Indsatsområder tilbud og aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14"

Transkript

1 Indsatsområder tilbud og aktiviteter Til skoler og øvrige samarbejdspartnere

2 Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indsatsområder og tilbud 3 Ungekontakten 8 Street Team Prisen Skoletilbud/oplæg: Alkoholdning, unge og festkultur/forældreaftaler 10 Skoletilbud/oplæg: Kriminalitet og konsekvens 11 Skoletilbud: Forumteater 12 Skoletilbud/oplæg (NYT!): It s Up 2 U 13 SSP-kalender 14 Kontaktinfo - Generelt 15 ssphorsens.dk Street Team - SSP Horsens 16 2

3 Indsatsområder og tilbud Indsatsområder og tilbud Den generelle kriminalpræventive indsats består som hidtil af oplysning og undervisning målrettet alle børn og unge og deres forældre og sigter mod at børn og unge vælger en livsstil uden mistrivsel, kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd. Herudover består indsatsen af en specifik indsats for grupper af børn og unge samt en individorienteret indsats mod enkelte unge. Faglighed/metodik: I SSP/Street Team er der fokus på at sikre et højt fagligt, og dermed også sagligt grundlag, for at arbejde med de unge og med de kriminalpræventive problemstillinger generelt. Derudover er der i høj grad fokus på at arbejde evidensbaseret på baggrund af anerkendte metoder og materialer/viden. Street Teams faglige baggrunde som hhv. lærere og pædagog samt løbende videreuddannelse og kompetenceudvikling, kombineret med solid erfaring med ungearbejde sikrer, at der arbejdes på et professionelt niveau, ligesom der fokuseres på at prioritere problemforebyggelse frem for problemløsning. Vi prioriterer således den generelle forebyggelse højt, og bestræber os på at komme ud til så mange oplæg/forældremøder som muligt, med de ressourcer vi har til rådighed. Konfliktmægling/-håndtering og Coaching: Street Team har gennemgået uddannelser i hhv. konfliktmægling/-håndtering og Coaching og benytter ofte metoder og værktøjer herfra i forhold til problemstillinger mellem unge og/eller mellem unge og forældre - et tilbud, som flere og flere skoler benytter sig af - og som vi oplever oftest giver et positivt udbytte for alle involverede parter. Ungeprofil-undersøgelse: Ultimo 2012 gennemførtes der ligesom i 2009 en internetbaseret, anonym ungeprofilundersøgelse blandt skolernes årgang - heldigvis med en række positive udviklinger i Horsens Kommune i forhold til for 3 år siden. Der har i den mellemliggende periode været iværksat nyt tiltag/oplæg, og i det hele taget bevidst satset på at øge den generelle forebyggelse - især har arbejdet med de unges flertalsmisforståelser været i fokus. Meget tyder på, at dette har været medvirkende til den positive udvikling, som kan konstateres ved unges generelt dalende risikoadfærd i forbindelse med bl.a. rygning, alkohol, hash og kriminalitet mm. SSP/Street Team bestræber sig derfor på at fastholde dette fokus og de eksisterende tilbud/oplæg, samt i muligt omfang indenfor de eksisterende ressourcer udvide brugen heraf, ligesom der vil være mulighed for at tilbyde nogle af skolerne et nyt tilbud It s Up 2 U målrettet 5. og 6. årgang. (se nærmere under skoletilbud s. 13) 3

4 Modelkommuneprojekt: Unge og Rusmidler Fælles Ansvar: Der er på alle ungdomsuddannelser etableret anonym rådgivning/vejledning under navnet UngeKontakten, og dette tilbud fortsætter i det kommende skoleår, ligesom der i august/september afvikles kurser/ temadage for vejledere, mentorer m.fl. samt holdningsbearbejdende oplæg om rusmidler for unge på de enkelte ungdomsuddannelser. Herudover intensiveres arbejdet med rusmiddelpolitikker, så der senest ved starten af skoleåret 2014/2015 er lavet rusmiddelpolitikker på alle ungdomsuddannelserne. UngeKontakten Horsens Flertalsmisforståelser/ sociale overdrivelser: Unges overdrevne forestillinger om andre unges risikoadfærd påvirker i høj grad deres egen risikoadfærd i negativ retning, hvorfor der bør være høj fokus på at rette/påvirke flertalsmisforståelser. Alle skoler opfordres derfor fortsat til at anvende undervisningsmaterialet Alle de andre gør det på 6. årgang. Materialet er 4 gratis og udviklet af Det Kriminalpræventive Råd med henblik på at mindske unges flertalsmisforståelser, og anbefales ligeledes af sundhedsstyrelsen. Materialet med udførlig lærervejledning og bilag kan downloades frit fra eller rekvi-reres via SSP-koordinator. I skoleåret 2013/2014 vil der i samarbejde med Sundhedstjenesten blive gennemført forsøg med et fælles tilbud, Hvad jeg tror om andre, som med udgangspunkt i rygning arbejder med de unges flertals-misforståelser. Tilbuddet er i første omgang målrettet 5. årgang på Byskolen. Street Team tilbyder desuden oplæg om en række forskellige relevante SSP-relaterede emner, hvor der ofte i oplæggene er indarbejdet spørgsmål/viden, som sigter på at mindske unges flertalsmisforståelser. Ved anvendelse af klikkere i oplæggene, er der mulighed for en mere direkte ungeinvolvering samtidig med at de unges forestillinger om, hvad der er normalt, kan påvirkes i en mere realistisk retning. (Kontakt Street Team/SSP-koordinator for nærmere aftale) Som et supplement til oplæggene arbejder SSP/Street Team pt. på forskelligt materiale/ plakater om flertalsmisforståelser beregnet

5 til ophængning i klasserne/på skolerne, ligesom vi har gang i udviklingen af materiale, som kan bruges af lærere til bl.a at sætte fokus på klassens trivsel og flertalsmisforståelser i ex. Klassens tid. Street Team Prisen/ Fokus på det positive: (Oprindelig finansieret af tilskud fra Rotary Horsens. I 2013 har vi modtaget donationer på og kr. fra hhv. Odd Fellow Ordenens Søsterloge Eranthis og fra Rotary Horsens Vestre til fortsættelse af dette initiativ). Som et led i det forebyggende arbejde prøver SSP Horsens/Street Team bevidst at sætte mest muligt fokus på det positive/det vi gerne vil have mere af, i stedet for at fokusere på problemer/det som ikke lykkes. Vi har derfor indført en Street Team Pris, som tildeles til unge og voksne samarbejdspartnere, der på en eller anden måde har skilt sig ud på en positiv måde i SSP-sammenhæng. (se omtale s. 9) Forældreaftaler/-netværk: Forældre har meget stor indflydelse på unges adfærd, hvorfor det er vigtigt at have fokus på at styrke forældrenetværket og forældrerollen generelt. SSP/Street Team har særlig fokus på etablering af forældreaftaler, primært på 6./7. årgang. Street Team/SSP tilbyder oplæg som forberedelse til forældrenes udarbejdelse af forældreaftaler. Forud for forældremøderne vil Street Team normalt afvikle oplæg om alkohol mm. for de unge. (Se nærmere under skoletilbud s. 10) Kriminalitet og Konsekvens: Tilbuddet er et supplement til skolernes egen undervisning om unge og kriminalitet. Street Team og Sydøstjyllands Politi tilbyder et fælles oplæg til 8. årgang om, hvilke konsekvenser en kriminel handling kan have for dem. Tilbuddet er 3-delt således: 1) Street Team besøger klassen/klasserne og snakker om den kriminelle lavalder, straffeattest, SSP s rolle ifm. Unge og kriminalitet, flertalsmisforståelser og disse betydning for egen adfærd, personlige konsekvenser, stemplingsmekanismer, risikofaktorer m.m. 2) Eleverne og læreren laver gruppearbejde med udgangspunkt i en række cases, som alle har udgangspunkt i episoder/sager fra Horsens Kommune, hvor de i grupper prøver at vurdere evt. straf og konsekvenser i casene. 5

6 3) En medarbejder fra politiet forebyggelsesafdeling følger op på gruppearbejdet og virkelighedens udgave af casene ex. hvilken dom fik de unge? hvilke konsekvenser har det haft for dem? osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe, unge og kriminalitet. Del 1 varer normalt 5-6 lektioner (Anbefales), men kan også tilbydes i en light version på 2-3 lektioner. De 3 dele kan både afvikles sammenhængende eller tidsmæssigt adskilt, men bør normalt afvikles inden for max. en uges tid. It s Up 2 U: hvad der er vigtigt i ens liv, og ikke mindst hvorfor. Igennem 2 lektioner sætter vi det, at træffe det rigtige valg til debat. Der bliver sat spørgsmålstegn ved relationer, venskaber og gruppesammensætninger mm. Nyt tilbud, som er målrettet mellemtrinnet (slutningen af 5. eller starten af 6. årgang). I ungdomslivet er det vigtigt at være en del af noget - at føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler, de skal leve op til hinanden for at føle sig accepteret. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres værdier, uden at vide, hvad det kan have af konsekvenser for dem selv. Værdisætningerne ændrer sig i ungdomsårene, og man udvikler sin personlighed yderligere, gennem de valg man træffer. Derfor er det sundt at gøre sig nogle overvejelser om, 6 (Se nærmere under skoletilbud s. 11) Der er tale om holdningsbearbejdelse hos de unge. Oplægget skal bidrage til elevernes dannelse og handlekompetence og dermed gøre eleverne i stand til at kunne tage aktiv stilling i deres eget liv som unge. Street Team deltager efterfølgende i ca. 30 min. ved forældremøde, hvor der følges op på klassens status, og hvor der er lagt op til dialog omkring teenageårenes udfordringer. (se nærmere under skoletilbud s. 13)

7 Forumteater: Tilbud fra SSP Horsens, hvor en teatergruppe (Horsens Amatør Teater) opfører en kort scene (typisk 6-8 min), hvor en ung/person oplever/ bliver udsat for en eller anden form for uretfærdighed/problematisk situation. Scenen gennemspilles første gang uden stop eller kommentarer. Ved anden og tredje gennemspilning kan de unge stoppe scenen undervejs og komme med kommentarer/forslag til hvordan man kunne forsøge at løse/undgå konflikterne/problemstillingerne ligesom der også er mulighed for at overtage en af rollerne, hvis man har forslag til hvordan man løser scenens problem/dilemma. Scenen fortsætter derefter, nu med den nye løsning. De andre skuespillere forbliver i deres rolle, men reagerer i forhold til de ny input. Processen styres af en joker (Street Team/ skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag op på scenen, får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger, styrer opvarmnings- og værdiøvelser og som afsluttende med de unge evaluerer: hvad virkede? hvad virkede ikke? hvorfor virkede det ikke? var det rea-listisk? kan man gøre sådan i virkeligheden? hvad lærte vi? Scenerne omhandler dilemmaer/situationer, man som ung kan komme ud for i en digital verden med sociale medier, kriminalitets- og mobningsproblematikker mm. (Se nærmere under skoletilbud s. 12) Kriminalpræventive hjemmebesøg: Som et led i forebyggelse/bekæmpelse af ungdomskriminalitet aflægger Street Team kriminalpræventive hjemmebesøg hos unge lovovertrædere og deres forældre, i de tilfælde, hvor politiet i samarbejde med SSP-netværket vurderer at det vil være hensigtsmæssigt, med henblik på at forebygge yderligere kriminalitet/ mistrivsel. Opsøgende virksomhed: Udover tilstedeværelse ifm. større officielle arrangementer, som Middelalderfestival, Ungrock, DM i Break, Sidste skoledag, Ungodmskolens 3 årlige Ungfester, 6-8 Open By Night-arrangementer samt 8-10 fester på ungdomsuddannelserne prioriterer Street Team det opsøgende arbejde via besøg i skiftende klubber, skolegårde og andre steder som i perioder tiltrækker eller fungerer som samlings-, eller mødesteder for unge, hvor dette giver anledning til problemer/bekymring. Stederne varierer efter aktualitet og behov. Politiet Forebyggelsesafdeling planlægger så vidt muligt 1 aftenvagt hver 14. dag til samme formål. 7

8 Nogle gange kan man som ung godt få brug for at have nogen at snakke med. Ikke klasselæreren. Ikke vennerne. Ikke forældrene. Men nogle andre fx UNGEKONTAKTEN. Fylder alkohol, hash, eller andre ungeproblemer for meget i din hverdag, så tag en snak med UngeKontakten om... Alkohol Stoffer Trivsel Forældreproblemer Konflikter Kriminalitet eller andre problemer, der gør dit liv svært. HUSK AT DU KAN VÆRE ANONYM Ungekontakten kan du møde her: Bygholm Landbrugsskole: Første torsdag hver måned fra kl (SSP Anne og U-Turn Annette) Learnmark Vejlevej: Tirsdage i ulige uger kl (SSP Pia og CSU Hanne) ASV Horsens: Tirsdage i lige uger kl (SSP Thomas og CSU Hanne) Produktionsskolen: Torsdage i ulige uger kl (SSP Pia, CSU Hanne og U-Turn Karl Erik) Har du brug for at snakke med en fra Ungekontakten på andre tidspunkter så ring eller sms til os! Ungekontakten Horsens Street Team: tlf Learnmark Stadionsvej/Step 10: Tirsdage i lige uger kl Lokaler spørg i receptionen (SSP Pia og U-Turn Annette) Learnmark Strandpromenaden: 3. tirsdag i hver måned kl (SSP Thomas og U-Turn Annette) Social- og Sundhedsskolen: 3. torsdag i hver måned kl (SSP Thomas og U-Turn Annette) Horsens Gymnasium: Torsdage i ulige uger kl (SSP Anne og U-Turn Annette) Horsens Statsskole: Sidste torsdag hver måned kl (SSP Anne og U-Turn Annette) Horsens HF&VUC: Tidspunkt følger snarest (SSP Pia og CSU Hanne) Thomas tlf U-turn: tlf Annette tlf Pia tlf Karl Erik tlf Anne tlf CSU: tlf Hanne tlf

9 Street Team Prisen - Fokus på det positive Street Team priserne gives som et skulderklap til unge og voksne, og består af et lille diplom og et gavekort på et mindre beløb. Priserne uddeles til unge og/eller samarbejdspartnere m.fl. som i forskellige ssp-sammenhænge enten selv eller i forhold til andre har ydet en ekstraordinær indsats og som fortjener en anerkendelse af denne indsats. Der blev krammet og tudet om kap, da Street Team-medarbejdere, unge, familie, venner m.fl. sammen med 15 unge og en enkelt voksen torsdag 20. juni var samlet i Ungdomsskolens lokaler i Falstersgade ved uddeling af Street Team Prisen Det var tydeligvis et stort øjeblik for alle modtagere af prisen, at nogen har lagt mærke til deres indsats. I det hele taget var det en eftermiddag præget af store følelser, glæde, stolthed og frem for alt med fokus på det positive. Med Street Team priserne sættes der fokus på, når en ung lykkes med noget, og når de gør en personlig indsats for at ændre på deres eget liv. De unge, som får prisen, har alle formået at skille sig ud på en positiv måde. De har tidligere enten haft problemer i hjemmet, i skolen, i forhold til venner eller lignende. Fælles for alle er, at de nu er kommet videre og er i gang med at ændre på noget af det, som har givet problemer: opførsel, passe skolen, gennemføre en uddannelse, finde et fritidsjob. - Kort og godt tager de ansvar for deres eget liv! For nogle unges vedkommende går de foran som rollemodel og viser vejen for andre unge. Møller, Tobias Lund og Nicki Knudsen. Herudover fik Hanne Johansen som forælder en pris for sin indsats med at gøre opmærksom på problemer med berusede unge ifm. Open By Night. De gør det muligt: Street Team fik i 2008 en gave fra Rotary i Horsens på kr Dette førte til oprettelse af Street Team prisen. SSP/Street Team er utrolig taknemmelige for at Rotary Horsens Vestre i 2013 har doneret kr af overskuddet fra deres årlige Kunstmesse. Odd Fellow Ordenens Søsterloge Eranthis har i forbindelse med deres 75-års jubilæum doneret kr De to logers gavmildhed gør det muligt at fortsætte med uddeling af Street Team priser i de kommende år - til glæde for mange unge. TAK! Street Team og/eller andre i SSP-samarbejdet har mødt de unge og har prøvet at tage hånd om de unge og få dem videre - en proces, som ikke altid er nem, og som ikke nødvendigvis lykkes hverken i første eller andet forsøg. Oftest lykkes det at ændre positivt på situationen. Målet er altid at få den unge til at tage ansvar for sit eget liv - passe skolen, bruge fritiden fornuftigt og være ordentlig mod andre mennesker. De fik en Street Team pris: 32 Louise Brok, Katrine Vilholdt Jensen, Kimie Schrøder, Daniel Alex Pedersen, Maja Pedersen, Maria Kjær, Rasmus Fossbakken Lundum, Line Nygaard Kristensen, Youkhana Gorges, Ozan Tas, Thuy Thi Thanh Pham, Camilla Marie Christensen, Louise 9

10 Skoletilbud/oplæg: Alkoholdning, unge og festkultur/forældreaftaler Målgruppe: 6. eller 7. årgangs forældre og unge i 6. eller 7. klasse. Baggrund: Forældre har enorm stor indflydelse på de unges adfærd ikke mindst omkring alkohol og debutalder. Forældreaftaler er en af de måder, hvor forældre bl.a. kan støtte hinanden i at udsætte unges alkoholdebut. Til forældrene tilbydes derfor oplæg, som sigter mod udarbejdelse af forældreaftaler for en klasse/årgang. Efter oplæggene drøftes forældreaftaler og evt. aftaler om blå mandag i klasserne. (Forældremøderne vil efter aftale typisk kunne afvikles 1-2 dage efter afvikling af oplæg om alkohol mm. for klassen inden forældremødet). Indhold: Sigter på, via dialog/viden og sammenhæng mellem flertalsmisforståelser og risikoadfærd, at forebygge tidlig alkoholdebut. Oplæggene for de unge og forældrene kommer omkring mange af de samme ting, men er dog ikke ens af den grund. Inputtene fra de unge kan ofte bruges i dialogen med forældrene på forældremødet. Oplæggene kan f.eks komme omkring: Portræt af en teenager- Unge og rusmiddelkultur, risikoadfærd Flertalsmisforståelser/sociale overdrivelser om alkohol - klikkere Forældre og grænsesætning Forældreaftaler Konfirmation og blå mandag (7. årgang) Tid og sted: Efter aftale, men primært i perioden august - oktober 2013 (7. årgang) og marts - juni 2014 (6. årgang). Kontakt: Street Team /SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale. 10

11 Skoletilbud/oplæg: Kriminalitet og konsekvens Baggrund: Unge omkring 15 års alderen er ofte ikke bevidste om, hvilke konsekvenser en begået kriminel handling har for dem, eller er usikre på, hvad der er kriminelt eller ikke. Målgruppe: 8. årgang. Indhold: Tilbuddet er tænkt som et supplement til den øvrige undervisning, som traditionelt finder sted om unge og kriminalitet. Street Team og Sydøstjyllands Politi tilbyder et fælles oplæg for 8. årgang om, hvilke konsekvenser en kriminel handling kan have for dem. Tilbuddet er 3-delt således: 1) Street Team besøger klassen/klasserne og snakker om den kriminelle lavalder (15), straffeattest, SSP s rolle ifm. unge og kriminalitet, personlige konsekvenser, stemplingsmekanismer, risikofaktorer m.m. Efter oplægget vises en relevant film, som følges op af diskussion. Street Team har stor fokus på at bringe eleverne i spil under hele forløbet. Dette gøres bl.a. igennem debatter, diskussioner, quizzer, rollespil mfl., hvor eleverne får mulighed for, og trænes i, at tage stilling og argumentere for egen og andres holdninger og synspunkter. 2) Eleverne og læreren laver gruppearbejde med udgangspunkt i en række cases, som alle har udgangspunkt i episoder/sager fra Horsens Kommune, hvor de i grupper prøver at vurdere evt. straf og konsekvenser med hel eller delvis gennemgang af virkelighedens udgave af casene. 3) En medarbejder fra politiet forebyggelsesafdeling følger op på gruppearbejdet og virkelighedens udgave af casene hvilken dom fik de unge, hvilke konsekvenser har det haft for dem osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe. NB! Del 1 varer normalt 5-6 lektioner (anbefales), men kan evt. også tilbydes i en light version uden filmen og efterfølgende diskussion. De 3 dele kan både afvikles sammenhængende eller tidsmæssigt adskilt, men bør normalt afvikles inden for max. en uges tid. Tid og sted: Efter aftale, men primært i perioden oktober marts Kontakt: Street Team /SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale. Når der er lavet aftale med Street Team om del 1, orienterer vi Sydøstjyllands Politi, Forebyggelse, som selv kontakter skolen og aftaler tid og sted for del 3. Del 2 sørger skolen selv for inden del 3. 11

12 Skoletilbud: Forumteater - om sociale medier, digital mobning, kriminalitet og lignende. Målgruppe: årgang Forumteater: Tilbud fra SSP Horsens, hvor en teatergruppe (Horsens Amatør Teater) opfører en kort scene (typisk 6-8 min), hvor en ung/person oplever/bliver udsat for en eller anden form for uretfærdighed/problematisk situation. Scenen gennemspilles første gang uden stop eller kommentarer. Ved anden og tredje gennemspilning kan de unge stoppe scenen undervejs og komme med kommentarer/forslag til, hvordan man kunne forsøge at løse/undgå konflikterne/problemstillingerne ligesom der også er mulighed for at overtage en af rollerne, hvis man har forslag til, hvordan man løser scenens problem/dilemma. Scenen fortsætter derefter, nu med den nye løsning. De andre skuespillere forbliver i deres rolle, men reagerer i forhold til de nye input. Processen styres undervejs af en joker(street Team/skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag op på scenen, får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger, styrer opvarmnings- og værdiøvelser og som afsluttende med de unge evaluerer på hvad virkede? hvad virkede ikke? hvorfor virkede det ikke? var det realistisk? kan man gøre sådan i virkeligheden? hvad lærte vi? Forumteater afvikles over 2 sammenhængende lektioner, hvor der kan nå at blive opført 2 forskellige scener. Der er pt. 5 forskellige mulige scener/ problemstillinger at vælge mellem. Scenerne omhandler mange af de dilemmaer/situationer, man som ung kan komme ud for i en digital verden med sociale medier m.m. samt kriminalitets- og mobningsproblematikker. Se eksempler/videoklip fra mulige scener via linket nedenfor. 12 Pris: kr. Afregnes med SSP/Ungdomsskolen (dækker aflønning af 4-6 skuespillere) Kontakt: Street Team/SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale. Citat fra mor til 13-årig pige på Gedved skole: Jeg har lige haft min søde 13-årige datter i telefonen. De har været udsat for SSP`s Forumteater i dag. Hun var fuldstændig høj. Det har været en fantastisk oplevelse, helt realistiske skuespillere, der var kanondygtige og så relevant og interessant (som hun sagde). Hun ringer aldrig til mig på arbejde så det har gjort et kæmpe indtryk.

13 Skoletilbud/oplæg (NYT): It s Up 2 U Baggrund: I ungdomslivet er det vigtigste at være en del af noget at føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler de skal leve op til hinanden for at føle sig accepteret. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres værdier, uden at vide hvad det kan have af konsekvenser for dem selv. Målgruppe: 5. eller 6. årgang + efterfølgende 30 minutters forældreoplæg. Indhold: Værdisætningerne ændrer sig i ungdomsårene og man udvikler sin personlighed yderligere igennem de valg man træffer. Derfor er det sundt at udvælge og gøre sig nogle overvejelser om hvad der er vigtigt i ens liv, og ikke mindst hvorfor. Igennem 2 lektioner sætter vi det at træffe det rigtige valg til debat. Der bliver sat spørgsmålstegn ved relationer, venskaber og gruppesammensætninger. Der er tale om en holdningsbearbejdelse hos de unge. Oplægget skal bidrage til elevernes dannelse og handlekompetence og dermed gøre eleverne i stand til at kunne tage aktivt stilling i deres eget liv som unge. Forældredelen: Street Team deltager i 30 min ved forældremøde hvor der følges op på klassens status, og hvor der er lagt op til dialog omkring teenageårenes udfordringer. Tid og sted: Efter aftale, men primært således: 5. årgang: sidste skolehalvår 6. årgang: første skolehalvår Kontakt: Street Team/SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale 13

14 SSP-Kalender over udvalgte aktiviteter i SSP-regi 2013/2014 (NB!! Kan ændres/suppleres løbende) Møder: Dato/Tid Møde Sted * SSP-Byskolen Byskolen * Trygt Natteliv Restauratørmøde Hekkenfeldt * SSP+/Rusmiddelforebyggelse ungdomsuddannelser Ungdomsskolen, Falstersgade * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * Lokalrådsmøde Sydøstjyllands Politi * SSP-Byskolen Byskolen * SSP+/Rusmiddelforebyggelse ungdomsuddannelser Ungdomsskolen, Falstersgade * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug Fuglevang * SSP-Byskolen Byskolen * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * SSP-Byskolen Byskolen * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug CSU * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Byskolen Byskolen * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug Learnmark * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Byskolen Byskolen Temadage, Kurser, Aktiviteter: 14 Dato/Tid Aktivitet Sted Middelalderfestival i Horsens. Fængslet/Horsens Midtby Street Team og Sydøstjyllands Politi, Forebyggelse er (aften/nat) på gaden med fokus på de unge * 9-16 Introkursus for nye deltagere i SSP-netværk/-arbejde Ungdomsskolen, Falstersgade v/ssp-samrådets Sydøstjyllandskreds. Tilmelding til Jan Asmussen, * 9-17 Opsøgende Gadeplansarbejde SSP-Samrådet/Ungdomsringens fælles konference. Program og tilmelding på Dalum Landbrugsskole * Unges Trivsel SSP-Samrådets Sydøstjyllandskreds årlige gratis temaeftermiddag Tilmelding til Jan Asmussen, SSP-Horsens tilbyder gratis fællestransport. Campus Vejle, Boulevarden 48 i Vejle * Lokalråd+konference om Indbrud i privat beboelse Ungdomsskolen, Falstersgade SSP-Samrådets Årsmøde. Program udsendes ca. Vingstedcentret december/januar. Se * Sidste skoledag. Info sendes til skolerne forår 14 Lunden

15 Kontaktinfo ( pr ): Funktion Navn Mail Telefon SSP-koordinator Jan Asmussen / Ungdomsskolen Henrik Meldgaard / Street Team Thomas Press Street Team (Barsel > ) Lene Maagaard Street Team Pia Bach Hansen Street Team Anne Jensen Mission Possible (Akt-team) Ida-Lis Tillisch Mission Possible (Akt-team) Nina Nielsen U-Turn (misbrugstilbud unge under 18) CSU (misbrugstilbud for 18+ ) Politi: Forebyggelse Horsens Sektionsleder Politi: Landbetjent (Gedved/Hovedg.) Politi: Landbetjent (Brædstrup) John V. Jensen Hanne Møller / Jesper J. Christensen Thomas Østrup Flemming Bækgaard Politi: Forebyggelse SSP- Dennis Pedersen NORD + Sønderbro/Axelborg Politi: Forebyggelse SSP- Morten Eslund Andersen SYD Politi: Forebyggelse SSP- Jesper J. Petersen Byskolen/Vestbyen Politi: Forebyggelse SSP- Martin Bjørnskov ØST Politi: Forebyggelse SSP- Casper Kvist Byskolen/Vestbyen Politi: Forebyggelse/Færdsel Niels Bach Knudsen Politi: Det Kriminalpræventive Sekretariat Kuno Jensen

16 Street Team SSP Horsens Koordinator Jan Asmussen, mobil Teamet Pia Bach Hansen, mobil Anne Jensen, mobil Thomas Press, mobil SSP koordinator Jan Asmussen tlf Hvis du er ung, kan SSP/Street Team fx hjælpe med at... Lytte til dig og tale med dig om dine problemer i skolen, med dine venner, derhjemme osv. Tale med dig om kriminalitet, fx hvis du selv er begyndt at eksperimentere, hvis dine venner gør det, eller hvis du har været offer for kriminalitet. Oplyse dig om forbrug og misbrug af stoffer og alkohol og de skadelige virkninger, hvis du fx laver et projekt om det i skolen eller bare gerne vil vide mere om det. Snakke med dig om dine venner eller familiemedlemmer, hvis du er bekymret for dem pga. misbrug, hærværk, tyveri eller lignende. Hjælpe dig, hvis du eller en af dine kammerater har et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Komme på besøg i din klasse og deltage i klassediskussioner om alle mulige emner efter aftale med skolen. Snakke med dig og dine forældre, hvis du synes, at det er svært at få dem til at forstå dig eller at få sagt det, som du egentlig ønsker at sige. Du kan altid henvende dig til SSP, hvis du som ung går og roder med nogle problemer. Du kan altid kontakte os anonymt. Base Falstersgade 24, 8700 Horsens Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab på gadeplan over for unge der, alene eller i grupper, opfører sig uhensigtsmæssigt eller er ude af kontakt med skole mv. Det kan være pga.: * begyndende kriminalitet * mistrivsel * stofmisbrug Street Team har fleksible arbejdstider, og kan derfor kontaktes, lige når du har brug for det. Teamet kan trække på specialister i forbindelse med afdækning eller støtte til unge med særlige problemstillinger. Hvis du er i krise eller har problemer, der virker uoverkommelige, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har lige nu. Du er ikke alene om at have det sådan. De fleste mennesker har perioder, hvor livet eller en situation opleves som så svær, at de ikke kan magte den alene. Derfor er det afgørende, at du får fortalt et andet menneske, at du har det svært, så du kan få den støtte og hjælp du har brug for. Hvis du er forælder, kan SSP/Street Team fx hjælpe med at... Tale med dig og dit barn, hvis du ønsker det Rådgive dig, hvis dit barn er på vej ud i problemer Rådgive dig, hvis dit barn har et problem med kriminalitet, misbrug af stoffer eller alkohol Pia Bach Hansen - tlf Anne Jensen - tlf Thomas Press - tlf Skaffe dig i kontakt med relevante samarbejdspartnere afhængig af den konkrete problemstilling Hjælpe dig med i samarbejde med skolerne at arrangere forældremøder om chat, alkohol, misbrug, kriminalitet m.m. Vi står altid klar til at drøfte dit barn, hvis du har brug for det, og du er velkommen til at kontakte os helt anonymt.

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning

Workshop 3. Hjælp i tide. - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Workshop 3 Hjælp i tide - kompetenceudvikling af lærerne til at spotte elever der mistrives og udgående ungerådgivning Film Hjælp i tide udgående ungerådgivning og kompetenceudvikling af lærerne til at

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014

Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2013-2014 Forord I 2009 godkendte byrådet en ny skolepolitik for Holstebro Kommune. Skolepolitikken er et fælles grundlag for kommunens folkeskoler.

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Trivselslæseplan for 10. klasse

Trivselslæseplan for 10. klasse Trivselslæseplan for 10. klasse Voksen næsten! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes trivsel.

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Trivselslæseplan for 9. klasse

Trivselslæseplan for 9. klasse Trivselslæseplan for 9. klasse Selvstændig stillingtagen SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden af elevernes

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe.

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe. Forældreback-up Esbjerg og Holstebro Kommuner har i flere år brugt forældreback-uppere som igangsætteren af dialogen blandt forældre. Erfaringerne er gode, og de to kommuner beskriver ordningen sådan:

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13

SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13 SSP-årsrapport Skoleåret 2012/13 Indhold: Forebyggelse af kriminalitet side 2 SSP-struktur side 5 SSP berøringsflade (Samarbejdspartnere) side 5 Forebyggende undervisning side 6 Kontakt med unge og forældre

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19 SSP årsrapport 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Samarbejder... 4 2.1 Forebyggelseskonsulenter... 4 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR)... 4 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)... 4

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet

Bestyrelsesmøde SSP-Samrådet Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag den 13. november 2014 kl. 9.30 15.30 Hotel Kronprins Frederik, Vestre Ringvej 96, 7000 Fredericia Dagsorden: Nr. Punkt Kommentar og opsamling Deltagere Jørgen, Mikael,

Læs mere

Børn og sociale medier

Børn og sociale medier Børn og sociale medier Opret en profil i dit barns digitale netværk Hvad er SSP? Skole Socialforvaltning Politi Forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvad gør vi? SSP-netværkpå de fleste folkeskoler

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Antimobbestrategi for Hårup Skole

Antimobbestrategi for Hårup Skole Antimobbestrategi for Hårup Skole Mål På Hårup skole arbejder vi på at skabe et trygt miljø, hvor der er plads til alle. Vi accepterer på ingen måde mobning. Vi arbejder gennem en værdsættende tilgang

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter.

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Unge, Alkohol og Stoffer

Unge, Alkohol og Stoffer Status for projektet Center for Unge og Misbrug, U-turn, juni 2013 Unge, Alkohol og Stoffer Status Projekt USA har nu været i gang i godt og vel et år, hvor der er blevet arbejdet både intenst, eftertænksomt

Læs mere

Kære lærere og pædagoger

Kære lærere og pædagoger 0.-10. Kære lærere og pædagoger Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 10.02. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: PF Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere