Referat af ESB-styregruppemøde den 3. december 2008 kl på Odense Tekniske Skole, Lahnsgade 70, 5000 Odense C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ESB-styregruppemøde den 3. december 2008 kl. 09.30 15.15 på Odense Tekniske Skole, Lahnsgade 70, 5000 Odense C"

Transkript

1 Deltagere: ESB-styregruppen o Anette Halvgaard, Erhvervsskolen Nordsjælland (AH) o Anne Albertsen, Tech College Aalborg (AA) o Karen Jespersen, SOSU Aarhus (KJ) o Kirsten Habekost, VUC Vestegnen (KH) o Lars Michael Madsen, Randers Tekniske Skole (LMM) o Lisbeth Jensen, Specialundervisningscentret Egedam (LJ) o Michael Kaas-Andersen, Selandia CEU (MKA) o Mogens Schlüter, SOSU Esbjerg (MS) o Vibeke Marcussen, VIA University College (VM) ESB-styregruppe suppleanter o Karin Rosenmejer, København VUC (KR) ESB-sekretariatet o Lajla Pedersen (LAP) o Jens Chr. Agger (JCA) Ennova o Morten Hvideland-Olsen (MHO) o Nicolai Malbek (NM) ESB-suppleanter: o Birgitte A. Quelle, VIA University College (BQ) o Morten Holst Nielsen, TEC (MN) o Ole Enelund, SOSU C (OE) Afbud: ESB-styregruppe: o Kent West Kristensen, VUC Holstebro-Lemvig-Struer (KWK) Ikke mødt: o Anders la Cour, København Tekniske Skole (AlC) December 2008 Referat af ESB-styregruppemøde den 3. december 2008 kl på Odense Tekniske Skole, Lahnsgade 70, 5000 Odense C Velkomst v /AH o AH bød velkommen til mødet og til de nye styregruppemedlemmer herefter kort præsentation af den nye ESB-styregruppe o Suppleanter vælges til ESB-styregruppen på Årsmøde skrives ind i retningslinjerne 1.

2 A. Opsamling Årsmøde 2008 v /MKA - herunder a.1 Konstituering af FU Så vidt det er muligt, skal alle skoleformer repræsenteres i ESB-netværkets forretningsudvalg. FU fastlægger på sit 1. møde forretningsorden for sit virke Følgende styregruppemedlemmer blev valgt til FU: Kent West Kristensen VUC Holstebro-Lemvig-Struer Anne Albertsen, Tech College Aalborg Michael Kaas-Andersen, Selandia CEU Anette Halvgaard, Erhvervsskolen Nordsjælland NB. På første styregruppemøde den 19. marts 2009 aftales det, hvem der er valgt for 1 år og 2 år. a.2 Sekretariat / konsulentfunktion ESB-styregruppen besluttede at: o Sekretariatet får 20 timer ugentligt til varetagelse af sekretariatsfunktionen jf. bilag 1 o Konsulenter inddrages ad hoc i forhold til behovet og opgaverne. a.3 Opgavefordeling og forretningsorden Styregruppe og Forretningsudvalg JCA orienterede om baggrunden for det udsendte oplæg til forretningsorden for ESB-styregruppen. Jf. bilag 2 Opgavefordeling styregruppen og forretningsudvalg Det udsendte oplæg om opgavefordeling blev godkendt (bilag 2a) Forretningsorden for styregruppen Tilføjelser til udsendt oplæg: Dagsorden til styregruppemøder udsendes 14 dage før mødet og evt. punkter til dagsorden skal tilsendes sekretariatet 3 uger før mødets afholdelse. Drøftelse af hvem der kan udtale sig på netværkets vegne tidligere har det kun været FU, der har udtalt sig på netværkets vegne og det blev aftalt, at det er det fortsat. I meget principielle sager indhentes styregruppens holdninger før FU udtaler sig. Dette tilføjes forretningsordenen for styregruppen og FU. På hvert styregruppemøde orienterer FU om de drøftelser, man har haft i de mellemliggende perioder med samarbejdspartnere, brancheorganisationer m. fl. Forretningsudvalgets opgaver Af bilag 2a fremgår FU s opgaver, som blev besluttet på styregruppemødet. 2.

3 B. Forslag til fremtidige aktiviteter i ESB-netværket v /AH Det fremsendte oplæg blev drøftet nedenstående er fra drøftelserne og forslag til nye aktiviteter. Jf. bilag 3 s hovedområder. o Videreudvikling af koncepter I forhold til ETU er der nedsat en styregruppe, som skal varetage videreudviklingen i regi af lederforeningerne. Der skal udarbejdes en spørgeramme, IT-værktøj og et rapporteringsværktøj. Pt. forestår opgaven med at udvælge et konsulentfirma o Lederforeningerne på de berørte uddannelsesområder har taget ansvar for udviklingen af konceptet for ETU, så der fremadrettet udarbejdes et fælles spørgeskema. o ESB-netværkets fremtidige virke er at medvirke til udvikling af en evalueringskultur, hvor uddannelsesinstitutionerne bl.a. kan arbejde med tilfredshedsundersøgelser og få lærerne på til at tage et medarbejderskab. o UVM finansierer processen med at udvikle en fælles spørgeramme. o Holdevaluering / fagevaluering er et emne, der skal tages op i ESB-netværket men det skal være et frivilligt modulkoncept i forhold til uddannelsesinstitutionernes behov og forskellighed. o ESB-styregruppen drøfter det på et kommende møde. o Frafaldskonceptet ESB-netværket udarbejder en BM-rapport i forhold til UVM s koncept. o Frafald sættes på dagsordenen på næste FU-møde. o Der stilles forslag om, at der afholdes et temamøde, idet der er behov for at dele viden og erfaringer bl.a. set i forhold til forløbsstatistikker-/analyser o AA orienterede om en kontakt fra Datamind om et værktøj til frafaldsanalyser. Værktøjet kan se variable sammenhænge i datasættet. AA er med i en arbejdsgruppe til videreudvikling. o Læringsmiljøer o Tages op på næste FU-møde ift. ESB-netværkets behovsanalyse pkt. 2b. o Medlemsaktiviteter o Ingen nye punkter o Projekter o MKA orienterede kort om et Leonardo-projekt omhandlende efteruddannelsesaktiviteter og kvaliteten af læringsprocessen. o Klynger o Etableres kun i forhold til behov og interesse o Eventuel klyngedannelse skal supportere medlemsaktiviteter ift. netværkets formål, og hvor det er relevant for enkelte skoleformer 3.

4 o Inspirationsforum o Et ekstra tilbud til netværkets medlemmer o Næste møde i koordineringsgruppen afholdes den 10. december, hvor gruppen drøfter de mange forslag til aktiviteter, som fremkom på møde den 22. oktober o Proceskonsulentuddannelse løftes over i kvalitetsrejseprojektet, da SCKK er interesseret i at finansiere uddannelsen i forbindelse med projektet. o Ledelses-/organisationsudvikling o Fagrettede ledernetværk Der er nedsat forskellige selvstændige fagrettede ledernetværk blandt andet inden for El-området og VVS området. Konklusion o Hvis der senere opstår behov for etablering af fagrettede ledernetværk i regi af ESBnetværket kan skolerne melde ind til sekretariatet. o Evalueringskultur ESB-styregruppen drøftede ESB-netværkets nye idegrundlag: ESB-netværket skal bistå medlemmerne med at udvikle og virkeliggøre en evalueringskultur på den enkelte institution og institutionerne imellem. Konklusion o Der vil være forskellige behov ift. institutionsform. o Forslag om temadag i styregruppen gående på hvordan vi kommer videre ift. hovedkonklusioner fra medlemsanalysen og får nogle værktøjer til, hvordan implementeringen skal ske på institutionerne. o Drøftelse af en fælles konklusion på hvad evalueringskultur egentlig betyder for netværkets medlemmer. o Evalueringskultur skal prioriteres ledelsesmæssig på institutionerne for derved at sikre implementering måske skal evalueringskulturen skrives ind i skolernes virksomhedsplan. o Evt. afholdelse af konference efter styregruppens drøftelser af evalueringskultur på en temadag. o Institutionernes bestyrelser kan eventuelt inviteres for at skabe opmærksomhed om evalueringskultur. o ESB-styregruppe / sekretariat / konsulentfunktioner o Videreudvikling af værktøjer til brug for netværkets medlemmer blandt andet Action Plan fra Ennova. Værktøjet tager udgangspunkt i tilfredshedsundersøgelser. o Markedsføring 4.

5 o Folder skal udarbejdes med netværkets retningslinjer både på dansk og engelsk. UVM vil være behjælpelig med oversættelsen til engelsk. o Der er ikke det store behov for decideret markedsføring, idet netværket nu har en størrelse, hvor der helt automatisk er fokus på os. o Det kan måske være aktuelt med international markedsføring blandt andet i forhold til Leonardo-projekter. o Markedsføring ift. gymnasieskolerne sker ved, at lederforeningen markedsfører det kommende kvalitetsrejseprojekt på deres hjemmeside og opfordrer gymnasieskolerne til at være med i projektet. o Det er hensigtsmæssigt at Uddannelsesbenchmark og ESB-netværket i højere grad samarbejder i fremtiden. o Konsulentydelser o Flere skoler efterlyser konsulenthjælp til at komme videre efter tilfredshedsundersøgelser og med kvalitetsudviklingsaktiviteter i øvrigt. o Samarbejdspartnere o Fremgår af ESB-netværkets adresseliste. o Anonymiserede BM-rapporter fremsendes til samarbejdspartnere. o Der kan være behov for nye samarbejdspartnere i ESB-netværket. SOSU foreslår kommuner og regioner som nye samarbejdspartnere o AH tager det op på et senere tidspunkt i styregruppen. C. Orientering om c.1 Kvalitetsrejseprojektet o Der har været afholdt møder med SCKK om behovsbeskrivelsen o SCKK vil gerne være med til at støtte en videreudvikling af en KVIK-light model. Endvidere vil de også gerne støtte en proceskonsulentuddannelse samt almindelig kompetenceudvikling af medarbejderne på institutionerne. o UVM vil gerne være med til at støtte ledelsesudvikling. o Der stilles forslag om at en KVIK-light model evt. gøres uddannelsesorienteret. o VM fremsender selvevalueringsmateriale fra VIA University College, som er udviklet med støtte fra SCKK. c.2 Inspirationsforum o Se under pkt. B. c.3 ETU-2008 Præsentationsmøde den 12. januar 2009 o LAP udsender en mail til alle skolers kontaktpersoner, at formiddagens møde også er relevant for de skoler, som ikke pt. har deltaget i ETU. 5.

6 c.4 Informationsmøde MTU-2009 den 22. januar 2009 o Der er udsendt indbydelse til alle netværkets kontaktpersoner. Ennova præsenterer på mødet MTU-2009-spørgerammen. D. Ennova MHO og NM præsenterede MTU-2009 (jf. bilag 4). Nedenstående er korte noter fra præsentationen. Præsentation af MTU 2009-spørgeramme inkl. APV o Spørgerammen inkl. ændringer Forbedring af den grundlæggende model og tillægsblokke til omdømme/image, nærmeste leder og det daglige arbejde ift. EEI modellen 2008 o Kort drøftelse af ordet omdømme/image - styregruppen beslutter, at omdømme bruges fremadrettet. Optimering af APV-modulet Nyt tema: Employer branding (tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere) o Tidsplan MHO gennemgik MTU-2009 tidsplanen Ennovas præsentation vedlagt referatet Informationsmøde 22. januar Tidsfrist for tilmelding til undersøgelsen 27. februar Dataindsamling start 15. april Dataindsamling slut 29. april Levering af rapporter 20. maj (benchmarking- og skolerapporter) Levering af rapporter (enhedsrapporter) o Prismodel for MTU-2009 MHO gennemgik prismodellen, som skal: a. Afspejle Ennovas effektivisering af processen for MTU b. Øge ESB-netværkets medlemmers incitament til at bringe flere skoler med i BMundersøgelserne c. Gøre det attraktivt for små skoler at deltage i MTU o Nedsættelse af MTU-2009 Arbejdsgruppe Til drøftelse i arbejdsgruppen: a. Tilpasning af tillægsblokkene: 1) omdømme/image 2) nærmeste leder 3) det daglige arbejde o Evt. luge ud og evt. inddragelse nye spørgsmål b. Følgende udpeget til arbejdsgruppen: o Michael Kaas-Andersen, Selandia CEU o Karen Jespersen, SOSU Århus o Kirsten Habekost, VUC Vestegnen o Karin Rosenmejer, København VUC 6.

7 o Anette Halvgaard, Erhvervsskolen Nordsjælland o Præsentation af Action Plan et opfølgningsværktøj til MTU/ETU o NM orienterede om Action Plan og de muligheder, der er i værktøjet for opfølgning på tilfredshedsundersøgelser a. Understøtter forbedringsarbejdet i forlængelse af tilfredshedsundersøgelser Værktøjet kan i. Prioritere målepunkter ii. Fastsætte mål iii. Oprette detailbeskrivelser iv. Fastsætte ansvar og milepæle v. Downloade og printe målsætninger og handlingsplaner b. Anvendelsesmuligheder i. Giver overblik på virksomheds- og områdeniveau ii. Sikrer en fælles, systematisk og ensartet opfølgning iii. Bedre kobling mellem indsats og resultater iv. Dialogværktøj v. Videndeling Konklusion: Det aftales at Ennova udarbejder oplæg til MTU spørgerammen og rundsender til arbejdsgruppen til kommentarer. Spørgerammen skal være færdigbearbejdet til den 22. januar 2009, hvor der afholdes MTU-2009 informationsmøde. E. Møderække 2009 Styregruppemøder blev fastsat som nedenstående o 2. møde: Uge 12 torsdag den 19. marts 2009 kl , Odense Tekniske Skoles kostskole og kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ o 3. møde: Uge 35 onsdag den 26. august 2009 kl , Odense Tekniske Skoles kostskole og kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ o 4. møde: Uge 47 (dagen før årsmødet) tirsdag den 17. november 2009 kl med middag og overnatning nærmere om sted senere. Årsmødedato 2009 fastsat til: o Onsdag den 18. november 2009 FU drøfter på førstkommende møde, hvor årsmødet skal afholdes. FU-møder fastsat som nedenstående o Den 7. januar 2009 kl evt. på København VUC, Vognmagergade 8, 1120 København K, lokale 316, 3. sal. 7.

8 o møde: Uge 18 aftales på første FU-møde o møde: Uge 34 aftales på første FU-møde o møde: Uge 43 aftales på første FU-møde F. Eventuelt og tak for i dag o Ingen bemærkninger G. Note vedr. økonomi tilføjet efter styregruppemødet: I følge aftale med mødeleder AH tilføjes nedenstående orientering om ESB-netværkets økonomi: Udviklingspuljen 2009 Udviklingspuljen pr. 1. november 2008 kr Driftsunderskud i ESB-netværket 2008 (nov. 2008) kr Udviklingspuljen pr. 1. december 2008 kr Opkrævning for ETU-2008 pr. medio december 2008 kr *) Udviklingspuljen pr. 1. januar 2009 kr NB! På styregruppemøde den 26. august 2008 vedtog man at bevillige kr ,- af Udviklingspuljen til udbetaling primo 2009 til initiering af kvalitetsrejseprojektet. Driftsbudget 2009 Kontingent 73 medlemmer 2009 (pr. dec. 2008) kr Forventet sekretariatsbistand kr ,- Forventet konsulentydelser kr ,- Møder/rejser/adm. kr ,- Udgifter i alt kr ,- kr Forventet overskud kr *) På styregruppemødet d blev det besluttet - for nye skoler som ønsker deltagelse i ETU at de kun skal betale det halve af engangsafgiften på kr d.v.s kr , fordi tidspunktet nærmer sig, hvor ETU overgår til lederforeningerne). Engangsafgiften på ETU bortfalder, når lederforeningerne overtager forpligtelsen for gennemførelsen af fremtidige ETU er (se referatet pkt. B). For deltagelse i VTU skal nye skoler fortsat betale den fulde engangsafgift på kr , fordi det fortsat er medlemsinstitutionerne i ESB-netværket, der ejer dette koncept. 8.

9 Referent: Lajla Pedersen, ESB-sekretariatet 4. december 2008 Godkendt af AH før udsendelse til ESB-styregruppen Efter styregruppens godkendelse udsendes referatet til medlemmer og samarbejdspartnere og lægges på Godkendt af ESB-styregruppen den 19. december

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne.

1. Velkomst v /ESH ESH bød velkommen til mødet der er desværre nogle afbud pga. presserende opgaver på skolerne. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Mia Rasmussen, Aarhus Tech (MR) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne

Læs mere

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015.

1. Velkomst v / ESH ESH bød velkommen til det første styregruppemøde i 2015 og mødet er desuden det sidste inden årskonferencen den 5. marts 2015. Deltagere: ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Yvonne Andersen, Syddansk Erhvervsskole (YA) o Per Andersen, HF & VUC Fyn, Middelfart (PAN) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o

Læs mere

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted

Referat fra ESB-styregruppemøde 3. juni 2015 kl. 10.00 15.00 på SOSU Sjælland, Selandia Park 8, 4100 Ringsted Deltagere ESB-netværkets styregruppe o Heidi B. Nielsen, CELF (HBN) o Kristina Birch, TEC (KBI) o Signe Gylling, HF & VUC Nordsjælland (SGY) o Sanne Sandal, SOSU Sjælland (SSA) o Ole Rømer, SOSU C (OR)

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Midt i en reformtid ESB-netværkets årlige temakonference 2015

Midt i en reformtid ESB-netværkets årlige temakonference 2015 Notat fra ESB-netværkets årlige temakonference Torsdag d. 5. marts 2015 Syddansk Erhvervsskoles Skolehjem og Kursuscenter Blangstedgårdsvej 1 B, 5220 Odense SØ 1. Velkommen til ESB-netværkets temakonference

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 13. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering -

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere