Uddannelsespakker på niveau 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespakker på niveau 1:"

Transkript

1 Det nordjyske uddannelsesprogram Forslag på baggrund af følgegruppemøde d. d. 28. juni 2012 Uddannelsespakker på niveau 1: Titel Modul A Den hjerneskaderamte borger Anvendt neuropsykologi basismodul om hjernens opbygning og funktion, primære og sekundære følger ved erhvervet hjerneskade hos voksne, hjerneskade og personlighed, pårørendes reaktioner Uddannelsesretning Sundhedsfaglig diplomuddannelse Retningsspecifkt valgmodul: RS 17: Patientologi Målgruppe Nøglepersoner, der arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, sundhedsfagligt personale, medarbejdere i kommunale forvaltninger fx hjerneskadekoordinatorer, visitatorer, sagsbehandlere m.fl. Hjernens opbygning og funktion (kort) Skadestyper og lokalisation afgrænsning af målgruppen Hovedvægt på: Sensomotoriske funktioner; mental udtrætning; opmærksomhed og koncentration; forarbejdningstempo; indlæring og hukommelse; visuelle/spatielle funktioner; sproglig funktion; overblik, problemløsning, selvstændig styring og strukturering (eksekutiv forstyrrelse); emotionelle/følelsesmæssige reaktioner og skadesfølger. Sekundære følger: krise, sorg, angst, depression Manglende sygdomserkendelse Hjerneskade og personlighed herunder personlighedsforstyrrelse og personlighedstræk før og efter skaden Pårørendes situation og reaktion hvorledes kan vi forstå deres reaktioner? Observation og beskrivelse af borgeren? Kort omtale af undersøgelsesredskaber og metoder, f.eks. scanninger, neurologiske undersøgelser, neuropsykologiske undersøgelser, mv. vil indgå. Læringsmål Det er målet, at man tilegner sig flg. viden, færdigheder og kompetencer: 1

2 Viden Kan demonstrere forståelse af viden, forskning og udvikling indenfor området med relevans for eget praksisfelt Har opnået viden om og forståelse for kognitive funktioner, primære og sekundære følgers betydning, personlighedens betydning, pårørendes reaktioner. Kan reflektere over samarbejdet med den hjerneskaderamte borger, pårørende og andre professionelle Færdigheder Kan identificere hjerneskaderelaterede problemstillinger Kan analysere problemstillingens sammensætning og kompleksitet ud fra kvalificerede hypoteser om baggrund og sammenhænge for adfærd og reaktioner Kan tolke andres beskrivelser/undersøgelser af hjerneskaderamte borgere, og herudfra danne sig et indtryk af mulige konsekvenser for borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Kan danne hypoteser om pårørendes reaktioner Kan lave observation af borgeren i egen praksis og på baggrund heraf - sammen med baggrundsviden - beskrive skadens konsekvens. Kan søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i argumentationen for handlemuligheder Kompetencer Kan iværksætte handlinger til nærmere afklaring af problemstillingens karakter og omfang Kan tilrettelægge aktiviteter i forbindelse med sagsbehandling etc. ud fra en viden om hjerneskadens kompleksitet Indgå i samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer om sammenhængende rehabiliteringsforløb på baggrund af fælles grundviden. Kan indgå i samarbejde med den hjerneskaderamte og de pårørende ud fra indsigt i de forhold, der gør sig gældende for netop denne borgers situation 10 ETCS point (6½ uges modul, enten på fuld tid (med mulighed for SVU) eller deltid over ca. 14 uger med en undervisnings/studiedag pr. uge, plus forberedelse, opgaveskrivning) Der er krav om både litteraturlæsning, samt skriftlige opgaver i forløbet. 2

3 Pris kr. (2012) Bedømmelse: individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala Forventes udbudt med opstart oktober

4 Titel Modul B Tilrettelæggelse og varetagelse af rehabiliteringsforløb ud fra et neuropsykologisk perspektiv med fokus på kognitive/emotionelle/personlighedsmæssige forhold (voksne) Uddannelsesretning Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Retningsspecifikt valgmodul: Modulet søges godkendt som nyt valgmodul, til forventet afholdelse fra sidst på foråret Modul A eller tilsvarende forudsættes Målgruppe Nøglepersoner der arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis på optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere. Restitution efter hjerneskader: hvad kan vi forvente? Grundlæggende byggesten for rehabilitering: teori og principper bag neuropsykologisk baseret rehabilitering; individuel udredning; målsætning(prioritere, udvælge, samt proces i forhold til at opnå mål); borgerinddragelse; motivation (teori og at arbejde med motivation), erkendelsesproces, og psykologiske faktorers betydning for tilpasning og rehabilitering. Evidensbaseret rehabilitering træning og kompensation: - Fysiske følger - Mental udtrætning - Opmærksomhed, koncentration og forarbejdningstempo - Indlæring og hukommelse - Visuelle/spatielle forstyrrelse - Sproglig forstyrrelse - Overblik, problemløsning, selvstændig styring og strukturering (eksekutiv forstyrrelse) - Emotionelle/følelsesmæssige reaktioner: både organisk forstyrrelse og psykologiske reaktioner såsom krise, sorg, angst, depression samt ændring i identitet og rolle Videreførelsen og implementeringen af denne træning og strategier i dagligdagen og i arbejdslivet herunder hvordan håndterer vi afklaring af forsørgelse og de lovgivningsmæssige rammer for dette, integration på arbejdsmarkedet Faglighed i et tværfagligt perspektiv hvorfor er det vigtigt at arbejde tværfagligt? Samarbejde med pårørende hvad kan man forvente og hvorledes kan man håndtere det Dilemmaer i forhold til ens rolle, fagidentitet, etik, og de praktiske 4

5 rammer for rehabilitering. Læringsmål Det er målet man tilegner sig: Viden Kan demonstrere forståelse for viden, forskning og udvikling indenfor rehabilitering af hjerneskaderamte Viden om og forståelse for relevante teorier, metoder, modeller og strategier og herigennem forståelse for kompleksiteten i rehabiliteringsfasen Viden om betydningen af tværfagligt samarbejde og borgerinddragelse Viden om evidens: hvilke metoder og tilgange virker til hvilke problemstillinger. Færdigheder Kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger og behov i forhold til indsatser og argumentere for relevante handlemuligheder Kan tilrettelægge, varetage og evaluere individualiserede forløb, herunder tage stilling til rehabiliteringspotentiale og muligheder Kan indgå i praksis ud fra en helhedsorienteret forståelse Kan inddrage pårørende i et konstruktivt samarbejde. Kompetencer Kan i daglig praksis håndtere komplekse problemstillinger og træffe beslutninger om indsatser Kan udvikle egen praksis med afsæt i fagligt begrundede beslutninger Kan indgå på tværs af faggrupper og sektorer i sammenhængende patientforløb. 10 ETCS point (6½ uges modul, enten på fuld tid (med mulighed for SVU) eller deltid over ca. 14 uger med en undervisnings/studiedag pr. uge, plus forberedelse, opgaveskrivning) Der er krav om både litteraturlæsning, samt skriftlige opgaver i forløbet. Bedømmelse: individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala Pris 9200,- (2012) 5

6 Titel Modul D Tilrettelæggelse og varetagelse af rehabiliteringsforløb ud fra et neuropsykologisk perspektiv med fokus på fysiske og sensomotoriske følger (voksne): Uddannelsesretning Sundhedsfaglig diplomuddannelse Retningsspecifikt valgmodul: Modulet søges godkendt som nyt valgmodul, til forventet afholdelse fra sidst på foråret Målgruppe Nøglepersoner der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade, f.eks. på optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer. Hjernens plasticitet, reorganisering, træning- læring-kompensation. Evidens, metoder og koncepter i rehabilitering Når motorikken påvirkes: - Bevægelsers opståen, organisering og styring - Tonus, koordinations- og bevægeforstyrrelser. Nyeste teori om spasticitet - Intervention i forhold til tonus i hverdagsmiljøet, behandlingsmæssigt og medicinsk. Patientens egen-håndtering - Den kropsforberedende tilgang - Rehabiliteringsmuligheder i forhold til OE - Rehabiliteringsmuligheder i forhold til gang Når adfærden bliver påfaldende, bizar eller problemskabende - Perceptuelle grunde som bl.a. sensibilitet, agnosi, apraksi, neglekt, anopsi, visouperception og konstruktion - Angst, stress, overload - Interventionsmuligheder Når handlinger bryder sammen - Om handlinger, handlingers opbygning og kognitive og sensomotoriske forudsætninger - Interventionsmuligheder At arbejde helhedsorienteret og tværfagligt - Introduktion til ICF som tværfaglig referenceramme - Dilemmaer i forhold til egen rolle, fagidentitet, etik, praktiske rammer for rehabilitering - Når samarbejde og egen identitet sættes under pres af fx voldsom adfærd - At lægge den neuropædagogiske strategi - Didaktik i lærende aktiviteter 6

7 Læringsmål Det er målet man tilegner sig: Viden Viden om og forståelse for viden, forskning og udvikling indenfor rehabilitering af hjerneskaderamte Viden om og forståelse for relevante teorier, metoder, modeller og strategier og herigennem forståelse for kompleksiteten i rehabiliteringsfasen Viden om betydningen af tværfagligt samarbejde og borgerinddragelse Viden om evidens: hvilke metoder og tilgange virker til hvilke problemstillinger. Færdigheder Kunne tilrettelægge, varetage og evaluere individualiserede forløb, herunder tage stilling til rehabiliteringspotentiale og muligheder Kunne indgå i en tværfaglig praksis med en helhedsorienteret tænkning. Kompetencer Kan i daglig praksis håndtere komplekse problemstillinger og træffe beslutninger om indsatser. Kan indgå på tværs af faggrupper og sektorer i sammenhængende patientforløb. 10 ETCS point (6½ uges modul, enten på fuld tid (med mulighed for SVU) eller deltid over ca. 14 uger med en undervisnings/studiedag pr. uge, plus forberedelse, opgaveskrivning) Der er krav om både litteraturlæsning, samt skriftlige opgaver i forløbet. Bedømmelse: individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala Pris 9200,- (2012) 7

8 Titel Modul C Børn og unge med erhvervet hjerneskade med særligt fokus på tilbagevenden til hverdagen og støtte til den fortsatte udvikling Uddannelsesretning PD Specialpædagogik. Fagmodul: Børn og unge med erhvervet hjerneskade. Målgruppe Pædagoger, lærere, talepædagoger, terapeuter og andre professionelle der i deres praksis arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade i daginstitution, i normalklasser, specialklasser/specialskoler, specialinstitutioner, træningstilbud. Der er i dette modul fokus på, hvilke særlige forhold der gør sig gældende, når børn/unge med erhvervet hjerneskade vender tilbage til hverdagen i skole/daginstitution og skal støttes i deres fortsatte udvikling. Der vil være fokus på, hvordan neurofaglig viden kan omsættes i den pædagogiske praksis. Set i et inklusionsperspektiv vil den neurofaglige viden, der præsenteres i modulet, kunne overføres og anvendes i andre specialpædagogiske sammenhænge, hvor der arbejdes med børn og unge med særlige behov. Præsentation af teorier, der giver en generel baggrundsviden om hjernens opbygning, funktion og udvikling. Præsentation af teorier om kognitive funktioner (eksekutive funktioner, hukommelse, sprog, arbejdshukommelse, opmærksomhed), der ses i relation til barnets muligheder for indlæring og udvikling. De almindeligste skadestyper hos børn og unge. Typiske følger efter hjerneskade (fysiske, kognitive, personlighedsmæssige og sociale). Hvordan kan skadens følger have indflydelse på barnets mulighed for læring og på dets mulighed for at indgå i sociale sammenhænge i familien, i skolen og i fritiden? Hvilke områder kan genoptrænes, og hvordan gør man? Hvordan kan barnet i øvrigt støttes og kompenseres i forbindelse med de forskellige følger. Der vil være en særlig fokus på de skjulte følger, der kan være vanskelige at identificere. De skjulte følger indenfor de kognitive og emotionelle områder kan f.eks. komme til udtryk som ændret adfærd og vanskeligheder med mestring af det følelsesmæssige spektrum. Børn og unge med erhvervede hjerneskader har fået skader på et tidspunkt, hvor hjernen endnu ikke er fuldt udviklet. Hvilke særlige forhold gør sig gældende på den baggrund? Præsentation af anvendte metoder til diagnostisering og testning. Hvordan kan den neuropsykologiske undersøgelse bruges i den pædagogiske praksis? Hvordan kan systematisk observation, 8

9 informationsindsamling og tolkning af tegn bruges som basis for de didaktiske overvejelser i forbindelse med tilrettelæggelse af den pædagogiske indsats? Hele familien rammes, når et barn får en hjerneskade. Familiens situation og reaktion. Det vigtige samarbejde mellem familie, skole og daginstitution. Hvilke opmærksomhedspunkter kan man have? Tværfagligt samarbejde med andre professionelle. Hvordan udnytter man hinandens viden bedst? Læringsmål Det er målet, at den studerende tilegner sig: Viden Har en grundlæggende viden om hjernens udvikling, opbygning og funktion Har viden om de kognitive funktioner (herunder sprog) Har viden om forskellige typer og årsager til erhvervet hjerneskade Har viden om forskellige følger efter hjerneskade (fysiske, kognitive, personlighedsmæssige og sociale) og forståelse for, hvordan de kan komme til udtryk i praksis Har viden om de særlige forhold, der gør sig gældende, når en ikke færdigudviklet hjerne skades Har viden om hvordan det kan påvirke familien, at barnet/den unge får en hjerneskade. Færdigheder Bliver i stand til at analysere de vanskeligheder, som barnet eller omgivelserne oplever ud fra et neurofagligt perspektiv. Har kendskab til redskaber til indsamling og systematisering af viden (testning, spørgeskema, observation osv.) som basis for en neuropædagogisk indsats. Bliver i stand til at vurdere hvilke områder, der skal være fokus på i et træningsperspektiv og i hvilket omfang, der skal præsenteres kompensationsstrategier for barnet. Bliver i stand til at integrere den neurofaglige viden om barnets/den unges skade i de øvrige pædagogisk/didaktiske overvejelser og den specifikke viden om det enkelte barn, når pædagogiske tiltag tilrettelægges. Kompetencer Kan varetage reintegration af barnet/den unge i hverdags- og skoleliv Kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde på baggrund af fælles basisviden. 10 ETCS point (6½ uges modul, enten på fuld tid (med mulighed for SVU) eller deltid over ca. 14 uger med en undervisnings/studiedag pr. uge, plus forberedelse, opgaveskrivning) 9

10 Der er krav om både litteraturlæsning, samt skriftlige opgaver i forløbet. Bedømmelse: individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala Pris 8500,- (2012) 10

11 NB: Nedennævnte modul udbydes allerede nu i UCN: men skal tilpasses målgruppen: Titel Modul E Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet Uddannelsesretning SD Sundhedsfaglig diplomuddannelse Retningsspecifikt valgmodul: Rs 35 Sundhedsfremme og forebyggelse Målgruppe Nøglepersoner der varetager styring og koordinering af sagsforløb med børn, unge eller voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis på optræningscentre, PPR, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, i kommunale forvaltninger: sagsbehandlere, rådgivere, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer. Modulet er rettet mod sundhedsprofessionelle, der ønsker at erhverve kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kontinuitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet. Der er fokus på brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige - og organisatoriske grænser. Formål At den studerende gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang: Udvikler sine kompetencer i forhold til at styrke kvalitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet på tværs af faglige og organisatoriske grænser Udbygger sin viden om juridiske og organisatoriske forudsætninger for veltilrettelagte patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet Kan indgå i udvikling og planlægning af koordinerende funktioner i sundhedsvæsenet Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet Koordineringsproblematikker og udfordringer - etik Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til udvalgte patientgrupper Læringsmål Det er målet at den studerende: 11

12 Viden Forstår og kan se kritisk på egen rolle som sundhedsprofessionel i relation til at styrke sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet Har indsigt i den kompleksitet sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet frembyder Kan forstå og reflektere over forskellige metoder til at skabe sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet med inddragelse af patienten/brugeren Kan redegøre for relevante juridiske rammer Færdigheder Kan beskrive og analysere patient-/brugerforløb og problemstillinger og handlemuligheder, der relaterer sig til sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet Inddrager relevant forsknings- og udviklingsarbejde Kompetencer Træffer og begrunder beslutninger omhandlende sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet Indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner om sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet på tværs af faglige og organisatoriske grænser 5 ETCS Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala. Pris (2012) 12

13 Uddannelsespakker på niveau 2 NB: Disse 12 timers kurser kan skræddersyes og tilpasses. Titel Pakke A emne 1 Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen (fokus på voksne med erhvervet hjerneskade) Formål På et grundlæggende niveau at opnå kendskab til og forståelse for neurofaglig viden, som umiddelbart kan anvendes i praksis i tilgangen til borgere med erhvervet hjerneskade. Grundlæggende om hjernens opbygning og funktion Typiske fysiske og kognitive vanskeligheder, som vi møder i praksis Håndtering af de fysiske følger, herunder 24 timers profylakse Neuropædagogiske strategier i forhold til kognitive vanskeligheder og det at yde hjælp til selvhjælp Sekundære følger som krise, sorg, angst og depression. 12 timer Pris 1500 v. min. 17 deltagere, kan afholdes lokalt. Titel Pakke A emne 2 Den fysiske håndtering af den hjerneskadede borger, målrettet medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen (fokus på voksne / ældre med erhvervet hjernenskade) Formål At opnå forståelse af adfærdsmæssige og fysiske problematikker i forbindelse med en hjerneskade. Opnå kendskab til metoder til at håndtere disse problematikker og i praksis afprøve metoder. Kort om hjernens opbygning og funktion med fokus på hvilke vanskeligheder vi møder ved skader på forskellige niveauer Selverfaringsøvelser i forhold til at opleve sanseforstyrrelser Praktisk træning af den fysiske håndtering eksempelvis: - Bad og påklædning med speciel fokus på tonustilpasning og 13

14 reduktion af kropsligt ubehag, stimulering til at opleve en mere samlet krop - Siddestilling til aktivitet og til hvile, lejringer - Forflytninger, gang i stol, stående stilling, gang Principper for spisning og madens konsistens 12 timer Pris 1500 v. min. 17 deltagere. Kan afholdes lokalt. Titel Pakke B Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet socialfaglige medarbejdere på beskæftigelsesområdet. (fokus på voksne med erhvervet hjerneskade, med skader af lettere til moderat sværhedsgrad) Formål På et grundlæggende niveau at opnå kendskab til og forståelse for neurofaglig viden, som umiddelbart kan anvendes i praksis i tilgangen til borgere med erhvervet hjerneskade. Følgevirkninger hvordan kommer de til udtryk? Restitution efter hjerneskader: hvad kan vi forvente? Sekundære følger: krise, sorg, angst, depression Manglende sygdomserkendelse Hjerneskade og personlighed Pårørendes situation og reaktion Hvad kan vi forvente af målgruppen ift. beskæftigelse hvordan kan vi tilrettelægge arbejdssituationen hensigtsmæssigt? Hvordan kan vi tilrettelægge arbejdsafklaring i forhold til de givne rammer? Hvilke muligheder er der for hjælp og støtte? Kommunikation med den hjerneskaderamte borger Udredning af følgerne og rehabiliteringsmuligheder 12 timer 14

15 Pris 1500 v. min. 17 deltagere, kan afholdes lokalt. Titel Pakke C Neurofaglig viden på et praksisniveau, målrettet fagepersoner der arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade Formål Det er målet at kursisterne Får et indtryk af hvilke særlige forhold og problemstillinger, der kan gøre sig gældende i forhold til børn og unge med erhvervet hjerneskade Får en elementær viden om årsager til hjerneskader hos børn og unge Får indblik i nogle af de almindeligst forekommende følger efter en erhvervet hjerneskade hos børn og unge Får indblik i hvordan de forskellige følger kan have betydning for barnets mulighed for læring og udvikling Får et indtryk af hvorfor og hvordan neurofaglig viden er værdifuld, når der tilrettelægges en pædagogisk indsats i forhold til barnet/den unge. Kurset er rettet mod fagpersoner, der som en del af deres målgruppe kan få kontakt med børn og unge med erhvervet hjerneskade Kort introduktion til forskellige årsager og typer af skader Eksempler på følger efter skader fysiske, kognitive, sociale og personlighedsmæssige Eksempler på hvilke vanskeligheder barnet/den unge kan opleve i hverdagen Eksempler på hvordan neurofaglig viden kan medtænkes i den pædagogiske praksis 12 timer Pris 1500 v. min. 17 deltagere, kan afholdes lokalt. 15

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Tilbud til unge med erhvervet hjerneskade

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Tilbud til unge med erhvervet hjerneskade BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Tilbud til unge med erhvervet hjerneskade TILBUD TIL UNGE MED ERHVERVET HJERNESKADE ET TILBUD TIL UNGE Et tilbud til unge 3 Personalesammensætning 5 Døgnophold 6 Ambulant

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge

Henvendelse. Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Henvendelse Jobcenter Socialforvaltning Hjerneskadekoordinator Kommunale terapeuter Pårørende Egen læge Forventningsafstemning Med den bevilligende instans, jobcenter eller socialforvaltning. Telefonsamtale

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens

Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Rehabilitering af hjerneskadede i Danmark Brug af evidens Jørgen Feldbæk Nielsen Professor, overlæge dr.med Hjerneskaderehabilitering Hvordan kan vi være sikre på at vi får noget for pengene? Hvilken evidens

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Den neuropædagogiske tænkning og kultur

Den neuropædagogiske tænkning og kultur Den neuropædagogiske tænkning og kultur Temadag 22. april 2015: Viden om praksis i neurorehabiliteringsindsatsen medfødt og erhvervet hjerneskade v/ Hanne Faber, afd.leder Behandlingscentret ØSTERSKOVEN

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd

Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtteteamet Hjernecenter Syd Bostøtte for borgere med erhvervet hjerneskade. Bostøtte for unge med psykosociale vanskeligheder. Vi omstiller os ud fra efterspørgsel. Bostøtteteamet i Hjernecenter Syd.

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014)

Sundhedsfaglig videreuddannelse Forår 2015 (Med forbehold for ændringer. Opdateret 08.07.2014) Sundhedsfaglig diplomuddannelse Aarhus 196015001 Feb. marts (præcis Aarhus 10 12.400 periode følger i ) 191015001 Uge 2-14 Tirsdag Aarhus 10 10.800 Metoder i klinisk kvalitetsudvikling 192115551 Uge 2-14

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 1. januar 2013 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud

Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentret Det Intensive Tilbud Hjerneskadecentrets Intensive Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012

Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse. et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse et tillæg til Kommunikationsafdelingens årsrapport 2012 2 Hjerneskaderehabilitering Hjerneskaderehabilitering på CSU-Slagelse hvad får kommunerne for pengene?

Læs mere

Kultur og sundhed Diplomuddannelse

Kultur og sundhed Diplomuddannelse Kultur og sundhed Diplomuddannelse SUNDHEDSFAGLIG DIPLOM-UDDANNELSE MED RETNING I KULTUR OG SUNDHED Uddannelsen har fokus på kultur og kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende virkemiddel. Der er fokus

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011

STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse. 1. juli 2011 STUDIEORDNING for Sundhedsfaglig diplomuddannelse 1. juli 2011 Moduloversigt revideret 18. december 2014 sfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelses varighed... 5 4. Uddannelsens

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 22.april 2014 Side 1 Ref.: aamm E-mail: aamm@eft.dk Direkte tlf:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen

Hjælp til håndtering af stress og depression. 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Hjælp til håndtering af stress og depression 1. September 2015 Sund by netværksdag i natur og udelivsgruppen Kort om oplægget Hvad er Hjælp til håndtering af stress og depression? Hjælp IKKE behandling

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Bilag 2 Accept af kravspecifikation

Bilag 2 Accept af kravspecifikation Bilag 2 Accept af kravspecifikation De i kravspecifikationen beskrevne krav er mindstekrav, der alle skal accepteres. Hvis et krav ikke accepteres, anses tilbuddet for at være ukonditionsmæssigt og vil

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS

Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Inddragelse og indsigt i eget forløb gennem Den Involverende Stuegang, DIS Afdelingssygeplejerske Malene Fogh Nielsen og Udviklings- og kvalitetskoordinator Lone Lundbak Mathiesen Apopleksienheden, Baggrund

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere