Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune"

Transkript

1 Afdelingsleder til Natur og Landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune Stillingsopslag Vi søger en ny afdelingsleder til Natur- og Landskab, da den nuværende leder går på pension. Afdelingen har ca. 17 medarbejdere, et årligt driftsbudget på ca. 15 mio. kr. og et større antal anlægsprojekter. Du bliver en del af et lille ledelsesteam i Plan og Kultur på i alt 3 personer jf. nedenfor. Vi arbejder relativt tæt sammen om at løse opgaverne i en kompleks, men spændende virkelighed og i en hverdag hvor der er tryk på. Vi er optaget af at skabe og fastholde et spændende udviklingsorienteret tværfagligt miljø for medarbejderne og hvor vi også løbende udfordrer hinanden. Opgaverne spænder vidt, både hvad angår typer af ledelsesfunktioner og faglig opgaveportefølje. Der er driftsopgaver, som kræver et løbende fokus og så er der en stor tyngde af udviklingsprojekter, som ofte kræver et væsentligt mål af ledelsesengagement for at føre dem sikkert til ende. Ud over et behov for indsigt i vores respektive fagansvarsområder har vi i ledelsen fælles et stærkt fokus på: - fastlæggelse og udvikling af de strategiske platforme for opgaverne, - strategisk kommunikation (både i forhold til det politiske niveau, mange forskellige eksterne interessenter og internt i organisationen), - styring af tværgående opgaver samt - medarbejderudvikling. Vi har forestillinger om en ny afdelingsleder der: - mestrer et fokus på sikker drift og evner at håndtere udvikling og projekter - kan lide at bedrive moderne ledelse og har nogen ledelseserfaring og tænker udviklingsorienteret omkring ledelse - har indsigt i og stor interesse for de relevante fagområder - har udsyn, flair for politisk betjening og mestrer at tænke tværfagligt - mestrer at kommunikere tydeligt - besidder empati og evner at træffe beslutninger på rette tidspunkt - har god analytisk kapacitet og herunder evner budgetstyring og formår at forenkle det komplicerede - har personlig robusthed og humor, som et af midlerne hertil. Arbejdspladsen er i Faaborg. Der er udarbejdet en uddybende job- og personprofil her under stillingsopslaget, hvor du kan læse mere om stillingen. For yderligere oplysninger kan du henvende dig til Plan- og Kulturchef Christian Tønnesen, tlf Send evt. en mail til hvis jeg ikke lige tager telefonen. Ansøgningsfrist: 17. marts 2014 kl

2 Tiltrædelse: Forventeligt 1. juni. Job og Personprofil Indholdsfortegnelse 1. Om stillingen faglige ansvarsområder og placering i organisationen. 2. Afdelingslederens hovedansvar 3. Nogle hovedopgaver på kort sigt 4. Forventninger til baggrund samt faglige og personlige kompetencer 5. Ansættelsesvilkår 6. Ansættelsesprocessen. 1. Om stillingen faglige ansvarsområde og placering i organisationen. Natur- og Landskab.. Afdelingen beskæftiger sig med en bred og spændende opgaveportefølje som primært omfatter: a. Forvaltning af kommunens egne park- og naturområder i byer, ved kyster og andre steder samt de udendørs idrætsanlæg. Disse områder driftes dels ved udlicitering, dels ved en BUM-model, hvor afdelingen har bestiller og kontrolfunktionen i forhold til kommunens driftsenhed, Intern Drift. b. Administration af lovgivningen på vand- og naturområdet, herunder navnlig Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og miljømålsloven samt de kommunale opgaver i relation til arbejdet med Vand- og Naturplaner. c. Gennemførelse af en række større og mindre natur- og vandmiljøprojekter inden for pleje og genopretning herunder lodsejerforhandlinger, den lovgivningsmæssige proces, udbud og gennemførelse af anlægsarbejder i samarbejde med entreprenører. Vi har aktuelt bl.a. gang i flere EU-Life projekter og store vådområdeprojekter. d. Planlovens landzoneadministration e. Udvikling og drift af friluftstilbud, herunder i samarbejde med vores naturskoler/friluftsgårde samt den fælleskommunale organisation Naturturisme I/S. Herunder også understøttende tiltag for erhvervsfremme og foreningsliv inden for naturturisme, friluftsevents m.v. f. Planlægning vedr. det åbne land med ansvar for en række af temaerne g. Klimatilpasningsplanlægning og -projekter. h. Kommunens fælles GIS-enhed i. Den kommunale andel af råstofplanlægning. j. Kollektiv trafik og taxa Afsættet for varetagelse af opgaverne er ud over relevant lovgivning primært kommunens overordnede udviklingsstrategi, en nyligt vedtaget visionær naturstrategi, en friluftsstrategi, der skal revideres, samt kommunens erhvervs- og turismestrategi. Endvidere er strategier for de grønne områder og en GIS-strategi under udarbejdelse.

3 Medarbejdere er organiseret i en række faggrupper, herunder flere tværgående faggrupper med deltagere fra andre afdelinger. Faggrupperne fungerer uden fast leder, men med en tovholderfunktion, som medlemmerne varetager på skift. Faggruppernes funktionsmåde er netop under udvikling for tiden og er et vigtigt fokusområde. Endvidere indgår mange medarbejdere i projektgrupper og nogle har ansvar som projektledere for større projekter. Faaborg-Midtfyn kommune Kommunen har indbyggere og er en udpræget landkommune. Det er Fyns største kommune arealmæssigt og en væsentlig del af de fynske natur-, kultur- og landskabsværdier ligger i kommunen og udgør en vigtig del af det spændende grundlag for afdelingens virke. Det gælder både ud fra et beskyttelsesperspektiv og ud fra en bevidsthed om, at disse ressourcer udgør et væsentligt aktiv for udvikling af både bosætning, turisme og andet erhverv. Kommunens visioner for udvikling af et attraktivt område for både bosætning og nye erhverv hviler i høj grad på disse ressourcer, så afdelingen naturligt har en central rolle i at indfri visionerne gennem egne og deltagelse i tværfaglige udviklingstiltag. Kommunen er organiseret med en lille strategisk direktion, 9 fagsekretariater og 4 stabsenheder. Fagsekretariaterne betjener direkte de politiske udvalg og hovedopgaverene defineres i årligt vedtagne aftaler udarbejdet i et dialogbaseret aftalesystem. Natur- og Landskab er en af to afdelinger i fagsekretariatet Plan og Kultur. Plan og Kultur. Plan og Kultur har samlet ca. 40 medarbejdere i administrationen og har en meget alsidig opgavesammensætning. Den anden afdeling i Plan og Kultur (Plan, Udvikling og Fritid) har ansvaret for kommunens opgaver inden for: - Kommunens overordnede udviklingsstrategi, herunder analyseopgaver - Strategisk byplanlægning, kommuneplanlægning og lokalplanlægning - Kultur og Fritid - Erhvervs- og turismefremme - Landdistrikter og lokalsamfund De to afdelinger tilsammen danner rammen om et meget spændende meget tværfagligt miljø. Vi har gang i en bred portefølje af udviklingsprojekter i samarbejde med mange forskellige interessenter i omverdenen og en væsentlig del af finansieringen hentes også hjem eksternt. Tværfagligheden understøtter målsætninger om en dynamisk organisation, hvor silotænkning har trange vilkår. Plan og Kultur har samlet et stærkt fokus på: - At bidrage til realisering af kommunens overordnede Udviklingsstrategi, som vi har væsentlige aktier i. - Et højt serviceniveau overfor de borgere, virksomheder og foreninger mv. vi er i kontakt med. - Inddragelse af mange interessenter i omverdenen i formulering og løsning af opgaverne. - At styrke aktivt medborgerskab og frivillighed.

4 - At fremme en udviklingsorienteret og innovativ kultur i organisationen, hvor vi skal evne at udfordre vores omverden kvalificeret og selv kunne bidrage til at skabe nye løsninger. - Deltagelse i opbygning af fælles fynske samarbejder omkring mange udviklingsopgaver - Fastholdelse af en resultatorienteret kultur i en tid, med konstant stigende krav til det processuelle. Det er i sidste ende stadig resultaterne der tæller!! De sidste par år har vi i Plan og Kultur haft et målrettet fælles internt fokus på kompetenceudvikling. Det gælder inden for innovation, projekt- og procesledelse, borgerinddragelse samt strategisk kommunikation. Et vigtigt individuelt og fælles udgangspunkt er desuden et bevidst arbejde med personlige DISC-profiler. Der arbejdes stadig med at styrke samarbejdet om opgaver på tværs i organisationen. Vi er langt, men ikke i mål hermed. Du bliver som nævnt en del af et lille ledelsesteam på 3 personer bestående af Plan og Kulturchefen, samt de to afdelingsledere. Vi har brug for en ny leder til Natur og Landskab, der kan fastholde et fokus på sikker drift i området, men som samtidig har mod på at søge nye veje og som med viden om ledelses- og udviklingsværktøjer forhåbentlig også kan bidrage til forandringer med noget fra egen bagage. Vi lægger vægt på en åben og uformel omgangstone, en parathed til at udfordre og lade sig udfordre af hinanden og til at bistå hinanden, når der er behov herfor og det er der tit. Det gælder både når succes er skal hentes hjem og når det gælder brandslukning. Fælles har vi bl.a. en væsentlig opgave med betjening af det politiske niveau. Vi refererer således samlet til 4 forskellige stående udvalg med vores forskellige ansvarsområder. 2. Afdelingslederen for Natur og landskab - hovedansvar Afdelingens medarbejdere arbejder i udgangspunktet meget selvstændigt i den daglige opgaveløsning, selvom der selvfølgelig i perioder kan være behov for et mere detaljeret ledelsesengagement på delområder for at understøtte udviklingsprocesser, indkøring af nye arbejdsgange m.v. Som afdelingsleder skal du primært: - virke som personaleleder - sikre sammenhæng mellem de overordnede visioner og mål formuleret i diverse politikker og strategier og så de konkrete opgaver - bidrage til formulering af nye politikker og strategier, herunder sikre god interessenthåndtering og medarbejderinvolvering og ejerskab omkring disse - have overordnet fokus på økonomistyringen - sikre koordinering og succes omkring mere komplicerede tværgående opgaver i organisationen - varetage den politiske betjening på afdelingens områder primært i Teknik- og Miljøudvalget. Indgå i det samlede ledelsesteam for Plan og Kultur med parathed til at påtage sig opgaver, der ofte rækker ud over din afdelings kerneopgaver. At bane vejen for prioritering og vellykket løsning af tværgående opgaver i organisationen fylder en stadig større del af lederens tid. Du skal således være parat til at påtage dig et (med-)ansvar for nogle af de tværgående dagsordener også selvom de fagligt ind i mellem har mindre relation til afdelingens kerneopgaver.

5 3. Nogle hovedopgaver på kort sigt. - Den aktuelle driftsmodel for de grønne områder fordrer både indsigt i håndtering af udbud/kontrakter samt indsigt i daglig driftslogistik. Et udviklingsarbejde i forhold til BUMmodellen og udliciteringsformer skal igangsættes i samarbejde med bestillerenheden på vejområdet samt vores fælles driftsafdeling. Der skal fokus på udvikling af moderne samarbejdsformer internt og med private firmaer. Afdelingslederen vil få en væsentlig rolle i dette udviklingsarbejde. - Et hovedansvar for styring af en tværgående opgave med klimatilpasningsplan - Udarbejdelse af en strategi for drift og udvikling af kommunens grønne områder i samspil med drifts- og byplanfolkene - Input til forhandlinger om budgetreduktioner og udmøntning af omstillings-, effektiviserings- og besparelsesprojekter som måtte blive vedtaget. - Et fokus på sikker og veltrimmet drift med høj kvalitet i service midt i en tid, hvor det at styre store udviklingsprojekter godt i mål fylder meget i Plan og Kultur som helhed. 4. Forventninger til baggrund samt faglige og personlige kompetencer Vi får næppe det hele, men vi har disse centrale forestillinger om dine faglige og personlige kvalifikationer. Du: - har formentlig en akademisk baggrund, (men vi er åbne over for både generalisten og den tekniske baggrund når det gælder uddannelse), - har noget erfaring som leder fra tidligere job og en naturlig interesse og talent for ledelsesopgaver og kender til forskellige værktøjer i god ledelse, - har en faglig indsigt i hvert fald nogle af afdelingens centrale opgaver, - har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation eller kan demonstrere flair her for det er ikke en betingelse, at du har primær baggrund i det offentlige, - har god analytisk kapacitet og blik for strukturering og forenkling af komplicerede opgaver, - har forståelse for og interesse for budgetlægning og økonomistyring, - både besidder empati, evnen til at lytte og samtidig mestrer at træffe beslutninger og skabe handling på det rette tidspunkt og på så oplyst et grundlag som muligt og realistisk, - imødegår og håndterer potentielle konflikter når de er registeret og ikke fortrænger dem, - mestrer at kommunikere tydeligt, og evner dialog med mange forskellige typer interessenter. - har et vist mål af kreativitet, - har en personlig robusthed vi arbejder i en kompleks politisk styret organisation, hvor man har god opbakning i sin ledelse, men man må ikke være alt for nærtagende, har en personlig troværdighed, ordentlighed og så er en god portion humor et must. 5. Ansættelsesvilkår Stillingen er placeret i Faaborg, hvor Natur- og Landskab hører til. Dele af Plan og Kultur bor i Ringe. Kørekort og egen bil til rådighed er nødvendigt i stillingen. Stillingen besættes i henhold til overenskomst efter forhandling med den relevante faglige organisation. Afhængigt af erfaring og kvalifikationer kan forventes et årligt lønniveau omkring kr. + pension.

6 6. Ansættelsesforløbet. Der er planlagt følgende ansættelsesforløb: 17. marts kl. 12. Frist for modtagelse af ansøgning 19. marts. Udvælgelse af ansøgere til samtaler 24. og 26. marts. 1. samtalerunde Første uge i april. Samtale 2 med 2-3 ansøgere. Dem som kommer videre til samtalerunde nr. 2 skal være indstillet på at deltage i en personlig test formentlig Garuda-testen. Tiltrædelse: Forventeligt 1. juni.

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Oktober 2011 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur Miljø - Trafik Odsherred Kommune har netop valgt Tid til

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere