GENERELLE OPLYSNINGER...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE OPLYSNINGER..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 PÅTEGNINGER... 4 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 HOVEDKONKLUSIONER... 5 REGNSKABSRESULTAT... 5 INDTÆGTER... 6 HVOR KOM PENGENE FRA?... 7 HVEM BRUGTE PENGENE?... 8 DRIFTSVIRKSOMHED... 9 ANLÆG (EXCL. JORDFORSYNINGEN) JORDFORSYNING FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OVERSIGTER FINANSIERING HOVED OG NØGLETAL REGNSKABSOPGØRELSE UDGIFTSBASERET REGNSKABSOPGØRELSE REGNSKABSOVERSIGT BALANCE ANDRE OVERSIGTER ØVRIGE FORPLIGTELSER ØVRIGE OPLYSNINGER PERSONALEOVERSIGT REGNSKABSBEMÆRKNINGER UDVALGSBEMÆRKNINGER ØKONOMI PLANLÆGNINGPLANLÆGNING BØRN, UDDANNELSE OG INTEGRATION KULTUR OG FRITID TEKNIK OG MILJØ SUNDHED OG OMSORG HANDICAP, SOCIALPSYKIATRI OG MISBRUG ERHVERV, INNOVATION OG ARBEJDSMARKED BØRN, UNGE OG FAMILIE NOTER... 82

2 Generelle oplysninger Kommuneoplysninger Kommune Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Slagelse 1. januar december Byråd Lis Tribler, borgmester Stén Knuth, 1. viceborgmester Niels O. Pedersen, 2. viceborgmester Direktion Søren Lund Hansen, kommunaldirektør Lars Hansen, servicedirektør Ole Kristensen, økonomidirektør Vini Lindhardt, uddannelsesdirektør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Årsberetning 2

3 Generelle oplysninger Borgmesterens forord Slagelse Kommune kan igen fremlægge et årsregnskab med overskud på driften. Det positive resultat skyldes, at der i er brugt færre penge, end der var budgetteret med. Samlet har der i været et mindreforbrug på driften på 156,5 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 % af det korrigerede udgiftsbudget. Kommunernes Landsforening har tilkendegivet, at de samlede serviceudgifter i kommunerne i forventes at være cirka seks mia. kr. lavere end det budgetterede. Situationen i Slagelse Kommune er dermed i tråd med den samlede situation på landsplan. Når Slagelse Kommune på trods af krisetider kommer ud af med et overskud, skyldes det, at der i hele organisationen har været stor fokus på økonomistyring. Jeg vil gerne benytte anledningen til at rette en tak til de mange budgetansvarlige ledere og chefer, som i har videreført arbejdet med at sikre balance og styring på deres områder. Det er helt afgørende, at vi har hånd i hanke med økonomien i en tid, hvor kommunens indtægter er vigende. Hovedparten af de sparede midler vil blive søgt overført til kommende budgetår. Det gælder både driftsmidler og anlægsmidler, og det sker i henhold til kommunens retningslinjer for overførsel af mindre- og merforbrug mellem regnskabsårene. På den måde er besparelserne med til at forbedre økonomien i de kommende år, og det bliver der brug for. Ser vi fremad, står det klart, at det økonomiske råderum vil svinde yderligere ind de kommende år. Det skyldes hovedsageligt færre indtægter på grund af lavere beskatningsgrundlag og vigende indbyggertal. Heldigvis er der også lyspunkter. Opførelse af Region Sjællands psykiatrisygehus, udbygning af Slagelse Sygehus, investeringer i uddannelsessektoren og indvielse af omfartsvejen vest om Slagelse giver god grund til optimisme. Og med fortsat fokus på økonomistyring vil der også i fremtiden komme regnskabsår med sorte tal på bundlinjen. På byrådets vegne Lis Tribler Borgmester Årsberetning 3

4 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt Slagelse Kommunes årsberetning for til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Slagelse Kommune, den 22. maj 2013 Lis Tribler Borgmester Søren Lund Hansen Kommunaldirektør Årsberetning 4

5 Hovedkonklusioner Regnskabsresultat Resultatopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab A. Det skattefinansierede område Indtægter skatter, tilskud og udligning , , , ,3 Driftsudgifter 4.167, , , ,9 Driftsresultat før finansiering -343,5-212,8-186,9-343,4 Renter m.v. -5,8-1,6 8,9 8,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -349,3-214,4-178,0-334,6 Anlægsudgifter (excl.forsyningsvirksomhed) 252,7 434,9 567,2 393,5 Jordforsyning 6,1-8,9-47,7-42,4 Resultat af det skattefinansierede område -90,5 211,6 341,5 16,5 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8 0,0 1,9-2,2 Resultat i alt -84,7 211,6 343,4 14,3 Konklusion regnskabsresultat Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed i på 334,6 mio. kr. og årets samlede resultat er et underskud på 14,3 mio. kr. Resultatet viser som de foregående år et driftsoverskud, som finansierer en stor anlægsaktivitet, og set over perioden er der tale om en samlet balance i resultatet. Resultatet er et udtryk for, at der også i har været stor fokus på økonomistyringen i hele den kommunale organisation. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug for de samlede driftsudgifter på 154,3 mio. kr. Mindreforbruget udgør samlet 3,5 % af det bevilgede driftsbudget. Årsberetning 5

6 Hovedkonklusioner Indtægter Indtægter i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Indtægter Skatter , , , ,1 Tilskud og udligning , , , ,2 Indtægter i alt , , , ,3 Konklusion indtægter Der er en merindtægt på 37,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Under skatter vedrører det blandt andet afgørelse om ejendomsvurdering for Slagelse Sygehus, som indebar at kommunen skulle tilbagebetale dækningsafgift for årene 2006 og Vedrørende tilskud og udligning skyldes mindreforbruget dels, at der oprindeligt var budgetteret med en tilbagebetaling til staten på 20 mio. vedrørende beskæftigelsesområdet, men den faktiske tilbagebetaling blev ved midtvejsreguleringen opgjort til 10,7 mio. kr. og afregnes i Dernæst er beskæftigelsestilskuddet for blev forhøjet med 27 mio. kr. grundet stigende ledighed. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 2,2 mio. kr. vedrører primært skatterne. Der i det korrigerede budget medtaget tilbagebetaling vedrørende fejl i ejendomsvurderinger samt klager generelt over ejendomsvurderingen. Der er i midlertidig modtaget kompensation for tilbagebetalingen som følge af fejl i ejendomsskattesystemet fra Staten, men så sent på året at dette ikke er medtaget i det korrigerede budget. Årsberetning 6

7 Hovedkonklusioner Hvor kom pengene fra? Finansieringsindtægter mio. kr. Grundskyld -230,4 Selskabsskat -17,6 Kommunal indkomstskat ,1 Udligning og tilskud ,2 Grafen ovenfor viser at kommunens finansieringsindtægter primært kommer fra indkomstskatter som udgør 56 % af vores finansieringsindtægter og 39 % kommer fra udligning og generelle tilskud fra staten. Årsberetning 7

8 Hovedkonklusioner Hvem brugte pengene? Her ses en grafisk visning af udgiftsforbruget fordelt på fagområder. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger af de enkelte fagområder længere fremme i denne beretning. Netto driftsudgifter Udgifter i mio. kr. Børn, Unge og Familie 227,3 Økonomi 422,3 Plan- og Byg 1,8 Erhverv, Innovation og arbejdsmarked 1.016,4 Børn, uddannelse og Integration 1.088,9 Sundhed og Omsorg 993,8 Handicap og Socialpsykiatri 328,5 Kultur og Fritid 122,2 Teknik og Miljø 176,7 Grafen vise de enkelte udvalgs netto driftsudgifter for, hvilket vil sige at grafen er udarbejdet på baggrund af driftsudgifter og indtægter fratrukket statsrefusion. Udgifter og indtægter på forsyningsområdet samt jordforsyning, er ikke medregnet. Årsberetning 8

9 Hovedkonklusioner Driftsvirksomhed Driftsudgifter i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 1 Økonomiudvalget 411,8 531,4 502,0 422,3 2 Plan- & Byggeudvalget 1,8 3,3 3,8 1,8 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 1.082, , , ,9 4 Kultur- & Fritidsudvalget 128,7 131,4 131,0 122,2 5 Teknik- & Miljøudvalget 186,7 178,0 183,1 176,7 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 849, , ,7 993,8 7 Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 291,6 332,9 349,8 328,5 8 Erhvervs-, Innovations & Arbejdsmarkedsudvalget 941,1 964, , ,4 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 273,9 233,8 210,5 227,3 Driftsudgifter i alt 4.167, , , ,9 Konklusion driftsudgifter Samlet for alle udvalgene er der et mindreforbrug på 154,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører den løbende drift, tværgående puljer samt uforbrugte overførsler fra 2011 til. På Økonomiudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 79,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifterne for. Der er tale om et stort mindreforbrug som fordeler sig på følgende hovedområder overskud på beredskab på 4,9 mio. kr., puljer 23,2 mio. kr. og administration under de enkelte centerchefer 23,5 mio., samt tværgående områder 30,5 kr. Regnskabsresultatet for for Plan- og byggeudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 2 mio. kr. Børne-, Uddannelse- og Integrationsudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. for de 3 politikområder Skoler, Dagtilbud samt Produktionsskoler og Integration. Skoler/SFO udviser et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på 5,9 mio. kr. på centrale konti vedrørende Skoler/SFO og et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. på områdets virksomheder. Vidtgående specialundervisning udviser merforbrug 10,7 mio. kr. Dagtilbud udviser et mindreforbrug 22,3 mio. kr. Af det samlede antal virksomheder har 5 virksomheder et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. og 46 virksomheder har et samlet mindreforbrug på 23,0 mio. kr. Heraf har det centrale område et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Produktionsskoler og Integration udviser samlet et merforbrug på 0,9 mio. kr. som fordeler sig med merforbrug på 1,0 mio. kr. på Produktionsskoler og EGU og mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på integrationen. Årsberetning 9

10 Hovedkonklusioner Konklusion driftsudgifter (Fortsat) Regnskabsresultatet for for Kultur- og Fritidsudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt således på Kultur 2,0 mio. kr., Fritid 5,5 mio. kr. og Biblioteker 1,3 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget har et samlet mindreforbrug på det skattefinansierede område på 6,4 mio. kr. og på det brugerfinansierede område på 3,7 mio. kr. Det vil sige, at der samlet set er et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet for for Sundheds- og omsorgsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr.. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 9,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på overførselsudgifter (boligstøtte og personlige tillæg). Det positive resultat er en følge af bevidst økonomistyringskoncept, kombineret med et konstant fokus på effektiviseringer. Regnskabsresultatet for Handicap- og Socialpsykiatriudvalget udviser et mindreforbrug på i alt 21,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 6,0 mio. kr. vedrører myndigheds-området, fordelt med 5,0 mio. kr. på serviceudgifter og 1,0 mio. kr på overførselsudgifter samt 15,3 mio. kr. vedrørende virksomheds-området. Regnskabsresultatet for for Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 7,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. på overførselsudgifter Regnskabsresultatet for for Børne-, Unge- og Familieudvalget udviser samlet et merforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Myndighedsområdets fire hovedområder, Plejefamilier og Opholdssteder, Døgninstitutioner, Sikrede døgn og Forebyggende foranstaltninger, tegner sig for det samlede for et merforbrug på 18,2 mio. kr.. Sundhedstjenesten og Tandplejen har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget i skyldes overført merforbrug fra Der er iværksat handleplaner på området. Årsberetning 10

11 Hovedkonklusioner Anlæg (excl. Jordforsyningen) Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Anlægsudgifter 1 Økonomiudvalget 57,5 12,0 23,6 12,0 2 Plan- & Byggeudvalget 0,3 1,5 7,2 2,9 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 51,8 25,8 26,6 18,2 4 Kultur- & Fritidsudvalget 29,5 49,9 94,8 41,5 5 Teknik- & Miljøudvalget 83,5 98,1 108,7 108,9 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 10,3 127,9 167,0 133,7 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 14,6 118,2 140,0 74,4 8 Erhvervs-, Innovations- & Arbejdsmarkedsudvalget 5,2 1,5-0,7 1,9 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 252,7 434,9 567,2 393,5 Konklusion anlægsudgifter Anlægsudgifterne er 173,7 mio. kr. mindre end bevilget i det korrigerede budget hvilket udgør 30,6 % af anlægsbudgettet. Også i 2011 blev der gennemført færre anlæg end budgetteret og dermed overført 96 mio. kr. til. Beløbet indgår i nedenstående opgørelse over tillægsbevillinger. De største mindreforbrug findes inden for: Handicap- og Socialpsykiatriudvalget med 65,6 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om forsinkelser i byggerier af boliger (efter Lov om Almene Boliger). Kultur- og Fritidsudvalget med 53,3 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om etablering af erstatningsbaner ved Sikringen (17,9 mio. kr.), Projekt Teater (8,9 mio. kr.), Ny Trelleborg (8,5 mio. kr.) og ny tribune på Slagelse Stadion (6 mio. kr.) Sundheds- og Omsorgsudvalget med 33,3 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om tidsmæssig forskydning af byggeri af plejecenter. Mindreforbruget på 173,7 mio. kr. i det samlede anlægsbudget har bl.a. bevirket, at der i 2013 er sat fokus på at sikre gennemførelse af de planlagte anlæg. Kvalitetsfond På kvalitetsfondsområderne er der budgetlagt med anlæg for 101,2 mio. kr., og der er afholdt udgifter for 51,5 mio. kr. I forhold til kommunens forpligtigelse til at afholde anlægsudgifter inden for kvalitetsfondsområdet er der ved udgangen af efterslæb på 51,2 mio. kr. for Efterslæbet er steget med 3,8 mio. kr. i forhold til Den manglende afholdelse af anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet betyder, at der ved udgangen af er deponeret 50 % af efterslæbet, svarende til 25,8 mio.kr. Der forventes overført uforbrugte anlægsbudgetter fra til 2013, og derfor forventes efterslæbet nedbragt i Årsberetning 11

12 Hovedkonklusioner Jordforsyning Note Uddrag af regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Jordforsyning Drift 1 Økonomiudvalget -1,1-0,9 0,2-2,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 0,1 0,0 0,0 0,0 Anlæg 1 Økonomiudvalget 7,1-8,0-47,9-40,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 6,1-8,9-47,7-42,4 Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Forsyningsvirksomheder Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 01 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 05 Teknik- og Miljøudvalget 4,2 0,0-0,4-4,1 Anlæg 05 Teknik- og miljøudvalget 1,6 0,0 2,3 1,9 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8 0,0 1,9-2,2 Konklusion forsyningsvirksomheder Der har været et samlet mindreforbrug i på 4,1 mio. kr. som vedrører renovationen. Udgiften til indsamling af papir og glas, tilsyn, etablering, samt vedligeholdelse i ordningen med genbrugsøer er mindre end budgetteret. Dette skyldes, at ordningen nu delvis finansieres af udlodningsmidler fra AffaldPlus i forbindelse med anlægsprojekt Plan 2020 vedrørende etablering og udbygning af genbrugsøer. Der er i endvidere modtaget ekstraordinære indtægter vedrørende opkrævning af dagrenovation for erhverv Årsberetning 12

13 Oversigter Finansiering Finansiering, udvalgte nøgletal, i mio. kr Langfristet gæld ,6-967,9 Afdrag på lån 105,2-51,8 Optagne lån -32,0 15,1 Kassebeholdning (likvid beholdning) 257,7 441,4 Kassebeholdning efter kassekreditreglen (365-dages gennemsnit) 387,0 531,1 Slagelse Kommune har i afdraget 51,8 mio. kr. på den langfristede gæld, og optaget nyt færgelån på 15,1 mio. kr. Endvidere er der foretaget regulering af kommunens leasingforpligtigelser m.v. på 2 mio. kr. Den langfristede gæld er dermed reduceret med 38,7 mio. kr. og udgør ultimo året 967,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo udgør 531,1 mio. kr. Kassebeholdningen efter kassekreditreglen har været stigende hen over året i. At kassebeholdning har været stigende skyldes primært lavere forbrug på såvel drift som anlæg i forhold til budgetterede udgifter. Ultimo udgør den likvide beholdning 441,4 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 183,7 mio. kr. i forhold til året før. Likviditetsforøgelsen skyldes, at Slagelse kommune efter gældende regler har frigivet deponeringer med 6,1 mio. kr., kursgevinst på kommunens værdipapirer med 11,6 mio. kr., salg af grund til Regionen i forbindelse med sygehusbyggeri med 50 mio. incl. moms. Ved årets udgang har Slagelse kommune 198,6 mio. kr. deponeret efter gældende regler i lånebekendtgørelsen. Deponeringsforpligtigelsen er fordelt med 114,2 mio. kr. i forbindelse med sale & lease back af skolerne i Skælskør, 16,9 mio. kr. i vedrører indgåelse af kommunale lejemål til kommunale formål, 47,6 mio. kr. ved salg af kommunens gadelys til SK Forsyning A/S og 14,8 mio. kr. af ikke afholdte anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet. De sidste 5 mio. kr. er fordelt med 1,7 mio. kr. som stammer fra udlodning ved fusionen af KAVO og Affald+ samt 3,3 mio. kr. i forbindelse med Konkurrence- og forbrugerstyrelsens afgørelse om rådighedsbeløb for vedrørende for lidt opkrævet vejbidrag. Slagelse kommune har en samlet værdipapirbeholdning på 475,4 mio. kr. som er registreret under henholdsvis likvide aktiver med 287,6 mio. kr. og 188,8 mio. kr. under deponerede midler som er en del af de langfristede tilgodehavender. Der har været et uventet stort afkast på over 7 % i. Heraf er 17,7 mio. kr. urealiserede kursgevinster fordelt med 11,6 mio. kr. på likvide aktiver og 6,1 mio. kr. på deponerede midler. Årsberetning 13

14 Oversigter Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -349,3-334,6 Resultat af det skattefinansierede område -90,5 16,5 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8-2,2 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 4.465, ,8 Omsætningsaktiver i alt 432,5 537,7 Likvide beholdninger 257,7 441,4 Balance, passiver Egenkapital , ,2 Hensatte forpligtigelser -855,1-806,0 Langfristet gæld ,6-967,9 Kortfristet gæld -842,7-887,3 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) pr. 31/12 387,0 531,1 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 24,7 24,7 Grundskyldspromille 25,9 25,9 Indbyggertal ved årets udgang Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Årsberetning 14

15 Regnskabsopgørelse Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter , , , ,1 Tilskud og udligning , , , ,2 Indtægter i alt , , , ,3 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 1 Økonomiudvalget 411,8 531,4 502,0 422,3 2 Plan- & Byggeudvalget 1,8 3,3 3,8 1,8 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 1.082, , , ,9 4 Kultur- & Fritidsudvalget 128,7 131,4 131,0 122,2 5 Teknik- & Miljøudvalget 186,7 178,0 183,1 176,7 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 849, , ,7 993,8 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 291,6 332,9 349,8 328,5 8 Erhvervs-, Innovations & Arbejdsmarkedsudvalget 941,1 964, , ,4 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 273,9 233,8 210,5 227,3 Driftsudgifter i alt 4.167, , , ,9 Driftsresultat før finansiering -343,5-212,8-186,9-343,4 Renter m.v. -5,8-1,6 8,9 8,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -349,3-214,4-178,0-334,6 Anlægsudgifter (excl. forsyning) 1 Økonomiudvalget 57,5 12,0 23,6 12,0 2 Plan- & Byggeudvalget 0,3 1,5 7,2 2,9 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 51,8 25,8 26,6 18,2 4 Kultur- & Fritidsudvalget 29,5 49,9 94,8 41,5 5 Teknik- & Miljøudvalget 83,5 98,1 108,7 108,9 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 10,3 127,9 167,0 133,7 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 14,6 118,2 140,0 74,4 8 Erhvervs-, Innovations- & Arbejdsmarkedsudvalget 5,2 1,5-0,7 1,9 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 252,7 434,9 567,2 393,5 Årsberetning 15

16 Regnskabsopgørelse Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse (fortsat) Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Jordforsyning Drift 1 Økonomiudvalget -1,1-0,9 0,2-2,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 0,1 0,0 0,0 0,0 Anlæg 1 Økonomiudvalget 7,1-8,0-47,9-40,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 6,1-8,9-47,7-42,4 Resultat af det skattefinansierede område -90,5 211,6 341,5 16,5 Forsyningsvirksomhed 1 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 4,2 0,0-0,4-4,1 Anlæg 5 Teknik- & Miljøudvalget 1,6 0,0 2,3 1,9 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8 0,0 1,9-2,2 C. Resultat i alt (A + B) -84,7 211,6 343,4 14,3 Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Driftsudgifter Oversigt med overførte uforbrugte driftsbevillinger for fremgår af note 13. Anlægsudgifter Af note 14 fremgår en oversigten over afsluttede og uafsluttede anlægsarbejder i. Årsberetning 16

17 Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Oprindeligt vedtaget Budget Tillægsbevillinger og omplacerin ger A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter , ,8 17,7 Tilskud og udligning , ,3-52,7 Indtægter i alt , ,1-35,0 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 1 Økonomiudvalget 422,3 531,4-29,3 2 Plan- & Byggeudvalget 1,8 3,3 0,5 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 1.088, ,7 29,6 4 Kultur- & Fritidsudvalget 122,2 131,4-0,4 5 Teknik- & Miljøudvalget 176,7 178,0 5,1 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 993, ,0-7,3 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 328,5 332,9 16,8 8 Erhvervs-, Innovations & Arbejdsmarkedsudvalget 1.016,4 964,8 69,2 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 227,3 233,8-23,3 Driftsudgifter i alt 4.377, ,3 60,9 Driftsresultat før finansiering -343,4-212,8 25,9 Renter m.v. 8,8-1,6 10,5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -334,6-214,4 36,4 Anlægsudgifter (excl. forsyning) 1 Økonomiudvalget 12,0 12,0 11,6 2 Plan- & Byggeudvalget 2,9 1,5 5,7 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 18,2 25,8 0,8 4 Kultur- & Fritidsudvalget 41,5 49,9 45,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 108,9 98,1 10,6 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 133,7 127,9 39,1 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 74,4 118,2 21,7 8 Erhvervs-, Innovations- & Arbejdsmarkedsudvalget 1,9 1,5-2,2 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 393,5 434,9 132,3 Årsberetning 17

18 Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt (fortsat) Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Oprindeligt vedtaget Budget Tillægsbevillinger og omplacerin Jordforsyning Drift 1 Økonomiudvalget -2,2-0,9 1,1 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 0,0 0,0 0,0 Anlæg 1 Økonomiudvalget -40,2-8,0-39,9 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt -42,4-8,9-38,8 Resultat af det skattefinansierede område 16,5 211,6 129,9 Forsyningsvirksomhed 1 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget -4,1 0,0-0,4 Anlæg 5 Teknik- & Miljøudvalget 1,9 0,0 2,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -2,2 0,0 1,9 C. Resultat i alt (A + B) 14,3 211,6 131,8 Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Årsberetning 18

19 Regnskabsopgørelse Balance Note Balance i kr. Ultimo 2011 Ultimo AKTIVER Anlægsaktiver 2 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg mv Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver 3 Aktier og andelsbeviser m.v Langfristede tilgodehavender Landsbyggefonden 0 0 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 2 Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER 6 Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger 0 0 Balancekonto Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. Fonds, legater, deposita m.v Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Årsberetning 19

20 Andre oversigter Øvrige forpligtelser Note Forpligtelser i mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab 9 Kautions-, garanti- og eventualforpligtigelser 1.071, ,3 10 SWAP-aftaler -8,5-20,0 Øvrige oplysninger Note Andre oversigter 11 Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 12 Arbejde udført for fremmed regning Årsberetning 20

21 Andre oversigter Personaleoversigt Konto Kontotekst Regnskab 2011 Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 108,4 100,3 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2,5 1,0 02 Transport og infrastruktur 197,7 227,5 03 Undervisning og kultur 1.578, ,0 04 Sundhedsområdet 106,4 114,2 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , ,3 06 Fællesudgifter og administration m.v. 693,2 691,0 19 Storebæltsberedskab 1,0 1,0 Hovedkonto i alt 6.701, ,3 Kommunen er overgået til nyt lønsystem i, hvorfor der ikke er samme udtræksmuligheder som tidligere Det er konstateret, at der ved udgangen af står 87,4 personer, som ikke er fordelt i ovenstående forbrug. Det er primært tjenestetidsbrugere (Som hovedsageligt anvendes på områderne for ældre og handicappede) der ikke er registreret rigtigt i systemet, hvilket bevirker at der er en vis usikkerhed omkring forskelle fra 2011 til, på konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Bemærkninger til personaleoversigten På de områder hvor der har været væsentlige afvigelser i forhold til sidste år, har vi indhentet nedenstående årsagsforklaringer fra de berørte områder. Konto 02 Transport og infrastruktur Merforbrug i forhold til 2011 på 29,8 personer. Fælles funktioner - Fælles formål Merforbrug i forhold til 2011 på 30,0 personer. I 2011 blev den Centrale rengøringsenhed oprettet, og de overtog ca. 125 personer med virkning fra 1. august Den fulde virkning af overtagelsen er derfor først slået fuldt i gennem i, og har medført et merforbrug i forhold til 2011 på 30,0 personer. Årsberetning 21

22 Andre oversigter Personaleoversigt (fortsat) Konto 03 Undervisning og kultur Mindreforbrug i forhold til 2011 på 184,0 personer. Folkeskolen m.m. Folkeskolen Mindreforbrug i forhold til 2011 på 128,7 personer. Skyldes Rammeændringer som konsekvens af strukturændringer og ny budgettildelingsmodel samt demografiregulering. Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Mindreforbrug i forhold til 2011 på 50,5 personer. Skyldes Rammeændringer som konsekvens af strukturændringer og ny budgettildelingsmodel samt demografiregulering. Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Mindreforbrug i forhold til 2011 på 217,4 personer Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Mindreforbrug i forhold til 2011 på 40,7 personer. Den 1. januar mistede vi Slagelse Familiecenter og dermed en stor gruppe medarbejdere. Dagpleje Mindreforbrug i forhold til 2011 på 39,8 personer. Dagplejen har siden 2011 oplevet et markant faldende børnetal. Det har betydet store negative demografireguleringer og efterfølgende opsigelser af medarbejdere. Børnehaver Mindreforbrug i forhold til 2011 på 12,3 personer. Børnehaverne oplever også faldende børnetal og tilpasser driften til det faktiske antal børn. Særlige dagtilbud og særlige klubber Mindreforbrug i forhold til 2011 på 29,5 personer. Den 1. januar overgik Fritidshjemmet Solsikken fra dagtilbudsområdet til skoleområdet. Hermed blev samtlige medarbejdere flyttet. Tilbage er kun de medarbejdere, som er ansat i Benediktevejens Børnehave. Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Mindreforbrug i forhold til 2011 på 43,9 personer. Mindreforbruget skyldes, at Slagelse Børn og Unge Center pr. 31. maj 2011 blev lukket. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Mindreforbrug i forhold til 2011 på 105,3 personer. En del af mindreforbruget på personalesiden under ældreområdet kan forklares ved, at der bl.a. på frit valg har været en fald i de visiterede timer. Derudover var projektet vedr. SOSU assistenterne under udfasningen i, hvilket også har haft indflydelse på personalesiden. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Mindreforbrug i forhold til 2011 på 10,8 personer. I 2011 blev der gennemført besparelse på aktivitetsområdet, som først har slået fuldt igennem i. Derudover har man valgt ikke at genbesætte de ledige stillinger, som der har været ved naturlig afgang i. På forbyggende hjemmebesøg har der været en reduktion af personale til etablering af livsstilstilbud under Sundhed (konto 4) Årsberetning 22

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... m Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 KOMMUNEOPLYSNINGER... 3 BORGMESTERENS FORORD... 4 PÅTEGNINGER... 5 LEDELSENS PÅTEGNING... 5 HOVEDKONKLUSIONER... 6 REGNSKABSRESULTAT...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Side 1 af 11. Sorø Kommune Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere