Indsatsområder tilbud og aktiviteter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsområder tilbud og aktiviteter 2013-14"

Transkript

1 Indsatsområder tilbud og aktiviteter Til skoler og øvrige samarbejdspartnere

2 Indhold Indholdsfortegnelse 2 Indsatsområder og tilbud 3 Ungekontakten 8 Street Team Prisen Skoletilbud/oplæg: Alkoholdning, unge og festkultur/forældreaftaler 10 Skoletilbud/oplæg: Kriminalitet og konsekvens 11 Skoletilbud: Forumteater 12 Skoletilbud/oplæg (NYT!): It s Up 2 U 13 SSP-kalender 14 Kontaktinfo - Generelt 15 ssphorsens.dk Street Team - SSP Horsens 16 2

3 Indsatsområder og tilbud Indsatsområder og tilbud Den generelle kriminalpræventive indsats består som hidtil af oplysning og undervisning målrettet alle børn og unge og deres forældre og sigter mod at børn og unge vælger en livsstil uden mistrivsel, kriminalitet, misbrug og anden risikoadfærd. Herudover består indsatsen af en specifik indsats for grupper af børn og unge samt en individorienteret indsats mod enkelte unge. Faglighed/metodik: I SSP/Street Team er der fokus på at sikre et højt fagligt, og dermed også sagligt grundlag, for at arbejde med de unge og med de kriminalpræventive problemstillinger generelt. Derudover er der i høj grad fokus på at arbejde evidensbaseret på baggrund af anerkendte metoder og materialer/viden. Street Teams faglige baggrunde som hhv. lærere og pædagog samt løbende videreuddannelse og kompetenceudvikling, kombineret med solid erfaring med ungearbejde sikrer, at der arbejdes på et professionelt niveau, ligesom der fokuseres på at prioritere problemforebyggelse frem for problemløsning. Vi prioriterer således den generelle forebyggelse højt, og bestræber os på at komme ud til så mange oplæg/forældremøder som muligt, med de ressourcer vi har til rådighed. Konfliktmægling/-håndtering og Coaching: Street Team har gennemgået uddannelser i hhv. konfliktmægling/-håndtering og Coaching og benytter ofte metoder og værktøjer herfra i forhold til problemstillinger mellem unge og/eller mellem unge og forældre - et tilbud, som flere og flere skoler benytter sig af - og som vi oplever oftest giver et positivt udbytte for alle involverede parter. Ungeprofil-undersøgelse: Ultimo 2012 gennemførtes der ligesom i 2009 en internetbaseret, anonym ungeprofilundersøgelse blandt skolernes årgang - heldigvis med en række positive udviklinger i Horsens Kommune i forhold til for 3 år siden. Der har i den mellemliggende periode været iværksat nyt tiltag/oplæg, og i det hele taget bevidst satset på at øge den generelle forebyggelse - især har arbejdet med de unges flertalsmisforståelser været i fokus. Meget tyder på, at dette har været medvirkende til den positive udvikling, som kan konstateres ved unges generelt dalende risikoadfærd i forbindelse med bl.a. rygning, alkohol, hash og kriminalitet mm. SSP/Street Team bestræber sig derfor på at fastholde dette fokus og de eksisterende tilbud/oplæg, samt i muligt omfang indenfor de eksisterende ressourcer udvide brugen heraf, ligesom der vil være mulighed for at tilbyde nogle af skolerne et nyt tilbud It s Up 2 U målrettet 5. og 6. årgang. (se nærmere under skoletilbud s. 13) 3

4 Modelkommuneprojekt: Unge og Rusmidler Fælles Ansvar: Der er på alle ungdomsuddannelser etableret anonym rådgivning/vejledning under navnet UngeKontakten, og dette tilbud fortsætter i det kommende skoleår, ligesom der i august/september afvikles kurser/ temadage for vejledere, mentorer m.fl. samt holdningsbearbejdende oplæg om rusmidler for unge på de enkelte ungdomsuddannelser. Herudover intensiveres arbejdet med rusmiddelpolitikker, så der senest ved starten af skoleåret 2014/2015 er lavet rusmiddelpolitikker på alle ungdomsuddannelserne. UngeKontakten Horsens Flertalsmisforståelser/ sociale overdrivelser: Unges overdrevne forestillinger om andre unges risikoadfærd påvirker i høj grad deres egen risikoadfærd i negativ retning, hvorfor der bør være høj fokus på at rette/påvirke flertalsmisforståelser. Alle skoler opfordres derfor fortsat til at anvende undervisningsmaterialet Alle de andre gør det på 6. årgang. Materialet er 4 gratis og udviklet af Det Kriminalpræventive Råd med henblik på at mindske unges flertalsmisforståelser, og anbefales ligeledes af sundhedsstyrelsen. Materialet med udførlig lærervejledning og bilag kan downloades frit fra eller rekvi-reres via SSP-koordinator. I skoleåret 2013/2014 vil der i samarbejde med Sundhedstjenesten blive gennemført forsøg med et fælles tilbud, Hvad jeg tror om andre, som med udgangspunkt i rygning arbejder med de unges flertals-misforståelser. Tilbuddet er i første omgang målrettet 5. årgang på Byskolen. Street Team tilbyder desuden oplæg om en række forskellige relevante SSP-relaterede emner, hvor der ofte i oplæggene er indarbejdet spørgsmål/viden, som sigter på at mindske unges flertalsmisforståelser. Ved anvendelse af klikkere i oplæggene, er der mulighed for en mere direkte ungeinvolvering samtidig med at de unges forestillinger om, hvad der er normalt, kan påvirkes i en mere realistisk retning. (Kontakt Street Team/SSP-koordinator for nærmere aftale) Som et supplement til oplæggene arbejder SSP/Street Team pt. på forskelligt materiale/ plakater om flertalsmisforståelser beregnet

5 til ophængning i klasserne/på skolerne, ligesom vi har gang i udviklingen af materiale, som kan bruges af lærere til bl.a at sætte fokus på klassens trivsel og flertalsmisforståelser i ex. Klassens tid. Street Team Prisen/ Fokus på det positive: (Oprindelig finansieret af tilskud fra Rotary Horsens. I 2013 har vi modtaget donationer på og kr. fra hhv. Odd Fellow Ordenens Søsterloge Eranthis og fra Rotary Horsens Vestre til fortsættelse af dette initiativ). Som et led i det forebyggende arbejde prøver SSP Horsens/Street Team bevidst at sætte mest muligt fokus på det positive/det vi gerne vil have mere af, i stedet for at fokusere på problemer/det som ikke lykkes. Vi har derfor indført en Street Team Pris, som tildeles til unge og voksne samarbejdspartnere, der på en eller anden måde har skilt sig ud på en positiv måde i SSP-sammenhæng. (se omtale s. 9) Forældreaftaler/-netværk: Forældre har meget stor indflydelse på unges adfærd, hvorfor det er vigtigt at have fokus på at styrke forældrenetværket og forældrerollen generelt. SSP/Street Team har særlig fokus på etablering af forældreaftaler, primært på 6./7. årgang. Street Team/SSP tilbyder oplæg som forberedelse til forældrenes udarbejdelse af forældreaftaler. Forud for forældremøderne vil Street Team normalt afvikle oplæg om alkohol mm. for de unge. (Se nærmere under skoletilbud s. 10) Kriminalitet og Konsekvens: Tilbuddet er et supplement til skolernes egen undervisning om unge og kriminalitet. Street Team og Sydøstjyllands Politi tilbyder et fælles oplæg til 8. årgang om, hvilke konsekvenser en kriminel handling kan have for dem. Tilbuddet er 3-delt således: 1) Street Team besøger klassen/klasserne og snakker om den kriminelle lavalder, straffeattest, SSP s rolle ifm. Unge og kriminalitet, flertalsmisforståelser og disse betydning for egen adfærd, personlige konsekvenser, stemplingsmekanismer, risikofaktorer m.m. 2) Eleverne og læreren laver gruppearbejde med udgangspunkt i en række cases, som alle har udgangspunkt i episoder/sager fra Horsens Kommune, hvor de i grupper prøver at vurdere evt. straf og konsekvenser i casene. 5

6 3) En medarbejder fra politiet forebyggelsesafdeling følger op på gruppearbejdet og virkelighedens udgave af casene ex. hvilken dom fik de unge? hvilke konsekvenser har det haft for dem? osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe, unge og kriminalitet. Del 1 varer normalt 5-6 lektioner (Anbefales), men kan også tilbydes i en light version på 2-3 lektioner. De 3 dele kan både afvikles sammenhængende eller tidsmæssigt adskilt, men bør normalt afvikles inden for max. en uges tid. It s Up 2 U: hvad der er vigtigt i ens liv, og ikke mindst hvorfor. Igennem 2 lektioner sætter vi det, at træffe det rigtige valg til debat. Der bliver sat spørgsmålstegn ved relationer, venskaber og gruppesammensætninger mm. Nyt tilbud, som er målrettet mellemtrinnet (slutningen af 5. eller starten af 6. årgang). I ungdomslivet er det vigtigt at være en del af noget - at føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler, de skal leve op til hinanden for at føle sig accepteret. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres værdier, uden at vide, hvad det kan have af konsekvenser for dem selv. Værdisætningerne ændrer sig i ungdomsårene, og man udvikler sin personlighed yderligere, gennem de valg man træffer. Derfor er det sundt at gøre sig nogle overvejelser om, 6 (Se nærmere under skoletilbud s. 11) Der er tale om holdningsbearbejdelse hos de unge. Oplægget skal bidrage til elevernes dannelse og handlekompetence og dermed gøre eleverne i stand til at kunne tage aktiv stilling i deres eget liv som unge. Street Team deltager efterfølgende i ca. 30 min. ved forældremøde, hvor der følges op på klassens status, og hvor der er lagt op til dialog omkring teenageårenes udfordringer. (se nærmere under skoletilbud s. 13)

7 Forumteater: Tilbud fra SSP Horsens, hvor en teatergruppe (Horsens Amatør Teater) opfører en kort scene (typisk 6-8 min), hvor en ung/person oplever/ bliver udsat for en eller anden form for uretfærdighed/problematisk situation. Scenen gennemspilles første gang uden stop eller kommentarer. Ved anden og tredje gennemspilning kan de unge stoppe scenen undervejs og komme med kommentarer/forslag til hvordan man kunne forsøge at løse/undgå konflikterne/problemstillingerne ligesom der også er mulighed for at overtage en af rollerne, hvis man har forslag til hvordan man løser scenens problem/dilemma. Scenen fortsætter derefter, nu med den nye løsning. De andre skuespillere forbliver i deres rolle, men reagerer i forhold til de ny input. Processen styres af en joker (Street Team/ skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag op på scenen, får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger, styrer opvarmnings- og værdiøvelser og som afsluttende med de unge evaluerer: hvad virkede? hvad virkede ikke? hvorfor virkede det ikke? var det rea-listisk? kan man gøre sådan i virkeligheden? hvad lærte vi? Scenerne omhandler dilemmaer/situationer, man som ung kan komme ud for i en digital verden med sociale medier, kriminalitets- og mobningsproblematikker mm. (Se nærmere under skoletilbud s. 12) Kriminalpræventive hjemmebesøg: Som et led i forebyggelse/bekæmpelse af ungdomskriminalitet aflægger Street Team kriminalpræventive hjemmebesøg hos unge lovovertrædere og deres forældre, i de tilfælde, hvor politiet i samarbejde med SSP-netværket vurderer at det vil være hensigtsmæssigt, med henblik på at forebygge yderligere kriminalitet/ mistrivsel. Opsøgende virksomhed: Udover tilstedeværelse ifm. større officielle arrangementer, som Middelalderfestival, Ungrock, DM i Break, Sidste skoledag, Ungodmskolens 3 årlige Ungfester, 6-8 Open By Night-arrangementer samt 8-10 fester på ungdomsuddannelserne prioriterer Street Team det opsøgende arbejde via besøg i skiftende klubber, skolegårde og andre steder som i perioder tiltrækker eller fungerer som samlings-, eller mødesteder for unge, hvor dette giver anledning til problemer/bekymring. Stederne varierer efter aktualitet og behov. Politiet Forebyggelsesafdeling planlægger så vidt muligt 1 aftenvagt hver 14. dag til samme formål. 7

8 Nogle gange kan man som ung godt få brug for at have nogen at snakke med. Ikke klasselæreren. Ikke vennerne. Ikke forældrene. Men nogle andre fx UNGEKONTAKTEN. Fylder alkohol, hash, eller andre ungeproblemer for meget i din hverdag, så tag en snak med UngeKontakten om... Alkohol Stoffer Trivsel Forældreproblemer Konflikter Kriminalitet eller andre problemer, der gør dit liv svært. HUSK AT DU KAN VÆRE ANONYM Ungekontakten kan du møde her: Bygholm Landbrugsskole: Første torsdag hver måned fra kl (SSP Anne og U-Turn Annette) Learnmark Vejlevej: Tirsdage i ulige uger kl (SSP Pia og CSU Hanne) ASV Horsens: Tirsdage i lige uger kl (SSP Thomas og CSU Hanne) Produktionsskolen: Torsdage i ulige uger kl (SSP Pia, CSU Hanne og U-Turn Karl Erik) Har du brug for at snakke med en fra Ungekontakten på andre tidspunkter så ring eller sms til os! Ungekontakten Horsens Street Team: tlf Learnmark Stadionsvej/Step 10: Tirsdage i lige uger kl Lokaler spørg i receptionen (SSP Pia og U-Turn Annette) Learnmark Strandpromenaden: 3. tirsdag i hver måned kl (SSP Thomas og U-Turn Annette) Social- og Sundhedsskolen: 3. torsdag i hver måned kl (SSP Thomas og U-Turn Annette) Horsens Gymnasium: Torsdage i ulige uger kl (SSP Anne og U-Turn Annette) Horsens Statsskole: Sidste torsdag hver måned kl (SSP Anne og U-Turn Annette) Horsens HF&VUC: Tidspunkt følger snarest (SSP Pia og CSU Hanne) Thomas tlf U-turn: tlf Annette tlf Pia tlf Karl Erik tlf Anne tlf CSU: tlf Hanne tlf

9 Street Team Prisen - Fokus på det positive Street Team priserne gives som et skulderklap til unge og voksne, og består af et lille diplom og et gavekort på et mindre beløb. Priserne uddeles til unge og/eller samarbejdspartnere m.fl. som i forskellige ssp-sammenhænge enten selv eller i forhold til andre har ydet en ekstraordinær indsats og som fortjener en anerkendelse af denne indsats. Der blev krammet og tudet om kap, da Street Team-medarbejdere, unge, familie, venner m.fl. sammen med 15 unge og en enkelt voksen torsdag 20. juni var samlet i Ungdomsskolens lokaler i Falstersgade ved uddeling af Street Team Prisen Det var tydeligvis et stort øjeblik for alle modtagere af prisen, at nogen har lagt mærke til deres indsats. I det hele taget var det en eftermiddag præget af store følelser, glæde, stolthed og frem for alt med fokus på det positive. Med Street Team priserne sættes der fokus på, når en ung lykkes med noget, og når de gør en personlig indsats for at ændre på deres eget liv. De unge, som får prisen, har alle formået at skille sig ud på en positiv måde. De har tidligere enten haft problemer i hjemmet, i skolen, i forhold til venner eller lignende. Fælles for alle er, at de nu er kommet videre og er i gang med at ændre på noget af det, som har givet problemer: opførsel, passe skolen, gennemføre en uddannelse, finde et fritidsjob. - Kort og godt tager de ansvar for deres eget liv! For nogle unges vedkommende går de foran som rollemodel og viser vejen for andre unge. Møller, Tobias Lund og Nicki Knudsen. Herudover fik Hanne Johansen som forælder en pris for sin indsats med at gøre opmærksom på problemer med berusede unge ifm. Open By Night. De gør det muligt: Street Team fik i 2008 en gave fra Rotary i Horsens på kr Dette førte til oprettelse af Street Team prisen. SSP/Street Team er utrolig taknemmelige for at Rotary Horsens Vestre i 2013 har doneret kr af overskuddet fra deres årlige Kunstmesse. Odd Fellow Ordenens Søsterloge Eranthis har i forbindelse med deres 75-års jubilæum doneret kr De to logers gavmildhed gør det muligt at fortsætte med uddeling af Street Team priser i de kommende år - til glæde for mange unge. TAK! Street Team og/eller andre i SSP-samarbejdet har mødt de unge og har prøvet at tage hånd om de unge og få dem videre - en proces, som ikke altid er nem, og som ikke nødvendigvis lykkes hverken i første eller andet forsøg. Oftest lykkes det at ændre positivt på situationen. Målet er altid at få den unge til at tage ansvar for sit eget liv - passe skolen, bruge fritiden fornuftigt og være ordentlig mod andre mennesker. De fik en Street Team pris: 32 Louise Brok, Katrine Vilholdt Jensen, Kimie Schrøder, Daniel Alex Pedersen, Maja Pedersen, Maria Kjær, Rasmus Fossbakken Lundum, Line Nygaard Kristensen, Youkhana Gorges, Ozan Tas, Thuy Thi Thanh Pham, Camilla Marie Christensen, Louise 9

10 Skoletilbud/oplæg: Alkoholdning, unge og festkultur/forældreaftaler Målgruppe: 6. eller 7. årgangs forældre og unge i 6. eller 7. klasse. Baggrund: Forældre har enorm stor indflydelse på de unges adfærd ikke mindst omkring alkohol og debutalder. Forældreaftaler er en af de måder, hvor forældre bl.a. kan støtte hinanden i at udsætte unges alkoholdebut. Til forældrene tilbydes derfor oplæg, som sigter mod udarbejdelse af forældreaftaler for en klasse/årgang. Efter oplæggene drøftes forældreaftaler og evt. aftaler om blå mandag i klasserne. (Forældremøderne vil efter aftale typisk kunne afvikles 1-2 dage efter afvikling af oplæg om alkohol mm. for klassen inden forældremødet). Indhold: Sigter på, via dialog/viden og sammenhæng mellem flertalsmisforståelser og risikoadfærd, at forebygge tidlig alkoholdebut. Oplæggene for de unge og forældrene kommer omkring mange af de samme ting, men er dog ikke ens af den grund. Inputtene fra de unge kan ofte bruges i dialogen med forældrene på forældremødet. Oplæggene kan f.eks komme omkring: Portræt af en teenager- Unge og rusmiddelkultur, risikoadfærd Flertalsmisforståelser/sociale overdrivelser om alkohol - klikkere Forældre og grænsesætning Forældreaftaler Konfirmation og blå mandag (7. årgang) Tid og sted: Efter aftale, men primært i perioden august - oktober 2013 (7. årgang) og marts - juni 2014 (6. årgang). Kontakt: Street Team /SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale. 10

11 Skoletilbud/oplæg: Kriminalitet og konsekvens Baggrund: Unge omkring 15 års alderen er ofte ikke bevidste om, hvilke konsekvenser en begået kriminel handling har for dem, eller er usikre på, hvad der er kriminelt eller ikke. Målgruppe: 8. årgang. Indhold: Tilbuddet er tænkt som et supplement til den øvrige undervisning, som traditionelt finder sted om unge og kriminalitet. Street Team og Sydøstjyllands Politi tilbyder et fælles oplæg for 8. årgang om, hvilke konsekvenser en kriminel handling kan have for dem. Tilbuddet er 3-delt således: 1) Street Team besøger klassen/klasserne og snakker om den kriminelle lavalder (15), straffeattest, SSP s rolle ifm. unge og kriminalitet, personlige konsekvenser, stemplingsmekanismer, risikofaktorer m.m. Efter oplægget vises en relevant film, som følges op af diskussion. Street Team har stor fokus på at bringe eleverne i spil under hele forløbet. Dette gøres bl.a. igennem debatter, diskussioner, quizzer, rollespil mfl., hvor eleverne får mulighed for, og trænes i, at tage stilling og argumentere for egen og andres holdninger og synspunkter. 2) Eleverne og læreren laver gruppearbejde med udgangspunkt i en række cases, som alle har udgangspunkt i episoder/sager fra Horsens Kommune, hvor de i grupper prøver at vurdere evt. straf og konsekvenser med hel eller delvis gennemgang af virkelighedens udgave af casene. 3) En medarbejder fra politiet forebyggelsesafdeling følger op på gruppearbejdet og virkelighedens udgave af casene hvilken dom fik de unge, hvilke konsekvenser har det haft for dem osv. Svar på spørgsmål fra eleverne vedr. straffe. NB! Del 1 varer normalt 5-6 lektioner (anbefales), men kan evt. også tilbydes i en light version uden filmen og efterfølgende diskussion. De 3 dele kan både afvikles sammenhængende eller tidsmæssigt adskilt, men bør normalt afvikles inden for max. en uges tid. Tid og sted: Efter aftale, men primært i perioden oktober marts Kontakt: Street Team /SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale. Når der er lavet aftale med Street Team om del 1, orienterer vi Sydøstjyllands Politi, Forebyggelse, som selv kontakter skolen og aftaler tid og sted for del 3. Del 2 sørger skolen selv for inden del 3. 11

12 Skoletilbud: Forumteater - om sociale medier, digital mobning, kriminalitet og lignende. Målgruppe: årgang Forumteater: Tilbud fra SSP Horsens, hvor en teatergruppe (Horsens Amatør Teater) opfører en kort scene (typisk 6-8 min), hvor en ung/person oplever/bliver udsat for en eller anden form for uretfærdighed/problematisk situation. Scenen gennemspilles første gang uden stop eller kommentarer. Ved anden og tredje gennemspilning kan de unge stoppe scenen undervejs og komme med kommentarer/forslag til, hvordan man kunne forsøge at løse/undgå konflikterne/problemstillingerne ligesom der også er mulighed for at overtage en af rollerne, hvis man har forslag til, hvordan man løser scenens problem/dilemma. Scenen fortsætter derefter, nu med den nye løsning. De andre skuespillere forbliver i deres rolle, men reagerer i forhold til de nye input. Processen styres undervejs af en joker(street Team/skuespiller), som i praksis bringer de unges idéer og forslag op på scenen, får de unge til at reflektere over konfliktsituationer og problemstillinger, styrer opvarmnings- og værdiøvelser og som afsluttende med de unge evaluerer på hvad virkede? hvad virkede ikke? hvorfor virkede det ikke? var det realistisk? kan man gøre sådan i virkeligheden? hvad lærte vi? Forumteater afvikles over 2 sammenhængende lektioner, hvor der kan nå at blive opført 2 forskellige scener. Der er pt. 5 forskellige mulige scener/ problemstillinger at vælge mellem. Scenerne omhandler mange af de dilemmaer/situationer, man som ung kan komme ud for i en digital verden med sociale medier m.m. samt kriminalitets- og mobningsproblematikker. Se eksempler/videoklip fra mulige scener via linket nedenfor. 12 Pris: kr. Afregnes med SSP/Ungdomsskolen (dækker aflønning af 4-6 skuespillere) Kontakt: Street Team/SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale. Citat fra mor til 13-årig pige på Gedved skole: Jeg har lige haft min søde 13-årige datter i telefonen. De har været udsat for SSP`s Forumteater i dag. Hun var fuldstændig høj. Det har været en fantastisk oplevelse, helt realistiske skuespillere, der var kanondygtige og så relevant og interessant (som hun sagde). Hun ringer aldrig til mig på arbejde så det har gjort et kæmpe indtryk.

13 Skoletilbud/oplæg (NYT): It s Up 2 U Baggrund: I ungdomslivet er det vigtigste at være en del af noget at føle sig som en del af fællesskabet. De unge føler de skal leve op til hinanden for at føle sig accepteret. Det betyder, at de unge ofte går på kompromis med deres værdier, uden at vide hvad det kan have af konsekvenser for dem selv. Målgruppe: 5. eller 6. årgang + efterfølgende 30 minutters forældreoplæg. Indhold: Værdisætningerne ændrer sig i ungdomsårene og man udvikler sin personlighed yderligere igennem de valg man træffer. Derfor er det sundt at udvælge og gøre sig nogle overvejelser om hvad der er vigtigt i ens liv, og ikke mindst hvorfor. Igennem 2 lektioner sætter vi det at træffe det rigtige valg til debat. Der bliver sat spørgsmålstegn ved relationer, venskaber og gruppesammensætninger. Der er tale om en holdningsbearbejdelse hos de unge. Oplægget skal bidrage til elevernes dannelse og handlekompetence og dermed gøre eleverne i stand til at kunne tage aktivt stilling i deres eget liv som unge. Forældredelen: Street Team deltager i 30 min ved forældremøde hvor der følges op på klassens status, og hvor der er lagt op til dialog omkring teenageårenes udfordringer. Tid og sted: Efter aftale, men primært således: 5. årgang: sidste skolehalvår 6. årgang: første skolehalvår Kontakt: Street Team/SSP-koordinator Jan Asmussen, eller / for nærmere aftale 13

14 SSP-Kalender over udvalgte aktiviteter i SSP-regi 2013/2014 (NB!! Kan ændres/suppleres løbende) Møder: Dato/Tid Møde Sted * SSP-Byskolen Byskolen * Trygt Natteliv Restauratørmøde Hekkenfeldt * SSP+/Rusmiddelforebyggelse ungdomsuddannelser Ungdomsskolen, Falstersgade * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * Lokalrådsmøde Sydøstjyllands Politi * SSP-Byskolen Byskolen * SSP+/Rusmiddelforebyggelse ungdomsuddannelser Ungdomsskolen, Falstersgade * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug Fuglevang * SSP-Byskolen Byskolen * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * SSP-Byskolen Byskolen * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug CSU * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Byskolen Byskolen * 9-12 Vidensteam Unges Misbrug Learnmark * SSP-Nord Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Østbyen Sundparkhallen, Hybenvej * SSP-Syd Ungdomsskolen, Falstersgade * SSP-Byskolen Byskolen Temadage, Kurser, Aktiviteter: 14 Dato/Tid Aktivitet Sted Middelalderfestival i Horsens. Fængslet/Horsens Midtby Street Team og Sydøstjyllands Politi, Forebyggelse er (aften/nat) på gaden med fokus på de unge * 9-16 Introkursus for nye deltagere i SSP-netværk/-arbejde Ungdomsskolen, Falstersgade v/ssp-samrådets Sydøstjyllandskreds. Tilmelding til Jan Asmussen, * 9-17 Opsøgende Gadeplansarbejde SSP-Samrådet/Ungdomsringens fælles konference. Program og tilmelding på Dalum Landbrugsskole * Unges Trivsel SSP-Samrådets Sydøstjyllandskreds årlige gratis temaeftermiddag Tilmelding til Jan Asmussen, SSP-Horsens tilbyder gratis fællestransport. Campus Vejle, Boulevarden 48 i Vejle * Lokalråd+konference om Indbrud i privat beboelse Ungdomsskolen, Falstersgade SSP-Samrådets Årsmøde. Program udsendes ca. Vingstedcentret december/januar. Se * Sidste skoledag. Info sendes til skolerne forår 14 Lunden

15 Kontaktinfo ( pr ): Funktion Navn Mail Telefon SSP-koordinator Jan Asmussen / Ungdomsskolen Henrik Meldgaard / Street Team Thomas Press Street Team (Barsel > ) Lene Maagaard Street Team Pia Bach Hansen Street Team Anne Jensen Mission Possible (Akt-team) Ida-Lis Tillisch Mission Possible (Akt-team) Nina Nielsen U-Turn (misbrugstilbud unge under 18) CSU (misbrugstilbud for 18+ ) Politi: Forebyggelse Horsens Sektionsleder Politi: Landbetjent (Gedved/Hovedg.) Politi: Landbetjent (Brædstrup) John V. Jensen Hanne Møller / Jesper J. Christensen Thomas Østrup Flemming Bækgaard Politi: Forebyggelse SSP- Dennis Pedersen NORD + Sønderbro/Axelborg Politi: Forebyggelse SSP- Morten Eslund Andersen SYD Politi: Forebyggelse SSP- Jesper J. Petersen Byskolen/Vestbyen Politi: Forebyggelse SSP- Martin Bjørnskov ØST Politi: Forebyggelse SSP- Casper Kvist Byskolen/Vestbyen Politi: Forebyggelse/Færdsel Niels Bach Knudsen Politi: Det Kriminalpræventive Sekretariat Kuno Jensen

16 Street Team SSP Horsens Koordinator Jan Asmussen, mobil Teamet Pia Bach Hansen, mobil Anne Jensen, mobil Thomas Press, mobil SSP koordinator Jan Asmussen tlf Hvis du er ung, kan SSP/Street Team fx hjælpe med at... Lytte til dig og tale med dig om dine problemer i skolen, med dine venner, derhjemme osv. Tale med dig om kriminalitet, fx hvis du selv er begyndt at eksperimentere, hvis dine venner gør det, eller hvis du har været offer for kriminalitet. Oplyse dig om forbrug og misbrug af stoffer og alkohol og de skadelige virkninger, hvis du fx laver et projekt om det i skolen eller bare gerne vil vide mere om det. Snakke med dig om dine venner eller familiemedlemmer, hvis du er bekymret for dem pga. misbrug, hærværk, tyveri eller lignende. Hjælpe dig, hvis du eller en af dine kammerater har et misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Komme på besøg i din klasse og deltage i klassediskussioner om alle mulige emner efter aftale med skolen. Snakke med dig og dine forældre, hvis du synes, at det er svært at få dem til at forstå dig eller at få sagt det, som du egentlig ønsker at sige. Du kan altid henvende dig til SSP, hvis du som ung går og roder med nogle problemer. Du kan altid kontakte os anonymt. Base Falstersgade 24, 8700 Horsens Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab på gadeplan over for unge der, alene eller i grupper, opfører sig uhensigtsmæssigt eller er ude af kontakt med skole mv. Det kan være pga.: * begyndende kriminalitet * mistrivsel * stofmisbrug Street Team har fleksible arbejdstider, og kan derfor kontaktes, lige når du har brug for det. Teamet kan trække på specialister i forbindelse med afdækning eller støtte til unge med særlige problemstillinger. Hvis du er i krise eller har problemer, der virker uoverkommelige, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har lige nu. Du er ikke alene om at have det sådan. De fleste mennesker har perioder, hvor livet eller en situation opleves som så svær, at de ikke kan magte den alene. Derfor er det afgørende, at du får fortalt et andet menneske, at du har det svært, så du kan få den støtte og hjælp du har brug for. Hvis du er forælder, kan SSP/Street Team fx hjælpe med at... Tale med dig og dit barn, hvis du ønsker det Rådgive dig, hvis dit barn er på vej ud i problemer Rådgive dig, hvis dit barn har et problem med kriminalitet, misbrug af stoffer eller alkohol Pia Bach Hansen - tlf Anne Jensen - tlf Thomas Press - tlf Skaffe dig i kontakt med relevante samarbejdspartnere afhængig af den konkrete problemstilling Hjælpe dig med i samarbejde med skolerne at arrangere forældremøder om chat, alkohol, misbrug, kriminalitet m.m. Vi står altid klar til at drøfte dit barn, hvis du har brug for det, og du er velkommen til at kontakte os helt anonymt.

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen

Rusmiddelmateriale Værktøjskassen Rusmiddelmateriale Værktøjskassen 2 Indhold Indledning til Værktøjskassen... 1 6. klasse Emne: Fra barn til ung... 2 7. klasse Emne: Alkohol, hash & tobak... 3 8. klasse Emne: Rusmidler og misbrug et spørgsmål

Læs mere

Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler Samtaler med unge om rusmidler INSPIRATIONS- OG METODEHÆFTE TIL VEJLEDERE, MENTORER OG ANDRE, DER ARBEJDER MED UNGE I HVERDAGEN Fra bekymring til dialog og handling 1 Indhold Forord... 3 Hæftets opbygning

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19

I gennem 2012 har der været en positiv udvikling i arbejdet i SSP lokalgrupperne og SSP-lærersamarbejdet. 3/19 SSP årsrapport 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Samarbejder... 4 2.1 Forebyggelseskonsulenter... 4 2.2 Det Kriminalpræventive Råd (DKR)... 4 2.3 Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO)... 4

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS

SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS SKOLE-HJEMSAMARBEJDE I PRAKSIS Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013 1 Kolofon Skole-hjemsamarbejde i praksis Indsatser, der virker skole-hjemvejledernes erfaringer fra 2009-2013

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP

SSP-vejledning. en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP SSP-vejledning en håndsrækning til skoler og klubber fra Nyborg Kommunes SSP 1 Denne SSP-vejledning er tænkt som en håndsrækning til skoler og klubber i Nyborg Kommune vedr. forebyggende undervisning.

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

SSP & Forebyggelse. Farvel og tak. December 2014

SSP & Forebyggelse. Farvel og tak. December 2014 SSP & Forebyggelse December 2014 Farvel og tak Vi er blevet skilt. Har været igennem fasen med at pakke flyttekasser, fordele billeder og nipsting og forholde os til de sædvanlige u-pakkelige dimser og

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER

EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER EVALUERING FRA SPUK SOCIALT OG PÆDAGOGISK UDVIKLINGS- OG KURSUSCENTER Appendix 1 Forord KAPITEL 1 FORORD Team Succes startede i Vejle i 2008. Projektet blev startet af 5 skoleelever og en universitetsstuderende.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte e-mail: kk@tourette.dk

Læs mere