GENERELLE OPLYSNINGER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE OPLYSNINGER..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 PÅTEGNINGER... 4 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 HOVEDKONKLUSIONER... 5 REGNSKABSRESULTAT... 5 INDTÆGTER... 6 HVOR KOM PENGENE FRA?... 7 HVEM BRUGTE PENGENE?... 8 DRIFTSVIRKSOMHED... 9 ANLÆG (EXCL. JORDFORSYNINGEN) JORDFORSYNING FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OVERSIGTER FINANSIERING HOVED OG NØGLETAL REGNSKABSOPGØRELSE UDGIFTSBASERET REGNSKABSOPGØRELSE REGNSKABSOVERSIGT BALANCE ANDRE OVERSIGTER ØVRIGE FORPLIGTELSER ØVRIGE OPLYSNINGER PERSONALEOVERSIGT REGNSKABSBEMÆRKNINGER UDVALGSBEMÆRKNINGER ØKONOMI PLANLÆGNINGPLANLÆGNING BØRN, UDDANNELSE OG INTEGRATION KULTUR OG FRITID TEKNIK OG MILJØ SUNDHED OG OMSORG HANDICAP, SOCIALPSYKIATRI OG MISBRUG ERHVERV, INNOVATION OG ARBEJDSMARKED BØRN, UNGE OG FAMILIE NOTER... 82

2 Generelle oplysninger Kommuneoplysninger Kommune Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Slagelse 1. januar december Byråd Lis Tribler, borgmester Stén Knuth, 1. viceborgmester Niels O. Pedersen, 2. viceborgmester Direktion Søren Lund Hansen, kommunaldirektør Lars Hansen, servicedirektør Ole Kristensen, økonomidirektør Vini Lindhardt, uddannelsesdirektør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Årsberetning 2

3 Generelle oplysninger Borgmesterens forord Slagelse Kommune kan igen fremlægge et årsregnskab med overskud på driften. Det positive resultat skyldes, at der i er brugt færre penge, end der var budgetteret med. Samlet har der i været et mindreforbrug på driften på 156,5 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 % af det korrigerede udgiftsbudget. Kommunernes Landsforening har tilkendegivet, at de samlede serviceudgifter i kommunerne i forventes at være cirka seks mia. kr. lavere end det budgetterede. Situationen i Slagelse Kommune er dermed i tråd med den samlede situation på landsplan. Når Slagelse Kommune på trods af krisetider kommer ud af med et overskud, skyldes det, at der i hele organisationen har været stor fokus på økonomistyring. Jeg vil gerne benytte anledningen til at rette en tak til de mange budgetansvarlige ledere og chefer, som i har videreført arbejdet med at sikre balance og styring på deres områder. Det er helt afgørende, at vi har hånd i hanke med økonomien i en tid, hvor kommunens indtægter er vigende. Hovedparten af de sparede midler vil blive søgt overført til kommende budgetår. Det gælder både driftsmidler og anlægsmidler, og det sker i henhold til kommunens retningslinjer for overførsel af mindre- og merforbrug mellem regnskabsårene. På den måde er besparelserne med til at forbedre økonomien i de kommende år, og det bliver der brug for. Ser vi fremad, står det klart, at det økonomiske råderum vil svinde yderligere ind de kommende år. Det skyldes hovedsageligt færre indtægter på grund af lavere beskatningsgrundlag og vigende indbyggertal. Heldigvis er der også lyspunkter. Opførelse af Region Sjællands psykiatrisygehus, udbygning af Slagelse Sygehus, investeringer i uddannelsessektoren og indvielse af omfartsvejen vest om Slagelse giver god grund til optimisme. Og med fortsat fokus på økonomistyring vil der også i fremtiden komme regnskabsår med sorte tal på bundlinjen. På byrådets vegne Lis Tribler Borgmester Årsberetning 3

4 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt Slagelse Kommunes årsberetning for til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Slagelse Kommune, den 22. maj 2013 Lis Tribler Borgmester Søren Lund Hansen Kommunaldirektør Årsberetning 4

5 Hovedkonklusioner Regnskabsresultat Resultatopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab A. Det skattefinansierede område Indtægter skatter, tilskud og udligning , , , ,3 Driftsudgifter 4.167, , , ,9 Driftsresultat før finansiering -343,5-212,8-186,9-343,4 Renter m.v. -5,8-1,6 8,9 8,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -349,3-214,4-178,0-334,6 Anlægsudgifter (excl.forsyningsvirksomhed) 252,7 434,9 567,2 393,5 Jordforsyning 6,1-8,9-47,7-42,4 Resultat af det skattefinansierede område -90,5 211,6 341,5 16,5 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8 0,0 1,9-2,2 Resultat i alt -84,7 211,6 343,4 14,3 Konklusion regnskabsresultat Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed i på 334,6 mio. kr. og årets samlede resultat er et underskud på 14,3 mio. kr. Resultatet viser som de foregående år et driftsoverskud, som finansierer en stor anlægsaktivitet, og set over perioden er der tale om en samlet balance i resultatet. Resultatet er et udtryk for, at der også i har været stor fokus på økonomistyringen i hele den kommunale organisation. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug for de samlede driftsudgifter på 154,3 mio. kr. Mindreforbruget udgør samlet 3,5 % af det bevilgede driftsbudget. Årsberetning 5

6 Hovedkonklusioner Indtægter Indtægter i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Indtægter Skatter , , , ,1 Tilskud og udligning , , , ,2 Indtægter i alt , , , ,3 Konklusion indtægter Der er en merindtægt på 37,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Under skatter vedrører det blandt andet afgørelse om ejendomsvurdering for Slagelse Sygehus, som indebar at kommunen skulle tilbagebetale dækningsafgift for årene 2006 og Vedrørende tilskud og udligning skyldes mindreforbruget dels, at der oprindeligt var budgetteret med en tilbagebetaling til staten på 20 mio. vedrørende beskæftigelsesområdet, men den faktiske tilbagebetaling blev ved midtvejsreguleringen opgjort til 10,7 mio. kr. og afregnes i Dernæst er beskæftigelsestilskuddet for blev forhøjet med 27 mio. kr. grundet stigende ledighed. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 2,2 mio. kr. vedrører primært skatterne. Der i det korrigerede budget medtaget tilbagebetaling vedrørende fejl i ejendomsvurderinger samt klager generelt over ejendomsvurderingen. Der er i midlertidig modtaget kompensation for tilbagebetalingen som følge af fejl i ejendomsskattesystemet fra Staten, men så sent på året at dette ikke er medtaget i det korrigerede budget. Årsberetning 6

7 Hovedkonklusioner Hvor kom pengene fra? Finansieringsindtægter mio. kr. Grundskyld -230,4 Selskabsskat -17,6 Kommunal indkomstskat ,1 Udligning og tilskud ,2 Grafen ovenfor viser at kommunens finansieringsindtægter primært kommer fra indkomstskatter som udgør 56 % af vores finansieringsindtægter og 39 % kommer fra udligning og generelle tilskud fra staten. Årsberetning 7

8 Hovedkonklusioner Hvem brugte pengene? Her ses en grafisk visning af udgiftsforbruget fordelt på fagområder. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger af de enkelte fagområder længere fremme i denne beretning. Netto driftsudgifter Udgifter i mio. kr. Børn, Unge og Familie 227,3 Økonomi 422,3 Plan- og Byg 1,8 Erhverv, Innovation og arbejdsmarked 1.016,4 Børn, uddannelse og Integration 1.088,9 Sundhed og Omsorg 993,8 Handicap og Socialpsykiatri 328,5 Kultur og Fritid 122,2 Teknik og Miljø 176,7 Grafen vise de enkelte udvalgs netto driftsudgifter for, hvilket vil sige at grafen er udarbejdet på baggrund af driftsudgifter og indtægter fratrukket statsrefusion. Udgifter og indtægter på forsyningsområdet samt jordforsyning, er ikke medregnet. Årsberetning 8

9 Hovedkonklusioner Driftsvirksomhed Driftsudgifter i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 1 Økonomiudvalget 411,8 531,4 502,0 422,3 2 Plan- & Byggeudvalget 1,8 3,3 3,8 1,8 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 1.082, , , ,9 4 Kultur- & Fritidsudvalget 128,7 131,4 131,0 122,2 5 Teknik- & Miljøudvalget 186,7 178,0 183,1 176,7 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 849, , ,7 993,8 7 Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 291,6 332,9 349,8 328,5 8 Erhvervs-, Innovations & Arbejdsmarkedsudvalget 941,1 964, , ,4 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 273,9 233,8 210,5 227,3 Driftsudgifter i alt 4.167, , , ,9 Konklusion driftsudgifter Samlet for alle udvalgene er der et mindreforbrug på 154,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører den løbende drift, tværgående puljer samt uforbrugte overførsler fra 2011 til. På Økonomiudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 79,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifterne for. Der er tale om et stort mindreforbrug som fordeler sig på følgende hovedområder overskud på beredskab på 4,9 mio. kr., puljer 23,2 mio. kr. og administration under de enkelte centerchefer 23,5 mio., samt tværgående områder 30,5 kr. Regnskabsresultatet for for Plan- og byggeudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 2 mio. kr. Børne-, Uddannelse- og Integrationsudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. for de 3 politikområder Skoler, Dagtilbud samt Produktionsskoler og Integration. Skoler/SFO udviser et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på 5,9 mio. kr. på centrale konti vedrørende Skoler/SFO og et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. på områdets virksomheder. Vidtgående specialundervisning udviser merforbrug 10,7 mio. kr. Dagtilbud udviser et mindreforbrug 22,3 mio. kr. Af det samlede antal virksomheder har 5 virksomheder et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. og 46 virksomheder har et samlet mindreforbrug på 23,0 mio. kr. Heraf har det centrale område et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Produktionsskoler og Integration udviser samlet et merforbrug på 0,9 mio. kr. som fordeler sig med merforbrug på 1,0 mio. kr. på Produktionsskoler og EGU og mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på integrationen. Årsberetning 9

10 Hovedkonklusioner Konklusion driftsudgifter (Fortsat) Regnskabsresultatet for for Kultur- og Fritidsudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt således på Kultur 2,0 mio. kr., Fritid 5,5 mio. kr. og Biblioteker 1,3 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget har et samlet mindreforbrug på det skattefinansierede område på 6,4 mio. kr. og på det brugerfinansierede område på 3,7 mio. kr. Det vil sige, at der samlet set er et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet for for Sundheds- og omsorgsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr.. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 9,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på overførselsudgifter (boligstøtte og personlige tillæg). Det positive resultat er en følge af bevidst økonomistyringskoncept, kombineret med et konstant fokus på effektiviseringer. Regnskabsresultatet for Handicap- og Socialpsykiatriudvalget udviser et mindreforbrug på i alt 21,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 6,0 mio. kr. vedrører myndigheds-området, fordelt med 5,0 mio. kr. på serviceudgifter og 1,0 mio. kr på overførselsudgifter samt 15,3 mio. kr. vedrørende virksomheds-området. Regnskabsresultatet for for Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 7,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. på overførselsudgifter Regnskabsresultatet for for Børne-, Unge- og Familieudvalget udviser samlet et merforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Myndighedsområdets fire hovedområder, Plejefamilier og Opholdssteder, Døgninstitutioner, Sikrede døgn og Forebyggende foranstaltninger, tegner sig for det samlede for et merforbrug på 18,2 mio. kr.. Sundhedstjenesten og Tandplejen har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget i skyldes overført merforbrug fra Der er iværksat handleplaner på området. Årsberetning 10

11 Hovedkonklusioner Anlæg (excl. Jordforsyningen) Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Anlægsudgifter 1 Økonomiudvalget 57,5 12,0 23,6 12,0 2 Plan- & Byggeudvalget 0,3 1,5 7,2 2,9 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 51,8 25,8 26,6 18,2 4 Kultur- & Fritidsudvalget 29,5 49,9 94,8 41,5 5 Teknik- & Miljøudvalget 83,5 98,1 108,7 108,9 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 10,3 127,9 167,0 133,7 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 14,6 118,2 140,0 74,4 8 Erhvervs-, Innovations- & Arbejdsmarkedsudvalget 5,2 1,5-0,7 1,9 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 252,7 434,9 567,2 393,5 Konklusion anlægsudgifter Anlægsudgifterne er 173,7 mio. kr. mindre end bevilget i det korrigerede budget hvilket udgør 30,6 % af anlægsbudgettet. Også i 2011 blev der gennemført færre anlæg end budgetteret og dermed overført 96 mio. kr. til. Beløbet indgår i nedenstående opgørelse over tillægsbevillinger. De største mindreforbrug findes inden for: Handicap- og Socialpsykiatriudvalget med 65,6 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om forsinkelser i byggerier af boliger (efter Lov om Almene Boliger). Kultur- og Fritidsudvalget med 53,3 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om etablering af erstatningsbaner ved Sikringen (17,9 mio. kr.), Projekt Teater (8,9 mio. kr.), Ny Trelleborg (8,5 mio. kr.) og ny tribune på Slagelse Stadion (6 mio. kr.) Sundheds- og Omsorgsudvalget med 33,3 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om tidsmæssig forskydning af byggeri af plejecenter. Mindreforbruget på 173,7 mio. kr. i det samlede anlægsbudget har bl.a. bevirket, at der i 2013 er sat fokus på at sikre gennemførelse af de planlagte anlæg. Kvalitetsfond På kvalitetsfondsområderne er der budgetlagt med anlæg for 101,2 mio. kr., og der er afholdt udgifter for 51,5 mio. kr. I forhold til kommunens forpligtigelse til at afholde anlægsudgifter inden for kvalitetsfondsområdet er der ved udgangen af efterslæb på 51,2 mio. kr. for Efterslæbet er steget med 3,8 mio. kr. i forhold til Den manglende afholdelse af anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet betyder, at der ved udgangen af er deponeret 50 % af efterslæbet, svarende til 25,8 mio.kr. Der forventes overført uforbrugte anlægsbudgetter fra til 2013, og derfor forventes efterslæbet nedbragt i Årsberetning 11

12 Hovedkonklusioner Jordforsyning Note Uddrag af regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Jordforsyning Drift 1 Økonomiudvalget -1,1-0,9 0,2-2,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 0,1 0,0 0,0 0,0 Anlæg 1 Økonomiudvalget 7,1-8,0-47,9-40,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 6,1-8,9-47,7-42,4 Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Forsyningsvirksomheder Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 01 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 05 Teknik- og Miljøudvalget 4,2 0,0-0,4-4,1 Anlæg 05 Teknik- og miljøudvalget 1,6 0,0 2,3 1,9 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8 0,0 1,9-2,2 Konklusion forsyningsvirksomheder Der har været et samlet mindreforbrug i på 4,1 mio. kr. som vedrører renovationen. Udgiften til indsamling af papir og glas, tilsyn, etablering, samt vedligeholdelse i ordningen med genbrugsøer er mindre end budgetteret. Dette skyldes, at ordningen nu delvis finansieres af udlodningsmidler fra AffaldPlus i forbindelse med anlægsprojekt Plan 2020 vedrørende etablering og udbygning af genbrugsøer. Der er i endvidere modtaget ekstraordinære indtægter vedrørende opkrævning af dagrenovation for erhverv Årsberetning 12

13 Oversigter Finansiering Finansiering, udvalgte nøgletal, i mio. kr Langfristet gæld ,6-967,9 Afdrag på lån 105,2-51,8 Optagne lån -32,0 15,1 Kassebeholdning (likvid beholdning) 257,7 441,4 Kassebeholdning efter kassekreditreglen (365-dages gennemsnit) 387,0 531,1 Slagelse Kommune har i afdraget 51,8 mio. kr. på den langfristede gæld, og optaget nyt færgelån på 15,1 mio. kr. Endvidere er der foretaget regulering af kommunens leasingforpligtigelser m.v. på 2 mio. kr. Den langfristede gæld er dermed reduceret med 38,7 mio. kr. og udgør ultimo året 967,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo udgør 531,1 mio. kr. Kassebeholdningen efter kassekreditreglen har været stigende hen over året i. At kassebeholdning har været stigende skyldes primært lavere forbrug på såvel drift som anlæg i forhold til budgetterede udgifter. Ultimo udgør den likvide beholdning 441,4 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 183,7 mio. kr. i forhold til året før. Likviditetsforøgelsen skyldes, at Slagelse kommune efter gældende regler har frigivet deponeringer med 6,1 mio. kr., kursgevinst på kommunens værdipapirer med 11,6 mio. kr., salg af grund til Regionen i forbindelse med sygehusbyggeri med 50 mio. incl. moms. Ved årets udgang har Slagelse kommune 198,6 mio. kr. deponeret efter gældende regler i lånebekendtgørelsen. Deponeringsforpligtigelsen er fordelt med 114,2 mio. kr. i forbindelse med sale & lease back af skolerne i Skælskør, 16,9 mio. kr. i vedrører indgåelse af kommunale lejemål til kommunale formål, 47,6 mio. kr. ved salg af kommunens gadelys til SK Forsyning A/S og 14,8 mio. kr. af ikke afholdte anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet. De sidste 5 mio. kr. er fordelt med 1,7 mio. kr. som stammer fra udlodning ved fusionen af KAVO og Affald+ samt 3,3 mio. kr. i forbindelse med Konkurrence- og forbrugerstyrelsens afgørelse om rådighedsbeløb for vedrørende for lidt opkrævet vejbidrag. Slagelse kommune har en samlet værdipapirbeholdning på 475,4 mio. kr. som er registreret under henholdsvis likvide aktiver med 287,6 mio. kr. og 188,8 mio. kr. under deponerede midler som er en del af de langfristede tilgodehavender. Der har været et uventet stort afkast på over 7 % i. Heraf er 17,7 mio. kr. urealiserede kursgevinster fordelt med 11,6 mio. kr. på likvide aktiver og 6,1 mio. kr. på deponerede midler. Årsberetning 13

14 Oversigter Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -349,3-334,6 Resultat af det skattefinansierede område -90,5 16,5 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8-2,2 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 4.465, ,8 Omsætningsaktiver i alt 432,5 537,7 Likvide beholdninger 257,7 441,4 Balance, passiver Egenkapital , ,2 Hensatte forpligtigelser -855,1-806,0 Langfristet gæld ,6-967,9 Kortfristet gæld -842,7-887,3 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) pr. 31/12 387,0 531,1 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 24,7 24,7 Grundskyldspromille 25,9 25,9 Indbyggertal ved årets udgang Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Årsberetning 14

15 Regnskabsopgørelse Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter , , , ,1 Tilskud og udligning , , , ,2 Indtægter i alt , , , ,3 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 1 Økonomiudvalget 411,8 531,4 502,0 422,3 2 Plan- & Byggeudvalget 1,8 3,3 3,8 1,8 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 1.082, , , ,9 4 Kultur- & Fritidsudvalget 128,7 131,4 131,0 122,2 5 Teknik- & Miljøudvalget 186,7 178,0 183,1 176,7 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 849, , ,7 993,8 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 291,6 332,9 349,8 328,5 8 Erhvervs-, Innovations & Arbejdsmarkedsudvalget 941,1 964, , ,4 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 273,9 233,8 210,5 227,3 Driftsudgifter i alt 4.167, , , ,9 Driftsresultat før finansiering -343,5-212,8-186,9-343,4 Renter m.v. -5,8-1,6 8,9 8,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -349,3-214,4-178,0-334,6 Anlægsudgifter (excl. forsyning) 1 Økonomiudvalget 57,5 12,0 23,6 12,0 2 Plan- & Byggeudvalget 0,3 1,5 7,2 2,9 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 51,8 25,8 26,6 18,2 4 Kultur- & Fritidsudvalget 29,5 49,9 94,8 41,5 5 Teknik- & Miljøudvalget 83,5 98,1 108,7 108,9 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 10,3 127,9 167,0 133,7 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 14,6 118,2 140,0 74,4 8 Erhvervs-, Innovations- & Arbejdsmarkedsudvalget 5,2 1,5-0,7 1,9 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 252,7 434,9 567,2 393,5 Årsberetning 15

16 Regnskabsopgørelse Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse (fortsat) Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Jordforsyning Drift 1 Økonomiudvalget -1,1-0,9 0,2-2,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 0,1 0,0 0,0 0,0 Anlæg 1 Økonomiudvalget 7,1-8,0-47,9-40,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 6,1-8,9-47,7-42,4 Resultat af det skattefinansierede område -90,5 211,6 341,5 16,5 Forsyningsvirksomhed 1 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 4,2 0,0-0,4-4,1 Anlæg 5 Teknik- & Miljøudvalget 1,6 0,0 2,3 1,9 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8 0,0 1,9-2,2 C. Resultat i alt (A + B) -84,7 211,6 343,4 14,3 Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Driftsudgifter Oversigt med overførte uforbrugte driftsbevillinger for fremgår af note 13. Anlægsudgifter Af note 14 fremgår en oversigten over afsluttede og uafsluttede anlægsarbejder i. Årsberetning 16

17 Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Oprindeligt vedtaget Budget Tillægsbevillinger og omplacerin ger A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter , ,8 17,7 Tilskud og udligning , ,3-52,7 Indtægter i alt , ,1-35,0 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 1 Økonomiudvalget 422,3 531,4-29,3 2 Plan- & Byggeudvalget 1,8 3,3 0,5 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 1.088, ,7 29,6 4 Kultur- & Fritidsudvalget 122,2 131,4-0,4 5 Teknik- & Miljøudvalget 176,7 178,0 5,1 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 993, ,0-7,3 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 328,5 332,9 16,8 8 Erhvervs-, Innovations & Arbejdsmarkedsudvalget 1.016,4 964,8 69,2 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 227,3 233,8-23,3 Driftsudgifter i alt 4.377, ,3 60,9 Driftsresultat før finansiering -343,4-212,8 25,9 Renter m.v. 8,8-1,6 10,5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -334,6-214,4 36,4 Anlægsudgifter (excl. forsyning) 1 Økonomiudvalget 12,0 12,0 11,6 2 Plan- & Byggeudvalget 2,9 1,5 5,7 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 18,2 25,8 0,8 4 Kultur- & Fritidsudvalget 41,5 49,9 45,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 108,9 98,1 10,6 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 133,7 127,9 39,1 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 74,4 118,2 21,7 8 Erhvervs-, Innovations- & Arbejdsmarkedsudvalget 1,9 1,5-2,2 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 393,5 434,9 132,3 Årsberetning 17

18 Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt (fortsat) Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Oprindeligt vedtaget Budget Tillægsbevillinger og omplacerin Jordforsyning Drift 1 Økonomiudvalget -2,2-0,9 1,1 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 0,0 0,0 0,0 Anlæg 1 Økonomiudvalget -40,2-8,0-39,9 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt -42,4-8,9-38,8 Resultat af det skattefinansierede område 16,5 211,6 129,9 Forsyningsvirksomhed 1 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget -4,1 0,0-0,4 Anlæg 5 Teknik- & Miljøudvalget 1,9 0,0 2,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -2,2 0,0 1,9 C. Resultat i alt (A + B) 14,3 211,6 131,8 Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Årsberetning 18

19 Regnskabsopgørelse Balance Note Balance i kr. Ultimo 2011 Ultimo AKTIVER Anlægsaktiver 2 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg mv Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver 3 Aktier og andelsbeviser m.v Langfristede tilgodehavender Landsbyggefonden 0 0 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 2 Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER 6 Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger 0 0 Balancekonto Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. Fonds, legater, deposita m.v Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Årsberetning 19

20 Andre oversigter Øvrige forpligtelser Note Forpligtelser i mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab 9 Kautions-, garanti- og eventualforpligtigelser 1.071, ,3 10 SWAP-aftaler -8,5-20,0 Øvrige oplysninger Note Andre oversigter 11 Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 12 Arbejde udført for fremmed regning Årsberetning 20

21 Andre oversigter Personaleoversigt Konto Kontotekst Regnskab 2011 Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 108,4 100,3 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2,5 1,0 02 Transport og infrastruktur 197,7 227,5 03 Undervisning og kultur 1.578, ,0 04 Sundhedsområdet 106,4 114,2 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , ,3 06 Fællesudgifter og administration m.v. 693,2 691,0 19 Storebæltsberedskab 1,0 1,0 Hovedkonto i alt 6.701, ,3 Kommunen er overgået til nyt lønsystem i, hvorfor der ikke er samme udtræksmuligheder som tidligere Det er konstateret, at der ved udgangen af står 87,4 personer, som ikke er fordelt i ovenstående forbrug. Det er primært tjenestetidsbrugere (Som hovedsageligt anvendes på områderne for ældre og handicappede) der ikke er registreret rigtigt i systemet, hvilket bevirker at der er en vis usikkerhed omkring forskelle fra 2011 til, på konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Bemærkninger til personaleoversigten På de områder hvor der har været væsentlige afvigelser i forhold til sidste år, har vi indhentet nedenstående årsagsforklaringer fra de berørte områder. Konto 02 Transport og infrastruktur Merforbrug i forhold til 2011 på 29,8 personer. Fælles funktioner - Fælles formål Merforbrug i forhold til 2011 på 30,0 personer. I 2011 blev den Centrale rengøringsenhed oprettet, og de overtog ca. 125 personer med virkning fra 1. august Den fulde virkning af overtagelsen er derfor først slået fuldt i gennem i, og har medført et merforbrug i forhold til 2011 på 30,0 personer. Årsberetning 21

22 Andre oversigter Personaleoversigt (fortsat) Konto 03 Undervisning og kultur Mindreforbrug i forhold til 2011 på 184,0 personer. Folkeskolen m.m. Folkeskolen Mindreforbrug i forhold til 2011 på 128,7 personer. Skyldes Rammeændringer som konsekvens af strukturændringer og ny budgettildelingsmodel samt demografiregulering. Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Mindreforbrug i forhold til 2011 på 50,5 personer. Skyldes Rammeændringer som konsekvens af strukturændringer og ny budgettildelingsmodel samt demografiregulering. Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Mindreforbrug i forhold til 2011 på 217,4 personer Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Mindreforbrug i forhold til 2011 på 40,7 personer. Den 1. januar mistede vi Slagelse Familiecenter og dermed en stor gruppe medarbejdere. Dagpleje Mindreforbrug i forhold til 2011 på 39,8 personer. Dagplejen har siden 2011 oplevet et markant faldende børnetal. Det har betydet store negative demografireguleringer og efterfølgende opsigelser af medarbejdere. Børnehaver Mindreforbrug i forhold til 2011 på 12,3 personer. Børnehaverne oplever også faldende børnetal og tilpasser driften til det faktiske antal børn. Særlige dagtilbud og særlige klubber Mindreforbrug i forhold til 2011 på 29,5 personer. Den 1. januar overgik Fritidshjemmet Solsikken fra dagtilbudsområdet til skoleområdet. Hermed blev samtlige medarbejdere flyttet. Tilbage er kun de medarbejdere, som er ansat i Benediktevejens Børnehave. Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Mindreforbrug i forhold til 2011 på 43,9 personer. Mindreforbruget skyldes, at Slagelse Børn og Unge Center pr. 31. maj 2011 blev lukket. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Mindreforbrug i forhold til 2011 på 105,3 personer. En del af mindreforbruget på personalesiden under ældreområdet kan forklares ved, at der bl.a. på frit valg har været en fald i de visiterede timer. Derudover var projektet vedr. SOSU assistenterne under udfasningen i, hvilket også har haft indflydelse på personalesiden. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Mindreforbrug i forhold til 2011 på 10,8 personer. I 2011 blev der gennemført besparelse på aktivitetsområdet, som først har slået fuldt igennem i. Derudover har man valgt ikke at genbesætte de ledige stillinger, som der har været ved naturlig afgang i. På forbyggende hjemmebesøg har der været en reduktion af personale til etablering af livsstilstilbud under Sundhed (konto 4) Årsberetning 22

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Kunsten i Årsrapport 2011

Kunsten i Årsrapport 2011 Kunsten i Årsrapport 2011 Egedal Kommune har i år valgt den lokale kunstner, Susan Struve, til at udsmykke årsrapporten. Susan Struve ejer frisør salonen Svalegangen, hvor hun også har sin udstilling Gallerisvalen.

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014

Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Årsberetning 2014 Årsregnskab for 2014 Læsevejledning Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da tet blev vedtaget.

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2008

Regnskab & årsberetning 2008 Regnskab & årsberetning 2008 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 6 Kommunens årsberetning 7 Den kommunale organisation 7 Driftsåret 8 Anlæg 10

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse

Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse Greve Kommune Regnskab 2008 Greve Kommune Center for Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 Godkendelse/Revisionspåtegning

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL... Årsberetning Vordingborg Kommune 2014 201 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013

ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB 2013 ØKONOMI OG ANALYSE ÅRSREGNSKAB Indhold Kommuneoplysninger... 1 Borgmesterens forord... 2 Påtegninger... 3 Ledelsens påtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Kommunens årsberetning... 5 Fakta om Odsherred

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8

Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING Borgmesterens forord 3. GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Borgmesterens forord 3 GENERELLE BEMÆRKNINGER Regeringsaftalen 6 Den økonomiske situation 8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Økonomi-

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2013 - Årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab 213 - Årsberetning Favrskov Kommune INDHOLD Side Kommuneoplysninger 2 Ledelsens forord 4 Påtegninger 6 Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Økonomisk overblik 8 Kommunens årsregnskab 213

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere