Folketinget - Skatteudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 J.nr Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer. Thor Möger Pedersen /Susanne Reinholdt Andersen

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til Lov om afgift af skadesforsikringer. Høringspart Høringssvar Bemærkninger Advokatsamfundet Danske Advokater og Danske Skatteadvokater Dansk Erhverv Danske Regioner Danske Tursejlere Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Er agent for Søassurancen Danmark (se særskilt høringssvar), og indtegner skadesforsikringer for lystfartøjer. Bemærker, at det er Danske Tursejleres opfattelse, at lovforslaget generelt set vil medføre store administrative fordele for selskaberne, afgiften vil være mere enkel og forståelig for kunderne, og i et vist omfang øge kundernes mobilitet mellem selskaberne til gavn for konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Kan derfor i princippet støtte forslaget, når der ses bort fra, afgiftsbelastningen nu inddrager sejlere, idet skadesforsikring af lystfartøjer i dag er stempelfri. Peger på, at afgiftsbelastning af sejlere øges, idet satsen ændres fra 0 til 1,6 %, og at sejlerne i forvejen er hårdt belastet, idet der helt urimeligt opkræves 1 % i statsafgift af forsikringsværdien af alle indtegnede kaskoforsikringer. Peger videre på, at danske sejlere med forslaget pålægges flere afgifter, hvilket kan medføre en massiv nedgang i denne fritidsgruppe, med en afledet negativ økonomisk effekt på alle de erhverv, der har en kommerciel relation til Der henvises til bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension. Side 2

3 sejlerne. Anfører, at afgiftssatsen for lystfartøjsforsikringer skal sættes til 0 pct., og for øvrige skadesforsikringer til 0,8 pct., hvis forslagets sigte er uændret afgift og reel provenuneutralitet, idet afgiften dermed økonomisk set vil svare til stempelafgiften efter den praksis, som har været gældende i over 20 år, nemlig siden 1988/1989. Anfører, at hvis der indføres en skadesforsikringsafgift af lystfartøjsforsikringer, findes det vigtigt at understrege, at afgiften kun opkræves af den rene forsikringspræmie, og ikke af den yderligere statsafgift af lystbådeforsikringer. Anfører, at vedrørende statsafgiften på kaskoforsikringer, at denne indtjener et årligt provenu til staten i niveauet 100 mio. kr., og at man principielt er imod forskelsbehandlingen mellem de sejlere, der af sund fornuft kaskoforsikrer deres båd, og dermed pålægges statsafgift, og de sejlere, der vælger ikke at have deres båd kaskoforsikret, hvorved de ikke pålægges afgiften. Erindrer om, at der fortsat er mange sejlere, der vælger at forsikre deres både i udlandet, og dermed umiddelbart slipper for opkrævning af statsafgift. Anbefaler, at der indføres lovpligtig ansvarsforsikring, og at det p.t. opnåede provenu fra statsafgiften på lystfartøjsforsikringer deles ud på alle lystfartøjer i Danmark. Fordelene med modellen er, at alle lystfartøjer pålægges en Der henvises til bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension. En omlægning af lystfartøjsforsikringsafgiften, herunder indførelse af en lovpligtig ansvarsforsikring, ligger udenfor rammerne af dette lovforslag. Side 3

4 Datatilsynet Erhvervsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) ansvarsforsikring på samme måde som en bil, en knallert eller en hund, og at provenuet til statskassen er uændret. Endvidere straffes den fornuftige lystsejler ikke, som har tegnet kaskoforsikring. Bemærker, at jo flere afgifter der pålægges sejlere, jo større er risikoen for, at antallet af sejlere falder til fordel for andre og billigere fritidsinteresser. Mener, at denne udvikling allerede afspejles i faldende provenu på statsafgiften fra lystbådeforsikringer, og at antallet af kaskoforsikringer er faldende. Bemærker, at den afledte negative effekt på alle relaterede erhverv øges, hvilket kan påvirke den almindelige detailhandel i havnebyer, serviceerhverv, kommuner med lystbådehavne, producenter og forhandlere af lystbåde, samt leverandører til denne branche. Deltager gerne i et orienterende møde med skatteministeriet om synspunkterne til en omlægning af nuværende afgiftsregler. Datatilsynet forudsætter, at persondataloven vil skulle iagttages i forbindelse med enhver behandling af personoplysninger, som vil finde sted som følge af loven. Bemærker, at med lovforslaget bliver det lovpligtigt for virksomheder, som indgår aftaler om skadesforsikringer, at registrere sig og føre regnskab over afgiftspligtige skadesforsikringspræmier. Bemærker, at SKAT oplyser, at langt størstedelen af alle forsikringsselskaber allerede følger denne fremgangsmåde, hvor- Lovforslaget omfatter ikke behandling af personoplysninger. Side 4

5 Finanstilsynet Forsikring & Pension for det kun er enkelte virksomheder, som i praksis skal ændre procedure for registrering og regnskabsaflægning af afgiftspligtige skadesforsikringspræmier. Vurderer på baggrund heraf, at de administrative omstillingskonsekvenser for virksomhederne vil være begrænsede. Finder det positivt, at regnskabsaflægningen udformes på tilsvarende måde som ved regler, der er gældende for andre afgifter. Herved ensrettes procedurerne, og de oplevede byrder for virksomhederne kan potentielt minimeres. Finder det positivt, at lovforslaget træder i kraft d. 1. januar 2013, så virksomhederne får tid til at omstille sig de nye procedurer. Ingen bemærkninger Anfører, at den nye afgift vil være langt enklere og mere forståelig for kunderne, at den i et vist omfang vil øge kundernes mobilitet mellem selskaberne til gavn for konkurrencen på skadesforsikringsområdet, at afgiften vil være langt lettere at administrere for myndighederne, og medføre administrative besparelser i selskaberne. Støtter derfor helhjertet forslaget, når der ses bort fra, at afgiftsbelastningen af forbrugere og virksomheder foreslås fordoblet. Anfører, at afgiftsbelastningen reelt mere end fordobles fra 350 mio. til ca. 725 mio. kr. årligt. Anfører, at afgiftssatsen skal være 0,8 pct., og Der henvises til kommentar på supplerende høringssvar fra Forsikring og Pension Side 5

6 ikke 1,6 pct., hvis forslaget skal have uændret afgiftsbelastning og dermed reel provenuneutralitet. Kritiserer, at lovforslaget i den forbindelse omtales som provenuneutralt. Anfører, at forudsætningerne for Skatteministeriets skøn på 375 mio. kr. årligt (vedrørende for lidt opkrævet afgift) er helt afgørende for fastlæggelsen af den fremtidige afgiftssats på 1,6 pct. Kritiserer at forudsætninger, datakilder og metode for foretagelse af skønnet ikke er anført i forslaget. Det anføres, at det heller ikke ses begrundet, hvorfor skønnet er fordoblet i forbindelse med offentliggørelsen af lovudkastet. Anfører, at afgiftssatsen skal sættes til 0,8 pct., hvorved provenuet ved skadesforsikringsafgiften økonomisk set vil svare til provenuet af stempelafgiften under den praksis, som har været gældende siden 1988/1989, hvor Forsikring og Pension indhentede og fik Skatteministeriets tilladelse til den anvendte praksis vedrørende stempling af kombinerede forsikringer. Opfordrer Skatteministeriet til at fremlægge forudsætningerne for beregningsskønnet vedrørende kombinerede forsikringer, så forsikringsbranchen får mulighed for at foretage en reel vurdering af skønnets validitet. Anfører, at forsikringsbran- Det er forventningen, at lovforslaget kan vedtages så be- Side 6

7 chen ikke både kan implementere den foreslåede nye afgift til 1. januar 2013, og samtidig implementere en ændring af de nuværende stempelafgiftssystemer til den varslede ændring af praksis for beregning af stempelafgift for kombinerede forsikringer med virkning fra samme dato, hvis den foreslåede nye afgift ikke vedtages. Anfører, at det i forvejen er en presset proces at implementere den nye afgift på den korte tid, der er mellem forslagets forventede vedtagelse og (ikrafttrædelsestidspunktet). Anfører, at Skatteministeriet i forbindelse med høring af forslaget har offentliggjort en meddelelse (et såkaldt styresignal) om, at man med virkning fra 1. januar 2013 sletter den praksis, som man gav tilladelse til i 1988/1989. Anfører, at den nye skadesforsikringsafgiftslov skal træde i kraft samme dato, hvis lovforslaget vedtages i folketingsåret 2011/2012. Anfører, at praksismeddelelsen ikke får reel virkning, hvis lovforslaget bliver vedtaget, og dermed alene er medtaget for at begrunde et højere provenu. Anfører, at man tidligere overfor Skatteministeriet har anført, at en administrativ tilpasning til styresignalet forbundet med en videreførelse af stempelafgiften vil medføre implementeringsomkostninger i samme størrelsesorden som skadesforsikringsafgiften. Anfører, at en tilpasning til styresignalet reelt vil medføre et komplet nydesign af stempelafgiften, og generelt vil lægge beslag på knappe systemudviklingsressourcer, der bør tids, at den forenklede ordning når at træde i kraft tids nok til, at forsikringsbranchen ikke skal omlægge deres systemer i flere omgange. Ved en vedtagelse af lovforslaget inden sommerferien vil branchen have godt ½ år til implementering af de nye, enklere regler. Skatteministeriet har udsendt den nævnte praksismeddelelse som led i administrationen af den gældende stempelafgiftslov. Der er således ikke tale om, at meddelelsen er udsendt med henblik på at begrunde et højere provenu. Det er forventningen, at lovforslaget kan vedtages så betids, at den forenklede ordning når at træde i kraft tids nok til, at forsikringsbranchen ikke skal omlægge deres systemer i flere omgange. Side 7

8 målrettes implementeringen af de nye, enklere regler. Anfører, at der i forvejen er kort tid til implementering af de nye regler. Anfører, at det er uholdbart at forvente, at der afsættes systemudviklingsressourcer til en hypotetisk situation, hvor lovforslaget om en enkel afgift mod forventning ikke skulle blive vedtaget, samt at spørgsmålet om styresignalets ikrafttrædelsestidspunkt derfor må tages op, når og hvis denne situation skulle indtræffe. Tekniske kommentarer til lovforslaget: Bemærker, at fritagelse for visse invalideforsikringer skal videreføres med udgangspunkt i undtagelsens særlige baggrund, som er at disse forsikringer ikke kan tegnes med fradragsret/bortseelsesret i et skadesforsikringsselskab. Hvis ikke fritagelsen videreføres vil der være tale om en stramning og et merprovenu i forhold til gældende regler. At de nævnte invalideforsikringer (forsikringer mod tab af erhvervsevne) ikke anses for omfattet af stempelafgiften er en følge af, at livsforsikringer ved lov nr. 383 af 2. juni 1999 blev undtaget fra stempelafgiftspligt. Dette fremgik af bemærkningerne til lovforslaget. Disse ordninger kan tegnes med fradragsret og bortseelsesret efter pensionsbeskatningsloven. Baggrunden er, at disse invalideforsikringer anses for invalidepensionsordninger. Der er tale om invalideforsikringer med løbende udbetalinger, som i dag er omfattet af Pensionsbeskatningslovens 2, nr. 4, litra c, og som er omfattet af fradragsret og bortseelsesret efter Pensionsbeskatningsloven. Det er hensigten at videreføre retstilstanden uændret, hvilket er præciseret i lovforslagets bemærkninger. Bemærker, at efter gældende Skatteministeriet må efter Side 8

9 stempelafgiftsregler er sø-, transport- og luftfartsforsikringer undtaget generelt, men efter lovudkastets 4, stk. 1, nr. 2 er kun erhvervsmæssige sø-, transport- og luftfartsforsikringer undtaget fra skadesforsikringsafgiften. Det anføres, at private forsikringer af denne art dermed foreslås omfattet af den nye afgift. Det anføres, at der er tale om en stramning af gældende regler og ikke en præcisering, og at det vil medfører et merprovenu i forhold til gældende regler. Bemærker, at den gældende fritagelse historisk har sin begrundelse i overvejelser om konkurrencen mellem danske og udenlandske forsikringsselskaber på dette marked, og Forsikring og Pension opfordrer til, at overvejelserne bag den foreslåede ændring oplyses. Hvis fritagelsen ikke videreføres for private forsikringer, skal det for private lystfartøjer præciseres, at afgiften beregnes af præmien eksklusive den del, der er opkrævning af lystfartøjsafgift. høringsrunden, hvor flere har kommenteret på denne del af lovforslaget, lægge til grund, at den generelle forståelse i forsikringsbranchen af begrebet søforsikring er, at det omfatter forsikring af lystfartøjer. I Skatteministeriets vejledning om stempelafgift anføres følgende: Sø - og transportforsikring samt luftfartsforsikring STEMPAL 69, stk. 1, nr. 3, fritager "sø- og transportforsikring samt luftfartsforsikring" for stempelafgift. Stempelafgiftsloven indeholder ingen selvstændig definition af, hvad der skal forstås ved sø- og transport- og luftfartsforsikring. Stempelafgiftsloven bygger derfor på den almindelige forståelse af disse begreber inden for forsikringsbranchen mv. Søforsikring I i lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven) og i Dansk Søforsikringskonvention er fastsat en række bestemmelser og definitioner, der alle vedrører søforsikring. Heraf fremgår bl.a., at en søforsikring er en forsikring mod fare under søtransporter. Forsikringen omfatter både skib og gods og dertil knyttet interesse, under transport på havet, på søer, på floder, kanaler og på andre vandveje. Omfatter forsikringen også forsikring mod fare ved transport eller ophold på Side 9

10 land i forbindelse med søtransporten, er hele forsikringen at anse som en søforsikring. Se forsikringsaftalelovens 59 stk. 1. Forsikring, der knytter sig til et skib der er på bedding, i dok eller som i øvrigt er stilleliggende samt forsikring af gods i sådant skib, anses også for søforsikring. Se forsikringsaftaleloven 59, stk. 2. Skatteministeriets vejledning indeholder ikke en konkret omtale af lystfartøjsforsikringer i denne sammenhæng. Forsikring af lystfartøjer må således anses for omfattet af fritagelsen for søforsikring i stempelafgiftsloven, idet denne bygger på den almindelige forståelse af dette begreb i forsikringsmæssig sammenhæng. Lovforslaget er justeret i overensstemmelse hermed, idet det ikke er hensigten at ændre på området for fritagelsen. Det bemærkes, at der ikke er taget højde for muligheden for afgiftsmæssig succession ved skattepligtig eller skattefri omdannelse af forsikringsselskaberne eller ved en porteføljeoverdragelse. Det anføres, at udgangspunktet bør være, at sådanne tilfælde ikke i sig selv udløser afgift. I relation til afgiftsgrundlaget bemærkes, at hvor der opstår regulering af præmie, skal denne generelt behandles således, at der ikke betales afgift to gange af samme faktiske præmiebetaling eller ingen Der ses ikke at være behov for nogen særskilt bestemmelse i loven herom, idet en præmieafgift vil være uafhængig af en eventuel omdannelse eller porteføljeoverdragelse, der således ikke vil udløse afgift. Bemærkningerne til lovforslaget er justeret i overensstemmelse hermed. Side 10

11 afgift. Det kan evt. ske som en generel tilkendegivelse i lovens bemærkninger. Det skal være muligt at modregne opkrævede forsikringspræmier, som tilbagebetales forsikringstageren i forbindelse med opsigelse af forsikringen. Hermed undgås, at kunden ved flytning af sine forsikringer skal betale afgift af samme præmieperiode i både det gamle og det nye selskab, og dermed belastes afgiftsmæssigt af flytningen i modstrid med forslagets sigte. Også regulering af præmien, der medfører tilbagebetaling af opkrævet præmie til forsikringstagere, bør udløse tilbagebetaling af afgift og vice versa. Særligt på erhvervsområdet reguleres præmier (godskrivelse eller efteropkrævning) ofte, når forsikringsåret er slut, ud fra en række parametre som faktisk antal ansatte, den faktisk konstaterede omsætning osv. Vedrørende lovforslagets overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser anføres, at det i udkastets 18, stk. 1, præciseres, at skadesforsikringsafgiftslovens ikrafttræden pr. 1. januar 2013 omfatter forsikringer, der træder i kraft pr. denne dato. Forsikringsaftaler, der træder i kraft 1. januar 2013, men hvor opkrævning og dokumenter af praktiske årsager sendes ud i slutningen af 2012, vil så være omfattet af den nye afgift, men ikke af stempelafgift. Det anføres, at i 18, stk. 2, anføres at der kan ske godtgørelse af ubenyttede stempelmærker indtil 31. december Lovforslaget er justeret i overensstemmelse hermed. Tilbagebetaling af præmier til kunderne i andre situationer vil i øvrigt kunne medføre tilbagebetaling af afgift efter skatteforvaltningslovens almindelige regler om genoptagelse. Forslaget er justeret i overensstemmelse hermed. Ved tilbagebetaling af præmie er afgiften heraf i øvrigt omfattet af de almindelige regler om genoptagelse af afgiftstilsvar efter skatteforvaltningsloven. En sådan bestemmelse ville medføre en mulighed for at undgå betaling af stempelafgift inden den nye lovs ikrafttræden, hvilket ikke har været hensigten. Der vil i de nævnte situationer kunne ske tilbagebetaling af stempelafgift efter de almindelige regler i skatteforvaltningsloven. Den al- Side 11

12 Forsikring og Pension, supplerende høringssvar vedr. provenuberegning Det bemærkes, at der imidlertid også bør være mulighed for refusion af stempelafgift for de selskaber, der har dispensation efter stempellovens 70, samt ved fejl på opkrævet stempel samt andre rettelser, herunder opsigelse eller efterfølgende konstatering af tab på debitorer. Længden af perioden, hvor dette skal kunne lade sig gøre, kunne for eksempel være 5 år. Vurderer sammenfattende, at praksisændringen kan give et merprovenu til staten mellem 0 og maksimalt ca. 50 mio. kr. årligt. Bygger dette på skøn foretaget af 4 store forsikringsselskaber, som tilsammen vurderes at kunne repræsentere branchen under et, dækkende noget over 50 pct. af afgiftsbasen. Anfører, at skønnet er foretaget med udgangspunkt i den branchefordelte regnskabsstatistik for skadesforsikringsselskaber under dansk tilsyn. Anfører, at det ikke i praksis er muligt at skønne ud fra egentlige data i selskaberne, og det vil være en meget omfattende opgave at skabe disse data. Anfører, at der dels er foretaget et skøn over den enkelte branches andel af præmiemassen, som er stemplet efter hhv. præmie og sum. Endvidere er der foretaget en vurdering af, hvorvidt der forekommer kombinerede forsikringer i den pågældende branche. Er dette tilfældet, er hele præmiemassen for disse indregnet i maksimalskønnet. En sammenvejning af disse skøn mindelige genoptagelsesfrist er 3 år. Forsikring og Pension har som følge af bemærkningerne i sit første høringssvar fået tilsendt de nærmere forudsætninger for Skatteministeriets skøn over provenu som følge af forkert praksis. Forsikring og Pension har i forlængelse heraf, og efter efterfølgende drøftelse med Skatteministeriet sendt supplerende høringssvar til lovforslag om skadeforsikringsafgift, idet Forsikring og Pension ikke er enig i Skatteministeriets provenuvurdering som følge af forkert praksis. Den forkerte praksis har ifølge Forsikring og Pension kun været anvendt i de tilfælde, hvor forsikringssummen har været relativt meget stor i forhold til præmien, ud fra en gennemsnitsbetragtning. Forsikring og Pension har baseret sit skøn på detaljerede oplysninger fra en stor del af forsikringsbranchen. På baggrund af Forsikring og Pensions oplysninger har Skatteministeriet foretaget et fornyet skøn, hvor det er lagt til grund, at ca. 25 pct. af præmieindtægter vedrører forsikringer stemplet efter præmie, og der ud af disse ikke er betalt præmieafgift af Side 12

13 giver maksimalskønnet på 50 mio. kr. Anfører, at Skatteministeriets skøn på 375 mio. kr. forudsætter, at der udelukkende stemples efter præmie, selvom stempling efter sum er og altid har været det mest anvendte princip. Branchens skøn er, at ca. 20 pct. af præmiemassen stemples efter præmie. Anfører, at Skatteministeriets skøn i meget høj grad overvurderer udbredelsen af kombinerede forsikringer, forstået som flere deldækninger af samme forsikrede interesse. Anfører, at der i realiteten er tale om et begrænset antal produkter, og branchens skøn er, at ca. 7 pct. af den samlede præmiemasse vedrører kombinerede forsikringer, som er stemplet efter præmie. Skønner præmiemassen for kombinerede forsikringer stemplet efter præmie til mio. kr. i 2012-niveau. Anfører, at dette - på Skatteministeriets forudsætninger om en årlig udskiftningstakt på ca. 11 pct. giver en potentiel årlig stempelafgift på ca. 50 mio. kr., hvoraf en ukendt andel så "udebliver" som følge af tilladelsen til at stemple af delpræmie. Bemærker, at Skatteministeriet skønner, at 30 pct. af præmien for disse forsikringer afgiftsbelægges i dag, så stramningen af praksis vil medføre stempling af yderligere 70 pct. af præmien. Anfører, at dette med Forsikring og Pensions skøn over præmierne svarer til, at stramningen vil give et merprovenu på ca. 35 mio. kr. Anfører, at der reelt ikke er holdepunkter for et ca. 40 pct. som følge af forkert praksis. Det betyder, at der som følge af forkert praksis mangler afgift af præmie for ca. 10 pct. af præmieindtægterne svarende til et umiddelbart provenutab efter tilbageløb på ca. 50 mio. kr. om året. Side 13

14 skøn. Anfører, at det maksimale merprovenu på 50 mio. kr. årligt urealistisk forudsætter, at disse forsikringer er "gratis" at stemple i dag. Anfører, at Forsikring og Pensions vurdering af udbredelsen af sumstempling kan sammenholdes med, at stempling af en forsikring med en (maksimal) dækning på 1 mio. kr. vil give en afgift på 58 kr., når der stemples efter sum. Hvis stempling af præmie skal være billigere, må præmien ikke overstige 415 kr. pr. 1 mio. kr. sumdækning. Konkluderer, at Skatteministeriet ved et uheldigt samspil af flere forkerte forudsætninger overvurderer merprovenuet af praksisændringen for kombinerede forsikringer betydeligt. Anfører, at Forsikring og Pensions eget skøn er usikkert og man vurderer, at det næppe er muligt at komme sagen nærmere end et beløb mellem 0 og 50 mio. kr. årligt. Anfører, at en afgiftsomlægning, der strammer eller - som regeringen foreslår ligefrem fordobler kundernes afgiftsbelastning set i forhold til de sidste 20 år, ikke kan betegnes som reelt provenuneutral. Anfører, at ministeriets formelle definition på en provenuneutral omlægning er, at den nye afgift skal give samme indtægter som nu, tillagt provenuet af at stramme praksis for kombinerede forsikringer. Anfører, at hvis ministeriet vil fastholde, at omlægningen er provenuneutral efter denne formelle definition, bør skønnet for praksisændringen ned- Side 14

15 FSR Danske Revisorer justeres til et mere realistisk niveau. Noterer sig, at lovforslaget omlægger den eksisterende stempelafgift til en præmieafgift, og samtidig moderniserer principperne om opkrævning og betaling. Finder det positivt, at der nu sker en modernisering af stempelafgiften, herunder omlægning til en præmieafgift, og at stempelmærkerne afskaffes. Finder det også positivt, at en del af den administrative praksis, som SKAT har indført, bl.a. om månedlig afregning af stempelafgift, nu får lovhjemmel. Noterer sig, at skatteministeriet i lovudkastet har taget FSR s bemærkninger til tidligere lovudkast fra december 2009 og juni 2010 til efterretning, i relation til herboende repræsentant og disses solidariske hæftelse. Bemærker, at det af lovudkast fra december 2009 fremgik, at kaskoforsikringer mv. på lystfartøjer er omfattet af skadesforsikringsbegrebet, og at FSR var enig heri, med påpegede i høringssvaret, at disse forsikringer efter FSR s opfattelse også er omfattet af den foreslåede fritagelse for sø- og transportforsikringer. Bemærker videre, at det i lovudkastet fra juni 2010 var præciseret, at forsikringer på lystfartøjer, der er afgiftspligtige efter lov om afgift på lystfartøjsforsikringer, fordi det derved blev undgået, at der skulle betales afgift i henhold til to love om forsikringsafgift. FSR anerkendte dette i sit høringssvar, men Der henvises til bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension. I lovudkastet fra juni 2010 var der indsat en egentlig fritagelsesbestemmelse vedrørende lystfartøjsforsikringer. I det foreliggende lovudkast er der ikke ikke indsat en egentlig fritagelse for denne type forsikringer, idet de jf. bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension anses som søforsikring, som har en selv- Side 15

16 understregede, at lystfartøjsforsikringer allerede var fritaget, fordi de måtte betegnes som sø- og transportforsikringer. Bemærker, at man i den forbindelse påpegede, at problemstillingen med at skulle betale afgift efter to love også gør sig gældende for motoransvarsforsikringer, og noterer sig derfor med tilfredshed, at motoransvarsforsikringer foreslås fritaget efter udkastet. Undrer sig derimod over, at den tidligere fritagelsesbestemmelse nu er udtaget af lovforslaget, og at ordet erhvervsmæssigt er tilføjet, hvilket indikerer at lystfartøjsforsikringer ikke længere er fritaget for afgift. Anfører at retsstillingen for lystfartøjsforsikringer dog bør præciseres i lovforslaget. Anbefaler, at der foretages en justering af bestemmelsen vedrørende herboende repræsentanter for udenlandske forsikringsselskaber, således at bl.a. selskaber på Færøerne og i Grønland undgår at skulle udpege en repræsentant. Finder det positivt, at reglerne om omregning fra fremmed valuta ensrettet, så de er ens, uanset om der er tale om euro eller en anden fremmed valuta. Finder, at der bør overvejes en formulering uden henvisningen til Nationalbankens middelkurs, og henviser til valutabestemmelsen i momsbekendtgørelsen. Anfører, at der heller ikke i årsregnskabsloven, bogføringsloven eller skattekontrolloven findes en henvisning til nationalbankens stændig fritagelsesbestemmelse. Ordet erhvervsmæssigt er udtaget af forslaget. Retsstillingen for lystfartøjsforsikringer er præciseret i lovforslagets bemærkninger. Lovudkastet er justeret i overensstemmelse hermed. Lovforslaget er justeret i overensstemmelse hermed. Side 16

17 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søassurance Danmark middelkurs. Har ingen bemærkninger til lovforslaget ud over at styrelsen gerne vil kvittere for ændringen væk fra en stempelafgift til en løbende afgift, og det hensyn der dermed tages til konkurrencen på forsikringsmarkedet. Anfører, at de nuværende regler om stempelafgifter ikke omfatter søforsikring, herunder lystbådeforsikringer. Anfører, at argumentet for fritagelse af stempelafgift på lystbåde er, at kaskoforsikringerne for disse i forvejen er belagt med en stor afgift på en procent i lystbådeafgift af kaskoforsikringssummen, der betales til staten årligt. Det anføres, at det derfor ikke er rimeligt at pålægge denne forbrugergruppe en yderligere skattebelastning, og slet ikke, når man vurderer, at det er den eneste forbrugergruppe i Danmark, som betaler afgift til staten grundet fritidsinteressen for sejlsport. Det anføres, at forslaget, ud over en yderligere beskatning, vil medføre, at endnu flere lystbådekunder vil tegne deres forsikringer i udlandet og herved undgå den årlige statsafgift. Det bemærkes, at det, uagtet EU og øvrige aftaler om pligt til at indbetale afgifter, efterhånden må være Skatteministeriet bekendt, at reglerne til stadighed overtrædes fra udlandet. Anfører, at denne overtrædelse påvirker det lokale marked, hvor de lokale, herunder Dansk Søassurance, betaler afgifter, hvilket er en konkurrenceforvridning, der er helt urimelig at byde det lokale sø- Der henvises til bemærkningerne til høringssvaret fra Forsikring og Pension samt FSR. Side 17

18 forsikringserhverv, og bliver endnu mere urimeligt, hvis man pålægger søforsikringserhvervet en yderligere afgift som lovforslaget indebærer. Anfører, at man herudover generelt bør overveje en ændring af regler for lystbådeafgift og flytte afgiften til ansvarsdelen af forsikringen og samtidig gøre denne obligatorisk, således at staten også får skatter for alle, der udøver fritidsinteressen, og ikke kun den forbrugergruppe, som har valgt at kaskoforsikre fritidsfartøjer, sådan som det er tilfældet p.t. Forslagene til ændring af reglerne om lystfartøjsforsikringsafgift ligger udenfor rammerne af dette lovforslag.. Side 18

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Lov om afgift af skadesforsikringer 1)

Lov om afgift af skadesforsikringer 1) LOV nr 551 af 18/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0089 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1353 af 21/12/2012

Læs mere

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 104 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 104 Bilag 1 Offentligt 19. januar 2017 J.nr. 16-1729722 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 82 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-231-0053 Dato: 8. februar 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven)

Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) Skatteministeriet, 2009-511-0044 Udkast (1) Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) Kapitel 1 Afgiftspligtens omfang og afgiftssats 1. Der skal betales afgift til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2013/1 LSF 95 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-6090528 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 208 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-321-0016 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)

Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 42 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-5317487 Forslag til Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven) Reklameafgiftsloven,

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2009-311-0025 Dato: 21. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om skattefri kompensation

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 4 Offentligt 8. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 141 Offentligt 28. marts 2014 J.nr. 13-0578850 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Folketinget - Skatteudvalget. L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) J.nr. 2008-321-0008 Dato: 5. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 87 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning) Til udvalgets orientering

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del).

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren 16. marts 2009 Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 81 af 20. januar 2009 (alm. del). Spørgsmål: Ministeren bedes fremsende et notat,

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere