Første del: indsatsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første del: indsatsen"

Transkript

1 Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb mellem matematik og billedkunst Eleverne arbejder efter en designmodel, så de lærer at arbejde med processen fra idé til handling Elever skal producere flere produkter med samme design på forskellige materialer Elever arbejder aktivt med et softwareprogram og en vinylcutter Skoleugen udvides i projektforløbet med to timer. Konkretisering af aktiviteterne følger nedenstående 5 faser. Aktiviteter planlagt ud fra følgende designmodel: Fase 1

2 Eleverne introduceres til emnet design først gennem individuelle refleksionsøvelser og senere gennem gruppedrøftelse (her bruges metoder fra CL) - flg. spg. behandles : Hvad er udsmykning? Eleverne ser billeder til inspiration: Kan en udsmykning fortælle en historie? Hvad betyder det? Kom med ex. Eleverne påbegynder arbejdet med at lave en individuel mappe til alle opgaverne. Ansvarlig underviser: Pædagogisk profilleder Elevernes lærer gennem teori og praksis om drejning og spejling. Nogle af opgaverne foregår på klassen andre udenfor. Ansvarlig underviser: Matematiklærer og billedkunstlæreren Fra den 21.2 til den Fase 2 Elever, to lærere fra skolen, pædagogisk profilleder, viceskoleleder og de 8 lærerstuderende, der er knyttet til projektet introduceres gennem teori og praksis til undervisning. Til vinylcutter og den tilhørende software. Ansvarlig underviser: Arkitekt og FabLableder Den Fase 3 Eleverne arbejder med identitet. De arbejder først med at formulere spørgsmål, som giver svar på en klassekammerats personlighed. Herefter interviewe alle eleverne en kl.kammerat og gennem tegning visualisere, de den viden de får om han/hende. Interviewet optages på telefonen. Hovedspg.: Hvem er min ven? Ansvarlig underviser: Billedkunst og matematiklærer. Eleverne, de to lærere fra skolen og nogle af de lærerstudernede arbejder med det softwareprogram, de skal bruge i - vinylcutteren Ansvarlig underviser: Arkitekt Eleverne præsenteres for den udfordring, de skal arbejde med: Du skal designe et mønster til din klassekammerat, der fortæller noget om han/hendes personlighed Ansvarlig underviser: Arkitekt På baggrund af svar på interview fra Fase 2 tegner hver elev en råskitse i hånden Ansvarlig underviser: Billedkunstlærer Fra den til den Fase 4 Eleverne,skolens lærere, pædagogisk profilleder og nogle af de studerende trænes i softwareprogrammet til vinylcutteren. Eleverne gør efterfølgende deres designs klar til print. Ansvarlig underviser: Arkitekt Eleverne arbejde sideløbende med at gøre deres skitsetegning i hånden færdig. Ansvarlig underviser: Matematik og billedkunstlærer Eleverne arbejder i med print af deres design.

3 Ansvarlig underviser: Arkitekt Fra den 17.3 til den 21.3 Fase 5 Eleverne arbejder sammen med den tilknyttede pædagog, billedkunstlæreren og nogle af de studerende på at gøre udstillingen klar/færdig til fernisering. Hver elev har en særlig rolle. Den defineres først senere. Ansvarlig underviser: Pædagog De studerende, der ikke er tilknyttet undervisningen direkte, er med i undervisningen, som observatører og har en særlig rolle omkring evaluering og videndeling. Fra den 24.3 til den Hvordan adskiller indsatsen sig fra det, som I allerede gør i dag? Forløbet adskiller sig ved: Eksterne parter, der kvalificerer emnet og formålet med de indsatser der knytter sig til forløbet, inddrages konkret i undervisningen. Elever, lærere og lærerstuderende undervises sammen i nogle af de discipliner, der knytter sig til At teori og praksis knyttes sammen i et tværfagligt samarbejde mellem i matematik og billedkunst Alle faser i læringsforløbet synliggøres via en udstilling, som først er på skolen derefter flyttes den ned i byen. Et af produkterne bliver til en udsmykning på en glasvæg i byen. Der anvendes en designdidaktisk tilgang til at udvikle konkrete produkter. Hvilke aktører, fx lærere, elever eller andre samarbejdspartnere, skal inddrages i indsatsen? Følgende parter inddrages: Elever i 5.a leder Arkitekt Matematiklærer Billedkunstlærer Pædagog Lærerstuderende Repræsentanter fra skolens ledelse Er der særlige forhold, som kan få betydning for, om indsatsen vil virke, fx forældreopbakning, itudstyr, fysiske rammer og lign.? Forløbet kan kun gennemføres, hvis eleverne har adgang til computere med et specifikt softwareprogram. Skolen har ikke mulighed for at stille disse computere til rådighed over 5 uger, hvorfor der er lånt bærbare computere på Center for Undervisningsmidler.

4 Anden del: målet Beskriv jeres mål med indsatsen Hvad ønsker I i sidste ende, at jeres indsats skal føre til? Hvad er målet på kort sigt, og hvad er målet på lang sigt? Overvej fx hvem indsatsen skal gøre en forskel for, eller hvilken problemstilling den skal bidrage til at løse. Målet på den korte bane: at de elever, der normalt har svært ved at koncentrere sig i matematik, når der undervises fra bogen, udviser koncentration og er i flow at eleverne bliver i opgaven uden tanke for, hvem de arbejder sammen med, og at de arbejder videre i frikvarterne. at eleverne oplever en mere motiverende undervisning at eleverne får større forståelse for, hvordan teorietisk viden kan bruges til skabelse af konkrete produkter i en innovativ proces at eleverne kan visualisere deres ideer På den lange bane er målene: Revitalisere forbindelse mellem fysisk aktivitet og abstrakt tænkning Bidrage til forståelse af en bagvedliggende model for alle digitale teknologier Styrke elevernes design kompetence fra idéudvikling over skabelsesprocessen til endelig foretagesomhed =entreprenørskab Skabe en dyb forståelse for det digitale liv og det medierede samfund Brobygge mellem formellem og uformelle læringsmiljøer

5 På den korte bane ønsker vi ligeledes, at elever, lærere og andre undervisere i forløbet kan se værdien i at arbejde sammen om at kvalificere undervisningsforløbet. At alle parter tager ansvar for at eleverne bliver så dygtige som de kan. På den lange bane ønsker vi ligeledes, at eleverne og undervisere kan transformere den viden, de får under dette forløb til andre forløb, og at de får lyst til at bruge de faciliteter giver - også i deres fritid og gerne sammen med andre - heriblandt deres forældre. Beskriv hvilke succeskriterier I har for jeres indsats. Hvornår er jeres indsats en succes? Vores succeskriterier afspejler vores mål både på den korte og den lange bane. Hvilke tegn/indikatorer vil kunne vise, at I har nået jeres mål? Beskriv fx den adfærd, de omstændigheder, de holdninger eller øvrige forhold, som I vil se forandret som følge af jeres indsats. Vi ser, at de elever som normalt har svært ved at koncentrere sig, når der er undervisning fra bogen er mere aktive. Flere elever bliver i arbejdet, når det ringer eller tager det med hjem og arbejder videre. At færre elever søger over i deres normale fællesskaber under arbejdet. At færre elever fokusere på ringetider og spisepause osv. Elever siger fx vi har jo glemt at holde pause. At eleverne kan koble den teoretiske viden de får om programmering, spejling og drejning til et konkret produkt. At eleverne kan tegne deres ideer i hånden.

6 Tredje del: sammenhængen mellem indsats og mål Antagelse Indsats Mål Beskriv hvordan jeres indsats fører til det ønskede mål Beskriv hvordan I forventer, at indsatsen og de konkrete aktiviteter vil føre til jeres mål. Overvej hvad der vil ske trin for trin fra I sætter indsatsen i gang og til I når jeres mål. Træk på den viden I allerede har fra egne erfaringer eller fra forskning og undersøgelser. Indsats: Vi arbejder med spejlinger og drejninger i matematik i teori, men med hovedvægt på den praktiske kobling Antagelse: At praksislæring er god til at inkludere de elever, som har svært ved det boglige. En stor del af vores elever har en anden etnisk baggrund, så deres dansk- og læsefaglighed kan være udfordret. Mål: At de elever, der normalt har svært ved at koncentrere sig i matematik, når der undervises fra bogen, udviser koncentration og er i flow Indsats: Vi sætter eleverne i tilfældige og blandede grupper uden en bevidst skelen til faglige styrker eller svagheder og træner opgavefokus. At vi har fokus på at opgaven er mangfoldig og tilgodeser flere intelligenser Antagelse: At elevernes evne til at arbejde sammen på tværs af køn og kompetencer øges ved at italesætte, at det er opgaven, der er interessant og ikke personsammensætningen. At opgaven gøres mere interessant, hvis der er forskellige vinkler og valgmuligheder i at løse opgaven. Mål: At eleverne bliver i opgaven uden tanke for, hvem de arbejder sammen med, og at de arbejder videre i frikvarterne. Indsats: Vi arbejder struktureret med processen fra idé til konkret handling/produktfremstilling Antagelse: At vi kan skabe større motivation ved at gribe fat i en teknologi, som kan programmeres til et endelig produkt et produkt, der er fremkommet af elevernes egne idéer. At motivationen øges, hvis idéen kan ses og røres ved. Mål: At eleverne oplever mere motiverende undervisning. Indsats: Vi fortæller om teknologierne og prøver dem af i praksis på forskellige måder Antagelse: At eleverne får et øget kendskab til programmering og skabelsen af konkrete produkter ved at prøve tingene af i praksis og her selv erfare, hvad der virker og hvordan programmeringen hænger

7 samme med produktet. Ved at arbejde innovativt antages, at elevernes opnår øget kendskab til procesarbejde. Mål: at eleverne får større forståelse for, hvordan teorietisk viden kan bruges til skabelse af konkrete produkter i en innovativ proces. Indsats: Vi arbejder målrette med at visualisere idéerne både digitalt og i hånden som tegning Antagelse: At elevernes bliver dygtigere til at sætte tegn på deres idéer, så de giver værdi for andre Mål: at eleverne kan visualisere deres idéer. Hvordan ser I sammenhængen mellem jeres mål for projektperioden og de overordnede mål for folkeskolereformen? Beskriv bl.a. hvordan jeres indsats bidrager til, at alle elever bliver så dygtige, som de kan. Sammenhængene mellem projektets mål og 3 af de overordnede mål for reformen; 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Ad 1 Konkretiseres ved at forløbet dels forlænges med 2 timer mere om ugen til fordybelse, og dels ved at undervisningen styrker sammenhængen mellem teori og praksis ved at lade eleverne lave konkrete produkter. De laver dels et tryk på en bluse til en kammerat. Det samme design trykkes på glas og andre materialer, så eleverne kan se og lære om flere tilgange. Ad2 Konkretiseres ved at elevernes arbejder sammen i grupper på tværs af køn, etnicitet og social baggrund, fordi opgavefokus bevidst trænes. Endvidere styrkes den praktiske - og anvendelsesorienterede læring, hvilket forhåbentlig giver større læring hos de elever som er boglig udfordrede. Ad3. Konkretiseres ved at samarbejde med eksterne parter med det formål at kvalificere forløbet og supplere opgaven med viden og materialer, som ikke er på skolen. Ved at hente professionel viden i lokalsamfundet, på seminariet eller i forældregruppen kvalificeres og muliggøres forløbet.

8 Fjerde del: evalueringsplanen Beskriv hvordan I vil holde øje med forandringerne Hvordan vil I undervejs vurdere, om der sker de forandringer, som I forventer? Overvej fx om I vil observere undervisningen, interviewe elever og/eller lærere, registrere elevernes aktive deltage i undervisningen, gennemføre tests, osv. Overvej også hvornår det vil være relevant at indsamle disse data. Forandringerne undervejs vurderes ved; At vi har inviteret lærerstuderende med i undervisningen, hvis primære opgave bliver at observere og indsamle data, der er relevante for viden om den forandring, vi ønsker at se. De studerende laver notater til de forskellige discipliner under faserne. De interviewer ligeledes elever og forældre. Beskriv hvem der er ansvarlige for at følge og registrere de forandringer, som jeres projekt gerne skal medføre. Er det fx lærerne, skoleledelsen, den kommunale konsulent eller andre involverede, der er ansvarlige for at følge virkningerne af jeres indsats? De studerende er ansvarlige for indsamling og bearbejdelse i samarbejde med pædagogisk profilleder og underviserne i FabLab. Kommune Skole Kontaktpersons mailadresse Vejle NOVAskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform?

Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Hvilke udfordringer og muligheder ser I i forhold til den nye folkeskolereform? Muligheder: Vi skal tænke anderledes Folkeskolen har med reformudspillet fået en markant udfordring, som giver muligheder

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM ALSIDIG UDVIKLING FORSKNINGSBASERET VIDEN OM DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Alsidig udvikling... side 3 2. Når hele skolen sætter ind... side 5 3. Undervisningsprogrammer i alsidig udvikling...

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere