemassen for kombinerede forsikringer stemplet efter præmie til mio. kr. i 2012-niveau. Anfører, at dette - på Skatteministeriets forudsætninger om en årlig udskiftningstakt på ca. 11 pct. giver en potentiel årlig stempelafgift på ca. 50 mio. kr., hvoraf en ukendt andel så "udebliver" som følge af tilladelsen til at stemple af delpræmie. Bemærker, at Skatteministeriet skønner, at 30 pct. af præmien for disse forsikringer afgiftsbelægges i dag, så stramningen af praksis vil medføre stempling af yderligere 70 pct. af præmien. Anfører, at dette med Forsikring og Pensions skøn over præmierne svarer til, at stramningen vil give et merprovenu på ca. 35 mio. kr. Anfører, at der reelt ikke er holdepunkter for et ca. 40 pct. som følge af forkert praksis. Det betyder, at der som følge af forkert praksis mangler afgift af præmie for ca. 10 pct. af præmieindtægterne svarende til et umiddelbart provenutab efter tilbageløb på ca. 50 mio. kr. om året. Side 13

14 skøn. Anfører, at det maksimale merprovenu på 50 mio. kr. årligt urealistisk forudsætter, at disse forsikringer er "gratis" at stemple i dag. Anfører, at Forsikring og Pensions vurdering af udbredelsen af sumstempling kan sammenholdes med, at stempling af en forsikring med en (maksimal) dækning på 1 mio. kr. vil give en afgift på 58 kr., når der stemples efter sum. Hvis stempling af præmie skal være billigere, må præmien ikke overstige 415 kr. pr. 1 mio. kr. sumdækning. Konkluderer, at Skatteministeriet ved et uheldigt samspil af flere forkerte forudsætninger overvurderer merprovenuet af praksisændringen for kombinerede forsikringer betydeligt. Anfører, at Forsikring og Pensions eget skøn er usikkert og man vurderer, at det næppe er muligt at komme sagen nærmere end et beløb mellem 0 og 50 mio. kr. årligt. Anfører, at en afgiftsomlægning, der strammer eller - som regeringen foreslår ligefrem fordobler kundernes afgiftsbelastning set i forhold til de sidste 20 år, ikke kan betegnes som reelt provenuneutral. Anfører, at ministeriets formelle definition på en provenuneutral omlægning er, at den nye afgift skal give samme indtægter som nu, tillagt provenuet af at stramme praksis for kombinerede forsikringer. Anfører, at hvis ministeriet vil fastholde, at omlægningen er provenuneutral efter denne formelle definition, bør skønnet for praksisændringen ned- Side 14

15 FSR Danske Revisorer justeres til et mere realistisk niveau. Noterer sig, at lovforslaget omlægger den eksisterende stempelafgift til en præmieafgift, og samtidig moderniserer principperne om opkrævning og betaling. Finder det positivt, at der nu sker en modernisering af stempelafgiften, herunder omlægning til en præmieafgift, og at stempelmærkerne afskaffes. Finder det også positivt, at en del af den administrative praksis, som SKAT har indført, bl.a. om månedlig afregning af stempelafgift, nu får lovhjemmel. Noterer sig, at skatteministeriet i lovudkastet har taget FSR s bemærkninger til tidligere lovudkast fra december 2009 og juni 2010 til efterretning, i relation til herboende repræsentant og disses solidariske hæftelse. Bemærker, at det af lovudkast fra december 2009 fremgik, at kaskoforsikringer mv. på lystfartøjer er omfattet af skadesforsikringsbegrebet, og at FSR var enig heri, med påpegede i høringssvaret, at disse forsikringer efter FSR s opfattelse også er omfattet af den foreslåede fritagelse for sø- og transportforsikringer. Bemærker videre, at det i lovudkastet fra juni 2010 var præciseret, at forsikringer på lystfartøjer, der er afgiftspligtige efter lov om afgift på lystfartøjsforsikringer, fordi det derved blev undgået, at der skulle betales afgift i henhold til to love om forsikringsafgift. FSR anerkendte dette i sit høringssvar, men Der henvises til bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension. I lovudkastet fra juni 2010 var der indsat en egentlig fritagelsesbestemmelse vedrørende lystfartøjsforsikringer. I det foreliggende lovudkast er der ikke ikke indsat en egentlig fritagelse for denne type forsikringer, idet de jf. bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension anses som søforsikring, som har en selv- Side 15

16 understregede, at lystfartøjsforsikringer allerede var fritaget, fordi de måtte betegnes som sø- og transportforsikringer. Bemærker, at man i den forbindelse påpegede, at problemstillingen med at skulle betale afgift efter to love også gør sig gældende for motoransvarsforsikringer, og noterer sig derfor med tilfredshed, at motoransvarsforsikringer foreslås fritaget efter udkastet. Undrer sig derimod over, at den tidligere fritagelsesbestemmelse nu er udtaget af lovforslaget, og at ordet erhvervsmæssigt er tilføjet, hvilket indikerer at lystfartøjsforsikringer ikke længere er fritaget for afgift. Anfører at retsstillingen for lystfartøjsforsikringer dog bør præciseres i lovforslaget. Anbefaler, at der foretages en justering af bestemmelsen vedrørende herboende repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber, således at bl.a. selskaber på Færøerne og i Grønland undgår at skulle udpege en repræsentant. Finder det positivt, at reglerne om omregning fra fremmed valuta ensrettet, så de er ens, uanset om der er tale om euro eller en anden fremmed valuta. Finder, at der bør overvejes en formulering uden henvisningen til Nationalbankens middelkurs, og henviser til valutabestemmelsen i momsbekendtgørelsen. Anfører, at der heller ikke i årsregnskabsloven, bogføringsloven eller skattekontrolloven findes en henvisning til nationalbankens stændig fritagelsesbestemmelse. Ordet erhvervsmæssigt er udtaget af forslaget. Retsstillingen for lystfartøjsforsikringer er præciseret i lovforslagets bemærkninger. Lovudkastet er justeret i overensstemmelse hermed. Lovforslaget er justeret i overensstemmelse hermed. Side 16

17 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søassurance Danmark middelkurs. Har ingen bemærkninger til lovforslaget ud over at styrelsen gerne vil kvittere for ændringen væk fra en stempelafgift til en løbende afgift, og det hensyn der dermed tages til konkurrencen på forsikringsmarkedet. Anfører, at de nuværende regler om stempelafgifter ikke omfatter søforsikring, herunder lystbådeforsikringer. Anfører, at argumentet for fritagelse af stempelafgift på lystbåde er, at kaskoforsikringerne for disse i forvejen er belagt med en stor afgift på en procent i lystbådeafgift af kaskoforsikringssummen, der betales til staten årligt. Det anføres, at det derfor ikke er rimeligt at pålægge denne forbrugergruppe en yderligere skattebelastning, og slet ikke, når man vurderer, at det er den eneste forbrugergruppe i Danmark, som betaler afgift til staten grundet fritidsinteressen for sejlsport. Det anføres, at forslaget, ud over en yderligere beskatning, vil medføre, at endnu flere lystbådekunder vil tegne deres forsikringer i udlandet og herved undgå den årlige statsafgift. Det bemærkes, at det, uagtet EU og øvrige aftaler om pligt til at indbetale afgifter, efterhånden må være Skatteministeriet bekendt, at reglerne til stadighed overtrædes fra udlandet. Anfører, at denne overtrædelse påvirker det lokale marked, hvor de lokale, herunder Dansk Søassurance, betaler afgifter, hvilket er en konkurrenceforvridning, der er helt urimelig at byde det lokale sø- Der henvises til bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension samt FSR. Side 17

18 forsikringserhverv, og bliver endnu mere urimeligt, hvis man pålægger søforsikringserhvervet en yderligere afgift som lovforslaget indebærer. Anfører, at man herudover generelt bør overveje en ændring af regler for lystbådeafgift og flytte afgiften til ansvarsdelen af forsikringen og samtidig gøre denne obligatorisk, således at staten også får skatter for alle, der udøver fritidsinteressen, og ikke kun den forbrugergruppe, som har valgt at kaskoforsikre fritidsfartøjer, sådan som det er tilfældet p.t. Forslagene til ændring af reglerne om lystfartøjsforsikringsafgift ligger udenfor rammerne af dette lovforslag.. Side 18

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 196 Bilag 2 Offentligt J.nr. 2012-321-0022 Dato: 15-08-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk

Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Skatteministeriet Anders Nielsen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk anders.n@skat.dk hardy.pedersen@skat.dk Høringssvar om nyt kapitalpensionsforslag 30.07.2012 Vi har modtaget udkast

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-511-0002 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til ændring af sondringen mellem børsnoterede

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1)

Forslag. Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. 1) Kapitel 1 Erhvervet som

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen)

(Kirsten West Andersen, Peter Erling Nielsen, Eskil Trolle, Claus Vastrup og Niels Larsen) Kendelse af 21. april 1993. 92-44.665. Der fandtes ikke grundlag for i lov om forsikringsvirksomhed at fastsætte en generel gældende minimumsomkostningsprocent. Finanstilsynet bør ved godkendelse heraf

Læs mere

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 230 Offentligt Redegørelse 27. juni 2014 Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU 1. Sammenfatning De nuværende momsregler

Læs mere

STEMPELUDVALGET Sekretariatet 27. oktober 1998. Stempelafgift. Betænkning fra Stempeludvalget

STEMPELUDVALGET Sekretariatet 27. oktober 1998. Stempelafgift. Betænkning fra Stempeludvalget STEMPELUDVALGET Sekretariatet 27. oktober 1998 Stempelafgift Betænkning fra Stempeludvalget -2- Side 1. Indledning 5 1.1 Generelt 1.2 Kommissorium 1.3 Udvalgets medlemmer 1.4 Udvalgets møder 1.5 Særudtalelser

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 14-4371532 Udkast Den 31. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende

Læs mere