Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler"

Transkript

1 Kriminalitetsforsikring i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1 Hvem er dækket? 1.1 De sikrede Sikrede er den virksomhed, der er anført på policen, samt datterselskaber, hvor virksomheden har bestemmende indflydelse, jfr. punkt Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker tab, som konstateres i Danmark, medmindre andet står i policen. 3 Hvad dækker forsikringen? 3.1 Ansattes berigelsesforbrydelser Sikredes tab Forsikringen erstatter sikredes tab forårsaget af en ansat, som handler alene eller i medvirken med andre, ved tyveri, hærværk, underslæb, mandatsvig, bedrageri, herunder databedrageri, eller nogen anden strafbar handling Tredjemands tab Forsikringen dækker tab i tilfælde af, at sikrede er erstatningsansvarlig for tredjemands tab, forårsaget af en ansat, som handler alene eller i medvirken med andre, ved tyveri, hærværk, underslæb, mandatsvig, bedrageri, herunder databedrageri, eller anden strafbar handling Definitioner a) Strafbar handling Ved strafbar handling forstås strafsanktionerede handlinger i Borgerlig Straffelov. Handlinger begået uden for Danmark skal være strafsanktionerede efter det pågældende lands retssystem og dansk ret. b) Ansatte Ved ansatte forstås personer, der er antaget af sikrede i et normalt ansættelsesforhold og arbejder under sikredes instruktions- og kontrolbeføjelse, herunder volontører, vikarer og lignende. c) Tredjemand Tredjemand omfatter i denne forsikrings dækning ikke sikredes ansatte, bestyrelsesmedlemmer, aktionærer eller ejere samt disses nærtstående Undtagelser ved ansattes berigelsesforbrydelser a) tab påført af en ansat, som sikrede har ansat med viden om, at denne er straffet for berigelseskriminalitet, b) tab påført af en ansat, efter at en direktør eller anden ledende medarbejder hos sikrede er blevet bekendt med, at den ansatte har begået berigelseskriminalitet i dennes nuværende eller tidligere stilling, c) tab påført af en ansat, som ejer eller kontrollerer mere end 5% af sikredes aktiekapital i virksomheden eller et af dennes datterselskaber, eller hvor sikrede er et interessentskab eller lignende, samt tab forvoldt af en interessent, komplementar eller lignende, d) tab påført af en ansat, hvis den ansatte har adgang til at foretage endelig afstemning af en konto, og hvis den ansatte samtidig alene har prokura eller dispositionsadgang til den pågældende konto. 3.2 Computerkriminalitet Data- og kontooverførselsbedrageri Forsikringen erstatter a) sikredes direkte tab, der skyldes tredjemands strafbare manipulation af data, programmer eller rutiner i sikredes computersystemer med forsæt til at opnå uberettiget vinding, b) sikredes direkte tab ved en banks eller en finansiel institutions uberettigede elektroniske dispositioner over sikredes konti, der skyldes tredjemands forledelse med forsæt til at opnå uberettiget vinding. Forsikringen dækker dog ikke, hvis sikrede er berettiget til erstatning fra den pågældende bank eller finansielle institution Computervirus bortfjernelse af virus samt til reproduktion eller genetablering af data ved virusinfektion i sikredes software, programmer eller andre elektronisk lagrede data eller oplysninger i sikredes computersystemer Ansattes datasabotage genetablering af data ved ansattes forsætlige og Codan Forsikring A/S KRI E side 1

2 strafbare sabotage, hærværk eller destruktion af sikredes software, programmer eller andre elektronisk lagrede data eller informationer Tredjemands datasabotage eller hacking reproduktion eller genetablering af data ved tredjemands forsætlige og strafbare sabotage, hærværk eller destruktion af sikredes software, programmer eller andre elektronisk lagrede data eller informationer ved ulovlige indtrængen (hacking) i sikredes computersystemer Undtagelser ved computerkriminalitet tab som følge af tabt computertid, driftsstop, driftstab eller andre indirekte tab tab eller udgift, som sikrede er berettiget til at kræve erstattet hos andre, såsom en bank, en edb-central eller lignende. 3.3 Falske veksler og pengesedler Forsikringen erstatter sikredes direkte tab ved, at sikrede som betaling for varer og tjenesteydelser i god tro og under sædvanlig drift har modtaget en falsk bank- eller postveksel og/eller falske pengesedler. 4 Hvad dækker forsikringen ikke? 4.1 Generelle undtagelser a) tab som følge af ansattes strafbare handlinger, når disse involverer handel med værdipapirer og andre finansielle instrumenter, lån, bulkvarer og lignende, b) moms eller indirekte tab, såsom overarbejde, udebleven gevinst, tab af dækningsbidrag, rente eller anden indtægt samt tab af goodwill, c) omkostninger eller udgifter i forbindelse med konstatering af tabet eller dets omfang, herunder udgifter til opklaring, revision eller retsforfølgning, d) tab som følge af afpresning og bortførelse (kidnapning), e) bøder, bodsbeløb eller punitive damages, f) tab, som udelukkende bevises ved resultatberegning eller lageroptælling (svind), g) tab, som følge af afsløring af forretningshemmeligheder, herunder fremstillingsprocesser eller anden fortrolig information, uafhængigt af, hvorvidt denne er beskyttet ved patent, varemærke, ophavsret eller lignende, h) tab, som udgør lønninger, provisioner, kommissioner, honorarer, overskudsdeling, bonus, tantiemer eller lignende, betalt af sikrede, i) tab, forårsaget ved kernereaktion, radioaktiv bestråling eller radioaktiv forurening, eller nogen handling eller noget forhold der følger heraf, j) tab, der direkte eller indirekte er en følge af krig, krigslignende forhold, borgerkrig, revolution eller borgerlige optøjer, eller som skyldes offentlige myndigheders indgriben, strejke, lockout, blokade eller lignende. 4.2 Sikkerhedsforskrifter a) Sikrede skal til enhver tid efterleve sædvanlige og betryggende sikkerhedsforholdsregler for ekstern edb-kommunikation, herunder de sikkerhedsregler, der er aftalt med bank eller anden finansiel institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler. b) Der skal være installeret firewall ved opkobling til eksternt miljø samt sædvanligt virusdetektionsprogrammel i sikredes computersystemer. Virusdetektionsprogrammellet skal til enhver tid være opdateret med den seneste tilgængelige version. c) Server skal være placeret i et låst og adgangsbegrænset miljø. d) Der skal anvendes brugeridentifikation og personligt kodeord. som opfylder passwordkvalitet i henhold til God IT-skik. e) Sikrede skal tage sikkerhedskopi (backup) af data og systemer mindst hver 5. arbejdsdag. f) Penge, pengerepræsentativer og værdipapirer med en værdi på over kr. skal opbevares i aflåst pengeskab eller boks. g) Udstedelse af checks med en værdi på over kr. skal underskrives af mindst to personer med bemyndigelse hertil. Tilsidesættelse af disse forskrifter medfører, at sikrede mister retten til dækning, hvis skaden er sket som følge af tilsidesættelsen Codan Forsikring A/S KRI E side 2

3 5 Hvornår dækker forsikringen? 5.1 Forsikringsperioden Forsikringen dækker strafbare handlinger, der begås og konstateres efter forsikringens ikrafttræden og før dens ophør. For så vidt angår dækning af ansvar for tredjemands tab, anses tabet for konstateret, når kravet er rejst mod sikrede. Tab, der anmeldes senere end 3 måneder efter forsikringens ophør, er ikke dækket. 5.2 Datterselskaber Forsikringen dækker datterselskabers tab, der konstateres efter, at datterselskabet er blevet omfattet af forsikringen, men før det tidspunkt, hvor datterselskabet udgår af dækningen. 6 Hvordan opgøres erstatningen? 6.1 Elektroniske data Dækning med hensyn til elektroniske data ydes kun, hvis sådanne data faktisk reproduceres eller genetableres. Erstatningen er begrænset til sikredes udgift til fremmed teknisk bistand med henblik på overførsel eller kopiering af data, som sikrede selv skal stille til rådighed. 6.2 Udenlandsk valuta Ved erstatning af tab i en anden valuta end danske kroner erstattes skaden højest med modværdien i danske kroner omregnet efter middelkursen i København den dag, hvor tabet konstateres, eller den dag, hvor kravet rejses mod sikrede. 6.3 Værdipapirer Ved tab af værdipapirer omfatter erstatningen kontantværdien på den sidste arbejdsdag umiddelbart før den dag, hvor tabet opdages. Værdipapirer omfatter aktiebreve, obligationer, gældsbreve og andre lignende dokumenter, men ikke penge. 7 Forsikringssum 7.1 Generelt Policens samlede dækningssum er anført i forsikringspolicen og er den højeste grænse pr. år for Codans forpligtelse. Dette gælder, uanset om policen omfatter en eller flere af de ovenfor anførte dækninger. 7.2 Skader, der omfatter flere dækninger Den dækningssum, der er anført i forsikringspolicen for hver af de aftalte dækninger, udgør den højeste grænse pr. år for Codans forpligtelse med hensyn til den pågældende dækning. Ved tab, der er omfattet af flere af de aftalte dækninger, er Codans forpligtelse begrænset til den forsikringssum, som er den største under de pågældende dækninger. 7.3 Selvrisiko Den selvrisiko, der er nævnt i policen, trækkes fra erstatningen for hvert enkelt tab. 7.4 Serieskader Tab, der påføres sikrede ved en sammenhængende serie af handlinger, som begås af samme person, alene eller i medvirken med andre, anses for at udgøre et enkelt tab. Dækningen er maksimeret som angivet i afsnit 7.1, og der vil kun blive fratrukket én selvrisiko. 8 Hvis der sker en skade 8.1 Anmeldelse af skade Hvis en dækningsberettiget skade er indtrådt eller formodes at være indtrådt, skal det omgående anmeldes til Codan. Der kræves ikke politianmeldelse, medmindre Codan anser det for nødvendigt som led i dokumentation af den strafbare handling. 8.2 Anerkendelse af erstatningspligt Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav ved ansvar for tredjemands tab må kun ske med Codans samtykke. Codan træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 8.3 Regres Når og hvis Codan udbetaler en erstatning, overtager Codan i enhver henseende sikredes eventuelle krav mod tredjemand. Sikrede har pligt til at bistå Codan med oplysning og dokumentation m.v. i skadetilfælde, herunder med hensyn til tredjemands erstatningskrav mod sikrede samt med hensyn til oplysninger, som er nødvendige af hensyn til Codans eventuelle regres Codan Forsikring A/S KRI E side 3

4 8.4 Anden forsikring mod samme risiko I skadetilfælde skal sikrede straks give Codan besked, hvis der er tegnet anden forsikring mod samme risiko. Har den anden forsikring taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der er tegnet anden forsikring, gælder samme forbehold for denne forsikring. Forsikringerne dækker så skaderne forholdsmæssigt Hvis der er tegnet en speciel forsikring mod en risiko, der i øvrigt er omfattet af denne forsikring, dækker den specielle forsikring. I så fald bortfalder dækningen for risikoen på denne forsikring. 9 Betaling af præmie m.v. 9.1 Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende et giroindbetalingskort til den adresse, som sikrede har opgivet. Præmien kan også betales gennem betalingsservice (BS) eller Codan Konto Service (CKS). 9.2 Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens præmieforfaldsdage. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyr opkræves sammen med præmien. Præmien skal betales senest den dato, der står på indbetalingskortet eller på betalingsoversigten. Hvis Codan ikke har modtaget indbetalingen rettidigt, sendes en påmindelse med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. Der opkræves et gebyr for påmindelsen. Gebyret tillægges næste opkrævning. Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 9.3 Gebyrer, afgifter og renter Codan er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr for opkrævning af præmien samt morarenter ved for sen betaling, samt rykkergebyr (se afsnit 9.2). Codan kan herudover beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. 10 Præmiens regulering 10.1 Almindelig præmieregulering Forsikringen er tegnet med præmieregulering, og den anførte præmie betragtes som et præmieforskud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag. Præmien beregnes efter antallet af beskæftigede/enheder, og præmieregulering kan foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato Sikrede har pligt til at oplyse om risikoforandringer inden den 21. i forfaldsmåneden. På forlangende skal sikrede dokumentere rigtigheden af disse oplysninger. Efterkommer sikrede ikke sin oplysningspligt, er Codan berettiget til at fastsætte præmien efter skøn Indeksregulering Præmien indeksreguleres på baggrund af summarisk lønindeks der udgives af Danmarks Statistik. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik Der indeksreguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Præmierne ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det indekstal, der er anført på policen. 11 Anmeldelse af forandringer 11.1 Generelt Sikrede skal straks underrette Codan, hvis der sker ændringer i den risiko, der er anført i policen. Codan træffer herefter bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Codan Forsikring A/S KRI E side 4

5 Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Codan i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket Codan mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været kendt Akkvisitioner Forsikringen dækker automatisk nye datterselskaber, der er købt eller dannet i forsikringsperioden, forudsat at sikrede senest 60 dage efter selskabets erhvervelse eller oprettelse giver Codan besked herom. Det er en betingelse for dækning af datterselskaber, at det pågældende selskab er underlagt sikredes bestemmende indflydelse. udløb. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den et år ad gangen. Sikrede er ved den årlige fornyelse af forsikringen forpligtet til efter Codans anmodning at afgive fornødne risikooplysninger. I indtil 14 dage efter en skades anmeldelse er hver af parterne berettiget til at opsige forsikringen med en måneds skriftlig varsel til den første i en måned. 13 Tvister Tvister vedrørende forsikringens dækning afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret eller Østre Landsret Sikrede har bestemmende indflydelse, hvis: a) Sikrede alene eller sammen med andre datterselskaber besidder flertallet af stemmerettighederne i selskabet eller har en ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i det organ, der har den overordnede ledelse i selskabet, eller b) Sikrede er aktionær eller anpartshaver og har ret til på grundlag af vedtægterne eller aftale at udøve en bestemmende indflydelse i selskabet, eller c) Sikrede besidder aktier eller anparter i selskabet og udøver en bestemmende indflydelse Forsikringen dækker ikke strafbare handlinger foretaget forud for akkvisitionen. Codan forbeholder sig ret til at revurdere præmie og/eller vilkår ved akkvisition Opkøb eller fusion Hvis sikrede opkøbes eller fusioneres med et andet selskab, således at sikrede ikke er det fortsættende selskab, ændres dækningen under forsikringen til alene at gælde for krav baseret på strafbare handlinger før opkøbet eller fusionen. 12 Hvordan fornyes og opsiges forsikringen? Forsikringen kan fra hver af parternes side opsiges med 1 måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs Codan Forsikring A/S KRI E side 5

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12.

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12. dqn POLICE Udskrevet den: 30,1 2.98 G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen 38 279L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: 663 183 985 1 Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E

Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Kolonihaveforbundet For Danmar Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR Ja 01.01.2004

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere