Uddannelsespakker på niveau 1:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsespakker på niveau 1:"

Transkript

1 Det nordjyske uddannelsesprogram Forslag på baggrund af følgegruppemøde d. d. 28. juni 2012 Uddannelsespakker på niveau 1: Titel Modul A Den hjerneskaderamte borger Anvendt neuropsykologi basismodul om hjernens opbygning og funktion, primære og sekundære følger ved erhvervet hjerneskade hos voksne, hjerneskade og personlighed, pårørendes reaktioner Uddannelsesretning Sundhedsfaglig diplomuddannelse Retningsspecifkt valgmodul: RS 17: Patientologi Målgruppe Nøglepersoner, der arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, sundhedsfagligt personale, medarbejdere i kommunale forvaltninger fx hjerneskadekoordinatorer, visitatorer, sagsbehandlere m.fl. Hjernens opbygning og funktion (kort) Skadestyper og lokalisation afgrænsning af målgruppen Hovedvægt på: Sensomotoriske funktioner; mental udtrætning; opmærksomhed og koncentration; forarbejdningstempo; indlæring og hukommelse; visuelle/spatielle funktioner; sproglig funktion; overblik, problemløsning, selvstændig styring og strukturering (eksekutiv forstyrrelse); emotionelle/følelsesmæssige reaktioner og skadesfølger. Sekundære følger: krise, sorg, angst, depression Manglende sygdomserkendelse Hjerneskade og personlighed herunder personlighedsforstyrrelse og personlighedstræk før og efter skaden Pårørendes situation og reaktion hvorledes kan vi forstå deres reaktioner? Observation og beskrivelse af borgeren? Kort omtale af undersøgelsesredskaber og metoder, f.eks. scanninger, neurologiske undersøgelser, neuropsykologiske undersøgelser, mv. vil indgå. Læringsmål Det er målet, at man tilegner sig flg. viden, færdigheder og kompetencer: 1

2 Viden Kan demonstrere forståelse af viden, forskning og udvikling indenfor området med relevans for eget praksisfelt Har opnået viden om og forståelse for kognitive funktioner, primære og sekundære følgers betydning, personlighedens betydning, pårørendes reaktioner. Kan reflektere over samarbejdet med den hjerneskaderamte borger, pårørende og andre professionelle Færdigheder Kan identificere hjerneskaderelaterede problemstillinger Kan analysere problemstillingens sammensætning og kompleksitet ud fra kvalificerede hypoteser om baggrund og sammenhænge for adfærd og reaktioner Kan tolke andres beskrivelser/undersøgelser af hjerneskaderamte borgere, og herudfra danne sig et indtryk af mulige konsekvenser for borgerens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse Kan danne hypoteser om pårørendes reaktioner Kan lave observation af borgeren i egen praksis og på baggrund heraf - sammen med baggrundsviden - beskrive skadens konsekvens. Kan søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i argumentationen for handlemuligheder Kompetencer Kan iværksætte handlinger til nærmere afklaring af problemstillingens karakter og omfang Kan tilrettelægge aktiviteter i forbindelse med sagsbehandling etc. ud fra en viden om hjerneskadens kompleksitet Indgå i samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer om sammenhængende rehabiliteringsforløb på baggrund af fælles grundviden. Kan indgå i samarbejde med den hjerneskaderamte og de pårørende ud fra indsigt i de forhold, der gør sig gældende for netop denne borgers situation 10 ETCS point (6½ uges modul, enten på fuld tid (med mulighed for SVU) eller deltid over ca. 14 uger med en undervisnings/studiedag pr. uge, plus forberedelse, opgaveskrivning) Der er krav om både litteraturlæsning, samt skriftlige opgaver i forløbet. 2

3 Pris kr. (2012) Bedømmelse: individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala Forventes udbudt med opstart oktober

4 Titel Modul B Tilrettelæggelse og varetagelse af rehabiliteringsforløb ud fra et neuropsykologisk perspektiv med fokus på kognitive/emotionelle/personlighedsmæssige forhold (voksne) Uddannelsesretning Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Retningsspecifikt valgmodul: Modulet søges godkendt som nyt valgmodul, til forventet afholdelse fra sidst på foråret Modul A eller tilsvarende forudsættes Målgruppe Nøglepersoner der arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis på optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere. Restitution efter hjerneskader: hvad kan vi forvente? Grundlæggende byggesten for rehabilitering: teori og principper bag neuropsykologisk baseret rehabilitering; individuel udredning; målsætning(prioritere, udvælge, samt proces i forhold til at opnå mål); borgerinddragelse; motivation (teori og at arbejde med motivation), erkendelsesproces, og psykologiske faktorers betydning for tilpasning og rehabilitering. Evidensbaseret rehabilitering træning og kompensation: - Fysiske følger - Mental udtrætning - Opmærksomhed, koncentration og forarbejdningstempo - Indlæring og hukommelse - Visuelle/spatielle forstyrrelse - Sproglig forstyrrelse - Overblik, problemløsning, selvstændig styring og strukturering (eksekutiv forstyrrelse) - Emotionelle/følelsesmæssige reaktioner: både organisk forstyrrelse og psykologiske reaktioner såsom krise, sorg, angst, depression samt ændring i identitet og rolle Videreførelsen og implementeringen af denne træning og strategier i dagligdagen og i arbejdslivet herunder hvordan håndterer vi afklaring af forsørgelse og de lovgivningsmæssige rammer for dette, integration på arbejdsmarkedet Faglighed i et tværfagligt perspektiv hvorfor er det vigtigt at arbejde tværfagligt? Samarbejde med pårørende hvad kan man forvente og hvorledes kan man håndtere det Dilemmaer i forhold til ens rolle, fagidentitet, etik, og de praktiske 4

5 rammer for rehabilitering. Læringsmål Det er målet man tilegner sig: Viden Kan demonstrere forståelse for viden, forskning og udvikling indenfor rehabilitering af hjerneskaderamte Viden om og forståelse for relevante teorier, metoder, modeller og strategier og herigennem forståelse for kompleksiteten i rehabiliteringsfasen Viden om betydningen af tværfagligt samarbejde og borgerinddragelse Viden om evidens: hvilke metoder og tilgange virker til hvilke problemstillinger. Færdigheder Kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger og behov i forhold til indsatser og argumentere for relevante handlemuligheder Kan tilrettelægge, varetage og evaluere individualiserede forløb, herunder tage stilling til rehabiliteringspotentiale og muligheder Kan indgå i praksis ud fra en helhedsorienteret forståelse Kan inddrage pårørende i et konstruktivt samarbejde. Kompetencer Kan i daglig praksis håndtere komplekse problemstillinger og træffe beslutninger om indsatser Kan udvikle egen praksis med afsæt i fagligt begrundede beslutninger Kan indgå på tværs af faggrupper og sektorer i sammenhængende patientforløb. 10 ETCS point (6½ uges modul, enten på fuld tid (med mulighed for SVU) eller deltid over ca. 14 uger med en undervisnings/studiedag pr. uge, plus forberedelse, opgaveskrivning) Der er krav om både litteraturlæsning, samt skriftlige opgaver i forløbet. Bedømmelse: individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala Pris 9200,- (2012) 5

6 Titel Modul D Tilrettelæggelse og varetagelse af rehabiliteringsforløb ud fra et neuropsykologisk perspektiv med fokus på fysiske og sensomotoriske følger (voksne): Uddannelsesretning Sundhedsfaglig diplomuddannelse Retningsspecifikt valgmodul: Modulet søges godkendt som nyt valgmodul, til forventet afholdelse fra sidst på foråret Målgruppe Nøglepersoner der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade, f.eks. på optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer. Hjernens plasticitet, reorganisering, træning- læring-kompensation. Evidens, metoder og koncepter i rehabilitering Når motorikken påvirkes: - Bevægelsers opståen, organisering og styring - Tonus, koordinations- og bevægeforstyrrelser. Nyeste teori om spasticitet - Intervention i forhold til tonus i hverdagsmiljøet, behandlingsmæssigt og medicinsk. Patientens egen-håndtering - Den kropsforberedende tilgang - Rehabiliteringsmuligheder i forhold til OE - Rehabiliteringsmuligheder i forhold til gang Når adfærden bliver påfaldende, bizar eller problemskabende - Perceptuelle grunde som bl.a. sensibilitet, agnosi, apraksi, neglekt, anopsi, visouperception og konstruktion - Angst, stress, overload - Interventionsmuligheder Når handlinger bryder sammen - Om handlinger, handlingers opbygning og kognitive og sensomotoriske forudsætninger - Interventionsmuligheder At arbejde helhedsorienteret og tværfagligt - Introduktion til ICF som tværfaglig referenceramme - Dilemmaer i forhold til egen rolle, fagidentitet, etik, praktiske rammer for rehabilitering - Når samarbejde og egen identitet sættes under pres af fx voldsom adfærd - At lægge den neuropædagogiske strategi - Didaktik i lærende aktiviteter 6

7 Læringsmål Det er målet man tilegner sig: Viden Viden om og forståelse for viden, forskning og udvikling indenfor rehabilitering af hjerneskaderamte Viden om og forståelse for relevante teorier, metoder, modeller og strategier og herigennem forståelse for kompleksiteten i rehabiliteringsfasen Viden om betydningen af tværfagligt samarbejde og borgerinddragelse Viden om evidens: hvilke metoder og tilgange virker til hvilke problemstillinger. Færdigheder Kunne tilrettelægge, varetage og evaluere individualiserede forløb, herunder tage stilling til rehabiliteringspotentiale og muligheder Kunne indgå i en tværfaglig praksis med en helhedsorienteret tænkning. Kompetencer Kan i daglig praksis håndtere komplekse problemstillinger og træffe beslutninger om indsatser. Kan indgå på tværs af faggrupper og sektorer i sammenhængende patientforløb. 10 ETCS point (6½ uges modul, enten på fuld tid (med mulighed for SVU) eller deltid over ca. 14 uger med en undervisnings/studiedag pr. uge, plus forberedelse, opgaveskrivning) Der er krav om både litteraturlæsning, samt skriftlige opgaver i forløbet. Bedømmelse: individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala Pris 9200,- (2012) 7

8 Titel Modul C Børn og unge med erhvervet hjerneskade med særligt fokus på tilbagevenden til hverdagen og støtte til den fortsatte udvikling Uddannelsesretning PD Specialpædagogik. Fagmodul: Børn og unge med erhvervet hjerneskade. Målgruppe Pædagoger, lærere, talepædagoger, terapeuter og andre professionelle der i deres praksis arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade i daginstitution, i normalklasser, specialklasser/specialskoler, specialinstitutioner, træningstilbud. Der er i dette modul fokus på, hvilke særlige forhold der gør sig gældende, når børn/unge med erhvervet hjerneskade vender tilbage til hverdagen i skole/daginstitution og skal støttes i deres fortsatte udvikling. Der vil være fokus på, hvordan neurofaglig viden kan omsættes i den pædagogiske praksis. Set i et inklusionsperspektiv vil den neurofaglige viden, der præsenteres i modulet, kunne overføres og anvendes i andre specialpædagogiske sammenhænge, hvor der arbejdes med børn og unge med særlige behov. Præsentation af teorier, der giver en generel baggrundsviden om hjernens opbygning, funktion og udvikling. Præsentation af teorier om kognitive funktioner (eksekutive funktioner, hukommelse, sprog, arbejdshukommelse, opmærksomhed), der ses i relation til barnets muligheder for indlæring og udvikling. De almindeligste skadestyper hos børn og unge. Typiske følger efter hjerneskade (fysiske, kognitive, personlighedsmæssige og sociale). Hvordan kan skadens følger have indflydelse på barnets mulighed for læring og på dets mulighed for at indgå i sociale sammenhænge i familien, i skolen og i fritiden? Hvilke områder kan genoptrænes, og hvordan gør man? Hvordan kan barnet i øvrigt støttes og kompenseres i forbindelse med de forskellige følger. Der vil være en særlig fokus på de skjulte følger, der kan være vanskelige at identificere. De skjulte følger indenfor de kognitive og emotionelle områder kan f.eks. komme til udtryk som ændret adfærd og vanskeligheder med mestring af det følelsesmæssige spektrum. Børn og unge med erhvervede hjerneskader har fået skader på et tidspunkt, hvor hjernen endnu ikke er fuldt udviklet. Hvilke særlige forhold gør sig gældende på den baggrund? Præsentation af anvendte metoder til diagnostisering og testning. Hvordan kan den neuropsykologiske undersøgelse bruges i den pædagogiske praksis? Hvordan kan systematisk observation, 8

9 informationsindsamling og tolkning af tegn bruges som basis for de didaktiske overvejelser i forbindelse med tilrettelæggelse af den pædagogiske indsats? Hele familien rammes, når et barn får en hjerneskade. Familiens situation og reaktion. Det vigtige samarbejde mellem familie, skole og daginstitution. Hvilke opmærksomhedspunkter kan man have? Tværfagligt samarbejde med andre professionelle. Hvordan udnytter man hinandens viden bedst? Læringsmål Det er målet, at den studerende tilegner sig: Viden Har en grundlæggende viden om hjernens udvikling, opbygning og funktion Har viden om de kognitive funktioner (herunder sprog) Har viden om forskellige typer og årsager til erhvervet hjerneskade Har viden om forskellige følger efter hjerneskade (fysiske, kognitive, personlighedsmæssige og sociale) og forståelse for, hvordan de kan komme til udtryk i praksis Har viden om de særlige forhold, der gør sig gældende, når en ikke færdigudviklet hjerne skades Har viden om hvordan det kan påvirke familien, at barnet/den unge får en hjerneskade. Færdigheder Bliver i stand til at analysere de vanskeligheder, som barnet eller omgivelserne oplever ud fra et neurofagligt perspektiv. Har kendskab til redskaber til indsamling og systematisering af viden (testning, spørgeskema, observation osv.) som basis for en neuropædagogisk indsats. Bliver i stand til at vurdere hvilke områder, der skal være fokus på i et træningsperspektiv og i hvilket omfang, der skal præsenteres kompensationsstrategier for barnet. Bliver i stand til at integrere den neurofaglige viden om barnets/den unges skade i de øvrige pædagogisk/didaktiske overvejelser og den specifikke viden om det enkelte barn, når pædagogiske tiltag tilrettelægges. Kompetencer Kan varetage reintegration af barnet/den unge i hverdags- og skoleliv Kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde på baggrund af fælles basisviden. 10 ETCS point (6½ uges modul, enten på fuld tid (med mulighed for SVU) eller deltid over ca. 14 uger med en undervisnings/studiedag pr. uge, plus forberedelse, opgaveskrivning) 9

10 Der er krav om både litteraturlæsning, samt skriftlige opgaver i forløbet. Bedømmelse: individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala Pris 8500,- (2012) 10

11 NB: Nedennævnte modul udbydes allerede nu i UCN: men skal tilpasses målgruppen: Titel Modul E Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet Uddannelsesretning SD Sundhedsfaglig diplomuddannelse Retningsspecifikt valgmodul: Rs 35 Sundhedsfremme og forebyggelse Målgruppe Nøglepersoner der varetager styring og koordinering af sagsforløb med børn, unge eller voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis på optræningscentre, PPR, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, i kommunale forvaltninger: sagsbehandlere, rådgivere, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer. Modulet er rettet mod sundhedsprofessionelle, der ønsker at erhverve kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kontinuitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet. Der er fokus på brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige - og organisatoriske grænser. Formål At den studerende gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang: Udvikler sine kompetencer i forhold til at styrke kvalitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet på tværs af faglige og organisatoriske grænser Udbygger sin viden om juridiske og organisatoriske forudsætninger for veltilrettelagte patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet Kan indgå i udvikling og planlægning af koordinerende funktioner i sundhedsvæsenet Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet Koordineringsproblematikker og udfordringer - etik Samarbejde på tværs af fag og sektorgrænser Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til udvalgte patientgrupper Læringsmål Det er målet at den studerende: 11

12 Viden Forstår og kan se kritisk på egen rolle som sundhedsprofessionel i relation til at styrke sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet Har indsigt i den kompleksitet sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet frembyder Kan forstå og reflektere over forskellige metoder til at skabe sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet med inddragelse af patienten/brugeren Kan redegøre for relevante juridiske rammer Færdigheder Kan beskrive og analysere patient-/brugerforløb og problemstillinger og handlemuligheder, der relaterer sig til sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet Inddrager relevant forsknings- og udviklingsarbejde Kompetencer Træffer og begrunder beslutninger omhandlende sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet Indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner om sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet på tværs af faglige og organisatoriske grænser 5 ETCS Bedømmelse Individuel bedømmelse med ekstern/intern vurdering efter gældende karakterskala. Pris (2012) 12

13 Uddannelsespakker på niveau 2 NB: Disse 12 timers kurser kan skræddersyes og tilpasses. Titel Pakke A emne 1 Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen (fokus på voksne med erhvervet hjerneskade) Formål På et grundlæggende niveau at opnå kendskab til og forståelse for neurofaglig viden, som umiddelbart kan anvendes i praksis i tilgangen til borgere med erhvervet hjerneskade. Grundlæggende om hjernens opbygning og funktion Typiske fysiske og kognitive vanskeligheder, som vi møder i praksis Håndtering af de fysiske følger, herunder 24 timers profylakse Neuropædagogiske strategier i forhold til kognitive vanskeligheder og det at yde hjælp til selvhjælp Sekundære følger som krise, sorg, angst og depression. 12 timer Pris 1500 v. min. 17 deltagere, kan afholdes lokalt. Titel Pakke A emne 2 Den fysiske håndtering af den hjerneskadede borger, målrettet medarbejdere på plejecentre og hjemmeplejen (fokus på voksne / ældre med erhvervet hjernenskade) Formål At opnå forståelse af adfærdsmæssige og fysiske problematikker i forbindelse med en hjerneskade. Opnå kendskab til metoder til at håndtere disse problematikker og i praksis afprøve metoder. Kort om hjernens opbygning og funktion med fokus på hvilke vanskeligheder vi møder ved skader på forskellige niveauer Selverfaringsøvelser i forhold til at opleve sanseforstyrrelser Praktisk træning af den fysiske håndtering eksempelvis: - Bad og påklædning med speciel fokus på tonustilpasning og 13

14 reduktion af kropsligt ubehag, stimulering til at opleve en mere samlet krop - Siddestilling til aktivitet og til hvile, lejringer - Forflytninger, gang i stol, stående stilling, gang Principper for spisning og madens konsistens 12 timer Pris 1500 v. min. 17 deltagere. Kan afholdes lokalt. Titel Pakke B Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet socialfaglige medarbejdere på beskæftigelsesområdet. (fokus på voksne med erhvervet hjerneskade, med skader af lettere til moderat sværhedsgrad) Formål På et grundlæggende niveau at opnå kendskab til og forståelse for neurofaglig viden, som umiddelbart kan anvendes i praksis i tilgangen til borgere med erhvervet hjerneskade. Følgevirkninger hvordan kommer de til udtryk? Restitution efter hjerneskader: hvad kan vi forvente? Sekundære følger: krise, sorg, angst, depression Manglende sygdomserkendelse Hjerneskade og personlighed Pårørendes situation og reaktion Hvad kan vi forvente af målgruppen ift. beskæftigelse hvordan kan vi tilrettelægge arbejdssituationen hensigtsmæssigt? Hvordan kan vi tilrettelægge arbejdsafklaring i forhold til de givne rammer? Hvilke muligheder er der for hjælp og støtte? Kommunikation med den hjerneskaderamte borger Udredning af følgerne og rehabiliteringsmuligheder 12 timer 14

15 Pris 1500 v. min. 17 deltagere, kan afholdes lokalt. Titel Pakke C Neurofaglig viden på et praksisniveau, målrettet fagepersoner der arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade Formål Det er målet at kursisterne Får et indtryk af hvilke særlige forhold og problemstillinger, der kan gøre sig gældende i forhold til børn og unge med erhvervet hjerneskade Får en elementær viden om årsager til hjerneskader hos børn og unge Får indblik i nogle af de almindeligst forekommende følger efter en erhvervet hjerneskade hos børn og unge Får indblik i hvordan de forskellige følger kan have betydning for barnets mulighed for læring og udvikling Får et indtryk af hvorfor og hvordan neurofaglig viden er værdifuld, når der tilrettelægges en pædagogisk indsats i forhold til barnet/den unge. Kurset er rettet mod fagpersoner, der som en del af deres målgruppe kan få kontakt med børn og unge med erhvervet hjerneskade Kort introduktion til forskellige årsager og typer af skader Eksempler på følger efter skader fysiske, kognitive, sociale og personlighedsmæssige Eksempler på hvilke vanskeligheder barnet/den unge kan opleve i hverdagen Eksempler på hvordan neurofaglig viden kan medtænkes i den pædagogiske praksis 12 timer Pris 1500 v. min. 17 deltagere, kan afholdes lokalt. 15

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse SPECIALPÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal kunne håndtere specialpædagogiske problemstillinger i sit professionelle virke inden for almenpædagogiske praksisfelter, såvel som

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

FORSLAG TIL ENSARTET OPFØLGNING AF KOGNITIV FUNKTION. Klaus Christensen, Spastikerforeningen Louise Bøttcher, DPU, Aarhus Universitet

FORSLAG TIL ENSARTET OPFØLGNING AF KOGNITIV FUNKTION. Klaus Christensen, Spastikerforeningen Louise Bøttcher, DPU, Aarhus Universitet 1 FORSLAG TIL ENSARTET OPFØLGNING AF KOGNITIV FUNKTION Klaus Christensen, Spastikerforeningen Louise Bøttcher, DPU, Aarhus Universitet BAGGRUNDEN FOR KOGNITIV OPFØLGNING En stor andel af børn med CP har

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken

Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken Pædagogisk diplomuddannelse i Specialpædagogik VIA University College Uddannelsesveje i specialpædagogikken VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling www.viauc.dk Uddannelsesveje i

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

PÆDAGOGISK DIPLOM UDDANNELSE

PÆDAGOGISK DIPLOM UDDANNELSE PÆDAGOGISK DIPLOM UDDANNELSE SYNSPRO- FESSIONELLE Tag uddannelsen og gør en forskel 2016 Modul 11: ADL - Aktiviteter I Daglig Levevis Modul 12: O & M - Orientering & Mobility Modul 4: Erhvervet hjerneskade

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H4 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 87623374 Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning

Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Metoder i botilbud for voksne med udviklingshæmning Socialtilsyn Årsmøde 2015 Dorte From, Kontor for kognitive handicap og hjerneskade Metodemylder i botilbud for mennesker med udviklingshæmning Rapporten

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis.

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Undervisningsplan klinisk undervisning modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 9 Den studerende kan: Valg af referenceramme

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen?

Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Hvad kan den psykologiske undersøgelse? Hvornår er det relevant at inddrage psykologen? Faglig temadag d. 2. marts 2010 Ledende psykolog Joanna Wieclaw Psykolog Rikke Lerche Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering

Koordinering og kvalitet i den komplekse neuro-rehabilitering Koordinering og kvalitet i den komplekse neurorehabilitering Møder du i dit arbejde med neurorehabilitering muren på vej op ad bjerget eller på vej ned ad bjerget? Krav, udfordringer og muligheder i neurorehabiliteringen,

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger

Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved. afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Tilbage til arbejdsmarkedet med en hjernerystelse der varer ved afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Afklaring af arbejdsevne efter hjernerystelse med langvarige følger Omkring

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse

Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Notat vedr. videreuddannelse indenfor palliation til sundhedsprofessionelle med en mellemlang videregående uddannelse Baggrund Fire af Danmarks syv professionshøjskoler / University College udbyder Sundhedsfaglig

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og forebyggelse arbejdsliv og arbejdsmiljø

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje

FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje FAM-efteruddannelse FAM-Behandlermodul i Akutsygepleje En sundhedsfaglig diplomuddannelse til sundhedsprofessionelle i FAM akutmodtagelse sundhedsprofessionelle AKUTSYGEPLEJE FAM klinik case sundhedsfaglig

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Revideret ansøgning, projektnr

Revideret ansøgning, projektnr Revideret ansøgning, projektnr. 62150 Projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet 2011 2014 Ansøger Britta Bruun-Schmidt Afdelingschef Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD

VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD via.dk/efter-og-videreuddannelse VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD - nutidens talepædagog VEJEN TIL AT BLIVE LOGOPÆD I Danmark findes to veje til at kvalificere sig til at søge et job som logopæd. Enten kan man

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Basalt modul Hjernen og erhvervede hjerneskader I

Basalt modul Hjernen og erhvervede hjerneskader I Bilag A(1): Basalt modul Hjernen og erhvere hjerneskader I Basismodul til medarbejdere (hjemmevejledere, hjemmehjælpere, sosu-assistenter og hjælpere m.fl.), der arbejder med hjerneskadede borgere i eget

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Konsulentopgave V E D R. N E U R O P Æ D A G O G I S K E S T R A T E G I E R M Å L R E T T E T B O R G E R P Å P L E J E H J E M

Konsulentopgave V E D R. N E U R O P Æ D A G O G I S K E S T R A T E G I E R M Å L R E T T E T B O R G E R P Å P L E J E H J E M Konsulentopgave V E D R. N E U R O P Æ D A G O G I S K E S T R A T E G I E R M Å L R E T T E T B O R G E R P Å P L E J E H J E M baggrundsinfo Højresidig hjerneblødning Venstresidig lammet Mand i 50érne

Læs mere

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder

Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen. Bilag

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis?

Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Savner du personlige og faglige udfordringer i din sundhedspraksis? Så er Akademiuddannelse en spændende mulighed! I et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt udbyder Efter- og videreuddannelse på

Læs mere

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter

Efter- og videreuddannelsestilbud for ergoterapeuter Praktiske oplysninger: EFTERUDDANNELSE- SUNDHED FOR VIDEREKOMNE Pris: En temadag koster 1200 kr. Et diplommodul inklusiv de 3 temadage koster: 5.500 Temadag 5/10-11 : Hold 1128 Temadag 18/11-11 : Hold

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering

Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Model for et fagligt fyrtårn indenfor hjerneskaderehabilitering BAGGRUND Medlem af Borgerrepræsentationen Henrik

Læs mere