GENERELLE OPLYSNINGER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE OPLYSNINGER..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 PÅTEGNINGER... 4 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 HOVEDKONKLUSIONER... 5 REGNSKABSRESULTAT... 5 INDTÆGTER... 6 HVOR KOM PENGENE FRA?... 7 HVEM BRUGTE PENGENE?... 8 DRIFTSVIRKSOMHED... 9 ANLÆG (EXCL. JORDFORSYNINGEN) JORDFORSYNING FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OVERSIGTER FINANSIERING HOVED OG NØGLETAL REGNSKABSOPGØRELSE UDGIFTSBASERET REGNSKABSOPGØRELSE REGNSKABSOVERSIGT BALANCE ANDRE OVERSIGTER ØVRIGE FORPLIGTELSER ØVRIGE OPLYSNINGER PERSONALEOVERSIGT REGNSKABSBEMÆRKNINGER UDVALGSBEMÆRKNINGER ØKONOMI PLANLÆGNINGPLANLÆGNING BØRN, UDDANNELSE OG INTEGRATION KULTUR OG FRITID TEKNIK OG MILJØ SUNDHED OG OMSORG HANDICAP, SOCIALPSYKIATRI OG MISBRUG ERHVERV, INNOVATION OG ARBEJDSMARKED BØRN, UNGE OG FAMILIE NOTER... 82

2 Generelle oplysninger Kommuneoplysninger Kommune Slagelse Kommune Rådhuspladsen Slagelse Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Regnskabsår: Slagelse 1. januar december Byråd Lis Tribler, borgmester Stén Knuth, 1. viceborgmester Niels O. Pedersen, 2. viceborgmester Direktion Søren Lund Hansen, kommunaldirektør Lars Hansen, servicedirektør Ole Kristensen, økonomidirektør Vini Lindhardt, uddannelsesdirektør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Årsberetning 2

3 Generelle oplysninger Borgmesterens forord Slagelse Kommune kan igen fremlægge et årsregnskab med overskud på driften. Det positive resultat skyldes, at der i er brugt færre penge, end der var budgetteret med. Samlet har der i været et mindreforbrug på driften på 156,5 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 % af det korrigerede udgiftsbudget. Kommunernes Landsforening har tilkendegivet, at de samlede serviceudgifter i kommunerne i forventes at være cirka seks mia. kr. lavere end det budgetterede. Situationen i Slagelse Kommune er dermed i tråd med den samlede situation på landsplan. Når Slagelse Kommune på trods af krisetider kommer ud af med et overskud, skyldes det, at der i hele organisationen har været stor fokus på økonomistyring. Jeg vil gerne benytte anledningen til at rette en tak til de mange budgetansvarlige ledere og chefer, som i har videreført arbejdet med at sikre balance og styring på deres områder. Det er helt afgørende, at vi har hånd i hanke med økonomien i en tid, hvor kommunens indtægter er vigende. Hovedparten af de sparede midler vil blive søgt overført til kommende budgetår. Det gælder både driftsmidler og anlægsmidler, og det sker i henhold til kommunens retningslinjer for overførsel af mindre- og merforbrug mellem regnskabsårene. På den måde er besparelserne med til at forbedre økonomien i de kommende år, og det bliver der brug for. Ser vi fremad, står det klart, at det økonomiske råderum vil svinde yderligere ind de kommende år. Det skyldes hovedsageligt færre indtægter på grund af lavere beskatningsgrundlag og vigende indbyggertal. Heldigvis er der også lyspunkter. Opførelse af Region Sjællands psykiatrisygehus, udbygning af Slagelse Sygehus, investeringer i uddannelsessektoren og indvielse af omfartsvejen vest om Slagelse giver god grund til optimisme. Og med fortsat fokus på økonomistyring vil der også i fremtiden komme regnskabsår med sorte tal på bundlinjen. På byrådets vegne Lis Tribler Borgmester Årsberetning 3

4 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 21. maj 2013 aflagt Slagelse Kommunes årsberetning for til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision. Slagelse Kommune, den 22. maj 2013 Lis Tribler Borgmester Søren Lund Hansen Kommunaldirektør Årsberetning 4

5 Hovedkonklusioner Regnskabsresultat Resultatopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab A. Det skattefinansierede område Indtægter skatter, tilskud og udligning , , , ,3 Driftsudgifter 4.167, , , ,9 Driftsresultat før finansiering -343,5-212,8-186,9-343,4 Renter m.v. -5,8-1,6 8,9 8,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -349,3-214,4-178,0-334,6 Anlægsudgifter (excl.forsyningsvirksomhed) 252,7 434,9 567,2 393,5 Jordforsyning 6,1-8,9-47,7-42,4 Resultat af det skattefinansierede område -90,5 211,6 341,5 16,5 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8 0,0 1,9-2,2 Resultat i alt -84,7 211,6 343,4 14,3 Konklusion regnskabsresultat Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære driftsvirksomhed i på 334,6 mio. kr. og årets samlede resultat er et underskud på 14,3 mio. kr. Resultatet viser som de foregående år et driftsoverskud, som finansierer en stor anlægsaktivitet, og set over perioden er der tale om en samlet balance i resultatet. Resultatet er et udtryk for, at der også i har været stor fokus på økonomistyringen i hele den kommunale organisation. I forhold til det korrigerede budget viser regnskabet et mindreforbrug for de samlede driftsudgifter på 154,3 mio. kr. Mindreforbruget udgør samlet 3,5 % af det bevilgede driftsbudget. Årsberetning 5

6 Hovedkonklusioner Indtægter Indtægter i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Indtægter Skatter , , , ,1 Tilskud og udligning , , , ,2 Indtægter i alt , , , ,3 Konklusion indtægter Der er en merindtægt på 37,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Under skatter vedrører det blandt andet afgørelse om ejendomsvurdering for Slagelse Sygehus, som indebar at kommunen skulle tilbagebetale dækningsafgift for årene 2006 og Vedrørende tilskud og udligning skyldes mindreforbruget dels, at der oprindeligt var budgetteret med en tilbagebetaling til staten på 20 mio. vedrørende beskæftigelsesområdet, men den faktiske tilbagebetaling blev ved midtvejsreguleringen opgjort til 10,7 mio. kr. og afregnes i Dernæst er beskæftigelsestilskuddet for blev forhøjet med 27 mio. kr. grundet stigende ledighed. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget på 2,2 mio. kr. vedrører primært skatterne. Der i det korrigerede budget medtaget tilbagebetaling vedrørende fejl i ejendomsvurderinger samt klager generelt over ejendomsvurderingen. Der er i midlertidig modtaget kompensation for tilbagebetalingen som følge af fejl i ejendomsskattesystemet fra Staten, men så sent på året at dette ikke er medtaget i det korrigerede budget. Årsberetning 6

7 Hovedkonklusioner Hvor kom pengene fra? Finansieringsindtægter mio. kr. Grundskyld -230,4 Selskabsskat -17,6 Kommunal indkomstskat ,1 Udligning og tilskud ,2 Grafen ovenfor viser at kommunens finansieringsindtægter primært kommer fra indkomstskatter som udgør 56 % af vores finansieringsindtægter og 39 % kommer fra udligning og generelle tilskud fra staten. Årsberetning 7

8 Hovedkonklusioner Hvem brugte pengene? Her ses en grafisk visning af udgiftsforbruget fordelt på fagområder. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger af de enkelte fagområder længere fremme i denne beretning. Netto driftsudgifter Udgifter i mio. kr. Børn, Unge og Familie 227,3 Økonomi 422,3 Plan- og Byg 1,8 Erhverv, Innovation og arbejdsmarked 1.016,4 Børn, uddannelse og Integration 1.088,9 Sundhed og Omsorg 993,8 Handicap og Socialpsykiatri 328,5 Kultur og Fritid 122,2 Teknik og Miljø 176,7 Grafen vise de enkelte udvalgs netto driftsudgifter for, hvilket vil sige at grafen er udarbejdet på baggrund af driftsudgifter og indtægter fratrukket statsrefusion. Udgifter og indtægter på forsyningsområdet samt jordforsyning, er ikke medregnet. Årsberetning 8

9 Hovedkonklusioner Driftsvirksomhed Driftsudgifter i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 1 Økonomiudvalget 411,8 531,4 502,0 422,3 2 Plan- & Byggeudvalget 1,8 3,3 3,8 1,8 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 1.082, , , ,9 4 Kultur- & Fritidsudvalget 128,7 131,4 131,0 122,2 5 Teknik- & Miljøudvalget 186,7 178,0 183,1 176,7 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 849, , ,7 993,8 7 Handicap- og Socialpsykiatriudvalget 291,6 332,9 349,8 328,5 8 Erhvervs-, Innovations & Arbejdsmarkedsudvalget 941,1 964, , ,4 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 273,9 233,8 210,5 227,3 Driftsudgifter i alt 4.167, , , ,9 Konklusion driftsudgifter Samlet for alle udvalgene er der et mindreforbrug på 154,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører den løbende drift, tværgående puljer samt uforbrugte overførsler fra 2011 til. På Økonomiudvalgets område er der et samlet mindreforbrug på 79,7 mio. kr. vedrørende driftsudgifterne for. Der er tale om et stort mindreforbrug som fordeler sig på følgende hovedområder overskud på beredskab på 4,9 mio. kr., puljer 23,2 mio. kr. og administration under de enkelte centerchefer 23,5 mio., samt tværgående områder 30,5 kr. Regnskabsresultatet for for Plan- og byggeudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 2 mio. kr. Børne-, Uddannelse- og Integrationsudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. for de 3 politikområder Skoler, Dagtilbud samt Produktionsskoler og Integration. Skoler/SFO udviser et mindreforbrug på 13,7 mio. kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på 5,9 mio. kr. på centrale konti vedrørende Skoler/SFO og et mindreforbrug på 19,6 mio. kr. på områdets virksomheder. Vidtgående specialundervisning udviser merforbrug 10,7 mio. kr. Dagtilbud udviser et mindreforbrug 22,3 mio. kr. Af det samlede antal virksomheder har 5 virksomheder et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. og 46 virksomheder har et samlet mindreforbrug på 23,0 mio. kr. Heraf har det centrale område et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Produktionsskoler og Integration udviser samlet et merforbrug på 0,9 mio. kr. som fordeler sig med merforbrug på 1,0 mio. kr. på Produktionsskoler og EGU og mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på integrationen. Årsberetning 9

10 Hovedkonklusioner Konklusion driftsudgifter (Fortsat) Regnskabsresultatet for for Kultur- og Fritidsudvalget udviser samlet set et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, fordelt således på Kultur 2,0 mio. kr., Fritid 5,5 mio. kr. og Biblioteker 1,3 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget har et samlet mindreforbrug på det skattefinansierede område på 6,4 mio. kr. og på det brugerfinansierede område på 3,7 mio. kr. Det vil sige, at der samlet set er et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Regnskabsresultatet for for Sundheds- og omsorgsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 10,9 mio. kr.. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 9,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på overførselsudgifter (boligstøtte og personlige tillæg). Det positive resultat er en følge af bevidst økonomistyringskoncept, kombineret med et konstant fokus på effektiviseringer. Regnskabsresultatet for Handicap- og Socialpsykiatriudvalget udviser et mindreforbrug på i alt 21,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 6,0 mio. kr. vedrører myndigheds-området, fordelt med 5,0 mio. kr. på serviceudgifter og 1,0 mio. kr på overførselsudgifter samt 15,3 mio. kr. vedrørende virksomheds-området. Regnskabsresultatet for for Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget udviser et samlet mindreforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 7,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. på overførselsudgifter Regnskabsresultatet for for Børne-, Unge- og Familieudvalget udviser samlet et merforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Myndighedsområdets fire hovedområder, Plejefamilier og Opholdssteder, Døgninstitutioner, Sikrede døgn og Forebyggende foranstaltninger, tegner sig for det samlede for et merforbrug på 18,2 mio. kr.. Sundhedstjenesten og Tandplejen har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget i skyldes overført merforbrug fra Der er iværksat handleplaner på området. Årsberetning 10

11 Hovedkonklusioner Anlæg (excl. Jordforsyningen) Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Anlægsudgifter 1 Økonomiudvalget 57,5 12,0 23,6 12,0 2 Plan- & Byggeudvalget 0,3 1,5 7,2 2,9 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 51,8 25,8 26,6 18,2 4 Kultur- & Fritidsudvalget 29,5 49,9 94,8 41,5 5 Teknik- & Miljøudvalget 83,5 98,1 108,7 108,9 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 10,3 127,9 167,0 133,7 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 14,6 118,2 140,0 74,4 8 Erhvervs-, Innovations- & Arbejdsmarkedsudvalget 5,2 1,5-0,7 1,9 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 252,7 434,9 567,2 393,5 Konklusion anlægsudgifter Anlægsudgifterne er 173,7 mio. kr. mindre end bevilget i det korrigerede budget hvilket udgør 30,6 % af anlægsbudgettet. Også i 2011 blev der gennemført færre anlæg end budgetteret og dermed overført 96 mio. kr. til. Beløbet indgår i nedenstående opgørelse over tillægsbevillinger. De største mindreforbrug findes inden for: Handicap- og Socialpsykiatriudvalget med 65,6 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om forsinkelser i byggerier af boliger (efter Lov om Almene Boliger). Kultur- og Fritidsudvalget med 53,3 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om etablering af erstatningsbaner ved Sikringen (17,9 mio. kr.), Projekt Teater (8,9 mio. kr.), Ny Trelleborg (8,5 mio. kr.) og ny tribune på Slagelse Stadion (6 mio. kr.) Sundheds- og Omsorgsudvalget med 33,3 mio. kr. Det drejer sig hovedsagelig om tidsmæssig forskydning af byggeri af plejecenter. Mindreforbruget på 173,7 mio. kr. i det samlede anlægsbudget har bl.a. bevirket, at der i 2013 er sat fokus på at sikre gennemførelse af de planlagte anlæg. Kvalitetsfond På kvalitetsfondsområderne er der budgetlagt med anlæg for 101,2 mio. kr., og der er afholdt udgifter for 51,5 mio. kr. I forhold til kommunens forpligtigelse til at afholde anlægsudgifter inden for kvalitetsfondsområdet er der ved udgangen af efterslæb på 51,2 mio. kr. for Efterslæbet er steget med 3,8 mio. kr. i forhold til Den manglende afholdelse af anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet betyder, at der ved udgangen af er deponeret 50 % af efterslæbet, svarende til 25,8 mio.kr. Der forventes overført uforbrugte anlægsbudgetter fra til 2013, og derfor forventes efterslæbet nedbragt i Årsberetning 11

12 Hovedkonklusioner Jordforsyning Note Uddrag af regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Jordforsyning Drift 1 Økonomiudvalget -1,1-0,9 0,2-2,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 0,1 0,0 0,0 0,0 Anlæg 1 Økonomiudvalget 7,1-8,0-47,9-40,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 6,1-8,9-47,7-42,4 Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Forsyningsvirksomheder Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab B. Forsyningsvirksomheder Drift (indtægter - udgifter) 01 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 05 Teknik- og Miljøudvalget 4,2 0,0-0,4-4,1 Anlæg 05 Teknik- og miljøudvalget 1,6 0,0 2,3 1,9 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8 0,0 1,9-2,2 Konklusion forsyningsvirksomheder Der har været et samlet mindreforbrug i på 4,1 mio. kr. som vedrører renovationen. Udgiften til indsamling af papir og glas, tilsyn, etablering, samt vedligeholdelse i ordningen med genbrugsøer er mindre end budgetteret. Dette skyldes, at ordningen nu delvis finansieres af udlodningsmidler fra AffaldPlus i forbindelse med anlægsprojekt Plan 2020 vedrørende etablering og udbygning af genbrugsøer. Der er i endvidere modtaget ekstraordinære indtægter vedrørende opkrævning af dagrenovation for erhverv Årsberetning 12

13 Oversigter Finansiering Finansiering, udvalgte nøgletal, i mio. kr Langfristet gæld ,6-967,9 Afdrag på lån 105,2-51,8 Optagne lån -32,0 15,1 Kassebeholdning (likvid beholdning) 257,7 441,4 Kassebeholdning efter kassekreditreglen (365-dages gennemsnit) 387,0 531,1 Slagelse Kommune har i afdraget 51,8 mio. kr. på den langfristede gæld, og optaget nyt færgelån på 15,1 mio. kr. Endvidere er der foretaget regulering af kommunens leasingforpligtigelser m.v. på 2 mio. kr. Den langfristede gæld er dermed reduceret med 38,7 mio. kr. og udgør ultimo året 967,9 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo udgør 531,1 mio. kr. Kassebeholdningen efter kassekreditreglen har været stigende hen over året i. At kassebeholdning har været stigende skyldes primært lavere forbrug på såvel drift som anlæg i forhold til budgetterede udgifter. Ultimo udgør den likvide beholdning 441,4 mio. kr., hvilket er en forøgelse på 183,7 mio. kr. i forhold til året før. Likviditetsforøgelsen skyldes, at Slagelse kommune efter gældende regler har frigivet deponeringer med 6,1 mio. kr., kursgevinst på kommunens værdipapirer med 11,6 mio. kr., salg af grund til Regionen i forbindelse med sygehusbyggeri med 50 mio. incl. moms. Ved årets udgang har Slagelse kommune 198,6 mio. kr. deponeret efter gældende regler i lånebekendtgørelsen. Deponeringsforpligtigelsen er fordelt med 114,2 mio. kr. i forbindelse med sale & lease back af skolerne i Skælskør, 16,9 mio. kr. i vedrører indgåelse af kommunale lejemål til kommunale formål, 47,6 mio. kr. ved salg af kommunens gadelys til SK Forsyning A/S og 14,8 mio. kr. af ikke afholdte anlægsudgifter på kvalitetsfondsområdet. De sidste 5 mio. kr. er fordelt med 1,7 mio. kr. som stammer fra udlodning ved fusionen af KAVO og Affald+ samt 3,3 mio. kr. i forbindelse med Konkurrence- og forbrugerstyrelsens afgørelse om rådighedsbeløb for vedrørende for lidt opkrævet vejbidrag. Slagelse kommune har en samlet værdipapirbeholdning på 475,4 mio. kr. som er registreret under henholdsvis likvide aktiver med 287,6 mio. kr. og 188,8 mio. kr. under deponerede midler som er en del af de langfristede tilgodehavender. Der har været et uventet stort afkast på over 7 % i. Heraf er 17,7 mio. kr. urealiserede kursgevinster fordelt med 11,6 mio. kr. på likvide aktiver og 6,1 mio. kr. på deponerede midler. Årsberetning 13

14 Oversigter Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed -349,3-334,6 Resultat af det skattefinansierede område -90,5 16,5 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8-2,2 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt 4.465, ,8 Omsætningsaktiver i alt 432,5 537,7 Likvide beholdninger 257,7 441,4 Balance, passiver Egenkapital , ,2 Hensatte forpligtigelser -855,1-806,0 Langfristet gæld ,6-967,9 Kortfristet gæld -842,7-887,3 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) pr. 31/12 387,0 531,1 Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Beskatningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 24,7 24,7 Grundskyldspromille 25,9 25,9 Indbyggertal ved årets udgang Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Årsberetning 14

15 Regnskabsopgørelse Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter , , , ,1 Tilskud og udligning , , , ,2 Indtægter i alt , , , ,3 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 1 Økonomiudvalget 411,8 531,4 502,0 422,3 2 Plan- & Byggeudvalget 1,8 3,3 3,8 1,8 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 1.082, , , ,9 4 Kultur- & Fritidsudvalget 128,7 131,4 131,0 122,2 5 Teknik- & Miljøudvalget 186,7 178,0 183,1 176,7 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 849, , ,7 993,8 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 291,6 332,9 349,8 328,5 8 Erhvervs-, Innovations & Arbejdsmarkedsudvalget 941,1 964, , ,4 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 273,9 233,8 210,5 227,3 Driftsudgifter i alt 4.167, , , ,9 Driftsresultat før finansiering -343,5-212,8-186,9-343,4 Renter m.v. -5,8-1,6 8,9 8,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -349,3-214,4-178,0-334,6 Anlægsudgifter (excl. forsyning) 1 Økonomiudvalget 57,5 12,0 23,6 12,0 2 Plan- & Byggeudvalget 0,3 1,5 7,2 2,9 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 51,8 25,8 26,6 18,2 4 Kultur- & Fritidsudvalget 29,5 49,9 94,8 41,5 5 Teknik- & Miljøudvalget 83,5 98,1 108,7 108,9 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 10,3 127,9 167,0 133,7 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 14,6 118,2 140,0 74,4 8 Erhvervs-, Innovations- & Arbejdsmarkedsudvalget 5,2 1,5-0,7 1,9 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 252,7 434,9 567,2 393,5 Årsberetning 15

16 Regnskabsopgørelse Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse (fortsat) Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2011 Budget Korrigeret Budget Regnskab Jordforsyning Drift 1 Økonomiudvalget -1,1-0,9 0,2-2,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 0,1 0,0 0,0 0,0 Anlæg 1 Økonomiudvalget 7,1-8,0-47,9-40,2 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt 6,1-8,9-47,7-42,4 Resultat af det skattefinansierede område -90,5 211,6 341,5 16,5 Forsyningsvirksomhed 1 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 4,2 0,0-0,4-4,1 Anlæg 5 Teknik- & Miljøudvalget 1,6 0,0 2,3 1,9 Resultat af forsyningsvirksomheder 5,8 0,0 1,9-2,2 C. Resultat i alt (A + B) -84,7 211,6 343,4 14,3 Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Driftsudgifter Oversigt med overførte uforbrugte driftsbevillinger for fremgår af note 13. Anlægsudgifter Af note 14 fremgår en oversigten over afsluttede og uafsluttede anlægsarbejder i. Årsberetning 16

17 Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Oprindeligt vedtaget Budget Tillægsbevillinger og omplacerin ger A. Det skattefinansierede område 1 Indtægter Skatter , ,8 17,7 Tilskud og udligning , ,3-52,7 Indtægter i alt , ,1-35,0 Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) 1 Økonomiudvalget 422,3 531,4-29,3 2 Plan- & Byggeudvalget 1,8 3,3 0,5 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 1.088, ,7 29,6 4 Kultur- & Fritidsudvalget 122,2 131,4-0,4 5 Teknik- & Miljøudvalget 176,7 178,0 5,1 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 993, ,0-7,3 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 328,5 332,9 16,8 8 Erhvervs-, Innovations & Arbejdsmarkedsudvalget 1.016,4 964,8 69,2 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 227,3 233,8-23,3 Driftsudgifter i alt 4.377, ,3 60,9 Driftsresultat før finansiering -343,4-212,8 25,9 Renter m.v. 8,8-1,6 10,5 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -334,6-214,4 36,4 Anlægsudgifter (excl. forsyning) 1 Økonomiudvalget 12,0 12,0 11,6 2 Plan- & Byggeudvalget 2,9 1,5 5,7 3 Børne-, Uddannelses- & Integrationsudvalget 18,2 25,8 0,8 4 Kultur- & Fritidsudvalget 41,5 49,9 45,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 108,9 98,1 10,6 6 Sundheds- & Omsorgsudvalget 133,7 127,9 39,1 7 Handicap- & Socialpsykiatriudvalget 74,4 118,2 21,7 8 Erhvervs-, Innovations- & Arbejdsmarkedsudvalget 1,9 1,5-2,2 9 Børne-, Unge- & Familieudvalget 0,0 0,0 0,0 Anlægsudgifter i alt 393,5 434,9 132,3 Årsberetning 17

18 Regnskabsopgørelse Regnskabsoversigt (fortsat) Note Regnskabsopgørelse i mio. kr. Regnskab Oprindeligt vedtaget Budget Tillægsbevillinger og omplacerin Jordforsyning Drift 1 Økonomiudvalget -2,2-0,9 1,1 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget 0,0 0,0 0,0 Anlæg 1 Økonomiudvalget -40,2-8,0-39,9 2 Plan- & Byggeudvalget 0,0 0,0 0,0 Jordforsyning i alt -42,4-8,9-38,8 Resultat af det skattefinansierede område 16,5 211,6 129,9 Forsyningsvirksomhed 1 Økonomiudvalget 0,0 0,0 0,0 5 Teknik- & Miljøudvalget -4,1 0,0-0,4 Anlæg 5 Teknik- & Miljøudvalget 1,9 0,0 2,3 Resultat af forsyningsvirksomheder -2,2 0,0 1,9 C. Resultat i alt (A + B) 14,3 211,6 131,8 Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter. Årsberetning 18

19 Regnskabsopgørelse Balance Note Balance i kr. Ultimo 2011 Ultimo AKTIVER Anlægsaktiver 2 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg mv Inventar Anlæg under udførelse I alt Immaterielle anlægsaktiver 0 0 Finansielle anlægsaktiver 3 Aktier og andelsbeviser m.v Langfristede tilgodehavender Landsbyggefonden 0 0 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 2 Varebeholdninger Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER 6 Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger 0 0 Balancekonto Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Nettogæld vedr. Fonds, legater, deposita m.v Kortfristede gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Årsberetning 19

20 Andre oversigter Øvrige forpligtelser Note Forpligtelser i mio. kr. Regnskab 2011 Regnskab 9 Kautions-, garanti- og eventualforpligtigelser 1.071, ,3 10 SWAP-aftaler -8,5-20,0 Øvrige oplysninger Note Andre oversigter 11 Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 12 Arbejde udført for fremmed regning Årsberetning 20

21 Andre oversigter Personaleoversigt Konto Kontotekst Regnskab 2011 Regnskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 108,4 100,3 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2,5 1,0 02 Transport og infrastruktur 197,7 227,5 03 Undervisning og kultur 1.578, ,0 04 Sundhedsområdet 106,4 114,2 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v , ,3 06 Fællesudgifter og administration m.v. 693,2 691,0 19 Storebæltsberedskab 1,0 1,0 Hovedkonto i alt 6.701, ,3 Kommunen er overgået til nyt lønsystem i, hvorfor der ikke er samme udtræksmuligheder som tidligere Det er konstateret, at der ved udgangen af står 87,4 personer, som ikke er fordelt i ovenstående forbrug. Det er primært tjenestetidsbrugere (Som hovedsageligt anvendes på områderne for ældre og handicappede) der ikke er registreret rigtigt i systemet, hvilket bevirker at der er en vis usikkerhed omkring forskelle fra 2011 til, på konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Bemærkninger til personaleoversigten På de områder hvor der har været væsentlige afvigelser i forhold til sidste år, har vi indhentet nedenstående årsagsforklaringer fra de berørte områder. Konto 02 Transport og infrastruktur Merforbrug i forhold til 2011 på 29,8 personer. Fælles funktioner - Fælles formål Merforbrug i forhold til 2011 på 30,0 personer. I 2011 blev den Centrale rengøringsenhed oprettet, og de overtog ca. 125 personer med virkning fra 1. august Den fulde virkning af overtagelsen er derfor først slået fuldt i gennem i, og har medført et merforbrug i forhold til 2011 på 30,0 personer. Årsberetning 21

22 Andre oversigter Personaleoversigt (fortsat) Konto 03 Undervisning og kultur Mindreforbrug i forhold til 2011 på 184,0 personer. Folkeskolen m.m. Folkeskolen Mindreforbrug i forhold til 2011 på 128,7 personer. Skyldes Rammeændringer som konsekvens af strukturændringer og ny budgettildelingsmodel samt demografiregulering. Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Mindreforbrug i forhold til 2011 på 50,5 personer. Skyldes Rammeændringer som konsekvens af strukturændringer og ny budgettildelingsmodel samt demografiregulering. Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Mindreforbrug i forhold til 2011 på 217,4 personer Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Mindreforbrug i forhold til 2011 på 40,7 personer. Den 1. januar mistede vi Slagelse Familiecenter og dermed en stor gruppe medarbejdere. Dagpleje Mindreforbrug i forhold til 2011 på 39,8 personer. Dagplejen har siden 2011 oplevet et markant faldende børnetal. Det har betydet store negative demografireguleringer og efterfølgende opsigelser af medarbejdere. Børnehaver Mindreforbrug i forhold til 2011 på 12,3 personer. Børnehaverne oplever også faldende børnetal og tilpasser driften til det faktiske antal børn. Særlige dagtilbud og særlige klubber Mindreforbrug i forhold til 2011 på 29,5 personer. Den 1. januar overgik Fritidshjemmet Solsikken fra dagtilbudsområdet til skoleområdet. Hermed blev samtlige medarbejdere flyttet. Tilbage er kun de medarbejdere, som er ansat i Benediktevejens Børnehave. Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Mindreforbrug i forhold til 2011 på 43,9 personer. Mindreforbruget skyldes, at Slagelse Børn og Unge Center pr. 31. maj 2011 blev lukket. Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Mindreforbrug i forhold til 2011 på 105,3 personer. En del af mindreforbruget på personalesiden under ældreområdet kan forklares ved, at der bl.a. på frit valg har været en fald i de visiterede timer. Derudover var projektet vedr. SOSU assistenterne under udfasningen i, hvilket også har haft indflydelse på personalesiden. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Mindreforbrug i forhold til 2011 på 10,8 personer. I 2011 blev der gennemført besparelse på aktivitetsområdet, som først har slået fuldt igennem i. Derudover har man valgt ikke at genbesætte de ledige stillinger, som der har været ved naturlig afgang i. På forbyggende hjemmebesøg har der været en reduktion af personale til etablering af livsstilstilbud under Sundhed (konto 4) Årsberetning 22

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere