STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STUDIEORDNING VVS Installatør (AK)"

Transkript

1 STUDIEORDNING VVS Installatør (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse Gældende fra august 2013

2 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland Campus Slagelse. Vi håber du får en spændende og lærerig tid på akademiet. Erhvervsakademi Sjælland s studieordning for VVS installatør (AK) er udarbejdet under iagttagelse af de mål og rammer, der er beskrevet i uddannelsens rammeplan, samt under hensyn til de prøver og eksamener der er omtalt samme sted. VVS installatør (AK) er omfattet af uddannelsesbekendtgørelsen nr. 791 af 20/08/2009, Bekendtgørelse nr. BEK nr. 210 af 01/03/2013 adgangsbekendtgørelse, og Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. På Erhvervsakademi Sjælland er den studerende og læring i centrum. Vi tilbyder dig rammer og muligheder, men du skal selv være med til at planlægge, gennemføre og evaluere det er jo DIN uddannelse. Studieordningen her er dit værktøj til få et overblik over muligheder og konsekvenser. Det er i den, du finder mange praktiske oplysninger og du ser hvorledes uddannelsen gennemføres og hvilke fagområder vi arbejder med. Studieordningen er først og fremmest et styringsværktøj, der samtidig overfor Undervisningsministeriet dokumenter Erhvervsakademi Sjælland s materialisering af uddannelsens rammeplan. Det påhviler Erhvervsakademi Sjælland at: 1) Følge behovet for fornyelse af studieordningen og på grundlag heraf, at revidere denne. 2) Følge behovet for fornyelse af de regler i uddannelsens rammeplan, der evt. begrænser studieordningens indhold, og på grundlag heraf fremkommer med forslag til ændring af rammeplanen. Deltag positivt og engageret i diskussioner og aktiviteter på akademiet. På den måde er du selv med til at præge dagligdagen her. Held og lykke med din uddannelse på Erhvervsakademi Sjælland Campus Slagelse VVS Installatør Studieordning 2/30

3 Indholdsfortegnelse DEL 1. DEN GENERELLE DEL... 4 Beskrivelse af kerneområder... 5 Installationstekniske basiselementer 20 ECTS-point... 6 Virksomhedsrelaterede elementer 20 ECTS-point... 7 Teknologi og projektering inden for vvs 40 ECTS-point... 8 Obligatoriske uddannelseselementer indholdsbeskrivelse... 9 Installationstekniske basiselementer... 9 Virksomhedsrelaterede elementer Teknologi og projektering inden for vvs Valgfri uddannelseselement inden for vvs 15 ECTS-point Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg (3 ECTS-point): Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg (7 ECTS-point): Eksempler på andre valgfri uddannelseselementer Praktik 15 ECTS-point i 2.studieår Angivelse af eventuelle yderligere interne og eksterne prøver Krav til det afsluttende eksamensprojekt DEL 2. DEN INSTITUTIONSSPECIFIKKE DEL Kort resume over uddannelsen: Adgangskrav: Mødepligt: Studieaktiv: Merit: Sygdom: Studievejledning: Forsikringer: Bøger og undervisningsmaterialer: Studieophold og rejser: Transportgodtgørelse: Eksamensreglement Kvalitet Undervisningens faglige og pædagogiske tilrettelæggelse VVS Installatør Studieordning 3/30

4 DEL 1. DEN GENERELLE DEL Uddannelsen Uddannelsen er baseret på deltagerstyret og problemorienteret undervisning. Installatøruddannelsen er opbygget således, at den studerende på den første del af uddannelsen via projekter/temaer bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger indenfor bygningsinstallationer og bygningsautomatik. Fagelementernes indbyrdes placering sikrer progression i uddannelsesforløbet og vil således give den studerende på første semester grundlæggende viden og færdigheder og forståelse for den nødvendige tværfaglighed i installationsmæssige sammenhænge. Herudover omhandler første semester også tilegnelse af generelle studiekompetencer. På andet og tredje semester udvikles den allerede erhvervede viden og kompetence, suppleret med elementer fra tilvalgsdelen, hvor den studerende gennem egne valg får mulighed for at gå i dybden med specifikke fagområder. Herudover omhandler andet og tredje semester også om udvikling af metodiske kompetencer. På fjerde semester sættes specialisering ind i en konkret kontekst i forbindelse med praktikopholdet, semestret sluttes med det afsluttende eksamensprojekt, hvor den studerende udbygger sine færdigheder og tilegner sig kompetencer i praksisnære problemløsninger og metodetilgang. Der vil under uddannelsen være forskellige undervisningsformer og varierede arbejdsmetoder. Der vil både være tale om klasseundervisning og casearbejder, i perioder blive arbejdet med tværfaglige projektorienterede gruppearbejder, samt mere individuelt tilrettelagte studieforløb. Hvert semester afsluttes med en projektopgave der skal indeholde de emner den studerende har tilegnet sig i løbet af semestret. f.eks. bygningsinstallationer, industriinstallationer og energiforsyning m.v. Grundlaget for de enkelte projekter hentes fra aktuelle projekter i vvs-branchen. Disse projekter der har stigende progression i løbet af uddannelsen danner grundlag for den pædagogiske ide om problembaseret læring. Der bliver krav om en stor grad af tværfaglighed i de temaer der skal dokumenteres i de enkelte projekter. Den studerende skal på en innovativ måde, kunne kombinere eksisterende viden og løsninger i udarbejdelsen af projekter med henblik på at forbedre forretningsgrundlaget. Praktik og afgangsprojekt tænkes placeret i sidste studieår. I praktikken får den studerende udbygget sin viden om vvs-branchen og styrket sine professionelle kompetencer indenfor det område der for den enkelte studerende er relevant. Afslutningsprojektet skal dokumentere at den studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer svarende til uddannelses mål. Evaluering vil ske løbende gennem semestrene i form af mindre test udfærdiget af underviseren og hvert semester afsluttes med et projekt der evalueres med en mundtlig projekteksamen.. VVS Installatør Studieordning 4/30

5 Beskrivelse af kerneområder Installatøruddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse med et omfang svarende til 120 ECTS. Uddannelseselementer / projektforløb: Kerneområder Sproglig kommunikation 5 ECTS Teknisk dokumentation 5 ECTS Matematik 5 ETCS Informationsteknik 5 ETCS Projektledelse og entreprisestyring 6 ETCS Økonomi og virksomhedsdrift 6 ETCS Kvalitet, sikkerhed og miljø 4 ETCS Organisation og ledelse 4 ETCS 1. sem. 2. sem. 3. sem. 4. sem. Bygningsinstallationer og bygningsautomatik Teknisk beregning 5 Industri- og tekniskeinstallationer Uddannelseselementer/ projektforløb Indeklima 5 5 Varme 5 5 Sanitet 5 5 Gasteknik-1 5 Gasteknik-2 10 Valgfrit uddannelseselement Uddannelseselementer / Praktik Praktik Afslutningsprojekt 10 ECTS ECTS-point Samlet 120 ECTS 5 Uddannelseselementer / AFP VVS Installatør Studieordning 5/30

6 Installationstekniske basiselementer 20 ECTS-point herunder sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og informationsteknik. Den uddannede installatør har viden om 1) teori og metode i forbindelse med matematiske beregninger 2) gældende love og regler 3) standarder for teknisk dokumentation Den uddannede installatør kan 1) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag til brugere og samarbejdspartnere på dansk og mindst et fremmedsprog, 2) anvende tidssvarende og relevante værktøjer til kommunikation og dokumentation 3) måle og vurdere data i relation til tekniske problemstillinger. 1) tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet, VVS Installatør Studieordning 6/30

7 Virksomhedsrelaterede elementer 20 ECTS-point herunder projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø. Den uddannede installatør har viden om 1) centrale begreber og metoder inden for entreprisehåndtering, 2) relevante værktøjer og praksis i forbindelse med virksomhedsdrift og ledelse, 3) gældende love og regler. Den uddannede installatør kan 1) udarbejde udbuds- og tilbudsmateriale samt beregne og afgive tilbud, 2) håndtere og lede installationstekniske opgaver, projekter og entrepriser, 3) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og i forbindelse med projektering efter gældende lovgivning, regler og kvalitetskrav, 4) udføre ledelsesopgaver og anvende tidssvarende og relevante ledelsesværktøjer samt håndtere et autorisationsmæssigt ansvar, 5) lede og drive en installatørvirksomhed. 1) etablere eller overtage samt drive en installatørvirksomhed, 2) indgå i en installationsteknisk virksomheds ledelsesfunktioner og påtage sig et ledelsesansvar, 3) varetage rollen og opgaven som projektleder. VVS Installatør Studieordning 7/30

8 Teknologi og projektering inden for vvs 40 ECTS-point herunder teknisk beregning af energiforsyningsanlæg samt bygningsinstallationer til indeklima, varme, sanitet og gas. Den uddannede har tillige viden om 1) vvs-områdets teori og dens betydning for installationsteknik i gas- og vvs-tekniske anlæg, 2) projektering af gas- og vvs-tekniske anlæg på anvendelsesorienteret niveau 3) vvs-installationer og installationsarbejder på forsynings- og produktionsanlæg. Den uddannede kan tillige 1) planlægge, projektere, dokumentere og gennemføre vvs-tekniske projekter og entrepriser, 2) vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger i forbindelse med vvs-tekniske projekter og entrepriser 3) selvstændigt vurdere og gennemføre praksisnære vvs-tekniske problemløsninger under hensyntagen til sikkerheds-, energi- og miljøtekniske forhold. 1) projektere, tilrettelægge og styre udførelsen af gas- og vvs-tekniske anlæg og installationer med anvendelse af den nyeste teknologi 2) håndtere situationer af udviklingsorienteret karakter inden for det vvs-tekniske fagområde. VVS Installatør Studieordning 8/30

9 Obligatoriske uddannelseselementer indholdsbeskrivelse Installationstekniske basiselementer Sproglig kommunikation, 5 ECTS-point i 1.studieår Indhold: Forfatning af forretningsbreve på dansk og fremmedsprog. Samtale og diskussion på fremmedsprog. Læsning og forståelse af manualer og datablade på fremmedsprog. Præsentation af et emne for en forsamling. Den uddannede installatør har viden om skriftlig og mundtlig kommunikation 1) inden for tekniske og virksomhedsrelaterede emner. 2) i forhold til inden- og udenlandske samarbejdspartnere 3) med henblik på ledelsesmæssig kommunikation og præsentationsteknik Den uddannede installatør kan 1) forstå, meddele og forklare tekniske instruktioner til interessenter, 2) præsentere forslag og løsninger til interessenter, på dansk og mindst et andet sprog. Den uddannede installatør kvalificeret til at 1) samarbejde med danske og udenlandske interessenter 2) virke indenfor sit felt i danske og udenlandske kulturer 3) sikre effektiv kommunikation i eget firma eller afdeling VVS Installatør Studieordning 9/30

10 Teknisk dokumentation, 5 ECTS-point i 1.studieår Indhold: Software til tegning og dokumentation af tekniske installationer. Normer for teknisk dokumentation. Ajourføring af normer. Den uddannede installatør har viden om 1) dokumentation af installationer 2) udformning af projektrapporter, afhandlinger og manualer 3) regler og normer Den uddannede installatør kan 1) udarbejde tidssvarende dokumentation af arbejde 2) strukturere og organisere viden og data 1) håndtere og sikre korrekt teknisk dokumentation VVS Installatør Studieordning 10/30

11 Matematik 5 ECTS-point i 1.studieår Indhold: Grundlæggende matematik og fysik. Håndtering af ligninger. Enheder og præfix. Trigonometri. Lommeregner og regneark. Den uddannede installatør har viden om 1) grundlæggende, relevante matematiske værktøjer 2) grundlæggende, relevante naturfaglige værktøjer Den uddannede installatør kan 1) anvende relevante matematiske værktøjer 2) anvende relevante naturfaglige værktøjer 1) Vælge relevante matematiske og naturfaglige værktøjer, og udføre tekniske beregninger indenfor kerneområderne. VVS Installatør Studieordning 11/30

12 Informationsteknik. 5 ECTS-point i 1. studieår Indhold: Software til beregning af installationer. Ajourføring af software og metoder. Internet. Den uddannede installatør har viden om 1) relevant og tidssvarende IT software 2) relevant og tidssvarende beregningssoftware Den uddannede installatør kan 1) anvende relevant og tidssvarende IT software 2) anvende relevant og tidssvarende beregningssoftware 1) benytte software til at beregne og dimensionere installationer 2) analysere tekniske systemer med relevant software VVS Installatør Studieordning 12/30

13 Virksomhedsrelaterede elementer Projektledelse og entreprisestyring. 6 ECTS-point i 2. studieår. Indhold: Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udarbejdelse af et udbuds- og et tilbudsmateriale samt kalkulation. Tilbudsgivning og entrepriseret. Den uddannede installatør har viden om 1) projekt- og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser. 2) relevante love og regler samt ansvar, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med entrepriser. 3) moderne kalkulationsmetoder og tidssvarende programmer til prisberegning. 4) procedurer og regler i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af aftaler. 5) projektmodeller og styringsprocesser og projektarbejdsformens metoder og redskaber samt gruppedynamiske arbejdsprocesser. Den uddannede installatør kan 1) opbygge en projektorganisation, håndtere samarbejdsprocesser samt etablere og formidle et tværfagligt samarbejde. 2) anvende relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse samt dokumentation af projekter. 3) udarbejde udbuds- og tilbudsmaterialer. 4) beregne pris og afgive tilbud. 5) planlægge, organisere og styre daglige arbejdsopgaver og større entrepriser. 1) varetage rollen både som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder. 2) lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed. VVS Installatør Studieordning 13/30

14 Økonomi og virksomhedsdrift. 6 ECTS-point i 1. studieår. Indhold: Etablering og drift af en virksomhed. Virksomhedsøkonomi og logistik. Relevante emner inden for erhvervsjura. : Den uddannede installatør har viden om 1) etablering, opbygning og overtagelse af en virksomhed, samt udvikling og skabelse af et idé- og et forretningsgrundlag. 2) centrale metoder og praksis inden for virksomhedsdrift. 3) indkøb, lager og materialestyring, styring af arbejdsopgaver og personale samt styring af ordrer levering/aflevering og afsætning. 4) regnskaber og budgetter samt økonomisk analyse. 5) økonomisk og administrativ styring af virksomhed, opgaver og projekter samt entrepriser. 6) de centrale love og regler der regulerer forholdet mellem en installationsteknisk virksomhed og dens interessegrupper. : Den uddannede installatør kan 1) etablere, overtage og opbygge en virksomhed samt planlægge, styre og organisere den daglige drift. 2) udarbejde et regnskab, opstille budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi. 3) styre og administrere en virksomheds og en entreprises økonomi. 4) anvende relevante analyseværktøjer vedrørende økonomi, drift og ledelse. 5) skabe et relevant beslutningsgrundlag og omsætte grundlaget til konkrete handlingsplaner for økonomi og drift. 6) udarbejde forretningsplaner. : 1) etablere, overtage og drive en installationsteknisk virksomhed. 2) varetage ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi. VVS Installatør Studieordning 14/30

15 Kvalitet, sikkerhed og miljø. 4 ECTS-point i 1. studieår. Indhold: Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring. Miljø og miljøledelse. Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel. Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø. : Den uddannede installatør har viden om 1) arbejdsbetingede sygdomme og brancherelevante arbejdsmiljøproblemer samt miljøforhold og miljøpolitik. 2) gældende lovgivning og branchekrav vedrørende kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø. 4) relevante styresystemer til sikring af kvalitet (SKS / KS), sikkerhed og arbejdsmiljø. : Den uddannede installatør kan 1) analysere og vurdere arbejdsmiljø og miljøforhold samt kvalitetsbehov. 2) i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, sikkerhed og arbejdsmiljø samt miljø. 3) håndtere et autorisationsmæssigt ansvar og både kvalitetssikre og udarbejde vedligeholdelsesplan for installation, projekt og entreprise. : 1) Påtage sig ledelsesopgaver, der indbefatter ansvaret for arbejdsmiljø, miljø og kvaliteten. 2) forvalte et autorisationsmæssigt betinget ledelsesansvar. VVS Installatør Studieordning 15/30

16 Organisation og ledelse. 4 ECTS-point i 2. studieår. Indhold: Etablering og opbygning af organisationer samt organisationsudvikling. Ledelse af organisationer, systemer, kulturer og personale samt udviklingsprocesser. Arbejdsret og personalejura samt relevante emner fra erhvervsjura. : Den uddannede installatør har viden om 1) virksomhedsformer, organisationsmodeller, innovation og organisationsudvikling, arbejdspladsens formelle og uformelle organisationer, organisering af personale samt opbygning af medarbejdergrupper. 2) strategisk ledelse og lederens funktioner, opgaver og roller, relevante ledelsesværktøjer, ledelse og samarbejde, almen arbejdspsykologi samt forandrings- og udviklingsprocesser. 3) den danske arbejdsmarkedsmodel og personalejura. : Den uddannede installatør kan 1) organisere virksomhed og arbejdsplads, etablere, opbygge og udvikle organisationer og et personale, håndtere organisationsmodeller og kulturer samt sociale og interpersonelle relationer. 2) arbejde med strategisk ledelse og anvende relevante ledelsesværktøjer i en given situation samt håndtere forandrings-, udviklings- og implementeringsprocesser. 3) lede et personale, sikre trivsel og motivation, tiltrække og fastholde medarbejdere samt håndtere samarbejds- og personaleforhold efter gældende love og regler. : Den uddannede installatør er kvalificeret til 1) indgå i en installatørvirksomheds ledelsesfunktioner og påtage sig et personaleansvar. 2) deltage i udviklingsopgaver af organisation og personale samt håndtere udviklings-, forandrings- og implementeringsprocesser i forbindelse med innovation. VVS Installatør Studieordning 16/30

17 Teknologi og projektering inden for vvs Teknisk beregning, 5 ECTS-point i 1. studieår Indhold: Teknisk beregning af vvs-anlæg ved hjælp af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer Den studerende har viden om 1) matematiske og fysiske metoder og værktøjer til beregning af energiforsyningsanlæg samt bygningsinstallationer Den studerende kan 1) konstruere tekniske systemer ved hjælp af matematiske og fysiske discipliner og værktøjer 1) kunne analysere og konstruere tekniske systemer ved anvendelse af relevante og tidssvarende matematiske og fysiske discipliner og værktøjer VVS Installatør Studieordning 17/30

18 Indeklima, 10 ECTS-point i 1. og 2. studieår Indhold: Inde- og udeklima, varme- og fugtbelastning, ventilationsprincipper, anlægstyper, ventilatorer, kanaler, regulering og styring, lyd og vibrationer, isolering. Den studerende har viden om 1) dimensionering af samt etablering og varetagelse af drifts- og vedligeholdelse af indeklimaanlæg med tilhørende automatik. 2) Drift og vedligehold af indeklima/ventilationsanlæg med tilhørende automatik. Den studerende kan 1) projektere og dimensionere indeklimaanlæg med tilhørende automatik, samt etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af indeklimaanlæg med tilhørende automatik, samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. 2) Etablere og varetage drift og vedligehold af indeklima/ventilationsanlæg med tilhørende automatik. 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på indeklimaanlæg med tilhørende automatik. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende indeklimaanlæg med tilhørende automatik. VVS Installatør Studieordning 18/30

19 Varme, 10 ECTS-point i 1.studieår Indhold: Bygningers varmetab, varmeanlæg med radiatorer, gulvvarme, kedler, skorstene, fjernvarme, pumper, regulering, isolering. Den studerende har viden om 1) Bygningers varmetab og energibehov 2) dimensionering af samt etablering og varetagelse af drifts- og vedligeholdelse af varmeanlæg med tilhørende automatik. Den studerende kan 1) Beregne og dokumentere bygningers varmetab og energibehov. 2) projektere og dimensionere varmeanlæg, etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af varmeanlæg med tilhørende automatik, samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på varmeanlæg med tilhørende automatik. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende varmeanlæg med tilhørende automatik. VVS Installatør Studieordning 19/30

20 Sanitet, 10 ECTS-point i 1.studieår Indhold: Afløb; Udluftede og ikke-udluftede spildevandsinstallationer, regnvands- og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand, støj. Vand; Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj, Den studerende har viden om 1) dimensionering af samt etablering og varetagelse af drifts- og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg. Den studerende kan 1) projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg, etablere og varetage drifts- og vedligehold af sanitetstekniske forsyningsanlæg samt vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger. 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på sanitetstekniske forsyningsanlæg. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende sanitetstekniske forsyningsanlæg. VVS Installatør Studieordning 20/30

21 Gasteknik-1, 5 ECTS-point i 2. studieår. Indhold: Installationer hos den almindelige forbruger samt F-gasinstallationer Den studerende har viden om 1) myndighedsbestemelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg. 2) gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning, gasforbrugende apparater og kedler, ventilations- og aftræksystemer. 3) dimensionering af samt etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik. Den studerende kan 1) projektere og dimensionere gastekniske anlæg, etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af gastekniske anlæg med tilhørende automatik, samt vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger. 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på gastekniske anlæg med tilhørende automatik. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende gastekniske anlæg med tilhørende automatik. Valgfri uddannelseselement inden for vvs 15 ECTS-point Gasteknik-2, 10 ECTS-point i 2.studieår Gasteknik-2 forudsætter bestået gasteknik-1 Indhold: Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg samt Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg. VVS Installatør Studieordning 21/30

22 Opbygning og installation af større kedelcentraler og andre gasfyrede anlæg (3 ECTS-point), 2. studieår: Den uddannede installatør har viden om 1) myndighedsbestemelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg. 2) gassens egenskaber og forbrænding, gasforsyningssystemer, installationer og komponenter i jord og i bygning, gasforbrugende apparater og kedelcentraler, ventilations- og aftræksystemer. 3) dimensionering af samt etablering af gastekniske anlæg med tilhørende automatik. Den uddannede installatør kan 1) projektere og dimensionere gastekniske anlæg, etablere og varetage drifts- og vedligeholdelse af gastekniske anlæg med tilhørende automatik, samt vurdere installationsformer og vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger. 1) projektere og tilrettelægge udførelsen af arbejder på gastekniske anlæg med tilhørende automatik. 2) kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende gastekniske anlæg med tilhørende automatik. VVS Installatør Studieordning 22/30

23 Gasfejlfinding og indregulering, forbrugerrådgivning, opstart, eftersyn (service) og udkald til mindre gastekniske anlæg (7 ECTS-point), 2. studieår: Den uddannede installatør har viden om 1) myndighedsbestemelser og reglementer, autorisationer og certifikater for gastekniske anlæg. 2) gasteknik, indregulering, kontrol og afprøvning af gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik Den uddannede installatør kan 1) systematisk afprøve og kontrollere udførte gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik 2) indregulere gastekniske anlæg til korrekt funktion 3) systematisk servicere mindre gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik. 4) fejlfinde på gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik. 1) tilrettelægge udførelsen af arbejder på gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik. 2) indregulere, fejlfinde og servicere mindre gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik. 3) varetage rådgivning og instruktion af forbrugere om sikkerhed, energi- og miljøforhold på gastekniske anlæg inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik. Eksempler på andre valgfri uddannelseselementer Alternativ energi/ Energibesparende foranstaltninger 5 ECTS point i 2. studieår. Klima og miljø 5 ECTS point i 2. studieår. Indeklimasimulering 5 ECTS point i 2. studieår. Sprinkler 5 ECTS point i 2. studieår. VVS Installatør Studieordning 23/30

24 Praktik 15 ECTS-point i 2.studieår Indhold: I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder. Praktikken skal så vidt muligt være hos en virksomhed indenfor den professionsretning (f.eks. rådgivning, installation eller energioptimering) som den studerende har valgt, for at danne grundlag for tema til afgangsprojekt. Praktikken gennemføres i henhold til professionens praksis, således at den sammen med uddannelsens øvrige elementer bidrager til, at den studerende udvikler en professionel kompetence og samtidig få kendskab til indholdet af et job i virksomheden som færdigudannet installatør. Den studerende har viden om 1) professionens arbejdsopgaver og kendskab til metoder, redskaber og værktøjer. Den studerende kan 1) selvstændigt vurdere og gennemføre relevante praksisnære problemstillinger der indeholdt i uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden. 1) håndtere situationer og problemstillinger indenfor den relevante professionsretning VVS Installatør Studieordning 24/30

25 Regler for praktikkens gennemførelse Der indgås en skriftlig aftale mellem virksomheden, institutionen og den studerende, der beskriver praktikkens tidsmæssige placering og fastsætter mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Praktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede installatør må forventes at møde i sit første job. Under praktikken er den studerende tilknyttet en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. Løn. Virksomheden skal ikke udbetale løn til den studerende. Evaluering. Den studerende skal udarbejde en rapport over praktikopholdet. Rapporten skal forevises til kontaktpersonen i virksomheden, og er eksaminationsgrundlaget for praktikprøven Angivelse af eventuelle yderligere interne og eksterne prøver Installatøruddannelsen har tre prøver, der af hensyn til den landsdækkende kompetence bør afvikles som angivet herunder. 1. Årsprøve er en ekstern prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester, som skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat 1. studieår. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, der gives 1 samlet karakter. Praktikprøven, der ligger efter den studerendes gennemførelse af praktikken, og skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. En eller flere repræsentanter for den studerendes praktikvirksomheder bør medvirke ved prøven. Prøve i det afsluttende eksamensprojekt er en ekstern prøve, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, der gives 1 samlet karakter. Den studerende bør tilknyttes både en institutions- og en virksomhedsvejleder i forbindelse med udarbejdelsen af det afsluttende eksamensprojekt. Dele af uddannelsen, den studerende kan vælge at gennemføre i udlandet. Efter samtale med studievejleder og studieleder kan praktikken vælges at gennemføres i udlandet. VVS Installatør Studieordning 25/30

26 Krav til det afsluttende eksamensprojekt, 10 ECTS-point, 2. studieår samt eventuelle andre skriftlige opgaver og projekter, der er fælles for alle godkendte udbud af uddannelsen 1. Årsprøve er en ekstern prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester med et omfang der svarer til 3 ugers arbejdsindsats for den studerende. Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat 1. studieår. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, der gives 1 samlet karakter. Praktikprøven, der ligger efter den studerendes gennemførelse af praktikken, og skal dokumentere, at den studerende har opnået de læringsmål, der er fastsat for praktikken. En eller flere repræsentanter for den studerendes praktikvirksomheder bør medvirke ved bedømmelsen. Prøve i det afsluttende eksamensprojekt er en ekstern prøve, som sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven dokumenterer forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i et konkret opgave/projekt inden for installationsområdet. Problemstillingen, der skal være central for professionen, formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del, der gives en samlet karakter. Den studerende tilknyttes både en institutions- og en virksomhedsvejleder i forbindelse med udarbejdelsen af det afsluttende eksamensprojekt. VVS Installatør Studieordning 26/30

STUDIEORDNING GVS-mester (AK)

STUDIEORDNING GVS-mester (AK) STUDIEORDNING GVS-mester (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Slagelse 2013-2015 Gældende fra august 2013 Forord Med denne studiehåndbog vil vi ønske dig velkommen her på Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS

Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Fælles studieordning for erhvervsakademiuddannelsen Installatør AK EL & VVS Erhvervsakademiet Lillebælt Rev. 19. december 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En bred og fleksibel

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21

Gas kerneområdet teknologi og projektering, VVS, 5 ECTS... 21 Studieordningens rammer... 3 Formål... 3 Titel... 3 Normeret studietid... 3 Love og bekendtgørelser... 3 Fællesdel / institutionsdel af studieordningen... 3 Optagelse på uddannelsen... 4 Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning

Studieordning for installatør (AK) Installatør. Studieordning Installatør Studieordning August 2014 1. Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 3 1.2 Overgangsordninger... 3 1.3 Læsevejledning... 3 2. Optagelse på uddannelsen... 4 3. Uddannelseselementer

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelsesbeskrivelse - Installatør - stærkstrøm - Uddannelsen fokuserer på, at den uddannede selvstændigt skal kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse og rammer...

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august 2014. Version 9.00

STUDIEORDNING. Produktionsteknologuddannelsen. Nærværende studieordning er gældende fra august 2014. Version 9.00 STUDIEORDNING uddannelsen Nærværende studieordning er gældende fra august 2014 Version 9.00 Teknisk-Merkantil Højskole - Side 1 af 28 Indhold INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAG FOR UDDANNELSERNE... 3 UDDANNELSESPROFILER...

Læs mere

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere